Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizata*)a Arhivelor Naţionale(actualizata până la data de 24 decembrie 2006*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale Articolul 1Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, precum şi de către persoanele fizice. Acestor documente statul le asigura protecţie speciala, în condiţiile prezentei legi. Articolul 2Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în sensul prezentei legi, se înţelege: acte oficiale şi particulare, diplomatice şi consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice şi alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum şi înregistrări foto, video, audio şi informatice, cu valoare istorica, realizate în tara sau de către creatori români în strainatate. Articolul 3Administrarea, supravegherea şi protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, unitate bugetară în cadrul Ministerului de Interne.Arhivele Naţionale îşi exercită atribuţiile prin compartimentele sale specializate şi prin directiile judetene ale Arhivelor Naţionale.Protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în condiţii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de razboi sau de calamitati naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situaţii şi cu asistenţa de specialitate a Arhivelor Naţionale. Articolul 4Persoanele fizice şi persoanele juridice, creatoare şi detinatoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, denumite în continuare creatori şi deţinători de documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea şi folosirea documentelor în condiţiile prevederilor prezentei legi. Capitolul II Atribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al RomânieiAtribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al României Articolul 5Arhivele Naţionale acorda asistenţa de specialitate şi asigura desfăşurarea unitara a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente, indeplinind urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea intregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea în Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor prevăzute la art. 2, care se dau publicităţii, după caz; b) controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhiva şi stabileste masurile ce se impun potrivit legii; c) preia de la creatorii şi detinatorii de arhiva documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezenta lege; d) asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea şi folosirea documentelor pe care le detine; e) asigura documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate; f) constituie şi dezvolta banca de date a Arhivelor Naţionale şi reteaua automatizata de informare şi documentare arhivistica, stabileste măsuri pentru corelarea tehnica şi metodologica şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistica şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare; g) elaboreaza şi editeaza "Revista Arhivelor" şi alte publicatii de specialitate, destinate informării şi sprijinirii cercetării stiintifice, precum şi punerii în valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României; h) asigura, prin Facultatea de Arhivistica şi Şcoala Naţionala de Perfectionare Arhivistica, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice; i) la cerere sau din oficiu atesta dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României; j) autorizeaza scoaterea temporara peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentarii cu ocazia unor manifestari stiintifice sau culturale internationale; k) intretine şi dezvolta relatii cu organele şi instituţiile similare din strainatate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internationale privind domeniul arhivistic şi participa la congrese, conferinte, reuniuni şi consfatuiri arhivistice internationale; l) asigura aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protectiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apararea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atit în timp de pace, cit şi la mobilizare sau razboi. Articolul 6În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează un consiliu ştiinţific, format din specialisti ai Arhivelor Naţionale, cercetatori, cadre didactice universitare şi specialisti din ministerele interesate, care analizeaza, dezbate şi face propuneri în probleme privind normele şi metodologiile specifice de lucru, publicatiile de specialitate, precum şi dezvoltarea intregii activităţi arhivistice.Modul de organizare şi functionare, precum şi componenta consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale. Capitolul III Oblibaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documenteOblibaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente Secţiunea I Evidenta documentelorEvidenta documentelor Articolul 7Creatorii şi detinatorii de documente sunt obligati sa inregistreze şi sa tina evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum şi a celor iesite, potrivit legii. Articolul 8Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de pastrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiva, care se întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii.Nomenclatoarele intocmite de creatori la nivel central se aproba de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. 1. Articolul 9Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, intocmite potrivit anexelor nr. 2 şi 3.Evidenta tuturor intrarilor şi iesirilor de unităţi arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4.Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în functie de creatorii la nivel central sau local, în urma selectionarii, transferului în alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neinlaturat. Secţiunea a II-a Selectionarea documentelorSelectionarea documentelor Articolul 10În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează comisia centrala de selectionare a documentelor, care coordonează activitatea de selectionare a documentelor intocmite şi deţinute de creatorii la nivel central, iar în cadrul direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale funcţionează cite o comisie de selectionare a documentelor, care coordonează activitatea de selectionare a documentelor intocmite şi deţinute de ceilalti creatori.Modul de organizare şi atribuţiile comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistica, aprobate de directorul general al Arhivelor Naţionale. Articolul 11În cadrul fiecarei unităţi creatoare şi detinatoare de documente funcţionează cite o comisie de selectionare, numita prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective, fiind compusa din: un presedinte, un secretar şi un numar impar de membri numiti din rindul specialistilor proprii. Aceasta comisie se intruneste anual sau ori de cite ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica în parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotărârea luata se consemneaza într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5.Procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se inainteaza spre aprobare Comisiei centrale de selectionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de documente.Documentele se scot din evidentele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin. 2.În cazul administratorului unic, acesta poarta raspunderea pentru selectionarea documentelor ce urmeaza a fi arhivate. Secţiunea a III-a Pastrarea documentelorPastrarea documentelor Articolul 12Creatorii şi detinatorii de documente sunt obligati sa pastreze documentele create sau deţinute în condiţii corespunzătoare, asigurindu-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializarii în alte condiţii decit cele prevăzute de lege.Persoanele juridice creatoare şi detinatoare de documente sunt obligate să le pastreze în spatii special amenajate pentru arhiva. Noile constructii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhiva vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spatii prevăzute pentru pastrarea documentelor.Arhivele Naţionale şi directiile judetene ale Arhivelor Naţionale pot prelungi termenul de pastrare a documentelor la deţinători până la asigurarea spatiilor necesare preluării lor.Depozitele de arhiva vor fi dotate, în functie de formatul şi de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de pastrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate prelua toate sau o parte din documentele aflate în arhiva societatilor comerciale la care detine cel puţin 50% plus o actiune din capitalul social.--------------Alin. 5 al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006. Secţiunea a IV-a Depunerea documentelor la Arhivele NaţionaleDepunerea documentelor la Arhivele Naţionale Articolul 13Persoanele juridice creatoare şi detinatoare de documente depun spre pastrare permanenta la Arhivele Naţionale şi la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după cum urmeaza: a) documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor; b) documentele scrise, cu excepţia actelor de stare civila şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor; c) documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor; d) actele de stare civila, după 100 de ani de la intocmirea lor; e) matricele sigilare confectionate din metal, având inscrise toate insemnele legale şi denumirea completa a unităţii, după scoaterea lor din uz.Documentele create şi deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pot fi duse spre pastrare permanenta la Arhivele Naţionale din momentul în care, prin ordin al presedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se constată că nu mai sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii curente.--------------Alin. 2 al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006. Articolul 14Creatorii şi detinatorii de arhiva pot detine documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi după expirarea termenului de depunere, dacă sunt necesare în desfăşurarea activităţii lor, pe baza aprobării directorului general al Arhivelor Naţionale, în cazul creatorilor şi deţinătorilor la nivel central, şi a directorilor direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, pentru ceilalti creatori şi deţinători, în condiţiile respectarii prevederilor prezentei legi.Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, alte organe cu atribuţii în domeniul sigurantei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art. 13. Articolul 15Organizaţiile particulare şi persoanele fizice care deţin documente din Fondul Arhivistic Naţional al României le pot depune la Arhivele Naţionale sub forma de custodie sau donatie, scutite de taxe şi impozite.Deţinătorul care doreste sa vinda documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României este obligat sa comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpararea oricăror documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi care trebuie să se pronunte în termen de 60 de zile de la data înregistrării comunicarii. Articolul 16Documentele cu valoare practica, în baza cărora se elibereaza copii, certificate şi extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor, vor fi pastrate de către creatorii şi detinatorii de documente. Articolul 17Creatorii şi detinatorii de documente, prevăzuţi la art. 14 şi 15, sunt obligati să depună la Arhivele Naţionale sau la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, cite un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le deţin, la expirarea termenelor de depunere a acestora. Articolul 18În cazul desfiintarii, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoana juridica, fără ca activitatea acestuia să fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, în sensul prevederilor art. 2, cat şi cele cu valoare practica, în baza cărora se elibereaza copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetatenilor, vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau de directiile judetene ale Arhivelor Naţionale.Documentele cu valoare practica prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiinţarea în cadrul Arhivelor Naţionale şi al direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri specializate, cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico-financiare necesare.Documentele cu valoare practica, în baza cărora se elibereaza copii, certificate şi extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, în condiţiile alin. 2, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-preluare, intocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.Asigurarea structurilor specializate prevăzute la alin. 2 se realizează cu incadrarea în numărul de posturi şi credite bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin legile bugetare anuale.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006. Articolul 18^1Creatorii şi/sau detinatorii de documente, persoane juridice, care îşi schimba regimul de proprietate sau îşi modifica obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia sa dispună măsuri pentru pastrarea, conservarea şi evidenta arhivei, în condiţiile prevăzute de lege.Unitatile prevăzute la alin. 1 sunt obligate sa ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializarii fără drept a documentelor din arhiva.Depozitarea documentelor prevăzute la alin. 2 se face în spatii şi în condiţiile corespunzătoare, avizate de Arhivele Naţionale sau de directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz.--------------Alin. 3 al art. 18^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002. Articolul 19Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în custodie. Capitolul IV Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al RomânieiFolosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României Articolul 20Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi folosite pentru: cercetare stiintifica, rezolvarea unor lucrari administrative, informari, acţiuni educative, elaborarea de publicatii şi eliberarea de copii, extrase şi certificate.Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi straini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a implinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau detinatoare.Documentele de valoare deosebită nu se expun public, în original, ci sub forma de reproduceri. Articolul 21Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creeaza, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a implinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.--------------Alin. 1 al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitarilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectueaza, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 22Documentele a caror cercetare poate afecta interesele naţionale, drepturile şi libertatile cetatenilor, prin datele şi informaţiile pe care le conţin, sau cele a caror integritate fizica este în pericol nu se dau în cercetare.Fac parte din această categorie documentele care: a) privesc siguranţa, integritatea teritoriala şi independenta statului român, potrivit prevederilor constitutionale şi ale legislaţiei în vigoare; b) pot leza drepturile şi libertatile individuale ale cetateanului; c) sunt intr-o stare necorespunzatoare de conservare, situaţie stabilita de comisia de specialitate şi consemnata într-un proces-verbal; d) nu sunt prelucrate arhivistic.Stabilirea documentelor respective se face de către deţinătorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6. Capitolul V Personalul arhivelorPersonalul arhivelor Articolul 23Creatorii şi detinatorii de documente, prevăzuţi la art. 2, persoane juridice, au obligaţia de a înfiinţa compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhiva, în functie de valoarea şi cantitatea acestora.Desemnarea personalului insarcinat cu activitatea de arhiva, structura şi competenţa acestor compartimente de arhiva vor fi stabilite de către conducerea unităţii creatoare şi detinatoare de documente, cu avizul Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale. Articolul 24Formarea, atestarea şi perfectionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cit şi din celelalte unităţi creatoare şi detinatoare de documente de arhiva se realizează prin Facultatea de Arhivistica şi prin Şcoala Naţionala de Perfectionare Arhivistica. Articolul 25Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Naţionale va fi dimensionat în functie de calitatea şi specificul materialului documentar aflat în administrare şi face parte din categoria functionarilor publici. Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni Articolul 26Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea contraventionala, civila sau penala. Articolul 27Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neintrebuintare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României constituie infractiune şi se pedepseste conform prevederilor Codului penal. Articolul 28Scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României sau înstrăinarea acestora către persoane fizice sau persoane juridice straine, fără autorizarea Arhivelor Naţionale, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava.Tentativa se pedepseste. Articolul 29Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, dacă nu sunt savirsite în astfel de condiţii incit, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni: a) neinventarierea documentelor sau neintocmirea de către creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. 2; b) nepredarea de către compartimentele unităţii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de pastrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9; c) neselectionarea documentelor create şi deţinute de către persoane juridice, la termenele prevăzute în nomenclatorul propriu, de către comisia de selectionare a documentelor, în condiţiile prevăzute la art. 11; d) neasigurarea condiţiilor corespunzătoare de pastrare şi protejare a documentelor create şi deţinute de către creatorii şi detinatorii de arhiva, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12; e) nepredarea, la Arhivele Naţionale şi, după caz, la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către creatorii şi detinatorii de documente de arhiva, la expirarea termenelor prevăzute la art. 13; f) oferta de vinzare sau vinzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către persoane fizice sau persoane juridice, fără respectarea priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpara, potrivit prevederilor art. 15 alin. 2; g) nedepunerea la Arhivele Naţionale sau la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, de către creatorii şi detinatorii de documente de arhiva, a inventarelor pe care le deţin la expirarea termenelor de depunere, în condiţiile prevăzute la art. 17. h) nerespectarea prevederilor art. 18, 18^1 şi ale art. 21 alin. 1.---------------Litera h) a art. 29 a fost modificata de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006. Articolul 30Contraventiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON).----------------Alin. 1 al art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Amenda se aplică şi persoanei juridice.În cazul contraventiilor prevăzute la art. 29 lit. f), Arhivele Naţionale pot solicita instanţei judecătorești anularea actului de vinzare, chiar şi după expirarea termenului de prescriptie a raspunderii contraventionale, în condiţiile legii civile. Articolul 31Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 29 şi aplicarea sanctiunilor se fac de către imputernicitii Arhivelor Naţionale şi, după caz, ai direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale. Articolul 32Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria în a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia. Articolul 33Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002. Capitolul VII Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii Articolul 34Creatorii şi/sau detinatorii de documente sunt obligati sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale documentele care le atesta înfiinţarea, reorganizarea sau desfiintarea, în condiţiile legii, precum şi masurile dispuse în vederea arhivarii documentelor create sau deţinute de acestia.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002. Articolul 35Denumirile Directia Generală a Arhivelor Statului şi Arhivele Statului, folosite în actele normative în vigoare, se inlocuiesc cu denumirea Arhivele Naţionale. Articolul 36Dispozitiile din prezenta lege referitoare la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale se aplică, în mod corespunzător, şi Directiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale. Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 38Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE Anexa 1AprobPreşedintele Consiliului de administratie(director)Se confirmaDirectorul general al ArhivelorNaţionale (Directorul DirectieiJudetene ........... a ArhivelorNaţionale)NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NAŢIONALaprobat prin Ordinul (Decizia) nr. ............ din ....................-------------------------------------------------------------------------------Denumirea dosarului(conţinutul pe scurt Termenul de Obser-Directia Serviciile al problemelor la pastrare vatiicare se referă)-------------------------------------------------------------------------------Directia A. Serviciul 1. ................ Permanentsecretariat secretariat 2. ................ 10 anişi administra- 3. ................ 5 anitivaB. Serviciul 1. ................ Permanentadministrativ 2. ................ 10 ani3. ................ 5 ani------------------------------------------------------------------------------- Anexa 2.............................. INVENTARUL PE ANUL ......(denumirea creatorului) pentru documentele care se păstrează.............................. permanent sau temporar(denumirea compartimentului)-------------------------------------------------------------------------------Nr. Indicativul dosarului Conţinutul pe scurt Datele Numărul Obser-crt. după nomenclator al dosarului, externe filelor vatiiregistrului etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezentul inventar format din ........... file contine ............ dosare, registre, condici, cartoteci etc.Numerele ............... au fost lasate la ...................., nefiind incheiate.La preluare au lipsit dosarele de la nr. ...............Astazi .................... s-au preluat ........... dosare.Am predat, Am primit,Format A4 Anexa 3Institutia ......................(regie autonoma, societate comerciala)PROCES-VERBALde predare-primire a documentelorAstazi, .........., subsemnatii .........................................., delegaţi ai compartimentului ........................., şi ..................., arhivarul institutiei .........................., am procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea documentelor create în perioada ................ de către serviciul mentionat, în cantitate de .......... dosare.Predarea-primirea s-a facut pe baza inventarelor anexate, cuprinzind ............. pagini dactilografiate, conform dispoziţiilor legale.Am predat, Am primit, Anexa 4REGISTRU DE EVIDENTAa intrarilor-iesirilor unităţilor arhivistice-------------------------------------------------------------------------------Numărul de dosare Iesiri dinNr. Preluari Denumirea Datele extreme -------------------- arhivacrt. Data comparti- ale documen- După Primitementului telor inventar efectiv-------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 5..........................(denumirea creatorului)....................................................(sediul)PROCES-VERBAL Nr. ............Comisia de selectionare, numita prin Ordinul nr. ...... din ........., selecţionând în sedintele din ........ documentele din anii*) .................. avizeaza ca dosarele din inventarele anexate să fie inlaturate ca nefolositoare, expirându-le termenele de pastrare prevăzute în nomenclatorul unităţii.Presedinte, Membri, Secretar,.................... .................... ....................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)Semnatura Semnatura Semnatura..................... ..................... .......................................... ..................... ...............................................................---------------*) Anii extremi.Format A5 Anexa 6LISTAtermenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertatile cetatenilor- documentele medicale, după 100 de ani de la crearea lor;- registrele de stare civila, după 100 de ani de la crearea lor;- dosarele personale, după 75 de ani de la crearea lor;- documentele privind viaţa privată a unei persoane, după 40 de ani de la moartea acesteia;- documentele referitoare la siguranţa şi integritatea naţionala, după 100 de ani de la crearea lor;- documentele privind afacerile criminale, după 90 de ani de la crearea lor;- documentele privind politica externa, după 50 de ani de la crearea lor;- documente ale societatilor comerciale cu capital privat, după 50 de ani de la crearea lor;- documentele fiscale, după 50 de ani de la creare;- documentele notariale şi judiciare, după 90 de ani de la crearea lor.---------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 318 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 170 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
 • LEGE nr. 183 din 17 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE din 14 februarie 1929*) pentru camerele de comerţ şi de industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 62 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 274 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 50 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 1992
 • LEGE nr. 354 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 25 martie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 136 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 21 septembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 4 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa, şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 39 din 17 iunie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Buenos Aires la 29 iulie 1993
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 19 octombrie 2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • LEGE nr. 8 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 178 din 7 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 157 din 12 octombrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
 • LEGE nr. 61 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000
 • LEGE nr. 223 din 26 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 35 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 73 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 21 din 22 februarie 2001 privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinţei generale a acesteia la 1 octombrie 1999
 • LEGE nr. 128 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 7 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea articolului 50 a) al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 26 octombrie 1990, şi a Protocolului referitor la amendarea articolului 56 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 6 octombrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 august 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • LEGE nr. 105 din 3 iunie 2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 225 din 4 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007
 • LEGE nr. 107 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021