Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 108 din 10 iulie 2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 108 din 10 iulie 2014privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1În scopul desfășurării în bune condiții a activităților de recoltare a produselor agricole vegetale și transportul acestora din câmp în spații destinate depozitării și/sau procesării, pentru asigurarea securității alimentare naționale, se instituie măsuri specifice de reglementare a transportului rutier al produselor agricole vegetale pe drumurile publice. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) tichet de cântar - document eliberat, în urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a produselor agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole și/sau ale vehiculelor;b) documentul de transport corespunzător tipului de transport efectuat - avizul de expediție a mărfurilor, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de mărfuri, sau scrisoarea de transport - C.M.R., în cazul efectuării transportului rutier contra cost de mărfuri, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-05-2019, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) Articolul 3(1) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole, se pot transporta de la punctele de recoltare la spațiile de depozitare proprii ale exploatațiilor agricole în cauză, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.(2) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare de pe teritoriul exploatațiilor agricole se pot transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de recepție/depozitare ale unităților de procesare, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a copiei contractului încheiat între producătorul agricol și procesatorul în cauză și a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.(3) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole se pot transporta de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, în limita unei distanțe de maximum 70 km de la locul de încărcare, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.(4) Operațiunile de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează cu respectarea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau a masei totale maxime autorizate. (la 05-05-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) Articolul 4Transportul produselor agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, pe distanțe mai mari de 70 km de la locul de încărcare, va fi însoțit de documentele de transport corespunzătoare tipului de transport efectuat și de tichetul de cântar. (la 05-05-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) Articolul 5Constituie contravenție efectuarea transportului rutier fără existența la bordul vehiculului rutier, în vederea prezentării organelor de control, a copiei contractului prevăzut la art. 3 alin. (2), încheiat între producătorul agricol și procesatorul în cauză, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată întreprinderii de transport rutier în cont propriu sau operatorului de transport rutier care efectuează transportul sau, după caz, conducătorului auto, în cazul în care acesta nu este angajat al unei întreprinderi de transport rutier în cont propriu sau al unui operator de transport rutier. (la 05-05-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) Articolul 6Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 5 se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri, după caz. (la 05-05-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) Articolul 7(1) Contravenției prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 05-05-2019, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei legi, la litera d) a articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, liniuța a 5-a se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2014.Nr. 108.-------

  Noutăți

 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 156 din 12 octombrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 9 din 18 ianuarie 2016 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGE nr. 480 din 19 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 131 din 21 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
 • LEGE nr. 26 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 85 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 258 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 171 din 9 aprilie 2001 pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 45 din 16 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 6 decembrie 1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 11 din 31 iulie 1990 ***Republicată privind încuviinţarea adopţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 20 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 447 din 4 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 11 septembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 531 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 167 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-ins Facility), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 75 din 7 aprilie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 512 din 6 septembrie 1940 privitor la reglementarea succesiunii la Tronul României a Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 februarie 2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 156 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021