Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 12 din 7 martie 1994 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1994
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 -
LEGE Nr. 12 din 7 martie 1994privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1994 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 14 martie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Volumul maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1994 este de 14,5 milioane metri cubi, din care: a) 10,5 milioane metri cubi pentru agenţii economici cu capital de stat şi privat, precum şi pentru populaţia din mediul urban, rezultat după prelucrare; b) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural. Articolul 2Volumul maxim de 14,5 milioane metri cubi masa lemnoasă se va recolta astfel: a) 13,9 milioane metri cubi din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva"; b) 0,2 milioane metri cubi din pădurile proprietate privată; c) 0,4 milioane metri cubi din păşuni împădurite, aliniamente de arbori şi din păduri sau terenuri cu vegetaţie forestieră administrate de alte persoane juridice decît Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva". Exploatarea volumului de masa lemnoasă prevăzut la alin. 1 se va face cu respectarea regulilor tehnice de exploatare. Încălcarea regulilor tehnice de exploatare se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de exploatare şi stabilirea răspunderii legale. Articolul 3Volumul de masa lemnoasă provenit din doborâturi şi rupturi produse de factori naturali, precum şi cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormala, altul decît cel luat în considerare la stabilirea cuantumului pentru anul 1994, va fi valorificat cu prioritate, neexploatându-se un volum echivalent din masa lemnoasă pe picior prevăzută la tăiere. Articolul 4În vederea respectării posibilităţii pădurilor pe perioada 1991-1995, volumul maxim de masa lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 1995 va fi de 14,4 milioane metri cubi. Provenienţă şi destinaţia acestui volum se vor stabili prin lege, în funcţie de rezultatele obţinute prin studiile de actualizare a posibilităţii pădurilor şi în raport cu strategia de restructurare a industriei de prelucrare a lemnului, adoptată de ministerul de resort. Articolul 5Masa lemnoasă destinată agenţilor economici cu capital de stat sau privat se vinde prin licitaţie. Articolul 6Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la cap. 6 din Legea nr. 26/1976 şi la cap. 7 din Legea nr. 2/1987 se majorează de 50 ori. Articolul 7Săvârşirea de acte de comerţ intern, în mod nelegal, cu material lemnos, constituie contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 3 la 6 luni sau cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârşită, nu constituie infracţiune. Materialul lemnos comercializat nelegal se confisca. Articolul 8Nomenclatorul şi cantităţile de cherestea, furnire şi celuloza care pot fi exportate se stabilesc de către Guvern, în funcţie de asigurarea necesităţilor economiei. Articolul 9Se interzice exportul, peste cantităţile contingentate, al produselor prevăzute în anexa nr. 1, precum şi exportul produselor lemnoase prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta lege. Articolul 10Încălcarea prevederilor art. 8 şi 9 din prezenta lege se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 3 la 6 luni sau cu amendă de la 500.000 la 2.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune. Materialul lemnos şi fibros care a făcut obiectul contravenţiei se confisca. Când confiscarea nu se mai poate efectua în natura, se va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, iar dacă aceasta nu se poate realiza, se va dispune obligarea la plata echivalentului în lei al valutei, la cursul zilei de la data constatării faptei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către organele vamale. Articolul 11Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 12Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Anexa 1 PRODUSE LEMNOASE CONTINGENTATE *)1. Cherestea de rasinoase, fag, esente moi şi tari 2. Furnire 3. Celuloza 4. Palete simple, europaleţi, palete şi lăzi. Notă *) Interdicţia de contingentare nu se aplică în cazul în care marfa se exporta în cadrul unui contract de instalaţii complexe, de construcţii-montaj sau ca ambalaj pentru alte produse finite. Anexa 2 PRODUSE LEMNOASE INTERZISE LA EXPORT1. Busteni, capriori, lemn de mina, traverse de cale ferată, bile-manele 2. Lemn de foc şi pentru celuloza 3. Cherestea de stejar şi esentele valoroase (nuc, paltin, cires, ulm şi frasin) 4. Paleti, europaleţi, box-paleti confectionati din stejar.

Noutăți

 • LEGE nr. 233 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 228 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 70 din 31 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 112 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 28 martie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 459 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 72 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 313/1971 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 198 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 274 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 203 din 15 noiembrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 416 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2001 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 403 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 495 din 4 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 118 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 88 din 21 mai 2010 (*republicată*) privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii*)
 • LEGE nr. 149 din 20 mai 2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 185 din 18 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 380 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale
 • LEGE nr. 766 din 29 decembrie 2001 pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 182 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 15 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
 • LEGE nr. 200 din 20 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 8 decembrie 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 487 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 112 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
 • LEGE nr. 760 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 373 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 53 din 24 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 1997 pentru completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 22 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021