Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*actualizată*)privind comercializarea produselor alimentare(actualizată până la data de 19 decembrie 2010*)

-----------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 705 din 20 octombrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 19 decembrie 2010, cu modificările aduse de: LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se reglementează condiţiile de exercitare a activităţii contractuale de comercializare a produselor alimentare. Articolul 2 (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comerţ.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) În înţelesul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1. produs alimentar - orice substanţă sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţă Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;----------Pct. 2 al alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.2^1. carne proaspătă - carnea provenită de la animale şi păsări care a fost supusă doar tratamentului de refrigerare în vederea conservării şi care se prezintă sub formă de carcasă, semicarcasă, sferturi de carcasă, piese vrac sau ambalate, după caz;----------Pc. 2^1 al alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.---------Pct. 3 al alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.4. relaţii comerciale - activitatea de vânzare şi/sau cumpărare a produselor alimentare;5. consumator - orice persoană fizică sau juridică care cumpără, dobândeşte, utilizează sau consumă produse alimentare;---------Pct. 5 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.6. comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare către consumator a produselor alimentare;---------Pct. 6 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.7. furnizor - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de producţie, procesare sau distribuţie a produselor alimentare, în vederea comercializării acestora;8. cost de producţie - cheltuielile directe şi indirecte de producţie repartizate raţional asupra produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate;9. preţ de listă la furnizor - preţul unitar net pentru fiecare produs oferit spre vânzare de către furnizor;10. discount - avantajul financiar oferit direct comerciantului de către furnizor, raportat la vânzările previzionate prin contract şi aplicat procentual la preţul de listă la furnizor;----------Pct. 10 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.10^1. bonus - avantajul financiar oferit direct de către furnizor comerciantului, raportat şi aplicat la vânzările realizate;-----------Pct. 10^1 al alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.11. cost de achiziţie al bunurilor - cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe, cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale, cheltuielile de transport, de manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei bunurilor respective. În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective;----------Pct. 11 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.12. vânzare în pierdere - orice vânzare la un preţ inferior costului de achiziţie;13. preţ de achiziţie la consumator - costul de achiziţie la comerciant majorat cu adaosul comercial şi TVA;14. listarea produsului - obligaţia asumată de comerciant de a pune în vânzare directă către consumator tipurile de produse oferite de furnizor prin contractul comercial;15. delistarea - încetarea punerii în vânzare directă de către comerciant a produselor oferite de furnizor prin contractul comercial. (3) Relaţiile comerciale dintre furnizori şi comercianţi sunt stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de către părţi, care respectă legislaţia în vigoare şi dispoziţiile prevăzute de prezenta lege. Capitolul II Protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale Articolul 3Părţile nu se pot obliga reciproc, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către un terţ. Articolul 4 (1) Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legătură directă cu operaţiunea de vânzare.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata unor servicii legate de extinderea reţelei de distribuţie a comerciantului, amenajările spaţiilor de vânzare ale comerciantului sau de operaţiunile şi evenimentele de promovare a activităţii şi imaginii comerciantului. Articolul 5Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Este interzis oricărui comerciant să solicite furnizorului să nu vândă altor comercianţi aceleaşi produse la un cost de achiziţie mai mic sau egal cu cel cu care a achiziţionat produsele respective. Articolul 7 (1) Cu excepţia situaţiei în care delistarea se datorează culpei contractuale a furnizorului, delistarea de către comerciant a unui produs al furnizorului trebuie să se realizeze prin notificare scrisă prealabilă, cu două luni înaintea datei delistării. (2) Delistarea unilaterală obligă comerciantul la restituirea integrală a sumei de bani încasate de acesta de la furnizor pentru asumarea obligaţiei contractuale privind listarea. (3) Comerciantul poate refuza recepţia mărfii în condiţiile în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile legale de comercializare, cantităţile prevăzute în contract sau în comandă ori termenele de livrare, notificând în scris furnizorului motivul refuzului recepţiei produselor, în termen de maximum 24 de ore, în caz contrar marfa fiind considerată acceptată. (4) În cazul în care părţile convin prin contract ca recepţia cantitativă şi calitativă să fie făcută ulterior momentului livrării, documentul de recepţie va fi transmis în formă scrisă furnizorului în maximum 48 de ore de la momentul punerii la dispoziţia comerciantului a mărfii. (5) Termenul prevăzut la alin. (4) se aplică şi în cazul facturilor.----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Capitolul III Obligaţiile de plată între comerciant şi furnizorul de produse alimentare Articolul 8 (1) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se stabileşte prin negocierea contractului. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele şi ciupercile proaspete, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 de zile.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 9 (1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii contractuale de către una dintre părţi, acestea pot stabili în contract plata unor penalităţi de către partea în culpă, cuantumul acestora fiind negociat la data încheierii contractului. (2) Penalităţile pentru întârzierea plăţii şi livrării produselor se stabilesc de către părţi în cuantum egal.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Capitolul IV Sancţiuni Articolul 11 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 3-6 se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8, 10 şi art. 13 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată. (2) Constatarea contravenţiei în sfera comercială şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 12Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 13 (1) Contractele în desfăşurare ale căror termene şi condiţii sunt contrare prevederilor prezentei legi vor fi modificate corespunzător în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Pentru a verifica desfăşurarea relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice solicită toate documentele care stau la baza desfăşurării acestor relaţii comerciale.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 octombrie 2009.Nr. 321.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 271 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 176 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 224 din 25 noiembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 121 din 1 iulie 2016 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 127 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 282/2000 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 9 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 149/1988 privind îmbunătăţirea activităţii de monta şi fatare la bovine, ovine şi porcine
 • LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 24 mai 2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007 privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 475 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002 Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 320 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 81 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 208/1974 pentru modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calităţii produselor provenite din import, devenit Legea nr. 18/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe
 • LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 21 mai 2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 1930 pentru autorizarea Ministerului Armatei să facă un schimb de terenuri cu D-na Carmen Herfurtt Sachsenheim din Braşov
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 august 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 24 din 6 aprilie 1995 privind reînfiinţarea comunei Poienile Izei, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 341 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 172 din 25 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 112 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 432 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 235 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 61 din 11 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
 • LEGE nr. 4 din 31 martie 1973 *** Republicată privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 19 octombrie 2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021