Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 - (*actualizată*)privind protecţia desenelor şi modelelor industriale(actualizată pînă la data de 06 ianuarie 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 8 ianuarie 1993. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 06 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998; LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002**).--------------**) LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002, conform art. 2, intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale sînt recunoscute şi protejate pe teritoriul României prin înregistrarea desenului sau modelului industrial, în condiţiile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 1^1În înţelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992; b) autor - persoana fizica sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri, care a creat desenul sau modelul industrial; c) certificat de înregistrare - titlul de protecţie acordat de O.S.I.M. pentru desenele şi modelele industriale înregistrate; d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în doua dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau materiale şi/sau ornamentatia produsului în sine; e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de forma care nu determina caracterul individual al desenului sau modelului industrial; f) industrial - un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se referă desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industriala sau artizanala ori de câte ori este necesar; g) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industriala în condiţiile legii şi care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în faţa O.S.I.M.; h) model industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia redat în trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau ornamentatia produsului în sine; i) model de utilitate - creaţie care rezolva o problemă tehnica, în special cu privire la forma construcţiei, asamblarea unui produs şi prezintă noutate pe plan mondial; j) produs - orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinînd printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sînt considerate produs; k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o maniera care să permită dezasamblarea şi reasamblarea produsului; l) solicitant - persoana fizica sau juridică ce solicita la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model industrial; m) titular - persoana fizica sau juridică căreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial şi pentru care se eliberează certificatul de înregistrare.------------Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 3Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului sau în drepturi, pentru desenele şi modelele industriale create în mod independent.Se considera desen sau model industrial creat în mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativa sau de către salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu.------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 4Dacă mai multe persoane au creat acelaşi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M. sau, dacă o prioritate a fost recunoscută, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate.------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 4^1Pînă la proba contrarie, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.------------Art. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 5^1În cazul în care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativa, dreptul la certificatul de înregistrare aparţine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu excepţia unor prevederi contractuale contrare.În cazul în care desenul sau modelul industrial este realizat de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu, încredinţate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine unităţii angajatoare, cu excepţia unor prevederi contractuale contrare.------------Art. 5^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 6Persoanele fizice sau persoanele juridice avînd domiciliul sau sediul, după caz, în afară teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile convenţiilor şi tratatelor internaţionale privind desenele şi modelele industriale la care România este parte.------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 7Recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu exclude protecţia acordată prin alte dispoziţii legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor şi cele referitoare la mărci, brevete de invenţie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate şi concurenta neloială.------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Capitolul 2 Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor industriale Articolul 8Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 1^1, este nou şi are un caracter individual.Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicata prioritatea, înaintea datei de prioritate.Se considera ca desenele sau modelele industriale sînt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.Se considera ca un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicata prioritatea, înainte de data de prioritate.Dacă un desen sau model industrial aplicat la un produs sau incorporat într-un produs constituie o parte componenta a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi avînd caracter individual numai dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) partea componenta, o dată incorporată în produsul complex, rămîne vizibila pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau reparaţiile; b) caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 8^1În conformitate cu art. 8, se considera ca un desen sau model industrial a fost făcut public dacă a fost publicat sau a fost expus, utilizat în comerţ sau divulgat în alt mod, cu excepţia cazului în care aceste acţiuni nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activităţii din domeniul respectiv, înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicata prioritatea, înaintea datei de prioritate.Nu se considera ca desenul sau modelul industrial a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terţe persoane în condiţii de confidenţialitate explicite sau implicite.Nu se considera ca s-a produs o divulgare dacă un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protecţie a fost făcut public de către autor, de succesorul sau în drepturi sau de un terţ, ca urmare a informaţiilor oferite de autor sau a acţiunii întreprinse de către acesta ori de către succesorul lui în drepturi în cursul perioadei de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.Se considera abuz aducerea la cunoştinţa publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum şi valorificarea acestuia fără acordul autorului.Nu este luată în considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz faţă de autor sau succesorul sau în drepturi, produsă în perioada de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.------------Art. 8^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 10Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcţie tehnica nu poate fi înregistrat.Nu poate fi înregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este incorporat sau la care este aplicat să fie legat mecanic ori amplasat în jurul unui alt produs, astfel încît fiecare dintre produse să îşi poată îndeplini funcţia.------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 11Sînt excluse de la protecţie desenele sau modelele industriale ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. Capitolul 3 Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie Articolul 12Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial trebuie să cuprindă: a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial; b) datele de identificare a solicitantului; c) numărul de desene sau modele industriale pentru care se solicita protecţia; d) indicarea produselor în care este incorporat desenul sau modelul industrial, dacă este cazul; e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicita protecţia, asa cum apar în reprezentarile grafice depuse; f) numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului ca autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cerere şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului industrial; g) reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial, în 3 exemplare.Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţioneaza data depozitului reglementar: a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare; b) actele de prioritate, în cazul în care se invoca una dintre priorităţile prevăzute la art. 17 şi 18; c) solicitarea amânării publicării; d) procura de reprezentare în faţa O.S.I.M.; e) declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului industrial pentru care se solicita înregistrarea.-------------Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 12^1Reprezentarile grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încît caracteristicile sale estetice să fie evidentiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentarile grafice trebuie să fie de o calitate suficienta, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidentiate şi publicarea să fie posibila.În cazul unui desen industrial reprezentarile grafice pot fi însoţite de 3 specimene.------------Art. 12^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 12^2Cererea de înregistrare şi descrierea, prezentate conform art. 12 şi redactate în limba română, însoţite de reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. şi constituie depozitul naţional reglementar.O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sînt depuse minimum următoarele: o cerere care să conţină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului şi reprezentarile grafice sau specimenele, într-un exemplar.Dacă în termen de doua luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. 2 nu sînt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului naţional reglementar conform alin. 1, cererea de înregistrare se respinge.Data depozitului naţional reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. 2 sau data care rezultă din tratatele ori convenţiile privind desenele sau modelele industriale la care România este parte.În Registrul naţional al cererilor depuse se înscriu depozitele naţionale reglementare, constituite conform alin. 1 şi 2, precum şi depozitele internaţionale constituite conform Aranjamentului de la Haga.------------Art. 12^2 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 14În procedurile în faţa O.S.I.M. solicitantul certificatului de înregistrare sau succesorul sau în drepturi poate beneficia de asistenţa unui consilier în proprietate industriala autorizat.Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu excepţia depunerii cererii.------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 15 (1) Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi încorporate în aceeaşi categorie de produse, în conformitate cu clasificarea internationala a desenelor şi modelelor industriale. (2) Desenele şi modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de conceptie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori trebuie să apartina aceluiaşi ansamblu sau compozitii de articole.------------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 16Depozitul naţional reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen sau model industrial. Articolul 17 (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicita protecţia în acest termen, pentru acelaşi desen sau model. (2) Se recunoaşte un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.------------Alin. (2) al art. 17 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 18Invocarea priorităţii se poate face şi în urma expunerii desenului sau modelului industrial într-o expoziţie internationala, dacă cererea este depusa în termen de 6 luni de la data introducerii produsului în expoziţie.Aceasta perioada nu prelungeşte termenul de prioritate prevăzut la art. 17. Articolul 19Priorităţile prevăzute la art. 17 şi 18 sînt recunoscute dacă sînt invocate o dată cu depunerea cererii şi dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate. Articolul 19^1Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinari preliminare din care să rezulte: a) îndeplinirea condiţiilor de forma a cererii, prevăzute la art. 12 alin. 1; b) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentarile grafice, prevăzute la art. 12^1; c) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevăzute la art. 12 alin. 2; d) achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevăzute de lege.În cazul în care neregularităţile nu sînt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, după caz, nu se va recunoaşte prioritatea.Dacă se constata neregularităţi, acestea se notifica solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri.Cererile care nu îndeplinesc condiţiile de depozit multiplu se vor diviza de către solicitant, la cererea O.S.I.M.Solicitantul are obligaţia sa divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit naţional reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15.În cazul în care solicitantul nu divizeaza cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizeaza din oficiu cererea în mai multe cereri divizate şi va lua în examinare numai prima cerere, respingandu-le pe celelalte.Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depăşesc conţinutul cererii iniţiale. Cererile divizate sînt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii iniţiale.-------------Art. 19^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 20Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum şi reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., în termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.Publicarea prevăzută la alin. 1 poate fi amânată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de luni, calculată de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii, cînd aceasta a fost invocată.Publicarea cererilor internaţionale de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale este considerată o publicare conform alin. 1.-------------Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 21Persoanele interesate pot face opoziţii scrise la O.S.I.M. privind înregistrarea desenului sau modelului industrial, în termen de 3 luni de la data publicării acestuia, pentru următoarele motive: a) desenul sau modelul industrial nu are noutate; b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri; c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintâi cererea; d) în cazul nerespectării art. 22 lit. d).Opoziţiile se soluţionează de către o comisie de specialitate în termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.-------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 22Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examinează de către Comisia de examinare desene şi modele industriale. Comisia hotărăşte, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate lua act de renunţarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotărîrea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui raport de examinare şi în conformitate cu prevederile art. 1^1, 8 şi 8^1.Înregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face în Registrul naţional al desenelor şi modelelor industriale şi se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă: a) nu sînt îndeplinite prevederile art. 1^1, 8 şi 8^1; b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 10 şi 11; c) nu sînt achitate taxele legale în termenele şi cuantumurile prevăzute de lege; d) incorporeaza, fără acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat; e) constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale la care România a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968 sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din convenţie.În examinarea cererii se va lua în considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene şi modele industriale din cadrul O.S.I.M., precum şi orice alte documente relevante pentru procesul de examinare depuse de persoanele interesate. În procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice completări necesare, iar în cazul desenelor industriale, chiar specimene.Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi cererilor internaţionale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care îşi extind efectele lor în România, afară de cazul în care nu se prevede altfel.-------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 23Pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hotărârilor sale, pînă la comunicarea acestora.-------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 24Hotărîrile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris şi motivat, la O.S.I.M., în termen de 3 luni de la comunicare.Contestaţia va fi examinata, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 25Hotărîrea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 3 luni de la comunicare.Hotărîrea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.Judecarea la Tribunalul Bucureşti şi la Curtea de Apel Bucureşti se face cu participarea procurorului.Hotărîrile Comisiei de reexaminare rămase definitive şi irevocabile se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunţarea hotărîrii.Hotărîrile judecătoreşti se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora către O.S.I.M.În faţa Comisiei de reexaminare părţile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industriala.------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 26Toate hotărîrile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 27Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele industriale de către O.S.I.M. se face în temeiul hotărârilor de admitere rămase definitive, în termen de 30 de zile de la data la care hotărîrea de admitere a rămas definitivă.------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 28Abrogat.------------Art. 28 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Articolul 28^1Procedurile privind cererile de înregistrare de desene şi modele industriale şi certificatele de înregistrare sînt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul O.S.I.M.Taxele datorate de persoanele fizice şi pesoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul O.S.I.M.Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective.------------Art. 28^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 28^2Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de forta majoră, nu a putut să respecte un termen privind procedurile în faţa O.S.I.M. este repus în termen, dacă prezintă o cerere motivată, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat sa acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în următoarele situaţii: a) invocarea priorităţii conform art. 17-19; b) plata taxelor de înregistrare şi publicare; c) înregistrarea unei opoziţii conform art. 21; d) formularea contestaţiilor conform art. 24.Cererea de repunere în termen va fi însoţită de dovada privind plata taxei legale.-------------Art. 28^2 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Capitolul 4 Drepturi şi obligaţii Articolul 29Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial şi dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţămîntul sau, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este incorporat sau la care acesta se aplică.-------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 29^1Întinderea protecţiei este determinata de reprezentarile grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.Protecţia acordată unui desen sau model industrial în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizuala globală diferita asupra unui utilizator avizat.La stabilirea sferei de protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului industrial.------------Art. 29^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 29^2Drepturile conferite la art. 29 nu se exercită în privinta: a) actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învăţămînt, cu condiţia ca aceste acte sa nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor industriale şi să se menţioneze sursa; b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o alta ţara, atunci cînd acestea intra temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul repararii acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule; c) folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului; d) folosirii desenului sau modelului industrial cu buna-credinţa, în perioada cuprinsă între termenul vizat la art. 28^1 şi data publicării dreptului restabilit.------------Art. 29^2 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 29^3Drepturile decurgînd dintr-un certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaţa, pe teritoriul României, a produselor în care sînt încorporate desene sau modele industriale protejate, vândute anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimţămîntul acestuia.------------Art. 29^3 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 30 (1) Începînd cu data publicării cererii persoana fizica sau persoana juridică indreptatita la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 29, pînă la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă. (2) Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 31 (1) Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani. (2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia. (3) O.S.I.M. acorda un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere în vigoare, pentru care se percep majorări. (4) Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturi. (5) Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. (6) În cazul decăderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice.-------------Alin. (1), (3) şi (5) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002.Alin. (6) al art. 31 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 31^1Dreptul exclusiv de exploatare decurgînd din înregistrarea desenului sau modelului industrial încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea perioadei de valabilitate; b) prin anularea certificatului de înregistrare; c) prin decăderea titularului din drepturi; d) prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.-------------Art. 31^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 32Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot menţiona pe produse semnul D, respectiv litera "D" majuscula, înscrisă într-un cerc, însoţită de numele titularului sau numărul certificatului. Articolul 33 (1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum şi drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat sînt transmisibile în tot sau în parte. (2) Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licenta. (3) Transmiterea se înregistrează la O.S.I.M. şi produce efecte faţă de terţi numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industriala a menţiunii de transmitere.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 33 au fost modificate de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 34Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul industrial.În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract. Articolul 35Înregistrarea în străinătate a desenelor şi modelelor industriale, create pe teritoriul României, se face de către persoana fizica sau persoana juridică indreptatita la eliberarea certificatului, numai după depunerea cererii la O.S.I.M.Cererile internaţionale, făcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga, se depun la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.-------------Art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 36Autorul are dreptul sa i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum şi în orice acte sau publicaţii privind desenul sau modelul industrial.Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă. Articolul 37Certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul cînd se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condiţiile pentru acordarea protecţiei.Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului de înregistrare şi se judeca de către Tribunalul Bucureşti.Hotărîrea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. şi se publică în termen de maximum doua luni de la data înregistrării acesteia.-------------Art. 37 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 38Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenta sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun.------------Art. 38 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Capitolul 5 Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale Articolul 39O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unica pe teritoriul României, care asigura protecţia desenelor şi modelelor industriale.------------Art. 39 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 40O.S.I.M. are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale: a) acorda protecţie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale; b) este depozitarul Registrului naţional al cererilor depuse şi al Registrului naţional al desenelor şi modelelor industriale înregistrate; c) efectuează, la cerere, informarea din desenele şi modelele industriale publicate; d) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care România este membra; e) acorda, la cerere, asistenţa în domeniul proprietăţii industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialiştii în domeniu; f) editează şi publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. date privitoare la desenele şi modelele industriale.------------Partea introductivă şi litera f) ale art. 40 au fost modificate de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Capitolul 6 Raspunderi şi sancţiuni Articolul 41Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.------------Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 41^1În cazul în care, printr-o hotărîre judecătorească, se stabileşte ca o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este indreptatita la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.------------Art. 41^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 42Reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vînzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulaţie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, constituie infracţiunea de contrafacere a desenului sau modelului industrial şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu.Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente sa dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvîrşirea infracţiunii de contrafacere.------------Art. 42 a fost modificat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 42^1Titularul unui desen sau model industrial înregistrat poate solicita instanţei judecătoreşti: a) dispunerea unor măsuri asiguratorii, atunci cînd exista un risc de încălcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat şi dacă aceasta încălcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba; b) dispunerea, imediat după vamuire, a unor măsuri de încetare a faptelor de încălcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost săvîrşite de un terţ cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate care implica o atingere a acestor drepturi.Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii sînt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. La luarea măsurilor asiguratorii, ordonate de către instanţa, va putea fi cerută constituirea de către reclamant a unei garanţii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.Instanţa va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul dreptului încălcat ori a cărui încălcare este inevitabila.În cazul în care mijloacele de proba în susţinerea pretenţiilor reclamantului se afla sub controlul pârâtului, instanţa va putea sa dispună ca probele să fie produse de către pîrît, sub condiţia garantarii confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.Instanţa va putea sa dispună ca autorul încălcării drepturilor decurgînd dintr-un certificat de înregistrare sa furnizeze informaţii imediate privind provenienţă şi circuitele de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiţia ca o astfel de măsura sa nu fie excesiva în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.-------------Art. 42^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 42^2Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vamuirii la importul mărfurilor în cazurile prevăzute la art. 42^1 pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti.-------------Art. 42^2 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 42^3Certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale în vigoare reprezintă active necorporale şi pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoana juridică.-------------Art. 42^3 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002. Articolul 43^1La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat sa înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită.-------------Art. 43^1 a fost introdus de LEGEA nr. 585 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE Anexa 1 Abrogată.--------------Anexa nr. 1 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Anexa 2 Abrogată.--------------Anexa nr. 2 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.----------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 233 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 329 din 28 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 245 din 30 noiembrie 2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 171 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 169 din 5 mai 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 299 din 28 iunie 2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de alte valori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997
 • LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
 • LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 182 din 19 iunie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 308 din 8 iulie 2003 privind aprobarea afilierii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Asociaţia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 63 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 316 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 586 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 216 din 26 aprilie 2001 bugetul de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 345 din 11 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 737 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 27 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • LEGE nr. 56 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 238 din 12 iulie 2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020