Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 12 ianuarie 1994 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 95 din 31 decembrie 1993privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 12 ianuarie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina. Condiţiile continuării participării României la construirea obiectivului se vor stabili prin protocol interguvernamental româno - ucrainean de modificare şi adaptare a prevederilor Convenţiei guvernamentale româno - sovietice, semnată la 29 decembrie 1986 la Moscova. Articolul 2Ministerul Comerţului - ca reprezentant al Guvernului României în relaţiile cu Guvernul Ucrainei - va urmări aducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor din protocolul interguvernamental româno - ucrainean prevăzut la art. 1 alin. 2. Ministerul Industriilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - fiecare pentru problemele specifice din profilul de activitate - vor asigura coordonarea şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor părţii române la construirea obiectelor Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, prevăzute în Convenţia interguvernamentală din 29 decembrie 1986 şi în protocolul interguvernamental româno - ucrainean. Obligaţiile şi drepturile ce revin părţii române din participarea la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog se realizează prin societăţile comerciale semnatare ale contractelor încheiate în acest scop cu partea ucraineana. Articolul 3Ministerul Comerţului împreună cu Ministerul Industriilor vor stabili cu organele de resort din Federaţia Rusa şi Ucraina modalitatea de compensare a valorii maşinilor şi utilajelor livrate din România unor întreprinderi metalurgice din Federaţia Rusa şi din alte republici din fosta U.R.S.S., livrate drept cota de participare la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, valoare care, potrivit Convenţiei interguvernamentale din 29 decembrie 1986, trebuia să fie achitată prin livrări de pelete din producţia combinatului. Articolul 4Finanţarea cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog se asigura din fondurile prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, pe baza fundamentarii prezentate de ministerele coordonatoare prevăzute la art. 2 alin. 2. Pentru finanţarea, în anul 1993, a livrărilor de utilaje şi a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, Ministerul Finanţelor va contracta un împrumut în suma de 40 miliarde lei de la o banca comercială care oferă cele mai avantajoase condiţii, în care scop Banca Naţionala a României acorda o linie specială de finanţare. Dobinda aferentă împrumutului se suporta de la bugetul de stat, capitolul "Dobinzi pentru datoria publică". Articolul 5Veniturile provenite din valorificarea la intern sau la export a minereului de fier - pelete, preluat de la partea ucraineana în contul rambursarii datoriei sale, se vărsa în contul Ministerului Finanţelor, pe măsura realizării lor, urmînd a fi utilizate pentru rambursarea creditelor bancare contractate la intern în vederea finanţării livrărilor de utilaje şi a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, precum şi pentru plata dobinzilor, a comisioanelor şi a altor speze aferente acestor credite bancare. Sumele rămase după restituirea fondurilor consumate pentru construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog se vărsa la bugetul de stat. Articolul 6Mecanismul de decontare la intern a minereului de fier - pelete se stabileşte prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului, Ministerul Industriilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Articolul 7Importul de minereu de fier - pelete, preluat în contul rambursarii datoriei părţii ucrainene pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, este scutit de plată taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată. De asemenea, exporturile de utilaje, materiale şi alte produse destinate construirii Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, precum şi importul de minereu de fier - pelete, preluat în contul rambursarii datoriei părţii ucrainene pentru acest obiectiv, sunt scutite de plată comisionului de 0,5 % pentru prestarea serviciilor vamale, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1992. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIDORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 153 din 18 iunie 2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 531 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
 • LEGE nr. 94 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 71 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 169 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 24 din 29 februarie 2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
 • LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 245 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGEA nr. 24 din 24 octombrie 1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 28 din 28 februarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005*) privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • LEGE nr. 106 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 23 noiembrie 1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 3.093 din 14 iulie 1921 privind reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 2 din 30 octombrie 1987 privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională economică şi menţinerea echilibrului ecologic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 219 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 91 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 47 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 106 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 44 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 8 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 152 din 4 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1996
 • LEGE nr. 303 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999
 • LEGE nr. 101 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 140 din 18 iulie 2019 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020