Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește măsuri care urmăresc prevenirea formării de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deșeuri, precum și îmbunătățirea din punct de vedere ecologic a activității operatorilor economici implicați în ciclul de viață al vehiculelor, în special a operatorilor economici direct implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz.(2) Prevederile prezentei legi se aplică vehiculelor și vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor și materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3), fără a se ține seama de modul în care vehiculul a fost întreținut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia și indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător ori cu alte componente a căror montare ca piese de rezervă sau ca piese de schimb respectă reglementările europene sau naționale în domeniu.(3) Prezenta lege se aplică cu respectarea legislației europene și naționale relevante, în special cu privire la standardele de siguranță, emisiile în atmosferă și nivelul emisiilor de zgomot, precum și la cele referitoare la protecția solului și a apei.(4) Producătorii care fabrică sau importă numai vehicule cu destinație specială, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II și de modificare a anexelor IV, I? și XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), precum și vehiculele respective sunt exceptați de la aplicarea art. 5-7, art. 15 și 17.(5) Pentru vehiculele cu 3 roți, cu excepția triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, se aplică numai prevederile art. 8, 13 și 18. Articolul 2Semnificațiile termenilor specifici utilizați în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 3În scopul prevenirii apariției deșeurilor, fabricanții de vehicule, în colaborare cu fabricanții de componente și de materiale, sunt obligați să ia măsurile necesare, conform legislației în vigoare, pentru:a) limitarea și reducerea utilizării substanțelor periculoase în activitatea de producere a vehiculelor începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, pentru a facilita pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea componentelor și materialelor, precum și pentru a evita necesitatea eliminării deșeurilor periculoase;b) proiectarea și producerea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităților de dezmembrare, reutilizare și valorificare, în special prin reciclare, a componentelor și materialelor acestora;c) integrarea unei cantități sporite de materiale reciclate în vehicule și în alte produse, în vederea dezvoltării piețelor de desfacere pentru materialele reciclate. Articolul 4(1) Materialele și componentele vehiculelor vor fi introduse pe piață numai dacă nu conțin plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) materialele și componentele vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3, în condițiile specificate în această anexă.(3) Materialele și componentele prevăzute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislației în vigoare. Articolul 5(1) Producătorii de vehicule, împreună cu fabricanții de componente sau de materiale, au obligația de a folosi standarde de codificare pentru componente și materiale pentru a facilita identificarea acelor componente și materiale care sunt adecvate pentru reutilizare și valorificare.(2) Standardele menționate la alin. (1) sunt cele prevăzute în Decizia Comisiei 2003/138/CE de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz. Articolul 6(1) Producătorii de vehicule și operatorii economici implicați în gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt obligați să publice, după caz, în cartea tehnică, pe propriul site sau prin alte mijloace de informare informații privind:a) proiectarea vehiculelor și a componentelor acestora din punctul de vedere al posibilităților de reciclare și valorificare a acestora;b) modalitățile de tratare sigură din punctul de vedere al protecției mediului a vehiculelor scoase din uz, în special în ceea ce privește dezmembrarea și evacuarea tuturor fluidelor;c) dezvoltarea și optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare și valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora;d) progresele realizate în domeniul valorificării și reciclării în scopul reducerii cantității de deșeuri eliminate, precum și pentru creșterea gradului de valorificare și reciclare.(2) Producătorii de vehicule au obligația de a pune la dispoziția potențialilor cumpărători informațiile prevăzute la alin. (1). Datele generale referitoare la informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promoționale utilizate la comercializarea noilor vehicule. Articolul 7(1) Fabricanții de componente pentru vehicule au obligația de a furniza operatorilor economici autorizați, care realizează dezmembrarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, cu respectarea secretului industrial și comercial, potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea componentelor reutilizabile.(2) Producătorii de vehicule au obligația de a furniza operatorilor economici autorizați, care realizează dezmembrarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, informațiile privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule, în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piață a acestora.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) privesc componentele și materialele vehiculelor, precum și amplasarea în vehicul a tuturor substanțelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15. Articolul 8(1) Producătorii de vehicule au obligația de a asigura primirea de la ultimul deținător legal a vehiculelor pe care le-au introdus pe piață, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, și predarea acestora către operatori economici autorizați să desfășoare activități de tratare, cu respectarea prevederilor alin. (3).(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și părților uzate care sunt înlăturate la repararea vehiculelor, devenite deșeuri, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.(3) Pentru vehiculele scoase din uz, predarea la instalația de tratare a vehiculelor scoase din uz nu implică niciun cost pentru ultimul deținător sau proprietar.(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (3):a) vehiculele scoase din uz care nu mai conțin una sau mai multe componente esențiale, precum elemente ale trenului de rulare, șasiul, componente de bază ale motorului, elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de control;b) vehiculele scoase din uz cărora li s-au adăugat deșeuri;c) vehiculele care au suferit avarii și ale căror componente esențiale prevăzute la lit. a) nu mai pot fi reutilizate sau pregătite pentru reutilizare;d) vehiculele scoase din uz care nu au fost înmatriculate permanent sau, după caz, nu au fost înregistrate în România.(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii și/sau distribuitorii de vehicule au obligația:a) să asigure, individual sau prin contracte cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, minimum:1. un punct de colectare în fiecare județ;2. un punct de colectare în fiecare oraș cu peste 100.000 de locuitori;3. 6 puncte de colectare în municipiul București, câte unul în fiecare sector;b) să încheie un contract, cu cel puțin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz a căror marcă o introduc pe piață, cu excepția vehiculelor scoase din uz prevăzute la alin. (4), și pentru acoperirea eventualelor costuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 15, în cazul în care costurile de colectare și tratare a acestora depășesc veniturile obținute din vânzarea pieselor reutilizabile și a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.(6) În cazul vehiculelor scoase din uz prevăzute la alin. (4), operatorii care desfășoară doar operații de colectare sau colectare și dezmembrare sunt obligați să încheie un contract, cu cel puțin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz colectate și pentru acoperirea diferențelor, în cazul în care costurile de tratare a acestora depășesc veniturile obținute din vânzarea pieselor reutilizabile și/sau a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora. Articolul 9Producătorii de vehicule au obligația:a) să transmită anual, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului în curs, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, lista cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a vehiculelor scoase din uz cu care au semnat contract potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) lit. b) și lista cu punctele de colectare prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a), liste ce includ datele de contact ale operatorilor economici;b) să pună la dispoziția publicului, pe propriul site și la punctele de vânzare a vehiculelor noi, listele prevăzute la lit. a). Articolul 10(1) Finanțarea colectării și tratării vehiculelor scoase din uz care conțin toate componentele esențiale prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a), introduse pe piață de producătorii care și-au încetat activitatea, se asigură de către producătorii existenți, proporțional cu numărul de vehicule vândute în anul precedent, numai în cazul în care nivelul costurilor de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz depășește veniturile obținute din vânzarea pieselor reutilizabile și a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.(2) Costurile de tratare și colectare a vehiculelor scoase din uz prevăzute la alin. (1), care se finanțează, nu pot depăși maximul costurilor de finanțare asigurat de producătorii existenți pe piață, potrivit contractelor încheiate conform prevederilor art. 8 alin. (5) pentru autovehiculele proprii având același an sau, după caz, aceeași perioadă de fabricație.(3) Modalitatea de distribuire a finanțării pentru fiecare producător de vehicule existent pe piață se stabilește, în scopul atingerii obiectivelor de la art. 1 alin. (3), art. 3, 5, 6, art. 7 alin. (2) și (3) și art. 8 alin. (5) și (6), prin acord încheiat în condițiile legii între autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, producătorii de vehicule și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a vehiculelor scoase din uz, precum și alți operatori economici interesați, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Acordul prevăzut la alin. (3) trebuie să respecte următoarele cerințe:a) acordurile au forță obligatorie pentru părțile semnatare;b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele-limită respective;c) acordurile sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și sunt transmise Comisiei Europene;d) rezultatele obținute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autorităților competente și Comisiei Europene și sunt puse la dispoziția publicului, în conformitate cu condițiile stabilite în acestea;e) autoritățile competente iau deciziile necesare examinării progresului înregistrat pe baza acordurilor.(5) În cazul nerespectării acordurilor prevăzute la alin. (3), operatorilor economici li se vor aplica sancțiunile prevăzute la art. 21 lit. b), pentru nerealizarea obligației respective. Articolul 11Operatorii economici care efectuează operațiuni de întreținere și reparații auto au obligația de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele și piesele înlocuite, care constituie deșeuri, către operatorii economici autorizați, potrivit prevederilor legislației în vigoare. Articolul 12(1) Operatorii economici care desfășoară numai activități de colectare predau vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizați pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, așa cum au fost preluate de la ultimul deținător legal/proprietar, după caz.(2) În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esențiale, prevăzute la art. 8 alin. (4), acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care însoțește certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculelor scoase din uz.(3) O copie de pe certificatul de distrugere, însoțită de nota prevăzută la alin. (2), va fi transmisă către operatorii economici autorizați pentru tratarea vehiculelor scoase din uz. Articolul 13(1) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, tratare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să solicite și să obțină autorizație/autorizație integrată de mediu emisă de autoritățile competente pentru protecția mediului, potrivit prevederilor legislației de protecție a mediului în vigoare.(2) Operatorii economici care desfășoară activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să solicite și să obțină autorizația/autorizația integrată de mediu prevăzută la alin. (1), precum și autorizația tehnică de funcționare și avizul de funcționare prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să le stocheze, chiar și temporar, și să trateze vehicule scoase din uz potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, și conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea reglementărilor cu privire la sănătatea umană și mediu.(4) Operatorii economici autorizați să desfășoare operații de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute în anexa nr. 2.(5) Operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 sunt efectuate în maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.(6) Operațiile de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt finalizate în cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.(7) Operatorii economici autorizați să desfășoare numai activități de colectare sunt obligați să încheie un contract cu cel puțin un operator economic autorizat să desfășoare operații de tratare a vehiculelor scoase din uz și să predea acestora vehiculele scoase din uz colectate în maximum o lună de la data preluării lor.(8) Respectarea cerințelor aplicabile prevăzute în anexa nr. 2 reprezintă condiție pentru obținerea autorizației de mediu prevăzute la alin. (1), respectiv pentru desfășurarea activității.(9) Autoritatea publică județeană pentru protecția mediului poate acorda derogări potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 211/2011, republicată, numai pentru operațiile de valorificare a deșeurilor provenite de la vehicule scoase din uz după tratarea acestora potrivit prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2 și numai în baza unei inspecții efectuate înainte de înregistrare.(10) Inspecția prevăzută la alin. (9) verifică:a) tipul și cantitățile de deșeuri tratate;b) cerințele tehnice generale ce trebuie respectate;c) măsurile de siguranță ce trebuie luate.(11) Inspecția prevăzută la alin. (9) se efectuează o dată pe an, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 211/2011, republicată.(12) Pentru derogările acordate, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, informează Comisia Europeană în legătură cu rezultatele inspecției prevăzute la alin. (9). Articolul 14Operatorii economici care efectuează operații de tratare a vehiculelor scoase din uz pot introduce sisteme de management de mediu certificate, prin mecanisme de acordare a sprijinului financiar nerambursabil și de la bugetul de stat, potrivit legislației naționale în vigoare privind sprijinul financiar. Articolul 15Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an. Articolul 16(1) În cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere în România și ale căror materiale și componente au fost livrate intracomunitar către alt stat membru al Uniunii Europene sau altă țară terță pentru tratare ulterioară, acea tratare va fi atribuită României în scopul calculării obiectivelor, dacă există dovada că reciclarea și/sau valorificarea au loc în condiții echivalente cu cele prevăzute de legislația europeană în domeniu.(2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru al Uniunii Europene sau altă țară terță a emis un certificat de distrugere și care sunt importate în România pentru reciclare și/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 15.(3) În cazul transferului transfrontalier al vehiculelor scoase din uz și/sau al materialelor și componentelor acestora spre țări terțe se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 17(1) În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15, operatorii economici care desfășoară activități de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare.(2) Procedura de raportare, precum și tipul datelor și informațiilor care sunt transmise de operatorii economici implicați în gestionarea vehiculelor scoase din uz se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) La solicitarea autorităților pentru protecția mediului, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate.(4) Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va furniza anual Agenției Naționale pentru Protecția Mediului informații privitoare la:a) parcul auto privind categoria M1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;b) parcul auto privind categoria N1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;c) înmatriculările vehiculelor noi din categoria M1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;d) înmatriculările vehiculelor noi din categoria N1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;e) înmatriculările vehiculelor second-hand din categoria M1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;f) înmatriculările vehiculelor second-hand din categoria N1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;g) radierile, în urma dezmembrării, ale vehiculelor din categoria M1, exceptând vehiculele cu destinații speciale;h) radierile, în urma dezmembrării, ale vehiculelor din categoria N1, exceptând vehiculele cu destinații speciale.(5) La interval de 3 ani, Agenția Națională pentru Protecția Mediului întocmește și transmite Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi, în baza Deciziei 2001/753/CE a Comisiei din 17 octombrie 2001 privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, în scopul elaborării unei baze de date privind vehiculele scoase din uz și tratarea acestora.(6) Raportul prevăzut la alin. (5) conține informații relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor și în sectoarele de colectare, dezmembrare, mărunțire, valorificare și reciclare, care pot duce la perturbarea concurenței dintre sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene, și este înaintat Comisiei Comunităților Europene în termen de 9 luni de la sfârșitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă. Articolul 18Persoanele fizice sau persoanele juridice deținătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligații:a) să nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori componentele solide și/sau lichide ale acestora;b) să predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizați să efectueze operații de tratare a vehiculelor scoase din uz. Articolul 19(1) Radierea definitivă din circulație a vehiculului se realizează în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza prezentării certificatului de distrugere.(2) Certificatul de distrugere reprezintă singurul document în baza căruia se face dovada predării vehiculului scos din uz și tratării acestuia la operatorii economici autorizați. Articolul 20(1) La preluarea vehiculului scos din uz, operatorul economic autorizat pentru tratarea acestuia are obligația să emită certificatul de distrugere și să îl înmâneze ultimului deținător al vehiculului.(2) În vederea eliberării certificatului de distrugere, colectarea vehiculelor scoase din uz se face în baza următoarelor documente:a) cartea de identitate a vehiculului în original, precum și o copie care va fi predată operatorului economic care efectuează colectarea sau, după caz, tratarea vehiculelor scoase din uz;b) în cazul vehiculelor scoase din uz care aparțin unei persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al persoanei împuternicite de acesta să efectueze predarea vehiculului scos din uz, însoțit de actul notarial de împuternicire;c) în cazul vehiculelor scoase din uz care aparțin unei persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate să efectueze predarea vehiculului și delegația din partea societății deținătoare a vehiculului scos din uz.(3) Se exceptează de la aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și trecute în proprietatea unităților administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate potrivit Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul vehiculelor scoase din uz predate operatorilor economici care desfășoară numai activități de colectare, certificatele de distrugere sunt emise de aceștia în numele unității de tratare cu care au contract, cu acordul scris al unității de tratare și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Eliberarea certificatului de distrugere se face gratuit.(6) Modelul certificatului de distrugere este prevăzut în anexa nr. 4.(7) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, unitățile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate, recunosc și acceptă certificatele de distrugere sau orice document echivalent al acestora, eliberate în alte state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor Deciziei 2002/151/CE a Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz. Articolul 21Încălcarea prevederilor dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării de către fabricanții de vehicule și fabricanții de componente și de materiale a obligațiilor prevăzute la art. 3;b) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 5, precum și al nerespectării de către operatorul economic a obligațiilor cuprinse în acordurile prevăzute la art. 10 alin. (3);c) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării de către producătorii de vehicule, operatorii economici implicați în gestionarea vehiculelor scoase din uz, fabricanții de componente pentru vehicule, operatorii economici autorizați pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, operatorii economici care desfășoară activități de colectare a vehiculelor scoase din uz a obligațiilor prevăzute la art. 6, 7 și art. 20 alin. (1), (4) și (5);d) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării de către producătorii și/sau distribuitorii de vehicule a obligațiilor prevăzute la art. 8;e) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării de către producătorii de vehicule, operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz a obligațiilor prevăzute la art. 9, 15 și art. 17 alin. (1) și (3);f) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul nerespectării de către operatorii economici care efectuează operațiuni de întreținere și reparații auto a obligațiilor prevăzute la art. 11;g) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării de către operatorii economici care efectuează operațiuni de colectare, colectare și tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(7), precum și a cerințelor minime prevăzute în anexa nr. 2;h) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane juridice, în cazul nerespectării de către persoanele fizice sau persoanele juridice deținătoare de vehicule scoase din uz a obligațiilor prevăzute la art. 18. Articolul 22(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Gărzii Naționale de Mediu.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 23Autorizațiile emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii, sub rezerva îndeplinirii de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15. Articolul 24Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege și se actualizează, în funcție de progresul științific și tehnic, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor. Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului și a condițiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005;c) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 16 aprilie 2007.Prezenta lege transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria L, nr. 269 din 21 octombrie 2000, amendată de Decizia Comisiei 2002/525/CE din 27 iunie 2002 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 29 iunie 2002; Decizia 2005/63/CE a Comisiei din 24 ianuarie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 25 din 28 ianuarie 2005; Decizia 2005/438/CE a Comisiei din 10 iunie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 152 din 15 iunie 2005; Decizia 2005/673/CE a Consiliului din 20 septembrie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 254 din 30 septembrie 2005; Decizia 2008/689/CE a Comisiei din 1 august 2008 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 23 august 2008; Directiva 2008/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 20 martie 2008; Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului și a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE și 2004/42/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008; Decizia 2010/115/UE a Comisiei din 23 februarie 2010 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 25 februarie 2010; Directiva 2011/37/UE a Comisiei din 30 martie 2011 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 85 din 31 martie 2011, și Directiva 2013/28/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 135 din 22 mai 2013, precum și Decizia 2002/151/CE a Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 50 din 21 februarie 2002.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 21 iulie 2015.Nr. 212. Anexa nr. 1În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) vehicul - orice vehicul aparținând categoriilor M1 sau N1, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011, precum și vehiculele cu trei roți, cu excepția triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit deșeu, astfel cum e definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul într-un stat membru;d) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantității de vehicule scoase din uz, a materialelor și substanțelor provenite de la acestea, precum și reducerea pericolului pe care îl prezintă acestea pentru mediu;e) tratare - orice activitate desfășurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui operator economic autorizat care desfășoară activități de depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunțire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deșeurilor mărunțite, precum și orice altă operațiune efectuată în vederea valorificării și/sau eliminării vehiculelor scoase din uz și a componentelor lor;f) reutilizare - orice operațiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în același scop pentru care au fost concepute;g) reciclare - reprelucrarea, într-un proces de producție a materialelor uzate în scopul original sau în alte scopuri, cu excepția recuperării energiei. Recuperarea energiei reprezintă utilizarea combustibililor uzați ca mijloc de generare a energiei prin incinerare directă cu sau fără alte deșeuri, dar cu recuperarea căldurii;h) valorificare - oricare dintre operațiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;i) eliminare - oricare dintre operațiunile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, republicată;j) operatori economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări auto, precum și operatorii care au ca obiect de activitate dezmembrarea, tăierea, mărunțirea, valorificarea, reciclarea și alți operatori care au ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor și a materialelor acestora;k) substanță periculoasă - orice substanță care îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;3. clasa de pericol 4.1;4. clasa de pericol 5.1;l) shredder/instalație de tocare și mărunțire a vehiculelor scoase din uz - orice instalație utilizată pentru tăierea în bucăți sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obținerii de resturi metalice direct reciclabile sau, după caz, direct reutilizabile;m) informații referitoare la dezmembrare - toate informațiile necesare pentru tratarea corectă și sigură din punct de vedere ecologic a vehiculelor scoase din uz. Aceste informații vor fi puse la dispoziția operatorilor economici autorizați pentru tratarea vehiculelor scoase din uz de către fabricanții de vehicule și producătorii de componente sub forma unor manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line;n) piesă de schimb - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu care vehiculul a fost omologat de tip și care respectă cerințele tehnice și de calitate stabilite de producătorul vehiculului;o) dezmembrare - activitatea ce constă în demontarea vehiculului scos din uz, în materiale și componente destinate reutilizării, valorificării și eliminării;p) certificat de distrugere - documentul eliberat ultimului deținător al vehiculului scos din uz de către operatorii economici autorizați care desfășoară activități de depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunțire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deșeurilor mărunțite, precum și orice altă operațiune efectuată în vederea valorificării și/sau eliminării vehiculelor scoase din uz și a componentelor lor și în baza căruia este obligatorie radierea din circulație a vehiculului;q) acord - acordul încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;r) anvelope de prim-montaj - anvelopele cu care se echipează roțile vehiculului, inclusiv roata de rezervă, în cadrul procesului de fabricație a vehiculului respectiv;s) depoluare - golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la lege;ș) deținător - deținător mandatat de proprietarul vehiculului pentru folosința acestuia, persoana fizică sau juridică ce se află în posesia unui vehicul scos din uz, pe care îl predă, în baza unei împuterniciri notariale, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și/sau tratare. Anexa nr. 2CERINȚE MINIMEnecesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectareși de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz,în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării,dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum șial eliminării în condiții de siguranță pentru mediu șisănătate umană a deșeurilor rezultate1. Spații de depozitare (inclusiv stocarea temporară) a vehiculelor scoase din uz înainte de tratare:a) suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;b) echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană;c) operațiile de depozitare trebuie efectuate fără a deteriora piesele de schimb și componentele care conțin lichide sau care sunt recuperabile.2. Cerințe care trebuie îndeplinite de unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz:a) unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz nu au dreptul să trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce privește evacuarea fluidelor și dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz în ceea ce privește perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora și al evitării blocării activității de colectare. Aceste prevederi nu se aplică operatorilor economici care sunt autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz;b) unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizate din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea desfășurată, conform prevederilor legale în vigoare;c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale;d) suprafața pentru colectare trebuie împărțită într-o suprafață unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deținători și o suprafață pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz. Această ultimă suprafață trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzută, în mod obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;e) deținerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz, ținându-se seama de faptul că vehiculele scoase din uz colectate nu mai au drept de circulație pe drumurile publice odată cu emiterea certificatului de distrugere și implicit cu radierea din circulație;f) sunt obligatorii deținerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;g) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană;h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității;k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul deținător, precum și cele care urmează să fie transferate către unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz vor fi evidențiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informații:1. copii ale cărților de identitate ale vehiculelor uzate colectate;2. pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceștia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;3. pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societățile deținătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;4. copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz preluate;5. probleme deosebite și avarii incluzând cauzele și măsurile de remediere a acestora.l) registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorităților responsabile cu controlul.3. Cerințe pentru unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz:a) zona de lucru trebuie să fie împărțită în:1. zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare;2. zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;3. zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;4. zona de depozitare a vehiculelor depoluate;5. zona de dezmembrare;6. zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;7. zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;8. zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;9. zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;10. zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;11. zona de compactare, dacă se efectuează această operațiune;12. toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;c) pe durata depozitării, înaintea depoluării și dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conțin fluide;d) în zonele în care se realizează depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor și a părților care conțin fluide, precum și compactarea, trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deșeurilor valorificabile;e) vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafețe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, suprafețe care să prezinte o rețea de drenare a apelor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;f) operatorii au obligația de a ține un registru de evidență a operațiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;g) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătatea umană;h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate și să prevină formarea de stocuri;i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;j) în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului, vehiculele scoase din uz sunt dezmembrate înainte de tratare sau de alte operații echivalente, iar componentele ori materialele etichetate sau identificate în orice alt mod potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din lege sunt demontate înainte de tratare;Depoluarek) la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate selectiv pentru a nu contamina deșeurile provenite de la shredder, urmând ca operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz să efectueze cu prioritate următoarele operațiuni de depoluare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului; tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur;l) înaintea oricărei tratări operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndepărteze de pe vehicule, să colecteze și să stocheze selectiv următoarele materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigelul, condensatoare ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin. Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;m) operatorii economici autorizați pot îndeplini cerințele legate de depoluarea și tratarea vehiculelor scoase din uz și prin utilizarea de instalații de depoluare mobile, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 2 lit. a);n) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să includă spații de stocare adecvate pentru părțile dezmembrate, inclusiv spații de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;o) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în același spațiu sau în altă parte, și containere adecvate pentru stocarea filtrelor și a condensatoarelor care conțin PCB/PCT;p) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz;Tratare pentru promovarea reciclăriiq) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanțe, materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanțele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;r) operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;s) operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzute la lit. k), l) și q), trebuie efectuate în termen de maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz;ș) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalație de tratare ulterioară, operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:1. convertoare catalitice;2. greutăți de echilibrare;3. jante de aluminiu;4. lunetă, parbriz și geamuri laterale;5. anvelope;6. componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri de bord, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;7. componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire;8. înlăturarea bateriilor și a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum și înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;t) componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării. În măsura posibilităților tehnice și financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate. Deșeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;ț) vehiculele depoluate sau dezmembrate pot fi compactate în instalații corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;Documenteu) operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a ține un registru de operare înseriat și numerotat, în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;v) registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:1. copii ale certificatelor de distrugere;2. inventarele și locațiile, pe tipuri și cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;3. evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate;4. informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;5. probleme în funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora. Anexa nr. 3 LISTA materialelor și componentelor exceptate de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din lege Notă
  *1] Această exceptare se va reexamina în 2015.
  *2] Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu poziția 10 lit. a), se depășește pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție nu se iau în considerare.
  *3] Această exceptare se va reexamina în 2019.
  *4] Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu pozițiile 8 lit. a)-j), se depășește pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție nu se iau în considerare.
  Nr. crt.       Materiale și componente      Obiectul și data de expirare a exceptării      Se etichetează sau se identifică potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din lege
  Plumbul ca element de aliere
  1.    a) Oțel pentru prelucrări mecanice și componente din oțel galvanizat în șarjă prin pulverizare la cald cu conținut de plumb de până la 0,35% în greutate         
     b) Table din oțel galvanizate continuu cuconținut de plumb de până la 0,35% în greutate Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule    
  2.   a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cuconținut de plumb de până la 2% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2005    
     b) Aluminiu cu conținut de plumb de până la 1,5% în greutate  Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2008    
    c) Aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4% în greutate *1]    
  3.  Aliaj de cupru cu un conținut de plumb depână la 4% în greutate *1]    
  4.   a) Bucșe și carcase de lagăre   Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2008    
     b) Bucșe și carcase de lagăre în motoare,transmisii și compresoare de aer condiționat Ca piese de schimb pentru vehiculeleintroduse pe piață înainte de 1 iulie 2011    
  Plumb și compuși ai plumbului în componente
  5. Baterii *1] X
  6.   Amortizoare de vibrații   Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule X   
  7.       a) Agenți de vulcanizare și stabilizatoripentru elastomeri utilizați în furtunurile de frână, furtunurile pentru combustibil, furtunurile pentru ventilarea aerului, piesele din elastomeri/metal ale șasiului și suporturi de motor Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2005            
          b) Agenți de vulcanizare și stabilizatoripentru elastomeri utilizați în furtunurile de frână, furtunurile pentru combustibil, furtunurile pentru ventilarea aerului, piesele din elastomeri/metal ale șasiului și suporturi de motor, cu conținut de plumb de până la 0,5% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2006              
     c) Lianți pentru elastomeri utilizați în aplicații de transmisie, cu conținut de plumb de până la 0,5% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2009    
  8.        a) Plumbul din aliajele de sudură pentru atașarea componentelor electrice și electronice la plăcile de circuite electronice și plumbul din finisajele de la bornele componentelor, altele decât condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe contactele componentelor și pe plăcile de circuite electronice Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule       X*2]        
      b) Plumbul din aliajele de sudură pentru aplicațiile electrice, cu excepția sudurii pe plăcile de circuite electronice și pe sticlă Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2011 și piese de schimb pentru aceste vehicule   X*2]    
     c) Plumbul din finisajele de pe bornele condensatorilor electrolitici cu aluminiu Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2013 și piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]   
     d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă în senzori de flux de masă de aer  Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2015 și piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]   
      e) Plumbul în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb cu conținut de plumb de 85% în greutate sau mai mult) *3]     X*2]    
     f (a) Plumbul din sistemele conforme de conectori cu pini  Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2017 și piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]   
      f (b) Plumbul din sistemele conforme de conectori cu pini, altele decât aria de joncțiune a conectorilor cablurilor vehiculului *3]     X*2]    
       g) Plumbul din aliaje de lipit pentru finalizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip "Flip Chip" *3]      X*2]     
         h) Plumbul din sudurile de fixare a radiatorului de căldură la ventilatorul de căldură în ansamblurile de semiconductori cu un cip cu dimensiunea zonei de proiecție de cel puțin 1 cmp și cu densitatea curentului nominal de cel puțin 1 A/mmp în zona cipului de siliciu Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule      X*2]       
      i) Plumbul din aliaje de lipit pentru aplicații electrice pe sticlă, cu excepția lipiturilor pe sticlă stratificată Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule   X*2]    
     j) Plumbul din aliajele de lipit pe sticla stratificată  Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2020 și piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]   
  9.   Scaune de supapă   Ca piese de schimb pentru tipurile de motoare dezvoltate înainte de data de 1 iulie 2003    
  10.             a) Componente electrice și electronice cuconținut de plumb, inserate în sticlă sauîn materiale ceramice, în matrice de sticlă sau de ceramică, în materiale vitroceramice sau într-o matrice vitroceramică Această exceptare nu vizează utilizarea plumbului în: - sticla becurilor și în glazura bujiilor; - materialele ceramice dielectrice ale componentelor enumerate la poziția 10 lit. b), c) și d).              X*4] (pentru altecomponente decât cele piezoelectrice înmotoare)         
       b) Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat - zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete           
      c) Plumbul din materialele ceramice dielectrice din condensatoare cu o puterenominală mai mică de 125 V c.a. sau 250 V c.c. Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule      
       d) Plumbul din materialele ceramice dielectrice pentru condensatoare care compensează variațiile captatorilor legate de temperatură în cazul sistemelorsonare cu ultrasunete Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2017 și piese de schimb pentru aceste vehicule        
  11.   Inițiatori pirotehnici   Vehicule omologate înainte de data de 1 iulie 2006 și piese de schimb pentru aceste vehicule    
  12.     Materiale termoelectrice cu conținut de plumb utilizate în aplicațiile electrice ale componentelor automobilelor în vederea reducerii emisiilor de CO(2) prinrecuperarea căldurii de eșapament Vehicule omologate înainte de data de 1 ianuarie 2019 și piese de schimb pentru aceste vehicule    X     
  Crom hexavalent
  13.   a) Acoperiri anticorozive   Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2007    
     b) Acoperiri anticorozive ale ansamblurilor formate din șuruburi și piulițe pentru șasiuri Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2008    
  14.           Ca agent anticoroziv pentru sistemele de răcire din oțel cu carbon aplicabile frigiderelor cu absorbție pentru ruloteleauto până la 0,75 % în greutate în soluția de răcire, cu excepția cazurilor când este posibilă utilizarea altor tehnologii de răcire (adică sunt disponibile pe piață pentru utilizarea la rulotele auto), fără impact negativ asupra mediului, sănătății și/sau siguranței consumatorului             X           
  Mercur
  15.   a) Lămpi cu descărcare pentru faruri   Vehicule omologate înainte de data de 1 iulie 2012 și piese de schimb pentru aceste vehicule X   
     b) Tuburi fluorescente utilizate la ecranele de afișaj  Vehicule omologate înainte de data de 1 iulie 2012 și piese de schimb pentru aceste vehicule    
  Cadmiu
  16.   Baterii pentru vehiculele electrice   Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de data de 31 decembrie 2008    
  Observații:– Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent și mercur în concentrație maximă de 0,1% în greutate și cadmiu în concentrație maximă de 0,01% în greutate.– Se admite reutilizarea nelimitată a părților de vehicule care existau pe piață la data expirării unei exceptări, întrucât acest aspect nu intră sub incidența art. 4 alin. (1) și (2) din lege.– Piesele de schimb introduse pe piață după 1 iulie 2003 care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2003 sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2)(*). Notă
  (*) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roților, periilor de grafit pentru motoare electrice și garniturilor de frână.
  (la 28-10-2016, Anexa 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 12 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016 )
  Anexa nr. 4Model de certificat de distrugereNr. ...............
  Date de identificare ale agentului economic care tratează vehiculul uzat
  Numele
  Sediul social
  Punct de lucru*)
  Cod unic de înregistrare
  Numărul autorizației de mediu și activitatea pentru care aceasta a fost emisă
  Emisă de Agenția de Protecție a Mediului (adresa)
   
   
  Date de identificare ale agentului economic care colectează vehiculul uzat**)
  Numele
  Sediul social
  Cod unic de înregistrare
  Numărul autorizației de mediu și activitatea pentru care aceasta a fost emisă
  Emisă de Agenția de Protecție a Mediului (adresa)
  Deținătorul vehiculului uzat
  Numele, prenumele
  Naționalitatea
  Adresa
  Actul de identitate
   
  Datele de identificare ale vehiculului
  Categoria, marca, tipul/varianta
  Țara de înmatriculare, ultimul număr de înmatriculare
  Numărul și seria cărții de identitate***)
  Numărul și seria certificatului de înmatriculare
  Numărul de identificare (serie caroserie/șasiu)
  Semnături
  Data ......./........./........
  Emitent certificat de distrugere Deținător
  ............... L.S.
  Notă
  *) Se completează în cazul în care adresa sediului social diferă de cea a punctului de lucru.
  **) Se completează doar de către agenții economici care nu efectuează și tratarea vehiculelor uzate.
  ***) Se completează doar dacă există carte de identitate.

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 163 din 11 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 402 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 183 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 93 din 5 august 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 70 din 28 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 34 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 394 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGEA nr. 27 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 25 septembrie 2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013
 • LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 51 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 415/1970 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 666 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 29 din 21 martie 1991 pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
 • LEGE nr. 450 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 187 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 29 octombrie 1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 542 din 1 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 241 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 156 din 12 octombrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 287 din 14 decembrie 2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 2 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Republica Austria, semnat la Viena la 18 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
 • LEGE nr. 313 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 19 din 23 octombrie 1986 pentru modificarea unor prevederi din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021