Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel, precum și personalul din cadrul Consiliului Concurenței și al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.2. La articolul 1, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu și Programul operațional pentru Pescuit/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională.3. La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin derogare de la alin. (1), de drepturile prevăzute la alin. (7) beneficiază și personalul autorității competente pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului de coordonare, personalul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți - organism de coordonare, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit și personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.4. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (7^1) cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.5. La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care își desfășoară activitatea în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau reorganizate după anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare se înțelege același cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având aceeași funcție, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum și sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplinește aceleași condiții de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime și își desfășoară activitatea în aceleași condiții, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică și pentru calculul indemnizației de încadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupă funcții publice și de demnitate publică, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției.7. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:Art. 8^1(1) Ordonatorii principali și secundari de credite pot beneficia de serviciile specialiștilor din cadrul instituțiilor publice aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora.(2) În perioada în care desfășoară această activitate, personalul de specialitate prevăzut la alin. (1) își păstrează toate drepturile salariale de la locul de muncă și beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare.(3) Cheltuielile de personal și cele pentru transport și cazare sunt suportate de angajator.8. La articolul 12, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:(7) Începând cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale beneficiază de dreptul prevăzut la art. 14 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în procent de până la 30% din solda de funcție/salariul de bază.(8) La stabilirea indemnizațiilor, compensațiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare pentru personalul din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care ocupă funcții publice specifice de inspector antifraudă, inspector-șef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă și inspector-general antifraudă, nu se aplică prevederile art. 3.(9) Prin excepție de la prevederile art. 1, personalul prevăzut la alin. (8) beneficiază de sporul pentru risc și suprasolicitare neuropshihică de până la 25%, prevăzut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordat în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(10) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1), în situația în care personalul Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din salariul de bază.(11) Dreptul prevăzut la alin. (10) se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective și se determină pe baza raportului dintre salariul de bază și durata normală a timpului de lucru.9. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Salarizarea personalului Institutului Național de Statistică, inclusiv a personalului din direcțiile regionale și județene de statistică, precum și a personalului Centrului Național de Pregătire în Statistică se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Institutului Național de Statistică, inclusiv din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, precum și a celor din Centrul Național de Pregătire în Statistică cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al președintelui Institutului Național de Statistică.10. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins: Articolul 32^1(1) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al secretarului de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte.11. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 33. - (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupă funcții, potrivit legii, la cabinetele președintelui, vicepreședinților și consilierilor de conturi ai Curții de Conturi a României, respectiv ai Autorității de Audit este asimilat funcției de auditor public extern din cadrul acestor instituții.(2) Nivelul salariului de bază stabilit pentru oricare dintre funcțiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi inferior salariului de bază pentru funcția de auditor public extern corespunzător vechimii minime în specialitate de 12 ani.12. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 43Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2015.13. După articolul 48 se introduc două noi articole, articolele 49 și 50, cu următorul cuprins: Articolul 49La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, literele C și D se modifică și vor avea următorul cuprins :«C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică ┌────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcția clericală sau │Numărul de│ Funcția didactică cu care se │ │crt.│ asimilată │posturi │ asimilează │ │ │ │pentru │ │ │ │ │care se │ │ │ │ │asigură │ │ │ │ │sprijin │ │ │ │ │lunar la │ │ │ │ │salarizare│ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│Vicepreședinte uniune, │ 46 │Profesor cu studii superioare, │ │ │vicar administrativ │ │cu grad didactic I și vechime în│ │ │patriarhal, vicar general, │ │învățământ peste 40 de ani │ │ │secretar general, consilier│ │ │ │ │patriarhal, prim-rabin │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 2.│Secretar patriarhal, │ 41 │Profesor cu studii superioare, │ │ │inspector general │ │cu grad didactic I și vechime în│ │ │bisericesc, vicar │ │învățământ între 22 și 25 de ani│ │ │administrativ eparhial, │ │ │ │ │vicar episcopal │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 3.│Secretar Cancelaria │ 729 │Profesor cu studii superioare, │ │ │patriarhală, consilier │ │cu gradul didactic II și vechime│ │ │eparhial, secretar │ │în învățământ între 2 și 6 ani │ │ │eparhial, inspector │ │ │ │ │eparhial, exarh, protopop │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 4.│Stareț, superioară, egumen │ 466 │Profesor cu studii superioare, │ │ │ │ │cu gradul didactic II și vechime│ │ │ │ │în învățământ între 2 și 6 ani │ └────┴───────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────┘D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România ┌────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcția clericală │Numărul de│ Funcția didactică cu care se │ │crt.│ │posturi │ asimilează │ │ │ │pentru │ │ │ │ │care se │ │ │ │ │asigură │ │ │ │ │sprijin │ │ │ │ │lunar la │ │ │ │ │salarizare│ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │Preot, diacon, pastor, │ 15.250 │ │ │ │vestitor, imam, rabin, │ │ │ │ │cantor, oficiant de cult │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│Cu studii superioare: │ 10.969 │Profesor cu studii superioare │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul I │ 3.018 │gradul didactic I │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul II │ 3.250 │gradul didactic II │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │definitiv │ 2.440 │definitiv │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │debutant │ 2.261 │debutant │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 2.│Cu studii medii: │ 4.281 │Învățător, educator, │ │ │ │ │maistru-instructor cu studii │ │ │ │ │medii │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul I │ 663 │gradul didactic I │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul II │ 784 │gradul didactic II │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │definitiv │ 1.690 │definitiv │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │debutant │ 1.144 │debutant» │ └────┴───────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────┘Art. 50. - La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, litera E se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă și literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:.................................................................................................b) personalul din conducerea cultelor care își desfășoară activitatea în țară, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult din țară beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.»2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 208.000 de euro lunar.»3. La articolul 9 alineatul (1) litera b), a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:«- 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate;» Articolul II Abrogat (la 01-07-2017, Articolul II a fost abrogat de Punctul 12, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 aprilie 2015.Nr. 71.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • LEGE nr. 143 din 8 iunie 1930 prin care Moştenitorul Tronului României ia şi numele de Mare Voevod al Albei-Iulia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 21 aprilie 2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • LEGE nr. 94 din 7 mai 2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 137 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 77 din 6 mai 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 108 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 380 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 25 aprilie 2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 115 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 42 din 29 iunie 1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 130 din 30 iunie 2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicată privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 58 din 22 martie 2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 şi la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrazii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 707 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 302 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 20 din 29 februarie 2008 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţămîntul în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021