Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 215 din 09 martie 2018 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006

  (la 25-01-2017 Titlul legii a fost modificat de lit. a) a art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 prin înlocuirea denumirii "Ministerul Afacerilor Externe" cu denumirea "Ministerul pentru Românii de Pretutindeni")Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Sprijinirea activității românilor de pretutindeni se realizează prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, asociațiilor, fundațiilor, organizațiilor, instituțiilor și altor persoane fizice și juridice reprezentative aparținând comunităților românești de pretutindeni din afara granițelor, în condițiile prezentei legi. Articolul 2Pot fi beneficiare ale finanțărilor nerambursabile asociațiile, fundațiile, organizațiile, instituțiile, persoanele fizice sau juridice românești din străinătate și din România, legal constituite, în condițiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Articolul 3(1) Este interzis ca finanțările nerambursabile acordate pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora să fie utilizate pentru activități generatoare de profit.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicațiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producție, care desfășoară programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, doar dacă finanțarea este utilizată pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau acțiuni. Articolul 4(1) Acordarea de finanțări nerambursabile se face pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acțiunilor de către o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (1) al Articolului 4 a fost modificat de Litera b), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Procedura de elaborare a documentațiilor, de evaluare, selectare și aprobare a programelor, proiectelor sau acțiunilor, precum și derularea și utilizarea fondurilor alocate se stabilesc prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, având în vedere criteriile generale prevăzute la art. 6 din prezenta lege. (la 25-01-2017, Alineatul (2) al Articolului 4 a fost modificat de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) Articolul 5Finanțările nerambursabile ale programelor, proiectelor sau acțiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora și se asigură anual, potrivit contractului de finanțare. Articolul 6(1) Finanțările nerambursabile se aprobă ținându-se seama de următoarele criterii generale:a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparțin comunităților românești de pretutindeni de a-și păstra, dezvolta și exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă;b) anvergura internațională, națională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acțiunilor;c) oportunitatea programelor, proiectelor sau acțiunilor în raport cu nevoile comunităților românești de pretutindeni;d) numărul, diversitatea și distribuția geografică a comunităților românești de pretutindeni;e) existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului;f) capacitatea organizatorică și funcțională de realizare a programelor, proiectelor sau acțiunilor;g) efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acțiunilor, în scopul îmbunătățirii imaginii comunităților românești din țara de reședință și a coagulării organizațiilor acestora.(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedește prin:a) experiență în derularea programelor, proiectelor sau acțiunilor;b) calitatea activităților organizate;c) calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acțiunile;d) colaborările și parteneriatele cu alți finanțatori, autorități publice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale;e) asigurarea continuității programelor, proiectelor sau acțiunilor. Articolul 7Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii de finanțări, în condițiile legii. Articolul 8(1) Finanțările anuale nerambursabile se acordă în tranșe, conform contractelor încheiate. Se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară. Pentru avansul primit, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parțiale, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se acordă finanțarea.(2) Ultima tranșă a finanțării este de cel puțin 15% și se acordă numai după încheierea activității și prezentarea documentelor justificative și a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acțiunii.(3) Decontarea sumelor finanțate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanțării nerambursabile pentru realizarea programelor, proiectelor sau acțiunilor. Articolul 9Sumele atribuite sub forma finanțărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru care au fost acordate. Articolul 10(1) Ordonatorul de credite răspunde de operațiunile financiare privind fondurile destinate realizării programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau acțiuni se face de ordonatorul de credite pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora, elaborate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (1) al Articolului 10 a fost modificat de Litera b), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1) se face de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinațiile prevăzute în notele de fundamentare. (la 25-01-2017, Alineatul (2) al Articolului 10 a fost modificat de Litera b), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (3) Răspunderea privind utilizarea și justificarea sumelor pe destinațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege revine Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, respectiv Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (3) al Articolului 10 a fost modificat de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) Articolul 11(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului reprezentanților finanțatorului, precum și organelor cu atribuții în materie.(2) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor nerambursabile se sancționează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă penalitățile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale. Articolul 12(1) Finanțarea programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (1) al Articolului 12 a fost modificat de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Repartizarea sumei alocate conform prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea destinațiilor prevăzute în anexă. Articolul 13Regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 iulie 2006.Nr. 321. AnexăREPARTIZAREAsumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (la 25-01-2017, sintagma: Ministerului Afacerilor Externe a fost înlocuită de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeniși a organizațiilor reprezentative ale acestora prinfinanțarea următoarelor programe, proiecte sau acțiuni coordonateori sprijinite de secretarul de stat pentru românii de pretutindeniI. Programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni:a) editarea, publicarea, distribuirea și difuzarea publicațiilor destinate românilor de pretutindeni;b) realizarea, difuzarea și retransmisia de emisiuni și programe prin mass-media audiovizuale și prin cablu, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituții sau organizații specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune;c) sprijinirea redacțiilor de radio și televiziune în limba română care realizează programe și emisiuni destinate românilor de pretutindeni;d) înființarea, dotarea și modernizarea unor posturi locale de radio și televiziune destinate românilor de pretutindeni;e) dotarea și întreținerea editurilor organizațiilor românilor de pretutindeni;f) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea facultăților, școlilor, grădinițelor și cluburilor sportive ale românilor de pretutindeni;g) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bisericilor românilor de pretutindeni;h) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii și culturii române;i) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;j) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;k) proiecte educaționale pentru românii de pretutindeni;l) organizarea manifestărilor culturale, în țară și în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;m) organizarea și participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferințe, mese rotunde, congrese, reuniuni și altele asemenea, în țară și în străinătate;n) organizarea și participarea, în țară și în străinătate, la cursuri, schimburi de experiență, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecționare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;o) înființarea, recuperarea, restaurarea și întreținerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire și altele asemenea, protejarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor românești;p) efectuarea de studii și cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie și folclor, dialectologie și altele asemenea, precum și publicarea acestora;q) colaborarea cu alte instituții și organizații, din țară și din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;r) înființarea și dotarea centrelor educaționale interdisciplinare ale românilor de pretutindeni;s) finanțarea serviciilor de internet și de realizare a paginilor și website-urilor asociațiilor, fundațiilor, organizațiilor, instituțiilor, persoanelor fizice sau juridice românești din străinătate și din România, legal constituite, în condițiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;t) transmiterea fluxurilor de știri, difuzate de agențiile de presă românești, către organizațiile comunităților românești de pretutindeni;u) asistență pentru înființarea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni;v) promovarea și susținerea oportunităților de afaceri, în țară și în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;w) promovarea și susținerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoașterii și respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;x) acoperirea, în cazuri excepționale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical și spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;y) donarea de bunuri și materiale diverse românilor de pretutindeni.II. Pentru finanțarea programelor, proiectelor sau acțiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:a) editarea, achiziția și distribuirea de cărți, manuale, ziare, reviste și alte publicații, dicționare, albume, enciclopedii, hărți, casete video, casete audio, compact-discuri, broșuri, pliante, postere și alte tipărituri pentru documentare și pentru activități culturale;b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea și difuzarea de ziare, reviste, publicații și altele asemenea;c) realizarea și distribuirea de filme, fotografii, imagini și altele asemenea;d) achiziția și distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane și altele asemenea;e) achiziția și distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale și altele asemenea;f) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea facultăților, școlilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii și culturii române și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;g) chirie, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor și website-urilor și alte asemenea cheltuieli privind funcționarea școlilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii și culturii române, posturilor de radio și televiziune și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;h) servicii de contabilitate, traduceri, asistență juridică, servicii și asistență în domeniul tehnologiei informației;i) achiziție de software;j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acțiunilor prevăzute la pct. I;k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare și altele asemenea;l) achiziția de material didactic, mobilier școlar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat și tipărit, de înregistrare audio și video, de emisie radio și de televiziune, aparate telefonice, mașini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere și alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veșminte preoțești, autovehicule și alte bunuri, din țară și din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, școlilor, grădinițelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii și culturii române, posturilor de radio și de televiziune, centrelor educaționale și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;m) achiziția de hârtie, rechizite, cerneluri și alte materiale tipografice;n) construcția, întreținerea și amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troițe și altele asemenea;o) realizarea și transmisia emisiunilor de radio și de televiziune, în țară și în străinătate, pentru românii de pretutindeni;p) săpături arheologice, studii, cercetări și altele asemenea;q) organizarea și participarea la simpozioane, festivaluri, conferințe, expoziții, colocvii, târguri, lansări de carte și alte asemenea manifestări, desfășurate în țară și în străinătate, pentru românii de pretutindeni;r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale și alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;t) abonamente la publicații românești (ziare, reviste) și abonamente la fluxurile de știri, pentru românii de pretutindeni;u) vizite ale reprezentanților organizațiilor românilor de pretutindeni în România (transport, cazare, masă sau diurnă);v) tratații, reprezentare, deplasări interne și externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare și de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto și alte cheltuieli de transport și difuzare;w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donații și altele asemenea;x) onorarii, indemnizații, premii, burse, burse de studiu, burse de merit și alte asemenea cheltuieli.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 430 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 455 din 1 noiembrie 2004 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975
 • LEGE nr. 59 din 22 iunie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 130 din 15 iulie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 408 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Roznov, judeţul Neamţ
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 180 din 6 iunie 1947 pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art. 478 din Codul comercial şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 646 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 591 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*) privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 159 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 6 decembrie 2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 432 din 18 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGEA nr. 38 din 13 decembrie 1990 privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 şi la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944
 • LEGE nr. 55 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 259 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Moreni, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 302 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 499 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 273 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 128 din 21 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 276 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021