Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 9 martie 2016 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor**)(actualizată până la data de 19 decembrie 2010*)

**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează: a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice; b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor; c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă - au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune; b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale;----------Lut. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. c) tipuri de locuinţe:- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare; e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID - societatea comercială de asigurarereasigurare, constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi; f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe, în condiţiile prezentei legi; g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile prezentei legi; h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilităţii unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabileşte la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate. Articolul 3 (1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze. (3) În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului. (4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat. (5) În cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.(5^1) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.---------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (6) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie numai cu asigurătorii asociaţi în PAID şi care sunt autorizaţi să încheie astfel de contracte, în condiţiile stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi şi a Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A. (7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată, precum şi bunurile din interiorul locuinţei. (8) Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie.-----------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 4Elementele contractuale şi condiţiile de asigurare cuprinse în poliţa de asigurare, precum şi criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 26 alin. (1), precum şi cele stabilite prin norme emise prin ordin al preşedintelui C.S.A. Capitolul II Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturalePoliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale Secţiunea 1 Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelorSuma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor Articolul 5 (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a: a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A; b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B. (2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a: a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a); b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin ordin al preşedintelui C.S.A.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (5) Încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de C.S.A., după criteriul ponderii materialelor de construcţie. Articolul 6Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 7 (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare acţionare PAID, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b); b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6. (2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al preşedintelui C.S.A. (3) PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante; b) numele beneficiarului asigurării; c) tipul locuinţei şi adresa acesteia; d) suma asigurată obligatoriu; e) prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia; f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare; g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizaţi.----------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 8Se consideră îndeplinită condiţia existenţei asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ: a) prin PAD se asigură construcţia cu destinaţia de locuinţă pentru suma asigurată obligatoriu; b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6; c) asiguratul a plătit prima obligatorie. Secţiunea a 2-a Valabilitatea PADValabilitatea PAD Articolul 9 (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie. (2) În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract. (3) Înainte de expirarea valabilităţii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 10Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate. Articolul 11 (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii. (2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat. Secţiunea a 3-a Prima de asigurarePrima de asigurare Articolul 12 (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel puţin 24 de ore înainte de expirarea valabilităţii PAD. (2) Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale care are în evidenţă persoanele în cauză şi se face direct în contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea locală, emite poliţele de asigurare pentru aceste persoane. (3) Plata primelor subvenţionate parţial sau total se va face în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinaţie specială de la bugetul de stat. Articolul 13 (1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii reţin o cotă-parte cu titlu de comision. (2) Comisionul încasat de asigurătorii autorizaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui C.S.A. Secţiunea a 4-a Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătoruluiDrepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătorului Articolul 14Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi. Articolul 15Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:1. obligaţii: a) să achite prima obligatorie, în condiţiile prezentei legi; b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;2. drepturi:- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu. Articolul 16Potrivit PAD, societăţile de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:1. obligaţii: a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi; b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;2. drepturi: să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al preşedintelui C.S.A.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Secţiunea a 5-a Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice localeObligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale Articolul 17 (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinţei sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia. (2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare. (3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înştiinţare cu confirmare de primire către debitori. (4) În cazul proprietarilor de construcţii cu destinaţia de locuinţă care declară şi o adresă de poştă electronică personală, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va menţiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis şi către compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorială unde se află clădirea în cauză, dacă există condiţii tehnice de primire a mesajului respectiv. (5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii se pune la dispoziţia asigurătorilor autorizaţi de către PAID. Secţiunea a 6-a Cererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilorCererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilor Articolul 18 (1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD şi va fi adresată asigurătorului care a emis poliţa. (2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:1. în cazul persoanelor fizice: a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi; b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuţi la lit. a); c) succesorii legali şi/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);2. în cazul persoanelor juridice: a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi; b) în cazul locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autorităţile desemnate, în condiţiile legii, să le administreze. c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asiguraţi.-----------Lit. c) a pct. 2 a alin. (2) al art. 18 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (3) În cazul în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanţii legali, desemnaţi în condiţiile legii. Articolul 19 (1) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi. (2) În cazul proprietarilor care beneficiază de subvenţionarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează direct PAID şi, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată conform normelor emise de C.S.A. (3) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi finalizarea dosarelor de daună se vor face în termenele şi condiţiile stabilite de C.S.A. prin normele de aplicare a prezentei legi. (4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor.-----------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (5) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalităţi care se plătesc persoanei asigurate, în condiţiile şi în cuantumul stabilite de C.S.A. (6) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar. (7) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăşi valoarea sumei asigurate obligatoriu. (8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu.------------Alin. (8) al art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 20PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 22Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de PAID asiguratului cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 23 (1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor. (2) Persoanele fizice despăgubite, în condiţiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea locuinţelor sociale. Secţiunea a 7-a Locuinţele din condominiiLocuinţele din condominii Articolul 24 (1) Pentru condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente, elementele de construcţii, spaţiile şi utilităţile fiind în proprietate indiviză comună, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuinţă în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoană coasigurată, se stabileşte în raport cu numărul de locuinţe aflate în proprietatea acesteia, respectiv în funcţie de cota-parte care revine persoanei respective din locuinţa aflată în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plătite de asigurător cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileşte prin regulamentul-cadru emis de C.S.A. Capitolul III Constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAIDConstituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAID Articolul 25 (1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuinţelor se constituie societatea comercială de asigurare-reasigurare denumită PAID, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) PAID are următoarele atribuţii: a) tipăreşte PAD; b) contractează reasigurarea; c) administrează baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă care trebuie asigurate obligatoriu, precum şi a celor asigurate; d) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată de societăţile de asigurări autorizate. (3) În ceea ce priveşte statutul de societate de asigurarereasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării şi supravegherii C.S.A., în condiţiile legii. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea şi funcţionarea societăţii, inclusiv relaţia dintre societăţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societăţii, în condiţiile prezentei legi. (5) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia. Articolul 26 (1) Pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de către C.S.A. să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID.---------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni acţionari la această societate în aceleaşi condiţii cu acţionarii PAID care au calitatea de asigurători autorizaţi să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe. Articolul 27----------Alin. (1) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) PAID va plăti acţionarilor dividende din profit, dacă acesta există, pentru capitalul vărsat la constituirea acestuia. Articolul 29Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general şi de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia. Articolul 30Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de C.S.A. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 31Disponibilităţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IV ContravenţiiContravenţii Articolul 32 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 35; b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia, iar în măsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege şi aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, venituri la bugetul C.S.A. în cotă de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul. Capitolul V Susţinerea financiară a PAIDSusţinerea financiară a PAID Articolul 33 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să contracteze împrumuturi pentru: a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi pentru completarea, după caz, a diferenţei până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani; b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensaţiilor necesare în cazul în care pagubele depăşesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID şi de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate.---------Lit. b) a alin. (1) al art. 33 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) Condiţiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID. Articolul 34Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Capitolul VI Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 35Pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1). Articolul 36Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează: a) în cazul oraşelor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi; b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi. Articolul 37În aplicarea prezentei legi, C.S.A. va emite norme privind: a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor; b) forma şi clauzele cuprinse în PAD; c) stabilirea comisioanelor care se încasează în condiţiile prevăzute de lege; d) condiţiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD; e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor;-----------Lit. e) a art. 37 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. f) constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor; g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale. Articolul 38În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorităţi, instituţii sau asociaţii a căror contribuţie la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 39Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislaţia civilă, comercială şi cu cea din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. Articolul 40Normele de aplicare a prezentei legi se adoptă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi C.S.A. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------Art. 40 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 248 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 41Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 260.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 4 din 6 iulie 1978 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 25 iunie 2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile in
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 14 iunie 1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom" - S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 1.076 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Elveţia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930
 • LEGE nr. 53 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
 • LEGE nr. 471 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 99 din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 119 din 1 aprilie 1937 pentru autorizarea Regiei Autonome C.F.R. de a vinde un teren în staţia Leordeni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 7 noiembrie 2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
 • LEGE nr. 93 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 11 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 154 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 176 din 27 iulie 1931 privind stabilirea orei oficiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 292 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 216 din 22 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 255 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
 • LEGE nr. 539 din 25 noiembrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 12 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 211 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 174 din 12 iunie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 86 din 13 mai 2010 pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou
 • LEGE nr. 281 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 175 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • LEGE nr. 498 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021