Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 215 din 09 martie 2018 -
Selectați versiunea
LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*)privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 9 martie 2018

  Notă
  *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 276/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 321/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, iar ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 14 decembrie 2017.
  Articolul 1Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/sau financiar în limita bugetului aprobat și în condițiile prezentei legi, cu scopul de a asigura protecția drepturilor și libertăților românilor din afara granițelor, precum și de a susține, în conformitate cu dreptul internațional, protejarea și promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea, dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor, de contacte libere cu persoane fizice și juridice din România. (la 14-07-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) Articolul 2În înțelesul prezentei legi, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) sprijinul acordat românilor de pretutindeni - totalitatea activităților întreprinse și finanțate de România pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 sau în alte acte normative privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;b) acorduri de finanțare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, indiferent de denumire sau formă: contract de finanțare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare și altele asemenea, încheiate în condițiile legii; (la 14-07-2018, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) c) program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni și proiecte destinate îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1; (la 14-07-2018, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) d) proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni specifice interconectate care vizează realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea comunităților de români de pretutindeni; (la 14-07-2018, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) e) acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni - activități în sprijinul românilor de pretutindeni, derulate pe o perioadă de cel mult un an;f) grantul - finanțarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul direct al finanțatorului, în vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din România sau dintr-un stat terț ori de către un organism internațional în cadrul unui program, proiect sau acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni; (la 14-07-2018, Litera f) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) g) implementarea directă - derularea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin structurile sale interne și/sau subordonate, inclusiv în cooperare cu entități de drept public din România și/sau structurile lor subordonate, conform legislației în vigoare, a unor programe, proiecte sau acțiuni proprii în sprijinul românilor de pretutindeni;h) implementarea indirectă - derularea unor activități prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanțare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;i) monitorizarea - o funcție continuă care folosește colectarea sistematică de date privind anumiți indicatori specifici, în vederea punerii la dispoziția proiectului sau acțiunii și a părților interesate de la nivelul unei intervenții în curs de desfășurare a indicatorilor care arată evoluția și nivelul de îndeplinire a activităților, precum și evoluția în utilizarea fondurilor alocate;j) Abrogată. (la 14-07-2018, Litera j) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) k) Abrogată. (la 14-07-2018, Litera k) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) l) cofinanțare - contribuția financiară sau în natură a beneficiarului sau a altei organizații într-un program, proiect sau acțiune;m) auditul - activitatea funcțional independentă și obiectivă de analiză a veniturilor și cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect, de verificare a conformității acestora cu activitățile și bugetul stabilite în proiect. Articolul 3(1) Pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizațiile internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. (la 14-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (2) Verificarea îndeplinirii condiției privind personalitatea juridică a beneficiarilor înregistrați sau constituiți în străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice se realizează în baza documentelor justificative depuse de solicitant, în funcție de informațiile disponibile. (la 14-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) nu pot primi o nouă finanțare nerambursabilă până la executarea obligațiilor restante, asumate prin acorduri de finanțare anterioare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Articolul 4(1) Finanțările nerambursabile acordate pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicațiile, serviciile de programe de televiziune și de radiodifuziune, precum și serviciile media audiovizual la cerere, editurile, studiourile de producție și alte instituții mass-media, care desfășoară programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora, în măsura în care finanțarea este utilizată doar pentru realizarea acestor programe, proiecte sau acțiuni. Articolul 5(1) În scopul asigurării unității planificării strategice și a unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile naționale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt stabilite priorități tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni. (la 14-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (2) Strategiile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Proiectele de hotărâri sunt avizate de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale care își asumă, prin proiect, realizarea unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorități tematice anuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni. (la 14-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (4) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, în limitele competențelor lor, întreprind măsurile privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni în conformitate cu strategiile și planurile anuale de priorități prevăzute la alin. (2) și (3), cu acordarea, după caz, de finanțări din bugetele proprii, și informează anual sau la cerere Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în legătură cu progresul activităților. Articolul 6(1) Implementarea indirectă se realizează prin acordarea de finanțări nerambursabile beneficiarilor prevăzuți la art. 3, în urma evaluării propunerii acestora privind programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni de către o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. La lucrările comisiei pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai Grupului interministerial pentru românii de pretutindeni, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai comunității românești din străinătate și parlamentari de diaspora.(2) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acțiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal și cu prioritățile tematice, adoptate conform prevederilor art. 5. (la 14-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (3) Metodologia de elaborare a documentațiilor care însoțesc propunerile de programe, proiecte sau acțiuni, de evaluare, selectare și aprobare a programelor, proiectelor sau acțiunilor, de încheiere a contractelor de finanțare nerambursabilă, regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni și se publică pe siteul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.(4) Solicitanții de finanțare nerambursabilă ale căror propuneri de proiecte au fost respinse pot contesta deciziile de respingere, în termenul prevăzut prin ordin al ministrului, emis conform prevederilor alin. (3). Articolul 7(1) Utilizarea fondurilor prin implementare directă se realizează prin:a) achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru implementarea proiectelor, programelor sau acțiunilor proprii, în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;b) donații către comunitățile românilor de pretutindeni, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Metodologia de acordare a donațiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;c) acordare de burse de studiu și cercetare.d) decont de cheltuieli. (la 14-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (2) Programele, proiectele și acțiunile proprii ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activități în sprijinul românilor de pretutindeni sunt aprobate în urma evaluării comisiei prevăzute la art. 6. (la 14-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) Articolul 8(1) Finanțările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, în temeiul unui acord de finanțare sau al unui ordin al ministrului, în funcție de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) și de categoria beneficiarului. (la 14-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (2) Granturile sunt contribuții financiare directe, sub formă de:a) finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acțiuni au destinație precisă și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri; (la 14-07-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) b) contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiționate de utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. (la 14-07-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (3) Granturile se acordă prin proceduri competitive de selecție a beneficiarilor. În cazul organizațiilor internaționale și agențiilor acestora, al autorităților publice locale și centrale din alte state și al unităților și instituțiilor de învățământ, granturile se pot acorda prin atribuire directă cu justificare temeinică.(4) Pot fi beneficiari eligibili pentru granturi:a) organizațiile internaționale și agenții ale acestora;b) organizațiile neguvernamentale din România și din alte state;c) întreprinderi cu scop lucrativ din România și din alte state, sub rezerva prevederilor art. 4;d) autorități publice locale și centrale din alte state;e) unități și instituții de învățământ din România și din alte state;f) unități de cult.(5) Etapele procedurii competitive de selecție a beneficiarilor constau în:a) anunțul referitor la organizarea unui apel competitiv de selecție a beneficiarilor, realizat pe baza unor termeni de referință cu privire la descrierea obiectivelor urmărite prin proiectele, programele sau acțiunile eligibile, tipul de beneficiari eligibili, calendarul și modalitatea de depunere a proiectelor, programelor sau acțiunilor, modalitatea de evaluare, perioada de implementare, bugetul maxim, forma-tip a propunerii de proiect, inclusiv rezultatele urmărite și procentul de cofinanțare, dacă este cazul;b) selecția propunerilor de proiecte, realizată de către o comisie de selecție, și aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite sau de către o persoană desemnată de acesta;c) negocierea și semnarea acordurilor de finanțare pentru granturile aprobate.(6) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate acorda granturi prin atribuire directă către persoane juridice fără scop lucrativ și organizații internaționale, cu justificare temeinică, în următoarele situații:a) ca modalitate de extindere a unui proiect derulat de o persoană juridică fără scop lucrativ sau organizație internațională și care corespunde obiectivelor urmărite pentru sprijinirea românilor de pretutindeni;b) ca modalitate de finanțare a unui proiect, program sau acțiune propusă de o organizație internațională sau alt donator de finanțare nerambursabilă, de a cărui implementare beneficiază românii de pretutindeni;c) ca modalitate de finanțare a unui proiect care corespunde unor obiective strategice de politică externă, prin politici privind sprijinirea comunităților românilor de pretutindeni.(7) Selectarea beneficiarilor de granturi se face prin procedură competitivă de selecție sau atribuire directă, pe baza evaluării capacității acestora de implementare. În funcție de rezultatul acestei evaluări, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni decide acordarea sau neacordarea grantului.(8) Principiile și procedurile aplicabile granturilor și standardele de evaluare a capacității beneficiarilor sunt reglementate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Articolul 9Finanțările nerambursabile destinate programelor, proiectelor sau acțiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora și se asigură anual, potrivit acordului de finanțare. Articolul 10(1) Finanțările nerambursabile se aprobă ținânduse seama de următoarele criterii generale:a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparțin comunităților românești de pretutindeni de a-și păstra, dezvolta și exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă;b) anvergura internațională, națională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acțiunilor;c) oportunitatea programelor, proiectelor sau acțiunilor în raport cu nevoile comunităților românești de pretutindeni;d) numărul, diversitatea și distribuția geografică a comunităților românești de pretutindeni;e) existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului;f) capacitatea organizatorică și funcțională de realizare a programelor, proiectelor sau acțiunilor;g) efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acțiunilor, în scopul îmbunătățirii imaginii comunităților românești din țara de reședință și a coagulării organizațiilor acestora.(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedește prin:a) experiență în derularea programelor, proiectelor sau acțiunilor;b) calitatea activităților organizate;c) calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acțiunile;d) colaborările și parteneriatele cu alți finanțatori, autorități publice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale;e) asigurarea continuității programelor, proiectelor sau acțiunilor. Articolul 11Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de acorduri de finanțare încheiate cu beneficiarii de finanțări, în condițiile prezentei legi. Articolul 12(1) Finanțările anuale nerambursabile se acordă integral sau în tranșe, conform acordurilor de finanțare, încheiate în condițiile legii.(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate efectua plăți în avans din fonduri publice către beneficiari până la 100% din valoarea finanțării, în cazul granturilor, și de până la 50% din valoarea finanțării, în celelalte cazuri. Sumele reprezentând plăți în avans sunt angajate în baza acordurilor de finanțare, fără a fi necesară emiterea unei hotărâri a Guvernului, și sunt justificate conform prevederilor din respectivele acorduri de finanțare. (3) Acordurile de finanțare conțin, printre altele:a) obiectivul finanțării;b) descrierea activităților ce trebuie realizate și a rezultatelor urmărite sau care trebuie atinse, aria geografică și termene de realizare sau calendar de implementare;c) modalitatea de transfer al fondurilor;d) procentul de cofinanțare, dacă este cazul;e) modul de raportare a activităților finanțate;f) drepturile și obligațiile părților, inclusiv cu privire la returnarea unor eventuale sume care nu au fost utilizate conform acordului de finanțare;g) modalitatea de soluționare a diferendelor. În cazul în care beneficiarii sunt organizații internaționale sau persoane juridice de drept public poate fi folosit modelul de acord al respectivului beneficiar.(4) În cazul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate pentru implementare indirectă de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea finanțărilor, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parțiale. Decontarea sumelor finanțate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele de finanțare încheiate.(5) Abrogat. (la 14-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (6) Abrogat. (la 14-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (7) Abrogat. (la 14-07-2018, Alineatul (7) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (8) Prin derogare de la prevederile art. 4 și 25 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, acele acorduri de finanțare care constituie tratate internaționale în sensul Legii nr. 590/2003 sunt încheiate și intră în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta lege. Negocierea și semnarea acordurilor de finanțare care constituie tratate internaționale sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni sau un împuternicit al acestuia.(9) Abrogat. (la 14-07-2018, Alineatul (9) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (10) Constatarea de către finanțator a nerespectării de către beneficiar, cu rea-credință, a condițiilor din procedurile de selecție ori încălcarea acordurilor de finanțare de către beneficiari din motive imputabile lor, pot constitui cauze de neeligibilitate pentru acordarea de finanțări nerambursabile ulterioare, în funcție de gravitatea încălcării procedurilor sau a acordului și consecințele acestei încălcări pentru bugetul finanțatorului, imaginea sa ori pentru interesele comunității românilor de pretutindeni căreia îi era destinat programul, proiectul sau acțiunea.(11) Cauza de neeligibilitate prevăzută la alin. (10) încetează dacă beneficiarul prezintă garanții de îndepărtare a cauzelor care au condus la nerespectarea procedurilor de selectare ori a acordului de finanțare respectiv. Articolul 13Sumele atribuite sub forma finanțărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru care au fost acordate. Articolul 14(1) Ordonatorul de credite răspunde de operațiunile financiare privind fondurile utilizate în cadrul implementării directe de programe, proiecte sau acțiuni proprii în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) În cazul implementării indirecte de programe, proiecte sau acțiuni și alocării de granturi, ordonatorul de credite răspunde pentru legalitatea, oportunitatea și necesitatea eliberării fondurilor către beneficiari. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor în conformitate cu destinația din acordul de finanțare sau, după caz, din ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni revine beneficiarului.(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă și indirectă de programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinațiilor prevăzute în acordurile de finanțare sau, după caz, în contractele de achiziții, contractele de donații sau în decontul de cheltuieli. (la 14-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acțiunile în sprijinul românilor de pretutindeni pentru care se acordă granturi, pe bază de rezultate, conform procedurilor și principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute în acest sens în acordul de finanțare sau prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. (la 14-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) (5) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin acordurile de finanțare se sancționează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite și utilizate contrar acordului de finanțare, la care se adaugă penalitățile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 15(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului și monitorizării reprezentanților finanțatorului, precum și organelor cu atribuții în materie.(2) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni realizează controlul și monitorizarea modului de utilizare a finanțărilor prin structuri proprii sau prin reprezentanții misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale române, care vor acorda sprijin în monitorizarea și controlul programelor, proiectelor și acțiunilor care se desfășoară în aria geografică de circumscripție.(3) Beneficiarul are obligația de a păstra la sediul său și de a pune la dispoziția finanțatorului, la cerere sau conform termenilor din acordul de finanțare, documentele justificative ale cheltuielilor efectuate în cadrul programului, proiectului sau acțiunii pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării activităților finanțate.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislației aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acțiunii, pentru finanțări ce depășesc 1.000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile și sunt prevăzute explicit în bugetul proiectului, programului sau acțiunii. În cazul în care beneficiarul grantului este o organizație internațională sau o persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar. (la 14-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) Articolul 16(1) Fondurile pentru implementarea directă, indirectă și alocarea de granturi destinate programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Implementarea indirectă de proiecte, programe și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează în limita destinațiilor și categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexă. Articolul 17Regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. ANEXĂ
  REPARTIZAREA
  sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
  pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative
  ale acestora prin finanțarea următoarelor programe, proiecte sau acțiuni coordonate
  ori sprijinite de secretarul de stat pentru românii de pretutindeni
  I. Programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni:a) editarea, publicarea, distribuirea și difuzarea publicațiilor destinate românilor de pretutindeni;b) realizarea de programe și servicii media audiovizuale, precum și difuzarea, furnizarea și/sau retransmisia acestora prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituții sau organizații specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune;c) sprijinirea redacțiilor de radio și televiziune în limba română care realizează programe și emisiuni destinate românilor de pretutindeni;d) înființarea unor radiodifuzori și/sau dotarea și modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune și a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;e) dotarea și întreținerea editurilor organizațiilor românilor de pretutindeni;f) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea unităților de învățământ și a cluburilor culturale, sportive și de creație ale românilor de pretutindeni;g) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bisericilor și altor unități de cult ale românilor de pretutindeni și a centrelor sociale, educaționale și spirituale;h) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii și culturii române;i) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;j) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;k) proiecte educaționale pentru românii de pretutindeni;l) organizarea manifestărilor culturale, în țară și în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;m) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, mese rotunde, congrese, reuniuni și altele asemenea, în țară și în străinătate;n) organizarea și participarea, în țară și în străinătate, la cursuri, schimburi de experiență, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecționare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;o) înființarea, recuperarea, restaurarea și întreținerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire și altele asemenea, protejarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor românești;p) efectuarea de studii și cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie și folclor, dialectologie și altele asemenea, precum și publicarea acestora;q) colaborarea cu alte instituții și organizații, din țară și din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;r) înființarea și dotarea centrelor educaționale interdisciplinare, a centrelor de informare și a programelor, proiectelor sau acțiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;s) finanțarea furnizării serviciilor de acces la internet și de realizare a paginilor de internet ale asociațiilor, fundațiilor, unităților de cult, organizațiilor, instituțiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate și din România, legal constituite, în condițiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;t) transmiterea fluxurilor de știri, difuzate de agențiile de presă românești, către organizațiile comunităților românești de pretutindeni;u) asistență pentru înființarea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni;v) promovarea și susținerea oportunităților de afaceri, în țară și în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;w) promovarea și susținerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoașterii și respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;x) acoperirea, în cazuri excepționale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical și spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;y) donarea de bunuri și materiale diverse românilor de pretutindeni;z) acordarea de premii în bani și în natură românilor de pretutindeni care au obținut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;aa) cheltuieli de audit extern, în condițiile în care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit.ab) funcționarea organizațiilor românești din comunitățile istorice din afara granițelor țării și a sediilor acestora. (la 14-07-2018, Punctul I. din ANEXĂ a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) II. Pentru finanțarea programelor, proiectelor sau acțiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:a) editarea, achiziția și distribuirea de cărți, manuale, ziare, reviste și alte publicații, dicționare, albume, enciclopedii, hărți, casete video, casete audio, compact-discuri, broșuri, pliante, postere și alte tipărituri pentru documentare și pentru activități culturale;b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea și difuzarea de ziare, reviste, publicații și altele asemenea;c) realizarea și distribuirea de filme, fotografii, imagini și altele asemenea;d) achiziția și distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane și altele asemenea;e) achiziția și distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale și altele asemenea;f) costuri privind achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea unităților de învățământ, sportive și de creație, bisericilor și altor unități de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaționale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii și culturii române și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni, inclusiv achiziția de terenuri;g) chirie, cheltuieli de întreținere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web și altele asemenea;h) servicii de contabilitate, traduceri, asistență juridică, servicii și asistență în domeniul tehnologiei informației;i) achiziție de software;j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acțiunilor prevăzute la pct. I;k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare și altele asemenea;l) achiziția de material didactic, mobilier școlar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat și tipărit, de înregistrare audio și video, de emisie radio și de televiziune, aparate telefonice, mașini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere și alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veșminte preoțești, autovehicule și alte bunuri;m) achiziția de hârtie, rechizite, cerneluri și alte materiale tipografice;n) construcția, întreținerea și amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troițe și altele asemenea;o) realizarea și transmisia emisiunilor de radio și de televiziune, în țară și în străinătate, pentru românii de pretutindeni;p) săpături arheologice, studii, cercetări și altele asemenea;q) organizarea și participarea la simpozioane, festivaluri, conferințe, expoziții, colocvii, târguri, lansări de carte și alte asemenea manifestări, desfășurate în țară și în străinătate, pentru românii de pretutindeni;r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale și alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;t) abonamente la publicații românești (ziare, reviste) și abonamente la fluxurile de știri, pentru românii de pretutindeni;u) costuri privind vizite în România ale reprezentanților organizațiilor românilor de pretutindeni - transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente;v) tratații, reprezentare, deplasări interne și externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare și de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto și alte cheltuieli de transport și difuzare;w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donații și altele asemenea;x) onorarii, indemnizații, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal și alte asemenea cheltuieli; (la 14-07-2018, Litera x) din Punctul II. , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) y) în cazul acordării burselor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în România, în străinătate și în statele de reședință, de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul programelor, proiectelor sau acțiunilor desfășurate, metodologia de acordare și cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:a) pentru cheltuielile privind deplasările în țară și în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizații de deplasare și altele asemenea, precum și pentru onorarii, ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcție de condițiile specifice și modul de desfășurare a programelor, proiectelor sau acțiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni;b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de tratații și reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (la 14-07-2018, Punctul III. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 )
  ----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 11 din 8 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 394/1981 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 343 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dimacheni, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Corlăţeni
 • LEGE nr. 163 din 11 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 96 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului, turismului şi comunicării sociale, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 731 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 60 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 109 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 172 din 25 iulie 1931 privitoare la reducerea Domeniului Coroanei Cocioc din judeţul Ilfov cu suprafaţa de 25 ha teren
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 115 din 19 iunie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 506 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 168 din 23 octombrie 1997 privind modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 228 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 211 din 25 iulie 2018 pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 24^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 36 din 8 martie 1999 a bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 263 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 285 din 14 decembrie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 449 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 482 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 315 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021