Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*)privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale(actualizată până la data de 1 ianuarie 2008*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 2Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea: a) promovării sănătăţii şi a securităţii în munca şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. Articolul 3Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii: a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forta de muncă angajata cu contract individual de muncă; b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate; c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;-------------Litera c) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. d) creşterea rolului activităţii de prevenire în vederea reducerii numărului accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale; e) solidaritatea socială, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale îşi asuma reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege; f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege; g) asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor; h) repartiţia fondurilor în conformitate cu obligaţiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin prezenta lege. Articolul 4 (1) Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta lege şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator. (2) În situaţia în care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, în mod subsidiar şi complementar, intră în funcţiune răspunderea civilă, potrivit dreptului comun. Capitolul II Raporturile de asigurare şi riscurile asigurateRaporturile de asigurare şi riscurile asigurate Articolul 5 (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi; a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici; b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a); c) şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi în cel al Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie*).-----------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de alin. (3) al art. 60 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005.Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 6 (1) Se pot asigura în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se afla în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; b) comanditati, administratori sau manageri; c) membri ai asociaţiei familiale; d) persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente; e) persoane angajate în instituţii internaţionale; f) proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere; g) persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodariilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier; h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura; i) alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior. (2) Conţinutul contractului individual de asigurare se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 7 (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează munca în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii. (2) Au calitatea de asigurat şi cetăţenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori români, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România. Articolul 8 (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita în continuare CNPAS. (2) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii. (3) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condiţiile prezentei legi, şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale. (4) Asociaţiile profesionale de asigurare funcţionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 9 (1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi şi din contractele de asigurare, se stabilesc între: a) angajatori şi asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 şi 7; b) asiguraţi şi asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 6. (2) Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi în funcţii elective, numirii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 10*) (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunică asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activităţilor din Economia Naţionala - CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop. (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Declaraţia se depune la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părţi, după caz. (4) În cazul modificării uneia sau mai multor informaţii din declaraţia prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligaţia sa anunţe asiguratorul în termen de 15 zile.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.------------- Articolul 12Persoana asigurata potrivit art. 6, o dată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligaţia de a depune o declaraţie de venituri şi de a comunică, în termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situaţia şi statutul ei.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 13Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare şi încetează o dată cu aceste raporturi. Articolul 14 (1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 24 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005. Articolul 15 (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu şi a contractelor individuale de asigurare.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă şi a contractelor de asigurare, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă. Articolul 16Riscurile asigurate în condiţiile prezentei legi sunt accidentele de muncă şi bolile profesionale definite în conformitate cu prevederile Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Capitolul III Obiectivele asigurăriiObiectivele asigurării Articolul 17Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective: a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) reabilitarea medicală şi socioprofesionala a asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora; c) acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub forma de indemnizaţii şi alte ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Articolul 18Asiguratorul are obligaţia de a-şi organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 17, precum şi de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces în scopul realizării acestor obiective. Capitolul IV Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionalePrestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Articolul 19Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; b) reabilitare şi reconversie profesională; c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;-------------Litera d) a art. 19 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. e) compensaţii pentru atingerea integrităţii; f) despăgubiri în caz de deces; g) rambursări de cheltuieli. Articolul 20 (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.--------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.--------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.(2^1) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia.--------------Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (3) Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale. (4) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se vor avea în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Secţiunea 1 Prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncăPrestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă Articolul 21Asiguraţii au dreptul la prestaţii medicale pentru reabilitarea stării de sănătate şi recuperarea capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 22 (1) Asiguratorul are obligaţia de a achită contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează: a) restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat; b) prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanenta. (2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 23 (1) Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate şi în unităţile spitaliceşti; b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic; c) servicii medicale în spitale sau în unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006, prin înlocuirea termenului "clinici" cu sintagma "unităţi sanitare cu personalitate juridică". d) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate; e) servicii de chirurgie reparatorie; f) cure balneoclimaterice. (2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii: a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente; b) servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale; c) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate; d) servicii de chirurgie reparatorie; e) cure balneoclimaterice; f) dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice.------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006. (3) Fondurile necesare decontării prestaţiilor şi serviciilor prevăzute la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.------------Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 24 (1) În vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, costurile acestora se suportă din fondurile bugetului de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 25 (1) Pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, în funcţie de natura şi de diagnosticul bolii.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, în funcţie de tipul bolii. (3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul asiguratorului, în funcţie de tipul afectiunii şi de natura tratamentului. (4) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear se aproba anual de CNPAS.-------------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS". Articolul 26 (1) Asiguraţii au obligaţia să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului. (2) Dreptul la prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă se suspenda în cazul în care asiguraţii nu urmează sau nu respecta programul individual de recuperare.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 27Tratamentul medical în perioada programului individual de recuperare, precum şi cazarea şi masa în unităţile medicale se suportă de către asigurător cu respectarea tarifelor şi criteriilor stabilite prin contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului, şi prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 28 (1) Unităţile care efectuează prestaţii şi servicii medicale se stabilesc de asigurător în vederea reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă a asiguraţilor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Tarifele pentru prestaţiile şi serviciile medicale aferente reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă se stabilesc pe baza prevederilor existente în contractul-cadru al sistemului asigurărilor sociale de sănătate.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Secţiunea a 2-a Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesionalăPrestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională Articolul 29Prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare şi reconversie profesională se acordă de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu şi-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfăşura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Articolul 30Asiguratorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii de reabilitare şi reconversie profesională: a) cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale; b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie; c) plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie. Articolul 31 (1) Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar şi reprezintă 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale. (2) Indemnizaţia se acordă numai dacă persoana asigurata nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii. Articolul 32Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă numai dacă persoana asigurata respecta dispoziţiile asiguratorului cu privire la: a) instituţia la care urmează să se desfăşoare cursul; b) programul de instruire; c) modalitatea de absolvire. Secţiunea a 3-a Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncăIndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă Articolul 33 (1) Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. (2) În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă, certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 34 (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. (2) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.------------Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003. Articolul 35Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suporta în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 36Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical. Articolul 37 (1) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile. (2) Medicul asiguratorului poate decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activităţii în acelaşi loc de muncă sau în alt loc de muncă ori poate propune pensionarea de invaliditate. (3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS.-------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 38Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale. Articolul 39În situaţia în care medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizaţia se va acorda până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăşi durata maxima de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 37.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Secţiunea a 4-a Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncăIndemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă-------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 40 (1) Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă. (2) Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condiţiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afectiunii. Articolul 41Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraţilor care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă. Articolul 42 (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 40 alin. (2) şi la art. 41 se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape. (2) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul. Secţiunea a 5-a Compensaţii pentru atingerea integrităţiiCompensaţii pentru atingerea integrităţii Articolul 43Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 44Compensaţia se acordă la solicitarea persoanei îndreptăţite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43. Articolul 45 (1) Compensaţia pentru atingerea integrităţii reprezintă o sumă fixă în bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este îndreptăţit asiguratul, şi nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. (2) Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică. (3) Criteriile şi grilele pe baza cărora se acordă compensaţia pentru atingerea integrităţii se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.------------Art. 45 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Secţiunea a 6-a Despăgubiri în caz de decesDespăgubiri în caz de deces Articolul 46 (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singura persoana, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. (2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică.-------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 47Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 48 (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisă de asigurator în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. (2) Decizia se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii ei. Articolul 49Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 48.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Secţiunea a 7-a Rambursări de cheltuieliRambursări de cheltuieli Articolul 50 (1) Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii: a) transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale; b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale. c) în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală în vederea recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale.------------Litera c) a alin. (1) al art. 50 a fost introdusă de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005. (2) Costurile suportate de asigurător sunt destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual prin decizie a preşedintelui CNPAS.------------Art. 50 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Capitolul V Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionaleComunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Articolul 51 (1) Angajatorii au obligaţia de a comunică asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor. (2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţa despre accident. (3) Obligaţia privind comunicarea revine şi persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmaşilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu decesul asiguratului. Articolul 52 (1) Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligaţia de a semnala de îndată cazul asiguratorului. (2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPAS de către autoritatea competentă.-------------Art. 52 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 53 (1) Pentru constatarea cazului asigurat şi stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces şi recurge la procesul-verbal de cercetare, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces. (2) Asigurătorul verifică modalitatea în care a fost efectuată cercetarea şi decide asupra caracterului de muncă al accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă. (3) În scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, asigurătorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o anchetă proprie sau poate evalua dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, după caz.------------Art. 53 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 54Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel: a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă; b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă. Articolul 54^1Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz.-------------Art. 54^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Capitolul VI Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionalePrevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Articolul 55Răspunderea pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locurile de muncă revine angajatorilor sau, după caz, persoanelor asigurate conform art. 6. Articolul 56 (1) Angajatorii au obligaţia de a asigura informarea, participarea şi colaborarea angajaţilor pentru adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. (2) Angajaţii au obligaţia de a participa la acţiuni privind adoptarea unor măsuri de securitate şi sănătate în munca, atunci când sunt solicitati în acest scop de către angajatori. Articolul 57Angajaţii nu suporta în nici o situaţie costul măsurilor de prevenire aplicate în condiţiile art. 56. Articolul 58Angajatorii au obligaţia de a furniza toate informaţiile solicitate de asigurator în legătură cu riscurile de la locurile de muncă. Articolul 59Angajaţii sunt obligaţi sa cunoască şi să respecte măsurile tehnice şi organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aduse la cunoştinţa în cadrul instructajului de protecţie a muncii. Articolul 60Angajaţii au dreptul, fără ca acest lucru sa atragă consecinţe asupra lor, de a sesiza Inspecţia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sănătate şi securitate în munca asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.-------------Art. 60 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 61Asiguratorul are obligaţia de a promova şi de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul: a) menţinerii integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate; b) îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) eliminării sau reducerii riscurilor de accidente de muncă şi boli profesionale. Articolul 62 (1) Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional. (2) Activităţile de prevenire se realizează de către CNPAS, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege. (3) Pentru activităţile de prevenire care nu se suportă de către sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, CNPAS abilitează persoane juridice în calitate de prestatori de servicii externe de prevenire. (4) Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de prestatori de servicii externe de prevenire se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Pentru coordonarea activităţii legate de prevenirea bolilor profesionale, precum şi de verificare, în vederea decontării, a documentelor prin care s-a confirmat caracterul profesional al bolii, CNPAS organizează un compartiment de medicina muncii în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.------------Art. 62 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005. Articolul 63 (1) Personalul tehnic al asigurătorului, care desfăşoară activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atribuţii: a) participă la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel naţional, prin identificarea situaţiilor cu riscuri mari de accidente de muncă şi boli profesionale; b) acordă consultanţă cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; c) propun efectuarea şi finanţarea de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentării măsurilor de prevenire prioritare la nivel naţional; d) acordă asistenţă tehnică angajatorilor pentru elaborarea instrucţiunilor de prevenire; e) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi stabilesc caracterul de muncă al acestora în conformitate cu prevederile prezentei legi; f) ţin evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; g) recomandă măsuri de prevenire şi controlează aplicarea lor; h) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contribuţiei pentru stimularea activităţii de prevenire; i) stabilesc programe de prevenire în baza situaţiilor concrete identificate la locurile de muncă; j) consiliază angajatorii cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. (2) Personalul medical specializat în medicina muncii are şi atribuţii legate de depistarea, investigarea şi stabilirea caracterului profesional al bolii.------------Alin. (2) al art. 63 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.------------Art. 63 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 64În exercitarea atribuţiilor sale personalul tehnic şi medical specializat este autorizat: a) sa dispună de acces liber în sediile angajatorilor sau la locurile de muncă organizate de aceştia şi să fie însoţit de persoanele desemnate de angajator; b) sa beneficieze de concluziile cercetării accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, efectuată de autorităţile de stat competente; c) sa sesizeze autorităţile de stat când constata încălcări ale legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii; d) sa propună angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protecţie a muncii în funcţie de riscurile de la locurile de muncă; e) sa consulte rezultatele examenelor medicale la angajare şi ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate; f) să solicite orice informaţii şi documente necesare realizării sarcinilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; g) sa recomande angajatorului măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Articolul 65În activitatea exercitată personalul de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale este obligat sa păstreze confidenţialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice şi de fabricaţie din unitatea controlată, precum şi a celorlalte date furnizate de autorităţile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesată în activitatea de prevenire, precum şi confidenţialitatea datelor medicale ale angajaţilor. Articolul 66 (1) Cheltuielile asiguratorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se evidenţiază într-un cont analitic separat. (2) Cuantumul maxim alocat în acest scop nu poate depăşi 10% din sumele încasate cu titlu de contribuţie pe parcursul unui an calendaristic. Capitolul VII Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleOrganizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Articolul 68CNPAS administrează, gestionează, coordonează şi controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 72În vederea realizării activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, CNPAS are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea în acest domeniu, desfăşurată de casele teritoriale de pensii; b) poate cofinanţa programe în proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) aplică măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor şi prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) elaborează criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) îndrumă şi controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; f) controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute de prezenta lege; g) controlează modul de acordare a majorărilor sau reducerilor contribuţiei pentru stimularea activităţii de prevenire; h) poate organiza la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; i) organizează evidenţa cazurilor asigurate, precum şi a costurilor de asigurare la nivel naţional; j) emite şi retrage autorizaţia de funcţionare a asociaţiilor profesionale de asigurare; k) poate finanţa la nivel naţional studii de cercetare aplicativă în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; l) poate organiza instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanţează din veniturile provenite din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; n) urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi prezintă ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară; o) coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în muncă; p) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă, prin participarea directă la investigaţie sau prin analiza documentelor justificative, după caz; r) stabileşte caracterul profesional al accidentului cu incapacitate temporară de muncă.------------Art. 72 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 73Conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurata de preşedintele CNPAS şi de un consiliu tripartit.-------------Art. 73 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 74 (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este organizată la nivel de direcţie generală în cadrul CNPAS. (2) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii de către preşedintele CNPAS. (3) Ocuparea funcţiei de director general se face în condiţiile legii. (4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru funcţia de secretar general din ministere.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 76 (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri: a) 3 reprezentanţi ai Guvernului, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general prevăzut la art. 74 alin. (2) membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, desemnat de Ministerul Finanţelor Publice; b) 3 reprezentanţi ai salariaţilor, desemnaţi prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare; c) 3 reprezentanţi ai patronilor, desemnaţi prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Membrii consiliului tripartit îşi desfăşoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani. (3) Preşedintele CNPAS este şi preşedintele consiliului tripartit. (4) Indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului tripartit, cu excepţia preşedintelui CNPAS şi a directorului general, este egala cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. (5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi, într-o luna, 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 79 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 72, în structura organizatorică a CNPAS se înfiinţează structuri specializate pentru urmărirea şi asigurarea: a) activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) activităţii de reabilitare medicală, reabilitare socioprofesionala şi tratament medical; c) evidentei contribuţiilor, prestaţiilor şi serviciilor acordate şi a costurilor de asigurare. (2) Organizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS.-------------Art. 79 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 80Prin Statutul CNPAS se stabilesc atribuţiile, organizarea şi funcţionarea la nivel central şi teritorial a structurilor care asigura desfăşurarea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi atribuţiile consiliului tripartit.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 80^1 (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative. (2) Componenta, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS. (3) Membrii desemnaţi în consiliile tripartite consultative nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţa.-------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 84 (1) Persoanele care datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot constitui asociaţii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naţionale. (2) Asociaţiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie şi funcţionează ca persoane juridice în condiţiile prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000. (3) Asociaţiile profesionale de asigurare îşi pot elabora regulamente şi instrucţiuni proprii. (4) În vederea funcţionarii asociaţiile profesionale de asigurare sunt obligate să solicite autorizarea de către CNPAS.-------------Alin. (4) al art. 84 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS". Articolul 85Solicitarea în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se depune la sediul CNPAS, însoţită de următoarele documente:-------------Partea introductivă a art. 85 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS". a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzând obiectul, scopul activităţii, precum şi orice alte elemente necesare, potrivit cerinţelor prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi; b) statutul asociaţiei profesionale de asigurare. Articolul 86CNPAS analizează solicitarea, luând în considerare criteriile de oportunitate, urmând ca în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizaţia sau sa respingă, prin decizie motivată, solicitarea de autorizare.-------------Art. 86 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS". Articolul 88Asociaţiile profesionale de asigurare exercita următoarele atribuţii: a) prestează servicii în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) acorda prestaţiile de asigurare prevăzute în prezenta lege şi întocmesc documentaţia necesară în vederea acordării acestora; c) elaborează studii şi evaluări privind riscul de accidentare şi imbolnavire profesională; d) ţin evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a prestaţiilor acordate şi a costurilor aferente; e) asigura acordarea de prestaţii medicale prin servicii proprii sau pe bază de contract încheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii; f) verifica modul în care sunt utilizate prestaţiile băneşti acordate pentru serviciile de reabilitare medicală şi socioprofesionala. Articolul 92Asociaţiile profesionale de asigurare au obligaţia de a supune anual aprobării CNPAS situaţia financiară şi bugetul de venituri şi cheltuieli.-------------Art. 92 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Capitolul VIII Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleContribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Articolul 96 (1) Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următorii: a) angajatorii, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 şi 7; b) asiguraţii prevăzuţi la art. 6. (2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează contribuţii pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d).------------Art. 96 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 97Contribuţia se stabileşte astfel încât sa acopere costul prestaţiilor şi serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi cheltuielile administrative. Articolul 98 (1) Contribuţiile se stabilesc în funcţie de tarife şi clase de risc. (2) Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate în funcţie de riscul de accidentare şi de imbolnavire profesională din cadrul sectorului respectiv. (3) În cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activităţi se realizează prin clase de risc. Articolul 99 (1) Tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPAS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS". (2) Tarifele şi clasele de risc se revizuiesc o dată la 4 ani. (3) Pentru prima perioada de funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată.-------------Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 100 (1) Încadrarea în clasele de risc se face de către asigurător, corespunzător activităţii principale desfăşurate în fiecare unitate. (2) În sensul prezentei legi se va considera activitate principală activitatea cu numărul cel mai mare de angajaţi.------------Art. 100 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 101 (1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 5 şi 7 o constituie: a) suma veniturilor brute realizate lunar; b) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.-------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (2) Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi se aplică asupra bazei lunare de calcul prevăzute la alin. (1)*).-------------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.------------- (3) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând: a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor; c) participarea salariaţilor la profit.Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (4) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute la alin. (3) nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.Alin. (4) al art. 101 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.Art. 101 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 102 (1) Contribuţia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unica, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată. (2) Baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara.-------------Art. 102 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 103Clasa de risc şi cota de contribuţie datorată se comunică de către asigurător angajatorului anual sau ori de câte ori este nevoie.------------Art. 103 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 104Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru încadrarea în clasele de risc. Articolul 106Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după calculare şi reţinere, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale.------------Art. 106 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 110În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii. Articolul 111 (1) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.-------------Alin. (2) al art. 111 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.------------Art. 111 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 113 (1) Asiguratorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor contribuţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileşte în principal după următoarele criterii: a) numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţa; b) gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) existenta locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale.-------------Art. 113 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Capitolul IXVeniturile şi cheltuielile asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale-------------Denumirea Cap. IX a fost modificată de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 114Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale se constituie din: a) contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum şi de persoanele fizice care încheie asigurare; b) dobânzi şi penalităţi de întârziere; c) alte venituri, potrivit legii.-------------Art. 114 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 115 (1) Veniturile din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Veniturile prevăzute la art. 114 sunt destinate în exclusivitate pentru finanţarea prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru finanţarea organizării şi funcţionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege.-------------Art. 115 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 116 (1) Cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea acestui sistem se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Cheltuielile pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se efectuează pentru: a) reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; b) reabilitarea şi reconversia profesională; c) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă; d) indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă; e) compensaţiile pentru atingerea integrităţii; f) despăgubirile în caz de deces; g) rambursarile de cheltuieli; h) activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. i) servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judeţul Sibiu, persoanelor care suferă de boli profesionale.------------Litera i) a alin. (2) al art. 116 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006. (3) Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat.-------------Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (4) Lista serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.-------------Alin. (4) al art. 116 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006.-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 117 (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se reportează în anul următor, utilizându-se pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 116 alin. (2). (2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei şi deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depăşite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anul precedent de sistem.-------------Art. 117 a fost modificat de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 118 (1) Execuţia de casa a fondurilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin Trezoreria Statului. (2) Disponibilităţile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se păstrează în Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobânzi.-------------Art. 118 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 119Disponibilităţile fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările ulterioare, se preiau de către CNPAS spre administrare.-------------Art. 119 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Capitolul X Răspunderea juridicăRăspunderea juridică Articolul 121Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Articolul 122Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Articolul 123Furnizarea de informaţii false la stabilirea contribuţiilor datorate sau a prestaţiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. Articolul 124 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 10 şi 12; b) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10, 12 şi 51; c) refuzul de a pune la dispoziţie informaţiile solicitate potrivit art. 58; d) nerespectarea metodologiei de încadrare în clasele de risc prevăzute la art. 99 şi 100; e) nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1) şi ale art. 102 alin. (2) privind baza de calcul a contribuţiilor; f) nerespectarea prevederilor art. 98, art. 101 alin. (2) şi ale art. 102 alin. (1) privind stabilirea contribuţiei de asigurare şi a cotelor acestei contribuţii; g) furnizarea de informaţii eronate la stabilirea contribuţiilor datorate sau a prestaţiilor cuvenite, dacă fapta nu este săvârşită cu intenţie; h) nerespectarea obligaţiei de plată prevăzute la art. 14. (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează în raport cu rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 124 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 125 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de către autorităţile publice abilitate potrivit legii.-------------Alin. (1) al art. 125 a fost modificat de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (2) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează la art. 122 şi 123, persoanele abilitate prevăzute la alin. (1) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii. (3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (3) al art. 125 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 126 (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunii se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire şi constituie titlu executoriu de la data comunicării. (2) Împotriva procesului-verbal se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa judecătorească în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. Articolul 127Sumele încasate din amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.-------------Art. 127 a fost modificat de pct. 81 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Capitolul XI Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionaleJurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale Articolul 128Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin secţiile de asigurări sociale sau, după caz, prin completele specializate pentru asigurări sociale, constituite la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 129În prima instanţa tribunalele soluţionează litigii privind: a) modul de calcul al contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi majorarea sau micşorarea cotei de contribuţie;-------------Litera a) a art. 129 a fost modificată de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. b) înregistrarea şi evidenta contribuţiei de accidente de muncă şi boli profesionale; c) încadrarea într-o clasa de risc a angajatorului; d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;-------------Litera e) a art. 129 a fost modificată de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. f) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate conform prezentei legi; g) orice alte decizii ale asiguratorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Articolul 130 (1) Sunt competente teritorial tribunalele în a căror rază se afla domiciliul pârâtului. (2) În cazul în care, prin excepţii, obiectul litigiului îl formează o contestaţie împotriva CNPAS sau casele teritoriale de pensii, competenţa teritorială revine tribunalului în a cărui raza se afla domiciliul sau sediul reclamantului.-------------Alin. (2) al art. 130 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS", şi a sintagmei "fondurile teritoriale" cu sintagma "casele teritoriale de pensii". Articolul 131Împotriva hotărârii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competenţa. Articolul 132Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se completează cu dispoziţiile Codului de procedura civilă, ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu orice alte dispoziţii în materie. Articolul 133Acţiunile în instanţa şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Articolul 133^1 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii şi servicii pentru accidente de muncă şi boli profesionale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.-------------Art. 133^1 a fost introdus de pct. 83 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 135 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, care se suportă, conform prevederilor prezentei legi, din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, de la data de 1 ianuarie 2006. (2) În anul 2005 finanţarea cheltuielilor unităţilor sanitare cu personalitate juridică şi secţiilor de boli profesionale, precum şi cabinetelor de medicina muncii se suportă de la bugetul de stat. (3) În baza documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate în caz de accident de muncă şi boală profesională de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceştia, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale, precum şi în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, în conformitate cu procedura de contractare şi plată a prestaţiilor medicale, stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) În situaţia persoanelor internate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii de boli profesionale în cursul anului 2006, pentru care se infirmă caracterul profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora şi validate de casele de asigurări de sănătate se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea acestora urmând a se recupera, prin decontare în baza actelor justificative, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi pentru perioadele ulterioare anului 2006. (7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate în condiţiile alin. (5), între casele de asigurări de sănătate şi casele teritoriale de pensii, se efectuează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita indicatorilor cuprinşi în contractele de furnizare de servicii pentru boli profesionale, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (8) Cheltuielile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (4) şi (5) efectuate în primul trimestru al anului 2006 se decontează după încheierea acestuia, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate potrivit prevederilor alin. (4). (9) Cheltuielile efectuate în primul trimestru al anului 2006 de către unităţile sanitare cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat, respectiv de Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (10) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală, conform prevederilor legale în vigoare, decontarea prestaţiilor urmând a se realiza conform prevederilor alin. (3). (11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale ţărilor membre Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale.-------------Alin. (11) al art. 135 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.-------------Alin. (12) al art. 135 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.------------Art. 135 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006. Articolul 140 (1) În perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004 contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Cota de contribuţie datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin structurile înfiinţate pentru acest scop.-------------Art. 140 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 140^1Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boala profesională se considera vechime în munca.-------------Art. 140^1 a fost introdus de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 140^2Direcţiile de sănătate publică efectuează selectarea cazurilor de boală profesională prevăzute la art. 23 alin. (2) şi trimit caselor teritoriale de pensii fişele de declarare BP2, completate în conformitate cu prevederile Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 140^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005. Articolul 141Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor elabora şi vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 141 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 142Prezenta lege se completează cu dispoziţiile Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislaţiei privitoare la regimul contravenţiilor, precum şi cu dispoziţiile legislaţiei de asigurări sociale. Articolul 143 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 100 alin. (2) din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. (2) Dispoziţiile art. 98 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3), art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi alin. (2), art. 111, 112, 114 şi 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, îşi vor menţine aplicabilitatea pentru toate situaţiile prevăzute în legea sus-menţionată, cu excepţia celor generate de accidente de muncă şi boli profesionale, asigurate în conformitate cu prevederile prezentei legi.------------Art. 143 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 312 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
 • LEGE nr. 223 din 20 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 223 din 23 mai 2003 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ceha în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • LEGE nr. 124 din 27 mai 2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 130 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 33 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 551 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 34 din 22 martie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 532 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 430 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 5 din 18 decembrie 1985 cu privire la creşterea productivităţii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 300 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 54 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*)
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
 • LEGE nr. 354 din 27 decembrie 2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 317 din 11 decembrie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
 • LEGE nr. 146 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 416 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 172 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • LEGE nr. 367 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 68 din 11 octombrie 1993 privind garantarea în plata a salariului minim
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 212 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021