Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 9 martie 2016 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*)privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor**)(actualizată până la data de 27 iulie 2013*)

**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 248/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, a mai fost modificată prin Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează: a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice; b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor; c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă - au înţelesurile prevăzute la art.2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune; b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale; c) tipuri de locuinţe:- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă;-----------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale**), denumit în continuare PAID - societatea comercială de asigurare-reasigurare, constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi;-----------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013, prin modificarea unei sintagme.-----------**) A se vedea Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificările ulterioare. f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe, în condiţiile prezentei legi; g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile prezentei legi; h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilităţii unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabileşte la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate. i) certificat de asigurare - document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.-----------Lit. i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Articolul 3 (1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale. (2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze. (3) În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.(4)***) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.-----------***) A se vedea prevederile art. II din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010. (5) În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte. (6) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor. (7) Abrogat.-----------Alin. (7) al art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. (8) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată, precum şi bunurile din interiorul locuinţei. (9) Abrogat.-----------Alin. (9) al art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. (10) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.-----------Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Articolul 4Elementele contractuale şi condiţiile de asigurare cuprinse în poliţa de asigurare, precum şi criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 25 alin. (1), precum şi cele stabilite prin norme*) emise prin ordin al preşedintelui A.S.F.---------*) A se vedea Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, cu modificările ulterioare. Capitolul II Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturalePoliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale Secţiunea 1 Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelorSuma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor Articolul 5 (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a: a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A; b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B. (2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a: a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a); b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin ordin al preşedintelui A.S.F. (4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei. (5) Încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcţie. Articolul 6Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate. Articolul 7 (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b); b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6. (2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al preşedintelui A.S.F. (3) PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante; b) numele beneficiarului asigurării; c) tipul locuinţei şi adresa acesteia; d) suma asigurată obligatoriu; e) prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia; f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare; g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Articolul 8Se consideră îndeplinită condiţia existenţei asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ: a) prin PAD se asigură construcţia cu destinaţia de locuinţă pentru suma asigurată obligatoriu; b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6; c) asiguratul a plătit prima obligatorie. Secţiunea a 2-a Valabilitatea PADValabilitatea PAD Articolul 9 (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. (2) În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract. (3) Înainte de expirarea valabilităţii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite. Articolul 10Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate. Articolul 11 (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii. (2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat. Secţiunea a 3-a Prima de asigurarePrima de asigurare Articolul 12 (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013.(2)**) Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale care are în evidenţă persoanele în cauză şi se face direct în contul PAID care, pe baza listei transmise de autoritatea locală, emite poliţele de asigurare pentru aceste persoane.-----------**) A se vedea nota de subsol de la art. 3 alin. (4). (3) Plata primelor subvenţionate parţial sau total se va face în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinaţie specială de la bugetul de stat. Articolul 13 (1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii reţin o cotă-parte cu titlu de comision. (2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.S.F.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Secţiunea a 4-a Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătoruluiDrepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătorului Articolul 14Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi. Articolul 15Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:1. obligaţii: a) să achite prima obligatorie, în condiţiile prezentei legi; b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;2. drepturi:- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu. Articolul 16Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:-----------Partea introductivă a art. 16 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013.1. obligaţii: a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi; b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) să emită asiguratului poliţa de asigurare, împreună cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD.-----------Lit. c) a art. 16 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013.2. drepturi: să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al preşedintelui A.S.F. Secţiunea a 5-a Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice localeObligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale Articolul 17 (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinţei sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia. (2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare. (3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către debitori. (4) În cazul proprietarilor de construcţii cu destinaţia de locuinţă care declară şi o adresă de poştă electronică personală, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va menţiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis şi către compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorială unde se află clădirea în cauză, dacă există condiţii tehnice de primire a mesajului respectiv. (5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii se pune la dispoziţia societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.-----------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Secţiunea a 6-a Cererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilorCererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilor Articolul 18 (1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD şi va fi adresată asigurătorului care a emis poliţa. (2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:1. în cazul persoanelor fizice: a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi; b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuţi la lit. a); c) succesorii legali şi/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);2. în cazul persoanelor juridice: a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi; b) în cazul locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autorităţile desemnate, în condiţiile legii, să le administreze; c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asiguraţi. (3) În cazul în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanţii legali, desemnaţi în condiţiile legii. Articolul 19 (1) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi. (2) În cazul proprietarilor care beneficiază de subvenţionarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează direct PAID şi, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată conform normelor emise de A.S.F. (3) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi finalizarea dosarelor de daună se vor face în termenele şi condiţiile stabilite de A.S.F. prin normele de aplicare a prezentei legi. (4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor.(4^1) În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.-----------Alin. (4^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. (5) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalităţi care se plătesc persoanei asigurate, în condiţiile şi în cuantumul stabilite de A.S.F. (6) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar. (7) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăşi valoarea sumei asigurate obligatoriu. (8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.-----------Alin. (8) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Articolul 20PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD. Articolul 21Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de către PAID asiguratului, cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc. Articolul 22 (1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor. (2) Persoanele fizice despăgubite, în condiţiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea locuinţelor sociale. Secţiunea a 7-a Locuinţele din condominiiLocuinţele din condominii Articolul 23 (1) Pentru condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente, elementele de construcţii, spaţiile şi utilităţile fiind în proprietate indiviză comună, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuinţă în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoană coasigurată, se stabileşte în raport cu numărul de locuinţe aflate în proprietatea acesteia, respectiv în funcţie de cota-parte care revine persoanei respective, din locuinţa aflată în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plătite de asigurător cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileşte prin regulamentul-cadru emis de A.S.F. Capitolul III Constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAIDConstituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAID Articolul 24 (1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuinţelor se constituie societatea comercială de asigurare-reasigurare, denumită PAID, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) PAID are următoarele atribuţii: a) tipăreşte PAD; b) contractează reasigurarea; c) administrează baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă care trebuie asigurate obligatoriu, precum şi a celor asigurate; d) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată de societăţile de asigurări autorizate. (3) În ceea ce priveşte statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării şi supravegherii A.S.F., în condiţiile legii. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul A.S.F., regulamente privind organizarea şi funcţionarea societăţii, inclusiv relaţia dintre societăţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societăţii, în condiţiile prezentei legi. (5) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. Articolul 25 (1) Pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de către A.S.F. să practice riscuri de catastrofă, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID, sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID. (2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni acţionari la această societate în aceleaşi condiţii cu acţionarii PAID care au calitatea de asigurători autorizaţi să practice riscuri de catastrofă.-----------Art. 25 a fost modificat de art. II şi III din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013, prin modificarea unor sintagme. Articolul 26PAID va plăti acţionarilor dividende din profit, dacă acesta există, pentru capitalul vărsat la constituirea acestuia. Articolul 27Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general şi de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia. Articolul 28Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de A.S.F. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 29Disponibilităţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IV ContravenţiiContravenţii Articolul 30 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33; b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10; c) nerespectarea, în orice mod, de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor prezentei legi. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. (5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. Capitolul V Susţinerea financiară a PAIDSusţinerea financiară a PAID Articolul 31 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să contracteze împrumuturi pentru: a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi pentru completarea, după caz, a diferenţei până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani; b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensaţiilor necesare în cazul în care pagubele depăşesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID şi de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate. (2) Condiţiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condiţiile legii. (4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID. Articolul 32Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Capitolul VI Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 33Pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1). Articolul 34Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează: a) în cazul oraşelor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi; b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi. Articolul 35În aplicarea prezentei legi, A.S.F. va emite norme privind: a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor; b) forma şi clauzele poliţei PAD, precum şi forma certificatului de asigurare;-----------Lit. b) a art. 35 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 243 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013. c) stabilirea comisioanelor care se încasează în condiţiile prevăzute de lege; d) condiţiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD; e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor; f) constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor**);---------**) A se vedea Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 2 iunie 2009. g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale. Articolul 36În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorităţi, instituţii sau asociaţii a căror contribuţie la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară. Articolul 37Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislaţia civilă, comercială şi cu cea din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. Articolul 38Normele de aplicare a prezentei legi se adoptă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi A.S.F. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 39Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 112 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea convenţiilor nr. 154/1981 şi nr. 168/1988 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 244 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 73 din 28 martie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
 • LEGE nr. 398 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 34 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 446 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 28 martie 2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 29 martie 2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 176 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene
 • LEGE nr. 252 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 387 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 505 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
 • LEGE nr. 547 din 18 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Lupeni, judeţul Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • LEGE nr. 96 din 8 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 228 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 18 septembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020