Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*actualizată*)serviciului de salubrizare a localităţilor(actualizată până la data de 11 iulie 2014*)

------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007; LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008; LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor. (2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 2 (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. (2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;-------------Lit. a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;-------------Lit. b) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;-------------Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;-------------Lit. h) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. i) abrogată;-------------Lit. i) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. j) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;-------------Lit. j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. k) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;-------------Lit. k) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.(3^1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;2. deşeu menajer - deşeurile provenite din gospodării/locuinţe;3. deşeu municipal - deşeurile menajere şi similare;4. deşeuri similare - deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere.-------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.-------------Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^3) În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (3^2).-------------Alin. (3^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^4) Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.-------------Alin. (3^4) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^5) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.-------------Alin. (3^5) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^6) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.-------------Alin. (3^6) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^7) Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.-------------Alin. (3^7) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^8) Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.-------------Alin. (3^8) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (4) Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 3Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: a) protecţia sănătăţii populaţiei; b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; j) securitatea serviciului; k) dezvoltarea durabilă. Articolul 4 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. (2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deşeurilor; b) staţii de producere a compostului; c) staţii de transfer; d) staţii de sortare; e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare; f) depozite de deşeuri; g) incineratoare; h) staţii de tratare mecano-biologice.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licenţiate în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu excepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) şi j), care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^1) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.-------------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(3^2) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale.-------------Alin. (3^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (4) Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii. (5) Se interzice operatorilor licenţiaţi încredinţarea la depozitare a fracţiei valorificabile colectate separat la sursă.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Capitolul II Autorităţi şi competenţe Articolul 5 (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; e) dezvoltarea durabilă a serviciului; f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor. m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti.-------------Lit. m) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 6 (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu; c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare; d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;--------------Litera d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile comerciale pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente; g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări; h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora; j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor, în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;-------------Lit. j) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare; l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi; n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare; o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare. p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit. k);-------------Lit. p) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege.-------------Lit. q) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) În cazurile de nerespectare de către operatori a obligaţiilor contractuale asumate, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize şi justificări fundamentate, retragerea licenţei de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garanţiile de bună execuţie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Unităţile administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în condiţiile stabilite de Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară astfel înfiinţate vor acţiona în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredinţat de acestea prin documentele constitutive ale asociaţiei.--------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 6^1 (1) Consiliile judeţene pot avea competenţe cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, precum şi a activităţilor specifice realizate prin intermediul acestora. (2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului. (3) Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi asigură deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 7 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz. (2) Hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanţele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condiţiile legii.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 8 (1) În exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii: a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativ-teritoriale/ sectoarelor municipiului Bucureşti sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului; c) să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de salubrizare; d) să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru proiectele de asociere sau de formare de societăţi mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii; e) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public. f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. h) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor.-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează în beneficiul întregii comunităţi. Articolul 9Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are următoarele responsabilităţi cu privire la gestionarea deşeurilor:-------------Partea introductivă a art. 9 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. a) participă la elaborarea Programului naţional de gestionare a deşeurilor - P.N.G.D., urmăreşte îndeplinirea obiectivelor acestuia şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru atingerea acestor obiective; b) sprijină metodologic şi/sau financiar, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separată a deşeurilor de la deţinătorii de deşeuri, în vederea eliminării şi valorificării acestora;-------------Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. c) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării de strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor municipale; d) participă, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere şi municipale; e) sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea unor sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajarea teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu; f) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deşeurilor.--------------Litera f) a art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 10 (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C. (2) A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislaţiei în domeniu şi acordă licenţă operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi. (3) A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi faţă de toţi operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată. Capitolul III Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare Articolul 11 (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalităţi: a) gestiune directă; b) gestiune delegată. (2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.--------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 12 (1) Raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti, în cazul gestiunii directe; b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti ori, după caz, de adunările generale ale asociaţiilor, în cazul gestiunii delegate.-------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu. Articolul 13 (1) Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006 şi ale prezentei legi. (2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3). (3) Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. (4) Atribuirea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se efectuează distinct de celelalte activităţi specifice serviciului de salubrizare.-------------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 14 (1) Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în regulamentul serviciului de salubrizare şi pentru toate tipurile de activităţi contractate. (2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investiţii noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor, care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (2), de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, în baza mandatului primit.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (4) Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3) atrage nulitatea de drept a actului adiţional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 15 (1) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. (2) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Capitolul IV Operatori şi utilizatori Secţiunea 1 Operatorii serviciului de salubrizare Articolul 16 (1) Calitatea de operator se dobândeşte în condiţiile Legii nr. 51/2006. (2) Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate. (3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată. (4) Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare. Articolul 17 (1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăţi comerciale, al căror capital social majoritar aparţine unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condiţiile legii, cu condiţia ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanţate din fonduri nerambursabile. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condiţiile legii, numai cu acordul tuturor asociaţiilor, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre care au şi calitatea de acţionari/asociaţi ai operatorilor respectivi. (2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăţi comerciale şi capital social majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi alegerea metodei de privatizare aparţin autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul îşi desfăşoară activitatea. (3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare şi poate fi însoţită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare. (4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează şi se derulează şi procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 18 (1) Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.--------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. (2) Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. (3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii va ţine evidenţe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare. Articolul 19 (1) În relaţia cu utilizatorii, direcţi sau indirecţi, drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare rezultă din hotărârile de dare în administrare, din contractele de delegare a gestiunii şi din contractele de prestare a serviciului. (2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la: a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale; b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii.-------------Litera e) a alin. (2) al art. 19 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 20 (1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(1^1) Operatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele/recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziţie de delegatar.-------------Alin. (1^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Operatorii au obligaţia să furnizeze, atât autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi A.N.R.S.C., toate informaţiile de interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului şi ale acordului şi autorizaţiei de mediu. (3) Operatorii se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului. Articolul 21 (1) Acordarea licenţei operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege şi de legislaţia secundară emisă în aplicarea dispoziţiilor acestora. (2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a contractului de delegare a gestiunii.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 23 (1) Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii. (2) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condiţiile prevederilor Legii nr. 51/2006. Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condiţiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii. Secţiunea a 2-a Utilizatorii serviciului de salubrizare Articolul 24 (1) În funcţie de tipul activităţii, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare: a) comunităţile locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local;-------------Lit. a) a alin. (1) a art. 24 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială/sectoarele municipiului Bucureşti respectivă/respective.-------------Lit. b) a alin. (1) a art. 24 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Drepturile utilizatorilor şi condiţiile în care aceştia pot beneficia de serviciul de salubrizare se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărârea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia.-------------Alin. (2) a art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (4) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor şi urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.-------------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. (5) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţă publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii. (6) Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii: a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor; d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară;-------------Lit. d) a alin. (6) a art. 24 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; f) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare. (7) Utilizatorii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute în Legea nr. 51/2006. Capitolul V Finanţarea serviciilor de salubrizare Articolul 25Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, precum şi a următoarelor principii: a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;-------------Lit. a) a art. 25 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. b) menţinerea echilibrului contractual. Articolul 26 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare; b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.-------------Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(2^2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (2) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.-------------Alin. (2^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz. (4) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.-------------Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(4^1) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.-------------Alin. (4^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(4^2) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (4^1) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.-------------Alin. (4^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (5) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare; c) să încurajeze investiţiile de capital; d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. (6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 26 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 27 (1) Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite şi aprobate potrivit art. 26 este interzisă. (2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;-------------Litera a) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului. Articolul 28 (1) Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006. (2) Investiţiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor menţiona bunurile de retur, respectiv modul de repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Capitolul VI Răspunderi şi sancţiuni Articolul 29Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 30 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006: a) prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii; b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă. d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către autorităţile executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti;-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1).-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(2^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.-------------Alin. (2^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(2^2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.-------------Alin. (2^2) al art. 30 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(2^3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.-------------Alin. (2^3) al art. 30 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.(2^4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d).-------------Alin. (2^4) al art. 30 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(2^4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare.-------------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 31Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 28. Articolul 32Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi alin. (2^2)-(2^4); b) agenţii constatatori ai A.N.R.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi alin. (2) şi (2^1); c) persoanele împuternicite din cadrul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, pentru contravenţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d).-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 34Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006, republicată, precum şi cu cele ale Legii privind regimul deşeurilor nr. 211/2011, republicată.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. Articolul 35Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit legislaţiei privind ajutorul de stat şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 224 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008. Articolul 36 (1) Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea şi executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum şi a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face în procedură de urgenţă.-------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. (2) Soluţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instanţele de judecată competente, în condiţiile legii. Articolul 37La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 5 pct. 1 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003; art. 42 lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014:"Art. IIRegulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. III (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea executivă a unităţilor administrativ-teritoriale elaborează şi supune spre aprobare autorităţii deliberative a unităţilor administrativ-teritoriale respective strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. (2) Prevederile legale care vor avea ca efect modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare şi a altor documente aferente acestora vor fi preluate prin acte adiţionale. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile contractante vor fi obligate să încheie actele adiţionale în vederea modificării textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare şi a altor documente aferente acestora.Art. IV (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeaşi lege, autorităţile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, cu excepţia activităţilor care sunt în competenţa unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, respectiv de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum şi de coordonare, monitorizare şi control al serviciului de salubrizare, de stabilire şi aprobare a indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autorităţile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului Bucureşti, parţial sau total, competenţele autorităţilor deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu privire la înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivată a acestora."PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 aprilie 2006.Nr. 101.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice verzi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • LEGE nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 263 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 289 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2008 pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 52 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 457 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 130 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor care se acordă personalului militar
 • LEGE nr. 193 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2011 pentru aderarea României la Acordul dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
 • LEGE nr. 140 din 22 iulie 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 590 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 295 din 24 octombrie 2005 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 2 februarie 2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 38 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 200 din 22 octombrie 2010 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 153 din 14 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 267 din 23 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 98 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 43 din 8 martie 2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 226 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 678 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 75 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 125 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 280 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020