Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 134 din 20 februarie 2019 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 33 din 18 mai 1996 (*actualizată*)privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997; LEGEA nr. 229 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Locuitorii Munţilor Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelica şi care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurindu-se astfel continuarea practicării unor mestesuguri tradiţionale şi schimbul de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestei zone. Articolul 2Pentru preluarea şi valorificarea prin comerţ ambulant, tuturor locuitorilor Munţilor Apuseni din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara li se acordă anual, de către primari şi ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Naţionale a Pădurilor, câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.Prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant ale acestui material lemnos se realizează sub forma de scandura, sindrila, grinzi fasonate, barne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oisti de căruţa şi alte asemenea produse.Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, sotia şi copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun.De prevederile art. 2 alin. 1 nu beneficiază societăţile comerciale de profil şi persoanele stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. Articolul 3Pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2, primării localităţilor din aceste judeţe eliberează <>, în care vor fi înscrise drepturile şi avantajele prevăzute în prezenta lege.Cererea pentru eliberarea Carnetului de mot se adresează primarului localităţii, care este obligat sa îl elibereze în termen de 5 zile. Nerespectarea acestui termen atrage, pentru primar, pe lângă sancţiunile administrative sau penale, şi plata de daune către petitionar.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. Articolul 4Acordarea materialului lemnos menţionat la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primarul comunei în a carei raza teritorială domiciliază solicitantul.Primarul verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aproba sau respinge, după caz, cererea.Cererile avizate sau aprobate se înaintează filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" pînă la începerea anului calendaristic pentru care se solicita materialul lemnos.Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.Primării şi ocoalele silvice sunt obligaţi să asigure, cu prioritate, cantităţile de material lemnos la nivelul aprobat pentru fiecare familie în parte.Persoanele fizice sau juridice nemultumite de modul de soluţionare a cererilor se pot adresa cu plîngere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului judeţului, care o va soluţiona în cel mult 15 zile. Articolul 5Titularii Carnetului de mot pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, pieţe ale administraţiei publice şi pieţe private, oboare, precum şi în orice localitate din ţara, fiind scutiţi de orice taxa.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.Când produsele sunt transportate pe cale ferată, titularii legitimaţiei beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu carutele, beneficiază de dreptul de a pasuna animalele pe păşunile comunale intilnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localităţi, fiind obligaţi să respecte regulile de păşunat stabilite.De înlesnirile prevăzute la alin. 2 titularii legitimatiilor beneficiază şi la transportul spre domiciliu al produselor agricole obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.Titularii Carnetului de mot beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada ca se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De aceasta reducere beneficiază şi posesorii Carnetului de mot care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, atât la dus, cat şi la întors pe calea ferată.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. Articolul 6Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare (scindura, grinzi, bârne, araci de vie), care se transporta pentru comercializare, va fi însoţit de documentele legale de transport prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 379/1993, eliberate de ocoalele silvice din zona.Produsele cu grad superior de prelucrare (donite, ciubere, cozi de unelte, butoaie, sindrila, furci de lemn etc.) vor fi însoţite de actul de provenienţă a materialului lemnos din care au fost confecţionate ori de Carnetul de mot.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. Articolul 7Ţinerii căsătoriţi, în vârsta de pînă la 35 de ani, care locuiesc în zona Munţilor Apuseni şi cei care vin în aceasta zona sa-si întemeieze gospodării, au dreptul la material lemnos pentru construcţie, în cantitate de 25 metri cubi de familie, o singură dată; cererile acestora vor fi înaintate de către primari filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" care, prin ocoalele silvice din zona, au obligaţia să le onoreze de urgenta.Primării vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuinţe noi.Pe baza autorizaţiei eliberate de primari, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar reparării caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti. Articolul 8Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munţii Apuseni, conform art. 2 şi 7, pentru prelucrare, realizarea de construcţii noi şi repararea construcţiilor, se plăteşte cu o reducere de 50% din preţul oficial stabilit de organele silvice. Articolul 9Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 şi 7 se stabileşte în cadrul volumului anual de masa lemnoasă aprobat legal, pentru tăieri anuale, din pădurile tarii. Articolul 10De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a fost sancţionată pentru săvârşirea unei infracţiuni sau contravenţii prevăzute de Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada cuprinsă în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii pentru material lemnos.-----------Art. 10 a fost modificat de art. 58 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 11Prefectii judeţelor menţionate la art. 2 veghează la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primării comunelor şi de către organele Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" şi iau măsurile legale necesare. Articolul 12Reducerile de 50% pe calea ferată şi reducerea cu 50% din costul materialului lemnos de care beneficiază titularii carnetului de mot se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.-----------Art. 12 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. Articolul 13Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în pieţe, târguri şi oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecţionarea şi repararea materialului lemnos, sub sancţiunea acordării de daune.-----------Art. 13 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 64 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
 • ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 67 din 24 iunie 1995 privind ajutorul social
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 11 din 1971 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 762 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1998 privind regimul de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 mai 2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 21 decembrie 2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 15 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 29 septembrie 1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 125 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 103 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 186 din 28 iunie 1930 prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cedează în deplina proprietate tovaraşiei ţărăneşti "Iascinschi" din satul Romanca, judeţul Bălţi, suprafaţa de 200 ha
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 581 din 22 decembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 361 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu aceasta destinaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 17 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004
 • LEGE nr. 120 din 12 iulie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 6 mai 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 23 septembrie 2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 23 din 10 aprilie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 298 din 7 decembrie 2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021