Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 900

Comercial - procedura insolventei - Contestatie in anulare
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 22-09-2008

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolven?ei - scris de - 2 raspunsuri
Bun? ziua! V? rog s?-mi spune?i dac? am invocat corect urm?oarele excep?ii: 1. excep?ia prescrierii dreptului de a stabili obliga?ii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat ?i argumentat prin faptul c?, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) ?i alin. (2) din Codul de Procedur? fiscal? – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui în care s-a n?scut crean?a fi...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
Numar in format vechi 1058/2008
   CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I-SECTIA A V-A COMERCIALA
              Decizia comerciala nr. 900
            Sedinta publica de la 22.09.2008
              Curtea compusa din:
            Presedinte   (...) (...) (...)
            Judecator    (...) (...)
            Judecator    (...) E.
            Grefier     D. S.
              *************
    Pe rol  solutionarea  contestatiei  in  anulare  formulata  de
contestatoarea (...) S. S. (...), in contradictoriu cu intimatele (...) D.
H. (...) si GENERAL H. EXPERT  T.,  impotriva  deciziei  comerciale
nr.454/15.04.2008, pronuntata de Curtea de A p e l   B u c u r e s t i
- Sectia a V-a Comerciala, in dosarul nr(...).
   La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta contestatoarea
prin avocat E. B. N. cu imputernicire avocatiala la dosar si intimata (...)
D. H. (...) prin avocat H. O. E. care depune imputernicire avocatiala la
dosar.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de grefier, care invedereaza Curtii faptul
ca a fost atasat dosarul de recurs.
   Contestatoarea prin avocat depune la dosar dovada achitarii taxei
judiciare de timbru.
   Intimata (...) D. H. (...) prin avocat solicita scoaterea acesteia
din cauza si introducerea in cauza a (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B
(...), pe care o reprezinta, invederand ca intre cele doua parti a
intervenit cu contract de cesiune de creanta si vanzare de drepturi
litigioase. Depune la dosar copia contractului si cererea de scoatere din
cauza a intimatei (...) D. H. (...) si introducere in locul acesteia a
(...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...).
   Contestatoarea prin avocat este de acord cu introducerea in cauza a
(...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...) in locul intimatei (...) D. H.
(...).
   Se prezinta intimata administrator judiciar GENERAL H. EXPERT T. prin
avocat S. E., fara delegatie la dosar, care solicita acordarea unui termen
pentru pregatirea apararii, invederand  ca in raport de disp.art. 161
c.p.civ. are obligatia de a prezenta delegatia pana la sfarsitul sedintei.
   Curtea, fata de urgenta cauzei, respinge cererea de amanare, si
nemaifiind alte cereri de formulat, in baza art. 150 c.p.civ. constata
dezbaterile incheiate si acorda cuvantul pe contestatia in anulare.
   Contestatoarea prin avocat sustine verbal motivele dezvoltate in
scris, invederand ca a achitat debitul in totalitate, a depus la dosar
dovada, fila 53 dosar, insa instanta de recurs a omis sa mentioneze
achitarea debitului iar al doilea motiv al contestatiei il reprezinta
confundarea obiectului recursului, solicitand admiterea contestatiei in
anulare asa cum a fost formulata, anularea deciziei comerciale  nr.
454/15.04.2008 si admiterea recursului in sensul respingerii cererii de
deschidere a procedurii fata de achitarea integrala a debitului, fara
cheltuieli de judecata.
   Intimata (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...) prin avocat declara
ca este de acord cu admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata,
invederand ca debitul a fost achitat integral, sens in care recursul
urmeaza a fi admis.
   Intimata administrator judiciar prin avocat solicita respingerea
contestatiei si amanarea pronuntarii pentru a depune concluzii scrise.
              C U R T E A,
      Deliberand asupra contestatiei in anulare de fata.
      Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de A p e l  B u c u
r e s t i - Sectia a V  a Comerciala sub nr(...) din 2.06.2008
contestatoarea (...) S. S. (...) a formulat in contradictoriu cu intimata
(...) D. H. (...) contestatia in anulare impotriva deciziei comerciale nr.
454 din 15.04.2008 a Curtii de A p e l  B u c u r e s t i - Sectia a V a
Comerciala, solicitand anularea deciziei si, pe cale de  consecinta,
admiterea recursului declarat impotriva sentinte comerciale nr. 236/2008 a
T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i - Sectia a VIII a Comerciala,
trimiterea cauzei spre rejudecare sau, in subsidiar, modificarea sentintei
in sensul respingerii cererii introductive ca neintemeiata.
      In motivarea contestatiei in anulare, petenta a aratat ca
decizia comerciala atacata a fost data cu neobservarea dovezilor de
achitare a debitului depuse la dosar, instanta de recurs savarsind o eroare
materiala in sensul articolului 318 teza I Cod procedura civila.
      Astfel, motivul principal de recurs a vizat imprejurarea ca
debitul in baza caruia a fost formulata cererea de deschidere a procedurii
si in baza caruia s-a pronuntat sentinta comercial recurata, nr. 236/2008 a
 T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, a
fost achitat in integralitate si astfel cererea introductiva a ramas fara
obiect.
      In sustinerea recursului a fost depusa la dosar la data de
9.04.2008 dovada achitarii debitului, respectiv ordinul de plata nr.
311/2008, vizat de E. Bank, in care se mentioneaza expres "plata in cont a
(...) S. S. (...)", ca beneficiar (...) D. H. si suma de 62.273,27 lei
pentru care s-a formulat cererea introductiva si s-a deschis procedura.
      Desi in considerentele deciziei se retin sustinerile sale cu
privire la achitarea in tot a debitului si se retine depunerea de
inscrisuri in sustinerea recursului, la momentul deliberarii, sustine
contestatoarea, au fost omise din greseala aceste dovezi  esentiale,
instanta de recurs concluzionand eronat ca pe fondul cauzei recurenta nu a
facut dovada achitarii debitului catre creditoare.
       Astfel, solutia instantei de  recurs  se  incadreaza  in
dispozitiile articolului 318 Cod procedura civila, fiind rezultatul unei
greseli materiale.
      In al doilea rand, a mai aratat contestatoarea, tot in sensul
articolului 318 Cod procedura civila, o eroare materiala a mai savarsit
instanta de recurs si prin confundarea obiectului recursului prin aceea ca,
in partea finala a considerentelor deciziei comerciale atacate, a aratat ca
potrivit inscrisurilor de la dosar, recurenta debitoare mai are creante
neachitate catre 10 creditori, si astfel cererea este cu atat mai mult
neintemeiata.
      Cum, in raport de limitele investirii, in cadrul dosarului
nr(...) al Curtii de A p e l  B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala
 nu se analizau nici oportunitatea si nici echitatea mentinerii hotararii
recurate ci numai daca aceasta hotarare mai are sau nu obiect, cata vreme
creanta in baza caruia s-a pronuntat s-a achitat in integralitate, instanta
de recurs a  savarsit  o  greseala  materiala,  obiectul  recursului
neconstituindu-l celelalte creante neachitate de catre debitoare.
      In fine, contestatoarea a mai sustinut ca instanta de recurs a
lasat necercetat unul din motivele de casare, respectiv nelegala citare a
petentei care a fost citata prin afisare la usa instantei, desi creditoarea
nu a facut dovada vreunei imposibilitati de aflare a domiciliului sau
resedintei reale a societatii, avand, totodata, cunostinta de punctele de
lucru ale acesteia.
       In probatoriu a fost depus ordinul de plata nr.311 din
12.02.2008 pentru suma de 62.273,27 lei in contul creditoarei (...) D. H.
de catre banca platitoare a petentei si practica judiciara.
      La termenul de judecata din 22.09.2008 (...) D. DE TRANSPORT
FEROVIAR B (...) a formulat cerere de introducere in cauza ca succesoare in
drepturi a creditoarei intimate (...) D. H. (...), depunand in dovedirea
calitatii sale procesuale contractul de cesiune de creanta si vanzare de
drepturi litigioase incheierii la 6.06.2008, notificarea debitorului cedat
din data de 6.06.2008 si a solicitat admiterea contestatiei in anulare,
anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008 a Curtea de A p e l  B u
c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala si admiterea recursului declarat
de catre debitoarea contestatoare impotriva deciziei  comerciale  nr.
236/2008 a T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i - Sectia a VII a
Comerciala, in sensul respingerii cererii introductive de deschidere a
procedurii prevazute de Legea nr.85/2006 ca neintemeiata, fata de achitarea
integrala a creantei.
       Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, constata
contestatia in anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008 pronuntata
de Curtea de A p e l  B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala a
dosarului nr(...), intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
       In sustinerea recursului sau promovat impotriva sentintei
comerciale nr. 236/21.01.2008 a T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t
i - Sectia a VII a Comerciala in dosarul nr(...) debitoarea (...) S. S.
(...) a solicitat proba cu inscrisuri, depunand la dosar, printre alte
inscrisuri, si dovada achitarii debitului in suma de 62.273,27 lei catre
creditoarea (...) D. H. (...), respectiv OP nr. 311/12.02.2008 (fila 38
dosar recurs).
      Prin decizia comerciala nr. 454/15.04.2008, Curtea de A p e l
 B u c u r e s t i - Sectia a V  a Comerciala a respins recursul ca
nefondat, retinand considerentele hotararii ca,  "Pe  fondul  cauzei,
recurenta nu a facut dovada achitarii debitului catre creditoare si, mai
mult decat atat, Curtea retine, potrivit inscrisurilor de la dosar, ca
recurenta debitoare mai are creante neachitate catre zece creditori".
      Potrivit dispozitiilor articolului 318 alineat 1 Cod procedura
civila "Hotararile instantei de recurs mai pot fi atacate cu contestatie,
cind dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand
instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis de
greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare".
      In sensul textului citat, dupa cum s-a aratat in practica
judiciara si in doctrina de specialitate, "greseala materiala" inseamna
greseala de ordin procedural, de o asemenea gravitate incat a avut drept
consecinta darea unei solutii gresite.
      Cu alte cuvinte, trebuie sa fie vorba despre acea greseala pe
care o comite instanta prin confundarea unor elemente importante sau a unor
date materiale si care determina solutia pronuntata.
      In aceasta categorie intra greseli comise prin confundarea unor
date esentiale ale dosarului cauzei.
      Prin urmare, greselile instantei de recurs, care deschid calea
contestatiei in anulare, sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de
apreciere a probelor ori de  interpretare  a  dispozitiilor  legale,
legiuitorul neurmarind sa deschida partilor recursul la recurs, care sa fie
solutionat de aceeasi instanta, sub motivul ca s-a stabilit eronat situatia
de fapt.
      Astfel, in sensul dispozitiilor articolului 318 alineat 1 teza
I Cod procedura civila, instanta de recurs a savarsit o eroare materiala
prin faptul ca nu a observat inscrisul depus la dosar de catre recurenta
debitoare in sustinerea motivului de recurs potrivit caruia debitul a fost
integral achitat catre creditoarea intimata, inscris aflat la fila 38 dosar
(O.P. 311/12.12.2008), fapt ce a condus la solutia pronuntata in sensul ca
recursul este nefondat deoarece recurenta debitoare nu a facut dovada
achitarii debitului.
       In ceea ce priveste celalalt  motiv  invocat  de  catre
contestatoare in anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008, respectiv
faptul ca instanta de recurs a confundat obiectul recursului, motivand
respingerea recursului pentru existenta altor zece creante ale  unor
creditori diferiti ce nu figurau in cauza, recursul fiind declarat fata de
hotararea care admisese cererea de deschidere a procedurii prevazuta de
Legea nr.85/2006 formulata doar de catre creditoarea intimata (...) D. H.
(...) caruia recurenta debitoare ii achitase integral debitul la data de
12.02.2008 (fila 38) acesta nu reprezinta o greseala materiala in sensul
dispozitiilor articolului 318 alineat 1 teza I Cod procedura civila, ci,
eventual o greseala de judecata, in sensul ca instanta de recurs a depasit
cadrul procesual cu care fusese investita, pronuntandu-se asupra unor probe
existente la momentul darii hotararii de catre instanta de fond si pe care
judecatorul fondul nu le-a avut in vedere la acel moment, astfel incat
respectivele probe (acte, inscrisuri) care dovedeau existenta si a altor
creante ale unor creditori diferiti asupra debitoarei nu au fost elemente
de natura a contribui la pronuntarea hotararii instantei de fond ce forma
obiectul recursului.
      De asemenea, nici motivul potrivit caruia instanta de recurs nu
a analizat motivul de recurs vizand imprejurarea ca recurenta debitoare nu
a fost legal citata la judecarea pricinii in fond, nu este fondat, instanta
de recurs respingand acest motiv de recurs ca neintemeiat, aratand expres
ca "nu pot fi retinute criticile privind nelegala citare a debitoarei".
Acest fapt reprezinta o judecata efectuata de catre instanta de recurs
asupra motivului de recurs invocat de catre debitoarea recurenta si nu
poate constitui obiectul unei contestatii in anulare in sensul articolului
318 alineat 1 teza II Cod procedura civila deoarece, dupa cum am aratat,
greselile instantei de recurs care deschid calea contestatiei in anulare,
sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor ori
de interpretare a dispozitiilor legale.
      Asa fiind, fata de dispozitiile articolului 318 alineat 1 teza
I Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca savarsirea erorii materiale
involuntare de catre instanta de recurs, in sensul de a nu observa
existenta la dosar a inscrisului prin care recurenta facea dovada achitarii
debitului catre creditoarea  care  solicitase  deschiderea  procedurii
prevazuta de Legea nr.85/2006, ceea ce a determinat aprecierea instantei in
sensul ca nu sa facut dovada achitarii debitului, este o eroare materiala
de natura a atrage nulitatea deciziei comerciale astfel pronuntate, astfel
incat admite contestatia in anulare. Anuleaza decizia comerciala nr.
454/15.04.2008 a Curtii de A p e l  B u c u r e s t i - Sectia a V a
Comerciala.
      Pe cale de consecinta, rejudecand recursul, Curtea, fata de
dovezile depuse de catre debitoarea recurenta in sensul achitarii integrale
a debitului - in suma de 62.273,27 lei catre creditoarea intimata (...) D.
H. (...), prin OP nr. 311/12.02.2009 (fila 38), fapt recunoscut ca atare si
de catre creditoare, aceasta confirmand incasarea sumei ce reprezenta
creanta sa potrivit titlului executoriu detinut.
      Potrivit dispozitiilor articolului 129 alineat 6 Cod procedura
civila, in toate cazurile, judecatorii hotarase numai asupra obiectului
cererii deduse judecatii.
       Obiectul recursului il formeaza sentinta  comerciala  nr.
236/21.01.2008 a T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i - Sectia VII
a Comerciala prin care a fost admisa cererea creditoarei (...) D. H. (...)
si deschisa procedura generala a insolventei impotriva debitoarei (...) S.
R.M.R. (...), motivat de faptul ca debitoarea datoreaza creditoarei suma de
62.273,27 lei conform sentintei civile nr. 114/1.02.2006 a J u d e c a t o
r i e i  R o s i o r i  d e  V e d e, creanta fiind certa, lichida si
determinata, exigibila, valoarea acesteia depasind valoarea prag stabilita
de articolul 3 punctul 12 din legea nr.85/2006.
       Prin achitarea integrala a  debitului  catre  creditoarea
intimata, nu se mai justifica deschiderea procedurii insolventei impotriva
debitoarei recurente, aceasta proband faptul ca nu se afla in stare de
insolventa, astfel incat Curtea, fata de dispozitiile articolului 8 alineat
1 din Legea nr.85/2006, articolului 312 alineatele 1,2 Cod procedura
civila, admite recursul.
      Modifica in tot sentinta comerciala atacata, in sensul ca
respinge cererea creditoarei de deschidere a  procedurii  insolventei
prevazuta de Legea nr.85/2006.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
      Admite contestatia in anulare
      Anuleaza decizia comerciala nr. 454/15.04.2008 a Curtii de A p
e l  B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala.
      Admite recursul declarat de contestatoarea (...) S. S. (...),
in contradictoriu cu intimatele (...) D. H. (...) si GENERAL H. EXPERT T.,
impotriva deciziei comerciale nr.454/15.04.2008, pronuntata de Curtea de  A
p e l  B u c u r e s t i - Sectia a V-a Comerciala, in dosarul nr(...).
      Modifica in tot sentinta comerciala atacata in sensul ca
respinge cererea creditoarei de deschidere a  procedurii  insolventei
prevazuta de Legea nr.85/2006.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica azi 22.09.2008.
     PRESEDINTE            JUDECATOR       JUDECATOR
N. T. D.  F. S.  J. E.

GREFIER
                                D. S.
Red.Jud.M.S.C.
Tehnored.A.A.
2 ex.
Curtea de A p e l  B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala
Presedinte - N. E.
Judecator  -U. H. O.
Judecator  -S. N. E.

 T r i b u n a l u l   B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala
Judecator sindic : B. E.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea decizia civila nr.159/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.21/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1687 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 359/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 36 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 368 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013