Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014(*actualizată*)privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea(actualizată la data de 26 martie 2015*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează regimul licenţelor de depozit pentru gestionarea şi garantarea integrităţii stocurilor de seminţe de consum, precum şi regimul de utilizare a certificatelor de depozit pentru seminţele de consum. Articolul 2Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se adoptă următoarele măsuri de reglementare: a) se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum; b) se înfiinţează Registrul special al certificatelor de depozit; c) se constituie schema de garantare a finanţărilor acordate de instituţii de credit şi/sau instituţii financiare nebancare pe baza certificatelor de depozit; d) se constituie Fondul de compensare a certificatelor de depozit. Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) seminţe de consum - seminţele de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase şi alte seminţe destinate consumului uman, animal, industrializării şi comercializării; b) depozit - construcţia terestră, ansamblul de construcţii, inclusiv silozul, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă destinată exclusiv depozitării seminţelor de consum; c) depozitar - operatorul economic care are în proprietate unul sau mai multe depozite pentru care deţine licenţă de depozit şi care poate emite certificate de depozit în condiţiile prezentei legi; d) depozitare - activitatea incluzând operaţiunile de recepţie, gradare, condiţionare, păstrare şi restituire a seminţelor de consum; e) deponent - persoana fizică sau juridică, proprietar al unei cantităţi de seminţe de consum pe care o predă direct sau prin reprezentantul său autorizat, în vederea depozitării la un depozitar, pentru care primeşte în schimb unul sau mai multe certificate de depozit; f) certificat de depozit - documentul în formă materială şi/sau electronică, care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, care este emis de un depozitar, în nume propriu sau pe numele unui deponent, în schimbul unei cantităţi de seminţe de consum păstrate o perioadă determinată într-un depozit licenţiat, completat potrivit prevederilor prezentei legi şi care se înregistrează atât în Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit gestionat de depozitar, cât şi în Registrul special al certificatelor de depozit gestionat de administrator, şi care poate fi transmis, după caz, prin gir. Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit şi Registrul special al certificatelor de depozit se organizează pe suport hârtie şi în format electronic. În cazul certificatelor de depozit pe baza cărora s-au acordat finanţări de către instituţiile de credit, transmiterea prin gir se poate face numai cu acordul respectivului finanţator şi, după caz, al fondurilor de garantare; g) certificat electronic de depozit - documentul special, având caracteristicile enunţate la lit. f), cu excepţia caracterului său materializat, menit să faciliteze tranzacţionarea bursieră în cadrul burselor de mărfuri a activului său suport; h) activitate de gradare - activitatea profesională de identificare şi separare, pe criterii de calitate, a loturilor de seminţe pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a seminţelor de consum; i) deţinător de certificat de depozit - orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a seminţelor de consum menţionate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat; j) licenţă de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atestă că depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, potrivit prevederilor prezentei legi; k) preţul mediu de piaţă al seminţelor de consum - preţul format liber, pe baza cererii şi ofertei, respectiv pe baza informaţiilor de preţ colectate prin Sistemul informaţional pentru piaţa produselor agricole şi alimentare (S.I.P.P.A.A.) şi Bursa Română de Mărfuri şi aprobat de către Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit; preţul se stabileşte şi se actualizează periodic, în funcţie de evoluţia pieţei seminţelor de consum şi se comunică, de către Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, administratorului, care asigură informarea publică prin publicarea săptămânală a acestuia pe site-ul propriu şi într-un ziar de specialitate; l) punct de recepţie a seminţelor de consum - locul în care o persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o predă în vederea depozitării; m) administrator - persoana juridică de drept privat constituită potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes general şi cu finanţare din surse proprii, care este desemnată de ministerul de resort cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea respectării de către depozitari a regimului certificatelor de depozit primite de la administrator; n) entităţi mandatate - persoanele juridice de drept privat constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnate de ministerul de resort cu responsabilităţi pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite; o) fond de garantare - instituţia financiară nebancară constituită în conformitate cu Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor şi administrarea schemei de garantare a finanţărilor acordate de instituţiile financiare, pe baza certificatelor de depozit; p) fond de compensare pentru certificatele de depozit - persoană juridică de drept privat, organizată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are ca obiect de activitate compensarea pierderilor de venituri ale deponenţilor, în urma constatării indisponibilităţii parţiale sau totale a certificatelor de depozit deţinute de respectivii deponenţi şi care asigură administrarea schemei de compensare a certificatelor de depozit. Capitolul II Licenţa de depozit Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea gradatorilor pentru seminţele de consum, în condiţiile prezentei legi. (2) Operatorii economici care au în proprietate unul sau mai multe depozite autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi desfăşoară activităţi de depozitare a seminţelor de consum, pot solicita în scris ministerului de resort acordarea licenţei de depozit. (3) În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită în continuare Comisia, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică. (4) Comisia are următoarele atribuţii principale: a) verificarea rapoartelor şi a documentaţiei aferente primite de la entităţile mandatate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit; b) analizarea aplicării măsurilor de remediere a deficienţelor constatate, de suspendare sau anulare a licenţei de depozit; c) prezentarea de propuneri ministerului de resort privind acordarea/suspendarea/anularea licenţelor de depozit. (5) Comisia este compusă din 15 membri, dintre care 4 membri sunt desemnaţi de ministerul de resort şi 11 membri sunt desemnaţi de asociaţiile profesionale/patronale cu activitate în domeniul producţiei, depozitării, comercializării, procesării seminţelor de consum, de bursele de mărfuri autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi de Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum. (6) Componenţa Comisiei se realizează în condiţii nediscriminatorii pentru accesul depozitarilor la desfăşurarea unei activităţi economice, pe bază de criterii obiective şi transparente. (7) Preşedinţia comisiei se asigură de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (8) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, atribuţiile şi obligaţiile acesteia, precum şi componenţa nominală se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 5 (1) Formularul licenţei de depozit are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii, de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Formularul-tip al licenţelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi. (3) Sumele necesare pentru tipărire vor fi asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Formularele licenţelor de depozit tipărite potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare, existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi menţin valabilitatea şi se utilizează până la epuizarea stocului. Articolul 6 (1) Licenţa de depozit se acordă la cererea operatorului economic constituit în condiţiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate, dacă sunt îndeplinite condiţiile/obligaţiile financiare şi de performanţă tehnică pentru siguranţa alimentelor, gradare şi depozitare, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia. (2) Verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit se realizează de către entităţile mandatate în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se finalizează prin încheierea unui raport, care se înaintează Comisiei. (3) Entităţile mandatate au următoarele obligaţii principale: a) verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit; b) monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care sau emis certificate de depozit; c) întocmirea de rapoarte de verificare şi control care se înaintează ministerului de resort, administratorului, fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum şi burselor care deţin în portofoliu contracte pe bază de certificate de depozit. (4) Aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate se fac în condiţii nediscriminatorii, pe bază de criterii obiective şi transparente, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (5) Lista entităţilor mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit, precum şi pentru monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit, se publică pe site-ul ministerului de resort şi pe site-urile structurilor teritoriale din subordine, pentru a se asigura informarea publică a celor interesaţi. (6) Costurile generate de desfăşurarea acţiunilor de verificare şi certificare a îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit se suportă de către depozitar şi se stabilesc prin contractul încheiat între acesta şi oricare dintre entităţile mandatate. Articolul 7Licenţa de depozit se eliberează fără perceperea de taxe. Articolul 8Licenţa de depozit este valabilă pe o perioadă nelimitată, dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, care au condus la acordarea acesteia, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 9Dispoziţiile art. 8 se aplică şi licenţelor de depozit emise potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea scrisă a deţinătorilor acestora, dacă sunt respectate prevederile prezentei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Articolul 10 (1) Pe perioada de valabilitate a licenţei de depozit este obligatorie atât verificarea permanentă a modului în care depozitarul respectă condiţiile/obligaţiile care au dus la acordarea licenţei de depozit, cât şi monitorizarea stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite. (2) Verificările se realizează de entităţile mandatate în acest scop de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 6. (3) Verificările se desfăşoară lunar sau ori de câte ori este necesar, iar rezultatele verificărilor se consemnează în rapoarte care se înaintează ministerului de resort, Comisiei, fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum şi burselor care deţin în portofoliu contracte pe bază de certificate de depozit. (4) Pe baza concluziilor şi propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, Comisia analizează aplicarea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate, de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, după caz. (5) Situaţiile şi condiţiile de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, procedurile privind depunerea contestaţiilor la deciziile Comisiei şi modul de soluţionare a acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) În termen de maximum 45 de zile de la primirea rapoartelor prevăzute la alin. (3), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dispune efectuarea de controale la depozitele licenţiate, menţionate în aceste rapoarte, cu privire la exercitarea şi conformitatea datelor din rapoarte cu situaţia din teren, care se efectuează de personalul cu atribuţii în inspecţii tehnice în domeniul depozitării seminţelor de consum. (7) În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi în activitatea entităţilor mandatate, ministerul de resort retrage aprobarea şi desemnarea acestora şi sesizează organele în drept cu privire la cele constatate. Articolul 11 (1) Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 10 şi a punctului de vedere exprimat în scris Comisiei de către depozitarul în cauză, Comisia propune ministerului de resort menţinerea/suspendarea/anularea licenţei de depozit, în condiţiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Decizia finală, privitoare la suspendarea/anularea unei licenţe de depozit, se comunică de către Comisie atât depozitarului în cauză, cât şi tuturor părţilor implicate, respectiv administratorului, fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare. (3) Pe perioada suspendării sau în cazul anulării licenţei de depozit, depozitarul va exercita toate obligaţiile unui depozitar diligent pentru toate cantităţile de seminţe de consum pentru care s-au emis certificate de depozit şi se află în circulaţie la data suspendării/anulării licenţei de depozit. Articolul 12Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, în condiţiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi. Articolul 13 (1) Depozitarul are obligaţia: a) să pună la dispoziţia administratorului certificatele de depozit neutilizate şi neînscrise în Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării Comisiei privind suspendarea/anularea licenţei de depozit sau de la data expirării acesteia; b) să comunice administratorului, pe suport hârtie şi în format electronic, lista certificatelor de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponenţilor, înscrisă în Registrul special al certificatelor de depozit, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data anulării acestora; c) să comunice administratorului, pe suport de hârtie şi în format electronic, situaţia detaliată a certificatelor de depozit valide, aflate în circulaţie/gajate la instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării Comisiei privind suspendarea/anularea licenţei de depozit sau de la data expirării acesteia. (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a) şi b) atrage anularea, de către administrator, a tuturor certificatelor de depozit puse la dispoziţia respectivului depozitar şi publicarea seriei şi numărului certificatelor astfel anulate într-un ziar de largă circulaţie şi pe site-ul administratorului. Capitolul III Depozitarea seminţelor de consum Articolul 14 (1) Depozitarea seminţelor de consum se face pe baza contractului de depozit, care se încheie între depozitar şi deponent. (2) În situaţia în care depozitarul are şi calitatea de deponent, acesta se subrogă în drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege şi are obligaţia să întocmească documente de gestiune contabilă care atestă existenţa, în depozitele licenţiate, a stocului de seminţe de consum proprii, pentru care completează certificate de depozit, atât la data emiterii certificatelor, cât şi lunar, pe perioada de valabilitate a acestora. (3) Depozitarii asigură condiţiile necesare pentru informarea publică cu privire la tarifele de depozitare percepute, prin afişarea şi actualizarea listelor cu acestea la fiecare depozit licenţiat. (4) Plata serviciilor prestate în baza contractului de prestări servicii depozitare se face în bani sau în natură; pentru plata în natură, contravaloarea se calculează la preţul mediu de piaţă al produsului, valabil în momentul efectuării plăţii. Articolul 15 (1) Fiecare depozitar este obligat să încheie contracte atât pentru asigurarea bunurilor, respectiv pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente acestora, aflate în proprietate, cât şi pentru seminţele de consum depozitate în aceste spaţii, în conformitate cu prevederile Codului civil. (2) Poliţele de asigurare se încheie pentru minimum următoarele perioade: a) de valabilitate a licenţei de depozit, în cazul spaţiilor de depozitare şi al construcţiilor aferente licenţiate; b) de valabilitate a certificatelor de depozit emise, pentru cantităţile de seminţe de consum depozitate. (3) Poliţele se încheie separat, pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente acestora, respectiv pentru seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, cel puţin pentru următoarele riscuri: de incendiu, trăsnet, explozie, cutremur, inundaţie, vandalism, furt, management, prăbuşire şi/sau alunecare de teren. (4) Depozitarul este obligat să achite primele de asigurare, în numărul şi cuantumul stipulate prin poliţele de asigurare. (5) În situaţia în care depozitarul are şi calitatea de deponent, dreptul de despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit şi care au fost utilizate pentru obţinerea unui credit va fi transmis integral finanţatorului. (6) În toate celelalte cazuri, despăgubirile încasate de depozitari pe seama contractelor de asigurare a seminţelor de consum se utilizează în integralitate pentru plata contravalorii seminţelor depuse de către deponenţi. Articolul 16 (1) Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie. (2) Pe perioada depozitării seminţelor de consum, scăzămintele şi perisabilitatea se stabilesc prin normele metodologice la prezenta lege. Articolul 17La solicitarea deponenţilor, depozitarul poate să încheie contracte de depozit şi/sau achiziţie de seminţe de consum şi să accepte în mod nediscriminatoriu cantităţile de seminţe de consum aduse ulterior spre depozitare/vânzare pe baza acestor contracte, în condiţiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licenţa de depozit. Capitolul IV Sistemul naţional de gradare a seminţelor de consum Articolul 18 (1) Activitatea de gradare a seminţelor de consum este organizată în cadrul Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, care este condus şi gestionat de către Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum. (2) Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum este persoană juridică, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu finanţare din surse proprii, formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producţiei, depozitării, procesării, comercializării şi standardizării seminţelor de consum. Articolul 19 (1) Gradarea seminţelor de consum se efectuează de către gradatori autorizaţi prin acordarea unei licenţe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum. (2) Gradatorii pot avea şi calitatea de angajaţi ai societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se ocupă cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a seminţelor de consum. (3) Gradarea seminţelor de consum proprietate a depozitarului licenţiat se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia. Articolul 20 (1) Gradarea se efectuează la toate punctele de recepţie a seminţelor de consum. (2) Manualul de gradare a seminţelor de consum se aprobă şi poate fi modificat sau completat, la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Capitolul V Regimul certificatelor de depozit pentru seminţe de consum Articolul 21Pentru seminţele de consum aflate în depozite care deţin licenţe de depozit, depozitarii pot solicita eliberarea de certificate de depozit. Articolul 22 (1) Organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit pentru seminţe de consum se asigură de un administrator desemnat de ministerul de resort. (2) Desemnarea administratorului se face în condiţii nediscriminatorii, pe bază de criterii riguroase de eligibilitate, obiective şi transparente, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Comisiei. (3) Administratorul are următoarele obligaţii principale: a) organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor, pe baza Registrului special al certificatelor de depozit; b) verificarea la depozitari a respectării regimului certificatelor de depozit emise; c) asigurarea necesarului de formulare de certificate de depozit; d) aplicarea tuturor măsurilor stabilite pentru acesta de prezenta lege. (4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) sau falsul şi uzul de fals în exercitarea acestor obligaţii atrage răspunderea civilă şi/sau penală a administratorului. (5) Cheltuielile administratorului, generate de activităţile privind organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi de verificarea la depozitari a respectării regimului certificatelor de depozit se suportă din surse proprii şi/sau din contribuţiile plătite de depozitarii licenţiaţi. (6) Contribuţiile se stabilesc în cotă procentuală raportată la valoarea de piaţă a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, calculată pe baza preţului mediu de piaţă al seminţelor de consum şi sunt prevăzute în contractul încheiat între administrator şi depozitarul care solicită certificate de depozit. Articolul 23 (1) Certificatul de depozit în formă materială constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restricţii, în lipsă de stipulaţie contrară, inserată în titlu, la cererea deţinătorului de certificat de depozit. (2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea seminţelor de consum depozitate pentru care a fost emis, cât şi pentru sumele şi dobânzile garantate cu acesta. Articolul 24 (1) Certificatul de depozit în formă materială este emis sub forma unui document cu regim special, tipărit contra cost de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., pus la dispoziţia depozitarilor licenţiaţi de administrator. (2) Demersurile pentru tipărirea certificatelor de depozit şi responsabilitatea evidenţei acestora, precum şi a Registrului special al certificatelor de depozit revin administratorului. (3) Depozitarul este obligat să elibereze deponentului certificatul de depozit, completat potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Articolul 25 (1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi. (2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei legi trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: a) seria şi numărul certificatului de depozit; b) denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitarului; c) date pentru identificarea deponentului şi semnătura lui; d) data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitării seminţelor de consum; e) denumirea seminţelor de consum şi cantitate predată; f) tipul, anul recoltei, clasa şi gradul seminţelor de consum predate; g) tariful serviciilor prestate şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans; h) semnătura şi ştampila depozitarului; i) o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum şi pentru constituirea garanţiei reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate. (3) Formularele certificatelor de depozit tipărite potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare, existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi menţin valabilitatea şi se utilizează până la epuizarea stocului. Articolul 26 (1) Regimul de funcţionare, transmitere şi valorificare a certificatului electronic de depozit se propune de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin consultarea instituţiilor specializate în materia înregistrării, tranzacţionării şi posttranzacţionării, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regimul certificatelor electronice de depozit va fi organizat şi gestionat de administrator. Articolul 27 (1) Depozitarii eliberează deponenţilor certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare. (2) Diferenţa de cantitate depusă spre depozitare va fi depusă la dispoziţia proprietarului după determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare. (3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale. (4) Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3), depozitarul eliberează un nou certificat de depozit. (5) În cazul certificatelor de depozit utilizate la acordarea de finanţări pe termen mai mare de 12 luni, depozitarii sunt obligaţi să le reînnoiască, la solicitarea instituţiilor financiare, pe cheltuiala deponentului şi pentru o perioadă stabilită între părţi, fără a fi necesară prezentarea vechiului talon de gaj deţinut de finanţator, acesta urmând să fie eliberat numai la primirea celui nou, completat corespunzător. Aceste dispoziţii se aplică şi în situaţia în care depozitarul are şi calitate de deponent. Articolul 28Certificatul de depozit, completat şi înregistrat în conformitate cu prevederile prezentei legi, poate fi utilizat la constituirea unei garanţii reale, la solicitarea deţinătorului legal al acestuia, adresată unei instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare, pentru acordarea unui credit, în condiţiile prevăzute de lege, numai dacă a fost înscris în Registrul special al certificatelor de depozit gestionat de administrator. Articolul 29 (1) Depozitarul este obligat să înscrie în Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit, aflat la dispoziţia sa, înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, inclusiv cantităţile de seminţe de consum depozitate, şi să le comunice apoi administratorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii/anulării acestora, pentru a fi înregistrate în Registrul special al certificatelor de depozit. (2) Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii şi sunt supuse verificărilor efectuate în temeiul prezentei legi. (3) Deteriorarea, distrugerea sau furtul certificatelor de depozit şi/sau al Registrului de evidenţă a certificatelor de depozit din culpa depozitarului atrage răspunderea civilă sau penală a acestuia, după caz. (4) Certificatele de depozit puse la dispoziţia depozitarilor de către administrator, care sunt pierdute, deteriorate, distruse sau furate, se comunică administratorului de către depozitari ori, după caz, de către deţinătorii legali ai acestora, care vor anula şi vor publica, într-un ziar central de largă circulaţie, seria şi numărul acestora. Articolul 30 (1) Administratorul va ţine evidenţa certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor într-un Registru special al certificatelor de depozit, al cărui model este prevăzut în normele metodologice la prezenta lege. (2) Registrul special şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii. (3) Depozitarul este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la eliberarea certificatului de depozit să comunice administratorului toate datele necesare pentru înregistrarea în Registrul special al certificatelor de depozit privind certificatele de depozit eliberate, anulate, necompletate sau restituite, precum şi cantităţile de seminţe de consum depozitate. Articolul 31 (1) La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 14 zile lucrătoare, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatele de depozit, după îndeplinirea următoarelor obligaţii: a) plata scadentă, de către deţinătorul certificatului de depozit, a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii; b) deducerea cantitativă a scăzămintelor şi a perisabilităţilor corespunzătoare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (2) Restituirea seminţelor de consum se face la gradul stabilit la recepţie şi înscris în certificatul de depozit. (3) Costurile de livrare se suportă de către deţinătorul certificatului de depozit. (4) Depozitele devin indisponibile în momentul în care se constată de către finanţatori sau deţinătorii certificatelor de depozit că depozitarul nu este în măsură să livreze seminţele de consum sau în situaţia în care lichidatorul judiciar numit în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, confirmă inexistenţa sau indisponibilitatea seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit. În situaţia indisponibilităţilor stocurilor de seminţe, cauzată de evenimente asigurate, se va executa poliţa de asigurare de către depozitar sau, după caz, de finanţator. În această situaţie, dacă finanţatorul declară exigibilitatea creditului, execută poliţa de asigurare şi, ulterior încasării acesteia, solicită, după caz, plata garanţiei de către fondurile de garantare. Capitolul VI Schema de garantare a finanţărilor acordate de instituţiile finanţatoare pe baza certificatelor de depozit Articolul 32 (1) Se instituie schema de garantare a finanţărilor acordate de instituţii de credit şi/sau instituţii financiare nebancare, exclusiv pe seama certificatelor de depozit. (2) Fondurile de garantare care solicită participarea la schema de garantare a finanţărilor acordate de instituţiile financiare pe baza certificatelor de depozit se selectează, în condiţiile legii, de ministerul de resort, pe bază de criterii riguroase de eligibilitate, în vederea diminuării riscurilor asociate. Articolul 33 (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cap. 83.01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare" titlul "împrumuturi" se alocă sumele necesare fondurilor de garantare, la solicitarea acestora, care vor fi utilizate pentru garantarea finanţărilor acordate de instituţiile financiare deţinătorilor legali de certificate de depozit, exclusiv pe seama certificatelor de depozit-talon de gaj. Finanţările nu pot depăşi valoarea de piaţă a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificatele de depozit în cauză, valoare calculată pe baza preţului mediu de piaţă valabil la data acordării finanţării. (2) Disponibilităţile schemei de garantare a certificatelor de depozit vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru garantarea în proporţie de 80% din valoarea finanţărilor acordate pe seama certificatelor de depozit-talon de gaj, la solicitarea instituţiilor financiare, în condiţiile prezentei legi. (3) Garanţiile se acordă în condiţiile prevăzute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C155 din 20 iunie 2008, astfel încât să nu intre sub incidenţa regulilor de ajutor de stat. Articolul 34 (1) Fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte: a) în situaţia în care valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporţional, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere, după caz, mai mult de 80% din valoarea finanţării; b) pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile financiare şi de către fondurile de garantare; c) beneficiarii plătesc anual un comision de garantare, stabilit în conformitate cu Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii. (2) Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora. (3) Acordarea sumelor se face în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare. (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă sumele necesare fondurilor de garantare în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior în acest scop. (5) Sumele alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate "împrumuturi subordonate". (6) Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate de instituţiile financiare. Dobânda se capitalizează în aceleaşi condiţii ca şi sumele alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, la finalul schemei de garantare, se restituie acestuia. (7) Sumele alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare, cu o expunere de până la 5 ori. (8) În situaţia în care valoarea garanţiilor aprobate de fondurile de garantare şi executate de instituţiile financiare în cazul beneficiarilor care, la scadenţă, nu rambursează contravaloarea creditelor garantate de acestea, depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate, pot fi afectate şi sumele alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 35 (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din plăţile efectuate potrivit art. 34 alin. (8) sunt creanţe bugetare şi, pentru recuperarea acestora, se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Înscrisurile întocmite de fondurile de garantare prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluţionarea acestei contestaţii, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta. (5) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. (6) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către fondurile de garantare de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea. (7) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către fondurile de garantare vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, dispoziţiile alin. (1) - (5) aplicându-se în mod corespunzător. (8) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către fondurile de garantare. (9) Sumele încasate potrivit alin. (1) sunt venituri la bugetul de stat. Articolul 36Lunar, până la data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 a lunii curente. Capitolul VII Fondul de compensare pentru certificatele de depozit Articolul 37 (1) Se constituie Fondul de compensare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fond, ca persoană juridică de drept privat organizată în condiţiile legii, în baza actului constitutiv aprobat în prealabil de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu finanţare din surse proprii. (2) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti. Articolul 38Operatorii economici care au în proprietate unul sau mai multe depozite pentru care deţin licenţe de depozit emise în condiţiile prezentei legi pot fi membri ai Fondului. Articolul 39 (1) Scopul Fondului este de a compensa deponenţii/creditorii în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor proprii, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti reprezentând pierderile de venit generate în urma constatării indisponibilităţii parţiale sau totale a cantităţii de seminţe de consum specificate în certificatele de depozit deţinute de respectivii deponenţi/creditori. (2) Valoarea creanţei unui deponent/creditor va fi calculată potrivit dispoziţiilor legale şi contractuale care reglementează activitatea Fondului, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile la data constatării. (3) Fondul va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate faţă de contravaloarea certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul mediu de piaţă al seminţelor de consum, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenţi şi/sau creditori. (4) În termen de maximum 30 de zile de la stabilirea valorii creanţelor, Fondul va compensa aceste pierderi, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor proprii. Articolul 40 (1) Fondul compensează în mod egal şi nediscriminatoriu toţi deponenţii/creditorii, în limita unui plafon stabilit anual, în conformitate cu reglementările proprii de funcţionare. (2) În cazul în care compensaţia deponenţilor/creditorilor este asigurată din executarea unor contracte de asigurări, niciun deponent/creditor nu are dreptul la compensaţie din partea Fondului. Articolul 41 (1) În situaţiile prevăzute la art. 39 şi 40, Fondul va publica pe site-ul propriu şi la sediul membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti deponenţilor/creditorilor, precum şi în cel puţin două cotidiene de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţă de deponenţi/creditori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către beneficiari. (2) Fondul se subrogă de drept în drepturile deponenţilor/creditorilor, pentru o sumă egală cu plăţile efectuate pentru compensări. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi. Articolul 42 (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare: a) contribuţia iniţială a membrilor, al cărei nivel şi mod de plată se stabilesc prin reglementările proprii ale Fondului; b) contribuţia anuală plătită de membri; c) venituri din investirea resurselor Fondului; d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond; e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor; f) dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond; g) despăgubiri din contractele de asigurare ale membrilor; h) alte venituri, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea, din surse interne şi/sau internaţionale. (2) Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum şi din alte venituri stabilite prin reglementările proprii. Articolul 43 (1) Fondul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau în depozite bancare. (2) Excedentul anual al Fondului este venit neimpozabil. (3) Fondul va prezenta ministerului de resort un raport anual de activitate, până la data de 30 iunie. Articolul 44Prin hotărâre a Guvernului se aprobă reglementările metodologice proprii ale Fondului, care privesc modul de organizare şi funcţionare, finanţarea, atribuţiile şi obligaţiile Fondului, inclusiv stabilirea plafoanelor de compensare şi modul de calcul şi acordare a compensărilor. Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 45 (1) Faptele ce constituie contravenţii la prevederile prezentei legi şi modul de sancţionare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Articolul 46În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora şi supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare. Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 19 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 8 iulie 2014.Nr. 101.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 217 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei şi a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investiţii "Incinerator - sistem de ardere şi neutralizare a deşeurilor din municipiul Oradea"
 • LEGE nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 68 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 570 din 22 decembrie 2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 219 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • LEGE nr. 128 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 19 iunie 2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 194 din 24 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • LEGE nr. 28 din 11 martie 2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 250 din 7 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 209 din 11 noiembrie 2010 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă
 • LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 11 din 18 ianuarie 1995 privind declararea ca municipii a unor oraşe
 • LEGE nr. 320 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 354 din 15 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 287 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • CONSTITUŢIA din 27 februarie 1938
 • LEGE nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 268 din 1 octombrie 2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 184 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021