Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 27 noiembrie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se aprobă realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, prin:a) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziționarea, începând cu anul 2017, a 7 (șapte) sisteme de rachete sol-aer PATRIOT configurația 3+, respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport, materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanță, muniției necesare, pachetului de suport logistic inițial și a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice și cu regim special;b) asigurarea prin bugetul Ministerului Apărării Naționale a fondurilor necesare realizării achizițiilor prevăzute la lit. a), precum și a celor necesare pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate națională.(2) Primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) dintre cele achiziționate potrivit alin. (1) lit. a) se contractează până la 31 decembrie 2017, în configurația din primul contract de stat de tip LOA și la prețul reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 910,10 milioane USD, inclusiv TVA, din valoarea totală estimată de circa 4,64 miliarde USD, inclusiv TVA.(3) Ministerul Apărării Naționale gestionează sumele în valută aferente achizițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia, în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, se reportează în anul următor și se va utiliza în scopul finanțării costurilor aferente realizării obiectivului menționat la alin. (1).(4) Abrogat. (la 05-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 05 martie 2018 ) Articolul 2Pentru România constituie interes esențial de securitate realizarea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), întrucât asigură întărirea securității naționale și regionale și contribuie în mod semnificativ la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, creditele bugetare și de angajament aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru realizarea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol prevăzute de prezenta lege se repartizează integral.(2) Prin derogare de la prevederile art. 173-174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din regularizarea valorii în vamă a bunurilor importate în cadrul contractelor de stat de tip LOA, atribuite de Guvernul României potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a). Articolul 4Pentru realizarea și menținerea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol, prevăzută la art. 1, Ministerul Apărării Naționale trimite personal pentru îndeplinirea unor misiuni în străinătate, în conformitate cu prevederile contractelor de stat încheiate în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a). Articolul 5Pentru misiunile prevăzute la art. 4, prin ordin al ministrului apărării naționale se aprobă:a) structurile care propun personalul pentru misiune, responsabilitățile și procedurile pentru selecționarea acestuia;b) prevederile de grad, studii, clase de salarizare și coeficienți de ierarhizare, precum și armele și specialitățile militare ale funcțiilor din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;c) asimilarea funcțiilor personalului din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;d) trimiterea personalului în misiune în străinătate, prin detașarea în funcțiile prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada de misiune. Articolul 6(1) Pe întreaga perioadă a misiunilor prevăzute la art. 4, personalul participant la misiune beneficiază de drepturile salariale în țară prevăzute la art. 71 alin. (1) din cap. II secțiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilite cu respectarea prevederilor art. 38 din aceeași lege și a celorlalte prevederi legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(2) Compensația lunară specifică prevăzută la art. 71 alin. (1) lit. c) din cap. II secțiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 se acordă personalului participant la misiunea prevăzută la art. 4 în cuantum de 100% aplicată la solda de funcție. Articolul 7(1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile minime de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, majorate cu 50%.(2) Pe durata îndeplinirii misiunilor în străinătate prevăzute la art. 4, în zilele când personalului nu i se asigură hrana, acesta beneficiază de alocația valorică de hrană stabilită pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011, cu completările ulterioare.(3) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, în zilele când personalul participant este în țară sau în concediu de odihnă, acesta nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2). Articolul 8(1) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 poate opta ca soțul/soția și/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii și retur. Articolul 9(1) Fondurile necesare participării la misiunile prevăzute la art. 4 se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă și cheltuielile determinate de pregătirea misiunii și executarea acesteia, astfel:a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestuia;b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic, care asigură funcțiile de conducere, planificare și coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestora;c) achiziții de bunuri, lucrări și servicii solicitate de specificul misiunii;d) cheltuieli de operare și sprijin logistic necesare bunei desfășurări a misiunii;e) selecționarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activități;f) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate și deces ale personalului;g) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din zona de executare a misiunii și asigurarea transportului însoțitorilor acestuia;h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și îndeplinirea formalităților specifice;i) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităților necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile militare și civile locale, precum și cu populația civilă, asigurarea activităților de protocol, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Articolul 10(1) Participarea personalului de operare, mentenanță, instrucție și de planificare la misiunile prevăzute la art. 4 este condiționată de semnarea în prealabil a unui angajament, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, prin care se obligă ca după încheierea misiunii să își desfășoare activitatea în Ministerul Apărării Naționale timp de 5 ani, dar fără a depăși vârsta prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situațiile în care cadrele militare își încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale înainte de expirarea duratei stabilite prin angajamentul prevăzut la alin. (1), acestea sunt obligate să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporțional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului participant la misiune în situația încetării activității din motive neimputabile acestuia. Articolul 11Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de drepturile și are obligațiile prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă personalului militar în activitate, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 noiembrie 2017.Nr. 222.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 50 din 23 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 61 din 3 iulie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 30 noiembrie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 170 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 739 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediţii a cursurilor de vara destinate tinerilor diplomaţi români şi străini, sub egida Fundaţiei Europene "Titulescu"
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 1998 a bugetului de stat pe 1998
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate fata de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicării
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 1.315 din 10 aprilie 1931 privind modificarea art. 2 din legea pentru jocurile de noroc în staţiunile balneare şi climaterice
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 692 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 49 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 557 din 15 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 256 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 15 noiembrie 2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 272 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 195 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 29 din 26 mai 1993 privind stabilirea drepturilor aferente anului 1992, în favoarea unei categorii de persoane fizice ale căror terenuri agricole au trecut în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 271 din 23 iunie 2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999
 • LEGE nr. 192 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 321 din 27 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020