Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (**republicată**) (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)

---------- Notă

──────────

**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 29 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 248/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013.

──────────
Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege. (2) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile. Articolul 2 (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: a) politicile economice; b) politicile financiare şi fiscale; c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament; d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială; f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti; h) politicile în domeniul sănătăţii; i) politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului. (3) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de organizaţiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi de reprezentanţii societăţii civile asupra unor stări de fapt, evoluţii ori evenimente economico-sociale de interes naţional. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părţile reprezentate în Consiliul Economic şi Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte. Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică. (2) Sediul Consiliului Economic şi Social este situat în municipiul Bucureşti. Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Capitolul II Atribuţiile Consiliului Economic şi Social Articolul 5Consiliul Economic şi Social exercită următoarele atribuţii: a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative; b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale; c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative. Articolul 6 (1) Iniţiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atât în comisiile permanente, cât şi în Plenul Consiliului Economic şi Social, la invitaţia Consiliului Economic şi Social. (2) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (1), în situaţia în care a fost emis în condiţiile legii, sau punctele de vedere transmise conform prevederilor alin. (8) vor însoţi în mod obligatoriu proiectul de act normativ, până la adoptare. (3) Avizele favorabile nu se motivează. (4) Avizele cu observaţii şi propuneri vor cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecţii sau propuneri. (5) Avizele nefavorabile vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea acestora. (6) Avizele se adoptă prin votul plenului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi. (7) În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic şi Social, sau, după caz, exprimate în condiţiile art. 19. (8) Avizul Consiliului Economic şi Social sau punctele de vedere ale părţilor se transmit în scris iniţiatorului actului normativ, sub semnătura preşedintelui. Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) dă dreptul iniţiatorului să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii, conform prevederilor art. 5 lit. a). Articolul 8Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniile social şi economic. Articolul 9Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţă iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate. Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social Secţiunea 1 Structura Consiliului Economic şi Social Articolul 10Funcţionarea Consiliului Economic şi Social este asigurată de: a) plen; b) biroul executiv; c) preşedinte şi vicepreşedinţi; d) comisiile de specialitate permanente; e) secretariat tehnic. Secţiunea a 2-a Plenul Consiliului Economic şi Social Articolul 11 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, incluzând preşedintele şi vicepreşedinţii. (2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social se face după cum urmează: a) 15 membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, constituind partea patronală; b) 15 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, constituind partea sindicală; c) 15 membri, reprezentând structuri asociative ale societăţii civile, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Reprezentanţii societăţii civile vor fi propuşi, conform modelului Comitetului Economic şi Social European, din următoarele structuri ale societăţii civile: organizaţii ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor; organizaţii centre de resurse; organizaţii din domeniul sănătăţii şi ale persoanelor cu dizabilităţi; organizaţii pentru servicii sociale şi eradicarea sărăciei; organizaţii de mediu şi probleme legate de mediul rural; asociaţii academice, profesionale, pentru protecţia consumatorului; organizaţii ale economiei sociale; organizaţii cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizaţii ale agricultorilor; organizaţii ale pensionarilor; organizaţiile comunităţilor locale şi alte organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social. (3) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(3^1) În cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (3) cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens.----------Alin. (3^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. (4) În lipsa unui loc vacant, o nouă confederaţie patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional, va ocupa un loc vacantat de confederaţia patronală, respectiv sindicală, care deţine cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, prin tragere la sorţi între confederaţiile patronale, respectiv sindicale, care deţin cel puţin două locuri în Consiliul Economic şi Social. Procedura se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare astfel încât între data cererii depuse de confederaţia nou-recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional şi data validării membrului propus de confederaţie să nu treacă mai mult de 30 de zile. Articolul 12Fiecare confederaţie patronală şi sindicală reprezentativă la nivel naţional, precum şi fiecare organizaţie a societăţii civile, care deţine unul sau mai multe locuri în Plenul Consiliului Economic şi Social, nominalizează persoana ori persoanele, după caz, care urmează să o reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social. Articolul 13 (1) Pot dobândi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt desemnate în scris de către organizaţiile reprezentate în Consiliul Economic şi Social; b) au capacitate deplină de exerciţiu; c) nu au antecedente penale; d) nu au făcut poliţie politică. (2) Persoanele nominalizate şi care sunt născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie pe propria răspundere, potrivit legii penale, în sensul că au avut ori nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, redactată conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare. Articolul 14Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani şi poate fi reînnoit. Articolul 15 (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) Şedinţa de constituire a noului plen se convoacă de către secretarul general al Consiliului Economic şi Social, cu 5 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către secretariatul tehnic, pe măsura depunerii documentelor prevăzute la art. 13. (4) În cazul în care un membru numit nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, organizaţia care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere. (5) Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în funcţiune, secretarul general al Consiliului Economic şi Social are obligaţia ca, după verificarea şi validarea a cel puţin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima şedinţă a noului plen, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Articolul 16 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin 24 de membri, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată de cel puţin 8 persoane. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. Articolul 17 (1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) ca urmare a interzicerii, prin hotărâre definitivă, a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii; e) în situaţia în care confederaţia patronală, confederaţia sindicală ori prim-ministrul, care l-a numit, cere revocarea sa; f) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 13 lit. b); g) în situaţia în care confederaţia patronală sau confederaţia sindicală care l-a numit îşi pierde calitatea de confederaţie reprezentativă la nivel naţional. (2) Procedura revocării calităţii de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 18 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui. (2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Articolul 19 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri. În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de cvorum, iar convocarea a fost realizată regulamentar, membrii prezenţi ai plenului formulează puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale părţilor. Punctele de vedere ale părţilor se adoptă prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observaţiilor formulate de membrii părţilor şi se transmit iniţiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) şi (8). (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv. Articolul 20Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale: a) avizează proiecte de acte normative; b) alege, la propunerea părţilor, preşedintele; c) validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte; d) adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; e) stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente; f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; g) dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; h) numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social. Articolul 21 (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 20 lit. b)-h), Plenul Consiliului Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor. (2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social prezenţi. Secţiunea a 3-a Biroul executiv Articolul 22 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte desemnaţi conform prevederilor art. 20 lit. c). (2) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului. (3) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului. (4) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social. Secţiunea a 4-a Preşedintele şi vicepreşedinţii Articolul 23 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic şi Social. (2) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este de 4 ani. (3) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social în funcţie încetează la data constituirii noului plen şi/sau în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1). (4) Funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social este asimilată din punctul de vedere al indemnizării celei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte celei de secretar de stat. (5) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ordonator principal de credite. Articolul 24Preşedintele Consiliului Economic şi Social îndeplineşte următoarele atribuţii: a) reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social; b) semnează actele Consiliului Economic şi Social; c) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social; d) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului. Articolul 25Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Secţiunea a 5-a Comisiile de specialitate Articolul 26 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora. (2) În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social. (3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie anuală de către fiecare parte. Preşedintele de comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (4) Preşedintele comisiei de specialitate stabileşte programul de lucru şi problemele care urmează a fi dezbătute şi le propune aprobării prin vot membrilor comisiei. Articolul 27 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele: a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri; b) Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament; c) Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate; d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; e) Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură; f) Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială; g) Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile; i) Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică. Articolul 28Prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluţionarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate. Articolul 29 (1) Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social este de minimum 5, repartizaţi conform acordului părţilor. (2) Până la concurenţa numărului de 5 membri ai fiecărei comisii, părţile vor desemna ca membri în comisii experţi în domeniul de activitate al acesteia. În acest caz, procedura de numire a experţilor se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social. Articolul 30Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social. Secţiunea a 6-a Secretariatul tehnic Articolul 31 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ. (2) În cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente şi alte structuri funcţionale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic şi Social. (3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic şi Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile acestuia fiind stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (4) Funcţia de secretar general este incompatibilă cu calitatea de membru în Consiliul Economic şi Social. (5) Funcţia de secretar general este asimilată din punctul de vedere al salarizării celei de secretar general din minister. Capitolul IV Alte dispoziţii Articolul 32Desemnarea membrilor în Comitetul Economic şi Social European se face după cum urmează: a) câte 5 membri desemnaţi prin consens sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de către fiecare parte reprezentată în Consiliul Economic şi Social; b) în cazul în care desemnarea nu se face cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului prevăzut pentru nominalizarea reprezentanţilor în Comitetul Economic şi Social European, desemnarea va fi făcută de către Guvern. Articolul 33 (1) Consiliul Economic şi Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat. (2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social, au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte. (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Plenului Consiliului Economic şi Social primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte. (4) Proiectul bugetului Consiliului Economic şi Social se aprobă de către Plenul Consiliului Economic şi Social. (5) Pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se alocă de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile curente şi cheltuielile de capital; b) indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Plenului şi cei ai Biroului executiv al Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social; c) plata cotizaţiilor anuale datorate organizaţiilor internaţionale la care Consiliul Economic şi Social este afiliat; d) sumele necesare realizării analizelor şi studiilor prevăzute în atribuţiile Consiliului Economic şi Social la art. 5 lit. b); e) sumele necesare plăţii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social. (6) Consiliul Economic şi Social poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii. (7) Consiliul Economic şi Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile. (8) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru creşterea numărului de colaboratori externi şi pentru activităţile prevăzute la art. 5. (9) Indemnizaţiile membrilor comisiilor de specialitate şi colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene. Articolul 34Personalul Consiliului Economic şi Social este contractual şi are următoarea structură: a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b) experţii comisiilor de specialitate permanente. Articolul 35În cazul în care membrii Plenului Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplasează în interesul serviciului, în ţară ori în străinătate, pot beneficia de drepturile de delegare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, în limita bugetului şi cu aprobarea Plenului Consiliului Economic şi Social. Articolul 36 (1) Pentru elaborarea unor studii în domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic şi Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetători ştiinţifici, magistraţi sau alţi specialişti, în condiţiile legii. (2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileşte prin negociere directă, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmează să fie elaborată, fără a putea depăşi, lunar, salariul de bază maxim stabilit de lege pentru funcţia de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic şi Social. Articolul 37Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 38La data intrării în vigoare*) a prezentei legi se abrogă titlul V, alcătuit din art. 82-119, din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare. Notă

──────────

*) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013.

──────────
NOTĂ:Reproducem mai jos art. II şi III din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social:"Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, va fi actualizat de către Plenul Consiliului Economic şi Social conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege."------

Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007 privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 298 din 18 noiembrie 2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 182 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 (*republicată*) Legea presei din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 147 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 85 din 14 decembrie 1993 pentru modificarea şi completarea articolului 59 din Decretul nr. 214 din 12 iulie 1977 privind pensiile militare de stat, astfel cum a fost modificat şi completat prin Decretul-lege nr. 71 din 8 februarie 1990
 • LEGE nr. 25 din 6 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat
 • LEGE nr. 183 din 20 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
 • LEGE nr. 394 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
 • LEGE nr. 281 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 264 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 25 din 24 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 199 din 22 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004
 • LEGE nr. 129 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 50 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 562 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 51 din 30 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 50 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 280/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 109 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 28 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 173 din 3 martie 1941 pentru declararea morţii prezumate a celor dispăruţi
 • LEGE nr. 644 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice
 • LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 81 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 239 din 10 iunie 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 19 noiembrie 2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 412 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021