Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 25 mai 1994 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 32 din 19 mai 1994privind sponsorizarea Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 25 mai 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Sponsorizarea este activitatea care se desfăşoară pe baza unui contract încheiat între sponsor şi beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum şi a duratei sponsorizarii. În cazul sponsorizarii constind în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reală din momentul predării lor către beneficiar. Articolul 2Este considerat sponsor orice persoană fizica sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii. Articolul 3Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare din surse obţinute de la buget. Articolul 4Poate beneficia de sponsorizare orice persoană juridică de utilitate publică, cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează sa desfăşoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, religios, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice ori calităţii mediului înconjurător. Articolul 5Poate beneficia de sponsorizare: a) orice persoană juridică nonprofit cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează sa desfăşoare o activitate care poate fi sponsorizata conform art. 4; b) orice persoană fizica, având domiciliul în România sau aparţinând spiritualitatii româneşti, a carei activitate constanta într-unul dintre domeniile prevăzute la art. 4 este recunoscută de către o persoană juridică nonprofit, constituită legal în ţara sau în străinătate, cu activitate susţinută în domeniul pentru care oferă recomandarea. Articolul 6Sponsorul ori beneficiarul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a marcii ori a imaginii sale. Numerele ziarelor, revistelor şi emisiunile de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare. Se interzice ca prin operaţiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul să efectueze reclama comercială anterioară, concomitenta sau ulterioară activităţii sponsorizate, în favoarea sponsorului sau a altor persoane decît beneficiarul. Articolul 7Facilităţile prevăzute de prezenta lege nu se acordă în cazul: a) sponsorizarii reciproce, persoane fizice; b) sponsorizarea de către rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv. Articolul 8Persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4 beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cu excepţia veniturilor din salarii în cazul persoanelor fizice. Persoanele fizice sau juridice străine care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România, dar care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea venitului impozabil cu echivalentul în lei al sponsorizarii, calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuării plăţii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Articolul 9Beneficiarii sponsorizarii sunt scutiţi de plată taxei pe valoarea adăugată asupra veniturilor încasate din sponsorizare. Articolul 10Beneficiază de prevederile art. 8 şi 9 şi sponsorii care întreţin monumente şi situri istorice. Articolul 11Nu beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte sa directioneze activitatea beneficiarului. Dispoziţiile alineatului precedent nu inlatura dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacă prin aceasta nu se directioneaza ori nu se condiţioneaza activitatea de ansamblu a beneficiarului. Articolul 12Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor stabilite de prezenta lege sunt de competenţa direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat. Contestaţiile se introduc în termen de 30 de zile de la data comunicării, de către organul de specialitate al Ministerului Finanţelor, a soluţiei la cererea de acordare a facilităţilor. În cazul necomunicarii soluţiei, termenul de contestaţie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii. Introducerea contestaţiei nu suspenda obligaţia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, după caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale. Contestaţiile adresate administraţiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculată la valoarea sumei contestate, dar nu mai puţin de 1.000 lei. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate. Articolul 13Contestaţia se soluţionează prin decizia motivată a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi se comunică părţilor interesate. Articolul 14Partea nemultumita se poate adresa instanţei judecătoreşti în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate. Articolul 15În vederea soluţionării plingerii, în condiţiile prezentei legi, dovada simulatiei se poate face, chiar în raporturile dintre părţi, prin orice mijloc legal de proba. Articolul 16Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni pentru aplicarea legii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 17Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 63 din 21 aprilie 1997 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 136 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 382 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 56 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • LEGE nr. 65 din 12 mai 2014 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 2 din 1 aprilie 1982 privind organizarea producerii şi folosirii raţionale a resurselor de nutreţuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 martie 2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 414 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 139 din 14 aprilie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 65 din 1 noiembrie 1991 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de electricitate "Renel".
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 239 din 20 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 28 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 141 din 10 iulie 2008 pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • LEGE nr. 385 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 196 din 28 iunie 2007 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • LEGE nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 430 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 73 din 29 decembrie 1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 62 din 30 iunie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 222 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţa şi formare profesională destinate agricultorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 94 din 8 aprilie 2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
 • LEGE nr. 94 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 22 septembrie 2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021