Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1975/2009

Contencios administrativ si fiscal - litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 11-06-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Legea 554/2004 contencios administrativ - scris de aira - 8 raspunsuri
Lege nr. 554 din 02/12/2004, Legea contenciosului administrativ Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07/12/2004 CAPITOLUL I Dispozitii generale Subiectele de sezina Art. 1. - (1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea ...
Ajutor!!!Curtea de Conturi - scris de catalutza - 1 raspunsuri
spuneti-mi si mie va rog unde as putea sa gasesc procedura de numire a presedintelui CC. Ma refer la o procedura detaliata. Am tot cautat si nimic...In afara de lg94/1992 si Constitutie ce ar trebui sa mai citesc? Mai e nevoie sa va spun ca e urgent?:((
Impas, Curtea de Conturi - scris de alex - 0 raspunsuri
Va salut, Am nevoie de un ajutor, speta e urmatoarea: Urmare unei verificari a Curtii de Conturi acestia au constatat ca pentru anul 2009 un numar de 2 salariati au beneficiat de drepturi salariale mai mari decat permitea legea.In decizia comunicata instituitiei acestia solicita luarea unor masuri in vederea recuperararii prejudiciului. Va rog sa-mi comunicati o idee, care ar fi procedura de recuperare a prejudiciului?Fac mentiunea ca este o institutie publica iar personalul are calitatea de f...
N.C.Civ / Legea 105/1992 - scris de mihai09 - 1 raspunsuri
Care sunt prevederile Noului Cod Civil in legatura cu mostenirea cu element de extraneitate, in conditiile in care un roman decedat in Italia in Iulie 2011 are bunuri atat in Romania, cat si in Italia? Stiu ca Legea 105/1992 prevede ca mostenirea se face la locul situarii acestora, cele din Romania- in Romania, si cele din Italia- in Italia??? Multumesc
R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  C L U J
SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV SI FISCAL

            DECIZIA CIVILA Nr. 1.975/2009
           Sedinta publica de la 11 Iunie 2009
              Completul compus din:
              PRESEDINTE (...) (...)
              Judecator (...) (...)
              Judecator (...) (...)
               Grefier (...) (...)
    S-a luat in examinare recursul declarat de reclamanta CURTEA DE
CONTURI A ROMANIEI - CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI S, impotriva sentintei
civile nr. 335/27.02.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l  S a l a j,
in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu paratii L. E. - PRIMARUL
COMUNEI T., P. B. S. - SECRETARUL COMUNEI T., L. J. - RESPONSABIL E. D. -
IN CADRUL PRIMARIEI T., COMUNA T. PRIN PRIMAR, avand ca obiect litigii
Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992).
    La apelul nominal facut  in  sedinta  publica  se  prezinta
reprezentanta intimatilor L. E. - PRIMARUL COMUNEI T. si L. J.  -
RESPONSABIL E. D. - IN CADRUL PRIMARIEI T., avocat J. P., cu delegatie la
dosar si reprezentantul intimatei COMUNA T. PRIN PRIMAR, consilier juridic
D. B. D., cu delegatie la dosar, lipsa fiind celelalte parti.
    Procedura de citare este legal indeplinita.
    S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul
ca prezentul recurs este scutit de la plata taxelor judiciare de timbru,
iar partile au solicitat judecarea cauzei in lipsa. La data de 09.06.2009 s-
au depus la dosar, de catre intimatii L. si L. pe de o parte si Comuna T.
pe de alta parte, intampinari.
    Nemaifiind alte cereri de solicitat, Curtea declara  inchise
dezbaterile si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
    Reprezentanta intimatilor persoane fizice arata ca a invocat
exceptia inadmisibilitatii recursului, pe care intelege sa o sustina,
conform motivelor dezvoltate in cuprinsul intampinarii, raportat la faptul
ca recurenta nu a avut calitatea de parte cu ocazia judecarii la prima
instanta. Pe fond, solicita respingerea recursului ca nefondat, fara
cheltuieli de judecata.
    Reprezentanta intimatei Comuna T. prin Primar solicita admiterea
exceptiei inadmisibilitatii recursului, exceptie pe care de altfel a
invocat-o si in cuprinsul intampinarii depuse la dosar, iar pe fond
solicita respingerea recursului ca nefondat, fara cheltuieli de judecata.
    Curtea retine cauza in pronuntare.
                C U R T E A :
   Prin sentinta civila nr. 335 din 27 februarie 2009 a T r i b u n a l
u l u i  S a l a j s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active
a reclamantei CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI S si s-a respins si incheierea
nr. 40 din 18 decembrie 2008 a reclamantei privind stabilirea raspunderii
delictuale solidare a PRIMARUL COMUNEI T. - L. E., P. B. S. - secretarul
comunei T., L. J. - responsabil viza D. in cadrul PRIMARIEI T., COMUNA T.
prin PRIMAR.
   Pentru a hotari astfel, instanta de fond a constatat ca sumele
retinute cu titlu de prejudiciu in sarcina paratilor au fost stabilite in
mod legal in favoarea angajatilor Primariei comunei  T.  in  cadrul
acordurilor salariale stabilite in conditiile art. 61 din Legea nr.
188/1999.
   Sustine instanta de fond ca nu au fost incalcate prev. privind
salarizarea functionarilor publici prin acordul colectiv de munca, deoarece
drepturile prevazute in acel acord nu se circumscriu sistemului  de
salarizare legal reglementat ci incheierii unor acorduri referitoare la
constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirilor la locul de
munca, sanatate si securitate in munca, programul zilnic de lucru si
perfectionarea profesionala.
   Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta CURTEA DE
CONTURI A ROMANIEI pentru CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI S, solicitand
modificarea hotararii atacate in sensul admiterii incheierii de sesizare si
stabilirii raspunderii materiale pentru persoanele chemate in judecata
vinovate de producerea prejudiciului.
   Paratii, prin intampinare, au invocat exceptia inadmisibilitatii
recursului, solicitand respingerea acestuia ca fiind facut de o parte fara
calitate procesuala si fara a avea calitatea de a declara recurs.
   Sustin paratii in intampinare ca recurenta nu isi justifica calitatea
procesuala deoarece nu a participat la judecarea cauzei in prima instanta,
nefiind deci parte la fond, nefiind formulata nici o cerere de interventie
sau de chemare in garantie a recurentei (f. 17 - 21).
   Curtea, din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale
active a recurentei, exceptie ce  va  fi  admisa,  din  urmatoarele
considerente:
   Partile, obiectul si cauza sunt cele trei elemente specifice ale
actiunii civile. Pentru a putea fi parte in procesul civil, trebuiesc
indeplinite cumulativ anumite conditii, care in acelasi timp sunt si
conditii de exercitare a actiunii civile, respectiv: calitate procesuala,
capacitate procesuala si interes.
   Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati intre
persoana reclamantului, in speta Camera de Conturi a Judetului S si Curtea
de Conturi a Romaniei, si cei care ar fi titular al dreptului afirmat ori a
interesului legal ocrotit.
   Asa dupa cum rezulta din cuprinsul incheierii, temeiul de drept
invocat iI reprezinta art. 31 alin. (2) din Legea nr.  94/1992  -
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 alin. 1
din O.U.G. nr. 117/2003. Potrivit acestor texte de lege, "completul"
pronunta incheieri prin care dispune sesizarea Colegiului jurisdictional al
Curtii sau a colegiul jurisdictional al camerei de conturi,  pentru
stabilirea raspunderii juridice.
   Odata cu adoptarea legii de revizuire a Constitutiei au fost eliminate
atributiile jurisdictionale din competenta Curtii de Conturi a Romaniei. In
aceasta idee, a fost adoptata O.U.G. nr. 117/2003, care in art. 2 alin. 1,
indicat ca si temei de drept pentru sesizarea si investirea T r i b u n a
l u l u i  M a r a m u r e s cu judecarea prezentei cauze, se prevede ca,
doar "cauzele aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta la instantele Curtii de Conturi se preiau de
instantele judecatoresti ...".
   Cum prezenta cauza nu s-a aflat pe rolul colegiului jurisdictional al
Camerei de Conturi S, la data intrarii in vigoare a susamintitei ordonante
de urgenta, acest temei de drept invocat nu poate conferi calitate
procesuala activa reclamantelor.
   Acest punct de vedere a fost ulterior confirmat de legiuitor prin
modificarea adusa prin Legea nr. 217/2008, Legii nr. 94/1992, prin care
continutul art. 31 a fost modificat dupa cum urmeaza: "Art. 31. - (1)
Activitatea de valorificare a rapoartelor de audit se face potrivit
regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2). In situatia
in care se constata regularitatea conturilor, se emite certificatul de
conformitate si se comunica entitatii auditate.
   (3) In situatiile In care se constata existenta unor abateri de la
legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii,
se comunica conducerii entitatii publice auditate aceasta stare de fapt.
Stabilirea . prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea
acestuia devin obligatie a conducerii entitatii auditate.
   (4) In situatiile In care In rapoartele de audit se constata
existenta unor fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu
Incalcarea legii penale, conducatorul departamentului sesizeaza organele In
drept pentru asigurarea valorificarii constatarii si informeaza entitatea
auditata.
   (5) Atunci cand se constata imposibilitatea Intocmirii unui raport de
audit, se dispune entitatii auditate completarea si/sau refacerea
conturilor verifica te."
   Legitimarea procesuala activa implica indreptatirea persoanei, fizica
sau juridica, de a participa in calitate de reclamant in proces, calitatea
procesuala analizandu-se in cerinta existentei unei identitati  intre
persoana reclamantului si persoana celui care este titularul dreptului de a
promova actiune in justitie.
   Justificarea calitatii procesuale active revine celui care afirma
existenta acesteia ceea ce in prezenta cauza nu se poate retine ca s-a
realizat astfel ca recursul promovat apare  ca  nefondat,  apararile
intimatilor din fata instantei de fond vizand lipsa calitatii procesuale
active fiind in conformitate cu dispozitiile legale enuntate.
   Pentru aceste motive, se va admite exceptia  lipsei  calitatii
procesuale active invocata de parati si se va respinge recursul declarat de
recurenta CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI pentru CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI
S, mentinandu-se in intregime hotararea recurata.
   F. indmisibilitatii urmeazpa a fi respinsa din urmatoarele considente:
   Din perspectiva art. 299 c.pr.civ. calea de atac a recursului este
admisibila a fii formulata in prezenta cauza.
   Recursul, in aceasta materie nu este inadmisibil, ci in aceasta speta
cale de atac legala a fost promovata de catre o persoana ce nu a fost parte
la fond.
   Din considerentele expuse anterior s-a impus a fii analizata si admisa
exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei si nu cea a
inadmisibilitatii caii dea atac a recursului.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
   Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active si  respinge
recursul declarat de recurenta CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI pentru CAMERA
DE CONTURI A JUDETULUI S, impotriva sentintei civile nr. 335 din 27
februarie 2009, pronuntata in dosarul cu nr(...) al T r i b u n a l u l u
i  S a l a j, pe care o mentine in intregime.
   Respinge exceptia inadmisibilitatii recursului.
   Fara cheltuieli de judecata.
   Decizia este irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din data de 11 iunie 2009.
PRESEDINTE,                           JUDECATORI,
       GREFIER,
M. V.    E. N.   N. T.   N. U.


Red.M.D.
Dact.H.C./3 ex./03.07.2009.
Jud.fond: N. L..


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 507 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.21/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 465 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 425 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 473 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 188 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 217/R - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013