Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*actualizata*)zootehniei(actualizata până la data de 30 iunie 2006*)

-----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Zootehnia este o ramura importanţa a agriculturii, care implica activitatea de crestere, nutriţie, ameliorare, reproductie şi protectia animalelor. Articolul 2Prezenta lege reglementeaza desfăşurarea de către crescatorii de animale a activităţilor enumerate la art. 1, pentru animalele din urmatoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blana, canide, feline, păsări, pesti, albine şi viermi de matase. Articolul 3Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor elaboreaza şi promovează politici privind cresterea şi ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele administraţiei publice locale sprijina asociaţiile profesionale ale crescatorilor de animale. Articolul 4În înţelesul prezentei legi, crescatorii de animale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate speciile de animale prevăzute la art. 2, inscrise în Registrul de evidenta agricola. Capitolul II Cresterea şi exploatarea animalelor Articolul 5 (1) Cresterea şi exploatarea animalelor este activitatea desfăşurată de crescatorii de animale, indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obtinerii de produsi şi produse animaliere. (2) Activitatea de crestere a animalelor se realizează în exploatatii zootehnice, asociaţii şi crescatorii individuale. (3) În alegerea sistemelor de crestere şi a tehnologiilor de exploatare crescatorii de animale sunt obligati sa previna poluarea, deteriorarea mediului ambiant şi să respecte regulile de protecţie a animalelor, precum şi masurile de aparare a sănătăţii acestora. Articolul 6Asociaţiile profesionale ale crescatorilor de animale care fac dovada reprezentarii la nivel naţional, pe principiul piramidal, a majorităţii crescatorilor pentru care a fost constituita asociaţia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de crestere şi a politicilor pe produs. Articolul 7Patrimoniul zootehnic al crescatorilor de animale este constituit din efectivele de animale menţionate la art. 2, împreună cu constructiile aferente. Articolul 8 (1) Constructiile zootehnice aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, care se preteaza la cresterea animalelor şi pasarilor şi sunt neutilizate în acest scop, vor fi date în administrare asociaţiilor crescatorilor de animale, persoanelor fizice sau juridice, care vor sa desfasoare activităţi zootehnice. (2) Terenurile de sub constructii şi cele de incinta vor fi date în administrare, fără plata, pe perioada desfăşurării activităţii. (3) Consiliile locale vor aproba atribuirea de teren cu destinatie agricola, din rezerva, pentru asigurarea necesarului de furaje crescatorilor de animale care populeaza spatiile prevăzute la alin. (1). (4) La concesionarea terenurilor cu destinatie agricola de la Agentia Domeniilor Statului, în scopul producerii furajelor, crescatorii de animale au prioritate. Articolul 9În scopul evidentierii statistice, al apararii sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasarii, etichetarii şi al valorificarii efectivelor de animale este obligatorie individualizarea tuturor animalelor în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 10Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor împreună cu Institutul Naţional de Statistica asigura un sistem informational statistic privind cunoasterea evolutiei efectivelor de animale şi a productiilor zootehnice şi organizeaza recensaminte ale animalelor domestice la toţi detinatorii de animale. Articolul 11 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, pentru dezvoltarea productiei animaliere, poate acorda crescatorilor de animale prime la vânzare-cumpărare, alocatii şi avantaje fiscale pe produs, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare. (2) Condiţiile de alocare a stimulentelor, cuantumul acestora şi forma de acordare se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. Articolul 12Calitatea de crescator de animale, precum şi de membru al unei asociaţii profesionale de profil da drept de preemtiune la obtinerea de licente, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, în vederea valorificarii la export a animalelor şi a produselor de origine animaliera. Capitolul III Nutritia animalelor Articolul 13 (1) Nutritia animalelor, în înţelesul prezentei legi, este o activitate zootehnica de interes major prin care se asigura conversia optima a resurselor nutritive în produse animaliere. Resursele nutritive, denumite furaje, includ totalitatea produselor vegetale, animale, minerale şi de sinteza care, prin folosirea în hrana animalelor, asigura desfăşurarea normala a functiilor vitale şi valorificarea potentialului de productie şi reproductie al acestora. (2) În sensul prezentei legi, activităţile privind nutritia animalelor se referă la: a) producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor de nutret; b) fabricarea, comercializarea şi utilizarea nutreturilor combinate, precum şi a altor preparate furajere din producţia interna sau din import, destinate nutritiei animalelor; c) producerea şi folosirea biopreparatelor furajere; d) stabilirea ratiilor şi normelor de furajare în functie de tehnologia de crestere şi exploatare a animalelor. Articolul 14Nutreturile concentrate simple, combinate, aditivii furajeri, premixturile, substantele energetice, substantele minerale şi preparatele speciale trebuie să corespunda parametrilor de calitate şi salubritate stabiliti prin norme ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Articolul 15 (1) Controlul producerii nutreturilor combinate şi preparatelor furajere se realizează prin inspecţia oficiala efectuata de către unităţi specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, care urmaresc ca producerea, importul, fabricarea, circulatia, comercializarea şi folosirea acestora să se efectueze în conformitate cu reglementarile legale privind protectia sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului. (2) Condiţiile şi criteriile ce trebuie indeplinite de unitatile specializate pentru a fi abilitate în controlul oficial al producerii nutreturilor combinate şi preparatelor furajere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Inspecţiile se fac în toate etapele de productie şi de manufacturare, înainte de comercializare, la import şi export şi la utilizarea produsului. Articolul 16Sunt considerate furaje de natura vegetala: cerealele, leguminoasele şi plantele tehnice pentru boabe, gramineele, leguminoasele anuale şi perene, precum şi alte plante anuale destinate folosirii ca nutreturi, masa verde, fibroase deshidratate natural şi artificial, suculente, cat şi produse care provin din producţia secundara a culturilor realizate în teren arabil şi din producţia pajiştilor naturale şi a pădurilor. Articolul 17Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin prezenta lege urmatoarele categorii de terenuri: a) pajistile comunale care fac parte din domeniul privat al statului şi se afla în administrarea consiliilor locale respective; b) pajistile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în cadrul asociaţiilor de pasunat; c) pajistile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine, sau cele situate în zone inundabile ale raurilor şi în Lunca Dunarii, care nu intră în primele două categorii şi sunt folosite numai în timpul prielnic pasunatului, aparţinând domeniului public al statului; d) pajistile cu regim special, cu excepţia perimetrelor de protecţie ecologica, a rezervatiilor naturale, a parcurilor naturale şi naţionale; e) terenurile arabile şi cele provenite din pajistile comunale destinate producerii de furaje şi seminte de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrari de imbunatatire a pajiştilor. Articolul 18 (1) Terenurile evidentiate ca pajisti, aparţinând consiliilor locale comunale, obstilor sau unor asociaţii de crescatori, se folosesc în exclusivitate pentru pasunat, faneata, cultivarea plantelor de nutret, în vederea obtinerii de masa verde, fan sau seminte, perdele de protecţie a pajiştilor, constructii zoopastorale, lucrari de imbunatatiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajiştilor. (2) Administrarea pajiştilor comunale, orăşeneşti şi municipale intră în atribuţiile consiliilor locale, care vor stabili în raspunderea directa şi nemijlocita a primarilor executarea prevederilor cuprinse în amenajamentele pastorale şi în planurile anuale de exploatare a pajiştilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale respective. Gospodarirea acestor suprafete se face cu consultarea crescatorilor de animale, cu asistenţa tehnica a specialistilor din unităţi subordonate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. Articolul 19 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin organele de specialitate, elaboreaza strategia de organizare şi exploatare a pajiştilor, parametrii tehnici şi metodologia recomandata deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor, care vor fi prevăzute în normele metodologice. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin organele de specialitate, împreună cu consiliile judetene şi cu consiliile locale, elaboreaza strategia de organizare şi exploatare a pajiştilor şi prezinta, în mod distinct, reglementari stricte privind transhumanta ovinelor, ca forma de punere în valoare a resurselor furajere montane şi alpine. Articolul 20 (1) Pasunile impadurite pot fi readuse în circuitul pastoral, cu aprobarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judetene, pe baza unor studii de transformare şi a unor programe de imbunatatire şi exploatare a acestora, intocmite de unitatile de specialitate autorizate. (2) Recoltarea masei lemnoase de pe aceste terenuri se va face cu respectarea normelor tehnice silvice de exploatare. Articolul 21Terenurile evidentiate ca pasuni, fanete şi pasuni impadurite pot fi schimbate cu terenuri agricole sau cu destinatie forestiera, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare. Articolul 22 (1) Terenurile ocupate de pajisti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de productie vor fi constituite în perimetre de ameliorare de interes naţional, pe care se vor executa lucrari de repunere în valoare şi amenajare, corespunzător reglementarilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului. (2) În vederea executarii lucrărilor prevăzute la alin. (1), în cadrul perimetrelor stabilite, detinatorii de pajisti sunt obligati sa puna la dispoziţie terenurile respective pe perioada realizării proiectelor şi să aplice prevederile acestora. Articolul 23Lucrarile de protecţie şi ameliorare a pajiştilor naturale se realizează din fondul de ameliorare a fondului funciar aferent sectorului agricol, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. Capitolul IV Ameliorarea animalelor Articolul 24 (1) Ameliorarea efectivelor de animale reprezinta o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei româneşti şi se desfăşoară de către structuri de specialitate, sub indrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu consultarea asociaţiilor crescatorilor de animale. (2) Zonarea în teritoriu a speciilor, raselor şi tipurilor de animale, în functie de condiţiile agroecologice şi de interesele social-economice, precum şi activitatea de ameliorare a acestora se realizează prin programe naţionale de ameliorare a animalelor, elaborate pe o perioadă determinata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu sprijinul asociaţiilor profesionale ale crescatorilor de animale, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor. (3) Ameliorarea genetica a animalelor se realizează prin lucrari de selecţie şi hibridare efectuate pe baza controlului oficial al performantelor zootehnice şi prin reproductie dirijata. Articolul 25 (1) Coordonarea şi controlul activităţii de ameliorare a efectivelor de animale se fac de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi se realizează de institutii şi organizaţii implicate în acest proces, după cum urmeaza: a) institutii pentru controlul oficial al performantelor productive la animale şi evaluari genetice şi structuri teritoriale abilitate în acest scop; b) asociaţii ale crescatorilor de animale, constituite potrivit legislaţiei în vigoare; c) unităţi specializate de însămânţări artificiale, precum şi cele producătoare de material seminal, ferme zootehnice de elita, depozite de reproducatori, acreditate şi autorizate în acest scop. (2) Atribuţiile şi competentele acestor structuri organizatorice trebuie să corespunda programelor naţionale de ameliorare pe specii, conform actelor normative în vigoare. Articolul 26Controlul oficial al performantelor zootehnice se organizeaza şi se desfăşoară în conformitate cu normele şi instrucţiunile elaborate de unitatile specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. Articolul 27Conservarea resurselor genetice constituite din populatii de animale restranse numeric, în pericol sau pe cale de disparitie, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. Articolul 28Pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional din zootehnie, în concordanta cu programele naţionale de ameliorare a efectivelor de animale, toate importurile şi exporturile de animale de reproductie, material seminal, embrioni şi oua de incubaţie se avizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. Articolul 29Ameliorarea efectivelor de animale este o activitate de interes public şi se finanţează de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinatie, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, pentru urmatoarele acţiuni: a) individualizarea, codificarea animalelor şi constituirea bazei de date; b) controlul performantelor zootehnice; c) lucrarile pentru stabilirea valorii de ameliorare. Articolul 29^1 (1) Coordonarea şi organizarea identificarii şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (2) Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi inregistrarea ecvinelor se face de către unitatile pentru ameliorare şi reproductie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi cu asigurarea asistentei tehnice sanitare veterinare de către specialistii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti. (3) Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. Articolul 29^2 (1) Achizitionarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificarii şi înregistrării ecvinelor se face, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publică a statului administrata de Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (3) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2). (4) Achizitionarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor şi a pasapoartelor pentru ecvine se face, în condiţiile legii, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (5) Finantarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.------------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. Capitolul V Reproductia animalelor Articolul 30 (1) Procesul de reproductie a animalelor este o activitate de baza în zootehnie, necesară pentru reluarea ciclurilor de productie. (2) Reproductia animalelor se organizeaza şi se desfăşoară prin însămânţări artificiale, monta naturala şi transfer de embrioni. (3) Crescatorii de animale sunt liberi sa aleaga pentru efectivele proprii metoda de reproductie prevăzută la alin. (2). Articolul 31 (1) Înfiinţarea şi organizarea noilor unităţi specializate pentru testarea reproducatorilor, producerea de material seminal, însămânţări artificiale la animale necesita autorizarea de functionare eliberata de instituţiile abilitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. (2) Condiţiile pentru acreditarea şi autorizarea unităţilor specializate pentru testarea reproducatorilor, producerea de material seminal congelat şi însămânţări artificiale la animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor. Articolul 32 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor va sprijini, prin structurile de specialitate subordonate, înfiinţarea de noi statiuni sau puncte satesti de monta naturala. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin unitatile specializate din teritoriu, va autoriza pentru monta naturala reproducatori ai crescatorilor de animale, cu respectarea cerințelor zootehnice şi sanitar-veterinare. Articolul 33 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, prin organele sale de specialitate, va emite norme tehnice privind organizarea şi functionarea statiunilor şi punctelor de monta naturala, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor. (2) Consiliile locale organizeaza şi asigura buna functionare a statiunilor de monta naturala, conform legilor în vigoare. (3) Consiliile locale sunt obligate să asigure statiunilor de monta naturala terenul cu destinatie agricola necesar pentru producerea furajelor. Articolul 34Prin material biologic de reproductie testat se înţelege orice reproducator, material seminal, oua de incubaţie, ovule, zigoti şi embrioni individualizati în sistem unitar şi inregistrati în cartile de rasa. Articolul 35 (1) Pentru promovarea în interes public a reproductiei şi selectiei animalelor de productie se finanţează de la buget, prin alocatii anuale acordate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, actiunile care urmeaza: a) controlul oficial al performantelor de productie; b) lucrarile pentru evaluarea valorii de ameliorare şi de bonitare; c) contravaloarea materialului seminal indigen utilizat la insamantarile artificiale se suporta în proportie de până la 100%, în functie de valoarea de ameliorare a reproducatorilor, atestata şi autorizata oficial, precum şi a agentului criogenic folosit la conservare. (2) Se finanţează din bugetele administraţiei publice locale activităţile:--------------Litera a) a alin. (2) al art. 35 a fost abrogata de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003. b) organizarea depozitelor de reproducatori. Articolul 36Biotehnologia transferului de embrioni şi manipularile genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenţa institutelor de cercetari stiintifice şi de invatamant superior de profil, iar aplicarea în practica se efectueaza sub controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor. Capitolul VI Protectia animalelor Articolul 37 (1) Crescatorilor de animale le este interzis sa produca animalelor durere, suferinta, neliniste sau invaliditate, cu buna stiinta. (2) Durerea evitabila este cauzata animalelor prin lovire sau accidente traumatice. (3) Suferinta, alta decat cea provocata de durere, este cauzata animalelor de infometare, sete sau oboseala excesiva. (4) Starea de neliniste este cauzata de privarea animalelor de libertate prin legarea defectuoasa sau incarcerarea severa, singuratate, de introducere în spatiul lor de viaţa a unor animale din alte specii sau din aceeasi specie fără o acomodare prealabila, de senzatia de pierdere a echilibrului, de zgomote puternice, de socuri luminoase sau electrice. (5) Invaliditatea voita este cauzata animalelor prin lucrari experimentale. (6) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale interesate, va elabora reguli de protecţie a animalelor domestice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor. Articolul 38Animalele vor fi cazate, hranite şi adapate în functie de specie, gradul de dezvoltare şi adaptare. Articolul 39Detinatorii de animale vor respecta condiţiile optime de crestere şi exploatare, conform tehnologiei. Capitolul VII Raspunderi şi sancţiuni Articolul 40Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala, după caz. Articolul 41 (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a) falsificarea inscrisurilor în certificatele de origine şi valoare de ameliorare sau în alte evidente oficiale; b) înscrierea în etichetele de prezentare a nutreturilor combinate a unor date care nu corespund cu compozitia chimica a acestora; c) folosirea de pesticide sau de alte substante toxice fără avertizarea deţinătorilor de animale din zona; d) producerea şi vanzarea neautorizata de nutreturi combinate sau de aditivi furajeri; e) schimbarea destinatiei suprafeţelor de pajisti în alte categorii de folosinţă, fără aprobare legala; f) distrugerea unor loturi semincere prin pasunat, cosit sau pe alta cale; g) utilizarea în alte scopuri a fondurilor ce se constituie, conform legii, pentru lucrari privind întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor; h) executarea de lucrari de manipulare genetica la animale, fără aprobarea forului de specialitate imediat superior. (2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 luni la 2 ani. (3) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) şi h) se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Articolul 42 (1) Constituie contraventii la prezenta lege, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, savarsirea de către persoanele fizice sau juridice a urmatoarelor fapte: a) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve şi puiet de peste, oua de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi oua de viermi de matase, în afara unităţilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducatori, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii, precum şi introducerea şi utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de autorizatia necesară; b) executarea neautorizata a transferului de embrioni sau a insamantarilor artificiale pentru alte animale decat cele în proprietate; c) nerespectarea normelor şi instructiunilor tehnice privind efectuarea montei şi asigurarea numarului de reproducatori masculi folositi în statiuni comunale şi puncte de monta naturala sau prin contracte civile; d) monta clandestina, constand în folosirea reproducatorilor masculi neautorizati la monta femelelor; e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi inregistrarea animalelor;------------Litera e) a alin. (1) al art. 42 a fost modificata de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. f) menţinerea de reproducatori masculi necastrati cu intentia de a fi folositi la monta clandestina; g) folosirea unor componente neadecvate sau necertificate calitativ pentru fabricarea de nutreturi combinate sau de premixturi furajere; h) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti în afara perioadei stabilite pentru pasunat; i) refuzul de către titularii de pajisti de a participa la intocmirea planurilor de exploatare a pajiştilor, impiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea; j) neindeplinirea de către detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligaţiilor prevăzute în contract; k) circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzeaza deteriorarea acestora; l) organizarea şi punerea în functiune de noi exploatatii zootehnice fără autorizaţii emise de organele abilitate în acest sens; m) poluarea şi/sau deteriorarea mediului ambiant; n) nerespectarea protectiei animalelor; o) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a instiinta stapanul, deţinătorul sau organul competent, în cazul gasirii unui animal ratacit, parasit sau abandonat a cărui viaţa, sănătate ori integritate corporala este în primejdie; p) darea în folosinţă a pajistei, fie pentru pasunat, fie pentru obtinerea de productii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt indreptatite la pajiste; r) utilizarea amenajarilor piscicole în alte scopuri decat cresterea pestilor. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. f), k), o) şi p); b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. e), i) şi n); c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. d), h), j) şi r); d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g) şi m); e) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b) şi l). (3) La propunerea primarului din unitatea administrativ-teritorială unde s-a savarsit una dintre contraventiile prevăzute la alin. (1), consiliul local poate transforma cuantumul contraventiei constatate în zile-munca în folosul comunităţii. (4) Valoarea unei zile-munca se calculeaza luandu-se ca baza de referinţa salariul minim pe economie valabil la acea data. (5) Amenzile se fac venit la bugetul de stat şi la bugetul local, după caz. (6) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexeaza periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei. Articolul 43Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, de Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, de prefecti şi de personalul abilitat al Ministerului de Interne. Articolul 44Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 45În scopul perfectionarii procesului decizional, pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor funcţionează Consiliul zootehnic consultativ, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor, în componenta caruia intra specialisti din cercetarea stiintifica, învăţământul superior agricol, agenti economici cu capital de stat şi privat din agricultura, reprezentantii unor asociaţii profesionale ale crescatorilor de animale. Articolul 46Definirea termenilor specifici zootehniei utilizati este înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 47 (1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a statiunilor comunale de monta, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 aprilie 1971; Legea nr. 40/1975 privind cresterea şi ameliorarea animalelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 134 din 25 decembrie 1975; Legea nr. 2/1982 privind organizarea producerii şi folosirii rationale a resurselor de nutreturi, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 7 aprilie 1982; Decretul nr. 139/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizarii sericiculturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 45 bis din 2 iunie 1977, şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU AnexăDEFINIREA UNOR TERMENI SPECIFICI ZOOTEHNIEI1. Ameliorarea animalelor - modificarea structurii genetice a populatiilor de animale supuse selectiei în succesiunea generatiilor, în vederea obtinerii unor productii animaliere mai mari.2. Patrimoniu genetic - totalitatea efectivelor înregistrate numeric ale populatiilor de animale, de păsări, din sericicultura, apicultura şi piscicultura, izolate reproductiv după rase sau grupate în linii pure de hibrizi, recunoscute oficial ca surse genetice valoroase pentru ameliorarea speciei din care fac parte.3. Valoarea genetica - puterea de transmitere la urmasi a performantelor de productie ale unui animal cuprins în lucrarile de selecţie.4. Lucrari de selecţie - complex de acţiuni şi metode de identificare a indivizilor dintr-o populatie de animale, recunoscuti ca tipuri dorite pentru admiterea la reproducere în detrimentul altor tipuri nedorite, care sunt eliminate.5. Hibridare - incrucisarea animalelor din rase sau specii diferite, dar apropiate genetic.6. Animale de reproductie - populatii de animale aparţinând unei rase, linii pure sau metisi, care sunt:● individualizate în sistem unitar de identificare sigura, simpla şi permanenta pe tot parcursul vietii;● au fost, se afla sau pot fi luate în controlul performantelor zootehnice - sunt inscrise în evidentele oficiale de selecţie;● au sau li se pot emite certificate de origine şi valoare productiva.7. Individualizarea - procedeu de stabilire a identităţii fiecarui animal astfel încât să poată fi recunoscut în orice imprejurare şi în tot cursul vietii sale, până la ieşirea din sfera exploatarii.8. Controlul performantelor - procedeu folosit pentru masurarea şi stabilirea performantelor productive, inclusiv a calităţii produselor obtinute de la animale, iar pentru a avea caracter oficial, efectuarea şi inregistrarea acestora trebuie să fie realizate de o institutie de stat, neutra şi impartiala, sau de o organizaţie abilitata în acest scop.9. Certificat de origine şi valoare productiva - document tipizat, întocmit şi eliberat de institutii abilitate în acest scop, în care sunt specificate originea (ascendenta) şi performantele de productie, ca rezultanta a controlului oficial, pentru un animal de reproductie.10. Carte de rasa (Registru genealogic) - inventarierea animalelor de-a lungul generatiilor dintr-o rasa sau populatie izolata reproductiv, în care se inscriu performantele productive şi valorile de ameliorare ale acestora, fiind principalul instrument tehnic de dirijare a procesului de selecţie în directia dorita.11. Monta naturala - imperecherea masculului cu femelele în condiţii fiziologice naturale.12. Însămânţare artificiala - procedeu tehnic de depunere a materialului seminal în portiunea aparatului genital femel care asigura garantia fecundarii.13. Transfer de embrioni - biotehnologie pentru scurtarea intervalului între generatii şi accelerarea difuzarii progresului genetic, prin utilizarea unor metode de înaltă tehnicitate la recoltarea şi depunerea embrionilor de la donatoare genetic valoroase la reproducere - gazda până la fatare.14. Embrion - stadiu de dezvoltare a unui organism viu, de la faza de ou fecundat, parcurgand toate fazele fiziologice naturale până la fat - constituirea organelor vitale.15. Material seminal - produsul glandelor sexuale al unui reproducator autorizat, pentru a putea fi recoltat şi preluat în vederea conservarii capacităţii fecundate, până la folosirea lui la insamantarea artificiala a femelelor.16. Unitate de însămânţări artificiale - un complex de mijloace materiale, cu organizare şi amenajari specifice, în care reproducatorii masculi selectionati şi autorizati oficial sunt intretinuti şi folositi în scopul recoltarii şi conservarii materialului seminal ce va fi distribuit pentru însămânţări artificiale.17. Statiuni de monta - spatii special amenajate pentru întreţinerea reproducatorilor şi pentru imperecherea naturala a masculului cu femela, sub supraveghere tehnica.18. Incubatia - procedeu tehnologic care realizează condiţiile capabile să asigure dezvoltarea normala a embrionului din ou, în perioada caracteristica speciei, în scopul obtinerii prin ecloziune a unui organism viu, normal dezvoltat.19. Ou (oua) de incubaţie - ou (oua) fecundat/fecundate, normal constituit/constituite morfologic, care provin de la indivizi sanatosi şi cu potenţial genetic autentic valoros.20. Ferme (nuclee) de elita - exploatatii zootehnice cu condiţii optime de întreţinere - furajare şi cazare - a unui efectiv de rasa curata sau în experiment genetic, supus lucrărilor de selecţie, de la care se difuzeaza descendenta de-a lungul generatiilor obtinute în progres genetic.21. Depozite de reproducatori - unităţi specializate în cresterea şi întreţinerea reproducatorilor masculi, destinati cu prioritate montei naturale dirijate şi efectuate sezonier, în scopul reconditionarii şi folosirii economicoase pentru o perioadă mai lunga.22. Aditivi furajeri - ingrediente sau substante chimice care se adauga la sortimentele furajere de baza sau la o parte din acestea, pe parcursul fluxului de fabricatie a furajelor combinate, cu scopul de a satisface unele cerinţe specifice: profilaxia şi combaterea unor boli, stimularea ritmului de crestere şi a productiei, corectarea gustului şi a mirosului.23. Premixtura furajera - amestec uniform al uneia sau mai multor ingrediente împreună cu un suport furajer.24. Ratie - amestecul de nutreturi în cantitati masurabile, ce urmeaza a fi consumat de un animal în 24 de ore, respectand normele stabilite ştiinţific.25. Norma - conţinutul în substante nutritive corelate proportional, care să asigure necesarul unui animal timp de 24 de ore, atât pentru întreţinerea functiilor vitale, cat şi pentru elaborarea productiei.───────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 408/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 252 din 30 iunie 2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • LEGE nr. 75 din 8 noiembrie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 87/1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţământului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 76 din 28 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 115 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 90 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 326 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxa, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (*republicat*) (Legea nr. 53/2003)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 1.430 din 22 aprilie 1940 asupra colonizărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 6 septembrie 2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti
 • LEGE nr. 64 din 28 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 387/1972 pentru modificarea Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 605 din 22 decembrie 2003 privind modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 34 din 18 mai 1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 73 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare dintre România şi Regatul Spaniei
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 90 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021