Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Ordonanta de urgenta 66/2011
Ordonanta de urgenta 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora


facebook

Avand in vedere necesitatea:
- implementarii masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor externe nerambursabile destinate Romaniei si utilizarea eficienta a acestora;
- adoptarii unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atat de catre beneficiari, cat si de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor masuri de prevenire a aparitiei neregulilor in gestionarea fondurilor europene (in special a celor privind conflictele de interese), in absenta carora - in contextul procesului continuu de selectie a proiectelor - exista riscul permanent al finantarii unor proiecte/contracte a caror contravaloare nu va putea fi solicitata/rambursata de Comisia Europeana;
- implementarii principiului proportionalitatii, in absenta caruia au fost deja si pot fi in continuare stabilite debite excesive in sarcina beneficiarilor fondurilor europene, inclusiv a institutiilor publice finantate de la bugetul de stat;
- introducerii in cadrul national de reglementare a unor prevederi care sa asigure posibilitatea aplicarii legislatiei in domeniul neregulilor si pentru proiecte finantate din alte instrumente de finantare postaderare, cum este Facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar SEE si din alte programe finantate de donatorii publici internationali, in cadrul carora s-au identificat posibile nereguli, a caror constatare si recuperare nu poate fi efectuata in prezent;
- finalizarii cat mai urgente a procedurilor de constatare si recuperare de la debitori a sumelor reprezentand corectii financiare stabilite, in conformitate cu prevederile reglementarilor comunitare, ca urmare a constatarii unor nereguli de sistem sau ca urmare a identificarii unor nereguli in aplicarea de catre beneficiarii publici a prevederilor legale privind achizitiile publice, in scopul evitarii blocajului implementarii proiectelor de investitii, inclusiv a celor majore, finantate prin instrumente structurale,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
(la data 15-sep-2011 capitolul I reglementat de Art. 3 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 15-sep-2011 capitolul I reglementat de Art. 2 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare
Art. 1
(1)Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza activitatile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din neregulile aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si de raportare a neregulilor catre Comisia Europeana sau catre alti donatori internationali.
(2)Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene si oricaror alte institutii publice care au atributii privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea si urmarirea incasarii creantelor bugetare rezultate din nereguli aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, precum si oricaror alti operatori economici cu capital public sau privat care desfasoara activitati finantate din fonduri europene in baza unor acte juridice.
SECTIUNEA 2: Definirea unor termeni
Art. 2
(1)In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)neregula - orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a beneficiarului ori a autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internationali si/sau fondurile publice nationale aferente acestora printr-o suma platita necuvenit;
a1)nereguli cu caracter sistemic/de sistem - nereguli generate de modul in care sunt indeplinite cerintele-cheie ale sistemelor de management si control care se produc ca urmare a unor deficiente de proiectare a procedurilor de management si control, a unor erori sistematice de aplicare a procedurilor de management si control sau din necorelarea prevederilor legislatiei nationale cu reglementarile comunitare;
(la data 23-iul-2012 Art. 2, alin. (1), litera A. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 142/2012 )
b)frauda - infractiunea savarsita in legatura cu obtinerea ori utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, incriminata de Codul penal ori de alte legi speciale;
c)fonduri europene - sumele provenite din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei din bugetul general al Uniunii Europene si/sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei;
d)fonduri publice nationale aferente fondurilor europene - sumele provenite din bugetul general consolidat, utilizate pentru: asigurarea cofinantarii, plata prefinantarii, inlocuirea fondurilor europene in situatia indisponibilitatii/sistarii temporare a platii acestor fonduri, completarea fondurilor europene in vederea finalizarii proiectelor, precum si alte categorii de cheltuieli legal reglementate in acest scop;
e)autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene - autoritatile de management in cadrul programelor finantate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fonduri aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare, autoritatile care asigura gestionarea Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat ENPI, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura in cadrul programelor de finantare a politicii agricole comune, agentiile de implementare - inclusiv Oficiul de Plati si Contractare PHARE - in cadrul programelor PHARE, Oficiul de Plati si Contractare PHARE in cadrul Facilitatii Schengen, Facilitatii de Tranzitie si al Mecanismului Financiar SEE 2004-2009, cu exceptia proiectelor delegate, operatorii de program in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, precum si autoritatile nationale responsabile de participarea Romaniei la alte programe finantate din fonduri europene;
(la data 01-sep-2012 Art. 2, alin. (1), litera E. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 22/2012 )
f)autoritati de certificare - toate structurile cu functiuni de certificare a cheltuielilor finantate din fondurile europene si/sau din fondurile publice nationale aferente acestora, stabilite prin reglementarile donatorilor si reglementari nationale;
g)beneficiar - orice persoana fizica sau juridica de drept public ori privat, asa cum este aceasta definita pentru fiecare program in reglementarile europene incidente si documentele programului respectiv si care este fie direct sau indirect parte in contractul/acordul/decizia/ordinul de finantare finantat integral sau partial din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora ori, dupa caz, din fonduri provenite de la alti donatori publici internationali, fie persoana fizica sau juridica indreptatita sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din instrumentele de finantare a politicii agricole comune, in conformitate cu prevederile legale nationale si/sau comunitare in vigoare;
h)activitatea de constatare a neregulilor - activitatea de control/investigare desfasurata de autoritatile competente in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in vederea stabilirii existentei unei nereguli;
i)activitatea de stabilire a creantelor bugetare rezultate din nereguli - activitatea prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata rezultata din neregula constatata, prin emiterea unui titlu de creanta;
j)creante bugetare rezultate din nereguli - sumele de recuperat ca urmare a constatarii unei nereguli in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
k)activitatea de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli - exercitarea functiei administrative de catre autoritatile competente in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in vederea stingerii creantelor bugetare rezultate din nereguli;
l)raportarea neregulilor - toate activitatile care conduc la informarea Comisiei Europene - Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) sau a donatorilor publici internationali, conform obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene ori de parte a unui acord/memorandum semnat de Romania cu un donator public international, cu privire la constatarea unei nereguli, care are la baza actul de constatare primara administrativa;
m)compensare din alte fonduri - stingerea creantei bugetare rezultate din nereguli de catre organele fiscale ale Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
n)principiul proportionalitatii - orice masura administrativa adoptata trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit, atat in ceea ce priveste resursele angajate in constatarea neregulilor, cat si in ceea ce priveste stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli, tinand seama de natura si frecventa neregulilor constatate si de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv;
o)aplicare de corectii financiare - masurile administrative luate de autoritatile competente, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, care constau in excluderea de la finantarea din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constatata o neregula;
o1)aplicare de deduceri procentuale definitive sau temporare din declaratiile de cheltuieli - reducerea sumelor declarate catre Uniunea Europeana/donatorul public international, aferente unor proiecte finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit, cu sume care reprezinta o cota procentuala stabilita ca urmare a constatarii intr-un raport de audit elaborat de Autoritatea de Audit sau de Comisia Europeana/Curtea Europeana de Conturi a unor nereguli de sistem.
(la data 30-nov-2012 Art. 2, alin. (1), litera O. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
p)mecanismul deducerilor - sistemul agreat de donatorul fondurilor europene si Romania, prin care corectia financiara aplicata de autoritatile romane se efectueaza cu ocazia primei declaratii de cheltuieli, dupa constatarea neregulilor;
q)mecanismul recuperarilor - sistemul agreat de Comisia Europeana/donatorul public international si Romania, prin care corectia financiara aplicata de autoritatile romane se reflecta in prima declaratie de cheltuieli, emisa dupa recuperarea creantei bugetare rezultate din nereguli;
r)donator public international - statul sau gruparea de state europene care ofera Romaniei finantarea anumitor operatiuni sau programe fara contrapartida;
s)activitatea de prevenire a neregulilor - identificarea si gestionarea riscurilor, elaborarea si urmarirea aplicarii procedurilor de management si a celorlalte instrumente de control intern, care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
s)deducere din plati - modalitatea de stingere a creantelor bugetare rezultate din nereguli de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, din plati datorate debitorului in baza contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finantare, cu reflectarea corespunzatoare a operatiunii in evidentele contabile;
t)structuri verificate - beneficiarul asistentei din fonduri europene, orice structura de implementare, orice persoana fizica ori juridica ce se afla intr-o relatie contractuala in cadrul proiectelor/programelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, inclusiv beneficiarii persoane fizice sau juridice indreptatite sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora in cadrul politicii agricole comune si din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;
(la data 06-iul-2013 Art. 2, alin. (1), litera T. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 196/2013 )
t)structuri de implementare - organismul de implementare, autoritatea de management, autoritatea de implementare, organismul intermediar, alte structuri cu functiuni delegate etc., asa cum sunt acestea definite de reglementarile comunitare si de memorandumurile/acordurile de finantare incheiate cu Uniunea Europeana/donatorul public international si stabilite prin reglementarile si acordurile la nivel national;
u)suma platita necuvenit - plata nedatorata, asa cum este aceasta prevazuta in dreptul civil, acordata unui beneficiar sau realizata in numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene si/sau fonduri publice aferente acestora;
v)debitor - persoana fizica sau juridica in sarcina careia se stabileste o creanta bugetara rezultata din nereguli, in vederea recuperarii acesteia.
x)constatari cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare - constatarile formulate in actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, cele din actele de control emise de DLAF, cele din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei (denumita in continuare Autoritatea de audit)/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, cele din rapoartele de verificare la fata locului emise de autoritatea de certificare, cele din rapoartele de control ale Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, precum si constatarile formulate de autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene rezultate in urma activitatii proprii de verificare administrativa si/sau la fata locului, care se refera la cheltuieli care au fost platite/rambursate beneficiarilor de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si care sunt considerate fie integral neeligibile, fie, in cazul identificarii unor abateri in aplicarea prevederilor reglementarilor in vigoare in domeniul achizitiilor, partial neeligibile.
(la data 12-iun-2012 Art. 2, alin. (1), litera V. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. XV, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2012 )
y)decertificarea - reducerea, din urmatoarea declaratie de cheltuieli transmisa Comisiei Europene/donatorului public international, a sumelor care reprezinta valoarea unor cheltuieli finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate catre Comisia Europeana/donatorul public international, al caror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificarii lor, indiferent daca pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanta. Decertificarea este o operatiune cu caracter definitiv sau temporar.
(la data 30-nov-2012 Art. 2, alin. (1), litera Y. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
(2)Fondurilor europene le sunt aplicate normele juridice comune fondurilor publice, cu exceptia cazului in care normele europene prevad altfel.
(3)Sumele provenite din bugetele altor donatori publici internationali sunt asimilate fondurilor europene si li se aplica acelasi regim juridic.
(4)Termenii "autoritate de management", "organism intermediar", "operator economic", "operatiune", "eligibilitate", "conflict de interese", "neregula sistemica", "prag de materialitate a erorilor", "prejudiciu", "verificare administrativa", "proiect delegat", "indicii de frauda", "raport de inspectie al OLAF", "registrul debitorilor", "act de constatare primara administrativa", precum si principiile liberei concurente, tratamentului egal si nediscriminatoriu si transparentei au semnificatia data de reglementarile incidente si de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeana/donatorul public international.
(la data 01-sep-2012 Art. 2, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 22/2012 )
(5)Termenii de "legalitate", "regularitate", "conformitate", "control intern", "eficienta", "eficacitate", "economicitate", "control financiar preventiv", "audit public intern", "inspectie", "buna gestiune financiara" au semnificatia data de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6)Notei de constatare a neregulilor si de aplicare a corectiilor financiare i se aplica toate prevederile prezentei ordonante de urgenta aplicabile procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.
(7)Activitatii de stabilire a corectiilor financiare i se aplica toate prevederile prezentei ordonante de urgenta aplicabile activitatii de stabilire a creantelor bugetare.
CAPITOLUL II: Activitatea de prevenire a neregulilor
(la data 15-sep-2011 capitolul II reglementat de Art. 7 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 15-sep-2011 capitolul II reglementat de Art. 5 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
SECTIUNEA 1: Reguli generale si principii
Art. 3
(1)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si beneficiarii sunt obligati, in activitatea lor, sa elaboreze si sa aplice proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii acestor fonduri, precum si respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, asa cum este aceasta definita in legislatia comunitara.
(2)In activitatea de selectie si aprobare a solicitarilor de sprijin financiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia utilizarii de reguli si proceduri care sa asigure respectarea urmatoarelor principii:
a)o buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei;
b)respectarea principiilor de libera concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu;
c)transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;
d)prevenirea aparitiei situatiilor de conflict de interese in cursul intregii proceduri de selectie a proiectelor de finantat;
e)excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de finantare din fonduri europene nu poate sa beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finantare nerambursabila, cu exceptia sumelor ce constituie ajutor de stat acordat in conditiile legii.
(3)Principiile prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se aplica in mod corespunzator si in activitatea efectuata de beneficiar pentru executarea contractului de finantare nerambursabila.
Art. 4
Entitatile publice care au calitatea de autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finantate integral sau partial din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora au obligatia organizarii si exercitarii activitatii de control intern, de control preventiv si de identificare si gestionare a riscurilor, precum si a exercitarii activitatii de audit intern, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare, precum si cu Standardele internationale de audit.
(la data 23-iul-2012 Art. 4 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 142/2012 )
Art. 5
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia:
a)pregatirii si evaluarii profesionale continue a personalului propriu;
b)luarii tuturor masurilor necesare prevenirii neregulilor si fraudelor, inclusiv prin activitati ce constau in informarea corecta si la timp a beneficiarilor asupra riscului producerii de nereguli si fraude, in special, in ceea ce priveste indiciile de frauda;
c)implementarii corespunzatoare si la timp a recomandarilor formulate de organismele de control si audit intern si extern, nationale si europene, in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
d)intreprinderii masurilor necesare pentru a se asigura atat de rezonabilitatea valorilor cuprinse in bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare, de realitatea si regularitatea ofertelor prezentate in cadrul procedurilor de achizitie utilizate, cat si de rezonabilitatea preturilor cuprinse in contractele de achizitii de lucrari, bunuri si servicii.
e)analiza rezonabilitatii valorilor cuprinse in bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/acordurilor/ordinelor/deciziilor de finantare se aplica numai in cazul in care proiectul respectiv nu a facut anterior obiectul unei aprobari financiare explicite din partea Comisiei Europene.
(la data 23-iul-2012 Art. 5, litera D. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 142/2012 )
Art. 6
(1)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a exclude integral sau partial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate si declarate de beneficiari acele cheltuieli care nu respecta conditiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare, in situatia in care - in procesul de verificare a solicitarilor de plata - acestea determina existenta unor astfel de cheltuieli.
(2)Excluderea integrala sau partiala de la plata, in situatia prevazuta la alin. (1), se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor de plata a drepturilor beneficiarilor instrumentelor de finantare a politicii agricole comune si a politicii comune pentru pescuit.
(3)In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia aplicarii de reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre beneficiari, in situatia in care constata cel putin una din abaterile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, in raport cu:
a)reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
b)reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte prevederi decat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)procedurile sau instructiunile specifice de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, altii decat autoritatile contractante.
(la data 28-iun-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 47/2014 )
(31)Ratele reducerilor procentuale aplicate conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(32)Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie prevazute in anexa sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activitatii de verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite in anexa autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica reduceri procentuale in concordanta cu principiul proportionalitatii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate in anexa.
(33)Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie de natura formala, care nu au niciun potential impact financiar, nu se aplica reduceri procentuale. Situatiile care pot fi constatate ca fiind fara impact financiar sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(34)In cazul in care, pentru acelasi contract de achizitie verificat, se constata existenta mai multor abateri privind regimul achizitiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevazute in anexa, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse.
(la data 28-iun-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 47/2014 )
(4)In aplicarea prevederilor alin. (1) si avand in vedere principiul proportionalitatii, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a face reduceri procentuale din sumele solicitate la rambursarea/plata finala, reprezentand cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari, in situatia in care constata neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, pentru care beneficiarii si-au angajat raspunderea realizarii, in perioada de implementare a contractelor/acordurilor/ deciziilor/ordinelor de finantare nerambursabila ori a altor tipuri de contracte multianuale, cu exceptia cazurilor in care regulile stabilite de donatorul public international prevad altfel.
(la data 01-sep-2012 Art. 6, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 22/2012 )
(5)Reducerile prevazute la alin. (4) se efectueaza in functie de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor, in conformitate cu procedurile specifice stabilite de fiecare autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene.
(la data 01-sep-2012 Art. 6, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 22/2012 )
Art. 7
(1)In situatia in care, in urma verificarilor administrative si/sau la fata locului, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene considera necesare investigatii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plata de catre un beneficiar, aceasta are dreptul, inainte de rambursarea/plata sumelor catre beneficiar, sa se adreseze pentru realizarea acestor investigatii structurilor de control prevazute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4).
(la data 01-sep-2012 Art. 7, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 22/2012 )
(2)Verificarile efectuate de structurile de control prevazute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) in vederea constatarii caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar inainte de rambursarea/plata lor de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene se organizeaza si se desfasoara dupa proceduri proprii si reprezinta o activitate distincta de activitatea organizata si desfasurata in aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1)-(16).
(la data 23-iul-2012 Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 142/2012 )
Art. 8
(1)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa sesizeze de indata DLAF si organele de urmarire penala in cazul constatarii unor indicii de frauda sau de tentativa de frauda.
(2)In cazul in care, ca urmare a sesizarii mentionate la alin. (1), organul de urmarire penala transmite cazul spre solutionare instantelor de judecata, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene are obligatia luarii urmatoarelor masuri pana la pronuntarea deciziei definitive a instantei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate:
a)pentru beneficiarii privati suspenda aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finantare si in mod subsecvent suspenda plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;
b)pentru beneficiarii publici suspenda plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulata sesizarea.
(la data 01-sep-2012 Art. 8 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 22/2012 )
(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene de a lua masuri privind suspendarea platilor/rambursarilor catre beneficiari in baza prevederilor cuprinse in contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finantare. In acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept masura subsecventa si suspendarea aplicarii prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finantare in vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora.
(la data 30-nov-2012 Art. 8, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
Art. 9
Pentru cheltuielile incluse in solicitarile/cererile de plata ale beneficiarilor care nu respecta conditiile de legalitate, regularitate sau conformitate stabilite prin prevederile legislatiei nationale si comunitare, identificate de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene inainte de efectuarea platii, nu se aplica:
a)procedura de constatare a neregulii prevazuta la art. 21;
b)procedura de raportare a neregulilor prevazuta la art. 58 si 59, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 8, pentru care DLAF comunica autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene ca a sesizat parchetul competent sa efectueze cercetarea penala.
SECTIUNEA 2: Reguli in materia conflictului de interese
Art. 10
(1)Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultanta unui solicitant.
(2)Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din procedura de selectie.
(3)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost incheiat/emisa cu incalcarea prevederilor alin. (1).
(4)In cazul in care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene solicita completari ale documentatiei depuse in vederea verificarii/evaluarii, aceasta activitate nu are caracter de consultanta.
Art. 11
(1)Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane:
a)cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanti;
b)sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti;
c)cele despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare.
(2)Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor implicate in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari.
(la data 15-sep-2011 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de Art. 8 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(3)Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din procedura de selectie.
(4)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea contractului/acordului/deciziei de finantare incheiat/emise cu incalcarea prevederilor alin. (1).
(5)Incalcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.
Art. 12
(1)Persoanele care participa direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie, precum si cele implicate in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari sunt obligate sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11.
(2)In situatia in care, in cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descopera sau constata o legatura de natura celor mentionate la art. 10 si 11, acestea sunt obligate sa o semnaleze si sa inceteze de indata sa participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare.
Art. 13
(1)Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare in cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
(2)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea contractului de finantare care a fost incheiat, in cazul incalcarii prevederilor alin. (1).
Art. 14
(1)Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.
(la data 15-sep-2011 Art. 14, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de Art. 8 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(2)Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.
Art. 15
(1)La depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de achizitii, ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14.
(2)Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.
Art. 16
(1)Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza corespunzator cu prevederile legislatiei nationale referitoare la conflictul de interese.
(2)Dispozitiile art. 10, 11 si 12 nu se aplica personalului Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in acest caz fiind aplicabile prevederile in materia conflictului de interese din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 23-iul-2012 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 142/2012 )
CAPITOLUL III: Constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli
(la data 10-apr-2012 capitolul III reglementat de Art. 10 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 17
Orice actiune intreprinsa in sensul constatarii unei nereguli si al stabilirii creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza cu aplicarea principiului proportionalitatii, tinandu-se seama de natura si de gravitatea neregulii constatate, precum si de amploarea si de implicatiile financiare ale acesteia.
(la data 12-iun-2012 Art. 17 din capitolul III modificat de Art. XV, punctul 4. din Ordonanta urgenta 26/2012 )
Art. 18
(la data 15-sep-2011 Art. 18 din capitolul III reglementat de Art. 25 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa inregistreze si sa transmita, in scopul investigarii, in termen de 10 zile lucratoare, structurilor de control prevazute la art. 20 toate constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare.
(la data 01-sep-2012 Art. 18, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 22/2012 )
(2)De asemenea, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia primirii, inregistrarii, analizarii si, dupa caz, transmiterii, in termen de 5 zile lucratoare, catre structurile de control prevazute la art. 20 a tuturor sesizarilor pe care le primesc direct sau prin intermediul altor institutii ale statului si care privesc programele pe care le gestioneaza.
(3)Sesizarea care nu indeplineste conditiile legate de posibilitatea identificarii programului, schemei de plata, operatiunii si/sau a beneficiarului la care se refera se claseaza.
(la data 15-sep-2011 Art. 18, alin. (3) din capitolul III reglementat de Art. 9 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 19
(1)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a nu include temporar, total sau partial, in declaratiile de cheltuieli sumele platite de acestea care fac obiectul constatarilor prevazute la art. 18 alin. (1) si al sesizarilor prevazute la art. 18 alin. (2), pana la finalizarea procedurilor prevazute la art. 21, cu exceptia cazului in care normele Uniunii Europene/donatorului public international prevad altfel.
(la data 01-sep-2012 Art. 19, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 22/2012 )
(2)Obligatia prevazuta la alin. (1) se aplica si autoritatilor de certificare referitor la declaratiile de cheltuieli emise catre Comisia Europeana/donatorul public international.
(3)Constatarile cu implicatii financiare si/sau sesizarile prevazute la art. 18 alin. (2) despre care autoritatea de certificare este informata dupa finalizarea intocmirii declaratiei de cheltuieli sunt luate in considerare in procedura de certificare a urmatoarei declaratii de cheltuieli.
(la data 01-sep-2012 Art. 19, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 22/2012 )
Art. 20
(la data 28-iun-2014 Art. 20 din capitolul III a fost in legatura cu Hotarirea 519/2014 )
(la data 15-sep-2011 Art. 20 din capitolul III reglementat de Art. 11 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se efectueaza de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate in acest scop in cadrul acestora.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
(la data 23-iul-2012 Art. 20, alin. (2), litera A. din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 9. din Legea 142/2012 )
b)structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii efectueaza activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare aferente masurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor;
c)activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare poate fi efectuata de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si prin echipe de control organizate in acest scop in cadrul acestora;
(la data 23-iul-2012 Art. 20, alin. (2), litera C. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 142/2012 )
d)constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare se realizeaza de catre o structura de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in urmatoarele situatii:
1.la solicitarea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene sau, dupa caz, a autoritatii de certificare, in situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (3);
2.atunci cand autoritatea de certificare constata ca nu au fost valorificate integral constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din rapoartele sale de verificare.
(la data 23-iul-2012 Art. 20, alin. (2), litera C. din capitolul III completat de Art. 1, punctul 11. din Legea 142/2012 )
(3)In cazul in care structura de control este organizata in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, atunci aceasta este incompatibila in ceea ce priveste constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare, in situatiile in care:
a)este necesara investigarea unor posibile nereguli in gestiunea fondurilor europene pentru care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar;
b)este necesara investigarea unor posibile nereguli, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene poate fi stabilita ca debitor.
(4)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene pot delega activitati de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare organismelor intermediare care functioneaza in cadrul unei institutii publice.
(5)Structura de control organizata in institutia publica in care functioneaza organismul intermediar nu este competenta in constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare, in situatiile in care:
a)este necesara investigarea unor posibile nereguli in gestionarea fondurilor europene pentru care organismul intermediar are calitatea de beneficiar;
b)este necesara investigarea unor posibile nereguli, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru care organismul intermediar poate fi stabilit ca debitor.
(6)Pentru situatiile prevazute la alin. (5), activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se efectueaza de catre structurile de control prevazute la alin. (1).
(la data 15-sep-2011 Art. 20, alin. (7) din capitolul III reglementat de Art. 26 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 23-iul-2012 Art. 20, alin. (7) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 12. din Legea 142/2012 )
(8)Indiferent de modul de organizare a structurilor/echipelor de control, membrilor acestora li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 10-12.
(9)Personalul cu atributii de control, care activeaza in cadrul structurilor de control prevazute la alin. (1), (2) si (5), trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)studii universitare in domeniul economic, administrativ, juridic sau tehnic, finalizate cu diploma de licenta in unul dintre aceste domenii;
b)vechime in domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori in domeniul controlului/auditului fondurilor private de cel putin 3 ani.
(la data 01-sep-2012 Art. 20, alin. (9) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 22/2012 )
Art. 21
(1)Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se desfasoara de catre structurile/echipele de control prevazute la art. 20.
(2)In termen de maximum 10 zile de la primirea de catre structura de control competenta conform prevederilor art. 20 a oricarei solicitari ca urmare a aplicarii prevederilor art. 18, aceasta are obligatia organizarii activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.
(3)Fac exceptie de la prevederile alin. (2) actele de control emise de DLAF, rapoartele de inspectie emise de OLAF si documentele de constatare emise de Autoritatea de Audit pentru care este aplicabila procedura prevazuta la alin. (25) si (26).
(4)Constatarilor cu implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, precum si celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit la inchiderea programelor/proiectelor, li se aplica cu prioritate prevederile alin. (2) inca din stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit.
(la data 15-sep-2011 Art. 21, alin. (4) din capitolul III reglementat de Art. 24 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(5)In vederea constatarii neregulilor si stabilirii creantelor bugetare, conducerea institutiei publice in cadrul careia functioneaza structura de control in situatiile de exceptie/derogare prevazute la art. 20 alin. (2) lit. b) si d) si, dupa caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, in celelalte situatii, aproba:
a)componenta nominala a echipei care va efectua verificarea si constatarea;
b)durata activitatii de verificare;
c)mandatul privind obiectul verificarilor, stabilirea creantei bugetare rezultate din nereguli si a debitorilor;
d)structura sau structurile verificate.
(la data 23-iul-2012 Art. 21, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 142/2012 )
(6)In cazul in care sunt necesare activitati de verificare la fata locului, echipa nominalizata va notifica structura supusa verificarii cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data declansarii actiunii, precizandu-se scopul si durata acesteia.
(7)Se excepteaza de la prevederile alin. (6) cazurile in care notificarea ar putea prejudicia obiectul verificarilor.
(8)Structurile verificate au obligatia de a prezenta la termenele stabilite toate datele si documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum si de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfasurarea activitatii de verificare in bune conditii.
(9)Pe parcursul verificarilor, echipa de control imputernicita are acces, pentru realizarea obiectivelor verificarii, la toate datele si documentele, in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice, care au legatura cu obiectivele proiectului.
(10)Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verificarilor date, informatii, precum si copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv legatura cu proiectul verificat, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata.
(11)Pe parcursul activitatilor de constatare, structura verificata are dreptul sa isi exprime punctul de vedere, care se analizeaza de echipa de verificare.
(12)Pentru bunurile, serviciile si lucrarile executate, rezultate din activitatile si operatiunile financiare care fac obiectul verificarilor, structurile de control prevazute la art. 20 pot solicita persoanelor fizice/juridice autorizate efectuarea de expertize de specialitate in conditiile legii.
(13)Verificarile se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.
(14)Inainte de aprobare, proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se prezinta structurii verificate, acordandu-se acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere.
(15)Structura verificata are dreptul sa prezinte in scris structurii de control prevazute la art. 20 punctul sau de vedere cu privire la constatarile acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.
(151)Fac exceptie de la prevederile alin. (14) si (15) titlurile de creanta care sunt intocmite pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice indreptatite sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora in cadrul politicii agricole comune si din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.
(la data 06-iul-2013 Art. 21, alin. (15) din capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 196/2013 )
(16)Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se aproba de conducerea institutiei publice in cadrul careia functioneaza structura de control, respectiv conducerea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene - daca structura de control este organizata in cadrul acesteia.
(17)Modelul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(18)Se excepteaza de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(16) si ale art. 58 si 59 erorile de calcul/scriere care se rectifica de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sau autoritatile de certificare, din proprie initiativa.
(19)Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare este act administrativ in sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(20)Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de creanta si se emite in vederea stingerii acestei creante.
(21)Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare trebuie sa contina urmatoarele elemente: denumirea autoritatii emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei imputernicite de debitor, cuantumul creantei bugetare stabilite in urma constatarilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele si semnatura conducatorului autoritatii emitente, stampila autoritatii emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si autoritatea la care se depune contestatia, mentiuni privind punctul de vedere al debitorului si pozitia exprimata de structura de control competenta, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (14) si (15).
(22)Creantele bugetare stabilite in euro se inscriu in titlurile de creanta si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intocmirii titlului de creanta.
(23)Termenul maxim de efectuare a verificarii si de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizarii activitatii de organizare a verificarii, cu exceptiile prevazute la alin. (25) si (26).
(24)In cazul in care activitatea de verificare vizeaza mai multi beneficiari si/sau intreaga perioada in care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, pot fi luate masuri de recuperare a creantelor, precum si in cazuri justificate in care - in scopul verificarii - este necesara colaborarea cu alte institutii, termenul de finalizare a activitatii de verificare prevazut la alin. (23) poate fi prelungit in mod corespunzator, dar nu mai mult de 90 de zile.
(25)Organizarea si efectuarea verificarilor necesare stabilirii creantei bugetare rezultate din nereguli si emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se efectueaza in termen de maximum 60 de zile de la data comunicarii de catre DLAF a actului de control emis in conformitate cu normele si procedurile proprii, respectiv de la data primirii raportului de inspectie emis de OLAF.
(26)Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se emite in termen de 60 de zile de la data comunicarii documentelor de constatare emise de Autoritatea de Audit, conform regulamentului prevazut la art. 24.
(27)Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare poate fi suspendata in cazul in care executarea actului administrativ in baza caruia se exercita a fost suspendata in conditiile prevazute de lege.
(28)Titlul de creanta poate fi anulat de catre autoritatea emitenta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(la data 23-iul-2012 Art. 21, alin. (28) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 142/2012 )
(29)Anularea titlului de creanta atrage anularea actelor subsecvente, in mod corespunzator.
(la data 23-iul-2012 Art. 21, alin. (29) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 142/2012 )
Art. 22
In cazul sesizarilor, in termen de 7 zile calendaristice de la finalizarea verificarii, structura de control prevazuta la art. 20 are obligatia informarii persoanei care a depus sesizarea asupra rezultatului acesteia.
Art. 23
In cazul constatarii unor nereguli care prezinta indicii privind posibile fraude, structurile de control prevazute la art. 20 au obligatia sa sesizeze de indata DLAF si sa continue activitatea de verificare si intocmire a procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, precum si de recuperare a creantelor bugetare conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, independent de desfasurarea cercetarii penale, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8 alin. (2).
(la data 12-iun-2012 Art. 23 din capitolul III modificat de Art. XV, punctul 7. din Ordonanta urgenta 26/2012 )
Art. 24
Etapele privind elaborarea rapoartelor de audit, procedura contradictorie si implementarea recomandarilor formulate de Autoritatea de Audit se desfasoara conform regulamentului care se aproba de Plenul Curtii de Conturi, in conditiile art. 11 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 25
(1)In situatia in care structurile de control prevazute la art. 20 constata nereguli de sistem sau deficiente ale sistemelor de management si control potential generatoare de nereguli cu caracter sistemic care au implicatii de ordin financiar, acestea au obligatia intocmirii de procese-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, individualizate la nivel de beneficiar si operatiune, dupa reverificarea fiecarui caz dintre cele care este posibil sa fi fost afectate de aceasta neregula, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 21.
(la data 15-sep-2011 Art. 25, alin. (1) din capitolul III reglementat de Art. 12 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(2)Termenul maxim de efectuare a activitatilor prevazute la alin. (1) este de 90 de zile de la data finalizarii activitatii de organizare a reverificarii.
(3)In cazuri justificate, termenul de finalizare a activitatii de reverificare prevazut la alin. (2) poate fi prelungit in mod corespunzator, dar nu mai mult de 90 de zile.
Art. 26
Cu exceptia cazurilor in care regulile stabilite de donatorul public international prevad altfel, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene va proceda la intocmirea de procese-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 si 21, in cazul in care:
a)pe parcursul perioadei de monitorizare, constata ca proiectul nu respecta cerintele de durabilitate/sustenabilitate prevazute de reglementarile aplicabile;
b)la finalul perioadei de monitorizare, constata ca indicatorii/obiectivele proiectelor finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora nu au fost realizati/realizate integral sau au fost realizati/realizate partial.
(la data 01-sep-2012 Art. 26 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 22/2012 )
Art. 27
(la data 15-sep-2011 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 4 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(1)In cazul in care se constata nereguli determinate de abaterile prevazute in anexa, in aplicarea de catre beneficiari a prevederilor privind procedurile de achizitie, in raport fie cu reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fie cu reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte prevederi decat cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fie cu procedurile specifice/instructiunile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, se emit note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 si 21.
(2)Valoarea creantei bugetare se determina prin aplicarea de corectii financiare ale caror rate sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
(3)Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie, care nu au niciun
impact financiar, nu se aplica corectii financiare. Situatiile care pot fi constatate ca fiind fara impact financiar sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4)In cazul in care, pentru aceeasi procedura de achizitie sau pentru acelasi contract, se constata mai multe nereguli, ratele de corectie financiara nu se cumuleaza, fiind aplicabila exclusiv rata cea mai mare a corectiei financiare.
(5)Pentru alte abateri care nu sunt definite in anexa, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica corectii financiare, in concordanta cu principiul proportionalitatii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate in anexa.
(la data 28-iun-2014 Art. 27 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 47/2014 )
Art. 28
(la data 10-apr-2012 Art. 28 din capitolul III reglementat de Art. 13 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 15-sep-2011 Art. 28 din capitolul III reglementat de Art. 4 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Pana la emiterea notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, ca masura tranzitorie, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene poate plati/rambursa beneficiarilor sumele solicitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3).
(2)In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica, in mod preventiv, reducerea procentuala maxima aferenta abaterii in aplicarea reglementarilor privind achizitiile, stabilita, potrivit prevederilor anexei.
(3)Regularizarea sumelor retinute potrivit prevederilor alin. (2) se face ulterior emiterii notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, cu aplicarea prevederilor art. 38.
(la data 01-sep-2012 Art. 28 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 22/2012 )
Art. 29
In cazul in care un beneficiar de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora semnaleaza - ca urmare a activitatii proprii de management si control - o neregula in gestiunea propriului sau proiect, acesta are obligatia raportarii ei, in termen de 5 zile lucratoare de la data identificarii neregulii respective, catre autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene cu care a incheiat/emis contractul/acordul/decizia/ordinul de finantare, indiferent daca cheltuiala solicitata la plata i-a fost sau nu rambursata.
Art. 30
Neregulile semnalate de beneficiar se investigheaza de catre structurile de control prevazute la art. 20, cu aplicarea prevederilor art. 21.
Art. 31
(1)Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare poate fi reluata de aceeasi sau alta structura de control prevazuta la art. 20 daca, pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuarii verificarilor sau apar erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.
(la data 15-sep-2011 Art. 31, alin. (1) din capitolul III reglementat de Art. 14 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(2)In conditiile alin. (1) se poate emite un nou proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru eventuale diferente necesare pana la acoperirea integrala a prejudiciului.
Art. 32
(la data 15-sep-2011 Art. 32 din capitolul III reglementat de Art. 15 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 15-sep-2011 Art. 32 din capitolul III reglementat de Art. 9 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
In stabilirea cuantumului creantelor bugetare se iau in considerare sumele platite necuvenit de catre:
a)autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sau structuri cu functii de plata care actioneaza in numele acestora;
b)organismele de implementare pentru masurile din domeniul transporturilor ale programului ex-ISPA;
c)beneficiarii proiectelor finantate in sistem centralizat de Comisia Europeana din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora ca urmare a savarsirii unor nereguli, inclusiv accesoriile, respectiv dobanda, costurile bancare, diferentele nefavorabile de curs valutar, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina debitorului.
Art. 33
(1)Obiectul activitatii de stabilire a creantelor bugetare il constituie individualizarea obligatiei de plata sub forma unui titlu de creanta si a persoanelor fizice sau juridice debitoare, ca urmare a nerespectarii legalitatii, conformitatii si regularitatii obtinerii si utilizarii fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora.
(2)Persoanele fizice pot fi individualizate ca debitoare numai in situatia in care au calitatea de beneficiar de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora.
(3)Autoritatea emitenta a titlului de creanta are obligatia sa verifice faptul ca informatiile privind debitorul sunt corecte si sa se asigure ca respectiva creanta bugetara:
a)este certa si nu este conditionata;
b)este in suma fixa, exprimata in lei sau in moneda stabilita in acordul/contractul/decizia/ordinul de finantare;
c)este exigibila la data emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare.
Art. 34
(1)Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile europene si fondurile publice nationale aferente acestora, inscrise in titlul de creanta prevazut la art. 21 alin. (20), se stabilesc in lei sau in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului, acordului, deciziei sau ordinului de finantare, cu specificarea echivalentului in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intocmirii titlului de creanta.
(2)Titlul de creanta se comunica debitorului in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.
(3)Impotriva titlului de creanta debitorul poate formula contestatie in conditiile si termenele stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.
(4)Structurile de control prevazute la art. 20, care sunt organizate in afara autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, au obligatia transmiterii titlurilor de creanta pe care le-au emis autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene care gestioneaza programul pentru care s-a emis acest titlu, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data emiterii acestuia.
Art. 35
(la data 15-sep-2011 Art. 35 din capitolul III reglementat de Art. 16 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a inscrie in Registrul debitorilor titlul de creanta rezultata din nereguli, in 3 zile lucratoare de la data emiterii acestuia, respectiv de la data primirii acestuia, in cazul in care nu este emis de structura de control care functioneaza in cadrul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene.
Art. 36
Prin derogare de la dispozitiile art. 36 si art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a unui beneficiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa demareze activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta pentru sumele acordate in cadrul contractului/acordului/deciziei de finantare din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora.
Art. 37
Conducerea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene are obligatia sa monitorizeze trimestrial toate cazurile de nereguli si sa dispuna masurile care se impun pentru imbunatatirea sistemelor de management si control financiar, in scopul prevenirii reaparitiei in viitor a acestora.
CAPITOLUL IV: Modalitati de stingere a creantelor rezultate din nereguli
Art. 38
(la data 15-sep-2011 Art. 38 din capitolul IV reglementat de Art. 17 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza prin:
a)incasare;
b)deducere din platile/rambursarile urmatoare;
c)executarea garantiilor bancare depuse de debitor in aplicarea prevederilor contractului/acordului de finantare in cadrul caruia a fost emis titlul de creanta;
d)compensare, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)executare silita, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f)anulare;
(la data 15-sep-2011 Art. 38, litera F. din capitolul IV reglementat de Art. 18 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
g)prescriptie;
h)alte modalitati prevazute de lege.
Art. 39
(la data 15-sep-2011 Art. 39 din capitolul IV reglementat de Art. 19 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt responsabile pentru urmarirea stingerii creantelor bugetare rezultate din nereguli.
Art. 40
(1)In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin incasare, deducere din plati/rambursari urmatoare si/sau executarea garantiilor bancare, prevazute la art. 38 lit. a)-c), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevazute la art. 43, impreuna cu dovada comunicarii acestora, organelor fiscale competente, care:
a)duc la indeplinire masurile asiguratorii prevazute la cap. VI din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene dispun aceste masuri; si
b)efectueaza procedura de executare silita, precum si procedura de compensare pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile europene si/sau fondurile publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 23-iul-2012 Art. 40, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 142/2012 )
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul beneficiarilor publici prevazuti la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 14 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperarea sumelor inscrise in titlurile de creanta devenite executorii se efectueaza din conturile de venituri ale bugetelor in care a fost efectuata rambursarea cheltuielilor. Recuperarea sumelor, in vederea reintregirii conturilor fondurilor europene, se efectueaza pe baza unui referat intocmit de autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene care a efectuat rambursarea cheltuielilor, adresat unitatii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare.
(3)Procedura de restituire a sumelor prevazute la alin. (2) si modelul referatului de restituire se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 41
(la data 10-apr-2012 Art. 41 din capitolul IV reglementat de Art. 21 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli prin incasare se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul/decizia/ordinul de finantare.
(2)Recuperarea creantelor bugetare prin deducerea din platile/rambursarile urmatoare pe care debitorul este indreptatit sa le primeasca se efectueaza numai in cadrul aceluiasi/aceleiasi program/instrument financiar/fond/facilitati, cu exceptia cazurilor prevazute de actele normative in vigoare care reglementeaza gestionarea fondurilor europene in cadrul programelor de finantare a politicii agricole comune, precum si in alte cazuri in care exista un acord scris al Comisiei Europene/donatorului public international.
(21)In cazul recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din platile/rambursarile ulterioare pe care debitorul este indreptatit sa le primeasca, data stingerii creantei se considera data la care beneficiarul a depus cererea de plata/rambursare de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, din care s-a efectuat deducerea respectiva.
(la data 06-iul-2013 Art. 41, alin. (2^1) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 196/2013 )
(22)Fac exceptie de la prevederile alin. (21) creantele bugetare rezultate din nereguli constatate in implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si prin politica agricola comuna, care se sting la data emiterii deciziei de plata/certificatului de plata aferent platii pe care beneficiarul este indreptatit sa o primeasca.
(la data 06-iul-2013 Art. 41, alin. (2^1) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 196/2013 )
(3)Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli prin executare silita, inclusiv prin compensare cu sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, se efectueaza in lei, in conturile indicate de organele fiscale competente, urmand ca sumele rezultate din aceste recuperari sa se vireze de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 20.
Art. 42
(la data 15-sep-2011 Art. 42 din capitolul IV reglementat de Art. 22 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plata stabilit in titlul de creanta, respectiv in 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta.
(2)Debitorul datoreaza, pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul de creanta, o dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul ramas de plata din contravaloarea in lei a creantei bugetare, din prima zi de dupa expirarea termenului de plata stabilit in conformitate cu prevederile alin. (1), pana la data stingerii acesteia, cu exceptia cazului in care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public international prevad altfel.
(la data 23-iul-2012 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 19. din Legea 142/2012 )
(3)In vederea incasarii de la debitor a dobanzii prevazute la alin. (2), autoritatile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, in aplicarea prevederilor art. 21, au obligatia de a calcula cuantumul acesteia si de a emite un proces-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, care constituie titlu de creanta si care se comunica debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4)Rata dobanzii datorate este rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data intocmirii procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate.
(5)Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute in titlul de creanta se fac venit la acelasi buget in care se vireaza si creanta bugetara rezultata din nereguli.
(6)Creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate li se aplica toate prevederile aplicabile creantelor bugetare rezultate din nereguli, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si a celor prevazute la art. 21 alin. (14) si (15).
(la data 23-iul-2012 Art. 42, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 19. din Legea 142/2012 )
Art. 43
Constituie titlu executoriu, dupa caz:
a)procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare si procesul-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, de la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut in procesul-verbal, conform art. 141 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.
Art. 44
(1)Platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli si al dobanzii datorate este persoana juridica, entitatea sau asocierea fara personalitate juridica sau persoana fizica stabilita ca debitor prin titlul de creanta. Persoana fizica nu poate fi stabilita ca platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli decat in calitatea acesteia de beneficiar de fonduri europene si/sau de fonduri publice nationale aferente acestora.
(2)In cazul in care creanta bugetara rezultata din nereguli si dobanda datorata nu a fost achitata de catre persoanele prevazute la alin. (1), debitor devine persoana juridica sau fizica prevazuta la art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1) privind persoana fizica.
Art. 45
(1)Dreptul de a stabili creanta bugetara se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator datei de inchidere a programului, comunicata oficial de catre Comisia Europeana/donatorul public international prin emiterea declaratiei finale de inchidere, cu exceptia cazului in care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public international prevad un termen mai mare.
(2)Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a creantei bugetare se realizeaza in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului comun.
(3)Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a creantei bugetare pentru care normele comunitare prevad un termen mai mare de 5 ani se realizeaza in cazurile si in conditiile stabilite de normele comunitare respective.
(4)In cazul in care existenta creantei bugetare depinde de existenta unei fapte penale, respectiv a unei fraude, si a fost sesizat/sesizata DLAF/Agentia Nationala de Integritate - ANI, autoritatile competente prevazute la art. 20 suspenda de drept emiterea titlului de creanta pana la obtinerea deciziei definitive a instantei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate si dispun aplicarea masurilor asiguratorii prevazute la art. 40 alin. (1), cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8 alin. (2).
(la data 01-sep-2012 Art. 45, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta 22/2012 )
CAPITOLUL V: Contestarea titlurilor de creanta emise pentru recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 46
(1)Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2)Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ, in conditiile legii.
(3)Este indreptatit la contestatie debitorul, personal sau prin reprezentant legal.
SECTIUNEA 2: Solutionarea contestatiilor administrative impotriva titlurilor de creanta
Art. 47
(1)Contestatia administrativa se formuleaza in scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii titlului de creanta, si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a)datele de identificare a contestatarului;
b)obiectul contestatiei;
c)motivele de fapt si de drept;
d)dovezile pe care se intemeiaza;
e)semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice.
(2)Dovada calitatii de imputernicit al contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(3)Obiectul contestatiei administrative il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise in procesul-verbal de stabilire a creantei bugetare care reprezinta titlu de creanta.
(4)Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere.
(5)Contestatia administrativa se depune la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta care este contestat si nu este supusa taxelor de timbru.
Art. 48
(1)In situatia in care autoritatea publica emitenta a titlului de creanta in aplicarea prevederilor art. 21 constata ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la art. 47 alin. (2), va cere contestatarului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, sa completeze contestatia.
(2)In cazul in care contestatarul nu se conformeaza obligatiei impuse la art. 47 alin. (2), contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analizarea fondului.
Art. 49
(1)Contestatia poate fi retrasa de contestatar pana la solutionarea acesteia.
(2)Prin retragerea contestatiei, contestatarul nu pierde dreptul de a inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a acesteia.
Art. 50
(1)Autoritatea publica emitenta a titlului de creanta in aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunta prin decizie motivata cu privire la admiterea, in tot sau in parte, a contestatiei sau la respingerea ei, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei sau a completarii acesteia conform art. 48 alin. (1), dupa caz.
(2)Autoritatea publica competenta cu solutionarea contestatiei poate suspenda, prin decizie motivata, procedura de solutionare atunci cand:
a)structura de control care a efectuat activitatea de verificare prevazuta la art. 21 a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni, a carei constatare ar avea o influenta hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa;
b)solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.
c)solutionarea cauzei depinde de reanalizarea cererii de plata si a tuturor documentelor ce au stat la baza emiterii titlului de creanta pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice indreptatite sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora in cadrul politicii agricole comune si din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.
(la data 06-iul-2013 Art. 50, alin. (2), litera B. din capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 196/2013 )
(3)Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea.
(4)In cazul admiterii contestatiei, se decide anularea titlului de creanta atacat si, dupa caz, emiterea unui nou titlu, care va avea in vedere strict considerentele deciziei.
(5)Prin solutionarea contestatiei nu se poate crea contestatarului o situatie mai grea in propria sa cale de atac.
(6)Decizia autoritatii se va comunica debitorului in termen de 5 zile lucratoare de la pronuntare.
(7)Introducerea contestatiei pe calea administrativa nu suspenda executarea titlului de creanta.
(8)Prevederile alin. (7) nu aduc atingere dreptului contestatarului sau al imputernicitului acestuia de a cere suspendarea executarii titlului de creanta, in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9)Instanta competenta poate suspenda executarea daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate.
Art. 51
(1)Decizia de solutionare a contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.
(2)Deciziile pronuntate in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI: Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public international
(la data 01-sep-2012 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 22/2012 )
(la data 10-apr-2012 capitolul VI reglementat de Art. 27 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 52
(1)Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si autoritatile de certificare au obligatia aplicarii corectiilor financiare, pe baza titlurilor de creanta emise de autoritatile competente prevazute la art. 20.
(2)In cazul programelor finantate din fonduri europene de postaderare acordate Romaniei, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a nu reutiliza sumele excluse de la finantare, in conformitate cu prevederile alin. (1), pentru operatiunea sau operatiunile care a/au facut obiectul corectiei si, in cazul unei corectii financiare aplicate in urma unei nereguli sistemice, pentru operatiunile care intra sub incidenta partiala ori totala a axei prioritare in care s-a produs neregula sistemica respectiva.
(la data 15-sep-2011 Art. 52, alin. (2) din capitolul VI reglementat de Art. 23 din capitolul II din Norme Metodologice din 2011 )
(3)In cazul programelor pentru care se aplica mecanismul deducerilor si care sunt finantate din fonduri europene de preaderare acordate Romaniei, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a deduce temporar din urmatoarea declaratie de cheltuieli sumele platite si incluse in declaratii de cheltuieli emise anterior, daca aceste sume fac obiectul constatarilor cu implicatii financiare din rapoartele finale ale Autoritatii de Audit, pana la finalizarea procedurilor prevazute la art. 21 alin. (1)-(16) sau, dupa caz, alin. (26).
(4)Obligatia prevazuta la alin. (3) se aplica si autoritatilor de certificare referitor la declaratiile de cheltuieli emise catre Comisia Europeana.
Art. 53
(1)Constatarilor cu implicatii financiare, care pot fi individualizate la nivel de proiect finantat din fonduri europene, din rapoartele de control/audit extern intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international li se aplica prevederile art. 21 alin. (4).
(la data 30-nov-2012 Art. 53, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
(2)Pozitia partii romane in ceea ce priveste acceptarea sau neacceptarea integrala ori partiala a constatarilor formulate in conditiile alin. (1) se stabileste de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigatiilor, cu informarea autoritatii de certificare, a Autoritatii de Audit si a Ministerului Fondurilor Europene.
(la data 06-iul-2013 Art. 53, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 196/2013 )
(3)Termenul de investigare a acestor constatari cu implicatii financiare nu poate depasi 90 de zile.
(4)Rezultatul acestor investigatii este prezentat reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international.
Art. 54
In situatia in care reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, ca urmare a prezentarii rezultatelor investigatiei, decid continuarea procedurii de aplicare a corectiilor financiare, autoritatile nationale, prin reprezentanti mandatati ai autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene implicate in programul respectiv, ai autoritatii de certificare si, dupa caz, ai Autoritatii de Audit, participa la o audiere/conciliere cu reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, daca procedurile donatorului o prevad.
Art. 55
In situatia in care, ca urmare a procedurii de audiere sau de conciliere, pozitia autoritatilor romane ramane divergenta in raport cu cea a reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international, a caror decizie finala este aplicarea de corectii financiare Romanei, Guvernul Romaniei poate decide, la initiativa autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, cu avizul autoritatilor de certificare si cu aprobarea ministrului finantelor publice:
a)initierea procedurii de contestare la instantele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeana/donatorul public international a deciziei finale a reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului privind corectia financiara aplicata Romaniei; sau
b)neinitierea procedurii de contestare la instantele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeana/donatorul public international si, in acest caz, acceptarea constatarii, cu implicatii financiare stabilite de reprezentantii Uniunii Europene/ donatorului public international, prin aplicarea decertificarii definitive si/sau a deducerilor definitive, in conditiile prevazute la art. 571 alin. (5).
(la data 30-nov-2012 Art. 55 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
Art. 56
Sumele necesare finantarii debitelor stabilite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorul public international ca urmare a aplicarii corectiilor financiare se transfera in contul programului sau, dupa inchiderea programului, direct in conturile Uniunii Europene/donatorului public international, in prima instanta de la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 57
(1)In situatia in care reprezentantii Uniunii Europene/donatorul public international decid/decide, ca urmare a concluziilor unui act de control/audit extern, suspendarea/intreruperea platilor pentru programul respectiv, din cauza constatarii unor nereguli cu caracter sistemic sau a unor deficiente ale sistemelor de management si control potential generatoare de nereguli cu caracter sistemic, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene are obligatia intocmirii unui plan de masuri in vederea solutionarii neregulilor/deficientelor semnalate, cu informarea prealabila a autoritatii de certificare.
(2)In cazul specificat la alin. (1) al constatarii unor nereguli de sistem sau a unor deficiente ale sistemelor de management si control potential generatoare de nereguli cu caracter sistemic, autoritatile prevazute la art. 20 au in plus obligatia de reverificare prevazuta la art. 25.
(3)Autoritatea de Audit intocmeste un raport privind modul de implementare a masurilor cuprinse in programul de masuri si, dupa caz, asupra modului in care au fost realizate reverificarile precizate la alin. (2), care este prezentat reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international.
Art. 571
(la data 10-sep-2013 Art. 57^1 din capitolul VI a fost in legatura cu Hotarirea 680/2013 )
(la data 03-dec-2012 Art. 57^1 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. 6 din Hotarirea 1157/2012 )
(1)La solicitarea scrisa a Uniunii Europene/donatorului public international, autoritatile romane pot aplica decertificarea definitiva pentru sume care reprezinta creante bugetare constituite in aplicarea prevederilor ordonantei, inainte de recuperarea lor efectiva de la debitor.
(2)In cazul in care, ca urmare a unor rapoarte de control/audit extern in care sunt formulate constatari cu caracter de sistem, reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international propun aplicarea unor corectii financiare procentuale, aplicabile la nivel de program operational/axa prioritara/domeniu major de interventie/tip de fond/masura/ beneficiar/organism intermediar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene implicate au obligatia analizarii implicatiilor financiare ale acestor propuneri.
(3)In functie de aceasta analiza si, dupa caz, pentru evitarea situatiilor in care reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international ar putea decide aplicarea intreruperii, presuspendarii sau suspendarii platilor pentru programul respectiv, autoritatile romane pot lua urmatoarele masuri, cu caracter definitiv sau temporar:
a)decertificarea; si/sau
b)aplicarea de deduceri procentuale din declaratiile de cheltuieli.
(4)Autoritatile romane pot decide luarea masurilor prevazute la alin. (3) si in cazul depasirii pragului de materialitate a erorilor inregistrate in sistem, reflectate in raportul anual de control al Autoritatii de Audit.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aproba, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului care coordoneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene si a Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, urmatoarele:
(la data 06-iul-2013 Art. 57^1, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 196/2013 )
a)metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si/sau deducerea definitiva;
b)valoarea sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva;
c)valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv si a deducerilor procentuale definitive.
(6)La initiativa Uniunii Europene, a donatorului public international sau a autoritatilor romane se poate efectua regularizarea financiara a masurilor cu caracter temporar intreprinse in aplicarea prevederilor alin. (3).
(la data 30-nov-2012 Art. 57^1 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
Art. 572
(1)Autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit poate decertifica temporar, in baza informatiilor primite de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, sumele pentru care au fost formulate sesizari in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1), in cazul in care se dispune punerea in miscare a actiunii penale.
(2)Prin exceptie de la prevederile art. 571 alin. (5), in cazul in care instantele de judecata pronunta o hotarare definitiva privind existenta unei infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public international, autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit are obligatia decertificarii definitive a sumelor care fac obiectul respectivei hotarari.
(la data 30-nov-2012 Art. 57^2 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
Art. 573
In vederea protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene si in aplicarea reglementarilor comunitare, autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit poate aplica urmatoarele masuri:
a)amanarea certificarii;
b)intreruperea certificarii;
c)suspendarea certificarii.
Art. 574
(1)Autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit aplica masura amanarii certificarii pentru sumele care reprezinta constatari cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare, la nivelul stabilit in proiectul de raport/raportul final de audit/control/verificare la fata locului emis de Autoritatea de audit/Comisia Europeana/ Curtea Europeana de Conturi/Autoritatea de certificare, pana la finalizarea procedurii contradictorii.
(2)Regularizarea sumelor pentru care s-a aplicat masura amanarii certificarii se face ulterior, cu ocazia transmiterii primei declaratii de cheltuieli Comisiei Europene, dupa finalizarea procedurii contradictorii.
Art. 575
(1)Autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit poate aplica masura intreruperii certificarii, astfel:
a)de la data primirii unei declaratii de cheltuieli insuficient documentate pana la data la care sunt primite informatiile solicitate de Autoritatea de certificare, necesare pentru transmiterea declaratiilor de cheltuieli Comisiei Europene, pentru sumele incluse in declaratia de cheltuieli, la nivel de axa prioritara/domeniu major de interventie/tip de fond/masura/ beneficiar/operatiune/organism intermediar;
b)de la data emiterii proiectului de raport/raportului final de audit/control/verificare la fata locului pana la data la care autoritatea care a formulat constatarea o considera inchisa si/sau pana la finalizarea procedurii contradictorii, pentru valoarea integrala a declaratiei de cheltuieli transmise de autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene, la nivel de program/axa prioritara/domeniu major de interventie/tip de fond/masura/beneficiar/operatiune/organism intermediar, dupa caz, atunci cand proiectul de raport/raportul final contine constatari privind deficiente semnificative ale sistemelor de management si control;
c)de la data primirii unui document scris din partea reprezentantilor Uniunii Europene prin care sunt transmise informatii privind posibilitatea existentei unei nereguli grave si/sau se solicita aplicarea unor masuri de intrerupere a certificarii cu caracter preventiv, pana la data acceptarii de catre acestia a rezultatului investigatiilor efectuate de autoritatile nationale, competente conform legii, pentru valoarea declaratiei de cheltuieli transmise de autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene, la nivel de program/axa prioritara/domeniu major de interventie/tip de fond/masura/ beneficiar/operatiune/organism intermediar;
d)de la data de la care Comisia Europeana aplica, in conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, masura intreruperii termenului de plata, pana la data anuntului oficial privind ridicarea acestei masuri.
(2)In functie de motivele intreruperii si de potentialul impact asupra eligibilitatii cheltuielilor incluse intr-o declaratie de cheltuieli, autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit poate returna, spre revizuire, declaratia de cheltuieli autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.
Art. 576
(1)Autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit poate aplica masura suspendarii certificarii la nivel de program operational/axa prioritara/domeniu major de interventie/masura/beneficiar/operatiune/organism intermediar si returneaza declaratiile de cheltuieli autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, in cazul in care:
a)sistemele de management si control prezinta deficiente grave, care sunt constatate de Autoritatea de audit/Autoritatea de certificare/Comisia Europeana si/sau de Curtea Europeana de Conturi in cadrul proiectelor de raport/rapoartelor finale de audit/control/verificari la fata locului si pentru care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene nu au luat masuri de corectare;
b)autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene nu implementeaza recomandarile cuprinse in rapoartele de verificare la fata locului intocmite de Autoritatea de certificare;
c)Comisia Europeana aplica, in conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, masura suspendarii platilor.
(2)Autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit ridica, in totalitate sau partial, masura suspendarii certificarii in conditiile in care a primit suficiente asigurari ca au fost luate toate masurile necesare pentru eliminarea deficientelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(la data 01-sep-2012 Art. 57 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 22/2012 )
CAPITOLUL VII: Activitatea de raportare a neregulilor
Art. 58
(1)In aplicarea prevederilor reglementarilor europene, Romania are obligatia sa raporteze catre Comisia Europeana - OLAF toate cazurile de nereguli care au facut obiectul unui act de constatare primara administrativa, in termenele si respectand pragurile si exceptiile prevazute in regulamentele europene, respectiv in memorandumurile si acordurile de finantare.
(2)In sensul prezentei ordonante de urgenta, sunt considerate acte de constatare primara administrativa:
a)procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare emis de autoritatile competente prevazute la art. 20 si documentul de constatare emis de Autoritatea de Audit in aplicarea prevederilor art. 24, care sunt si acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)actul de control emis de DLAF si raportul de inspectie emis de OLAF.
(3)In aplicarea prevederilor acordurilor semnate cu alti donatori publici internationali, Romania are obligatia raportarii tuturor cazurilor de nereguli in functie de regulile specifice stabilite cu acestia.
Art. 59
(1)La nivel national, activitatea de raportare a neregulilor, prevazuta in legislatia europeana, catre Comisia Europeana este coordonata de catre DLAF.
(2)Formatul, termenele si procedura aplicabila la nivel national in materie de raportare se stabilesc, pentru fiecare instrument financiar, printr-un manual elaborat de DLAF in baza regulamentelor europene si a instructiunilor si procedurilor OLAF.
(3)In cazul celorlalti donatori publici internationali, raportarea neregulilor la nivel national este reglementata prin acordurile de implementare a fondurilor care provin de la acestia.
(4)In vederea indeplinirii unor cerinte specifice de raportare, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene pot elabora - cu respectarea prevederilor manualului prevazut la alin. (2) - instructiuni/proceduri proprii, care se aproba prin ordin al ministrului coordonator.
(la data 23-iul-2012 Art. 59, alin. (3) din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 20. din Legea 142/2012 )
CAPITOLUL VII1: Raportari financiare
Art. 591
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finantate din instrumente structurale si din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare sunt obligate sa transmita autoritatii de certificare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, informatii corecte si complete cu privire la datele inregistrate in contabilitatea proprie referitoare la gestiunea financiara a fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, potrivit situatiilor de raportare stabilite in norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 592
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finantate din fonduri aferente politicii agricole comune si politicii comune de pescuit transmit situatiile de raportare prevazute la art. 591, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 593
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene aferente programelor finantate in cadrul obiectivului "Cooperare teritoriala europeana" al politicii de coeziune, altele decat programele prevazute la art. 591, intocmesc si transmit situatiile de raportare prevazute la art. 591, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(la data 06-iul-2013 Art. 59^3 din capitolul VII^1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 196/2013 )
Art. 594
Prin situatiile de raportare se transmit si datele lunare referitoare la disponibilul din conturile deschise la banci comerciale si la Trezoreria Statului ale autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, justificate pe baza extraselor de cont.
Art. 595
Autoritatea de certificare din cadrul Ministerului Finantelor Publice/Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului careia i s-au transmis situatiile de raportare prevazute la art. 591 si 593 confirma autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene corectitudinea informatiilor cu privire la datele cuprinse in aceste situatii in raport cu datele inregistrate in contabilitatea proprie si centralizeaza datele primite, pe care le inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna precedenta. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale confirma corectitudinea informatiilor cu privire la datele din situatiile de raportare prevazute la art. 592 in raport cu datele inregistrate in contabilitatea proprie si centralizeaza datele primite, pe care le inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna precedenta.
Art. 596
Normele metodologice prevazute la art. 591 cuprind modul de elaborare si de prezentare a informatiilor si situatiilor de raportare prevazute la art. 591-595.
(la data 30-nov-2012 capitolul VII completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
CAPITOLUL VIII: Abateri si sanctiuni
Art. 60
(1)Constituie abateri de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta urmatoarele fapte:
a)neinregistrarea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a tuturor constatarilor cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern si a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum si a tuturor sesizarilor validate sau respinse;
b)netransmiterea de catre autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene, in termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, a tuturor constatarilor cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern si a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum si a sesizarilor catre structura de control organizata in cadrul institutiei publice in care functioneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene;
c)neorganizarea de catre managementul structurii de control din cadrul institutiei publice in care functioneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene, la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, a investigatiilor ca urmare a luarii la cunostinta a aparitiei unor posibile nereguli si/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigatii;
d)neemiterea procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, in termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
e)netransmiterea procesului-verbal de stabilire a creantei bugetare de catre structurile prevazute la art. 20 catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in vederea declansarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare;
f)nerespectarea termenelor de raportare prevazute in procedura aplicabila la nivel national stabilita prin manualul prevazut la art. 59 alin. (2);
g)netransmiterea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si de catre structurile de control organizate in cadrul institutiei publice in care functioneaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene la DLAF a cazurilor care prezinta indicii de frauda;
h)netransmiterea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a datelor, documentelor si informatiilor necesare procesului de audit solicitate de Autoritatea de Audit;
i)neinregistrarea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a debitelor in Registrul debitorilor;
j)neurmarirea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a incasarii debitelor rezultate din nereguli.
k)netransmiterea, in termenele prevazute la art. 591-595, de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si de catre autoritatile de certificare a informatiilor si situatiilor financiare prevazute la art. 591-595.
(la data 30-nov-2012 Art. 60, alin. (1), litera J. din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 75/2012 )
(2)Se considera circumstanta agravanta a abaterii mentionate la alin. (1) lit. c) situatia in care constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare sunt incluse in:
a)rapoartele de audit extern ale Autoritatii de Audit/ale altor auditori externi, actele de control elaborate de DLAF;
b)rapoartele misiunilor de verificare la fata locului efectuate de autoritati de management privind activitatea organismelor intermediare, in conditiile in care activitatea de autorizare a platilor a fost delegata la nivelul organismelor intermediare sau de autoritatile de certificare;
c)rapoartele de audit intern ale departamentelor de audit intern din cadrul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene sau din cadrul institutiei in care acestea functioneaza;
d)rapoartele de audit extern realizate de reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Curtii Europene de Conturi sau ai altor donatori publici internationali, precum si rapoartele de inspectie emise de OLAF;
e)rapoartele de verificare la fata locului realizate de autoritatile de certificare.
(3)Abaterile prevazute la alin. (1) se constata de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, Autoritatea de Audit si de catre structura de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.
(31)In aplicarea prevederilor alin. (3), structura de specialitate din Ministerul Finantelor Publice elaboreaza un raport de constatare a abaterilor, distinct de titlul de creanta elaborat in aplicarea prevederilor art. 21, pe care il transmite conducerii autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene si Autoritatii de audit. Modelul raportului de constatare a abaterilor se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
(la data 01-sep-2012 Art. 60, alin. (3) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 22/2012 )
(4)Ca urmare a constatarii abaterilor prevazute la alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa intreprinda actiunile necesare pentru inlaturarea cauzelor acestor abateri si sa aiba in vedere constatarile la evaluarea activitatii personalului care se realizeaza in aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 601
Pe perioada cat isi desfasoara activitatea, persoanele care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inaltii functionari publici care coordoneaza departamente, care au atributii in domeniul managementului, controlului si/sau auditului fondurilor europene si/sau al fondurilor publice nationale aferente acestora, functionari publici cu regim special, functionarii publici si personalul contractual din cadrul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare, structurilor de control, in situatia in care acestea sunt organizate in afara autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene si, respectiv, in cadrul autoritatilor de certificare, Autoritatii de audit si DLAF, atat la nivel central, cat si la nivel teritorial, raspund civil sau penal, dupa caz, numai daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestea, cu vinovatie, constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin.
(la data 23-iul-2012 Art. 60 din capitolul VIII completat de Art. 1, punctul 21. din Legea 142/2012 )
CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 61
Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 62
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele coordonatoare sau ministerele in cadrul carora functioneaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si Ministerul Finantelor Publice au obligatia organizarii/reorganizarii structurilor de control care sa asigure exercitarea atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
Art. 63
Prevederile sectiunii a 2-a a cap. II se vor aplica contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finantare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 64
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 65
Orice referire in actele normative existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice trimitere la actul normativ mentionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta ordonanta de urgenta si/sau la sectiunile corespunzatoare din prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz.
Art. 66
Activitatile de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare care sunt in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se finalizeaza si se valorifica cu aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
ANEXA: Corectiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora in caz de nerespectare a reglementarilor privind achizitiile, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
Abateri de la respectarea normelor in materie de achizitii pentru care se aplica reduceri procentuale/corectii financiare
PARTEA 1: Achizitii publice
A)Contracte a caror valoare este egala sau mai mare decat plafonul/pragul stabilit in legislatia nationala privind achizitiile publice pentru care exista obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1.ANUNTUL DE PARTICIPARE SI DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Nr. crt.
Tipul de abatere/neregula constatata
1.
Nepublicarea unui anunt de participare
2.
Divizarea artificiala a contractelor de lucrari/produse/servicii
3.
Nerespectarea (de catre autoritatea contractanta) a termenului-limita de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potentialilor ofertanti)
4.
Potentialii ofertanti/candidati au la dispozitie un termen prea scurt pentru obtinerea documentatiei de atribuire.
5.
Nepublicarea prin erata a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor
6.
Cazul in care nu se justifica atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
7.
In cazul in care se organizeaza o procedura de atribuire in domeniul apararii sau al securitatii nationale pentru care se aplica prevederile Directivei 2009/81/CE/legislatiei nationale si nu este elaborata o justificare adecvata pentru nepublicarea unui anunt de participare
8.
In anuntul de participare si/sau in documentatia de atribuire nu sunt mentionate criteriile de selectie si/sau criteriile de atribuire, dupa caz.
9.
Prin anuntul de participare sau prin documentatia de atribuire sunt stabilite criterii de selectie/atribuire ilegale si/sau discriminatorii.
10.
Criteriile de selectie nu sunt nici in legatura si/sau nu sunt proportionale cu obiectul contractului.
11.
Specificatii tehnice discriminatorii
12.
Definirea insuficienta a obiectului contractului
2.EVALUAREA OFERTELOR
Nr. crt.
Tipul de abatere/neregula constatata
1.
Modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinand selectarea incorecta a unui participant
2.
Modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinand respingerea incorecta a unui participant
3.
Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selectie sau atribuire ilegale
4.
In timpul evaluarii nu sunt respectate principiile transparentei si al tratamentului egal
5.
Modificarea unei oferte in cursul evaluarii
6.
Negocierea in cursul procedurii de atribuire
7.
Procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in urma careia conditiile enuntate in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire au fost modificate substantial
8.
Respingerea unei oferte cu pret neobisnuit de scazut
9.
Conflictul de interese
3.IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
Nr. crt.
Tipul de abatere/neregula constatata
1.
Modificarea substantiala a contractului in raport cu anuntul de participare sau cu documentatia de atribuire
2.
Reducerea obiectului contractului
3.
Atribuirea de contracte de lucrari/servicii/bunuri suplimentare (daca o astfel de atribuire constituie o modificare substantiala a conditiilor initiale ale contractului, fara o procedura competitiva in cazul in care nu au fost respectate urmatoarele conditii):
- o situatie de urgenta care rezulta dintr-un eveniment imprevizibil;
- o circumstanta neprevazuta in cazul lucrarilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare.
4.
Lucrari sau servicii suplimentare a caror valoare depaseste limita fixata de dispozitiile legale aplicabile
B)Contracte a caror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislatiei in vigoare, pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
In conformitate cu prevederile legislatiei europene si ale jurisprudentei Curtii Europene de Justitie in cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achizitiilor publice nu este obligatorie sau este partial obligatorie si se constata abateri de la aplicarea prevederilor legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, prevazute la lit. A), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplica reduceri procentuale/corectii financiare.
(la data 26-aug-2014 litera B. din anexa 1, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2014 )
PARTEA 2: Contracte incheiate de beneficiarii privati de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare, dar care au obligatia respectarii prevederilor unor ghiduri/instructiuni privind achizitiile, in situatia in care acestea sunt parte integranta din contractul/acordul/ordinul/decizia de finantare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012
Nr. crt.
Tipul de abatere/neregula constatata
1.
Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta
2.
Contracte de achizitii (acte aditionale) pentru bunuri, lucrari sau servicii suplimentare, atribuite fara competitie adecvata, in absenta unei urgente imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau in absenta unor circumstante neprevazute
3.
Aplicarea unor criterii de calificare si selectie si/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale
4.
Incalcarea principiului tratamentului egal
PARTEA 3: Contracte incheiate de beneficiarii privati de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare, dar care au obligatia respectarii prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

(la data 28-iun-2014 anexa 1 modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 47/2014 )
Nr. crt.
Tipul de abatere/neregula constatata
1.
Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta la publicarea procedurii simplificate
2.
Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta la desemnarea castigatorului
3.
Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016