Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)partidelor politice(actualizată până la data de 7 martie 2008*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participa în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice, indeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Ele sunt persoane juridice de drept public. Articolul 2Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimuleaza participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii. Articolul 3 (1) Pot funcţiona ca partide politice numai asociaţiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, şi care militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independentei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. (2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activităţi pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (2) sau (4) din Constituţie. (3) Este interzisă afilierea partidelor politice la organizaţii din străinătate, dacă aceasta afiliere încalcă valorile prevăzute la alin. (1). (4) Partidele politice nu pot organiza activităţi militare sau paramilitare şi nici alte activităţi interzise de lege. Articolul 4 (1) Partidele politice se organizează şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial. (2) Sunt interzise constituirea de structuri ale partidelor politice după criteriul locului de muncă, precum şi desfăşurarea de activităţi politice la nivelul agenţilor economici sau al instituţiilor publice. (3) Desfăşurarea de activităţi politice la nivelul agenţilor economici sau al instituţiilor publice este permisă, cu acordul acestora, numai în campania electorală, în condiţiile legii. (4) În cadrul organizaţiilor teritoriale partidele politice îşi pot organiza structuri care se vor ocupa de problemele specifice unei anumite categorii sociale sau profesionale. Articolul 5 (1) Fiecare partid politic trebuie să aibă denumire integrală, denumire prescurtata şi semn permanent proprii. Denumirea integrală, denumirea prescurtata şi semnul permanent trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt încadrate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi aliantelor politice, în mod corespunzător. (3) Denumirea integrală şi denumirea prescurtata, precum şi semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza însemnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie specifică. (4) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor, de către organele competente ale partidului, conform statutului şi cu respectarea art. 25 şi 26. Capitolul 2 Membrii partidelor politiceMembrii partidelor politice Articolul 6Pot fi membri ai partidelor politice cetăţenii care, potrivit Constituţiei, au drept de vot. Articolul 7Din partidele politice nu pot face parte persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politica. Articolul 8 (1) Un cetăţean român nu poate face parte în acelaşi timp din două sau mai multe partide politice. (2) Înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. (3) La înscrierea într-un partid politic orice persoană este obligată sa declare în scris, pe propria răspundere, dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic. (4) Membrii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care înscriu candidaţi în alegeri pot face parte şi dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în condiţiile legii. (5) Nici o persoană nu poate fi constransa să facă parte sau sa nu facă parte dintr-un partid politic. (6) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic nu creează privilegii sau restrangeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti. Capitolul 3 Organizarea partidelor politiceOrganizarea partidelor politice Articolul 9Fiecare partid politic trebuie să aibă statut şi program politic proprii. Articolul 10Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu: a) denumirea integrală şi denumirea prescurtata; b) descrierea semnului permanent; c) semnul permanent sub forma grafica alb-negru şi color, în anexa; d) sediul central; e) menţiunea expresă ca urmăreşte numai obiective politice; f) drepturile şi îndatoririle membrilor; g) sancţiunile disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor; h) procedura de alegere a organelor executive şi competentele acestora; i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora; j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale; k) organul competent sa propună reorganizarea partidului sau sa decidă asocierea într-o alianta politica ori în alte forme de asociere; l) condiţiile în care îşi încetează activitatea; m) modul de administrare a patrimoniului şi sursele de finanţare, stabilite în condiţiile legii; n) organul care reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţi; o) alte menţiuni prevăzute ca obligatorii în prezenta lege. Articolul 11Statutul şi programul politic ale partidului trebuie să fie prezentate în forma scrisă şi aprobate de organele împuternicite prin statut. Articolul 12 (1) Partidele politice au ca subdiviziuni organizaţii teritoriale, potrivit organizării administrative a tarii, care au numărul minim de membri prevăzut de statut. (2) Organele locale pot reprezenta partidul politic faţă de terţi la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi la banca şi răspund de gestionarea acestora. Articolul 13 (1) Adunarea generală a membrilor şi organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere a partidului politic şi a organizaţiilor sale teritoriale. Conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinata, prevăzută de statut. (2) Statutul poate prevedea şi alte organe, cu atribuţii formulate explicit. Articolul 14 (1) Adunarea generală a membrilor partidului politic sau a delegaţilor acestora, la nivel naţional, este organul suprem de decizie al partidului. Întrunirea acestuia are loc cel puţin o dată la 4 ani. (2) Delegaţii la adunare sunt aleşi de organizaţiile teritoriale prin vot secret. Numărul acestora se stabileşte în raport cu numărul de membri. Procedurile de desemnare şi de delegare a acestora trebuie prevăzute în statut. Articolul 15 (1) Pentru soluţionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului, se constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului şi al organizaţiilor sale teritoriale. (2) Membrii comisiei de arbitraj sunt aleşi pe o durată de cel mult 4 ani. (3) Comisia de arbitraj este organizată şi funcţionează conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie să asigure părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apara, precum şi proceduri echitabile de decizie. Articolul 16 (1) Organele împuternicite ale partidului politic hotărăsc primirea de membri, în condiţiile stabilite de statut, ca urmare a cererilor scrise depuse de solicitanţi. (2) Membrii au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat. (3) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului. Articolul 17 (1) Hotărârile partidului politic şi ale organizaţiilor sale teritoriale se adoptă cu votul majorităţii prevăzute în statut. (2) Alegerea membrilor conducerii partidului politic şi ai conducerilor organizaţiilor sale teritoriale se face prin vot secret. (3) Statutul trebuie să prevadă dreptul fiecărui membru la iniţiativa politica şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat. Capitolul 4 Înregistrarea partidelor politiceÎnregistrarea partidelor politice Articolul 18 (1) Pentru înregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucureşti următoarele documente: a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic şi de cel puţin 3 membri fondatori, care vor fi citaţi în instanţa; b) statutul partidului, întocmit conform prevederilor art. 10; c) programul partidului; d) actul de constituire, împreună cu lista semnăturilor de sustinere a membrilor fondatori; e) o declaraţie privitoare la sediu şi la patrimoniul partidului; f) dovada deschiderii contului bancar. (2) Cererea de înregistrare se afişează la sediul Tribunalului Bucureşti timp de 15 zile. (3) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare, anunţul cu privire la aceasta se publică de către solicitant într-un ziar central de mare tiraj. Articolul 19 (1) Lista semnăturilor de sustinere trebuie să menţioneze obiectul sustinerii, data şi locul întocmirii, iar pentru sustinatori trebuie să conţină numele şi prenumele, data naşterii, adresa, felul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, codul numeric personal, precum şi semnătura. Sustinatorii înscrierii unui partid politic pot fi numai cetăţeni cu drept de vot. (2) Lista va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. (3) Lista trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele tarii şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti. (4) Fiecare lista va cuprinde persoane dintr-o singura localitate. Listele vor fi grupate pe localităţi şi judeţe, pentru a se putea verifica prevederile alin. (3). Articolul 20 (1) Tribunalul Bucureşti examinează cererea de înregistrare a partidului politic în şedinţa publică, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. (2) Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni în proces, dacă depun o cerere de intervenţie în interes propriu, potrivit Codului de procedura civilă. Cererea de intervenţie se comunică din oficiu persoanelor care au semnat cererea de înregistrare. Articolul 21 (1) Tribunalul Bucureşti se pronunţa asupra cererii de înregistrare a partidului politic în cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2). (2) Împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti pot face contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2). (3) Curtea de Apel Bucureşti va examina contestaţia în şedinţa publică, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea acesteia. (4) Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă şi irevocabilă. Articolul 22Partidul politic dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei privind admiterea cererii de înregistrare. Articolul 23Partidele politice ale căror cereri de înregistrare au fost admise se înscriu în Registrul partidelor politice. Articolul 24 (1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a) documentele atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data acestora; b) documentele provenind de la autorităţile electorale competente privind desemnarea candidaţilor în alegeri, în termen de 30 de zile de la data alegerilor. (2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se consemnează în Registrul partidelor politice. Articolul 25 (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc în condiţiile prevăzute de statut. (2) Orice modificare se comunică Tribunalului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data adoptării, cu îndeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3). Tribunalul Bucureşti o examinează potrivit procedurii prevăzute la art. 20 şi 21. Articolul 26 (1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau dacă instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului, iar partidul politic în cauza acţionează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului Bucureşti încetarea activităţii partidului politic şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice. (2) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul Bucureşti se va pronunţa asupra acesteia. (3) Împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti partea interesată poate face contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii. (4) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţa în termen de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei, iar hotărârea sa este definitivă şi irevocabilă. (5) Hotărârea definitivă şi irevocabilă de admitere a modificării statutului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Articolul 27În fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să-şi actualizeze listele de membri, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 19 alin. (3) şi (4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul Bucureşti până la data de 31 decembrie a acelui an. Capitolul 5 Asocierea partidelor politiceAsocierea partidelor politice Articolul 28 (1) Partidele politice se pot asocia pe baza unui protocol de asociere, constituind o alianta politica. (2) În protocolul de asociere a partidelor politice într-o alianta politica trebuie să se menţioneze denumirea integrală şi denumirea prescurtata ale aliantei politice, precum şi ale partidelor politice componente, semnul permanent al aliantei, obiectivele aliantei, modul de organizare şi factorii de decizie. (3) Prevederile art. 5 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (4) Semnul permanent al aliantei politice poate fi unul propriu acesteia sau poate fi preluat de la unul dintre partidele politice componente. Articolul 29 (1) Pentru înregistrarea aliantelor politice se depun la Tribunalul Bucureşti următoarele documente: a) cererea de înregistrare a aliantei politice, semnată de conducerile executive ale partidelor politice componente; b) protocolul de asociere; c) denumirea integrală şi denumirea prescurtata ale aliantei politice; d) descrierea semnului permanent; e) semnul permanent sub forma grafica alb-negru şi color, în anexa la protocol. (2) Procedura prevăzută la art. 18 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător. Articolul 30 (1) Pentru alianţele politice prevederile art. 20-22 se aplică în mod corespunzător. (2) Alianţele politice ale căror cereri de înregistrare au fost admise se înscriu în Registrul aliantelor politice. Articolul 31În cazul în care alianta politica se va prezenta în alegeri cu liste comune, candidaţii trebuie să facă parte dintr-un partid politic membru al aliantei. Articolul 32 (1) Partidele politice pot realiza şi alte forme de asociere cu formaţiuni nepolitice, legal constituite, cu scopul promovării unor obiective comune. (2) În protocolul de constituire a formelor de asociere prevăzute la alin. (1) se vor menţiona denumirea, semnul permanent - dacă este cazul -, organizaţiile aliate, obiectivele asocierii, modul de organizare şi factorii de decizie şi acesta va fi depus la Tribunalul Bucureşti, pentru a fi înscris în registrul altor forme de asociere a partidelor. Articolul 33Partidele politice membre ale aliantelor politice sau ale altor forme de asociere îşi păstrează personalitatea juridică şi patrimoniul propriu. Articolul 34Orice modificare în componenta aliantei politice sau în protocolul de asociere se comunică la Tribunalul Bucureşti pentru înregistrare, potrivit prevederilor art. 28 şi 29. Articolul 35Obiectivele aliantelor politice, precum şi modul lor de organizare trebuie să se conformeze prevederilor art. 2 şi 3, cu excepţia participării cu candidaţi în alegeri, care este opţională. Articolul 36Dacă nici unul dintre partidele politice participante la scrutin nu a obţinut majoritatea absolută în Parlament, partidele politice cu reprezentare parlamentară pot constitui coalitii pentru asigurarea guvernarii. Coalitiile nu sunt supuse înregistrării, iar protocolul de constituire va cuprinde numai dispoziţii privind asigurarea guvernarii şi a sprijinului parlamentar. Capitolul 6 Reorganizarea partidelor politiceReorganizarea partidelor politice Articolul 37 (1) Partidele politice legal constituite pot proceda la reorganizare. (2) Reorganizarea poate consta în comasare, prin absorbţie sau fuziune, ori în divizare, totală sau parţială. Articolul 38 (1) Comasarea a doua sau mai multe partide legal constituite se realizează prin aprobarea protocolului de comasare de către organele supreme de decizie ale fiecărui partid, prevăzute la art. 14, în cadrul şedinţei comune a acestora. (2) În protocolul de comasare se vor menţiona în mod expres modalităţile de transfer al sumelor, bunurilor şi contractelor deţinute de partidele comasate, precum şi procedura de garantare a continuităţii vechimii în partid a membrilor partidelor politice care fuzionează. (3) În protocolul de comasare se stabileşte caracterul acesteia: prin absorbţie sau prin fuziune. Articolul 39 (1) În situaţia comasării prin absorbţie, unul dintre partidele politice îşi păstrează personalitatea juridică, subrogandu-se în drepturile şi obligaţiile partidelor absorbite care îşi încetează activitatea, inclusiv prin cumularea subvenţiilor acestora. În protocolul de comasare se va preciza care partid îşi păstrează personalitatea juridică, având drept consecinţa păstrarea denumirii integrale, a denumirii prescurtate, a semnului permanent şi electoral, precum şi a programului politic. (2) Protocolul de comasare şi, dacă este cazul, modificările la statutul partidului care îşi păstrează personalitatea juridică se comunică, în termen de 10 zile de la adoptarea acestora, Tribunalului Bucureşti, urmandu-se procedura prevăzută la art. 25 şi 26. (3) Partidele politice absorbite vor fi radiate din Registrul partidelor politice. Articolul 40 (1) În urma comasării prin fuziune a unor partide politice rezultă un partid politic nou, care se subroga în drepturile şi obligaţiile partidelor politice care au fuzionat şi care, în termen de 10 zile, trebuie să se conformeze prevederilor art. 18, cu excepţia depunerii listei semnăturilor de sustinere. (2) Denumirea integrală, denumirea prescurtata, semnul permanent, semnul electoral şi programul politic ale noului partid pot fi noi sau pot proveni de la unul sau mai multe dintre partidele care participa la fuziune. (3) Tribunalul Bucureşti va examina documentele depuse de partidul politic nou format din comasarea prin fuziune, potrivit prevederilor art. 20-22. (4) Ca urmare a hotărârii irevocabile a instanţei de înregistrare a noului partid rezultat din comasarea prin fuziune, acesta va fi înscris în Registrul partidelor politice, iar partidele care au procedat la comasare vor fi radiate. Articolul 41 (1) Un partid politic legal constituit se poate diviza prin hotărârea organului sau suprem de decizie, prevăzut la art. 14. (2) Divizarea poate fi totală sau parţială. (3) Înregistrarea partidului sau a partidelor rezultate în urma divizării se face potrivit prevederilor art. 18-21. (4) Eventualele modificări ale statutului partidului care îşi păstrează personalitatea juridică se comunică, în termen de 10 zile de la divizare, Tribunalului Bucureşti, urmandu-se procedura prevăzută la art. 25 şi 26. Articolul 42 (1) Divizarea totală consta în împărţirea întregului patrimoniu al unui partid politic care îşi încetează existenta către doua sau mai multe partide existente sau care iau naştere astfel. (2) În cazul divizării totale, prin hotărârea de admitere a cererii de înscriere a ultimului partid care ia astfel fiinţa se va dispune şi radierea din Registrul partidelor politice de la Tribunalul Bucureşti a partidului divizat. Articolul 43Divizarea parţială consta în desprinderea unei părţi din patrimoniul unui partid politic, care îşi păstrează personalitatea juridică, şi transmiterea acestei părţi către unul sau mai multe partide care exista sau care se înfiinţează în acest fel. Capitolul 7 Încetarea activităţii partidelor politiceÎncetarea activităţii partidelor politice Articolul 44Un partid politic îşi încetează activitatea prin: a) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională, pentru încălcarea art. 37 alin. (2) şi (4) din Constituţia României; b) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Tribunalul Bucureşti; c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevăzute în statut; d) reorganizare, în situaţiile prevăzute la art. 39 alin. (3), art. 40 alin. (4) sau art. 42 alin. (2). Articolul 45Curtea Constituţională hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic, potrivit art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (2) şi (4) şi art. 144 lit. i) din Constituţie, cu procedura stabilită în Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată. Articolul 46 (1) Un partid politic se dizolva pe cale judecătorească în următoarele condiţii: a) când se constata încălcarea prevederilor art. 30 alin. (7) şi ale art. 37 alin. (2) şi (4) din Constituţie, de către Curtea Constituţională, precum şi ale art. 3 alin. (3) şi (4) din prezenta lege; b) când scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicită ori contrară ordinii publice; c) când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; d) când partidul urmăreşte alt scop decât cel care rezultă din statutul şi programul politic ale acestuia; e) ca urmare a inactivităţii constatate de Tribunalul Bucureşti conform art. 47 alin. (1); f) ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor stabilite la art. 1 şi 2, constatată de Tribunalul Bucureşti conform art. 48; g) ca urmare a aplicării art. 26. (2) Cererea de dizolvare se adresează Tribunalului Bucureşti de către Ministerul Public şi se soluţionează potrivit normelor de procedura stabilite la art. 26 alin. (2)-(5). Articolul 47 (1) Inactivitatea unui partid politic se poate constata în următoarele situaţii: a) nu a ţinut nici o adunare generală timp de 5 ani; b) nu a desemnat candidaţi, singur sau în alianta, în doua campanii electorale parlamentare succesive, în cel puţin 18 circumscripţii electorale. (2) Pentru partidul politic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) Tribunalul Bucureşti, la cererea Ministerului Public, va constata încetarea existenţei sale, cu respectarea normelor de procedura prevăzute la art. 26 alin. (2)-(4). Articolul 48 (1) Neîndeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic, conform art. 1 şi 2, se poate constata când un partid politic nu obţine la doua alegeri generale succesive un număr minim de voturi. (2) Numărul minim necesar îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 este de cel puţin 50.000 de voturi la nivel naţional, pentru candidaturile depuse în oricare dintre următoarele scrutinuri: consilii judeţene, consilii locale, Camera Deputaţilor, Senat. Articolul 49Documentele privitoare la autodizolvarea partidului politic se depun, în termen de cel mult 10 zile, la Tribunalul Bucureşti, în vederea radierii din Registrul partidelor politice. Articolul 50După primirea documentelor privitoare la partidele politice care îndeplinesc oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 44, Tribunalul Bucureşti va proceda imediat la radierea acestora din Registrul partidelor politice. Capitolul 8 Evidenta partidelor politice şi a aliantelor politiceEvidenta partidelor politice şi a aliantelor politice Articolul 51 (1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenta a partidelor politice din România. (2) Instituţia cu drept de a opera în Registrul partidelor politice este numai Tribunalul Bucureşti. (3) Datele din Registrul partidelor politice sunt considerate informaţii de interes public. (4) Înregistrarea şi radierea partidelor politice, operate în Registrul partidelor politice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 52 (1) Registrul aliantelor politice este instrumentul legal de evidenta pentru alianţele politice. (2) Prevederile art. 51 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător. Capitolul 9 Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 53 (1) Partidele politice existente la data intrării în vigoare a prezentei legi continua sa funcţioneze pe baza actelor legale de înregistrare valabile la data înfiinţării. (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, partidele politice existente se vor conformă prevederilor acesteia, urmând procedura judiciară stabilită la art. 18-21, sub sancţiunea radierii din Registrul partidelor politice. (3) Termenul de 6 luni pentru înscriere este un termen de decădere. Articolul 54 (1) Denumirea integrală şi denumirea prescurtata ale unui partid politic înregistrat legal, precum şi semnele permanente folosite de acesta, începând cu anul 1990, îi aparţin de drept, dacă le-a folosit primul, şi nu pot fi însuşite sau utilizate de alte partide politice înregistrate ulterior. (2) În accepţiunea prezentei legi, sintagma semn permanent înlocuieşte sintagma însemnul partidului, utilizata în Legea partidelor politice nr. 27/1996. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi aliantelor politice. (4) După expirarea termenului prevăzut la art. 53 alin. (2), partidele şi alianţele politice vor utiliza numai denumirea integrală şi denumirea prescurtata, precum şi semnul permanent înregistrate la Tribunalul Bucureşti, atât în activitatea curenta, cat şi cu ocazia alegerilor. Articolul 55Organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participa la alegeri li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi, cu excepţia art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, 27, art. 46 alin. (1) lit. e) şi f), art. 47, 48 şi 53. Articolul 55^1Cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenia română şi au domiciliul în România au dreptul de a se asocia în partide politice sau de a se înscrie în partide politice în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.--------------Art. 55^1 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008. Articolul 56Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se abroga, cu excepţia cap. VI - Finanţarea partidelor politice.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 14.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 23 septembrie 2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 305 din 8 iulie 2003 privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piaţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 23 din 11 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 60 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 45 din 23 februarie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994
 • LEGE nr. 347 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 278 din 13 decembrie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 249 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 72 din 29 decembrie 1969 privind organizarea, planificarea şi executarea investiţiilor
 • LEGE nr. 185 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 228 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 85 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 28 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 112 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 4 iulie 2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 62 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
 • LEGE nr. 21 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 140 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 117 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 13 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013
 • LEGE nr. 159 din 22 octombrie 1997 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021