Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizată*)a Arhivelor Naţionale(actualizată până la data de 5 iunie 2006*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, precum şi de către persoanele fizice. Acestor documente statul le asigura protecţie specială, în condiţiile prezentei legi. Articolul 2Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în sensul prezentei legi, se înţelege: acte oficiale şi particulare, diplomatice şi consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemări, afişe, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice şi alte asemenea mărturii, matrice sigilare, precum şi înregistrări foto, video, audio şi informatice, cu valoare istorica, realizate în ţara sau de către creatori români în străinătate. Articolul 3Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, unitate bugetară în cadrul Ministerului de Interne.Arhivele Naţionale îşi exercită atribuţiile prin compartimentele sale specializate şi prin direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.Protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în condiţii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de război sau de calamitati naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situaţii şi cu asistenţa de specialitate a Arhivelor Naţionale. Articolul 4Persoanele fizice şi persoanele juridice, creatoare şi deţinătoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, denumite în continuare creatori şi deţinători de documente, răspund de evidenta, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor în condiţiile prevederilor prezentei legi. Capitolul II Atribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al RomânieiAtribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României Articolul 5Arhivele Naţionale acorda asistenţa de specialitate şi asigura desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente, indeplinind următoarele atribuţii: a) elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea în Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor prevăzute la art. 2, care se dau publicităţii, după caz; b) controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhiva şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii; c) preia de la creatorii şi deţinătorii de arhiva documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezenta lege; d) asigura evidenta, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine; e) asigura documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate; f) constituie şi dezvolta banca de date a Arhivelor Naţionale şi reţeaua automatizata de informare şi documentare arhivistica, stabileşte măsuri pentru corelarea tehnica şi metodologică şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistica şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare; g) elaborează şi editează "Revista Arhivelor" şi alte publicaţii de specialitate, destinate informării şi sprijinirii cercetării ştiinţifice, precum şi punerii în valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României; h) asigura, prin Facultatea de Arhivistica şi Şcoala Naţionala de Perfecţionare Arhivistica, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice; i) la cerere sau din oficiu atesta dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României; j) autorizeaza scoaterea temporară peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentării cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale internaţionale; k) întreţine şi dezvolta relaţii cu organele şi instituţiile similare din străinătate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind domeniul arhivistic şi participa la congrese, conferinţe, reuniuni şi consfatuiri arhivistice internaţionale; l) asigura aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât în timp de pace, cît şi la mobilizare sau război. Articolul 6În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează un consiliu ştiinţific, format din specialişti ai Arhivelor Naţionale, cercetători, cadre didactice universitare şi specialişti din ministerele interesate, care analizează, dezbate şi face propuneri în probleme privind normele şi metodologiile specifice de lucru, publicaţiile de specialitate, precum şi dezvoltarea întregii activităţi arhivistice.Modul de organizare şi funcţionare, precum şi componenta consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale. Capitolul III Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documenteObligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente Secţiunea I Evidenta documentelorEvidenta documentelor Articolul 7Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi sa înregistreze şi sa ţină evidenta tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii. Articolul 8Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiva, care se întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii.Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aproba de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. 1. Articolul 9Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit anexelor nr. 2 şi 3.Evidenta tuturor intrărilor şi iesirilor de unităţi arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4.Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în urma selectionarii, transferului în alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat. Secţiunea a II-a Selecţionarea documentelorSelecţionarea documentelor Articolul 10În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează comisia centrala de selecţionare a documentelor, care coordonează activitatea de selecţionare a documentelor întocmite şi deţinute de creatorii la nivel central, iar în cadrul direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale funcţionează cîte o comisie de selecţionare a documentelor, care coordonează activitatea de selecţionare a documentelor întocmite şi deţinute de ceilalţi creatori.Modul de organizare şi atribuţiile comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistica, aprobate de directorul general al Arhivelor Naţionale. Articolul 11În cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează cîte o comisie de selecţionare, numita prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective, fiind compusa din: un preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din rindul specialiştilor proprii. Aceasta comisie se întruneşte anual sau ori de cîte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica în parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotărârea luată se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5.Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se înaintează spre aprobare Comisiei centrale de selecţionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de documente.Documentele se scot din evidentele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin. 2.În cazul administratorului unic, acesta poarta răspunderea pentru selecţionarea documentelor ce urmează a fi arhivate. Secţiunea a III-a Păstrarea documentelorPăstrarea documentelor Articolul 12Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi sa păstreze documentele create sau deţinute în condiţii corespunzătoare, asigurindu-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decît cele prevăzute de lege.Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spaţii special amenajate pentru arhiva. Noile construcţii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhiva vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor.Arhivele Naţionale şi direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale pot prelungi termenul de păstrare a documentelor la deţinători până la asigurarea spaţiilor necesare preluării lor.Depozitele de arhiva vor fi dotate, în funcţie de formatul şi de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va putea prelua toate sau o parte din documentele aflate în arhiva societăţilor comerciale la care deţine cel puţin 50% plus o acţiune din capitalul social.-------------Alin. 5 al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006. Secţiunea a IV-a Depunerea documentelor la Arhivele NaţionaleDepunerea documentelor la Arhivele Naţionale Articolul 13Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente depun spre păstrare permanenta la Arhivele Naţionale şi la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după cum urmează: a) documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor; b) documentele scrise, cu excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor; c) documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor; d) actele de stare civilă, după 100 de ani de la întocmirea lor; e) matricele sigilare confectionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completa a unităţii, după scoaterea lor din uz.Documentele create şi deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor putea fi depuse spre păstrare permanenta la Arhivele Naţionale din momentul în care, prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se constată că nu mai sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii curente.-------------Alin. 2 al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006. Articolul 14Creatorii şi deţinătorii de arhiva pot deţine documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi după expirarea termenului de depunere, dacă sunt necesare în desfăşurarea activităţii lor, pe baza aprobării directorului general al Arhivelor Naţionale, în cazul creatorilor şi deţinătorilor la nivel central, şi a directorilor direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, pentru ceilalţi creatori şi deţinători, în condiţiile respectării prevederilor prezentei legi.Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, alte organe cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art. 13. Articolul 15Organizaţiile particulare şi persoanele fizice care deţin documente din Fondul Arhivistic Naţional al României le pot depune la Arhivele Naţionale sub forma de custodie sau donaţie, scutite de taxe şi impozite.Deţinătorul care doreşte sa vinda documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României este obligat sa comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpărarea oricăror documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi care trebuie să se pronunţe în termen de 60 de zile de la data înregistrării comunicării. Articolul 16Documentele cu valoare practica, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor, vor fi păstrate de către creatorii şi deţinătorii de documente. Articolul 17Creatorii şi deţinătorii de documente, prevăzuţi la art. 14 şi 15, sunt obligaţi să depună la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, cîte un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le deţin, la expirarea termenelor de depunere a acestora. Articolul 18În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoana juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorica, în sensul prevederilor art. 2, cat şi cele cu valoare practica, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.Documentele cu valoare practica prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiinţarea în cadrul Arhivelor Naţionale şi al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri specializate, cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico-financiare necesare.Documentele cu valoare practica, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, în condiţiile alin. 2, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-preluare, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.Asigurarea structurilor specializate prevăzute la alin. 2 se realizează cu încadrarea în numărul de posturi şi credite bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin legile bugetare anuale.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006. Articolul 18^1Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimba regimul de proprietate sau îşi modifica obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia sa dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenta arhivei, în condiţiile prevăzute de lege.Unităţile prevăzute la alin. 1 sunt obligate sa ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării fără drept a documentelor din arhiva.Depozitarea documentelor prevăzute la alin. 2 se face în spaţii şi în condiţiile corespunzătoare, avizate de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz.--------------Alin. 3 al art. 18^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002. Articolul 19Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în custodie. Capitolul IV Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al RomânieiFolosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României Articolul 20Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi folosite pentru: cercetare ştiinţifică, rezolvarea unor lucrări administrative, informări, acţiuni educative, elaborarea de publicaţii şi eliberarea de copii, extrase şi certificate.Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau deţinătoare.Documentele de valoare deosebită nu se expun public, în original, ci sub forma de reproduceri. Articolul 21Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligaţi sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.--------------Alin. 1 al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 22Documentele a căror cercetare poate afecta interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prin datele şi informaţiile pe care le conţin, sau cele a căror integritate fizica este în pericol nu se dau în cercetare.Fac parte din această categorie documentele care: a) privesc siguranţa, integritatea teritorială şi independenta statului român, potrivit prevederilor constituţionale şi ale legislaţiei în vigoare; b) pot leza drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţeanului; c) sunt într-o stare necorespunzătoare de conservare, situaţie stabilită de comisia de specialitate şi consemnată într-un proces-verbal; d) nu sunt prelucrate arhivistic.Stabilirea documentelor respective se face de către deţinătorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6. Capitolul V Personalul arhivelorPersonalul arhivelor Articolul 23Creatorii şi deţinătorii de documente, prevăzuţi la art. 2, persoane juridice, au obligaţia de a înfiinţa compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhiva, în funcţie de valoarea şi cantitatea acestora.Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhiva, structura şi competenţa acestor compartimente de arhiva vor fi stabilite de către conducerea unităţii creatoare şi deţinătoare de documente, cu avizul Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. Articolul 24Formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cît şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de documente de arhiva se realizează prin Facultatea de Arhivistica şi prin Şcoala Naţionala de Perfecţionare Arhivistica. Articolul 25Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Naţionale va fi dimensionat în funcţie de calitatea şi specificul materialului documentar aflat în administrare şi face parte din categoria funcţionarilor publici. Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni Articolul 26Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală. Articolul 27Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. Articolul 28Scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României sau înstrăinarea acestora către persoane fizice sau persoane juridice străine, fără autorizarea Arhivelor Naţionale, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.Tentativa se pedepseşte. Articolul 29Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) neinventarierea documentelor sau neintocmirea de către creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. 2; b) nepredarea de către compartimentele unităţii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de păstrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9; c) neselectionarea documentelor create şi deţinute de către persoane juridice, la termenele prevăzute în nomenclatorul propriu, de către comisia de selecţionare a documentelor, în condiţiile prevăzute la art. 11; d) neasigurarea condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi protejare a documentelor create şi deţinute de către creatorii şi deţinătorii de arhiva, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12; e) nepredarea, la Arhivele Naţionale şi, după caz, la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către creatorii şi deţinătorii de documente de arhiva, la expirarea termenelor prevăzute la art. 13; f) oferta de vînzare sau vânzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către persoane fizice sau persoane juridice, fără respectarea priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpara, potrivit prevederilor art. 15 alin. 2; g) nedepunerea la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, de către creatorii şi deţinătorii de documente de arhiva, a inventarelor pe care le deţin la expirarea termenelor de depunere, în condiţiile prevăzute la art. 17. h) nerespectarea prevederilor art. 18, 18^1 şi ale art. 21 alin. 1.---------------Litera h) a art. 29 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006. Articolul 30Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON).----------------Alin. 1 al art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Amenda se aplică şi persoanei juridice.În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 29 lit. f), Arhivele Naţionale pot solicita instanţei judecătoreşti anularea actului de vînzare, chiar şi după expirarea termenului de prescripţie a răspunderii contravenţionale, în condiţiile legii civile. Articolul 31Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 29 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii Arhivelor Naţionale şi, după caz, ai direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. Articolul 32Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. Articolul 33Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002. Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitoriiDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 34Creatorii şi/sau deţinătorii de documente sunt obligaţi sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale documentele care le atesta înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea, în condiţiile legii, precum şi măsurile dispuse în vederea arhivarii documentelor create sau deţinute de aceştia.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002. Articolul 35Denumirile Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi Arhivele Statului, folosite în actele normative în vigoare, se înlocuiesc cu denumirea Arhivele Naţionale. Articolul 36Dispoziţiile din prezenta lege referitoare la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale se aplică, în mod corespunzător, şi Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale. Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 38Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE Anexa 1AprobPreşedintele Consiliului de administraţie(director)Se confirmaDirectorul general al ArhivelorNaţionale (Directorul DirecţieiJudeţene ........... a ArhivelorNaţionale)NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NAŢIONALaprobat prin Ordinul (Decizia) nr. ............ din ....................-------------------------------------------------------------------------------Denumirea dosarului(conţinutul pe scurt Termenul de Obser-Direcţia Serviciile al problemelor la păstrare vatiicare se referă)-------------------------------------------------------------------------------Direcţia A. Serviciul 1. ................ Permanentsecretariat secretariat 2. ................ 10 anişi administra- 3. ................ 5 anitivaB. Serviciul 1. ................ Permanentadministrativ 2. ................ 10 ani3. ................ 5 ani------------------------------------------------------------------------------- Anexa 2.............................. INVENTARUL PE ANUL ......(denumirea creatorului) pentru documentele care se păstrează.............................. permanent sau temporar(denumirea compartimentului)-------------------------------------------------------------------------------Nr. Indicativul dosarului Conţinutul pe scurt Datele Numărul Obser-crt. după nomenclator al dosarului, externe filelor vatiiregistrului etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezentul inventar format din ........... file conţine ............ dosare, registre, condici, cartoteci etc.Numerele ............... au fost lăsate la ...................., nefiind încheiate.La preluare au lipsit dosarele de la nr. ...............Astăzi .................... s-au preluat ........... dosare.Am predat, Am primit,Format A4 Anexa 3Instituţia ......................(regie autonomă, societate comercială)PROCES-VERBALde predare-primire a documentelorAstăzi, .........., subsemnaţii .........................................., delegaţi ai compartimentului ........................., şi ..................., arhivarul instituţiei .........................., am procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea documentelor create în perioada ................ de către serviciul menţionat, în cantitate de .......... dosare.Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând ............. pagini dactilografiate, conform dispoziţiilor legale.Am predat, Am primit, Anexa 4REGISTRU DE EVIDENTAa intrărilor-iesirilor unităţilor arhivistice-------------------------------------------------------------------------------Numărul de dosare Iesiri dinNr. Preluări Denumirea Datele extreme -------------------- arhivacrt. Data comparti- ale documen- După Primitementului telor inventar efectiv-------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 5..........................(denumirea creatorului)....................................................(sediul)PROCES-VERBAL Nr. ............Comisia de selecţionare, numita prin Ordinul nr. ...... din ........., selecţionând în şedinţele din ........ documentele din anii*) .................. avizează ca dosarele din inventarele anexate să fie inlaturate ca nefolositoare, expirându-le termenele de păstrare prevăzute în nomenclatorul unităţii.Preşedinte, Membri, Secretar,.................... .................... ....................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)Semnatura Semnatura Semnatura..................... ..................... .......................................... ..................... ...............................................................---------------*) Anii extremi.Format A5 Anexa 6LISTAtermenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor- documentele medicale, după 100 de ani de la crearea lor;- registrele de stare civilă, după 100 de ani de la crearea lor;- dosarele personale, după 75 de ani de la crearea lor;- documentele privind viaţa privată a unei persoane, după 40 de ani de la moartea acesteia;- documentele referitoare la siguranţa şi integritatea naţionala, după 100 de ani de la crearea lor;- documentele privind afacerile criminale, după 90 de ani de la crearea lor;- documentele privind politica externa, după 50 de ani de la crearea lor;- documente ale societăţilor comerciale cu capital privat, după 50 de ani de la crearea lor;- documentele fiscale, după 50 de ani de la creare;- documentele notariale şi judiciare, după 90 de ani de la crearea lor.---------------------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 104 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 a protecţiei muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 78 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 113 din 23 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 160 din 30 iunie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 103 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 76 din 8 noiembrie 1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 70 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 311/1971 pentru modificarea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 423 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 6 din 14 martie 1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 208 din 8 noiembrie 2016 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016
 • LEGE nr. 28 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 576 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 36 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 426 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 185 din 26 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 299 din 11 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021