Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 134 din 20 februarie 2019 -
Selectați versiunea
LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*)privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019

  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 33/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 144/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 iulie 1997;– Legea nr. 229/2002 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare. Articolul 1Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului. Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant, locuitorilor Munților Apuseni din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara, care își asigură mijloacele de subzistență din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse, li se acordă anual, pe bază de cerere de către consiliile locale, ocoalele silvice de regim și ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, câte 10 mc/an de lemn de lucru fasonat, dar nu mai mult de 15 mc/an/familie, contra cost și în limita posibilităților anuale stabilite prin amenajamentele silvice.(2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soț, soție și copiii lor necăsătoriți cu care gospodăresc în comun.(3) Comercializarea lemnului brut obținut în condițiile prevăzute la alin. (1) este interzisă. Articolul 3(1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se va realiza conform prevederilor prezentei legi.(2) Forma și conținutul carnetului de moț, precum și lista localităților de domiciliu pentru beneficiarii prezentei legi din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 4(1) Acordarea materialului lemnos prevăzut la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primăria comunei/orașului în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.(2) Primăria verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, după care avizează cererea.(3) Cererile avizate de primarul localității se supun aprobării prin hotărâre a consiliului local.(4) Cererile aprobate de consiliul local vor fi înaintate către ocoalele silvice private și de stat, care vor aloca cu prioritate volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual din fiecare unitate de producție silvică, potrivit prevederilor din prezenta lege. Articolul 5(1) Titularii carnetului de moț pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, piețe ale administrației publice și piețe private, oboare, precum și în orice localitate din țară, fiind scutiți de orice taxă.(2) Când produsele sunt transportate pe calea ferată, titularii legitimației beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu căruțele, beneficiază de dreptul de a pășuna animalele pe pășunile comunale întâlnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localități, fiind obligați să respecte regulile de pășunat stabilite.(3) De înlesnirile prevăzute la alin. (2) titularii legitimațiilor beneficiază și la transportul spre domiciliu al produselor agricole obținute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.(4) Titularii carnetului de moț beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De această reducere beneficiază și posesorii carnetului de moț care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecții și reparații din lemn, atât la dus, cât și la întors pe calea ferată. Articolul 6(1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare în scândură, grinzi, bârne, araci de vie, care se transportă pentru comercializare, va fi însoțit de documentele legale de transport prevăzute de legislația în vigoare, la data efectuării transportului, eliberate de societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice autorizate, care prestează serviciile de debitare-prelucrare masă lemnoasă ori de ocoale silvice, după caz.(2) Produsele cu grad superior de prelucrare, donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă și altele, vor fi însoțite de documentul de achiziționare masă lemnoasă din care provin. Articolul 7(1) Tinerii căsătoriți, în vârstă de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Munților Apuseni și cei care vin în această zonă să își întemeieze gospodării au dreptul la material lemnos pentru construcție, în cantitate de 50 mc de familie, o singură dată, pe bază de autorizație de construcție în vigoare. Procedura de achiziționare este cea prevăzută în prezenta lege.(2) Este interzisă revânzarea materialului lemnos brut obținut conform prevederilor alin. (1).(3) Pe baza carnetului de moț eliberat de primării, ocoalele silvice și unitățile administrativ-teritoriale vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar construirii ori reparării caselor de locuit și anexelor gospodărești. Articolul 8Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munții Apuseni, conform prevederilor art. 2 și 7, pentru prelucrare, realizarea de construcții noi și repararea construcțiilor și anexelor gospodărești, se plătește la prețurile stabilite de către proprietari, ținând cont de prevederile legii care stabilește prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la care se adaugă cheltuielile de exploatare, ori de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, după caz. Articolul 9Volumul de material lemnos care se acordă conform prevederilor art. 2 și 7 se stabilește în cadrul cotei anuale ce se poate recolta, conform prevederilor amenajamentelor silvice. Articolul 10De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârșit o infracțiune silvică prevăzută în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos. Articolul 11Reducerile de 50% pe calea ferată de care beneficiază titularii carnetului de moț se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. Articolul 12Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în piețe, târguri și oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecționarea și repararea materialului lemnos, sub sancțiunea acordării de daune. ANEXĂ
  - model -
  CARNET DE MOȚ
  ROMÂNIAJudețul .........................Primăria .......................
  Foto
  Carnetul nr. ...................................Numele .........................................Prenumele ....................................Prenumele părinților.............................................................................L.S. Data și locul nașterii ................................................................................Domiciliul ...............…, comuna ........................, satul ............................nr. ...................., județul ...........................................................................
  Semnătura titularului,
  ..............................
  Data eliberării
  ..............................
  Primar,
  ..............................
  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni care nu sunt incluse în forma republicată a Legii nr. 33/1996 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator: Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul actualizează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2003, cu cele aduse prin prezenta lege și în conformitate cu legislația silvică în vigoare.*) Legea nr. 33/2019 a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019.
  ----

  Noutăți

 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 11 din 24 februarie 2004 pentru formularea unei rezerve la Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, şi pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenţii, a autorităţilor competente
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 225 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 163 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGEA nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (*republicat*) privind Codul de procedură fiscală*)
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 septembrie 2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 361 din 8 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 180 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 135 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69 din 26 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionarii Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • LEGE nr. 427 din 25 octombrie 2004 pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 57 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 90 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 82 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 444 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 202 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 38 din 19 ianuarie 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 285 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 204 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 70 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 17 din 13 februarie 1991 privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcţiune în anii 1983 şi 1985 de către întreprinderile de transport local
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Ghimbav, judeţul Braşov
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020