Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*actualizată*)privind performanţa energetică a clădirilor(actualizată până la data de 19 iulie 2013*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009; LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. (2) Creşterea performanţei energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum şi informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, reprezintă acţiuni de interes public major şi general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 2Prezenta lege stabileşte condiţii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanţa energetică a clădirilor şi a unităţilor acestora; b) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile noi şi la noile unităţi ale acestora; c) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente, unităţile de clădire şi elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum şi în cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor; d) certificarea energetică a clădirilor şi a unităţilor acestora; e) inspecţia sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare din clădiri; f) sistemul de control al certificatelor de performanţă energetică, al rapoartelor de audit energetic, precum şi al rapoartelor de inspecţie a sistemelor tehnice ale clădirilor.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul II Definiţii Articolul 3Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles:1. clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului interior;-----------Pct. 1 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.2. performanţa energetică a clădirii - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie;3. certificat de performanţă energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora;-----------Pct. 3 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.4. cogenerare - producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice sau a energiei mecanice;-----------Pct. 4 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.5. sistem de climatizare - combinaţie a tuturor componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă, după caz, în combinaţie cu controlul ventilării, umidităţii şi purităţii aerului;-----------Pct. 5 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului şi arzător, destinat să transmită apei căldura degajată prin arderea unui combustibil;7. putere termică nominală - puterea termică maximă a unui echipament, exprimată în kW, specificată şi garantată de producător, care poate fi furnizată în timpul exploatării continue, respectându-se randamentele nominale specificate de producător;-----------Pct. 7 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.8. pompă de căldură - mecanism, dispozitiv sau instalaţie care transferă căldura din mediul natural - aer, apă sau sol - către clădire sau către instalaţii industriale, inversând fluxul natural al căldurii, astfel încât să circule de la o temperatură mai scăzută spre una mai ridicată. În cazul pompelor de căldură reversibile, acestea pot transfera căldura din clădire către mediul natural;-----------Pct. 8 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.9. renovare majoră - lucrări efectuate la anvelopa clădirii şi/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depăşesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea;-----------Pct. 9 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.10. trigenerare - producere simultană, în acelaşi proces, a energiei termice, energiei electrice şi frigului.-----------Pct. 10 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.11. unitate a clădirii - o zonă/o parte a unei clădiri, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, care este concepută/conceput sau modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat;-----------Pct. 11 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.12. sistem tehnic al clădirii - totalitate a echipamentelor tehnice ale unei clădiri sau ale unei unităţi de clădire destinate pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum, iluminat, sau pentru o combinaţie a acestora;-----------Pct. 12 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.13. anvelopa clădirii - totalitate a elementelor de construcţie perimetrale care delimitează spaţiul interior al unei clădiri de mediul exterior;-----------Pct. 13 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.14. element al clădirii - element al anvelopei clădirii sau un sistem tehnic al acesteia;-----------Pct. 14 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.15. clădire cu consum de energie aproape egal cu zero - clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere;-----------Pct. 15 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.16. încălzire centralizată sau răcire centralizată - distribuţie a energiei termice, sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă de producere centralizată - centrală electrică de termoficare, centrală termică de zonă/cvartal sau punct termic - prin intermediul unei reţele, către mai multe clădiri sau locaţii, în vederea utilizării sale pentru încălzire sau răcire în clădiri;-----------Pct. 16 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.17. energie primară - energie rezultată din sursele de energie regenerabile şi neregenerabile, care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau transformare;-----------Pct. 17 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.18. energie din surse regenerabile - energie obţinută din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energia hidraulică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;-----------Pct. 18 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.19. clădire existentă - clădire la care s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, inclusiv clădirea aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Pct. 19 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.20. nivel optim din punct de vedere al costurilor - nivel de performanţă energetică ce determină cel mai redus cost pe durata normată de funcţionare rămasă, unde costul cel mai redus este determinat ţinându-se seama de costurile de investiţie legate de creşterea performanţei energetice a clădirii, de costurile de întreţinere şi exploatare, de categoria clădirii, după caz, iar durata normată de funcţionare rămasă a clădirii se referă la durata de viaţă estimată rămasă a unei clădiri sau a unui element al acesteia şi pentru care cerinţele de performanţă energetică sunt stabilite fie pentru clădirea în ansamblu, fie pentru elementele clădirii. Nivelul optim din punct de vedere al costurilor se situează în intervalul nivelurilor de performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă. Calculul nivelului optim din punct de vedere al costurilor se efectuează pe baza cadrului metodologic comparativ, aplicat în funcţie de condiţiile generale, exprimate în parametri, prevăzute de reglementările tehnice specifice clădirilor;-----------Pct. 20 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.21. audit energetic al clădirii - totalitate a activităţilor specifice prin care se obţin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unităţi de clădire şi, după caz, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificare a economiilor de energie şi de evaluare a eficienţei economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei, precum şi de elaborare a raportului de audit energetic;-----------Pct. 21 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.22. raport de audit energetic - document elaborat în urma desfăşurării activităţii de audit energetic al clădirii, care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii/unităţii de clădire şi, acolo unde este cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse şi durata de recuperare a investiţiei;-----------Pct. 22 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.23. auditor energetic pentru clădiri - persoană fizică atestată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să realizeze auditul energetic pentru clădiri/unităţi de clădire şi să întocmească certificatul de performanţă energetică şi raportul de audit energetic. Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;-----------Pct. 23 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.24. expert tehnic atestat - persoana fizică atestată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, pentru specialitatea instalaţii de încălzire-climatizare, în conformitate cu reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Expertul tehnic atestat este specialistul care are dreptul să realizeze inspecţii, din punct de vedere energetic, ale sistemelor de încălzire şi/sau de climatizare şi să întocmească rapoarte de inspecţie pentru acestea. Expertul tehnic atestat îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;-----------Pct. 24 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.25. clădiri de interes şi utilitate publică - clădiri existente, ce cuprind spaţii în care se desfăşoară activităţi în domenii de interes public general şi/sau comunitar şi social şi care implică prezenţa publicului, temporar sau permanent, în aria totală expusă.-----------Pct. 25 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul III Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor Articolul 4 (1) În termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnică privind metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, denumită în continuare metodologie.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013, prin modificarea unei sintagme. (2) Metodologia cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii, compartimentarea interioară, inclusiv etanşeitatea la aer; b) instalaţiile de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum, inclusiv caracteristicile în ceea ce priveşte izolarea acestora; c) instalaţia de climatizare/condiţionare a aerului;-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. d) instalaţia de ventilare mecanică;-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. e) instalaţia de iluminat integrată a clădirii, în principal sectorul nerezidenţial; f) poziţia şi orientarea clădirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori; g) sistemele solare pasive şi de protecţie solară; h) ventilarea naturală;-----------Lit. h) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. i) condiţiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect. j) aporturile interne de căldură.-----------Lit. j) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. (3) Metodologia cuprinde, după caz, şi alte elemente, în situaţia în care influenţa acestora asupra performanţei energetice a clădirilor este relevantă, precum: a) sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabilă; b) electricitate produsă prin cogenerare; c) centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau de bloc; d) utilizarea luminii naturale.-----------Lit. d) a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. (4) În aplicarea cadrului metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădiri, elaborat de către Comisia Europeană, prin metodologie se stabilesc condiţiile generale, exprimate în parametrii naţionali.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. (5) Datele şi ipotezele utilizate pentru calculul nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică, precum şi rezultatele acestora, se includ în planurile naţionale de eficienţă energetică şi se transmit Comisiei Europene de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la intervale care nu depăşesc 5 ani. Primul raport se transmite până la 30 iunie 2014.-----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 5Performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanţă: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie; c) indicele de emisii echivalent CO(2).-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 6Abrogat.-----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul IV Cerinţele de performanţă energetică a clădirilor Articolul 7 (1) Prin metodologie se stabilesc cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor, denumite în continuare cerinţe, şi se aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile existente, după cum urmează: a) locuinţe unifamiliale; b) blocuri de locuinţe; c) birouri; d) clădiri de învăţământ; e) spitale; f) hoteluri şi restaurante; g) construcţii destinate activităţilor sportive;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. h) clădiri pentru servicii de comerţ; i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie. (2) Cerinţele stabilite în metodologie ţin seama de condiţiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condiţiile locale, destinaţia dată în proiect şi vechimea clădirii. (3) Cerinţele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, şi se actualizează ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul construcţiilor. Articolul 8Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri: a) clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios; c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie; d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an; e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp. Capitolul V Clădiri noi Articolul 9La clădirile noi se respectă cerinţele stabilite în metodologie. Articolul 10 (1) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 12^3 alin. (2), prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător. (2) Aceste sisteme alternative pot fi: a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie; b) de cogenerare/trigenerare; c) centralizate de încălzire sau de răcire sau de bloc; d) pompe de căldură; e) schimbătoare de căldură sol-aer; f) recuperatoare de căldură. (3) Studiul prevăzut la alin. (1) se elaborează de proiectant şi este parte componentă a studiului de fezabilitate. (4) Studiul cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor alternative prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat pentru o clădire sau pentru grupuri de clădiri similare din aceeaşi localitate. Pentru sistemele centralizate de încălzire şi răcire, studiul poate fi efectuat pentru toate clădirile racordate la acelaşi sistem.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul VI Clădiri existente Articolul 11 (1) La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, performanţa energetică a acestora sau a unităţilor de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătăţită, pentru a satisface cerinţele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic. (2) Documentaţia tehnică elaborată pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie pentru renovarea majoră dezvoltă măsurile prevăzute în raportul de audit energetic. (3) În cazul renovării majore a clădirilor, proprietarii/administratorii acestora pot monta sisteme alternative de producere a energiei prevăzute la art. 10 alin. (2), în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12Cerinţele se aplică clădirii sau unităţii de clădire renovate, în scopul creşterii performanţei energetice globale a clădirii.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul VI^1 Sistemele tehnice ale clădirilor-----------Capitolul VI^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12^1 (1) În cazul clădirilor noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, se respectă cerinţele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute în reglementările tehnice specifice, în vigoare la data întocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corectă, dimensionarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice şi vizează cel puţin următoarele: a) sistemele de încălzire; b) sistemele de preparare a apei calde de consum; c) sistemele de climatizare/condiţionare a aerului; d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni; e) o combinaţie a acestor sisteme. (2) Cerinţele se aplică în măsura în care, prin proiect, se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.-----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12^2În cazul clădirilor noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, proprietarii/administratorii clădirilor pot solicita, în condiţiile legii, montarea unor sisteme inteligente de contorizare, sau, după caz, instalarea unor sisteme de control active, precum sistemele de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează economia de energie.-----------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul VI^2 Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero-----------Capitolul VI^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12^3 (1) Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero. (3) Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilesc prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu potenţial de energie din surse regenerabile şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul tehnic. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate în domeniul creşterii performanţei energetice a clădirilor, iniţiază planuri naţionale de creştere a numărului de clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de categoriile clădirilor prevăzute la art. 7 alin (1). (5) Planurile naţionale prevăzute la alin. (4) se iniţiază pe baza planurilor locale de măsuri prioritare, elaborate de către autorităţile administraţiei publice locale şi transmise anual Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12^4Prevederile art. 12^3 se aplică în măsura în care investiţiile respective se justifică din punct de vedere tehnico-economic, în baza analizei de rentabilitate pe durata normală de funcţionare a clădirii.-----------Art. 12^4 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul VI^3 Stimulente financiare-----------Capitolul VI^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12^5În scopul creşterii performanţei energetice a clădirilor şi al tranziţiei către clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea acestuia de autoritate competentă a administraţiei publice centrale, iniţiază acte normative prin care promovează măsuri care au în vedere, în principal: a) utilizarea adecvată a fondurilor structurale în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirilor, în special a locuinţelor; b) utilizarea eficientă a fondurilor atrase de la instituţii financiare publice; c) coordonarea utilizării fondurilor de la Uniunea Europeană cu cele naţionale, precum şi alte forme de sprijin, în vederea stimulării investiţiilor în eficienţa energetică, în scopul realizării obiectivelor naţionale; d) gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finanţarea, în condiţiile legii, a elaborării documentaţiilor tehnico-economice, certificatelor de performanţă energetică, rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi pentru executarea lucrărilor de renovare majoră a clădirilor incluse în programe pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor.-----------Art. 12^5 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 12^6Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi executarea lucrărilor de renovare majoră la clădiri de locuit şi la clădiri de interes şi utilitate publică, incluse în programe pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor.-----------Art. 12^6 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul VII Certificatul de performanţă energetică a clădirii Articolul 13 (1) Certificatul de performanţă energetică, denumit în continuare certificat, se elaborează pentru: a) categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1) şi unităţile acestora, care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore; b) clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice. (2) Certificatul se elaborează şi se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/ proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire şi este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia. (3) Certificatele pentru categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1), inclusiv pentru unităţile de clădire şi spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din clădirile de locuit colective, se elaborează pe baza metodologiei. (4) Nu se elaborează certificat pentru clădirile prevăzute la art. 8. (5) Certificatul cuprinde valori calculate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, cu privire la consumurile de energie şi emisiile de CO(2), care permit investitorului/proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire. (6) Certificatul cuprinde, anexat, recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu excepţia cazurilor în care nu există potenţial de reducere semnificativă al acestora comparativ cu cerinţele minime de performanţă energetică în vigoare la data elaborării certificatului, precum şi estimarea economiei de energie prin realizarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice a clădirii. (7) Forma şi conţinutul-cadru ale certificatului de performanţă energetică se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 13^1 (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz. (2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar. (3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului. (4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 13^2 (1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei. (2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept. (3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 13^1, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).-----------Art. 13^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 13^3În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin. (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5.-----------Art. 13^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 14 (1) În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 500 mý, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului. (2) Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mý, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conducătorii instituţiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi utilitate publică vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea certificatului. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi de către ceilalţi proprietari sau administratori ai clădirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei legi.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul VIII Inspecţia sistemelor de încălzire-----------Titlul capitolului VIII a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 15 (1) În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se efectuează: a) inspecţie periodică la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală de 20-100 kW; inspecţia se efectuează şi pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil; b) inspecţie periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecţia periodică se efectuează la intervale de 4 ani; c) inspecţie a sistemelor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW şi o vechime mai mare de 15 ani. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), nu se efectuează inspecţii, în cazul în care: a) nu se aduc modificări sistemului de încălzire al clădirii/unităţii de clădire; b) nu se modifică cerinţele pentru încălzire; c) există un sistem de monitorizare şi control al funcţionării sistemelor de încălzire.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 16 (1) Inspecţia din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire ale clădirilor/unităţilor de clădire se efectuează, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, de către experţi tehnici atestaţi. (2) Raportul de inspecţie se înmânează proprietarului/administratorului clădirii, după caz, şi se păstrează de către acesta la cartea tehnică a construcţiei. (3) Raportul elaborat ca urmare a inspecţiei prevăzute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspecţiei, precum şi recomandări pentru creşterea performanţei energetice a sistemului inspectat.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul IX Inspecţia sistemelor de climatizare Articolul 17În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspecţia sistemelor de climatizare cu puterea nominală de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspecţia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului şi dimensionarea în raport cu necesităţile de climatizare a clădirii. Consumatorii vor fi informaţi cu privire la îmbunătăţirea sau înlocuirea sistemului de climatizare şi alte soluţii posibile. Articolul 18 (1) Inspecţia din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare ale clădirilor/unităţilor de clădire se efectuează, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, de către experţi tehnici atestaţi. (2) Raportul de inspecţie se înmânează proprietarului/administratorului clădirii, după caz, şi se păstrează de către acesta la cartea tehnică a construcţiei. (3) Raportul de inspecţie elaborat ca urmare a inspecţiei prevăzute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspecţiei, precum şi recomandări pentru creşterea performanţei energetice a sistemului inspectat.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul X Experţi independenţi Articolul 19 (1) Certificarea şi auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru clădiri, atestaţi pe grade profesionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor. (2) Auditorii energetici pentru clădiri, prevăzuţi la alin. (1), în funcţie de gradul profesional pentru care au fost atestaţi: a) întocmesc şi eliberează certificatul pentru clădirile/unităţi ale clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1); b) întocmesc raportul de audit energetic, pentru clădirile/unităţi ale clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1), în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare la data efectuării acestora. (3) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, prin care se stabilesc şi competenţele şi obligaţiile acestora, pe grade profesionale, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 19^1 (1) Auditorii energetici pentru clădiri şi experţii tehnici atestaţi au obligaţia înscrierii datelor de identificare a documentelor întocmite, respectiv a certificatelor şi rapoartelor de audit energetic, precum şi a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire/climatizare, după caz, în registrul propriu de evidenţă a activităţii. (2) Certificatele şi sintezele rapoartelor de audit energetic şi ale rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare, se transmit, în format electronic, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constituie bănci de date specifice, scop în care poate contracta, în condiţiile legii, proiectarea, realizarea şi gestionarea băncilor de date specifice. (4) Finanţarea cheltuielilor pentru proiectarea, realizarea şi gestionarea băncilor de date specifice eficienţei energetice a clădirilor se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie şi/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. (5) Documentele prevăzute la alin. (2) puse la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt documente confidenţiale, datele şi informaţiile tehnice cuprinse în acestea utilizându-se în scopul constituirii băncilor de date specifice performanţei energetice a clădirilor, iar rezultatele fiind informaţii de interes public. (6) Conţinutul-cadru al documentelor prevăzute la alin. (2) şi procedura de transmitere în format electronic a acestora, precum şi procedura de constituire şi gestionare a băncilor de date specifice, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.-----------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 20 (1) Auditorii energetici pentru clădiri şi experţii tehnici atestaţi îşi desfăşoară activitatea ca experţi independenţi, persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare. (2) Lista auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------Alin. (2) al art. 20 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul X^1 Sistemul de control-----------Capitolul X^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 20^1 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare, în baza unei proceduri elaborate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în scopul realizării şi menţinerii cerinţei esenţiale de «economie de energie şi izolare termică», precum şi a celorlalte cerinţe esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare. (2) Controlul vizează: a) verificarea afişării certificatului la clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice, precum şi la clădirile instituţiilor care prestează servicii publice, conform prevederilor art. 14; b) verificarea, prin sondaj, a certificatelor şi a rapoartelor de audit energetic, precum şi a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prezintă anual Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfăşurată şi măsurile dispuse.-----------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 20^2La solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., specialiştii desemnaţi din cadrul asociaţiilor profesionale de profil reprezentative, respectiv ale inginerilor constructori şi ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii, ale auditorilor energetici pentru clădiri, ale arhitecţilor, precum şi ale producătorilor de materiale de construcţii, atestaţi ca auditori energetici pentru clădiri şi/sau experţi tehnici atestaţi pentru specialitatea încălzire-climatizare, participă la controalele prevăzute la art. 20^1 alin. (2).-----------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul X^2 Sancţiuni-----------Capitolul X^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 20^3 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat de a înscrie în registrul propriu de evidenţă a activităţii documentele prevăzute la art. 19^1 alin. (1); b) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul documentelor prevăzute la art. 19^1 alin. (2) sau transmiterea incompletă a acestora; c) nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către proprietarii/administratorii clădirilor prevăzute la art. 14; d) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. la controlul anterior; e) întocmirea şi eliberarea de certificate şi/sau rapoarte de audit energetic, precum şi rapoarte de inspecţie, pentru care auditorul energetic pentru clădiri şi, respectiv, expertul tehnic atestat, nu au competenţe de elaborare, semnare şi ştampilare, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Emiterea certificatului de urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, cu încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1), se consideră certificat de urbanism incomplet, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c) şi d); b) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. e). (4) Actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale se face prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.-----------Art. 20^3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 20^4 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 20^3 se fac de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 20^3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 20^4 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 21 (1) Pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor/unităţilor de clădire în scopul reducerii consumurilor energetice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea sa de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, va acţiona pentru: a) iniţierea programelor de informare şi educare a proprietarilor/administratorilor clădirilor, precum şi a altor activităţi de diseminare a informaţiilor prin toate mijloacele de informare, în legătură cu diferitele metode şi practici care permit creşterea performanţei energetice, introducerea sistemelor alternative de energie, precum şi de informare în legătură cu instrumentele financiare disponibile în acest sens, inclusiv pentru utilizarea fondurilor obţinute prin iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, cu modificările ulterioare; b) iniţierea şi promovarea politicilor şi programelor pentru creşterea, în perioada 2014-2020, a numărului de clădiri cu consum de energie din surse convenţionale aproape egal cu zero; c) iniţierea şi promovarea programelor pentru montarea şi exploatarea sistemelor alternative de producere a energiei în clădiri. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) se finanţează, în condiţiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie şi/sau din alte surse legal constituite, şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 69/2010.-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 21^1Metodologia prevăzută la art. 4 alin. (1), inclusiv cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor/unităţilor de clădire stabilite prin metodologie, precum şi reglementările tehnice specifice privind inspecţia sistemelor tehnice ale clădirilor şi unităţilor de clădire se revizuiesc ori de câte ori se justifică din punct de vedere tehnic, dar cel puţin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.-----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013. Articolul 23*)Prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) privind elaborarea certificatelor şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, se aplică la 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. XV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009, prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanţă energetică a clădirii şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011. Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.Prezenta lege transpune integral în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 mai 2013.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 decembrie 2005.Nr. 372.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 30 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 389 din 21 iunie 1943 privind extinderea legislaţiei civile şi comerciale în România de peste Carpaţi
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 24 din 5 iunie 1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 356 din 8 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 180 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 140 din 4 iulie 2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia
 • LEGE nr. 26 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 30 din 26 mai 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 mai 2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 12 din 24 februarie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Săcueni, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 22 din 23 februarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 402 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • LEGE nr. 7 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea articolului 50 a) al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 26 octombrie 1990, şi a Protocolului referitor la amendarea articolului 56 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 6 octombrie 1989
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 214 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 92 din 11 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 26 octombrie 2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 100 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 252 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 260 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • LEGE nr. 393 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 97 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 10 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021