Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Norma metodologica de aplicare a Legii somajului
Norma metodologica din 20/02/2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata la data de 22/02/2011


facebook

 

Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevazuti la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumita in continuare lege, si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
Art. 2. - Tematica cercetarilor statistice speciale prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege, precum si metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale se avizeaza, potrivit legii, de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Art. 3. - (1) Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create.
(2) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante se va face pe suport de hartie sau in format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevazut in anexa nr. 1.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 4. - (1) Furnizorii de servicii prevazuti la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirata, date privind somerii mediati si incadrati in munca.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se va face pe suport de hartie sau in format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevazut in anexa nr. 2.
___________
Art. 4. a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 5. - Prin motive neimputabile, in sensul art. 17 alin. (1) din lege, se intelege:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) si j), art. 61 lit. c) si d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incetarea raportului de munca la initiativa angajatorului, prin notificare scrisa, in temeiul art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) incetarea de drept a raportului de munca al asistentului personal al persoanei cu handicap grav in cazul decesului persoanei cu handicap grav, in temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare;
d) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. a) din aceeasi lege;
e) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) si h) si art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) incetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe baza de contract cand sunt clasati «inapt pentru serviciu militar» sau «apt limitat» de catre comisiile de expertiza medico-militara;
g) incetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe baza de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor;
h) incetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe baza de contract care nu mai indeplinesc conditiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, respectiv al ministrului administratiei si internelor, pentru ocuparea functiei;
i) incetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe baza de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informatiilor la care urmeaza sa aiba acces de catre autoritatile competente;
j) incetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari la expirarea termenului contractului, in situatia in care nu sunt posibilitati de reinnoire, din cauza reducerii functiilor ca urmare a desfiintarii, restructurarii sau a dislocarii unitatii, precum si in situatia in care una dintre parti nu mai opteaza pentru reinnoirea contractului;
k) incetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari la implinirea limitei de varsta in serviciu, stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 1. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

Art. 6. - Veniturile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. f) si la art. 34 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determina prin raportarea venitului impozabil, certificat de catre organele fiscale teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la numarul de luni aferente unui an fiscal.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

Art. 7. - Reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii la care persoana a fost incadrata in munca anterior, in situatia in care postul ocupat de aceasta a fost desfiintat.
Art. 8. - (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii sau care nu se supun potrivit legii conditiei de acreditare, in vederea medierii pentru incadrare in munca.
(2) Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazuti la alin. (1), se face cu o adeverinta eliberata de furnizori, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii.
___________
Art. 8. a fost modificat prin punctul 1. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

Art. 9. Abrogat prin punctul 6. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.
Art. 10. - Pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, persoanele prevazute la art. 20 din lege pot incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, un contract de asigurare pentru somaj conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
(2) In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se dovedeste cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobandirea calitatii de asigurat in cadrul acestor sisteme de asigurari sociale, eliberat de institutiile competente potrivit legii, in original si copie.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 1. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 11. - (1) In vederea incheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoanele prevazute la art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pot imputernici agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza persoanele isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Imputernicirea de reprezentare se va da sefului agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 12. - Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 22 alin. (2) din lege ca limita inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la art. 20 din lege si la care se calculeaza contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste aceasta contributie.
___________
Art. 12. a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 13. Abrogat prin punctul 1. din Hotararea nr. 149/2008 incepand cu 18.02.2008.
Art. 14. Abrogat prin litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 01.01.2011.
Art. 15. - (1) Somerii prevazuti la art. 17 din lege, care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj in conditiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, daca dovedesc ca acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depasesc valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna pentru care se face dovada.
(2) Prin activitati autorizate potrivit legii se intelege activitatile economice desfasurate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale.
___________
Art. 15. a fost modificat prin punctul 3. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

Art. 16. - Prin nu indeplinesc conditiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se intelege:
a) neindeplinirea conditiilor legale de pensionare pentru limita de varsta;
b) situatia in care persoana nu beneficiaza de pensie de invaliditate;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 12. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

c) nesolicitarea pensionarii anticipate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
Art. 17. - (1) In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (12) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de munca cu timp partial se stabileste ca raport intre timpul de munca pentru care a fost incheiat contractul individual de munca cu timp partial si durata normala a timpului de munca.
(2) In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (13) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract de munca temporara se stabileste luandu-se in considerare atat durata fiecarei misiuni prevazute in contractul de munca temporara, cat si timpul in care persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 13. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 18. - (1) In vederea certificarii stagiilor de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit titlului IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care acestia au retinut si au virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala prevazuta la art. 27 din lege si au platit contributia datorata de angajator prevazuta la art. 26 din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26, precum si, dupa caz, urmatoarele:
a) daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj;
b) perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade;
c) daca se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din lege.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora, date care se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, si pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de inspectia muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) se verifica si se certifica in ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazute la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de angajator, care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(4) In situatia in care pana la data de 31 decembrie 2010 nu exista intocmit carnet de munca, dovada existentei unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(5) In situatia in care sunt identificate neconcordante intre continutul adeverintei si informatiile din cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (3) depuse de angajator si/sau inscrisurile efectuate in carnetul de munca pana la data de 31 decembrie 2010 ori se constata ca angajatorul nu a depus potrivit prevederilor legale declaratia lunara, agentiile pentru ocuparea fortei de munca solicita in scris angajatorului corectarea respectivelor documente si depunerea lor la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, cu exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit titlului IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(6) Modelul adeverintei, prevazut in anexa nr. 26, se poate modifica sau completa prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) Neeliberarea de catre angajator a adeverintei prevazute la alin. (1) constituie contraventie, potrivit art. 113 lit. j) din lege, si se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de catre organele de control masuri active ale structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca care au competenta constatarii si sanctionarii celorlalte contraventii prevazute de lege.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 1. din Hotararea nr. 312/2006 incepand cu 15.03.2006.

Art. 19. - (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, potrivit art. 36 din lege, in baza certificatului intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, dupa caz, pe baza:
a) declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si a adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, dupa caz, doar pe baza adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18, in cazul in care se constata ca angajatorul nu a depus declaratia, pentru persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 19 din lege;
b) contractului de asigurare pentru somaj prin insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj.
(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevazute la alin. (2) se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin certificatul intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 25.
(4) Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea stabilita la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.
___________
Art. 19. a fost modificat prin punctul 5. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 191. - (1) Prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevazut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(2) Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazuta la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, si la care s-a calculat si s-a platit contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 28 din lege.
(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natura profesionala pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare, s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazuta la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea in vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau pe baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(4) Incepand cu declararea contributiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, si puse la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pe cale electronica, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, se calculeaza prin impartirea numarului de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obtinut se coreleaza cu numarul de zile lucratoare in luna. In situatia in care rezultatul obtinut este egal cu numarul de zile lucratoare in luna, stagiul de cotizare este egal cu o luna. In situatia in care rezultatul obtinut este mai mic decat numarul de zile lucratoare in luna, la stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare numai zilele cu norma intreaga lucrate in luna, calculate potrivit modalitatii de calcul. In situatia in care rezultatul obtinut ca urmare a aplicarii formulei este exprimat in fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna, orele care corespund unei fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna vor fi considerate ca o zi cu norma intreaga lucrata in luna.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(5) Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de munca, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obtine prin insumarea numarului de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de munca.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(6) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele in care se aplica scutire de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei, potrivit dispozitiilor legale, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(7) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru care se aplica scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010, aprobata prin Legea nr. 185/2010, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna, conform legii, in care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(8) Pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 5. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.
___________
Art. 191. a fost modificat prin punctul 2. din Hotararea nr. 312/2006 incepand cu 15.03.2006.

Art. 20. - Prin a cauta activ un loc de munca, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se intelege a dovedi ca persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de munca la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti la care se afla in evidenta, in afara datei programarii lunare, sau la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrare in munca.
___________
Art. 20. a fost modificat prin punctul 16. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 201. - (1) Obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se considera indeplinita in situatia in care instiintarea in scris cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca in cazul persoanei beneficiare de indemnizatie de somaj se realizeaza prin transmiterea, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical, a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte seria si numarul certificatului de concediu medical, data acordarii acestuia, numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, datele de identificare ale persoanei careia i s-a eliberat certificatul de concediu medical si adresa la care aceasta persoana va locui pe perioada valabilitatii concediului medical.
(2) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) se poate transmite prin una dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax, posta, e-mail sau prin depunerea acesteia la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde este inregistrata persoana beneficiara de indemnizatie de somaj, in numele acestei persoane, de catre un membru de familie sau, dupa caz, de catre o alta persoana.
(3) Termenul de 24 de ore de la data acordarii concediului medical prevazut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege si la alin. (1) din prezentul articol se indeplineste la sfarsitul zilei urmatoare datei in care s-a acordat concediul medical, in situatia in care aceasta nu este declarata zi nelucratoare, sau in prima zi lucratoare, in situatia in care acordarea concediului medical s-a realizat in zilele declarate nelucratoare, sau la implinirea termenului.
___________
Art. 201. a fost introdus prin punctul 6. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligatia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti beneficiarii indemnizatiilor de somaj carora li s-a stabilit dreptul la pensie, in termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu mentionarea datei privind punerea in plata a pensiei.
Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizatiei de somaj, pentru motivele prevazute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispozitie de respingere semnata de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 23. - (1) Indemnizatia de somaj prevazuta la art. 39 alin. (2) si la art. 40 alin. (1) din lege se acorda integral daca beneficiarul s-a aflat in somaj pe intreaga perioada a lunii respective.
(2) Indemnizatia de somaj pentru fractiuni de luna, prevazuta la art. 43 alin. (2) din lege, se calculeaza prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) si art. 40 alin. (1) din lege la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar rezultatul se inmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care somerul beneficiaza de indemnizatia de somaj.
Art. 24. - (1) Incetarea platii indemnizatiei de somaj in situatia prevazuta la art. 44 lit. b) din lege se aplica persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale anterior datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
(2) Incetarea platii indemnizatiilor de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de intai a lunii in care beneficiarul a realizat venituri mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(3) In cazul persoanelor carora le-a incetat plata indemnizatiei de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege si care incheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizata anterior acordarii indemnizatiei de somaj se ia in calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, in conditiile prevazute la art. 371 din lege.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizatiei de somaj care dobandesc autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale dupa data inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevazut la art. 44 lit. d) si e) din lege, se intelege situatia in care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu accepta solutiile legate de incadrarea in munca sau, dupa caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum si situatia in care nu a prezentat dovada prevazuta la art. 41 alin. (12) din lege.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 8. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai daca beneficiarul indemnizatiei de somaj a anuntat in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei evidenta se afla despre plecarea sa in strainatate.
Art. 27. - (1) Masura suspendarii platii indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revoca in situatia in care beneficiarul probeaza cu acte justificative ca nu si-a indeplinit aceasta obligatie din motive neimputabile lui.
(2) Se considera motive neimputabile beneficiarului urmatoarele situatii:
a) nasterea unui copil;
b) casatorie;
c) imbolnavire;
d) decesul sotului, sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv;
e) forta majora.
(3) Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.
Art. 28. - Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a incetarii platii indemnizatiei de somaj se stabileste prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 29. - In sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile banesti cuvenite somerilor cu titlu de indemnizatie de somaj pot face obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, precum si in cazurile prevazute de dispozitii legale speciale.
Art. 291. - Acordarea masurii de sprijin prevazute la art. 481 din lege se face in baza schemei de ajutor de stat pentru formare, elaborata cu respectarea reglementarilor in domeniu, instituita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Art. 291. a fost modificat prin punctul 7. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

Art. 292. Abrogat prin punctul 8. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
Art. 293. Abrogat prin punctul 8. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
Art. 294. Abrogat prin punctul 8. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
Art. 295. Abrogat prin punctul 8. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
Art. 296. Abrogat prin punctul 8. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
Art. 30. - Prin concediere colectiva se intelege concedierea colectiva definita potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Art. 30. a fost modificat prin punctul 9. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

Art. 31. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevazute la art. 51 din lege, oricarei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer.
(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se incheie conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselectia candidatilor in scopul stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de munca vacant, in functie de criteriile impuse de acesta si cu respectarea prevederilor legale.
Art. 34. - (1) Pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii somerii prevazuti la art. 61 alin. (2) din lege depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 8, urmand ca, in cazul neincadrarii lor in munca, cererea sa fie reinnoita la un interval de 6 luni.
(2) In aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiaza de serviciile de mediere gratuite si persoanele prevazute la art. 16 lit. c)-f) din lege, daca depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 9.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 35. - (1) Programele de formare profesionala prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi initiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, se organizeaza tinandu-se seama de profilurile profesionale, profilurile si standardele ocupationale, dupa cum urmeaza:
a) la cererea expresa a angajatorilor care doresc sa incadreze persoane aflate in cautarea unui loc de munca sau sa asigure formare profesionala persoanelor angajate, aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 66 alin. (2) din lege;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 20. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

b) la cererea persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 66 alin. (2) din lege;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 20. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

c) pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul actual si prognozat de forta de munca.
(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesionala si cu programele de scolarizare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea adaptarii pregatirii profesionale la cerintele reale ale pietei muncii.
Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregatire profesionala, organizate in conditiile legii, sunt admise persoane apte de munca, avand nivelul de pregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera, prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(2) Pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala se va tine seama de nivelul general de pregatire, dovedit prin acte de studii.
(3) La programele de formare profesionala organizate pentru calificari de nivelul I, prevazute in Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 21. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

(4) Abrogat prin punctul 22. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.
(5) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pot organiza programe de formare profesionala speciale pentru persoanele cu capacitate de munca diminuata sau pentru persoanele cu handicap.
(6) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse in programele de formare profesionala la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.
Art. 361. - (1) Persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, daca dovedesc ca acele venituri nu depasesc salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna pentru care se face dovada.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

(2) Veniturile prevazute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate in luna premergatoare depunerii cererii de inscriere si se certifica de catre organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice sau de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale care au responsabilitati fiscale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

(3) Prin activitati in mediul rural, potrivit art. 66 alin. (1) din lege, se intelege activitatile care se desfasoara pe raza unei comune sau a unui sat, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
___________
Art. 361. a fost introdus prin punctul 23. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 362. - (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti organizeaza programe de formare profesionala, in colaborare cu unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei.
(2) In vederea participarii la programele de formare profesionala prevazute la alin. (1), unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei vor asigura selectia persoanelor aflate in detentie.
(3) Selectia prevazuta la alin. (2) se va realiza atat pe baza criteriilor specifice de selectie, cat si din punct de vedere medical si al nivelului de pregatire, precum si in functie de perioada ramasa de executat pana la eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe intreaga durata a programului de formare profesionala.
___________
Art. 362. a fost introdus prin punctul 23. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 363. - (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 661 alin. (2) lit. d) din lege, se intelege:
a) nu exista mijloace de transport in comun de la domiciliu la locul de desfasurare a programului de formare profesionala;
b) mijloacele de transport in comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult doua ore inainte si dupa orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregatire.
(2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, potrivit art. 661 alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasari, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, in cursul unei luni, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
___________
Art. 363. a fost introdus prin punctul 23. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 37. - (1) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, prevazute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmeaza programele de formare profesionala, au urmatoarele obligatii:
a) sa participe la toate activitatile cuprinse in programul de formare profesionala, sa indeplineasca toate cerintele prevazute de acesta si sa se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 12. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

b) sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala prevazute la art. 661 alin. (2) si (3) din lege, daca nu se prezinta la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu exceptia cazului in care neprezentarea se datoreaza unor motive neimputabile persoanei;
c) sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala prevazute la art. 661 alin. (2) si (3) din lege, daca, dupa absolvire, refuza nejustificat incadrarea in munca oferita de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) revine si persoanelor prevazute la art. 66 alin. (2) din lege.
(3) Se considera motive neimputabile persoanei, in sensul alin. (1) lit. b), urmatoarele situatii:
a) nasterea unui copil;
b) casatorie;
c) imbolnavire;
d) decesul sotului, sotiei sau rudelor pana la gradul al doilea inclusiv;
e) indeplinirea obligatiilor militare;
f) forta majora.
(4) Situatiile prevazute la alin. (3) se probeaza cu acte justificative, in termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminarii.
(5) Persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege, care urmeaza programe de formare profesionala finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, se pot retrage de la aceste programe, fara a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala, pentru a se incadra in munca, pentru a incepe o activitate economica in conditiile legii sau in cazul in care starea sanatatii nu le permite continuarea programului, daca dovedesc ca se afla in una dintre aceste situatii cu actul privind incadrarea in munca, autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare, respectiv cu acte medicale.
(6) Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat, fara a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala pana la data exmatricularii sale, urmand, dupa caz, sa ii fie incetata plata indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.
(7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participa la programe de formare profesionala gratuite, din alte motive decat cele prevazute la alin. (3), constituie refuz nejustificat in sensul art. 25 si, dupa caz, atrage incetarea platii indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 13. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.
___________
Art. 37. a fost modificat prin punctul 24. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 38. - (1) In cazul in care formarea profesionala se realizeaza, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin furnizori de formare profesionala, autorizati in conditiile legii, selectarea acestora se va face prin procedura de cerere de oferta, in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.
(2) Selectia furnizorilor prin procedura de cerere de oferta se organizeaza, de regula, o singura data pe an pentru fiecare program de formare profesionala, in ocupatiile, meseriile si profesiile cuprinse in Planul national de formare profesionala.
___________
Art. 38. a fost modificat prin punctul 25. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 39. - In aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare pentru ocupatii sau meserii neincluse in Clasificarea ocupatiilor din Romania este necesar ca cei interesati sa solicite avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 40. - (1) Drepturile prevazute la art. 72 din lege se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajarii, urmatoarele documente:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 10;
b) instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;
c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;
d) document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva.
(2) Sumele neincasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevazut de lege.
___________
Art. 40. a fost modificat prin punctul 26. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevazute la art. 72 din lege va depune lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla in evidenta dovada emisa de angajator din care sa reiasa ca a fost incadrat in munca.
(2) In situatia in care beneficiarul nu prezinta in termenul prevazut la alin. (1) dovada incadrarii in munca, plata drepturilor prevazute la art. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat dovada.
Art. 42. - Nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 72 din lege persoanele care, in perioada pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, isi pierd calitatea de angajat, cu exceptia persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 73 alin. (1) din lege.
Art. 421. - Persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o data cu dovada incadrarii in munca, prevazuta la art. 41 alin. (1), si documentele prevazute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) si d).
___________
Art. 421. a fost introdus prin punctul 27. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 43. - Calculul pentru fractiuni de luna al drepturilor mentionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevazute pentru indemnizatia de somaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.
Art. 431. - (1) Dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 731 alin. (1) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
b) nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 731 alin. (5) din lege;
c) nu au avut raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;
d) se incadreaza in munca potrivit art. 731 alin. (1) din lege in termen de 12 luni de la data absolvirii.
(2) Pentru acordarea primei prevazute la art. 731 alin. (1) din lege, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii dupa absolvirea studiilor, urmatoarele documente:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 23;
b) actul de identitate al absolventului, in copie;
c) actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie;
d) instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;
e) actul in baza caruia absolventul a fost incadrat in munca, in copie;
f) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre aceasta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma de invatamant;
g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva si nu are obligatia, potrivit legii, de a o angaja;
h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
(3) Termenul prevazut la alin. (2) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima prevazuta la art. 731 alin. (1) din lege.
(4) Dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 731 alin. (1) din lege, se acorda o singura data pentru fiecare dintre urmatoarele niveluri din cadrul sistemului national de invatamant reglementat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) invatamant secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii;
b) invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c) invatamant superior.
___________
Art. 431. a fost introdus prin punctul 14. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 432. - (1) In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 731 alin. (1) din lege, se acorda de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda, dupa caz, si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
(2) Trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 731 alin. (1) din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator ca sunt incadrati.
(3) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
(4) Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit dovada mentionata la alin. (2) li se va cere, in scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca sa prezinte aceasta dovada in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.
(5) Daca dupa doua astfel de comunicari absolventul nu prezinta actul doveditor, agentia pentru ocuparea fortei de munca va contacta angajatorul cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, si, in functie de constatarile facute, se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale.
___________
Art. 432. a fost introdus prin punctul 14. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 433. - (1) Dreptul prevazut la art. 731 alin. (2) din lege se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, potrivit legii;
b) nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 731 alin. (5) din lege;
c) se incadreaza in munca potrivit art. 731 alin. (1) din lege;
d) le inceteaza plata indemnizatiei de somaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a incadrarii in munca;
e) isi mentin raporturile de munca sau de serviciu cu angajatorul la care s-au incadrat in munca, pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.
(2) Pentru acordarea dreptului prevazut la art. 731 alin. (2) din lege, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde s-au aflat in evidenta sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul, in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii, urmatoarele documente:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 24;
b) actul de identitate al absolventului, in copie;
c) Abrogata prin punctul 9. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.
d) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului si in perioada in care se afla in plata indemnizatiei de somaj nu urma o forma de invatamant;
e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani de la data angajarii acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva, nu avea obligatia, potrivit legii, de a o angaja si a mentinut raporturile de munca sau de serviciu ale persoanei pentru o perioada de 12 luni, pentru absolventii care nu au beneficiat de prima prevazuta la art. 731 alin. (1) din lege. In situatia in care absolventii au beneficiat de prima prevazuta la art. 731 alin. (1) din lege, conditia privind mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de 12 luni se verifica pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de inspectia muncii.
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 10. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(3) Termenul prevazut la alin. (2) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de suma prevazuta la art. 731 alin. (2) din lege.
(4) Dreptul prevazut la art. 731 alin. (2) din lege se acorda dupa mentinerea cu angajatorul la care s-au incadrat in munca a raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde absolventul s-a aflat in evidenta sau, dupa caz, i-a fost transferat dosarul.
(5) Dreptul prevazut la art. 731 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub forma de prima prevazut la art. 731 alin. (1) din lege, precum si cu prima de incadrare prevazuta la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege.
___________
Art. 433. a fost introdus prin punctul 14. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 434. - Drepturile banesti prevazute la art. 731 alin. (1) si (2) din lege, stabilite si neincasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevazut de lege.
___________
Art. 434. a fost introdus prin punctul 14. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 44. Abrogat prin punctul 28. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.
Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente:
a) o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12;
b) actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul stabil;
c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 29. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
(3) In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, drepturile prevazute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
(4) Drepturile prevazute la art. 72 din lege se cumuleaza cu cele prevazute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevazute la art. 75 din lege.
(5) Drepturile prevazute la art. 74 din lege nu se cumuleaza cu cele prevazute la art. 75 din lege.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 30. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

(6) Drepturile prevazute la art. 74 sau 75 din lege se solicita in termen de maximum 12 luni de la data incadrarii in munca.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 30. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu intr-o alta localitate, in situatia prevazuta la art. 75 din lege, daca localitatea unde persoana se incadreaza in munca apartine aceleiasi unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu sau sectoarele municipiului Bucuresti.
Art. 47. Abrogat prin punctul 31. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.
Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, in programele care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca pentru dezvoltarea comunitatilor locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, indiferent daca beneficiaza sau nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.
(2) Acordarea masurii de sprijin prevazute la art. 78 din lege, in situatia in care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face in baza schemei de ajutor de minimis, elaborata cu respectarea reglementarilor in domeniu, instituita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 11. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
___________
Art. 48. a fost modificat prin punctul 32. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 49. - (1) Pentru acordarea subventiilor prevazute la art. 78 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti vor incheia, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, conventii, conform modelului prevazut in anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor incadrate in munca din randul somerilor pentru executarea de activitati in scopul dezvoltarii comunitatilor locale carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 33. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

(11) In situatia in care activitatile care au ca scop dezvoltarea comunitatilor locale sunt prestate de autoritatile administratiei publice locale, inclusiv prin unitatile infiintate in subordinea acestora, in temeiul raportului de subordonare fata de acestea, fara incheierea unui contract de prestari de servicii, conventiile prevazute la alin. (1) se vor incheia cu autoritatile administratiei publice locale, respectiv cu unitatile din subordinea acestora, care au calitatea de angajatori si totodata de beneficiari ai subventiilor prevazute la art. 78 din lege.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 15. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati publice deliberative, respectiv primarul sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritate executiva, si presedintele consiliului judetean, potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.
Art. 50. - (1) In vederea incheierii conventiei prevazute la art. 49 alin. (1), agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va asigura, din randul somerilor, forta de munca solicitata de angajatori.
(2) Angajatorii sunt obligati sa incheie cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor contracte individuale de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.
(3) Contractele individuale de munca ale persoanelor incadrate in munca din randul somerilor si, dupa caz, contractul de achizitie publica, in copii, se anexeaza la conventia prevazuta la art. 49 alin. (1).
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 16. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.
___________
Art. 50. a fost modificat prin punctul 34. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 501. - Cuantumurile lunare ale subventiilor prevazute la art. 79 alin. (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor, proportional cu timpul efectiv lucrat, dupa cum urmeaza:
a) de la data angajarii persoanei, daca conventia se incheie in termen de 30 de zile de la aceasta data;
b) de la data incheierii conventiei, daca aceasta se incheie in termen mai mare de 30 de zile de la data angajarii persoanei.
___________
Art. 501. a fost introdus prin punctul 35. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 51. - Prin sintagma contributii de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia, prevazuta la art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori, care se calculeaza la valoarea indicatorului social de referinta in vigoare in luna pentru care se face plata.
___________
Art. 51. a fost modificat prin punctul 12. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

Art. 511. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi de invatamant superior care nu au promovat examenul de licenta beneficiaza, in conditiile legii, de subventia prevazuta la art. 80 alin. (1) lit. b) din lege.
(2) Prevederile art. 80 din lege se aplica in situatia in care angajatorii incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu.
___________
Art. 511. a fost introdus prin punctul 37. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 52. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 15, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege.
(3) In sensul legii, data absolvirii studiilor este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres, o anumita data de absolvire.
(4) Prin forma de invatamant, in sensul art. 83 alin. (4) din lege, se intelege unul dintre urmatoarele niveluri din cadrul sistemului national de invatamant reglementat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) invatamant secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii;
b) invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c) invatamant superior.
___________
Art. 52. a fost modificat prin punctul 17. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 521. - Prevederile art. 80 alin. 3 din lege se aplica in cazul unitatilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza, care au obligatia de a incadra in munca absolventi ai institutiilor militare de invatamant sau ai altor institutii similare.
___________
Art. 521. a fost introdus prin punctul 38. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 53. - (1) Incadrarea in munca pe perioada nedeterminata, potrivit art. 80 din lege, a absolventilor se va face numai pe posturi vacante.
(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.
Art. 54. - (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege se acorda angajatorilor lunar, pe o perioada de 12 luni, respectiv de 18 luni in cazul absolventilor din randul persoanelor cu handicap, de la data incheierii conventiei prevazute la art. 52 alin. (1).
(2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.
(3) Contributia prevazuta la art. 80 alin. (1) din lege reprezinta contributia angajatorului aferenta absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. 26 din lege.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 13. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(4) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevazute la alin. (3), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 16, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (4) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege nu se acorda.
(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (4) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective.
___________
Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 14. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(6) Perioada pentru care nu se acorda masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege din motivele prevazute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare prevazuta la alin. (1).
___________
Art. 54. a fost modificat prin punctul 18. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 55. Abrogat prin punctul 39. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.
Art. 56. - Persoanele cu handicap prevazute la art. 80 alin. (2) si la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care isi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
Art. 57. - (1) Prin forma de pregatire profesionala organizata de catre angajator, potrivit art. 84 din lege, se intelege una dintre formele de pregatire profesionala prevazute la art. 63 din lege, care se desfasoara prin programe de formare profesionala derulate de furnizorii de formare profesionala, autorizati in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 40. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

(2) Angajatorii care organizeaza o forma de pregatire profesionala pentru absolventii incadrati in munca in conditiile legii vor incheia un act aditional la conventia prevazuta la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat in anexa nr. 17.
Art. 58. - In baza actului aditional prevazut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti suportarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire si vor depune in acest sens urmatoarele documente:
a) tabel nominal cu absolventii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevazut in anexa nr. 18;
b) certificatul de calificare profesionala sau certificatul de absolvire, in copie;
c) devizul cheltuielilor pe cursant.
___________
Art. 58. a fost modificat prin punctul 41. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege, angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege.
(3) In vederea incheierii conventiei prevazute la alin. (1) angajatorii vor depune o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate, precum si urmatoarele documente:
A. pentru persoanele cu handicap:
a) certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);
b) actul de identitate (copie);
c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca (copie);
d) declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are potrivit legii obligatia de a angaja persoane cu handicap.
___________
Litera d) a fost introdusa prin punctul 15. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

B. pentru somerii in varsta de peste 45 de ani:
a) actul de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
C. pentru somerii parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale:
a) actul de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
c) actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie);
d) declaratia pe propria raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc impreuna;
D. pentru somerii care in termen de cel mult 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:
a) actul de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
c) certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii;
d) actul eliberat de angajator cu privire la incadrarea locului de munca in conditii deosebite sau speciale, dupa caz (copie);
e) actul emis de angajator, din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul cum au fost calculate aceste date.
(4) Prin parinte unic sustinator al familiei monoparentale se intelege persoana singura, definita in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2004.
(5) Calculul datelor la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta revine angajatorului, care va avea in vedere conditiile existente la data angajarii si isi asuma raspunderea pentru datele comunicate.
___________
Art. 59. a fost modificat prin punctul 19. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 591. - (1) Subventiile prevazute la art. 85 alin. (1) si (5) din lege se acorda angajatorilor in situatia in care somerii din categoriile mentionate la aceste alineate sunt inregistrati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(11) In situatia angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia legala de a angaja persoane cu handicap, prevederile art. 85 alin. (2) din lege se aplica atat pentru persoanele cu handicap incadrate in munca pe durata nedeterminata pentru care angajatorul are obligatia legala de a angaja persoane cu handicap, cat si pentru persoanele cu handicap incadrate in munca pe durata nedeterminata pentru care angajatorul nu are aceasta obligatie legala.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 16. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(2) Nu beneficiaza de suma prevazuta la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care incadreaza in munca persoane cu handicap pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului ori, dupa caz, prin eliberare din functie, in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane.
(3) Nu beneficiaza de subventia prevazuta la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care incadreaza in munca someri care, la data angajarii, indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.
(4) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute la art. 80, cat si conditiile prevazute la art. 85 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, fie de subventia prevazuta la art. 80, fie de subventia prevazuta la art. 85 din lege.
___________
Art. 591. a fost introdus prin punctul 20. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 60. - (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege se acorda lunar, de la data incheierii conventiei prevazute la art. 59 alin. (1).
(2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca in conditiile prevazute la art. 59 alin. (3).
(3) Abrogat prin punctul 17. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.
(4) Contributia prevazuta la art. 85 alin. (1) din lege reprezinta contributia angajatorului aferenta persoanelor incadrate in munca din categoriile si in conditiile prevazute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. 26 din lege.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(5) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevazute la alin. (4), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 20, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 12. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (5) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege nu se acorda.
(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (5) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective.
___________
Alineatul (61) a fost introdus prin punctul 19. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(7) Perioada pentru care nu se acorda masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege din motivele prevazute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor masuri de stimulare.
___________
Art. 60. a fost modificat prin punctul 21. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 si 85 din lege se deduc de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 13. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.
___________
Art. 61. a fost modificat prin punctul 22. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 611. - (1) Pentru a beneficia de drepturi banesti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub forma de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorii care au incheiate conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si documentele prevazute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (1) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, drepturile banesti lunare prevazute la alin. (1) nu se acorda.
(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), drepturile banesti lunare prevazute la alin. (1) se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 21. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

(3) Perioada pentru care nu se acorda drepturile banesti lunare prevazute la alin. (1), din motivele prevazute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a acestor drepturi banesti.
___________
Art. 611. a fost introdus prin punctul 23. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

Art. 612. - (1) In situatia angajatorilor persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru, incheierea conventiilor in baza carora se acorda, dupa caz, subventiile deductibile, scutirile sau reducerile contributiilor datorate de angajator, efectuate in temeiul legii, se realizeaza intre respectivii angajatori, denumiti in continuare unitati centrale, si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala acestia isi au sediul.
(2) Subventiile, scutirile si reducerile din contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj se opereaza la nivelul unitatilor centrale, care pot efectua regularizari intre sumele datorate de catre sucursalele si/sau punctele lor de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la subventii, scutiri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decat volumul acestora.
(3) Controlul asupra respectarii conditiilor in care au fost incheiate conventiile se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, care au incheiat conventiile, respectiv de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul si isi desfasoara activitatea sucursalele si/sau punctele de lucru ale unitatilor centrale, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti care au incheiat conventiile.
___________
Art. 612. a fost introdus prin punctul 15. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 21, insotita de urmatoarele documente:
a) tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe care le-a mentinut in activitate o perioada de cel putin 6 luni;
b) contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal prevazut la lit. a).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

(11) Cererea si documentele prevazute la alin. (1) se depun dupa expirarea perioadei de 6 luni in care au fost mentinute in activitate persoanele incadrate in munca din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal urmator celui in care s-au implinit cele 6 luni.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 25. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

(12) Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) in termenul prevazut la alin. (11) atrage incetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 25. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

(2) Prin numarul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se intelege numarul mediu lunar de salariati.
(3) Reducerea contributiei acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane din randul somerilor si le mentin in activitate o perioada de cel putin 6 luni, prevazuta la art. 93 alin. (2) din lege, se calculeaza astfel:
a) se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza), impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca;
b) se aduna numarul mediu lunar de salariati pe cele 12 luni ale anului si se imparte la 12 pentru a se calcula numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului:
     Nml 1 + Nml 2 + ................... + Nml 12
  Nma = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,             
               12

  unde:
  Nml 1 .... 12 = numarul mediu lunar de salariati;
  Nma      = numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului;


c) numarul persoanelor incadrate in munca din randul somerilor, cuprins in tabelul nominal prevazut la alin. (1) lit. a), se imparte la numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului si se inmulteste cu 100 pentru a se obtine numarul de procente reprezentand ponderea personalului nou-angajat din randul somerilor:
   Nsi
P = ||||| x 100,
   Nma


unde:
P = numarul de procente reprezentand ponderea numarului de someri incadrati in timpul anului in numarul mediu lunar de salariati din anul respectiv;
Nsi = numarul de someri incadrati pentru cel putin 6 luni;
Nma = numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului;
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 49. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

d) numarul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se inmulteste cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contributiei datorate de angajator:

Cr = P x 0,5%,

unde:
Cr = coeficientul de reducere procentuala a contributiei datorate de angajator.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 49. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

(4) Calculul se face de angajator, care isi asuma raspunderea pentru datele comunicate.
Art. 621. - Prin sanctiuni prevazute de lege, in sensul art. 1161 din lege, se intelege amenzile contraventionale, penalitatile si dobanzile corespunzatoare, calculate conform legislatiei in vigoare.
___________
Art. 621. a fost introdus prin punctul 50. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

Art. 63. - (1) Persoanele prevazute la art. 120 din lege beneficiaza de masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca cuprinse in cap. V din lege.
(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), in vederea acordarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, stabilite la pct. 5 si 6 din sectiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala si alocatia de sprijin se asimileaza cu indemnizatia de somaj.
Art. 64. - Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau de indemnizatie de somaj se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la norme
SITUATIA
privind locurile de munca vacante
A. Date de identificare a angajatorului
Denumire/nume .....................................................
Codul unic de inregistrare ........................................
Cod CAEN ..........................................................
Forma de proprietate ..............................................
Forma de organizare ...............................................
Marime (numar de personal) ........................................
Adresa ............................................................
Persoana de contact ...............................................
Telefon/Fax .......................................................
E-mail ............................................................
B. Date privind locurile de munca vacante
                                       
  Nr. crt. Ocupatia Numarul de locuri de munca vacante Oferta valabila si pentru cetatenii Uniunii Europene (DA/NU) Locali- tatea si judetul in care se afla locul vacant Conditii minime de ocupare Durata incadra- rii in munca*) Perioada contrac- tului Durata muncii**) Salariul de incadra- re***) Alte avan- taje****) Valabi- litatea ofertei Modul de soluti- onare a ofer- tei*****) Obser- va- tii******)
  Denu- mirea Codul COR (6 carac- tere) Vacant ca urmare a incetarii raportu- rilor de munca sau de serviciu Nou- creat Vechime in domeniu Studii Alte condi- tii Data ince- put Data sfar- sit
  1.                                    
  2.                                    
                                       
Director general sau alta persoana autorizata,
...............................................
Data ......................................
___________
*) Nedeterminata/determinata: .......luni.
**) Se va completa dupa cum urmeaza:
- cod N/........ore/zi - in situatia in care este cu program normal de lucru;
- cod P/........ore/zi - in situatia in care este cu program partial de lucru de .... ore/zi.
***) Salariul de incadrare corespunzator postului. Se completeaza cu titlu informativ in vederea informarii solicitantilor (brut/lunar).
****) Alte avantaje materiale sau financiare. Se completeaza cu titlu informativ in vederea informarii solicitantilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masa).
*****) Se va mentiona modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare si CV, telefon).
___________
ANEXA Nr. 1 a fost modificata prin punctul 22. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

ANEXA Nr. 2
la norme
Firma*) ...................................
Adresa ....................................
Codul fiscal ..............................
Telefon/fax/e-mail ........................
Nr. .......................................

                          SITUATIE
                 privind somerii mediati si incadrati in munca

!||||`|||||||||`||||||||`|||||||||||||||||||||||`||||||||||||`|||||||||||`||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||¬
§  §     §    §    Ocupatia    §      §      §    Angajator     §Localitatea§
§  §     §    —|||||||||`|||||||||||||¯      §      —|||||||||`||||`|||||||||||¯si judetul §
§Nr. §Numele si§ Codul §     §       §  Natura  § Durata  §     §  § Forma de § in care §
§crt.§prenumele§numeric §Denumirea§  Cod COR  §raporturilor§incadrarii §Denumirea§Cod §proprietate§ a fost  §
§  §     §personal§     §(6 caractere)§ de munca §in munca**)§     §CAEN§   a   § incadrat §
§  §     §    §     §       §      §      §     §  §capitalului§ in munca §
—||||˜|||||||||˜||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||˜||||||||||||˜|||||||||||˜|||||||||˜||||˜|||||||||||˜|||||||||||¯
—||||˜|||||||||˜||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||˜||||||||||||˜|||||||||||˜|||||||||˜||||˜|||||||||||˜|||||||||||¯
¡||||°|||||||||°||||||||°|||||||||°|||||||||||||°||||||||||||°|||||||||||°|||||||||°||||°|||||||||||°|||||||||||±

   Data ..........................                       Director general
                                      sau alta persoana autorizata,
                                    .....................................

___________
*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a fortei de munca.
**) Determinata sau nedeterminata.

ANEXA Nr. 3
la norme
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a
judetului ................/municipiului Bucuresti
CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ
Nr. ......../...........
Incheiat intre:
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie, reprezentata prin ........., avand functia de ................., in calitate de asigurator, cu sediul in localitatea ........, str. ........ nr. ......., judetul/sectorul ..........., si
Domnul/Doamna ............, in calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ............., actul de identitate ....... seria .............. nr. ................, cu domiciliul sau resedinta in localitatea .............., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul .............., Oficiul postal ............, telefon ..........
1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, reglementata prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data de .................. .
3. Conditii de asigurare:
3.1. Venitul lunar asigurat este de ........................ lei (in cifre).
3.2. Cota de contributie este de ...........%.
3.3. Cuantumul contributiei lunare la bugetul asigurarilor pentru somaj este de ............. lei.
3.4. Contul in care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama agentiei, este ...............
3.5. Plata se poate face in numerar la casieriile agentiei sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.6. Plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj se face lunar pana la data de*) ..................
3.7. Neplata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj la termenul prevazut la pct. 3.6 genereaza plata de dobanzi, datorate pentru fiecare zi calendaristica, stabilite potrivit legii.
___________
*) Termenul de plata prevazut la pct. 3.6 poate fi in cadrul lunii pentru care se datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj sau cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare acesteia.
4. Obligatiile agentiei
4.1. certificarea stagiului de cotizare;
4.2. plata indemnizatiilor din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
4.3. asigurarea accesului la masurile de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, prevazute de lege;
4.4. plata contributiilor de asigurari sociale de stat si de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, in perioada in care asiguratul beneficiaza de indemnizatie pentru somaj.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. achitarea contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3;
5.2. instiintarea agentiei despre modificarile survenite in situatia sa;
5.3. sa se prezinte la sediul agentiei atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.
6. Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminata.
7. Incetarea contractului:
7.1. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza la data la care asiguratul indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj si solicita acordarea acestui drept.
7.2. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza din initiativa asiguratului, daca acesta instiinteaza agentia inainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limita de plata a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj.
7.3. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza din initiativa agentiei, daca asiguratul nu achita contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 3 luni consecutive. Agentia notifica asiguratului incetarea contractului de asigurare pentru somaj, precizand stagiul de cotizare realizat.
7.4. Stagiul de cotizare realizat in cadrul prezentului contract este luat in considerare in cazul incheierii unui nou contract de asigurare.
8. Alte clauze:
8.1. Perioada pentru care nu s-a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj nu constituie stagiu de cotizare.
8.2. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.
8.3. Venitul lunar asigurat prevazut la pct. 3.1 se actualizeaza daca ulterior incheierii contractului se modifica salariul de baza minim brut pe tara, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.
8.4. In caz de forta majora partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
8.5. Modificarea oricaror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se considera incetat.
9. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract, nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
     
  Asigurator, Asigurat,
  ................. .................

___________
ANEXA Nr. 3 a fost modificata prin punctul 51. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 4
la norme

DECLARATIE
Nr. ............. din ziua ....... luna ........ anul ........

1. Numele si prenumele ...................................................
2. Codul numeric personal ................................................
3. Adresa:
Domiciliat in localitatea ......................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul postal ..................., judetul/sectorul .........., telefon ..............
4. Actul de identitate........... seria................. nr. ..........
5. Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, urmatoarele*):
[] desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
[] desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
[] desfasor activitatea pe baza de conventie civila de prestari de servicii si am incheiat si un contract individual de munca nr. ................. din data de ........, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca sub nr. .......... din ..........., in functia de ................... la**) ..................... .
6. Ma oblig sa aduc la cunostinta in termen de 3 zile orice modificari intervenite in datele declarate mai sus.

......................................
(semnatura titularului)
___________
*) Se va marca cu "x" situatia in care se incadreaza persoana.
**) Se mentioneaza persoana juridica/fizica si adresa la care isi are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr. 5
la norme
  AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
  A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                  CERTIFICAT
   privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002

  Doamna/Domnul ........................., cod numeric personal ..............,
domiciliata/domiciliat in localitatea ..................., str. ................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..............,
a realizat un stagiu de cotizare de ... ani, ... luni, ... zile, dupa cum
urmeaza:
  - prin contract individual de munca, in perioada ............................
  Total: ani ......, luni ......, zile ...;
  - in calitate de membru cooperator, in perioada .............................
  Total: ani ......, luni ......, zile ...;
  - pe baza raporturilor de serviciu, realizate in perioada ...................
  Total: ani ......, luni ......, zile ...;
  - pe baza altor acte prevazute de lege, in perioada .........................
  Total: ani ......, luni ......, zile .... .
  Dovada vechimii in munca recunoscute pentru stabilirea drepturilor de somaj,
asimilata cu stagiul de cotizare, s-a facut pe baza carnetului de munca/altor
acte prevazute de lege.

                Director executiv,
             ............................

                  Intocmit,
             ............................
               (numele si prenumele)

             ............................
                 (semnatura)


___________
ANEXA Nr. 5 a fost modificata prin punctul 26. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 6
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului .................../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ..................................., nascut/nascuta la data de ....................., domiciliat/domiciliata in localitatea .........., str. ......................... nr. ........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ................, codul numeric personal ........, avand calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru somaj, solicit sa beneficiez de serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
     
  Data Semnatura
  .......................... ..........................
ANEXA Nr. 7
la norme

CONTRACT
de prestari de servicii pentru masuri destinate stimularii
ocuparii fortei de munca
Nr. ................... din ...............

I. Partile contractante:
A. Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........./municipiului Bucuresti, denumita in continuare client, reprezentata prin ..................., avand functia de director executiv, si .............., avand functia de director buget, cu sediul in ................, str. ................. nr. ......, telefon ............, fax ..........., e-mail ............., codul fiscal ............., cont trezorerie ............ .
B. Persoana juridica ..........................................., denumita in continuare furnizor, reprezentata prin .........................., avand functia de ........................, si ........................................., avand functia de ............................, cu sediul in ........................., str. ............................ nr. ..........., telefon ...................., fax ..............., e-mail ...................., codul fiscal ................, cont nr. ............................., deschis la ..........................
II. Obiectul contractului
Obiectul acestui contract este prestarea de catre furnizor a urmatoarelor servicii*):
[] 1. informare si consiliere profesionala;
[] 2. consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, constand in:
[] 2.1. servicii juridice;
[] 2.2. servicii de marketing;
[] 2.3. servicii de finantare;
[] 2.4. servicii de management;
[] 2.5. alte servicii de consultanta.
III. Durata contractului
Durata contractului este de......... luni.
Furnizorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la ...... zile de la data semnarii lui si inregistrarii la client.
IV. Valoarea contractului
Clientul se obliga sa plateasca furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, dupa cum urmeaza:
Valoarea totala a contractului este de ............................... lei.
1. .................... lei/persoana beneficiara de serviciul ..............;
2. .................... lei/persoana beneficiara de serviciul ..............;
3. .................... lei/persoana beneficiara de serviciul ..............;
4. .................... lei/persoana beneficiara de serviciul ..............;
5. .................... lei/persoana beneficiara de serviciul ............. .
Valoarea contractului poate fi modificata, cu acordul partilor, prin acte aditionale.
V. Obligatiile partilor**)
A. Clientul:
a) urmareste modul in care furnizorul isi indeplineste obligatiile contractuale;
b) plateste furnizorului costurile serviciilor.
B. Furnizorul:
a) presteaza serviciile prevazute in prezentul contract cu profesionalism si promptitudine;
b) asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derularii activitatii;
c) este responsabil atat de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
VI. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
A. Modificarea
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
B. Suspendarea
De comun acord partile pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta in scris cu ............ zile inainte de data stabilita pentru suspendare.
C. Incetarea
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) in cazul incetarii finantarii;
c) prin reziliere.
In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere, in scris, sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
Daca partea in culpa, in termen de .... zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul reziliindu-l.
VII. Cesiunea
Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al clientului.
Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
VIII. Forta majora
Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.
Partea care din cauza de forta majora nu isi poate respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.
Omisiunea de a anunta in scris aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.
IX. Raspunderea
Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovata raspunde potrivit legii.
X. Solutionarea litigiilor
Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
Daca partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila neintelegerile ivite, se pot adresa instantei de judecata.
XI. Comunicari
Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
     
  Client, Furnizor,
  ......................... .........................
  Data ........... Data ...........
___________
*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.
**) Obligatiile partilor pot fi completate in functie de tipul serviciului prestat conform contractului.

ANEXA Nr. 8
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului ............/municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata .............., nascut/nascuta la data de ..........., domiciliat/domiciliata/resedinta in localitatea .........., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judetul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ......, codul numeric personal ......, solicit inscrierea in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca in meseria/profesia ........................ .
Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../municipiului Bucuresti.
     
  Data Semnatura
  ............ ...............
___________
ANEXA Nr. 8 a fost modificata prin punctul 51. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 9
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului ............./municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ..............., nascut/nascuta la data de .........., cu domiciliul/resedinta in localitatea ............., str. ........... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ....., aflandu-ma in una dintre situatiile prevazute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare*):
• ocup un loc de munca la unitatea ........ si doresc schimbarea acestuia;
• am obtinut statutul de refugiat;
• beneficiez de alta forma de protectie internationala .........;
• sunt cetatean strain sau apatrid care am fost incadrat in munca/am realizat venituri in Romania;
• nu am putut ocupa loc de munca dupa:
- repatriere;
- eliberarea din detentie,
solicit inscrierea in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca in meseria/profesia ...............
Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......../municipiului Bucuresti.
     
  Data Semnatura
  ........... ................
___________
*) se va marca cu "X" situatia in care se incadreaza persoana.

___________
ANEXA Nr. 9 a fost modificata prin punctul 51. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 10
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului ........./municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata .............., codul numeric personal .............., beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, la data incadrarii in munca, avand carnetul de evidenta nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca incepand cu data de ...... sunt angajat/angajata in baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ..............., in meseria/profesia .......... .
___________
*) se va scrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de numire.
     
  Data Semnatura
  .......... ...............
___________
ANEXA Nr. 10 a fost modificata prin punctul 51. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 11
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului ........../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ............., codul numeric personal ..............., beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, la data incadrarii in munca, avand carnetul de evidenta nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevazute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare avand in vedere ca incepand cu data de ........ sunt incadrat/incadrata in munca, pe durata .........., conform actului*) nr. ..../......, anexat in copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ............, situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea ........... unde am domiciliul stabil.
___________
*) se va scrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de numire.
     
  Data Semnatura
  .......... ...............
___________
ANEXA Nr. 11 a fost modificata prin punctul 51. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 12
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului ......../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ................, codul numeric personal ............, beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, la data incadrarii in munca, avand carnetul de evidenta nr. ......, solicit acordarea dreptului prevazut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca incepand cu data de .......... sunt incadrat/incadrata in munca pe durata de .........., conform actului*) nr. ...../...., anexat in copie la prezenta, la unitatea ......... din localitatea ........., si ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ........... in localitatea ............ .
___________
*) se va scrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de numire.
     
  Data Semnatura
  .......... ...............

___________
ANEXA Nr. 12 a fost modificata prin punctul 51. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 13
la norme

Nr. ...............

ANGAJAMENT

Subsemnata/Subsemnatul ......................, posesoare/posesor a/al actului de identitate ......... seria ...... nr. ..............., codul numeric personal ................................, cu domiciliul in ............................, str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ........., ap. ..., judetul/sectorul ..........., inregistrata/inregistrat in evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ................./Municipiului Bucuresti, Agentia locala sector ............, avand, dupa caz, Carnetul de evidenta nr. ........., in calitate de beneficiara/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevazute la articolul/articolele ............*) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ma oblig sa restitui imediat si in mod integral sumele acordate, in situatia in care raporturile de munca/de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, din urmatoarele motive:
a) in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si al art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva;
c) in temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
Intocmit in**) ...... la data de .........., in doua exemplare, dintre care am primit un exemplar.

Semnatura***) ......................
Completat si semnat in fata noastra.
Semnatura****) ................................
Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
___________
*) Se va/vor inscrie articolul/articolele din lege.
**) Localitatea, judetul.
***) Semnatura persoanei care isi ia angajamentul.
****) Semnatura conducatorului agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

___________
ANEXA Nr. 13 a fost modificata prin punctul 26. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 14
la norme

CONVENTIE
Nr. ...../................

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ........, avand functia de ........., denumita in continuare agentia, si autoritatea administratiei publice locale/firma privata/organizatia neguvernamentala .........., reprezentata prin .........., avand functia de ..........., denumita in continuare angajatorul, avand in vedere, dupa caz, Contractul de achizitie publica nr. ..../....., anexat in copie la prezenta conventie, convin urmatoarele:
1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni un numar de ...... someri inregistrati la agentie.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor inregistrati la agentie este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Agentia se obliga sa subventioneze, conform legii, in limita sumelor alocate din buget cu aceasta destinatie, pe o perioada de ......*), cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer incadrat in munca, dupa cum urmeaza:
a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinta prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in luna pentru care se face plata;
b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinta prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in luna pentru care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori**), calculate la valoarea indicatorului social de referinta in vigoare in luna pentru care se face plata.
3. Subventia:
a) se acorda conform prevederilor legale, in limita sumelor alocate din buget cu aceasta destinatie;
b) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele incadrate in munca in baza prezentei conventii, fara a depasi numarul de ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acorda subventia;
c) se acorda lunar in baza cererii de finantare avizate si a celorlalte documente prevazute de lege;
d) nu se acorda pe perioada in care autorizarea/acreditarea angajatorului pentru derularea activitatilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este suspendata sau, dupa caz, retrasa, pentru angajatorii care sunt obligati, potrivit legii, sa fie autorizati/acreditati.
4. Pentru acordarea subventiei angajatorul se obliga sa depuna documentatia necesara la autoritatea administratiei publice locale si la agentie, in conditiile si la termenele prevazute de lege.
5. Angajatorul are obligatia:
a) de a comunica agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea subventiei, dupa caz, inclusiv suspendarea/retragerea autorizarii/acreditarii pentru derularea activitatilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de a comunica agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la banca, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.
6. In situatia in care masura de stimulare prevazuta la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis, angajatorului, in calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, ii revin toate obligatiile prevazute pentru beneficiarii de ajutor de minimis prin reglementarile legale aplicabile acordarii acestui tip de ajutor.
7. Agentia isi exercita dreptul de control asupra:
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea subventiei prevazute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) nerespectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.
In situatia constatarii nerespectarii conditiilor legale avute in vedere la incheierea prezentei conventii si pentru acordarea sumelor prevazute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a nerespectarii de catre angajator a obligatiilor sale, prezenta conventie se reziliaza, debitele urmand a fi recuperate conform legii.
8. Agentia poate rezilia conventia, in principal:
a) in situatiile prevazute la pct. 7;
b) la solicitarea autoritatii administratiei publice locale, in situatia in care aceasta nu are statutul de angajator;
c) in cazul retragerii autorizarii/acreditarii angajatorului pentru derularea activitatilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul angajatorilor care sunt obligati, potrivit legii, sa fie autorizati/acreditati;
d) la solicitarea angajatorului prin notificarea agentiei, de la data de intaii a lunii urmatoare inregistrarii notificarii la agentie;
e) in caz de forta majora constatata de o autoritate competenta.
     
  Agentia Angajatorul
  Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
  ................................ ...................................
  Avizat
  Autoritatea administratiei publice locale ..................................
___________
*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni.
**) Contributiile de asigurari sociale prevazute la art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA
la conventie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ..................................
Codul de identificare fiscala ...................................
Cod CAEN ........................................................
Judetul .........................................................
Sediul/Adresa ...................................................
Contul IBAN/Banca ...............................................
Telefon/Fax .....................................................
E-mail/Pagina de internet .......................................
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 78
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj
si stimularea ocuparii fortei de munca,
cu modificarile si completarile ulterioare
Conventia nr. ......./........
                 
  Nr. crt. Numele si prenumele Codul numeric personal Categoria de servicii Ocupatia Cod COR Numarul si data incheierii contractului individual de munca Durata contractului individual de munca Semnatura angajatului
  0 1 2 3 4 5 6 7
                 
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata,
.......................................
NOTA: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate in scopul dezvoltarii comunitatii locale.

___________
ANEXA Nr. 14 a fost modificata prin punctul 22. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

ANEXA Nr. 15
la norme

CONVENTIE
Nr. ..../..........

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin dna/dl ...................., avand functia de .................., denumita in continuare agentia, si persoana juridica (fizica) .............., cu sediul/adresa in ............., judetul .............., telefon ...................., cod fiscal (CUI) ............... cont IBAN ................, deschis la Banca ...................., reprezentata prin dna/dl. ..............., avand functia de .............., denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:
1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata un numar de ....... absolventi ai unor institutii de invatamant, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu.
Tabelul nominal cu absolventii incadrati in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Angajatorul se obliga:
a) sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 pe o perioada de cel putin 3 ani de la data incadrarii in munca;
b) sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca ori de serviciu, in cazul in care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor prevazuti la pct. 1 anterior termenului de 3 ani, in temeiul unuia dintre motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa deduca, in conditiile legii, din suma reprezentand contributia angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 16. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

e) sa depuna declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si documentele prevazute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pana la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaratii;
f) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) sa respecte dispozitiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la banca, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.
3. Agentia se obliga sa acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile legale, prin deducere de catre angajator din suma reprezentand contributia angajatorului prevazuta la art. 26 din aceeasi lege, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj.
In situatia in care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plateste de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare si constau in:
a) suma reprezentand contributia angajatorului aferenta absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. 26 din aceeasi lege;
b) subventia prevazuta, dupa caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Agentia isi exercita dreptul de control asupra:
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) nerespectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.
6. In situatia constatarii nerespectarii conditiilor legale avute in vedere la incheierea prezentei conventii, pe perioada derularii acesteia si pentru acordarea sumelor prevazute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a nerespectarii de catre angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevazute de lege si va recupera debitele conform legii.
     
  Agentia Angajatorul
  Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
  ................................ ..................................
ANEXA
la conventie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ..................................
Codul de identificare fiscala ...................................
Cod CAEN ........................................................
Judetul .........................................................
Sediul/Adresa ...................................................
Contul IBAN/Banca ...............................................
Telefon/Fax .....................................................
E-mail/Pagina de internet .......................................
TABEL NOMINAL
cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca
conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Conventia nr. ......./........
                 
  Nr. crt. Numele si prenumele Codul numeric personal Categoria de absolventi*) Anul absolvirii/ Numarul diplomei/ adeverintei Numarul si data incheierii contractului individual de munca/data angajarii Ocupatia COR Semnatura angajatului
  0 1 2 3 4 5 6 7
                 
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata,
.....................................
___________
*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
- cod A - absolventi ai ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
- cod B - absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
- cod C - absolventi de invatamant superior.
In situatia in care absolventii provin din randul persoanelor cu handicap, codurile corespunzatoare studiilor absolvite vor fi insotite de litera "H".

___________
ANEXA Nr. 15 a fost modificata prin punctul 22. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

ANEXA Nr. 16
la norme
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ..................................
Codul de identificare fiscala ...................................
Cod CAEN ........................................................
Judetul .........................................................
Sediul/Adresa ...................................................
Contul IBAN/Banca ...............................................
Telefon/Fax .....................................................
E-mail/Pagina de internet .......................................

TABEL NOMINAL
cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca
conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea sumelor
cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj

Conventia nr. ......./.........
Luna .......... anul ..........
┌────┬───────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────────┐
│Nr. │          │Codul numeric│Categoria de│Numarul orelor│ Suma cuvenita  │  Sume  │        │
│crt.│Numele si prenumele│ personal  │absolventi*)│  efectiv  │ pentru timpul  │platite****)│Observatii*****)│
│  │          │       │      │ lucrate**) │efectiv lucrat***)│      │        │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 0 │     1     │   2   │   3   │   4    │    5     │   6   │    7    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 1. │          │       │      │   ...   │         │      │        │
│  │          │       │      │   ...   │         │      │        │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│... │          │       │      │   ...   │         │      │        │
│  │          │       │      │   ...   │         │      │        │
├────┴───────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┘
│               TOTAL:               │    A1    │   B1   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┼────────────┤
│ Suma reprezentand scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la BAS  │   C1   │
│aferenta absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind │      │
│  sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu  │      │
│modificarile si completarile ulterioare (<cota contributie angajator > % X Total B1) │      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│   TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile   │      │
│               si completarile ulterioare               │      │
│                (Total A1 + Total C1)                │      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata,
.....................................
___________
*) Coloana 3 se completeaza dupa cum urmeaza:
- cod A - absolventi ai ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
- cod B - absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
- cod C - absolventi de invatamant superior.
In situatia in care absolventii provin din randul persoanelor cu handicap, codurile corespunzatoare studiilor absolvite vor fi insotite de litera "H".
**) Coloana 4 se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate de absolvent in luna pentru care se acorda suma cuvenita lunar din cuantumul subventiei prevazute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata angajatorului in functie de categoria absolventului.
***) Coloana 5 se completeaza cu suma cuvenita pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul subventiei prevazute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata angajatorului in functie de categoria absolventului.
****) Coloana 6 se completeaza cu sumele platite absolventilor reprezentand elementele constitutive ale bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit dispozitiilor titlului IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Nota a fost modificata prin punctul 17. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

*****) Coloana 7 se completeaza, dupa caz, cu data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu.
___________
ANEXA Nr. 16 a fost modificata prin punctul 22. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

ANEXA Nr. 17
la norme

ACT ADITIONAL
la Conventia nr. ....../........

Incheiat la data de ........................
intre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ................../ Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ......................., avand functia de ........................................., denumita in continuare agentia, si angajatorul ....................., reprezentat prin ..........................., avand functia de ....................., prin care se stabilesc urmatoarele:
1. Angajatorul asigura prin furnizorul de formare profesionala*) ............................., autorizat in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor prin Autorizatia seria ..... nr. ........ din data de .............., un program de formare profesionala sub forma de curs de**) ... pentru ocupatia de ..., pentru un numar de ... absolventi, incadrati in munca in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. La finalizarea programului de formare prevazut la pct. 1, angajatorul solicita agentiei suportarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire.
3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregatirea profesionala a absolventilor care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va prezenta documentatia prevazuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Agentia se obliga sa suporte, in conditiile legii, cheltuielile aferente pregatirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire.
     
  Agentia Angajatorul
  Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
  ..................... .............................
___________
*) Se va mentiona denumirea furnizorului de formare profesionala autorizat prin care angajatorul asigura formarea profesionala a absolventilor.
**) Se va inscrie: initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare.

___________
ANEXA Nr. 17 a fost modificata prin punctul 26. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 18
la norme
Judetul ....................................
Angajator ..................................
Sediul/adresa ..............................
Contul/Banca ...............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ....................................

                           TABEL NOMINAL
 cu absolventii de invatamant care au urmat o forma de pregatire profesionala organizata de angajator in baza art. 84
  alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

!||||`|||||||||||||||||`||||||||`|||||||||`||||||||||||`||||||||||||`||||||||||||`||||||||||||`||||||||||||`||||||||||¬
§  §         §    §     §      § Ocupatia/ §      §      §      §     §
§  §         § Codul §     §  Forma  § meseria  §  Data  §  Data  § Numarul  §Cheltuieli§
§Nr. §   Numele   §numeric § Data  §de pregatire§ in care  § inceperii § incheierii § si data  §  pe  §
§crt.§ si prenumele  §personal§angajarii§profesionala§s-a pregatit§ pregatirii § pregatirii § actului  § cursant §
§  §         §    §     §      §profesional §profesionale§profesionale§de absolvire§     §
§  §         §    §     §      § Cod COR  §      §      §      §     §
—||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||¯
§ 0 §    1    §  2  §  3  §   4   §   5   §   6   §   7   §   8   §  9   §
—||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||¯
§  §         §    §     §      §      §      §      §      §     §
§  §         §    §     §      §      §      §      §      §     §
§  §         §    §     §      §      §      §      §      §     §
—||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||¯
§  §TOTAL CHELTUIELI:§  x  §  x  §   x   §   x   §   x   §   x   §   x   §     §
¡||||°|||||||||||||||||°||||||||°|||||||||°||||||||||||°||||||||||||°||||||||||||°||||||||||||°||||||||||||°||||||||||±

                            Angajator
                          Director general,
                      ...............................

ANEXA Nr. 19
la norme

CONVENTIE
Nr. .../.........

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin dna/dl ...................., avand functia de .................., denumita in continuare agentia, si persoana juridica (fizica) .............., cu sediul/adresa in ............., judetul .............., telefon ...................., cod fiscal (CUI) ..............., cont IBAN ................, deschis la Banca...................., reprezentata prin dna/dl ........., avand functia de .............., denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:
1. Angajatorul incadreaza in munca:
A. pe perioada nedeterminata un numar de:
a) ........ someri in varsta de peste 45 de ani, inregistrati in evidenta agentiei;
b) ........ someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, inregistrati in evidenta agentiei;
c) ........ persoane cu handicap*);
B. un numar de:
a) ................... someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala;
b) ................... someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nu indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Angajatorul se obliga:
a) sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A pe o perioada de cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca;
b) sa respecte dispozitiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, in cazul in care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A anterior termenului de 2 ani, in temeiul unuia dintre motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sa deduca, in conditiile legii, din suma reprezentand contributia angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, in situatia incadrarii in munca a unor persoane cu handicap, in conditiile art. 85 din aceeasi lege, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului din care sa rezulte ca in raport cu numarul de angajati angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 18. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

f) sa depuna declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si documentele prevazute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare;
g) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la banca, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.
3. Agentia se obliga sa acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile legale, prin deducere de catre angajator din suma reprezentand contributia angajatorului prevazuta la art. 26 din aceeasi lege, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj.
In situatia in care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plateste de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare si constau in:
a) suma reprezentand contributia angajatorului aferenta persoanelor incadrate in munca prevazute la pct. 1 lit. A.a) si b), pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) subventia prevazuta, dupa caz, la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Agentia isi exercita dreptul de control asupra:
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) nerespectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.
6. In situatia constatarii nerespectarii conditiilor legale avute in vedere la incheierea prezentei conventii, pe perioada derularii acesteia si pentru acordarea sumelor prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a nerespectarii de catre angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevazute de lege si va recupera debitele conform legii.
     
  Agentia Angajatorul
  Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
  .................... ..................................
___________
*) Se va completa in cazul in care angajatorul incadreaza in munca persoane cu handicap.
ANEXA
la conventie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ..................................
Codul de identificare fiscala ...................................
Cod CAEN ........................................................
Judetul .........................................................
Sediul/Adresa ...................................................
Contul IBAN/Banca ...............................................
Telefon/Fax .....................................................
E-mail/Pagina de internet .......................................
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 85 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Conventia nr. ......./........
                 
  Nr. crt. Numele si prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane*) Numarul si data incheierii contractului individual de munca/ Data angajarii Data indeplinirii conditiilor de pensionare**) Ocupatia COR Semnatura angajatului
  0 1 2 3 4 5 6 7
                 
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata,
..............................................
___________
*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
- cod A - someri in varsta de peste 45 de ani inregistrati in evidenta agentiei;
- cod B - someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale inregistrati in evidenta agentiei;
- cod C - persoane cu handicap;
- cod D - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale;
- cod E - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nu indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.
**) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevazute la codurile D si E.

___________
ANEXA Nr. 19 a fost modificata prin punctul 22. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

ANEXA Nr. 20
la norme
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ..................................
Codul de identificare fiscala ...................................
Cod CAEN ........................................................
Judetul .........................................................
Sediul/Adresa ...................................................
Contul IBAN/Banca ...............................................
Telefon/Fax .....................................................
E-mail/Pagina de internet .......................................
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 85 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din
bugetul asigurarilor pentru somaj
Conventia nr. ......./.........
Luna .......... anul ..........
┌────┬───────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────────┐
│Nr. │          │Codul numeric│Categoria de│Numarul orelor│ Suma cuvenita  │  Sume  │        │
│crt.│Numele si prenumele│ personal  │absolventi*)│  efectiv  │ pentru timpul  │platite****)│Observatii*****)│
│  │          │       │      │ lucrate**) │efectiv lucrat***)│      │        │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 0 │     1     │   2   │   3   │   4    │    5     │   6   │    7    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 1. │          │       │      │   ...   │         │      │        │
│  │          │       │      │   ...   │         │      │        │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│... │          │       │      │   ...   │         │      │        │
│  │          │       │      │   ...   │         │      │        │
├────┴───────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┘
│               TOTAL:               │    A1    │   B1   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┼────────────┤
│ Suma reprezentand scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la BAS  │   C1   │
│ aferenta persoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind │      │
│  sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu  │      │
│modificarile si completarile ulterioare (<cota contributie angajator > % X Total B1) │      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│   TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile   │      │
│               si completarile ulterioare               │      │
│                (Total A1 + Total C1)                │      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata,
..............................................
___________
*) Coloana 3 se completeaza dupa cum urmeaza:
- cod A - someri in varsta de peste 45 de ani inregistrati in evidenta agentiei;
- cod B - someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale inregistrati in evidenta agentiei;
- cod C - persoane cu handicap;
- cod D - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale;
- cod E - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nu indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.
**) Coloana 4 se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna de persoanele prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se acorda suma cuvenita lunar din cuantumul subventiei prevazute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata angajatorului.
***) Coloana 5 se completeaza cu suma cuvenita pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul subventiei prevazute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata angajatorului.
****) Coloana 6 se completeaza numai pentru categoriile de persoane prevazute la codurile A si B, cu sumele platite acestor persoane reprezentand elementele constitutive ale bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit dispozitiilor titlului IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Nota a fost modificata prin punctul 19. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.

*****) Coloana 7 se completeaza, dupa caz, cu data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu.
___________
ANEXA Nr. 20 a fost modificata prin punctul 22. din Hotararea nr. 449/2009 incepand cu 30.04.2009.

ANEXA Nr. 21
la norme
Judetul .........................
Angajatorul .....................
Sediul/adresa ...................
Contul/Banca ....................
Codul fiscal ....................
Telefon/fax .....................
Catre
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca
a Judetului ............./Municipiului Bucuresti
  .........................., reprezentat prin ................., avand functia de ..........,
     (angajatorul)
va solicit sa aprobati diminuarea sumei reprezentand contributia lunara de ... %*) datorata
bugetului asigurarilor pentru somaj cu ..., calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
  Anexam tabelul nominal cu somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca
incadrati in munca in anul ... si contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor
cuprinse in tabelul nominal.

      Data                           Angajatorul
   .................                      Director general
                              sau alta persoana autorizata,
                              ...........................


*) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA
la conventie
Judetul ...........................
Angajatorul .......................
Sediul/adresa .....................
Contul/Banca ......................
Codul fiscal ......................
Telefon ...........................
TABEL NOMINAL
cu somerii incadrati in munca, conform prevederilor art. 93 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
                 
  Nr. crt. Numele si prenumele Codul numeric personal Numarul si data incheierii contractului individual de munca Durata contractului individual de munca Ocupatia Cod COR Semnatura angajatului
  0 1 2 3 4 5 6
   
  Data Angajatorul
  ................ Director general sau alta persoana autorizata,
    .............................
___________
ANEXA Nr. 21 a fost modificata prin punctul 26. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 22
la norme
     
  _______________________________ _______________________________
  Nr. ___________________________ Nr. ___________________________
CONTRACT
1. Partile contractante:
1.1. Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ......, cu sediul in ...................., str. ........................... nr. ......., judetul/sectorul .................., tel. ................., fax .............., e-mail ......................., cod fiscal cont nr. .................... deschis la trezoreria reprezentata prin .............................., avand functia de director executiv si prin ..........................., avand functia de director executiv adjunct, denumita in continuare agentie.
1.2. ..............................., cu sediul in ........................., str. ......................... nr. ......., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ......., judetul/sectorul ..................., tel. ......................., fax ...................., e-mail ......................., cod fiscal/cod unic de inregistrare, cont nr. ................................., deschis la .........., reprezentat prin ...................., avand functia de ......................., denumita in continuare angajator.
2. Obiectul contractului:
Subventionarea partiala de catre agentie a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesionala organizate de angajator pentru un numar de ....... persoane, in anul ........., reprezentand ......%*) din numarul total de persoane angajate.
*) Nu poate fi mai mare de 20% din numarul total de salariati, incadrati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, existenti la data intocmirii programului anual de formare profesionala.
3. Valoarea contractului:
Valoarea estimata a contractului este de cel mult ................ lei.
4. Obligatiile partilor:
A. Agentia:
A.1. Plateste angajatorului 50% din cheltuielile efectuate cu serviciile de formare profesionala organizate de acesta pentru un numar de ......... persoane, in anul ........ . Lista cuprinzand numele persoanelor care urmeaza sa participe la programul de formare profesionala pentru care se acorda subventia care face obiectul prezentului contract este prevazuta in anexa la contract si face parte din acesta.
A.2. Controleaza modul de respectare a obligatiilor asumate de angajator prin prezentul contract.
B. Angajatorul:
B.1. Mentine raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor din lista prevazuta la pct. 4.A.1.
B.2. Pune la dispozitia agentiei toate informatiile solicitate in legatura cu modul de desfasurare a programului.
B.3. Pune la dispozitia agentiei informatiile si documentele necesare efectuarii actului de control.
5. Modalitati de plata:
5.1. Agentia deconteaza angajatorului cheltuielile efectuate de acesta, prin decontari, pe baza de acte justificative.
5.2. Decontarile se fac in termen de 5 zile de la data solicitarii acestora de catre angajator, pe baza actelor justificative.
6. Modificarea si incetarea contractului
6.1. Modificarea contractului poate fi facuta numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
6.2. Incetarea contractului intervine prin acordul partilor sau prin reziliere.
7. Penalitati si daune interese:
7.1. Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor din lista prevazuta la pct. 4.A.1., pentru unul din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage, in sarcina angajatorului, obligatia restituirii sumelor primite plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.
7.2. Dobanda se calculeaza de la data acordarii de catre agentie a sumelor prevazute la pct. 4.A.1.
7.3. Nerespectarea termenului de plata prevazut la pct. 5.2. atrage, in sarcina agentiei, plata unei penalitati egale cu .....% din valoarea solicitarii de decontare inmultita cu numarul de zile de intarziere.
8. Forta majora:
8.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
8.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.
8.3. Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu isi poate indeplini, respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta, in scris, cealalta parte contractanta, in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
8.4. Omisiunea de a anunta, in scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.
8.5. Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.
9. Solutionarea litigiilor:
9.1. Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
9.2. Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neintelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.
10. Alte clauze:
10.1. Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.
10.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
     
  Agentie, Angajator,
  ....................... .......................
___________
ANEXA Nr. 22 a fost introdusa prin punctul 52. din Hotararea nr. 934/2004 incepand cu 23.06.2004.

ANEXA Nr. 23
la norme
Catre
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului
........./Municipiului Bucuresti
  Subsemnata/Subsemnatul ......................................., codul numeric
personal ............................., absolventa/absolvent a/al institutiei de
invatamant/scolii speciale .............................., anul ................
luna .............................................., inregistrata/inregistrat in
evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ................./
Municipiului Bucuresti, agentia locala sector ..............., solicit acordarea
dreptului sub forma de prima prevazut la art. 731 alin. (1) din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca
incepand cu data de .............................. sunt angajata/angajat in baza
actului*) nr. ............/.................... la unitatea ....................
din localitatea ........................, in meseria/profesia ................ .

   Data                            Semnatura
.................                       ..................
___________
  *) Se va inscrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de
numire.


___________
ANEXA Nr. 23 a fost introdusa prin punctul 27. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 24
la norme
Catre
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ................/
Municipiului Bucuresti
  Subsemnata/Subsemnatul .............., codul numeric personal ..............,
absolventa/absolvent a/al institutiei de invatamant/scolii speciale ...........,
anul ..............., luna ........................, solicit acordarea dreptului
prevazut la art. 731 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu
modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca incepand cu data de
....................... sunt angajata/angajat cu program normal de lucru, pentru
o perioada mai mare de 12 luni, in baza actului*) nr. .........../..............
la unitatea .... din localitatea ............., in meseria/profesia ...........,
fapt care a condus la incetarea platii indemnizatiei de somaj de care
beneficiam, in temeiul art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.
  Precizez ca am mentinut raporturile de munca/serviciu cu angajatorul la care
m-am incadrat in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.

   Data                            Semnatura
.................                       ..................

___________
  *) Se va inscrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de
numire.


___________
ANEXA Nr. 24 a fost introdusa prin punctul 27. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 25
la norme
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca
a Judetului ................./Municipiului Bucuresti
CERTIFICAT
privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002
  Doamna/Domnul ...................., cod numeric personal ...................,
domiciliata/domiciliat in localitatea .................., str. .................
nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., et. ........., ap. ..........,
judetul/sectorul ............................., a realizat un stagiu de cotizare
de ............ ani, ........... luni, ............. zile, dupa cum urmeaza:
  - in calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii, in perioada .......
  Total: ani ........., luni, ........., zile .........;
  - in calitate de asigurat in baza unui contract de asigurare pentru somaj, in
perioada ......................
  Total: ani ........., luni ........., zile ......... .
  Certificarea stagiului de cotizare s-a facut conform prevederilor art. 19
alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.

                Director executiv,
            .................................

                  Intocmit,
            .................................
               (numele si prenumele)

            ................................
                 (semnatura)


___________
ANEXA Nr. 25 a fost introdusa prin punctul 27. din Hotararea 1859/2005 incepand cu 20.01.2006.

ANEXA Nr. 26
la norme

Numar de inregistrare la angajator .................data .....................

ADEVERINTA

A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire/Nume ..........................................
Codul unic de inregistrare/Codul fiscal ...................
Cod CAEN ................................................................
Adresa .......................................................................
Telefon/Fax ...........................................................
E-mail/Pagina de internet .............................................
B. Date privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj:
B.1. Pentru doamna/domnul ............................................................, CNP ......................................., care se legitimeaza cu BI/CI/Adeverinta seria ...... numarul .................., salariata/salariat din data de .................., pana la data de ....................., in calitatea noastra de angajator, am retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand contributia individuala in cota prevazuta de lege si contributia datorata de angajator, dupa cum urmeaza:
                 
  Nr. crt. Luna si anul Baza de calcul (BC) Suma reprezentand contributia individuala Documentul prin care se atesta indeplinirea obligatiei de plata a contributiei, numarul si data acestuia Suma reprezentand contributia datorata de angajator Document prin care se atesta indeplinirea obligatiei de plata a contributiei, numarul si data acestuia Numarul de inregistrare a declaratiei lunare privind contributiile sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate validata
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1              
  ...              
  12              
NOTE:
Se completeaza descrescator pentru maximum 12 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand contributiile prevazute de lege.
BC - baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala in cota prevazuta de lege, determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX2 "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana 4 se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta de lege asupra bazei de calcul prevazute la coloana 3.
Coloana 6 se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei contributiei datorate de angajator, prevazuta de lege, asupra sumei reprezentand baza de calcul, a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX2 "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana respectiva.
Pentru lunile pentru care angajatorul a incasat de la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene/Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti diferenta dintre drepturile banesti cuvenite potrivit legii ca urmare a conventiei incheiate si suma reprezentand contributia datorata de angajator, coloana 7 se completeaza cu numarul si data conventiei incheiate.
B.2. In calitatea noastra de angajator (Se completeaza varianta corespunzatoare.):
[] nu inregistram debite la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
[] pentru perioada .............................. nu s-a retinut si virat contributia individuala in suma totala de ....................... si platit contributia datorata de angajator in suma de ......................;
[] ne regasim in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ........................ perioada ...................
C. Date privind raporturile de munca sau de serviciu ale salariatului:
Actul in baza caruia a fost incadrat in munca, numar si data .........................................................................................
Data angajarii .......................................
Data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ....................................................................................................
Temeiul legal al incetarii raporturilor de munca sau de serviciu (articolul si actul normativ) .................................................
Perioade pentru care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate*):
Data de suspendare .................... data de incetare a suspendarii ............... motivul suspendarii**) .....................
Sub sanctiunile aplicate potrivit legii penale falsului in declaratii, declar ca am examinat intregul continut al prezentei adeverinte si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
Administrator/Director/Reprezentant legal,           Compartimentul ...................
   Numele, prenumele si functia,                Numele, prenumele si functia
        (in clar)                          (in clar)
  ....................................        ...................................................


___________
*) Se completeaza pentru fiecare perioada de suspendare.
**) In cazul suspendarii pentru incapacitate temporara de munca se va specifica numarul de zile de concediu medical.

___________
ANEXA Nr. 26 a fost modificata prin punctul 20. din Hotararea nr. 113/2011 incepand cu 22.02.2011.
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016