Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea pomiculturii nr. 348/2003
Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, actualizata la data de 29 octombrie 2009


facebook

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza cadrul de dezvoltare a pomiculturii, infiintarea si exploatarea plantatiilor pomicole, producerea si valorificarea fructelor, pe baza fundamentarii stiintifice si extensiei progresului tehnic, in conditiile organizarii comune de piata in sectorul fructelor.
Art. 2. - (1) Organul de specialitate al administratiei publice centrale in domeniu care elaboreaza strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Obiectivele strategice ale dezvoltarii pomiculturii sunt:
a) concentrarea si specializarea productiei pomicole;
b) introducerea in cultura a speciilor si soiurilor competitive pe plan european;
c) dezvoltarea centrelor si bazinelor cu traditie in domeniu, care sa asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografica.
Art. 3. - (1) Organizarea comuna de piata in sectorul fructelor contine reguli privind:
a) patrimoniul pomicol si potentialul de productie pomicola;
b) siguranta alimentara si valorificarea fructelor si produselor din fructe in conditii de calitate;
c) organizatiile profesionale, interprofesionale si organismele pe filiera;
d) instrumentele si mecanismele de reglementare a pietei.
(2) Speciile de pomi, arbusti fructiferi si capsuni cultivate in Romania sunt prevazute in anexa nr. 1.


CAPITOLUL II
Patrimoniul pomicol

Art. 4. - (1) Patrimoniul pomicol se compune din urmatoarele grupe: pomi si arbusti fructiferi, indiferent de sistemul de cultura, capsunarii, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile in pregatire pentru plantare si terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbusti fructiferi si capsuni.
(2) Pastrarea patrimoniului pomicol, mentinerea si ridicarea valorii biologice si a potentialului productiv al plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni si protejarea mediului inconjurator, a apei, solului si pastrarea ecosistemului si biodiversitatii revin cultivatorilor.
Art. 5. - (1) Patrimoniul pomicol se clasifica in urmatoarele categorii:
a) plantatii tinere, pana la intrarea pe rod;
b) plantatii pe rod, in plina productie;
c) plantatii pe rod, in declin;
d) pepiniere pomicole;
e) colectii pomologice, culturi de concurs si loturi experimentale;
f) terenuri in pregatire pentru infiintarea plantatiilor.
(2) Sistemul de cultura se defineste prin densitate, sortimente, tehnologii, performante tehnice si economice si se clasifica in urmatoarele grupe:
a) sistem extensiv;
b) sistem intensiv;
c) sistem superintensiv;
d) pomi razleti.
Art. 6. - (1) Plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni se realizeaza cu precadere in zonele consacrate, pe terenuri cu conditii ecologice favorabile fiecarei specii, denumite areale pomicole.
(2) Arealele pomicole reprezinta zona geografica a culturii pomilor si arbustilor fructiferi, constituie o categorie distincta a fondului funciar si sunt prevazute in anexa nr. 2.
(3) Pomii si arbustii fructiferi situati in curti, gradini, pasuni, fanete, aliniamente si ale caror produse nu fac obiectul comercializarii pe piata fac parte din categoria pomi razleti si nu se evidentiaza in cadastrul pomicol.
(4) Evidenta pomilor razleti se tine separat, in scop statistic.
Art. 7. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Internelor si Reformei Administrative organizeaza inventarierea patrimoniului pomicol o data la 5 ani.
(2) Procedurile pentru desfasurarea inventarierii si modelul formularelor pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului internelor si reformei administrative.
Art. 8. - Tehnologiile de infiintare si intretinere a plantatiilor pomicole, pe specii, se reactualizeaza si se elaboreaza de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti Maracineni si se distribuie prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola, denumita in continuare ANCA.

Punere in aplicare CAPITOLUL II prin Norma metodologica de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003... din 12/02/2004 :
SECTIUNEA 1 Patrimoniul pomicol
Art. 1. -
(1) Lucrarile de zonare teritoriala a arealelor pomicole, pe bazine, centre si exploatatii pomicole, alcatuite din livezi, se fac de specialistii din domeniul pomiculturii din sectorul de cercetare, impreuna cu reprezentantii producatorilor, constituiti in comisii judetene, si se definitiveaza de o comisie centrala.
(2) Componenta Comisiei centrale si a comisiilor judetene privind lucrarile de zonare a pomiculturii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
Art. 2. -
Delimitarea teritoriala a zonelor pomicole se evidentiaza distinct in cadastrul pomicol, ca parte componenta a cadastrului agricol, iar normele metodologice de realizare si tinere a evidentei cadastrului pomicol se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor.
Art. 3. -
Definitiile elementelor componente ale patrimoniului pomicol sunt prevazute in anexa nr. 1.
Punere in aplicare CAPITOLUL II prin Norma metodologica de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003... din 12/02/2004 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
A. Definitii privind elementele componente ale patrimoniului pomicol din punct de vedere teritorial
1. Zona pomicola este suprafata de teren dintr-un mare ecosistem natural cu structura geografica si de clima relativ asemanatoare.
2. Bazinul pomicol este suprafata de teren in care speciile pomicole intalnesc conditii speciale de cultura privind factorii de clima si sol, unde se pot cultiva mai multe specii pomicole cu caractere asemanatoare.
3. Centrele si exploatatiile pomicole sunt entitati componente ale unui bazin pomicol si se caracterizeaza printr-o specializare mai accentuata a culturii anumitor specii pomicole.
B. Sisteme de cultura
1. Sistemul extensiv sau sistemul clasic se caracterizeaza prin pomi de vigoare mare, cu coroane globuloase si cu 150-200 pomi/ha; durata economica a plantatiei este mai mare.
2. Sistemul intensiv se caracterizeaza prin pomi de vigoare mica sau mijlocie, cu 600-1.200 pomi/ha, iar fructele sunt de calitate net superioara.
3. Sistemul superintensiv se caracterizeaza prin pomi de vigoare mica, condusi prin taieri in coroane aplatizate cu densitate foarte mare, cu pana la 2.500 pomi/ha si care produc fructe de calitate foarte buna.
4. Pomii razleti sunt pomi izolati care se gasesc in curti si gradini, pe aliniamentele drumurilor, la marginea padurilor, pe pasuni si fanete si care nu prezinta importanta economica.

CAPITOLUL III
Infiintarea, exploatarea si defrisarea plantatiilor pomicole

Art. 9. - (1) Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni se face in zone consacrate, alegerea speciilor si soiurilor este optiunea libera a oricarui proprietar sau detinator de teren, la recomandarea specialistilor autorizati in acest scop, conform prevederilor legale.
(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi razleti in gradini si curti, precum si in terenurile din extravilan se face respectandu-se distantele fata de limita proprietatii vecinilor, astfel:
a) la 2 m de razor sau gard, pomi cu talie mica;
b) la cel putin 3 m de razor sau gard, pomi cu talie mare.
Art. 10. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultura, prin ANCA, fac recomandari periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigura productii de calitate, competitive, solicitate de piata, pentru a fi introduse in cultura.
Art. 11. - Proprietarii si detinatorii legali de terenuri, care doresc sa infiinteze plantatii pomicole, beneficiaza de ajutoare financiare din partea statului in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 12. - Amenajarea unor terenuri in panta, slab fertile si cu fenomene de eroziune a solului si valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activitati de interes national pentru protejarea mediului si se bucura de sprijinul statului, asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 13. - (1) Plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha, situate in zone, bazine si centre consacrate, se infiinteaza in baza autorizatiei de plantare eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.
Punere in aplicare prin Ordin 149/2004 :
ANEXA Nr. 1
  Propunem aprobarea
  ||||||||||||||||||                             Se aproba
  Camera agricola                               |||||||||
                                       Director DADR
                                      Nr. ......./........

                      CERERE
   pentru eliberarea autorizatiei de plantare de pomi fructiferi si arbusti fructiferi

  Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................,
                (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
in calitate de proprietar/detinator legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul in localitatea
.........................., str. .................. nr. ............, judetul ................,
telefon ........., fax ......., inregistrata la registrul comertului cu nr. ......, reprezentat
prin ............., avand functia de ............., solicit eliberarea autorizatiei de plantare
in zona ............, comuna ..........., satul ........., tarlaua ......., parcela ..........,
in punctul denumit local ..............., pe suprafata totala de .............. ha, pe perioada
de ............. ani, din care:
  - anul ......... .......... ha, din specia ..........., soiurile ...........................
  Tipul plantatiei ..........................................................................,
           (se insereaza datele din proiectul de infiintare a plantatiei aprobat)
numarul de pomi/ha .........................
  Mentionez pe propria raspundere ca:
  1. am luat cunostinta de prevederile art. 15, 16, 19 si 20 din Legea pomiculturii
nr. 348/2003;
  2. detin documentele insotitoare privind provenienta si calitatea materialului saditor
pomicol folosit la plantare;
  3. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea stiintifica in domeniul
pomiculturii prin tehnologiile-cadru de infiintare a plantatiilor pomicole;
  4. anexez copie de pe actul de proprietate (detinere legala) asupra terenului.

          Data                           VIZAT
     ........................                      |||||
     Semnatura solicitantului                     ISCTPVLF
NOTA:
1. Cererile se solutioneaza in termen de o luna de la data inregistrarii.
2. Cererile se intocmesc in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la solicitant, iar celalalt se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala teritoriala.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
Judetul .................../Municipiul Bucuresti
AUTORIZATIE
de plantare pomi fructiferi/arbusti fructiferi
Nr. ............/..............
In conformitate cu prevederile art. 15 si 16 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 si cu art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 156/2004, in baza cererii aprobate cu nr. ............../..............., se autorizeaza persoana fizica/juridica ..............., din localitatea .........................., judetul ..................., sa planteze suprafata de .................. ha pomi fructiferi/arbusti fructiferi, in suprafata totala de ......... ha, din care in:
- anul/anii .......... ......... ha, specia ....., soiul/soiurile ......... .
Prezenta autorizatie este valabila pentru suprafata totala de plantare, esalonata pe o perioada de ............... ani.
     
  Data eliberarii Directorul directiei pentru agricultura
si dezvoltare rurala,
  ......................
    .......................................
(2) Pentru plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 2 ha si pentru plantatiile de arbusti fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha autorizatia de plantare se elibereaza in baza unui proiect de infiintare a plantatiei pomicole elaborat de persoane autorizate si avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultura sau de statiunea de cercetare-dezvoltare pomicola din zona.
(3) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de plantare colectiile de pomi si arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs si parcelele experimentale.
Art. 14. - (1) Defrisarea plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi de interes comercial apartinand persoanelor fizice sau juridice se face numai in baza autorizatiei de defrisare eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, si are scop statistic.*)
Punere in aplicare prin Ordin 149/2004 :
ANEXA Nr. 3
  Propunem aprobarea                             Se aproba
  ||||||||||||||||||                             |||||||||
                                       Director DADR
                                     Nr. ......../.........

                      CERERE
        pentru eliberarea autorizatiei de defrisare a plantatiei de pomi
                fructiferi si arbusti fructiferi

  Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................,
                (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
in calitate de proprietar (detinator legal)*), cu domiciliul/sediul in localitatea ...........,
str. ............... nr. ....., avand functia de ............., solicit eliberarea autorizatiei
de defrisare a parcelei .............. din comuna .........., satul ......., tarlaua .........,
in punctul denumit local ............., pe suprafata totala de ...... ha, pe perioada de ...... ani,
din speciile ................................, soiurile .............................. .
___________
  *) Se va atasa copie xerox de pe titlul de proprietate/documentul legal de detinere a
terenului.

  Varsta plantatiei propuse pentru defrisare este de ...... ani si prezinta ......% goluri.
  Solicit autorizatia de defrisare pentru plantatia de pomi fructiferi/arbusti fructiferi din
urmatoarele motive: ...........................................................................
  Dupa defrisare terenul va avea/nu va avea aceeasi categorie de folosinta, fiind utilizat
pentru ......................... .
  Ma oblig ca in termen de 30 de zile de la data defrisarii plantatiei de pomi
fructiferi/arbusti fructiferi sa anunt oficiul teritorial de cadastru agricol si organizarea
teritoriului agricol despre schimbarea categoriei de folosinta a terenului.

   .......................             ...............................
       (data)                   (semnatura solicitantului)
NOTA:
1. Cererile se intocmesc in 3 exemplare, dintre care un exemplar se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala teritoriala, altul ramane la solicitant si un exemplar se inainteaza la oficiul teritorial de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.
2. Cererile se solutioneaza in termen de 3 luni de la data inregistrarii.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
Judetul .................../Municipiul Bucuresti
AUTORIZATIE
pentru defrisarea plantatiei de pomi fructiferi/arbusti fructiferi
Nr. ........../..........
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 si ale art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 156/2004, in baza cererii aprobate cu nr. ...../...., se autorizeaza persoana fizica/juridica ..........., din localitatea ........., judetul ................, proprietar/detinator legal, sa defriseze plantatia de pomi fructiferi/arbusti fructiferi ................... din comuna ............., satul .........., tarlaua ................, in punctul denumit local ......., pe suprafata totala de ...... ha, in perioada .........., din speciile .............................., soiurile ........................ .
Plantatia de pomi fructiferi/arbusti fructiferi supusa defrisarii are varsta de ...... ani si prezinta ......% goluri.
Alte motive pentru care se solicita defrisarea sunt: ........................
Directorul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala,
..............................................................
Data eliberarii
..................
(2) Conditiile minime pentru autorizarea defrisarii plantatiilor pomicole sunt:
a) plantatia prezinta goluri si pomi uscati in proportie de 60%;
b) plantatia se afla in declin si prezinta infectii provocate de micoze, bacterii, virusi, a caror combatere nu se justifica economic;
c) au durata normala de functionare expirata;
d) in cazurile cand se solicita defrisarea plantatiilor de nuc si de castan comestibil in masiv, cererea de defrisare va fi insotita de documente privind expertiza tehnica efectuata de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultura sau de statiunea de cercetare-dezvoltare pomicola din zona; criteriile care stau la baza documentatiei in vederea autorizarii taierii exemplarelor de nuc si castan comestibil, precum si a defrisarii lor cand sunt in masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.
(3) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de defrisare se depune la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 3 luni inainte de executarea defrisarii.
(4) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de defrisare colectiile de pomi si arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs si parcelele experimentale, care se aproba de consiliile stiintifice ale unitatilor respective.
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantarii si defrisarii plantatiilor pomicole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004.

Art. 15. - (1) Materialul lemnos rezultat din defrisarea plantatiilor pomicole si a nucilor este proprietatea fiecarui detinator legal al plantatiei si al pomilor razleti, care il poate comercializa sau utiliza in mod liber.
(2) In cazul comercializarii, materialul lemnos trebuie sa fie insotit de autorizatia de defrisare eliberata in conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si de avizul de insotire a materialului lemnos.
Art. 16. - (1) Durata de functionare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi, in conditiile de exploatare normala, precum si modalitatea defrisarii acestora sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.**)
(2) In cazul in care, dupa defrisare, terenul respectiv nu se replanteaza, detinatorii au obligatia sa inainteze la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, cu 3 luni inaintea defrisarii, documentatia necesara pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Regimul de exploatare a plantatiilor pomicole si arbustilor fructiferi apartinand institutiilor de invatamant, cu scop didactic, si al parcelelor experimentale ale unitatilor de cercetare se va stabili prin planurile de invatamant, respectiv prin programele de cercetare ale unitatilor respective.
___________
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.

Art. 17. - Cultura nucului din categoria pomi razleti este supusa si urmatoarelor prevederi speciale:
a) plantarea nucilor se face cu materialul saditor selectionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta si cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
b) taierea nucilor si castanilor comestibili din categoria pomi razleti, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizatiei-model prevazute in anexa nr. 3;
c) cererea pentru taierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi razleti solicitata de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel putin o luna inaintea executarii taierii, iar aceasta se verifica si se aproba de specialistii directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) criteriile care stau la baza documentatiei in vederea autorizarii taierii nucilor razleti/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt imbatraniti si prezinta ramuri uscate in proportie de 60% din coroana;
2. pomii sunt amplasati intr-un perimetru unde urmeaza sa se construiasca obiective de interes national sau de interes al comunitatii locale;
3. pomii sunt amplasati pe aliniamentele drumurilor nationale si se pune in pericol siguranta circulatiei rutiere.
Art. 18. - (1) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor si a castanilor comestibili aflati in plantatii sau ca pomi razleti, cu consemnarea proprietarilor si a parcelelor cadastrale in care se gasesc.
(2) Nucii si castanii comestibili pentru care s-a obtinut autorizatia de defrisare se vor marca dupa sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.
Art. 19. - In programele de impadurire si combatere a eroziunii solului din zonele de cultura a nucului si castanului se vor introduce si aceste specii. Regia Nationala a Padurilor-Romsilva si alti detinatori de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material saditor din soiuri autorizate si recomandate, precum si biotipurile locale.

Punere in aplicare CAPITOLUL III prin Norma metodologica de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003... din 12/02/2004 :
SECTIUNEA a 2-a Infiintarea, exploatarea si defrisarea plantatiilor pomicole
Art. 4. -
(1) Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si a celor de arbusti fructiferi cu suprafata mai mare de 0,2 ha se efectueaza pe baza autorizatiei de plantare, care se elibereaza de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti pe baza unei cereri adresate de catre producatorii interesati. Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor tine evidenta suprafetelor ce se infiinteaza cu pomi fructiferi si arbusti fructiferi.
(2) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plantare se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana a municipiului Bucuresti, cu cel putin o luna inainte de data inceperii infiintarii plantatiei. Cererea va contine informatiile necesare pentru completarea autorizatiei de plantare si va fi vizata de specialistul de la centrul agricol din comuna unde se infiinteaza plantatia. Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plantare va fi insotita de un proiect de infiintare a exploatatiei pomicole, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), din Legea pomiculturii nr. 348/2003, denumita in continuare lege.
(3) Autorizatia de plantare cuprinde urmatoarele elemente:
a) numele/denumirea producatorului, persoana fizica sau juridica;
b) adresa/sediul producatorului;
c) locul plantarii: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscuta local;
d) suprafata totala ce urmeaza a se planta, defalcata pe ani;
e) specia, soiul/soiurile folosite la plantare;
f) tipul plantatiei si numarul de pomi/ha.
(4) Cererile-tip pentru solicitarea autorizatiei de plantare, modelul de autorizatie de plantare, precum si formularele pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
Art. 5. -
(1) Categoriile de soiuri prevazute la art. 16 alin. (1) din lege se definesc astfel:
a) soiuri autorizate sunt acele soiuri care sunt inscrise in Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din Romania, precum si soiurile inscrise in cataloagele soiurilor de plante cultivate ale tarilor membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) soiuri recomandate sunt soiurile prevazute in lucrarile de zonare a speciilor de pomi fructiferi si arbusti fructiferi pentru cultura in cadrul fiecarei zone, bazin sau centru pomicol; aceste soiuri sunt recomandate a fi prevazute in proiectele de infiintare a plantatiilor comerciale;
c) soiuri autorizate temporar sunt acele soiuri aflate in curs de omologare, cele introduse din tari terte, aflate in curs de testare, soiuri vechi, locale, dintr-o anumita zona cu traditie, si care sunt solicitate de consumatori;
d) soiuri interzise sunt soiurile care nu sunt prevazute in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, precum si soiurile provenite din tari terte inainte de a fi testate.
(2) Soiurile speciilor pomicole folosite la plantare sunt din categoriile autorizate si recomandate pentru cultura pe fiecare zona, iar lista acestora, pe specii, este prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 6. -
Conditiile privind amenajarile de plantatii de pomi fructiferi si arbusti fructiferi pe terenuri in panta, slab fertile si cu fenomene de eroziune, precum si fondurile necesare acestei actiuni, in conformitate cu prevederile art. 18 din lege, se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
Art. 7. -
Proprietarii sau detinatorii legali ai plantatiilor pomicole, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a executa lucrarile de intretinere a acestora, in special tratamentele pentru combaterea bolilor si daunatorilor, in asa fel incat sa asigure productiile specifice soiurilor cultivate, tinand cont de protectia mediului si a apei.
Art. 8. -
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura elaboreaza tehnologii de cultura adaptate diferitelor zone si tipuri de plantatii, pe specii si soiuri, care se difuzeaza anual catre cultivatorii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni, prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola.
Art. 9. -
Detinatorii de plantatii pomicole au obligatia de a asigura protectia solurilor si a amenajarilor hidroameliorative, existente pe suprafetele pe care le exploateaza, prin curatarea si repararea canalelor de colectare a apelor de pe versanti, mentinerea in stare de functionare a sistemelor de irigatii, precum si intretinerea cailor de acces, a drumurilor de exploatare si a zonelor de intoarcere.
Art. 10. -
(1) Autorizatiile de defrisare a plantatiilor pomicole se elibereaza de catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti pe baza cererilor adresate acesteia de catre detinatorii plantatiilor pomicole.
(2) Autorizatia de defrisare va cuprinde:
a) numele/denumirea detinatorului, persoana fizica sau juridica;
b) adresa/sediul detinatorului;
c) amplasarea plantatiei: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctul, cu denumirea cunoscuta local;
d) suprafata pentru care se solicita autorizatia de defrisare;
e) data defrisarii: anul, luna;
f) specia/speciile si soiul/soiurile din plantatia propusa pentru defrisare;
g) varsta plantatiei - ani;
h) procentul de goluri din plantatie;
i) motivatia defrisarii;
j) modul de folosinta a terenului dupa defrisare.
(3) Formularele-tip pentru cererea de defrisare, precum si modelul autorizatiei de defrisare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
(4) Suprafetele de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni, care constituie colectii, culturi pomicole de concurs si parcele experimentale, se excepteaza de la obtinerea autorizatiei de defrisare, defrisarea acestora aprobandu-se de consiliile stiintifice ale unitatilor de cercetare din domeniul pomiculturii.
Art. 11. -
(1) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de defrisare a plantatiilor pomicole se depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti cu cel putin 3 luni inainte de data defrisarii. Cererea cuprinde informatiile necesare pentru completarea autorizatiei de defrisare si va fi vizata de specialistul de la centrul agricol teritorial.
(2) Daca detinatorul plantatiei pomicole care urmeaza a fi defrisata schimba categoria de folosinta a terenului, acesta are obligatia de a notifica directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti, cu 3 luni inaintea defrisarii, si va motiva in scris decizia luata.
Art. 12. -
Durata normata de functionare a plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni se stabileste pe specii si este prevazuta in anexa nr. 3.
Art. 13. -
Criteriile care stau la baza defrisarii nucilor si castanilor comestibili sunt:
a) plantatia nu se justifica din punct de vedere economic, prezentand goluri si pomi uscati in proportie de peste 60%;
b) plantatia este amplasata pe traseul unei autostrazi sau al altui obiectiv de importanta nationala;
c) nucii si castanii razleti pot fi defrisati daca prezinta coroana uscata in proportie de 70%;
d) daca sunt amplasati in perimetrul construibil al unui obiectiv de importanta strategica.
Art. 14. -
Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va inventaria nucii si castanii comestibili din plantatii in masiv si razleti, o data pe an, in luna ianuarie, si va consemna datele de identificare a proprietarilor sau detinatorilor legali, iar rezultatele se vor inscrie intr-un registru special care va fi in responsabilitatea specialistului de la centrul agricol. Centralizarea datelor se va face la serviciul productiei vegetale de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti.
Punere in aplicare CAPITOLUL III prin Norma metodologica de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003... din 12/02/2004 :
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
Soiurile speciilor pomicole cultivate in Romania
1. Cais: Callatis, Cea mai buna de Ungaria, Comandor, Dacia, Dana, Excelsior, Favorit, Litoral, Selena, Tudor, Umberto, Sulmona, Olimp, Rosii de Baneasa s.a.
2. Cires: Amar Galata, Amar Maxut, Bigarreau Burlat, Bing, Boambe de Cotnari, Stella, Germersdorf, Negre de Bistrita, Pietroase Donissen, Rosii de Bistrita, Sam, Van.
3. Visin: Bucovina, Crisana, de Botosani, Iva, Meteor, Mocanesti, Nana, Oblacinska, Schattenmorelle, Timpurii de Osoi s.a.
4. Piersic: Cardinal, Collins, Congres, Flacara, Jerseyland, Redhaven, Springcrest, Superba de toamna, NJC 108, Vesuvio.
5. Prun: Carpatin, Record, Rivers timpuriu, Renclod Althan, Tita, Valcean, Renclod de Caransebes, Minerva, Centenar, D`Agen, Dambovita, Gras romanesc, Pescarus, Silvia, Stanley, Tuleu gras, Tuleu timpuriu, Vinete de Italia, Vinete romanesti.
6. Nectarin: Cora, Crimsongold, Delta, Nectared, Romamer 2, Fantasia.
7. Migdal: Ferragnes, Marculesti, Nikitski, Pomorae, Texas.
8. Castan: Gureni, Hobita, Iza, Mara, Polovraci, Tismana.
9. Nuc: Argesan, Geoagiu 65, Jupanesti, Miroslava, Muscelean, Novaci, Sibisel 44, Orastie, Velnita, Sarmis.
10. Mar: Aromat de vara, Auriu de Bistrita, Ciprian, Delia, Delicios de Voinesti, Falticeni, Florina, Frumos de Voinesti, Generos, Golden Delicious, Goldspur, Granny Smith, Idared, Jonagold, Jonathan, Mutzu, Parmen auriu, Pionier, Prima, Radaseni, Red Melba, Romus, Romus 1, Romus 2, Starkrimson, T120, T195, Wagner premiat.
11. Par: Abatele Fetel, Argessis, Aniversare, Carpica, Conference, Cure, Favorita lui Clapp, Highland, Monica, Napoca, Timpurii de Dambovita, Triumf, Untoasa Bosc, Williams, Williams rosu.
Soiurile speciilor de arbusti fructiferi cultivate in Romania
12. Afin: Augusta, Azur, Coville, Ivanhoe, Pemberton.
13. Agris: Careless, Rezistent de Cluj, Somes, White Smith, Zenit.
14. Alun: Cozia, Romavel, Uriase de Halle, Valcea 22.
15. Catina: Serpeni.
16. Coacaz negru: Abanos, Amurg, Blackdown, Perla neagra, Record, Joseni 17, Bogatar.
17. Coacaz rosu: Abundent, Red Lake, Rosu timpuriu.
18. Maces: Brasov, Can.
19. Mur: Darrow, Smoothstem.
20. Scorus negru: Nero.
21. Soc: Bradet, Flora, Ina, Nero.
22. Trandafir pentru petale: Rosa centifolia, Rosa damascena.
23. Zmeur: Cayuga, Citria, Ruvi, Englezesc Exploit, Newburg, Star.
24. Capsun: Elsanta, Gorella, Premial, Razvan, Red Gauntlet, Satmarean, Senga Sengana, Magic, Coral.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
DURATA NORMATA DE FUNCTIONARE
a plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni
     
  Denumirea plantatiilor Ani
  Plantatii clasice de meri, peri, pruni, gutui, migdali, castani 30
  Plantatii clasice de ciresi, visini, piersici, aluni si caisi 20
  Plantatii intensive de meri, peri, pruni 20
  Plantatii intensive de ciresi, piersici si caisi 20
  Plantatii de nuci 40
  Plantatii de agris, coacaz si trandafiri de dulceata 10
  Plantatii de zmeur, afin, mur, soc si alti arbusti fructiferi 10
  Plantatii de capsun 4

CAPITOLUL IV
Valorificarea fructelor

Art. 20. - (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifica in categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobandesc caracterul de obligativitate.***)
(2) Se supun standardelor de calitate urmatoarele fructe: ciresele, visinele, caisele, piersicile si nectarinele, capsunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile in coaja, fructele de arbusti fructiferi, precum si fructele de orice fel care fac obiectul importului.
(3) Se excepteaza de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:
a) produsele oferite de catre producatori la centrul special de pregatire, ambalare, marcare, destinate vanzarilor angro sau in detaliu;
b) produsele expediate in vrac catre unitatile si fabricile de procesare.
___________
***) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 532/2004 privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume si fructe proaspete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 6 august 2004.

Art. 21. - (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), este supusa controlului de conformitate pe filiera produsului.
(2) Controlul de conformitate se face la fata locului, in toate stadiile de comercializare, de catre organismele autorizate prin lege.
Art. 22. - (1) Analiza fructelor care fac obiectul vanzarii pe piata pentru consumul uman privind continutul de reziduuri de pesticide, contaminanti si alte substante este obligatorie si se efectueaza de laboratoarele acreditate, cel putin o data pe an sau la cererea beneficiarilor.
(2) Evidenta tratamentelor si a substantelor utilizate in plantatiile pomicole, destinate comercializarii fructelor, se tine de catre producatori si se supune controlului Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, organism autorizat prin lege in acest scop.
Art. 23. - (1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializeaza de operatorii economici, vor fi insotite de documente fiscale in care se vor inscrie de catre emitent calitatea si conformitatea cu standardele de comercializare.
(2) Micii producatori, persoane fizice, care nu sunt organizati in forme asociative pot comercializa fructe in pietele stradale sau traditionale organizate si au obligatia de a expune la vanzare produsele in conditii de calitate si igiena, pentru a asigura protectia si siguranta alimentara a consumatorului.
(3) Fructele care fac obiectul comercializarii la export pentru consum in stare proaspata vor fi insotite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.
Art. 24. - (1) Prelucrarea fructelor in scop comercial poate fi facuta de catre operatori economici autorizati pentru aceasta activitate, cu mijloace proprii sau grupati in diferite forme de cooperare.
(2) Fructele destinate prelucrarii industriale circula insotite de documente fiscale de conformitate, emise de producator sau comerciant, dupa caz, pe care se va inscrie destinatie industriala, si trebuie sa prezinte conditii minime de calitate.
(3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industriala vor fi insotite de un certificat de destinatie industriala emis de catre organismele de control autorizate conform legii.
(4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum si modelul certificatului de destinatie industriala sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.*)
___________
*) A se vedea nota de subsol corespunzatoare asteriscului din finalul art. 16 alin. (1).

Art. 25. - (1) Dreptul de folosire de catre producatori a unor denumiri de origine geografica sau produs traditional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acorda prin certificat de atestare a originii geografice, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Certificatul prevazut la alin. (1) se elibereaza de catre organele abilitate in acest scop, pe baza verificarilor facute de specialisti imputerniciti pentru controlul respectarii conditiilor impuse pentru producerea fructelor si prelucrarea acestora.
Art. 26. - Statul sprijina constituirea organizatiilor de producatori si a organizatiei interprofesionale pentru fructe, pe baza initiativei libere a producatorilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Punere in aplicare CAPITOLUL IV prin Norma metodologica de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003... din 12/02/2004 :
CAPITOLUL II Valorificarea fructelor
Art. 15. -
(1) Fructele destinate comercializarii in stare proaspata se clasifica pe categorii de calitate, conform standardelor de calitate armonizate cu standardele Uniunii Europene.
(2) Fructele proaspete care se supun clasificarii standardelor de calitate sunt prezentate in anexa nr. 4.
Art. 16. -
(1) Producatorii, detinatorii, comerciantii, precum si alte categorii de operatori nu pot expune la vanzare si nu pot comercializa fructele decat daca indeplinesc cerintele impuse de standardele de calitate.
(2) Operatorii prevazuti la alin. (1) sunt responsabili pentru respectarea conformitatii cu standardele de calitate a fructelor care se comercializeaza pe intreaga filiera a produsului.
Art. 17. -
Fructele destinate consumului uman circula pe filiera de produs insotite de un certificat de conformitate cu standardele de calitate, emis de Inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumita in continuare ISCTPVLF, al carui model este prevazut in anexa nr. 5, in conformitate cu prevederile art. 30 din lege.
Art. 18. -
Se excepteaza de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:
a) produsele oferite de catre producatori la centrele speciale de preluare, pregatire, ambalare, marcare, destinate vanzarilor de gros sau in detaliu;
b) produsele expediate in vrac catre unitatile si fabricile de procesare.
Art. 19. -
Producatorii de fructe constituiti in exploatatii comerciale vor tine evidenta tratamentelor si a substantelor folosite in procesul de productie pentru tratamentele fitosanitare intr-un registru pe care il vor pune la dispozitie inspectorilor ISCTPVLF la solicitarea acestora.
Art. 20. -
Fructele destinate prelucrarii industriale trebuie sa indeplineasca cerintele minime de calitate impuse de procesul tehnologic de prelucrare, si anume:
a) sa indeplineasca conditiile pentru asigurarile calitatii produselor finite;
b) sa fie proaspete, intregi, sa aiba culoarea, marimea si forma specifice soiului, fara lovituri mecanice, neatacate de boli si daunatori, curate, fara urme de substante chimice, fara corpuri straine;
c) sa fie recoltate la maturitatea industriala.
Art. 21. -
Fructele destinate prelucrarii industriale circula insotite de certificatul de destinatie industriala, emis de ISCTPVLF, al carui model este prevazut in anexa nr. 6.
Art. 22. -
Producatorii de fructe si produse prelucrate din fructe, precum si ceilalti operatori prevazuti la art. 16 alin. (1) sunt obligati sa comercializeze pentru consumul uman fructe in stare proaspata sau pentru industrializare, numai daca acestea respecta conditiile de siguranta alimentara prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 23. -
Dreptul de folosire de catre producatori a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de fructe proaspete sau prelucrate cu certificat de atestare a originii geografice se acorda si se inregistreaza de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, la cererea producatorilor interesati, pe baza unei documentatii care se intocmeste in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 24. -
Producerea si comercializarea bauturilor alcoolice romanesti rezultate din fructe, cu denumirea generica de "palinca", "horinca", "turt", precum si ambalarea si etichetarea lor se fac in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 25. -
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
Punere in aplicare CAPITOLUL IV prin Norma metodologica de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003... din 12/02/2004 :
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
LISTA
fructelor care se supun clasificarii prin standardele de calitate
     
  Cod CN Fructul
  0802 Nuci in coaja
  0808 Mere, pere si gutui
  0809 Caise, cirese, visine, piersici si nectarine, prune
  0810 Fructele de arbusti fructiferi (mure, zmeura, afine, agrise, coacaze etc.)
    Capsuni
  Fructe care fac obiectul importului
  08030011 Banane proaspete
  08030090 Banane uscate
  08042010 Smochine proaspete
  08043000 Ananas
  08045000 Guava, mango
  0805 Citrice (lamai, portocale, mandarine, satsume, clementine, grepfrut)
  08061021,29,30, 40,50,61,60 Struguri de masa
  0807 Pepeni verzi si pepeni galbeni
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
cu standardele de calitate pentru fructe proaspete
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│1. Operator                 │Certificat de conformitate cu standardul    │
│(producator, asociatia de producatori, statia│nr. ..................... care se aplica pentru│
│de ambalare) ................................│produsul ......................................│
│.............................................│                        │
│.............................................│                        │
│.............................................│Nr. .................             │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2. Identitatea celui care face ambalarea in │                        │
│ambalaje (daca este altul decat comerciantul)│3. Emitent                   │
│                       │...............................................│
│                       ├───────────────────────────────────────────────┤
│                       │4. Locul ambalarii               │
│                       │...............................................│
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│5. Mijlocul de transport           │6. Destinatia                 │
├─────────────────┬───────────────────────────┼──────────────────────┬────────────────────────┤
│7. Ambalaje   │8. Tipul produsului    │9. Calitatea     │10. Greutatea totala  │
│Numar si tip   │(soiul) ...................│           │in kg/neta       │
│         │...........................│           │            │
├─────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┤
│11. Perioada de valabilitate ......... zile   Locul si data emiterii ..................  │
│                         Semnatura emitentului            │
│                         .....................            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Comentarii                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA Nr. 6 la normele metodologice
CERTIFICAT DE DESTINATIE INDUSTRIALA
pentru fructe destinate industrializarii
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│1. Operator                  │Certificat de destinatie industriala     │
│                       │(Fructe proaspete ce fac obiectul      │
│                       │industrializarii conform Legii nr. 348/2003) │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Mijlocul de transport           │3. Inspectia care emite certificatul     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinatia industriala a produsului/Numele │5. Organul de inspectie al zonei unde are loc│
│si adresa fabricii de prelucrare industriala │prelucrarea industriala           │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┬─────────────────────┤
│6. Numarul ambalajelor sau mentiunea "en gros"│7. Felul produsului/  │8. Greutatea totala │
│                       │Originea        │in kg, bruto/neto  │
├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤
│9.                                             │
│............................................. ......................            │
│Biroul vamal vizat: intrare/iesire       Locul si data emiterii    Stampila    │
│..................................       ......................            │
│Controlor (numele scris cu litere de tipar)        Semnatura            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Comentarii                                       │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Procesatorul certifica faptul ca produsul mentionat mai sus a facut obiectul prelucrarii│
│  industriale.                                      │
│                                              │
│Locul si data ......................         Semnatura         Stampila  │
│                         .................             │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Prezentul certificat trebuie sa fie returnat in urma certificarii procesatorului (casuta│
│  11), dupa prelucrarea marfurilor identificate la casutele 6, 7 si 8, organismului de  │
│  control (inspectie) mentionat in casuta 5.                       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAPITOLUL V
Inspectia si controlul calitatii fructelor si a produselor obtinute din fructe

Art. 27. - (1) In vederea implementarii prevederilor prezentei legi se infiinteaza ca directie in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumita in continuare I.S.C.T.P.V.L.F., cu structuri organizatorice in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu respectarea numarului de personal, in limita bugetului aprobat.**)
(2) Atributiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.
___________
**) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 591/2006 privind organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, in vederea executarii controalelor de conformitate pentru fructe si legume proaspete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006.

___________
Pus in aplicare prin Ordin nr. 591/2006 incepand cu 20.04.2008.


CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art. 28. - Defrisarea fara autorizatie a plantatiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafata mai mare de 0,5 ha, sau a plantatiilor de arbusti fructiferi cu o suprafata mai mare de 0,2 ha, precum si a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultura, constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Art. 29. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
a) infiintarea plantatiilor cu suprafete mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi si a suprafetelor mai mari de 0,2 ha de arbusti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste aceasta limita a celor existente, fara autorizatie de plantare, cu nerespectarea dispozitiilor art. 13;
b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnarii in documentele fiscale si/sau in avizele de expeditie emise de producator ori comerciant a calitatii si conformitatii cu standardele de comercializare, reglementate in legislatia comunitara, in cazul comercializarii fructelor proaspete destinate consumului uman, precum si a destinatiei industriale, in cazul celor destinate prelucrarii industriale;
___________
Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 325/2009 incepand cu 29.10.2009.

c) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind analiza continutului de reziduuri, contaminanti si alte substante, precum si a celor privind evidenta tratamentelor si a substantelor utilizate;
d) nerespectarea prevederilor art. 25 privind folosirea neautorizata a denumirii de origine geografica sau de produs traditional.
Art. 30. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.500 lei obstructionarea inspectorilor I.S.C.T.P.V.L.F. in exercitarea atributiilor lor privind controlul respectarii reglementarilor in vigoare de catre importatorii, exportatorii, comerciantii, producatorii, depozitele si responsabilii centrelor de expediere sau de oricare alta persoana implicata in producerea sau comercializarea fructelor.
Art. 31. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac prin proces-verbal incheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, potrivit atributiilor ce le revin conform legii.
Art. 32. - Contraventiilor prevazute la art. 29 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art. 33. - (1) Infiintarea, intretinerea si defrisarea de plantatii pomicole, arbusti fructiferi si capsunarii, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fructele pentru valorificare in stare proaspata si conservate, precum si produsele distilate obtinute din fructe, conditiile de atribuire a denumirii produselor cu indicatie geografica, normele de comercializare, precum si alte masuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Justitiei.
(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se supun Guvernului spre aprobare.*)
___________
*) Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 156/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.

Art. 34. - (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.
Art. 35. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 60/2007 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, care nu este incorporat in textul republicat al Legii nr. 348/2003 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 60/2007:
"Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


ANEXA Nr. 1


SPECIILE
de pomi, arbusti fructiferi si capsuni cultivate in Romania
   
  Specia
  A. Pomi fructiferi
  Mar
  Par
  Gutui
  Prun
  Cires
  Visin
  Cais
  Piersic si Nectarin
  Nuc
  Migdal
  Alun
  Castan
  B. Arbusti fructiferi
  Coacaz negru
  Coacaz rosu
  Coacaz alb
  Agris
  Zmeura de gradina
  Afin de cultura
  Mur de gradina
  Maces
  Soc negru
  Trandafir pentru petale
  Lonicera caerulea
  Corn
  Catina
  C. Capsun

ANEXA Nr. 2


ZONAREA SPECIILOR POMICOLE
       
  Formatiune de vegetatie naturala Spatiul geografic ocupat Specii cultivate
  Subzona padurilor de fag-subetajul Dealuri intre 500-800 m altitudine Coacaz, agris, afin, unele soiuri de mar
  Subzona padurilor de gorun Dealuri mijlocii si partea inferioara a celor inalte, 300-800 m altitudine Zmeur, mar, prun, visin, unele soiuri de par
  Subzona padurilor de cer, garnita si stejar Partea nordica a Campiei Romane, Piemontul Getic si rama externa a dealurilor din vestul tarii; 50-500 m altitudine Mar, par, prun, gutui, cires, visin, nuc, alun, capsun
  Zona de silvostepa Suprafete mai mari sau mai mici in toate provinciile; 50-500 m altitudine Toate speciile pomicole, cultivate cu deosebire in regim irigat
  Zona stepei danubiene Partea de est si de sud a Campiei Romane, Dobrogea, Platforma Barladului, insule in Campia Siretului; 0-200 m altitudine Cais, piersic, migdal, prun, cires, visin, soiuri varatice de mar si par, nuc, in conditii de irigare
 
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016