Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*)privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri(actualizată până la data de 17 iunie 2014*)

---------------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1 (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) zilier - persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii; b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional; c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor; d) activităţi cu caracter ocazional - activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. (2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române. (3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia: a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice; b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n); c) institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", precum şi al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b).---------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014 care modifică pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 2Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.--------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 3 (1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. (2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. (4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.--------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Capitolul IIDesfăşurarea activităţilor de către zilieri--------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 4 (1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. (2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (3) Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.--------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.--------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. Articolul 5 (1) Beneficiarul are următoarele drepturi: a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor. (2) Beneficiarul are următoarele obligaţii: a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;--------Lit. a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate; d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;--------Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.--------Lit. e) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. f) abrogată.--------Lit. f) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. (3) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii: a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor; b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte; c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar; d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora; e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri; f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri; g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.--------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 5^1Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.--------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. (2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 (1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. (2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. Articolul 8 (1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.--------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Articolul 8^1În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.--------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 9 (1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.--------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. (3) Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.--------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 10 (1) Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar; b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar; c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă; e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor; f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului. (2) Beneficiarul care foloseşte minori în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de muncă.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Articolul 11 (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă - diviziunea 01; b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03; d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811; e) recuperarea materialelor - grupa 383; f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462; g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823; h) publicitate - grupa 731; i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004; j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice); k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141. l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);----------Lit. l) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014 care completează pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. m) activităţi ale bazelor sportive - diviziunea 9311;----------Lit. m) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014 care completează pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. n) activităţi ale cluburilor sportive - diviziunea 9312.----------Lit. n) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014 care completează pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.--------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. (2) Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).--------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. Capitolul III Răspunderea contravenţionalăRăspunderea contravenţională Articolul 12 (1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei; c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului; d) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei; e) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.--------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.--------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se realizează de către inspectorii de muncă. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.--------Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014. Capitolul IV Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 14Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului. Articolul 15În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 aprilie 2011.Nr. 52. Anexa 1REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR- model -Beneficiar ........................................CUI ...............................................Cod CAEN ..........................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Remuneraţia brută convenită;B - Remuneraţia netă plătită;C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;D - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului;E - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.*Font 7*┌───┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬───┬───┬───┬───┬───┐│Nr.│ Data de │Numele şi │ Actul de │Semnătura │Semnătura │Domeniul de │Nr. de │ │ │ │ │ ││crt│ desfăşurare │prenumele │identitate│zilierului │zilierului la │activitate │ore │ │ │ │ │ ││ │a activităţii│zilierului│ şi CNP │pentru │începerea │principal sau │lucrate│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │asumarea pe │activităţii │secundar; locul│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │propria │după efectuarea│executării │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │răspundere │instruirii în │activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │că starea │domeniul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sănătăţii │securităţii şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sale îi │sănătăţii în │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │permite │muncă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │desfăşurarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │activităţii │ │ │ │ A │ B │ C │ D │ E │├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┘--------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014, potrivit pct. 15 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 2INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa Registrului de evidenţă a zilierilor1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.5. În coloana nr. 2 - Data de desfăşurare a activităţii - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.6. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate şi CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii;9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii - se va trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.12. În coloana nr. 9 - Remuneraţia brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.13. În coloana nr. 10 - Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila;16. În coloana nr. 13 - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.--------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014, potrivit pct. 15 al art. I din acelaşi act normativ.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 22 din 18 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 442 din 28 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGE nr. 100 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 302 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile din capital
 • LEGE nr. 91 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 39 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 253 din 29 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 293 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectoriala iniţiate de Ministerul Culturii
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 265 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate
 • LEGE nr. 25 din 23 decembrie 1981 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 28 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 141 din 23 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 291 din 29 decembrie 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 15 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 6 decembrie 2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • LEGE nr. 50 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 280/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 137 din 1 iulie 2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 569 din 19 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 60 din 17 iunie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995
 • LEGE nr. 267 din 21 septembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021