Pagina 1 din 1

MOSTERIRE DUPA SUCCESIUNE

Scris: 27 Aug 2016, 12:23
de DANIELA
Bunà ziua ....và rog frumos sà-mi spuneti cum pot sà intru àn possesia mosteniri a defunctului dupà succesiune .....succesiunea a fost fàcutà acum un an adicà àn data de 20/06/2015 ....dupà succesiune sa fàcut un contract de mostenitor pe 4 persoane , eu care sànt fata defunctului din prima càsàtorie si sotia din a doua càsàtorie care a ràmas àn momentul decesului a defunctului si 2 copii care au ràmas di a doua càsàtorie ....eu dupà terminarea succesiuni si primirea actului de mostenitor i-am spus la a 2 sotie a defunctului cà partea mea de mostenire vreau sà o vànd ....eu vreau sà-mi de-ie bani pe partea mea de mostenitor ....àn contractul de mostenitor sàntem trecuti actala sotie si 3 copii ......iar de anul trecut de cànd sa àncheiat succesiunea si am primit toti un act de mostenitor din data de 20/06/2015 , sotia defunctului nu ma mai càutat deloc si nu mi-a mai zis nimica de partea mea din mostenire pe care eu ia-m zis cà vreau sà o vànd sau sà mà despàgubeascà àn bani pe partea mea de mostenire .......và rog frumos sà-mi spuneti cum sà procedez si ce trebuie sà fac sà pot sà-mi vànd partea mea din mostenire ....Và multumesc ....