Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor**)(actualizată până la data de 11 februarie 2008*)

----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special".Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează Statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 2 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei. (3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 3 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de prezenta lege, denumiţi în continuare funcţionari publici cu statut special, şi din personal contractual. (2) Statutul special al funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. (4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în funcţii pe baza contractului individual de muncă se supune legislaţiei muncii.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 4 (1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenţelor stabilite prin lege.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, prevederile reglementărilor interne şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. (3) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public cu statut special este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public cu statut special este obligat să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia aceste situaţii.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 5Exercitarea funcţiei publice din sistemul administraţiei penitenciare se conduce după următoarele principii: a) supunerea deplină faţă de lege; b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege; c) egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale; d) responsabilitate şi imparţialitate; e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societăţii; f) eficienţă în utilizarea resurselor; g) ierarhia organizatorică şi funcţională. Articolul 6 (1) Valorile etice în sistemul administraţiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenţa, receptivitatea şi responsabilitatea profesională. (2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare va promova şi va respecta principiile şi valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională şi în relaţiile cu cetăţenii, precum şi măsurile legale referitoare la transparenţa decizională, conflictul de interese şi incompatibilităţi.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Capitolul IIStructura carierei funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 7Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 8Funcţionarii publici cu statut special debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate, până la definitivare.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 9 (1) Funcţionarii publici cu statut special se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. (2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) chestor de penitenciare; b) comisar şef de penitenciare; c) comisar de penitenciare; d) subcomisar de penitenciare; e) inspector principal de penitenciare; f) inspector de penitenciare; g) subinspector de penitenciare.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef principal de penitenciare; b) agent şef de penitenciare; c) agent şef adjunct de penitenciare; d) agent principal de penitenciare; e) agent de penitenciare. (3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), următoarele grade profesionale ale ofiţerilor vor fi echivalate, cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează: a) subinspector şef de penitenciare - subcomisar de penitenciare; b) inspector şef de penitenciare - comisar de penitenciare; c) inspector şef principal de penitenciare - comisar şef de penitenciare; d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 10 (1) În sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate următoarele funcţii: funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) Funcţiile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Celelalte funcţii pentru sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de ministrul justiţiei, potrivit legii.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se subordonează şefilor ierarhici.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Capitolul IIISelecţia, numirea, evidenţa, evaluarea, avansarea, pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea 1 Condiţii de selecţionareSelecţia funcţionarilor publici cu statut special------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 11Pot dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:------------Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". a) au cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română; c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;------------Lit. e) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;------------Lit. f) a art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.------------Lit. g) a art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;------------Lit. h) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.------------Lit. i) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Secţiunea a 2-a Eliminată-------------Secţiunea a 2-a din Cap. III a fost eliminată conform pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 12Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în procesul de selecţie a funcţionarilor publici cu statut special, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională şi de transparenţă.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 13 (1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face, în ordine, prin următoarele modalităţi: a) repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi; b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului: c) concurs, din sursă externă. (2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licenţă - li se acordă gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs, în funcţii publice de execuţie. (3) Absolvenţilor instituţiei de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs. (4) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 10 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor. (5) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţia de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor. (6) Persoanele prevăzute la alin. (4) şi (5), care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepţia cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 14 (1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Secţiunea a 2-a Numirea funcţionarilor publici cu statut special-------------Secţiunea a 2-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 15 (1) Numirea în funcţii publice de conducere a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puţin 3 (trei) ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs. (2) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi cu o perioadă de stagiu cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5). Ofiţerii şi agenţii admişi la concurs în funcţii publice de execuţie din sectorul siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor vor fi încadraţi ca debutanţi, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5). (3) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate. (4) Candidaţii admişi la concurs care au cel puţin 3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (5) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivă ca militar activ şi/sau funcţionar public cu statut special în instituţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (6) Candidaţilor admişi la concurs şi încadraţi ca funcţionari publici cu statut special li se acordă grade profesionale, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (7) Ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare - agent şef principal de penitenciare.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.Art. 15 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 16 (1) Funcţionarii publici cu statut special debutanţi au obligaţia să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de pregătire şi specializare organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) Funcţionarii publici cu statut special definitivi au obligaţia să urmeze un curs de perfecţionare corespunzător postului în care au fost numiţi, cu excepţia celor încadraţi potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3).-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 17 (1) După efectuarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare este evaluată de şeful ierarhic, care propune sau nu definitivarea în funcţie.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de şefii ierarhici, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, directorul unităţii din subordinea acesteia, emite decizie scrisă de numire a funcţionarului public cu statut special debutant ca funcţionar public definitiv din sistemul administraţiei penitenciare.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Funcţionarul public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare nemulţumit de evaluarea prevăzută la alin. (1) poate solicita reevaluarea de către o comisie formată din 3 funcţionari publici cu statut special din cadrul unităţii, care au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani. Comisia este numită de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (4) Funcţionarul public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare care, în urma evaluării prevăzute la alin. (1) sau (3), primeşte calificativul "nesatisfăcător" este declarat necorespunzător din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu încetează potrivit art. 57 lit. c).-------------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 18Regulile de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevăzute la art. 16 şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 19 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, numit funcţionar public cu statut special definitiv, depune jurământul de credinţă în faţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, directorilor unităţilor din subordinea acesteia, în prezenţa a doi martori, dintre care unul este conducătorul compartimentului în care a fost numit funcţionarul public cu statut special definitiv, iar celălalt, un alt funcţionar public cu statut special definitiv.-------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: «Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică.» Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului de numire în funcţie.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Jurământul, semnat de funcţionarul public cu statut special definitiv, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al funcţionarului public cu statut special.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 20Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare, se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităţilor de penitenciare, potrivit competenţelor legale.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 20^1*)Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu două grade faţă de cele pe care le au. Prin excepţie, ofiţerii pot fi numiţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu cel mult trei grade profesionale faţă de cele pe care le au, numai cu aprobarea ministrului justiţiei.-------------Art. 20^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 2^1-a Evidenţa funcţionarilor publici cu statut special-------------Secţiunea a 2^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 20^2 (1) Pentru fiecare funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se va întocmi şi gestiona un dosar profesional confidenţial, în condiţiile dispoziţiilor legale privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici cu statut special.-------------Alin. (1) al art. 20^2 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Modul de gestionare şi evidenţă a datelor privind funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Se interzice introducerea în dosarul profesional a oricăror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinţă, la orientarea sexuală, origine socială sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii. (4) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fără nicio îngrădire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.-------------Alin. (4) al art. 20^2 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (5) Emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Alin. (5) al art. 20^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.-------------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Secţiunea a 3-a Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciareEvaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. III a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 21Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 22 (1) Conducătorii de compartimente din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate sunt obligaţi să completeze şi să noteze anual, în fişa de evaluare a activităţii, performanţele profesionale individuale obţinute în anul precedent de fiecare funcţionar public cu statut special din subordine.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Calificativele care pot fi acordate în urma evaluării activităţii sunt "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". Articolul 23 (1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare notat cu "nesatisfăcător" sau "satisfăcător" nu poate fi avansat în funcţie sau grad profesional în anul următor.-------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Ofiţerul sau agentul din sistemul administraţiei penitenciare care a fost notat cu calificativul «nesatisfăcător» va fi trecut într-o funcţie inferioară, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii din care face parte. Funcţionarul public cu statut special care nu acceptă trecerea în funcţia inferioară va fi destituit din funcţie, în temeiul art. 57 lit. a).-------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Ofiţerii sau agenţii din sistemul administraţiei penitenciare notaţi cu calificativul «nesatisfăcător», în anul următor trecerii într-o funcţie inferioară, potrivit alin. (2), vor fi destituiţi din funcţie, în temeiul art. 57 lit. a).-------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 4-a Avansarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciareAvansarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare-------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. III a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 24 (1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în funcţie şi în grad profesional conform prevederilor prezentei legi. (2) Avansarea în funcţii publice vacante a funcţionarilor publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare. (3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din stat se face fără concurs, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Avansarea în gradele profesionale se face de către: a) Preşedintele României, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei; b) ministrul justiţiei, pentru ofiţerii din sistemul administraţiei penitenciare; c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţii din sistemul administraţiei penitenciare. (5) Funcţionarii publici cu statut special sunt avansaţi în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi pe perioada stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul «bun». Anii din perioada de stagiu în care au fost apreciaţi cu un calificativ inferior sau în care nu au fost apreciaţi nu se iau în calculul stagiului minim în grad. (6) Funcţionarii publici cu statut special pot fi avansaţi în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul «excepţional» şi dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad. (7) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de penitenciare este necesară promovarea examenului organizat în acest scop. (8) Comisarii şefi de penitenciare în activitate, care au o vechime în gradul profesional de minimum 5 ani şi au fost încadraţi, în această perioadă, cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de penitenciare şi care au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin «foarte bun», la încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul profesional de chestor de penitenciare şi le vor înceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competenţelor şi criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (9) Funcţionarii publici cu statut special rezervişti din grupa de evidenţă «sistemul administraţiei penitenciare», specialitatea «penitenciare», cărora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionării, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul următor la propunerea asociaţiilor foştilor ofiţeri şi agenţi de penitenciare. Criteriile de avansare în rezervă în gradul următor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 25Stagiul minim în gradele profesionale este:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) comisar şef de penitenciare 3 ani; b) comisar de penitenciare 3 ani; c) subcomisar de penitenciare 4 ani; d) inspector principal de penitenciare 3 ani; e) inspector de penitenciare 3 ani; f) subinspector de penitenciare 4 ani.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef de penitenciare 4 ani; b) agent şef adjunct de penitenciare 4 ani; c) agent principal de penitenciare 4 ani; d) agent de penitenciare 5 ani.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 26 (1) Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor şi în limita gradului maxim prevăzut pentru funcţia pe care o deţine funcţionarul public cu statut special. (2) Funcţionarul public cu statut special cu gradul de comisar şef de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (6).-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi categorii, se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale privind avansarea în gradul profesional.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 27 (1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, numai în funcţii publice de execuţie, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege. (2) Acordarea gradului profesional de ofiţer agenţilor prevăzuţi la alin. (1) se face în funcţie de vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 28 (1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă strict în ordinea următoare, prin : a) avansarea prin concurs a ofiţerilor în funcţii de execuţie; b) avansarea prin concurs a agenţilor în funcţii de execuţie de agent; c) schimbarea ofiţerilor şi agenţilor definitivi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (4); d) mutarea ofiţerilor şi agenţilor definitivi din sistemul administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, în aceeaşi ori în altă funcţie publică, cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, în unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare; e) repartizarea absolvenţilor instituţiilor de formare a personalului pentru sistemul administraţiei penitenciare, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de absolvire; f) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, prin concurs; g) transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi Ministerul Justiţiei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11, pe funcţii vacante; h) selecţionarea prin concurs a candidaţilor din sursă externă. (2) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (5), se ocupă, strict în ordinea următoare, prin: a) avansarea prin concurs a ofiţerilor; b) schimbarea ofiţerilor definitivi care ocupă funcţii de conducere, în alte funcţii, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (4); c) mutarea ofiţerilor definitivi din sistemul administraţiei penitenciare, care ocupă funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor art. 51^1; d) transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi Ministerul Justiţiei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11; e) încadrarea prin concurs a candidaţilor din sursă externă. (3) La concursurile de încadrare din sursă externă, prevăzute la alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. e), pot participa persoanele care nu au calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare. La aceste concursuri poate participa şi personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplineşte condiţiile. (4) Ofiţerii care au o vechime de cel puţin 3 ani în categorie în sistemul administraţiei penitenciare pot avansa, prin concurs, în funcţii vacante de conducere. Pentru posturile de specialitate trebuie îndeplinită, cumulativ, şi condiţia de studii superioare, absolvite în specialitatea postului. (5) Funcţiile de director general, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director de direcţie şi director de penitenciar din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa numai ofiţerii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi magistraţii. Magistraţii declaraţi admişi la concurs sunt detaşaţi pe funcţia pentru care au candidat, pe perioada mandatului. (6) Directorul general, directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de penitenciare se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani. Propunerea de prelungire a mandatului se face de către o comisie, constituită prin ordin al ministrului justiţiei, care evaluează activitatea pe baza criteriilor prevăzute la art. 51^2 alin. (2)-(5). (7) Personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare, care ocupă funcţiile de director general, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi director de penitenciar, este asimilat, pe perioada mandatului, funcţionarilor publici cu statut special - corpul ofiţerilor, prevederile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător. În cazul ofiţerilor şi personalului contractual din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, numite în condiţiile legii în funcţiile de director general, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi director de penitenciar, pe perioada exercitării mandatului, se suspendă din funcţia deţinută anterior, cu păstrarea acesteia.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 29Metodologia privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie şi a celor prevăzute la art. 28 alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 5-a Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarePregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare-------------Titlul Secţiunii a 5-a din Cap. III a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 30Pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face pe baza cerinţelor generale ale practicii administraţiei penitenciare şi a cerinţelor specifice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu corespunzătoare funcţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 31 (1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) În cazurile în care pregătirea şi perfecţionarea profesională se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute de prezenta lege.--------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Pentru trimiterea la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, funcţionarii publici cu statut special susţin un concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 32Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează o formă de pregătire sau perfecţionare profesională cu o durată ce depăşeşte 3 luni şi care primesc, în această perioadă, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după terminarea formelor de pregătire sau perfecţionare profesională.--------------Art. 32 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 33 (1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 32 este obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani.--------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile funcţionarului public cu statut special sau în cazul transferului.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Capitolul IVDrepturile, condiţiile de muncă şi îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special-------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea 1 Drepturile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciareDrepturile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare--------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. IV a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 34Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:--------------Partea introductivă a art. 34 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit; b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege; c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;------------Lit. c) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii; e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului; f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;-------------Lit. f) a art. 34 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile stabilite de lege; h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei;------------Lit. h) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială; j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege; k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;-------------Lit. k) a art. 34 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii; m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii; n) asigurare de risc profesional pentru viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;------------Lit. n) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; p) consultanţă juridică asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.-------------Lit. p) a art. 34 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 35 (1) Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la asociere sindicală sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la grevă, precum şi la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitate şi a garantării drepturilor deţinuţilor şi a siguranţei locurilor de detenţie. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia anual, în condiţiile legii, cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care să cuprindă numai măsuri referitoare la: a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; b) sănătatea şi securitatea în muncă; c) programul zilnic de lucru; d) perfecţionarea profesională; e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (3) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici cu statut special nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, desemnaţi în condiţiile legii. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 36 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare vor fi sprijiniţi în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi, din fondurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în condiţiile legii.--------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 36 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) Funcţionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de închiriere a locuinţei de serviciu, care au lucrat în sistemul administraţiei penitenciare peste 15 ani şi care s-au pensionat potrivit legii, precum şi cei care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi s-au pensionat pentru invaliditate, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de folosinţă asupra locuinţei de serviciu şi după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soţul/soţia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.-------------Alin. (2) al art. 36 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului se poate înfiinţa Casa de Credit a personalului din sistemul administraţiei penitenciare. Articolul 37 (1) Funcţionarii publici cu statut special îşi păstrează, pe perioada delegării, detaşării ori trecerii temporare în altă funcţie, funcţia, gradul şi drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora. (2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este delegat, detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 38 (1) Funcţionarii publici cu statut special încadraţi conform prevederilor art. 13 alin. (1), la prima numire în funcţie ca urmare a încadrării, au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu, dacă ei sau soţul/soţia nu deţin locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. Acest drept se păstrează şi în cazul numirii ulterioare în alte funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi*). (2) Au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu şi funcţionarii publici cu statut special definitivi, mutaţi în interesul serviciului, trecuţi temporar în altă funcţie sau detaşaţi, dacă în localitatea unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, ei sau soţul/soţia, nu deţin locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale*). (3) Funcţionarii publici cu statut special, cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi (2) şi care nu au în proprietate o locuinţă, au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii*). (4) Dreptul privind atribuirea unei locuinţe de serviciu potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau compensarea lunară a chiriei, potrivit prevederilor alin. (3), se pierde în situaţia în care funcţionarii publici cu statut special definitivi, beneficiari ai acestui drept, solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară sau în situaţia în care funcţionarii publici cu statut special ori soţul/soţia au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare*). (5) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (6) Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia. (7) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), declaraţi "şef de promoţie", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 39 (1) Instituţiile şi organele specializate ale statului au obligaţia de a acorda protecţie, la cerere, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viaţa, integritatea corporală, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.--------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. Modalităţile de acordare a protecţiei se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.-------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 40 (1) Funcţionarul public cu statut special, în activitate ori pensionat, precum şi soţul sau soţia, copiii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. (2) Pentru acordarea, potrivit legii, a asistenţei medicale specifice personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în statele de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale fiecărei unităţi de penitenciare se prevăd şi se încadrează posturi de personal medico-sanitar superior şi mediu.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 41 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la despăgubiri în situaţia în care au suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.--------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) La decesul unui funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, unitatea din care făcea parte acordă soţului/soţiei sau, după caz, copiilor acestuia/acesteia ori, în lipsa acestora, părinţilor şi moştenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază brut avut la data decesului.--------------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care a decedat în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, i se acordă, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agenţilor şi gradul următor pentru ofiţeri.--------------Alin. (3) al art. 41 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special".------------Alin. (3) al art. 41 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 42 (1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se conferă decoraţii potrivit legii. (3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, îşi păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.--------------Art. 42 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Secţiunea a 2-a Condiţiile de muncă ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciareCondiţiile de muncă ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare--------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 43 (1) Durata normală a programului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.(1^1) Programul de lucru al personalului din compartimentele a căror activitate impune prezenţa în serviciu mai mult de 8 ore se stabileşte de către directorii unităţilor, în raport cu necesităţile operative, asigurându-se respectarea timpului de lucru legal.------------Alin. (1^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) În cazul în care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilită prin dispoziţii legale specifice, se vor aplica aceste dispoziţii legale. (3) Orele prestate de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:--------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 43 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.-------------Lit. b) a alin. (3) al art. 43 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (3) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.-------------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 44Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioară, elaborate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.--------------Art. 44 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 45Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la măsuri de securitate şi igienă a muncii şi la echipament de protecţie gratuit.--------------Art. 45 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Secţiunea a 3-a Îndatoririle funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 46Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are următoarele obligaţii:--------------Partea introductivă a art. 46 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei; b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private de libertate, a drepturilor şi libertăţilor acestora; c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie;-------------Lit. c) a art. 46 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici;-------------Lit. d) a art. 46 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute;-------------Lit. e) a art. 46 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la infracţiunile de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie; g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire profesională; h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii; i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).------------Lit. j) a art. 46 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. k) să respecte întocmai programul de muncă; l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate; m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte.-------------Lit. n) a art. 46 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război, personalul va acţiona conform legii;------------Lit. o) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta.------------Lit. p) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia;-------------Lit. q) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. r) să aducă la cunoştinţa persoanelor competente modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau situaţia socioprofesională, în termen de 15 zile de la producerea acestora.-------------Lit. r) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 47Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis: a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele de deţinere; b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii; c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi; d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege; e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora; f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 47^1 (1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial; b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I; c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu. (2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut special care sunt soţi sau rude de gradul I.-------------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 47^2Calitatea de funcţionar public cu statut special este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată remunerată, cu excepţia funcţiilor: didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, din domeniul cercetării ştiinţifice şi cel al creaţiei literar-artistice.-------------Art. 47^2 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 48La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să îşi declare averea, conform legii.--------------Art. 48 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Capitolul VModificarea, punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu-------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea 1 Dispoziţii comune Articolul 49 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu.--------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se nasc şi se exercită în baza actului de numire şi se pot modifica, suspenda sau înceta numai în cazurile şi în condiţiile prezentei legi.-------------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (3) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt de subordonare ierarhică.--------------Alin. (3) al art. 49 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (4) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.--------------Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special".------------Alin. (4) al art. 49 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Secţiunea a 2-a Modificarea raporturilor de serviciu Articolul 50 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, care are calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, poate fi delegat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorii unităţilor din subordinea acesteia, să îndeplinească anumite activităţi în interesul unităţii unde este încadrat, în aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an. (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot fi delegaţi mai mult de 60 de zile într-un an, cu acordul scris al acestora.--------------Art. 50 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 51 (1) Detaşarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare care are calitatea de funcţionar public cu statut special se dispune în interesul instituţiei publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, situată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 6 luni într-un an. Detaşarea pe o perioadă mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui în cauză.--------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Trecerea temporară în altă funcţie se poate dispune fără acordul funcţionarului public cu statut special în caz de forţă majoră şi ca măsură de protecţie a funcţionarului public cu statut special.-------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (3) Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţii de conducere, în unitatea în care sunt încadraţi sau în care au fost detaşaţi. Împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competenţelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective. Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcţiei pe care sunt împuterniciţi.-------------Alin. (3) al art. 51 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (4) Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, la cerere şi pot fi numiţi în alte funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Alin. (4) al art. 51 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 51^1Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. Funcţionarii publici cu statut special mutaţi în interesul serviciului beneficiază de drepturile prevăzute în legea salarizării.-------------Art. 51^1 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 51^2 (1) Revocarea din funcţia de conducere şi numirea într-o altă funcţie se dispun în cazul în care nu mai sunt întrunite condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiei de conducere, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale. (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor. (3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu care intră în contact, precum şi cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere. (4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum şi celelalte dispoziţii legale privind executarea pedepselor. (5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă. (6) Împotriva ordinului sau deciziei de revocare din funcţie se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii.-------------Art. 51^2 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 3-a Punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţiePunerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi întreruperea raporturilor de serviciu-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. V a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 52 (1) În cazul în care împotriva funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare s-a început urmărirea penală, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită. (2) Pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este pus la dispoziţie. Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unităţii şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, şi de celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege. (3) Pe perioada arestării preventive, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este suspendat din funcţie. Pe timpul suspendării, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta lege. (4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Art. 52 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 52^1Funcţionarii publici cu statut special, rămaşi neîncadraţi în funcţii din diferite cauze neimputabile, sunt puşi la dispoziţie, potrivit competenţelor. Pe această perioadă beneficiază de salariul de bază avut şi de celelalte drepturi băneşti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, pentru ofiţerii cu funcţii de conducere. Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie se soluţionează în termen de 3 luni.-------------Art. 52^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 53 (1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se suspendă din funcţie dacă desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii.--------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale.--------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, pentru un interes personal legitim. Metodologia şi situaţiile în care se aprobă suspendarea raporturilor de serviciu se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Alin. (3) al art. 53 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 4-a Încetarea raporturilor de serviciuÎncetarea raporturilor de serviciu-------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. V a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 54Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează prin: a) demisie; b) transfer; c) destituire din funcţie; d) pensionare, în condiţiile legii; e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 57^1 alin. (1) sau (2); f) deces; g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu acceptă să o urmeze; h) reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie; i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credinţă; j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.-------------Art. 54 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 55 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot solicita, în scris, încetarea raporturilor de serviciu prin demisie. (2) Demisia produce efecte după 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, dacă funcţionarul public cu statut special în cauză şi directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul unităţii din subordinea acesteia, nu au convenit alt termen mai scurt. (3) În cazul funcţiilor de conducere, demisia produce efecte după 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. (4) Funcţionarul public cu statut special demisionar este obligat să-şi continue activitatea până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz. (5) Cu acordul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţii din subordinea acesteia, funcţionarul public cu statut special în cauză poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai până la împlinirea termenului de la care demisia produce efecte.--------------Art. 55 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 55^1Funcţionarii publici cu statut special definitivi se pot transfera în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită transferul.-------------Art. 55^1 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 56Abrogat.------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 57 (1) Funcţionarii publici cu statut special sunt destituiţi din funcţiile pe care le deţin numai în următoarele situaţii: a) sunt declaraţi necorespunzători din punct de vedere profesional, ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi, sau sunt notaţi cu calificativul «nesatisfăcător», ca funcţionari publici cu statut special, definitivi, în condiţiile prezentei legi; b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) sau d); c) au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni; d) li s-a aplicat sancţiunea disciplinară a destituirii din funcţie. (2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate ca funcţionari publici cu statut special în funcţiile publice pe care le deţin în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării ori a amenzii penale, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei. Menţinerea în activitate se dispune în baza aprobării persoanelor care acordă gradele profesionale prevăzute la art. 24, la propunerea directorului unităţii. (3) Cu data aprobării menţinerii în activitate conform alin. (2), funcţionarul public cu statut special va fi repus în funcţia deţinută anterior potrivit competenţelor de numire în funcţie.-------------Art. 57 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 57^1 (1) Funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de 55 de ani. (2) În mod excepţional, funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate.-------------Art. 57^1 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 58Abrogat.------------Art. 58 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 58^1Funcţionarii publici cu statut special sunt eliberaţi din funcţiile pe care le deţin în cazurile de încetare a raporturilor de serviciu şi de schimbare din funcţie în sistemul administraţiei penitenciare.-------------Art. 58^1 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 59Împotriva ordinului sau deciziei de destituire din funcţie se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Capitolul VIRăspunderea funcţionarilor publici cu statut special-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 60 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contravenţională.--------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi îndatoriri de serviciu. (3) Urmărirea penală a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în condiţiile legii.--------------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (4) Competenţa de a efectua urmărirea penală şi de a judeca în primă instanţă infracţiunile săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunalelor - pentru infracţiunile comise de către agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi curţilor de apel - pentru infracţiunile comise de către ofiţeri până la gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - pentru infracţiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare.--------------Alin. (4) al art. 60 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Secţiunea a 2-a Abateri disciplinare Articolul 61Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;-------------Lit. a) a art. 61 a fost modificată de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. b) neglijenţă şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la autorităţile anume abilitate de lege;-------------Lit. b) a art. 61 a fost modificată de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;-------------Lit. c) a art. 61 a fost modificată de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzător faţă de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în timpul serviciului;-------------Lit. d) a art. 61 a fost modificată de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu; f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a perturba activitatea compartimentului de muncă; g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate; i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă; j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;--------------Lit. j) a art. 61 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane; l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii;-------------Lit. l) a art. 61 a fost modificată de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;--------------Lit. m) a art. 61 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri disciplinare de către subordonaţi; o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu îndatoririle de serviciu. p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 46.-------------Lit. p) a art. 61 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 3-a Sancţiuni disciplinare Articolul 62Pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special, poate fi aplicată una dintre următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrarea scrisă; b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei ocupate cu 5-10%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) suspendarea dreptului de avansare în funcţie sau grad profesional pe o perioadă de la un an la 2 ani; d) trecerea într-o funcţie inferioară; e) destituirea din funcţie.-------------Art. 62 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 4-a Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare Articolul 63 (1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare. (2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67, cu excepţia sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 62 lit. a), care se poate aplica potrivit prevederilor art. 64.-------------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (3) Audierea funcţionarului public cu statut special se consemnează în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public cu statut special de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată.--------------Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.------------Alin. (4) al art. 63 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 64 (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. a) poate fi aplicată direct, la propunerea şefilor ierarhici ai ofiţerului sau agentului care a săvârşit abaterea disciplinară, ori din oficiu, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii de penitenciare în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special. (2) Anterior emiterii deciziei de sancţionare aplicate potrivit prevederilor alin. (1), ofiţerul sau agentul propus a fi sancţionat este audiat, sub sancţiunea nulităţii, de către persoana care are competenţă de emitere. Audierea este consemnată în scris.-------------Art. 64 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 65Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) se aplică de ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.-------------Art. 65 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 66 (1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 64 alin. (1) şi art. 65, care se comunică funcţionarului public cu statut special sancţionat în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei. (2) Funcţionarul public cu statut special nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.--------------Art. 66 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 67 (1) Comisiile de disciplină se constituie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare.-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (2) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. Secţiunea a 5-a Prescripţia şi radierea sancţiunilor disciplinareRadierea sancţiunilor disciplinare------------Titlul Secţiunii a 5-a din Cap. VI a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 68Abrogat.------------Art. 68 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 69 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. a) şi d) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă. (2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b) şi c) se radiază de drept în termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, dacă ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă. (3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. e) se radiază de drept în termenul prevăzut la art. 11 lit. g). (4) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.-------------Art. 69 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Secţiunea a 6-a Răspunderea patrimonială Articolul 70 (1) Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se angajează în următoarele situaţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 70 a fost modificată de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". a) pentru pagubele produse cu vinovăţie în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor din subordinea acesteia; b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit. (2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor de penitenciare în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori de către directorii unităţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. Împotriva dispoziţiei de imputare personalul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.-------------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 71 (1) Numărul maxim de posturi necesare sistemului administraţiei penitenciare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei. (2) Statele de organizare şi structura personalului din sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de către ministrul justiţiei. Această competenţă nu poate fi delegată directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.-------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (3) Atribuţiile şi competenţele personalului din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale Regulamentului unităţilor de penitenciare, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.-------------Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 71^1La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative din sistemul administraţiei penitenciare.-------------Art. 71^1 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 72 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:A. Ofiţeri: a) sublocotenent - subinspector; b) locotenent - inspector; c) căpitan - inspector principal; d) maior - subinspector şef; e) locotenent colonel - inspector şef; f) colonel - inspector şef principal; g) general de brigadă - inspector general; h) general maior - inspector general principal; i) general locotenent - inspector general şef;B. Agenţi:    a) maistru militar cls. a IV-aşi sergent major - agent;    b) maistru militar cls. a III-aşi plutonier - agent principal;    c) maistru militar cls. a II-aşi plutonier major - agent şef adjunct;    d) maistru militar cls. Işi plutonier adjutant - agent şef;    e) maistru militar principalşi plutonier adjutant şef - agent şef principal. (2) Personalul militar care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, are o vechime în grad egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 25, va fi avansat în gradul profesional următor celui echivalent dacă funcţia pe care este încadrat, în statul de organizare şi funcţionare, este prevăzută cu gradul profesional superior celui pe care îl are, a fost apreciat cu calificativul "foarte bun" sau "excepţional" şi nu a fost judecat în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop. (3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia se trec în rezervă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi se numesc funcţionari publici cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.--------------Alin. (3) al art. 72 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, care are atribuţii similare cu personalul prevăzut la alin. (3) şi îndeplineşte condiţiile prezentei legi va dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.--------------Alin. (4) al art. 72 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (5) Personalul numit în funcţii publice va depune jurământul de credinţă, potrivit art. 19 alin. (1). Articolul 73 (1) Personalul preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia va fi numit în funcţii echivalente celor deţinute anterior. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici cu statut special nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.--------------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 74 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. (2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi delegaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei, pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt delegaţi sau detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data delegării ori a detaşării. (3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei pot fi delegaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, pe posturi de funcţionar public cu statut special, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt delegaţi ori detaşaţi.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 75 (1) Cadrele militare trecute în rezervă, potrivit art. 72 alin. (3), pot solicita înscrierea la pensia militară de stat, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au o vechime în muncă de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în calitate de cadru militar; b) au vârsta de cel puţin 45 de ani. (2) La încetarea activităţii, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, în condiţiile legii. (3) Stabilirea şi plata pensiei militare de stat se fac de către organele specializate, potrivit legii. (4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiază de ajutorul care se acordă potrivit dispoziţiilor legale aplicabile cadrelor militare din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, la pensionarea acestora. Articolul 76 (1) Evidenţa ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. (2) Funcţionarul public este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetării raportului de serviciu, să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea «penitenciare», în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetării raporturilor de serviciu. (3) Funcţionarii publici luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Ministerul Justiţiei va iniţia procedura încheierii unui protocol cu Ministerul Apărării în scopul înfiinţării grupei de evidenţă «sistemul administraţiei penitenciare», specialitatea «penitenciare» pentru ofiţerii şi agenţii de penitenciare trecuţi în rezervă cu grade militare echivalente. Clasele de evidenţă în rezervă se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Alin. (4) al art. 76 a fost introdus de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.------------Art. 76 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 77Se proclamă ziua de 29 iunie "Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare". Articolul 78Condiţiile privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special se stabilesc prin lege specială.-------------Art. 78 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008. Articolul 79 (1) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.--------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". (2) Dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite prin Legea nr. 164/2001privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile în continuare şi funcţionarilor publici cu statut special.-------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.------------Art. 79 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 80Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.--------------Art. 80 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 80^1 (1) Clerului din sistemul administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 195/2000privind constituirea şi organizarea clerului militar. (2) Clerul din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofiţerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute în Legea nr. 195/2000privind constituirea şi organizarea clerului militar, drepturile salariale fiind cele prevăzute de legea salarizării şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special, iar încadrarea, numirea, avansarea în funcţie, evaluarea şi pensionarea se fac potrivit dispoziţiilor aplicabile funcţionarilor publici cu statut special.-------------Alin. (2) al art. 80^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008.------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 81Dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii.------------Art. 81 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. Articolul 82 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare, care se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt îndeplinite de Direcţia Generală a Penitenciarelor. (4) Referirile la «Direcţia Generală a Penitenciarelor» cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu «Administraţia Naţională a Penitenciarelor».------------Alin. (4) al art. 82 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (5) Referirile la grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu cele prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege.--------------Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008, prin înlocuirea denumirii "funcţionari publici" cu denumirea "funcţionari publici cu statut special". Articolul 83Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2) şi cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 293.------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 martie 2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 247 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 132 din 27 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 93 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 18 aprilie 2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 289 din 11 octombrie 2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • LEGE nr. 403 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 311 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 266 din 20 decembrie 2017 pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 135 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 218 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 160 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 274 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane din Bucureşti
 • LEGE nr. 456 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 129 din 12 mai 2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021