Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 61/CA2010

Contencios administrativ si fiscal - anulare act emis de autoritati publice locale
Instanta: CA ALBA IULIA
Faza: Recurs
Data: 13-01-2010

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Problema contencios fiscal - OG 40/2002 - Anulare inlesniri - scris de axel - 4 raspunsuri
Salutare, am o speta in legatura cu care as vrea sa aflu parerea unor persoane mai avizate si cu o practica mai bogata decat mine. Pe scurt, societatea X a incheiat o conventie cu Casa de Sanatate privind inlesniri in baza lui OG 40/2002. Raportul de inspectie fiscala a luat in considerare debitul existent la data de 31.10.2003, majorarile si penalitatile au fost calculate pana la data de 12.12.2003, conventia a fost incheiata la data de 24.12.2003. Drept conditie de acordare a inlesnirilor, ...
Lege similara cu legea 85/2006 pentru autoritati publice? - scris de catauta - 5 raspunsuri
exista o lege prin care pot cere insolventa autoritatilor publice? stiu ca legea 85/2006 se aplica doar soc. com.
S-A MODIFICAT LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE! - scris de dem - 1 raspunsuri
Prin Legea nr.286/2006, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.621/18.07.2006, s-au adus importante modificari si completari Legii administratiei publice locale nr.215/2001. Modificarile au intrat in vigoare din 21 iulie 2006 si, la o prima privire, se refera in principal la: - posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale de a se asocia, in conditiile O.G. 26/2000 pentru a forma asociatii de dezvoltare intercomunitara, sprijinite de Guvern prin "programe nationale de dezvoltar...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
R O M A N I A CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR NR(...) DECIZIE Nr. 61/D. Sedinta publica de la 13 Ianuarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...)-(...) Judecator (...) (...) (...) Judecator (...) (...) Grefier P. E. E. Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de reclamanta (...) E. SRL D. impotriva sentintei civile nr. 286/CA/2009 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u in dosar nr(...). La apelul nominal facut in cauza se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care expune dispozitiile instantei de la termenul de judecata din 25 noiembrie 2009. Fata de inscrisurile administrate in cauza si solicitarea intimatei de judecare in lipsa, instanta lasa cauza in pronuntare. CURTEA DE APEL Asupra recursului de fata; Reclamanta (...) E. SRL D. a solicitat, in contradictoriu cu DGFP Sibiu, sa se dispuna anularea Deciziei nr.17/30.05.2006, a Deciziei de impunere nr.72/20.03.2006 si a Titlurilor executorii nr.1, 2 si 3 din 21.04.2006. In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, in urma controlului tematic efectuat de intimata la inceputul anului 2006, s-a stabilit in sarcina reclamantei, prin Raportul de inspectie fiscala incheiat la 20.05.2006, obligatii suplimentare la bugetul de stat in valoare de 471.242 lei, constand in impozit pe profit, diferenta TVA si varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate. Aceasta plata suplimentara este considerata nelegala de reclamanta intrucat, in ceea ce priveste impozitul pe profit, a beneficiat de o scutire la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor, in suma de 9.776.352.631 ROL, care, din eroare, a fost inregistrata gresit in contabilitate in contul "venituri din despagubiri,amenzi si penalitati de intarziere" in loc sa fie inregistrata la rubrica alte venituri neimpozabile. In ceea ce priveste stabilirea in mod suplimentar a obligatiei fiscale de plata a TVA-ului, reclamanta a precizat ca, in anul 2001, a receptionat mijloace fixe de la (...) T. Com J. SRL B pentru care a dedus TVA-ul in valoare de 220.020.000 ROL, pe care insa, in mod eronat, organul de control nu a admis-o la deducere, motivat de faptul ca societatea nu a prezentat in original facturile fiscale de provenienta a acestora. Aceeasi pozitie eronata a organului de control este apreciata de reclamanta si in ceea ce privesc facturile de stornare nr.(...)/2004, caz in care nu s-a avut in vedere cererea de reziliere a contractului cu (...) J. E. SRL, si respectiv nr.(...)/2003, care reprezinta TVA aferent livrarilor de gaze naturale pentru o creanta prescrisa. Parata a invocat prin intampinarea exceptia tardivitatii formularii actiunii, aratand ca, potrivit disp.art.101 alin 3 Cod procedura fiscala si art.11 alin 1 lit. a din Lg.554/2004, data pana la care reclamanta putea inregistra actiunea in contencios administrativ era de 20.12.2006, cand s-a implinit termenul de 6 luni de la data primiri solutiei administrativ jurisdictionale. Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca, in ceea ce priveste impozitul pe venit, Legea contabilitatii impune ca principiu de inregistrare in contabilitate - venit neimpozabil concomitent cu cheltuiala nedeductibila - principiu care trebuia respectat si de reclamanta la completarea Declaratiei pe profit pentru anul 2003. Referitor la deducerea TVA-ului, reclamanta nu a respectat dispozitiile legale in vigoare care impun ca documentele justificative ale achizitiei sa poata fi prezentate organelor de control si sa fie inregistrate in contabilitate. La stornarea facturii nr.(...)/2004 nu au fost indeplinite conditiile prev. de art.19 Cod fiscal, potrivit carora impozitul se calculeaza ca diferenta intre veniturile de orice fel si cheltuielile efectuate. De asemenea, in ceea ce priveste stornarea facturii nr.(...), obligatia de plata a TVA-ului aferent a fost corect stabilita in conditiile in care nu a intervenit prescriptia, deoarece deducerea TVA a fost efectuat in septembrie 2001 iar stornarea in februarie 2003. Prin Sentinta civila nr. 286/CA/2009, T r i b u n a l u l S i b i u a respins ca neintemeiate atat exceptia tardivitatii, cat si actiunea reclamantei. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca, urmare a controlului tematic efectuat de reprezentantii paratei la sediul societatii reclamante in cursul anului 2006, a fost emisa Decizia de impunere nr.72 prin care reclamanta a fost obligata sa plateasca la bugetul de stat obligatii fiscale suplimentare in suma de 471.242 lei, din care 231.073 lei impozit pe profit, 220.560 lei TVA, 19.609 lei varsaminte de la persoanele juridice pentru persoane cu handicap neincadrate. Contestatia reclamantei a fost respinsa ca neintemeiata de catre DGFP, prin Decizia nr.17/30.05.2006. Retinand ca decizia a fost comunicata reclamantei prin posta la data de 20.12.2006, instanta a constata ca nu s-a implinit termenul de 6 luni prevazut de dispozitiile art.101 alin 3 din C o d u l d e procedura fiscala si cele ale art.11 alin 1 lit. a din Lg.554/2004, astfel ca exceptia tardivitatii formularii actiunii a fost apreciata ca neintemeiata . Referitor la fondul cauzei, s-a retinut ca prin expertiza contabila (fila 254 dosar), suplimentul la raportul de expertiza (fila 345 dosar) precum si contraexpertiza cu trei experti (depuse la fila 438 dosar), efectuate pe baza datelor contabile existente la sediul reclamantei, s-a concluzionat faptul ca organele de control au stabilit in mod legal obligatii suplimentare in sarcina reclamantei, privind plata la bugetul de stat a sumei de 471.242 lei. Astfel, in ceea ce priveste impozitul pe profit, s-a constat ca prin inscrierea eronata a sumei de 9.776.352.631 ROL la rubrica 15 "cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar deductibile fiscal" in loc sa fie inregistrata la rubrica 21 "alte venituri neimpozabile" nu a fost respectat principiul de inregistrare prevazut de Legea contabilitatii privind venit neimpozabil concomitent cu cheltuiala nedeductibila. In acelasi timp, prin neinscrierea sumei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere la rubrica "alte venituri neimpozabile" aceasta a ramas ca deductibila fiscal, motiv pentru care organul de control a procedat la recalcularea impozitului pe profit, conform totalului cheltuielilor nedeductibile fiscal aferent anului 2003. Reclamanta nu a contestat inscrierea eronata a sumei in Declaratia privind impozitul pe profit pe anul 2003, dar a pretins ca suma a fost eronat contabilizata de catre organul de control. Sustinerile reclamantei sunt contrazise de expertizele efectuate in cauza, prin concluziile formulate de experti retinandu-se corectitudinea constatarilor inspectiei fiscale si a modului de apreciere a operatiunii ca nedeductibila fiscal, precum si a modului de calcul al impozitului pe profit suplimentar aferent acestei operatiuni. Referitor la plata TVA s-a constat ca organul de inspectie fiscala in mod corect nu a admis la deducere TVA-ul aferent unor facturi care nu indeplinesc conditia de justificare impusa de actele normative care au reglementat TVA-ul in decursul perioadei controlate, fapt pentru care, in conformitate cu disp.art.19 lit. a si art.25 punct b lit. a din OUG 17/2000 coroborate cu cele ale punctului 10.12 lit. a din HG 401/2000, s-a aplicat sanctiunea neadmiterii la deducea TVA si a determinarii sumei corecte de plata a taxei, reclamanta avand obligatia de a prezenta organelor de control documentele justificative ale achizitiei si inregistrarea corecta in contabilitate. S-a mai retinut ca nu poate fi admisa deducerea TVA-lui din facturile emise de furnizorii inexistentei, respectiv acei agenti economici radiati din evidentele Oficiului Registrului Comertului si din cele ale organelor fiscale, precum si cele care au fost emise de alti furnizori decat societatile care au achizitionat documentele fiscale, intrucat potrivit art.6 din HG 831/97 nu pot fi inregistrate in contabilitate facturile care nu au fost achizitionate de la societatile furnizoare si care provin de la persoane juridice radiate,iar bunurile inscrise in acestea nu au dovedita provenienta legala. In ceea ce priveste stornarea facturii (...)/2004 justificata de reclamanta prin anularea contractului de inchiriere pentru spatiul situat in D.(...) , s-a considerat ca nu poate fi admisa stornarea creantelor comerciale existente in sold la data de 2.04.2002, in valoare totala de 34.253 lei, anterioare datei rezilierii contractului de inchiriere, deoarece suma pe care reclamanta stornat-o reprezinta cuantumul creantei de incasat din perioada de valabilitate a contractului. Referitor la stornarea creantei fata de debitoarea falita (...) E. T., cu care reclamanta a fost inscrisa in tabelul creditorilor, fara sa fie pronuntata inchiderea procedurii de faliment, s-a apreciat ca aceasta constituie o operatiune neadmisa la deducere, astfel ca, in mod corect, a fost reintregita masa impozabila . Cat priveste stornarea facturii (...)/28.02.2003 emisa de (...) E., instanta a constat ca reclamanta a inregistrat in contabilitate si a dedus TVA, in valoare 40.538 lei, aferent acestor facturi in luna septembrie 2001 si, ulterior, a procedat la stornarea acestei operatiuni, dar a evitat operatiunea de recalculare a TVA, diminuand suma impozabila. In final, s-a retinut ca deducerea TVA a fost efectuata in septembrie 2001, iar stornarea in februarie 2003, astfel incat termenul de prescriptiei nu a fost depasit, operatiunea de stornare a fost supusa taxarii si a fost efectuata in termenul de 5 ani prevazut de legea speciala privind calculul TVA. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, solicitand admiterea recursului modificarea sentintei recurate in sensul admiterii actiunii si anularii deciziilor contestate, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata. In motivarea recursului se arata ca hotararea instantei nu este temeinic fundamentata in ceea ce priveste impozitul pe profit, intrucat suma de (...) ROL reprezinta venituri din anularea dobanzilor si penalitatilor in baza conventiilor semnate cu CNASS, AJOFM si N., venituri care sunt neimpozabile avand in vedere cheltuielile prin care au fost stabilite aceste venituri, reflectate in contul 6581. Aceste cheltuieli au fost cheltuieli nedeductibile pana la aprobarea si semnarea conventiilor, devenind baza acestor conventii si, prin anularea cheltuielilor nedeductibile, venituri impozabile. Referitor la neadmiterea de la deducere a TVA-ului aferent unor facturi care nu indeplinesc conditia de justificare impusa de prevederile actelor normative se afirma faptul ca nici instanta si nici expertii nu au putut constat ca vreuna din cele 20 de facturi nu ar contine elementele necesare care sa permita societatii deducerea TVA si implicit trecerea pe cheltuieli deductibile a costurilor acestora. Referitor la stornarea facturii fiscale nr. (...)/28.02.2003 emisa de (...) E. se afirma ca inclusiv ultimul raport de expertiza admite legalitatea si corectitudinea operatiunii efectuata de catre reclamanta. Cererea de recurs nu a fost motivata in drept. Intimata-parata a solicitat prin intampinare respingerea ca neintemeiata a recursului, aratand faptul ca, prin inscrierea eronata a sumei de 9.776.352.631 ROL la rubrica 15 "cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar deductibile fiscal" in loc sa fie inregistrata la rubrica 21 "alte venituri neimpozabile", nu a fost respectat principiul de inregistrare prevazut de legea contabilitatii privind venitul neimpozabil concomitent cu cheltuiala nedeductibila. In acelasi timp, prin neinscrierea sumei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere la rubrica "alte venituri neimpozabile" aceasta a ramas ca deductibila fiscal, motiv pentru care organul de control a procedat la recalcularea impozitului pe profit, conform totalului cheltuielilor nedeductibile fiscal aferent anului 2003. Referitor la neadmiterea la deducere a TVA-ului aferent unor facturi fiscale, se precizeaza ca facturile fiscale fie nu au fost prezentate in original, fie nu se detine copia de pe documentul legal care sa ateste calitatea de platitor de TVA a furnizorului, fie ca au fost emise furnizori inexistenti ori de agenti economici care au fost radiati din registrul comertului sau de catre alti furnizori decat cei de la care s-a achizitionat marfa, astfel ca acestea nu pot fi admise la deducere. In ceea ce priveste stornarea facturii fiscale nr. (...)/28.02.2003 emisa de (...) E. se precizeaza ca in fisa contului cu furnizorul de gaze naturale nu a aparut evidentiata operatiunea de incasare a sumei de 40538 lei TVA gresit facturat, ca plata, compensare sau alta operatiune, ci doar ca stornare, fara sa se evidentieze influenta fiscale a sumei asupra cuantumului TVA de plata, ceea ce face ca stornarea sa aiba drept consecinta diminuarea masei taxabile. In drept, parata invoca prevederile OG nr. 92/2003, Legea nr.571/2003,OUG nr.17/2002, Legea nr.400/2002 si cele ale C o d u l u i d e procedura civila . Verificand legalitatea si temeinicia sentintei recurate in raport de criticile invocate, precum si conform art. 304 ind.1 C o d u l u i d e procedura civila, Curtea constata recursul nefondat pentru urmatoarele considerente: Reclamanta sustine ca in contabilitate a inregistrat suma de 9.776.352.631 ROL in contul 7581- venituri din despagubiri,amenzi si penalitati de intarziere, dar ca, din eroare , la data intocmirii declaratiei impozitului pe profit , inregistrata sub nr. 3406/30.03.2004, aceasta suma, in loc sa fie inregistrata la rubrica 21- alte venituri neimpozabile, a fost inregistrata la rubrica 15- Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar deductibile fiscal, ceea ce nu reprezinta decat o eroare de completare a declaratiei privind impozitul pe profit , care trebuie rectificata. Sustinerile reclamantei au fost in mod corect inlaturate de catre instanta,intrucat, chiar daca in evidenta contabila reclamanta a efectuat operatiunea de regularizare concomitenta venit neimpozabil-cheltuiala nedeductibila, in speta, nu este vorba de o simpla eroare de completare a declaratiei privind impozitul pe profit. Acesta intrucat, prin inscrierea in declaratia privind impozitul pe profit pe anul 2003 a sumei de 9.776.352.631 la rubrica 15- Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar deductibile fiscal in loc de rubrica 21- alte venituri neimpozabile consecutiv cu inscrierea aceleiasi sume la rubrica 26, cum ar fi fost corect, s-a recunoscut suma in discutie numai cu privire la partea de deduceri din profit si nu si la partea de cheltuieli nedeductibile, fapt ce a determinat considerarea acestei sume ca fiind o cheltuiala deductibila fiscal din profitul declarat, ceea ce a condus la calcularea unui impozit pe profit diminuat . Ca atare, in mod corect, s-a retinut ca reclamanta nu a respectat la intocmirea declaratiei privind impozitul pe profit pe anul 2003 principiul venit neimpozabil concomitent cu cheltuiala nedeductibila, asa incat criticile sale sub acest aspect se privesc a fi neintemeiate. In ceea ce priveste sustinerile reclamantei referitoare la faptul ca in mod gresit nu s-a acceptat deducerea TVA-ului aferent facturilor mentionate in cererea de chemare in judecata, organele fiscale considerand ca acestea nu indeplinesc conditia de justificare impusa de textele legale aplicabile, se retine ca, potrivit art. 19 lit. a din OUG nr. 17/2000, pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata aferente intrarilor contribuabilii sunt obligati nu numai sa justifice suma taxei prin documente intocmite conform legii ci si ca aceste documente au fost emise de catre contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoare adaugata. Conform pct.10.12 lit. a din HG nr. 401/2000, indeplineste conditia pentru a fi considerate documente legale exemplarul original al facturii fiscale sau, dupa caz, alte documente specifice aprobate potrivit HG nr.831/1997, cu conditia utilizarii formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, astfel cum se deduce din prevederile art. 1 alin.2 ale acestui din urma act normativ. Mai mult, art.25 pct.B lit.a din OUG nr. 17/2000, pentru livrarile de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoare adaugata mai mare de 20 milioane lei , este necesar ca la aceste documente sa se anexeze si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoare adaugata. De aici, rezulta concluzia ca pentru a beneficia de dreptul de a deduce TVA-ul reclamanta avea obligatia de a detine originalul facturilor fiscale, completate cu toate mentiunile cerute de formularul tipizat, cat si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoare adaugata. In consecinta, in conditiile in care reclamanta nu a prezentat nici organelor fiscale si nici in cursul judecatii originalul facturilor fiscale, intocmite in forma prevazuta de actul normativ mai sus mentionat, si actul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoare adaugata a persoanelor de la care s-au achizitionat bunurile respective, in mod corect instanta de fond a considerat ca acestea nu indeplinesc conditia de a fi considerate documente justificative, astfel ca si sub acest aspect criticile sale apar ca neintemeiate . In ceea ce priveste sustinerile reclamatei referitoare la faptul ca inclusiv ultimul raport de expertiza se admite legalitatea si corectitudinea operatiunii efectuata de catre reclamanta, instanta contata faptul ca prin raportul de expertiza invocat de catre reclamanta se evidentiaza legalitatea inregistrarii in contabilitate a Notei contabile nr. 12 si a facturilor fiscale nr. (...)/08.08.2001 si (...)/31.08.2001, si nu a facturii fiscale nr. (...)/28.02.2003 emisa de catre (...) E. Nord SA- Sucursala Sibiu, reprezentand stornarea taxei pe valoare adaugata. Aferenta livrarilor de gaze pentru producerea de energie termica catre populatie, facturata cu facturile fiscale nr. (...)/08.08.2001 si (...)/31.08.2001. Or, in conditiile in care, prin factura fiscala nr. (...)/28.02.2003, (...) E. Nord SA-Sucursala Sibiu a stornat TVA-ul colectat prin cele doua facturi, reclamanta avea obligatia, in conformitate cu prevederile art. 31 alin.2 din Legea nr. 345/2002, sa procedeze la inregistrarea acestei facturi in evidenta contabila si in decontul de TVA pentru luna in care s-a efectuat stornarea. Neprocedand in acest fel si dat fiind faptul ca a dedus TVA-ul aferent facturilor fiscale nr. (...)/08.08.2001 si (...)/31.08.2001, reclamanta a diminuat taxa pe valoare adaugata datorata in luna februarie 2003, cand a fost emisa factura fiscala nr. (...)/28.02.2003, astfel ca in mod corect s-a procedat la calcularea de TVA suplimentar. Pentru considerentele ce au fost expuse, recursul s-a constat a fi nefundat, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 312 din C o d u l d e procedura civila, urmeaza sa fie respins. Pentru aceste motive, In numele legii D E C I D E Respinge recursul declarat de catre reclamanta S.C. E. S.R.L. impotriva sentintei civile nr. 286/CA/2009 pronuntata de catre T r i b u n a l u l S i b i u in dosarul nr(...). Fara cheltuieli de judecata. Pronuntata in sedinta publica din 13.01.2010. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...)-(...) |(...) (...) (...) |(...) (...) | | |Grefier, | | | |P. E. E. | | Red.O. Dact.E./ex.4/18 02 2010 Jud.fond.E. G.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 311/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC. NR. 305/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.343/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 666 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 880 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 122/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.287/C - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com