Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018 -
LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 28 decembrie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Se aprobă Programul de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană, începând cu anul 2018, denumit în continuare Program, care are ca obiect facilitarea accesului la finanțare în vederea realizării de investiții pentru înființarea unităților. Articolul 2(1) Programul prevăzut la art. 1 vizează realizarea de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în localitățile din zona montană.(2) Investițiile din Program au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării.(3) Înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziție în mod gratuit de către Agenția Zonei Montane, denumită în continuare AZM.(4) Numărul unităților, tipul acestora, amplasamentul în localitățile din zona montană și proiectul-tip de realizare se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) zona montană - astfel cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare;b) unități de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană - construcții înregistrate/autorizate sanitar-veterinar unde se realizează abatorizarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii rezultate din zona montană, respectând normele de igienă și sanitar-veterinare în vigoare;c) beneficiari privați - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, grupuri de producători înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară;d) proiect-tip pus la dispoziție de Agenția Zonei Montane - documentație tehnico-economică elaborată de AZM, conform legislației în vigoare, pentru realizarea și dotarea unei construcții-cadru, amplasată în zona montană, care corespunde standardelor în domeniu și se încadrează în bugetul previzionat pentru finanțarea acestui program. Capitolul II Modul de finanțare și de accesare a Programului Articolul 4(1) Se instituie o schemă de finanțare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției în vederea realizării unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană.(2) Intensitatea sprijinului financiar poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale, cu condiția ca ajutorul de stat maxim combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;b) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;c) cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă o singură dată pentru un beneficiar și pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program.(4) Sumele necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, destinate în acest scop.(5) Valoarea anuală a schemei de finanțare, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și de control se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Articolul 5Sprijinul financiar prevăzut la art. 4 se acordă beneficiarilor privați, așa cum sunt ei definiți la art. 3 lit. c), în vederea realizării investițiilor stabilite prin proiectele-tip puse la dispoziție de către Agenția Zonei Montane. Articolul 6Valoarea totală a Programului este de 15 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Capitolul III Dispoziții finale Articolul 7Unitățile de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană, realizate în cadrul acestui program, pot asigura prestări de servicii și altor beneficiari privați, pe bază de contract de prestări servicii. Articolul 8(1) Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se notifică la Comisia Europeană.(2) În situația în care decizia Comisiei Europene conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător. Articolul 9(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este responsabil pentru recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul prezentului program.(2) În cazul constatării faptului că s-au acordat, în mod nejustificat, sume în cadrul prezentului program, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația de a notifica beneficiarii cu privire la obligația restituirii sumelor acordate la finanțarea Programului și nejustificate.(3) În cazul în care beneficiarii privați nu restituie Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sumele notificate, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a sumelor de restituit.(4) Decizia de recuperare constituie titlu de creanță și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.(5) Introducerea contestației pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 21 decembrie 2018.Nr. 331.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 martie 2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 227 din 28 noiembrie 2017 privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica
 • LEGE nr. 320 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 14 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 9 din 7 martie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Belarus, încheiat la Bucureşti la 7 mai 1993
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 640 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 506 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
 • LEGE nr. 343 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 24 decembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 35 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 2 din 29 ianuarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 347 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGE nr. 77 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 199 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 257 din 16 iunie 2004 privind ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997
 • LEGE nr. 71 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 53 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 73 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 104 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 15 din 11 februarie 1991 LEGE pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 131 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021