Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 27 decembrie 1993 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 88 din 17 decembrie 1993privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 27 decembrie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Instituţiile de învăţământ superior se înfiinţează prin lege. Articolul 2Instituţiile de învăţământ superior funcţionează pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academica şi acreditare prevăzute în prezenta lege. Articolul 3 (1) Procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde doua faze: a) autorizarea de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de art. 2 din prezenta lege, care acorda dreptul de organizare a admiterii; b) acreditarea, care acorda dreptul de a organiza examen de licenţă sau, după caz, de absolvire şi de a elibera diplome recunoscute de Ministerul Învăţământului. (2) Acreditarea trebuie obţinută după 2 ani de la data absolvirii primei promotii. Articolul 4 (1) În vederea evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţământ superior, se înfiinţează Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi comisiile de evaluare, pe profiluri sau specializări, în subordinea acestuia. (2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este constituit din 19-20 membri şi numit de Parlament, la propunerea Guvernului. (3) Lista candidaţilor pentru Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se face publică; contestaţiile la aceasta lista se depun la Ministerul Învăţământului în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestaţiilor, ministrul învăţământului definitiveaza lista candidaţilor şi o înaintează la Guvern. (4) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se reînnoieşte o dată la 4 ani cu 1/3 din numărul membrilor săi. (5) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este format din persoane recunoscute pentru competenţa profesională, probitate morala şi imparţialitate. (6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sunt aleşi de consiliu, dintre membrii săi, la propunerea ministrului învăţământului. (7) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare şi numeşte membrii acestora din rindul specialiştilor propuşi de consiliile profesorale ale facultăţilor de profil, precum şi din rindul altor specialişti. (8) Comisiile de evaluare sunt organisme permanente compuse din 7-9 membri, care se înlocuiesc în proporţie de 1/3 o dată la 4 ani. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul fiecărei comisii sunt numiţi de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (9) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare are dreptul sa folosească experţi şi un aparat tehnic propriu. (10) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi consiliile de evaluare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5 (1) Procedura de autorizare pentru funcţionare provizorie cuprinde următoarele operaţiuni: a) instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior elaborează un raport de autoevaluare pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege. Raportul de autoevaluare se anexează la cererea de acreditare şi se înaintează Ministerului Învăţământului. Acesta transmite de îndată raportul de autoevaluare către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare; b) comisiile de evaluare prevăzute la art. 4 alin. (7) din prezenta lege întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege; c) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine, în care propune acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte. Rapoartele comisiilor de evaluare şi raportul propriu al Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare constituie înscrisuri publice, cu toate consecinţele prevăzute de lege; d) în baza raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi a avizului ministrului învăţământului, Guvernul acorda instituţiilor solicitante autorizaţia de funcţionare provizorie pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. (2) Modificarea structurii instituţiei de învăţământ superior în perioada de funcţionare provizorie se supune aceleiaşi proceduri de evaluare. Articolul 6Procedura de acreditare se declanseaza după 2 ani de la data absolvirii primei promotii pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, împreună cu comisiile din subordine, întocmeşte un raport de evaluare, în baza căruia Guvernul elaborează proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior cu facultăţile, colegiile şi specializările propuse spre acreditare. Articolul 7În cazul unui raport de evaluare negativ pentru toate facultăţile, colegiile şi specializările, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie instituţiei respective. Articolul 8Instituţia de învăţământ superior autorizata provizoriu are dreptul de a angaja şi promova prin concurs personal didactic, auxiliar şi administrativ, în condiţiile legii. Articolul 9Facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei de învăţământ superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării academice de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. În situaţia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Învăţământului avertizeaza instituţia de învăţământ superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauza şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului învăţământului, se dispune încetarea şcolarizării în facultatea, colegiul sau specializarea în cauza, începând cu anul I. Articolul 10 (1) În situaţia în care nici o facultate, nici un colegiu sau nici o specializare a unei instituţii de învăţământ superior nu mai îndeplineşte standardele corespunzătoare criteriilor de evaluare academica la care este supusă periodic, instituţia de învăţământ se desfiinţează prin lege. (2) Proiectul de lege privind desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se înaintează Parlamentului de către Guvern, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. Articolul 11 (1) Studenţii instituţiei de învăţământ superior de stat care îşi încetează activitatea pot să-şi continue studiile în cadru oricărei instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, cu acordul instituţiei de învăţământ superior primitoare şi cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite de senatul universitar al acesteia. (2) Studenţii instituţiei de învăţământ superior particular care îşi încetează activitatea pot să-şi continue studiile în cadrul oricărei instituţii de învăţământ superior particular acreditate sau autorizate provizoriu, cu acordul instituţiei de învăţământ superior primitoare şi cu respectarea condiţiilor şi criteriilor stabilite de senatul universitar al acesteia. Articolul 12Instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodică, conform art. 9 din prezenta lege. Articolul 13 (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi ale comisiilor din subordine sunt prevăzute în bugetul propriu. (2) Instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior achită la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare profil sau specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat, cu vechime maxima. Taxa se depune în contul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. Articolul 14Examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările acreditate, se desfăşoară potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Învăţământului. Articolul 15Diplomele de licenţă sau, după caz, de absolvire eliberate de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii facultăţilor, colegiilor sau specializărilor acreditate sunt recunoscute de drept de către Ministerul Învăţământului. Articolul 16Instituţiile de învăţământ superior pot organiza admiterea şi pot continua activitatea de învăţământ la specializările pentru care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea. Articolul 17Au dreptul de organizare a doctoratului, a activităţii postuniversitare şi de perfecţionare numai instituţiile de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Legea învăţământului. Articolul 18Rapoartele Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi avizul ministrului învăţământului se aduc şi la cunoştinţa instituţiilor care solicită organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior. Capitolul 2 Criterii şi standarde de evaluare academica şi acreditare Articolul 19 (1) Procedura de evaluare academica şi acreditare se bazează pe un ansamblu de criterii generale şi standarde obligatorii. (2) Criteriile se referă la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învăţământ superior: personal didactic, conţinut, baza materială, activitate de cercetare şi activitate financiară. (3) Standardele corespund fiecărui criteriu şi indica nivelurile minime obligatorii în procesul de evaluare şi acreditare. Aceste niveluri sunt diferenţiate pentru perioada funcţionarii provizorii sau pentru perioada ulterioară infiintarii prin lege. Articolul 20 (1) Prin personal didactic, conform prezentei legi, se înţelege personalul care desfăşoară activităţi didactice în instituţia de învăţământ superior. (2) Personalul didactic trebuie să îndeplinească cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. (3) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, instituţia trebuie să aibă la fiecare facultate, colegiu şi specializare cel puţin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior după normele legale, şi cel puţin 30% cadre didactice cu grad de profesor şi conferenţiar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat. (4) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă la fiecare facultate, colegiu şi specializare cel puţin 50% cadre didactice cu norma de baza, titularizate în învăţământul superior după normele legale, iar dintre acestea, cel puţin 30% să fie profesori şi conferenţiari. (5) Pentru obţinerea acreditării, personalul de conducere al instituţiei de învăţământ superior (rector, prorector, decan, prodecan, secretar ştiinţific), precum şi şefii de catedra trebuie să fie cadre didactice cu norma de baza în instituţie şi să aibă gradul de profesor sau conferenţiar universitar titular. Articolul 21 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi pentru acreditare, planurile de învăţământ trebuie să cuprindă discipline obligatorii, opţionale şi facultative, corespunzător standardelor stabilite pe plan naţional. (2) Programele analitice ale disciplinelor de studiu trebuie să răspundă aceloraşi cerinţe ca şi planurile de învăţământ. Articolul 22Formaţiunile de studiu (serii, grupe, subgrupe) trebuie să respecte normele legale. Articolul 23 (1) Pentru obţinerea acreditării instituţiei de învăţământ superior, titularii de discipline au obligaţia de a fi elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de învăţământ. (2) Conducerea instituţiei de învăţământ superior are obligaţia de a asigura multiplicarea lucrărilor sus-menţionate în număr corespunzător şi de a le pune la dispoziţia studenţilor. Articolul 24 (1) În vederea acreditării, primele trei serii de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire la facultăţile, respectiv colegiile stabilite de Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele didactice care au desfăşurat activităţi la facultăţile sau colegiile de la care provin candidaţii ce urmează sa susţină examenul de licenţă sau de absolvire, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Diplomele de licenţă sau, după caz, de absolvire pentru cei care promovează examenele în condiţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de instituţia organizatoare. În aceste diplome se specifică obligatoriu instituţia care a asigurat şcolarizarea. Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Învăţământului. (4) Pentru acreditare, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca minimum 51% din totalul absolvenţilor fiecăreia dintre primele trei serii sa promoveze examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire. (5) În cazul în care una dintre primele serii de absolvenţi nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (4), facultatea, colegiul sau specializarea pierde dreptul de şcolarizare pentru anul I, începând cu următorul an universitar. (6) În perioada de funcţionare provizorie, instituţia de învăţământ superior este obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. În acest sens, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi alte autorităţi publice abilitate prin lege efectuează controale anuale şi ori de cîte ori se considera necesar. În situaţia constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute prin prezenta lege se aplică dispoziţiile alin. (5). Articolul 25 (1) Baza materială a instituţiei de învăţământ superior trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, instituţia trebuie să facă dovada ca dispune de: a) spaţii adecvate procesului de învăţământ în proprietate sau prin închiriere; b) laboratoare proprii sau închiriate, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat; c) biblioteca dotată cu sala de lectura şi fond de carte propriu, corespunzător conţinutului disciplinelor predate şi nivelului acestora. (3) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca în perioada de funcţionare provizorie a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie. (4) După doua cicluri de şcolarizare ulterioare infiintarii prin lege, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca dispune în proprietate de cel puţin 50% din spaţiile de învăţământ şi ca, în toată perioada anterioară, a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie. Articolul 26Instituţiile care solicită autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea trebuie să dovedească faptul ca personalul didactic şi de cercetare propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică valorificate prin publicaţii, contracte, expertize, consultanţa sau prin alte modalităţi. Articolul 27La evaluarea academica periodică a instituţiilor, facultăţilor, colegiilor şi specializărilor trebuie îndeplinite standardele stabilite pentru procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale. Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 28Instituţiile cu activităţi de învăţământ superior înfiinţate după 22 decembrie 1989 sunt obligate să solicite autorizaţia de funcţionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 29Autorizarea provizorie şi acreditarea recunosc valabilitatea întregii activităţi desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior până la data acordării acestora. Articolul 30În înţelesul prezentei legi, filialele instituţiilor, facultăţilor, colegiilor sau specializărilor sunt considerate unităţi distincte. Acestea se supun separat procedurii de evaluare academica şi acreditare prevăzute în prezenta lege. Articolul 31Denumirea de universitate poate fi folosită numai de instituţia de învăţământ superior autorizata sau acreditata. Articolul 32 (1) Cadrul didactic cu funcţia de baza la o instituţie de învăţământ de stat sau particular poate efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de învăţământ superior, până la cel mult echivalentul unei norme didactice stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului didactic asociat instituţiilor de învăţământ superior, provenit din alte sectoare de activitate. (3) Cadrul didactic asociat are obligaţia de a face cunoscut, prin declaraţie scrisă, conducătorului instituţiei în care are funcţia de baza, precum şi rectorilor instituţiilor la care este asociat, numărul orelor didactice prestate prin asociere. Articolul 33 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul propune Parlamentului constituirea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) În termen de 30 de zile de la constituire, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare din subordine şi numeşte membrii acestora. (3) În acelaşi interval, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează regulamentele proprii de funcţionare. Articolul 34 (1) Continuarea activităţii de învăţământ superior în alte condiţii decît cele prevăzute prin prezenta lege atrage după sine răspunderea legală a celor vinovaţi. (2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare face publică lista cuprinzând facultăţile, colegiile şi specializările care nu au fost autorizate provizoriu sau acreditate. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 527 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • LEGE nr. 332 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 22 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 141/1968 privind înfiinţarea Băncii Agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 276 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 148 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 531 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Simisna, judeţul Sălaj
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGE nr. 302 din 17 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie din Bucureşti
 • LEGE nr. 359 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal
 • LEGE nr. 305 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 17 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 37 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. -, prevăzută de Legea nr. 11/1992
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 123 din 9 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 107 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2003 privind afilierea Direcţiei generale de informaţii a apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de Lupta şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 6 din 2 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 1 din 26 iulie 1967 privind judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 246 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 62 din 21 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 597 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 20 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021