Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 27 noiembrie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se aprobă realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, prin:a) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziționarea, începând cu anul 2017, a 7 (șapte) sisteme de rachete sol-aer PATRIOT configurația 3+, respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport, materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanță, muniției necesare, pachetului de suport logistic inițial și a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice și cu regim special;b) asigurarea prin bugetul Ministerului Apărării Naționale a fondurilor necesare realizării achizițiilor prevăzute la lit. a), precum și a celor necesare pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate națională.(2) Primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) dintre cele achiziționate potrivit alin. (1) lit. a) se contractează până la 31 decembrie 2017, în configurația din primul contract de stat de tip LOA și la prețul reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 910,10 milioane USD, inclusiv TVA, din valoarea totală estimată de circa 4,64 miliarde USD, inclusiv TVA.(3) Ministerul Apărării Naționale gestionează sumele în valută aferente achizițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia, în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, se reportează în anul următor și se va utiliza în scopul finanțării costurilor aferente realizării obiectivului menționat la alin. (1).(4) Abrogat. (la 05-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 05 martie 2018 ) Articolul 2Pentru România constituie interes esențial de securitate realizarea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), întrucât asigură întărirea securității naționale și regionale și contribuie în mod semnificativ la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, creditele bugetare și de angajament aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru realizarea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol prevăzute de prezenta lege se repartizează integral.(2) Prin derogare de la prevederile art. 173-174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din regularizarea valorii în vamă a bunurilor importate în cadrul contractelor de stat de tip LOA, atribuite de Guvernul României potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a). Articolul 4Pentru realizarea și menținerea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol, prevăzută la art. 1, Ministerul Apărării Naționale trimite personal pentru îndeplinirea unor misiuni în străinătate, în conformitate cu prevederile contractelor de stat încheiate în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a). Articolul 5Pentru misiunile prevăzute la art. 4, prin ordin al ministrului apărării naționale se aprobă:a) structurile care propun personalul pentru misiune, responsabilitățile și procedurile pentru selecționarea acestuia;b) prevederile de grad, studii, clase de salarizare și coeficienți de ierarhizare, precum și armele și specialitățile militare ale funcțiilor din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;c) asimilarea funcțiilor personalului din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;d) trimiterea personalului în misiune în străinătate, prin detașarea în funcțiile prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada de misiune. Articolul 6(1) Pe întreaga perioadă a misiunilor prevăzute la art. 4, personalul participant la misiune beneficiază de drepturile salariale în țară prevăzute la art. 71 alin. (1) din cap. II secțiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilite cu respectarea prevederilor art. 38 din aceeași lege și a celorlalte prevederi legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(2) Compensația lunară specifică prevăzută la art. 71 alin. (1) lit. c) din cap. II secțiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 se acordă personalului participant la misiunea prevăzută la art. 4 în cuantum de 100% aplicată la solda de funcție. Articolul 7(1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile minime de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, majorate cu 50%.(2) Pe durata îndeplinirii misiunilor în străinătate prevăzute la art. 4, în zilele când personalului nu i se asigură hrana, acesta beneficiază de alocația valorică de hrană stabilită pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011, cu completările ulterioare.(3) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, în zilele când personalul participant este în țară sau în concediu de odihnă, acesta nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2). Articolul 8(1) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 poate opta ca soțul/soția și/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii și retur. Articolul 9(1) Fondurile necesare participării la misiunile prevăzute la art. 4 se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă și cheltuielile determinate de pregătirea misiunii și executarea acesteia, astfel:a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestuia;b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic, care asigură funcțiile de conducere, planificare și coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestora;c) achiziții de bunuri, lucrări și servicii solicitate de specificul misiunii;d) cheltuieli de operare și sprijin logistic necesare bunei desfășurări a misiunii;e) selecționarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activități;f) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate și deces ale personalului;g) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din zona de executare a misiunii și asigurarea transportului însoțitorilor acestuia;h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și îndeplinirea formalităților specifice;i) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităților necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile militare și civile locale, precum și cu populația civilă, asigurarea activităților de protocol, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Articolul 10(1) Participarea personalului de operare, mentenanță, instrucție și de planificare la misiunile prevăzute la art. 4 este condiționată de semnarea în prealabil a unui angajament, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, prin care se obligă ca după încheierea misiunii să își desfășoare activitatea în Ministerul Apărării Naționale timp de 5 ani, dar fără a depăși vârsta prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situațiile în care cadrele militare își încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale înainte de expirarea duratei stabilite prin angajamentul prevăzut la alin. (1), acestea sunt obligate să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporțional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului participant la misiune în situația încetării activității din motive neimputabile acestuia. Articolul 11Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de drepturile și are obligațiile prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă personalului militar în activitate, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 noiembrie 2017.Nr. 222.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 60 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 160 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • LEGE nr. 178 din 30 iulie 1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 39 din 17 mai 1995 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 187 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului
 • LEGE nr. 285 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 1998 privind aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 1998-2000, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 314 din 18 iunie 2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 7 din 29 martie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 3 din 30 mai 1950 cuprinzînd Codul Muncii
 • LEGE nr. 445 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 5 august 2003
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 305 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 567 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
 • LEGE nr. 209 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 360 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 22 din 18 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 11 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 133 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
 • LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
 • LEGE nr. 9 din 9 mai 1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • LEGE nr. 201 din 25 mai 2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 245 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021