Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea protectiei persoanelor cu handicap
Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizata la data de 29 noiembrie 2012


facebook

 

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale, definitii si principii

   Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora.
   Art. 2. - (1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   (2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori resedinta in Romania.
   Art. 3. - Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza urmatoarele principii:
   a) respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;
   b) prevenirea si combaterea discriminarii;
   c) egalizarea sanselor;
   d) egalitatea de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca;
   e) solidaritatea sociala;
   f) responsabilizarea comunitatii;
   g) subsidiaritatea;
   h) adaptarea societatii la persoana cu handicap;
   i) interesul persoanei cu handicap;
   j) abordarea integrata;
   k) parteneriatul;
   l) libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;
   m) abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii;
   n) protectie impotriva neglijarii si abuzului;
   o) alegerea alternativei celei mai putin restrictive in determinarea sprijinului si asistentei necesare;
   p) integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii.
   Art. 4. - Autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentantii societatii civile, precum si persoanele fizice si juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite in concordanta cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale in materie la care Romania este parte.
   Art. 5. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
   1. acces neingradit al persoanei cu handicap - accesul fara limitari sau restrictii la mediul fizic, informational si comunicational;
   2. accesibilitate - ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap in societate;
   3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic si informational, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile si persoanelor cu handicap;
   4. adaptare rezonabila la locul de munca - totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achizitionarea de echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte masuri asemenea;
   5. angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii si care presupune oferirea de sprijin in cautarea locului de munca si la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare;
   6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
   7. asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat in conditiile precizate de lege;
   8. asistenta vie - include asistenta animala, ca de exemplu, cainele-ghid;
   9. atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfasoara activitati de formare, dezvoltare si perfectionare a abilitatilor; poate functiona in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre rezidentiale si in unitati de invatamant speciale;
   10. bugetul personal complementar - stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, in functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse si a taxei pentru abonamentul la curentul electric;
   11. cai si mijloace de acces - elementele prin care se asigura accesul in cladirile publice si care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap in interiorul cladirii;
   12. cerinte educative speciale - necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare, precum si o asistenta complexa de tip medical, social etc.;
   13. cladiri de utilitate publica - cladirile apartinand institutiilor publice si private care ofera populatiei diferite tipuri de servicii;
   14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fara personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale carei atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege;
   15. contractare - procedura de finantare/cofinantare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii;
   16. dizabilitate - termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare, definite conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva aspectul negativ al interactiunii individ-context;
   17. egalizarea sanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitatile informative sau documentare devin disponibile si persoanelor cu handicap;
   18. incluziune sociala - setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
   19. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara reprezentand sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natura sa faciliteze egalizarea de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea incluziunii lor sociale;
   20. integrare sociala - procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor;
   21. insotitor - persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care beneficiaza de drepturi in conditiile prevazute de lege;
   22. loc de munca protejat - spatiul aferent activitatii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel putin locul de munca, echipamentul, toaleta si caile de acces;
   23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza indeplinirea planului individual de servicii, precum si masurile luate in legatura cu adultul cu handicap;
   24. plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, precizand modalitatile de interventie si sprijin pentru adultii cu handicap, prin care se realizeaza activitatile si serviciile precizate in programul individual de reabilitare si integrare sociala;
   25. program individual de reabilitare si integrare sociala - documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in care sunt precizate activitatile si serviciile de care adultul cu handicap are nevoie in procesul de integrare sociala;
   26. reprezentant legal - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile fata de persoana cu handicap;
   27. sanse egale - rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii si mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
   28. tehnologie asistiva si de acces - tehnologia care asigura accesul cu sanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational;
   29. unitate protejata autorizata - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

   
CAPITOLUL II
  Drepturile persoanelor cu handicap

   Art. 6. - Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:
   a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
   b) educatie si formare profesionala;
   c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
   d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
   e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
   f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
   g) asistenta juridica;
   h) facilitati fiscale;
   i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.
   Art. 7. - (1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
   (2) In baza principiului egalizarii sanselor, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neingradit la servicii.
   Art. 8. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si celelalte autoritati publice centrale si locale au obligatia sa asigure, potrivit prezentei legi, conditiile necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap.
   (2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap elaboreaza politici si asigura monitorizarea si controlul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap.
   (3) In vederea realizarii dispozitiilor prevazute la alin. (2), Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate incheia parteneriate cu organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau care desfasoara activitati in domeniul promovarii si apararii drepturilor omului.

   
SECTIUNEA 1
  Sanatate si recuperare

   Art. 9. - (1) Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale de ocrotire a sanatatii;
   b) sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si sociomedicale;
   c) sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
   d) sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces;
   e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului;
   f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare;
   g) sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.
   (2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii lor legali au dreptul la toate informatiile referitoare la diagnosticul medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile si programele disponibile, in toate stadiile acestora, precum si la drepturile si obligatiile in domeniu.
   Art. 10. - Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.
   Art. 11. - (1) In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
   a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
   b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
   c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.
   (2) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.
   (3) Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul.
   (4) Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.
   Art. 12. Abrogat prin alineatul (2) din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
   Art. 13. Abrogat prin alineatul (2) din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
   Art. 14. Abrogat prin alineatul (2) din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
   
Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA 1 Sanatate si recuperare
Art. 3. - In cazul in care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
Art. 4. - Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap se autosesizeaza, raspunde la sesizari/reclamatii, constata ca familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigura sau incalca drepturile persoanei cu handicap si anunta in acest sens autoritatile administratiei publice locale.
Art. 5. - In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autoritatile publice se vor baza, in principal, pe promovarea programelor de interventie timpurie.
Art. 6. - In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala, inclusiv de medicamente, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in conditiile art. 10 din lege si in conformitate cu contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
Art. 7. - Insotitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoana care insoteste copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal in cazul copilului ori adultului cu handicap grav.
Art. 8. - Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acorda in limita numarului total de bilete prevazute in legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul respectiv, in baza unei conventii anuale incheiate intre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
Art. 9 - Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii si este insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
c) recomandare medicala emisa de medicul de familie sau medicul specialist.
Art. 10. - In cazul in care decizia ori aprobarea de plata pentru dispozitivele medicale solicitate, prevazuta la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisa in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.
   
SECTIUNEA a 2-a
  Educatie

   Art. 15. - (1) Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.
   (2) Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.
   (3) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.
   Art. 16. - (1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
   (2) Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin:
   a) unitati de invatamant special;
   b) integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
   c) grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
   d) servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
   e) scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
   f) educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii;
   g) alternative educationale.
   (3) Formele de invatamant enumerate la alin. (2) se pot desfasura si in limbile minoritatilor nationale.
   (4) Accesul in unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (5) Pentru formele de educatie prevazute la alin. (2) lit. d)-f) sunt necesare recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor.
   (6) Unitatile de invatamant special sunt formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii.
   (7) Elevii cu handicap beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare.
   (8) Studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.
   (9) Valoarea reducerii prevazute la alin. (8) se asigura din bugetul institutiilor de invatamant publice sau private.
   Art. 17. - Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale.
   Art. 18. - (1) In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
   a) servicii educationale de sprijin;
   b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;
   c) adaptarea mobilierului din salile de curs;
   d) manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;
   e) utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.
   (2) Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant.
   (3) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Tineret.
   Art. 19. - In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
   b) sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
   c) sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
   d) sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
   e) sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit;
   f) sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;
   g) sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
   h) sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamant.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA a 2-a Educatie
Art. 11. - In situatia in care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, iar aceasta nu este rezolvata favorabil, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.
Art. 12. - In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.
   
SECTIUNEA a 3-a
  Locuinta

   Art. 20. - (1) In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
   (2) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
   b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor persoane.
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 359/2009 incepand cu 01.01.2010.

   (3) Beneficiaza de prevederile alin. (2) si familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
   (4) Beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. b) si adultul cu handicap accentuat.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 3-a prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA a 3-a Locuinta
Art. 13. - La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la inchirierea unei locuinte sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive, in raza carora isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
   
SECTIUNEA a 4-a
  Cultura, sport, turism

   Art. 21. - (1) Autoritatile competente ale administratiei publice au obligatia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber.
   (2) In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport si turism, autoritatile administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice;
   b) sa organizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;
   c) sa asigure conditii pentru practicarea sportului de catre persoanele cu handicap;
   d) sa sprijine activitatea organizatiilor sportive ale persoanelor cu handicap.
   (3) Copilul cu handicap, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive.
   (4) Adultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel:
   a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate;
   b) adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti.
   (5) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (3) si (4) se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, al Agentiei Nationale pentru Sport, din bugetele locale sau, dupa caz, din bugetul organizatorilor publici ori privati.

   
SECTIUNEA a 5-a
  Transport

   Art. 22. - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice in vederea asigurarii transportului in comun al persoanelor cu handicap:
   a) sa achizitioneze mijloace de transport in comun adaptate;
   b) sa adapteze mijloacele de transport in comun aflate in circulatie in limitele tehnice posibile, conform reglementarilor in vigoare;
   c) sa realizeze, in colaborare ori in parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.
   Art. 23. - (1) Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
   (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane:
   a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
   b) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
   c) insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
   d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
   e) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
   (3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (4) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale.
   (5) Modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale.
   Art. 24. - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 52/2012 incepand cu 25.03.2012.

   (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane:
   a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;
   b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
   (3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 52/2012 incepand cu 25.03.2012.

   (4) Beneficiaza de prevederile alin. (3) si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora.
   (5) Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 52/2012 incepand cu 25.03.2012.

   (6) Beneficiaza de prevederile alin. (5) si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.
   (7) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1)-(6) se asigura din bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1)-(6) se stabileste prin hotarare a Guvernului*).
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007.

   
SECTIUNEA a 6-a
  Asistenta juridica

   Art. 25. - (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla.
   (2) In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei si de asistenta juridica.
   (3) Odata cu preluarea tutelei, tutorele are obligatia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile ale persoanei cu handicap si prezinta anual un raport de gestiune autoritatii tutelare din unitatea administrativ-teritoriala in care persoana cu handicap are domiciliul sau resedinta.
   (4) In cazul in care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care sa accepte tutela, instanta judecatoreasca va putea numi ca tutore autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, persoana juridica privata care asigura protectia si ingrijirea persoanei cu handicap.
   (5) Monitorizarea respectarii obligatiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurata de autoritatea tutelara din unitatea administrativ-teritoriala in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
   (6) Parintele, reprezentantul legal, tutorele, precum si organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta in fata instantelor judecatoresti competente.
   (7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obtinerea de catre persoanele cu handicap a drepturilor prevazute de prezenta lege se face cu celeritate.

   
Punere in aplicare Art. 25. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 14. - In sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, in cazul in care instanta judecatoreasca numeste ca tutore autoritatea administratiei publice locale, aceasta are obligatia de a desemna o persoana sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atributii in domeniu, care sa duca la indeplinire hotararea instantei judecatoresti.
   
SECTIUNEA a 7-a
  Facilitati

   Art. 26. - Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:
   a) Abrogata prin punctul 432. din Codul Fiscal din 22/12/2003 incepand cu 01.01.2010.
   b) scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;
   c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;
   d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;
   e) scutire de la plata taxei hoteliere.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 16. - Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie sa faca dovada cu actul de identitate si documentul care atesta incadrarea in grad de handicap.
   Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 86/2008 incepand cu 13.06.2009.

   (11) Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 86/2008 incepand cu 13.06.2009.

   (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat.
   (3) Metodologia de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 86/2008 incepand cu 13.06.2009.
    ___________
    Pus in aplicare prin Metodologie din 15/06/2009 incepand cu 30.06.2009.

   
Punere in aplicare Art. 27. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 17. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adreseaza directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat, denumita in continuare directie, si depun prin registratura urmatoarele documente:
a) cerere;
b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
c) copie de pe documentul de identitate;
d) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca respecta prevederile art. 27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea;
e) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de incadrare sau orice modificare a domiciliului;
f) copie de pe hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de tutela/curatela, unde este cazul.
(2) In urma analizarii documentelor depuse, directia elibereaza solicitantului o adeverinta privind acordul platii dobanzii la creditul obtinut in temeiul prevederilor art. 27 din lege.
(3) Dupa obtinerea adeverintei, solicitantul se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului. In urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare, directia va incheia un angajament de plata a dobanzii, pe baza contractului de credit si a graficului de rambursare.
(4) In functie de destinatia creditului obtinut in conditiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ in dosar si urmatoarele documente:
a) proiectul lucrarii de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, insotit de devizul de lucrari aferente adaptarii; proiectul si devizul trebuie sa fie intocmite de organe abilitate;
b) declaratie pe propria raspundere a organului abilitat prevazut la lit. a) din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate, in conformitate cu actele normative in vigoare; sau
c) copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare/cumparare a acestuia.
(5) Graficul de rambursare a creditului se depune la directie ori de cate ori acesta suporta modificari; directia efectueaza platile in baza ultimului grafic de rambursare depus.
(6) In situatia in care beneficiarul creditului inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre acesta.
   Art. 28. - Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   
Punere in aplicare Art. 28. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 15. - (1) In vederea obtinerii rovinietei, persoanele care se incadreaza in prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele documente in copie: documentul care atesta incadrarea in grad de handicap, actul de identitate, certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.
(2) Primariile vor centraliza lunar solicitarile primite in acest sens si le vor trimite pana in data de 10 a lunii urmatoare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor centraliza lunar solicitarile in acest sens si le vor trimite pana in data de 20 a lunii urmatoare Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., impreuna cu cererea de acordare a rovinietelor.
(4) Temeiul cererii prevazute la alin. (3) il constituie conventiile tripartite care se incheie anual intre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
(5) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va elibera rovinietele solicitate catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pana in ultima zi lucratoare a acelei luni.
   Art. 29. - Sumele aferente dreptului prevazut la art. 28 se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

   
SECTIUNEA a 8-a
  Asigurarea continuitatii in masurile de protectie

   Art. 30. - In vederea asigurarii corelarii serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap, autoritatile responsabile ale administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa planifice si sa asigure tranzitia tanarului cu handicap din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a persoanei adulte cu handicap, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
   b) sa asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap;
   c) sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;
   d) sa desfasoare, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregatire pentru viata de adult;
   e) sa desfasoare activitati de informare a tanarului cu handicap in ceea ce priveste oportunitatile de educatie, angajare, acces la viata familiala si viata sociala, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber;
   f) sa evalueze, la cerere, elevii din unitatile de invatamant speciale.

   
CAPITOLUL III
  Servicii si prestatii sociale

   
SECTIUNEA 1
  Servicii sociale

   Art. 31. - (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.
   (2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
   (3) Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.
   (4) In vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri speciale:
   a) sa creeze conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
   b) sa initieze, sa sustina si sa dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, in colaborare sau in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
   c) sa asigure ponderea personalului de specialitate angajat in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap in raport cu tipurile de servicii sociale: asistenti sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeuti, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializati, medici psihiatri, medici dentisti, infirmieri;
   d) sa implice in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
   e) sa asigure instruirea in problematica specifica a persoanei cu handicap a personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali si a asistentilor personali profesionisti;
   f) sa dezvolte si sa sprijine programe de colaborare intre parinti si specialisti in domeniul handicapului, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;
   g) sa infiinteze si sa sustina sistemul bazat pe managementul de caz in protectia persoanei cu handicap;
   h) sa incurajeze si sa sustina activitatile de voluntariat;
   i) sa asigure asistenta si ingrijire sociomedicala la domiciliul persoanei cu handicap.
   Art. 32. - (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate:
   a) la domiciliu;
   b) in comunitate;
   c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.
   (2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.
   Art. 33. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza, administra si finanta servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, in conditiile legii.
   (2) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, in conditiile legii.
   (3) Costul serviciului social contractat nu poate depasi costul avut de serviciul respectiv la data contractarii sau costul mediu al functionarii serviciului la data infiintarii, in cazul unui serviciu nou.
   (4) Modalitatea de contractare va fi stabilita prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

   Art. 34. - (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afla in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (2) Monitorizarea implementarii standardelor specifice de calitate si controlul respectarii lor sunt in competenta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si se aplica de catre personalul cu atributii in domeniu, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.
    ___________
    Pus in aplicare prin Metodologie din 19/12/2008 incepand cu 05.01.2009.

   (3) In realizarea activitatii prevazute la alin. (1) personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap are acces in spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii sociale, la date si informatii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA 1 Servicii sociale
Art. 18. - (1) Serviciile sociale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, si de Hotararea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt acordate de catre furnizorii de servicii sociale acreditati in conditiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilitatii documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.
(2) Serviciile sociale prevazute la alin. (1) se acorda din oficiu in situatii de criza.
Art. 19. - (1) In sensul prevederilor art. 31 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt, dupa caz:
a) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
b) copie de pe planul individual de servicii;
c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primariei localitatii de domiciliu sau resedinta;
d) pentru persoanele cu handicap care solicita admiterea intr-un centru rezidential, dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate.
(2) In vederea solutionarii cererii, autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap poate solicita si alte documente.
(3) In situatia in care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localitatii de domiciliu sau resedinta, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autoritatilor administratiei publice de la nivelul judetelor.
Art. 20. - Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:
a) la domiciliu: ingrijiri specializate la domiciliu, echipa mobila, asistentul personal;
b) in comunitate: asistent personal profesionist;
c) in centre de zi si centre rezidentiale publice, private sau public-private.
Art. 21. - In vederea contractarii serviciilor sociale in conditiile prevazute la art. 33 alin. (2) din lege, autoritatile administratiei publice locale procedeaza dupa cum urmeaza:
a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intentioneaza a se contracta, in baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoana asistata, in decursul unui an;
b) elaboreaza caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calitatii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislatiei in vigoare;
c) contracteaza serviciul social, in conditiile legii.
Art. 22. - Ingrijirile specializate la domiciliu se acorda persoanelor cu handicap in baza evaluarii nevoilor individuale. Ingrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar si in situatia in care persoana cu handicap grav beneficiaza de asistent personal.
Art. 23. - Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate in cadrul serviciului de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si vor fi precizate in planul individual de servicii.
   
SECTIUNEA a 2-a
  Asistentul personal

   Art. 35. - Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.
   Art. 36. - (1) Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
   a) are varsta minima de 18 ani impliniti;
   b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
   c) are capacitate deplina de exercitiu;
   d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
   e) a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.
   (2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.
   Art. 37. - (1) Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:
   a) salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
   b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
   c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
   d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;
   e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 24.
   (2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   Art. 38. - Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:
   a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
   b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
   c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
   d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
   e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
   Art. 39. - (1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
   (2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
   (3) Modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Contractul individual de munca al asistentului personal inceteaza de drept in cazul decesului persoanei cu handicap grav.
   Art. 40. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
   (2) Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.
   Art. 41. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, in conditiile legii.
   Art. 42. - (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor.
   (2) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.
   (3) Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2), cat si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.
   (5) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora.
   (6) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5).
   Art. 43. - (1) Indemnizatia lunara prevazuta la art. 42 alin. (4) este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.
   (2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav.
   (3) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de protectie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dupa caz.
   (4) Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:
   a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla in internate ori in centre de plasament aferente unitatilor sau institutiilor de invatamant special;
   b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii publice cu caracter social in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice;
   c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.
   Art. 44. - Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:
   a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA a 2-a Asistentul personal
Art. 24. - (1) In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.
(2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal nu beneficiaza de asistent personal.
Art. 25. - (1) Pentru a fi incadrata ca asistent personal, persoana respectiva se va prezenta la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav si va depune un dosar continand urmatoarele documente:
a) cerere de angajare;
b) copie de pe actele de identitate si de stare civila;
c) copie de pe actele de studii;
d) cazier judiciar;
e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de alta unitate sanitara autorizata care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
f) acordul persoanei cu handicap sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, pentru angajare;
g) declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art. 38 din lege;
h) acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, exprimat in scris, referitor la optiunea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav.
(2) Angajarea asistentului personal se face in maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevazute. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.
(3) Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si actul aditional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.
Art. 26. - (1) Indemnizatia prevazuta la art. 37 alin. (3) din lege se asigura o singura data pe an, indiferent daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe.
(2) In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal.
Art. 27. - In aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia fiind stabilita prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 28. - Monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine in sarcina directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si in coordonarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 29. - (1) Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei sau, in cazul municipiului Bucuresti, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului prezinta semestrial consiliului local un raport care contine cel putin urmatoarele:
a) dinamica angajarii asistentilor personali;
b) informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
c) informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
d) numarul de controale efectuate si problemele sesizate.
(2) In termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene si secretariatului comisiei judetene pentru incluziune sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
Art. 30. - (1) Dreptul de optiune exprimat in temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege opereaza numai in conditiile in care documentul care atesta incadrarea in grad de handicap cuprinde mentiunea: "cu asistent personal".
(2) Indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (3) din lege se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.
   
SECTIUNEA a 3-a
  Asistentul personal profesionist

   Art. 45. - (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.
   (2) Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua in considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.
   (4) Contractul de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii.
   (5) Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor cu handicap grav si accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (6) Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu handicap grav sau accentuat pana la varsta majoratului poate opta sa devina asistent personal profesionist.
   Art. 46. - (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist se acorda sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul propriu al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta asistentul personal profesionist.
   (3) Cuantumul sumelor acordate in conditiile alin. (1) se stabileste prin hotarare a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti, si nu poate depasi cuantumul cheltuielilor efectuate pentru adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice.
   (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevazute la alin. (1), suportate de furnizorii de servicii sociale privati acreditati, se restituie acestora la cerere, de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza documentelor justificative, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii.
   (5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   Art. 47. - (1) Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
   b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
   c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
   d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.
   (2) Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi, dupa cum urmeaza:
   a) consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
   b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
   c) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23.
   (3) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un inlocuitor al asistentului personal profesionist ori gazduirea intr-un centru de tip respiro.
   Art. 48. - (1) Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se elaboreaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
   Art. 49. - Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale:
   a) sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
   b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
   c) sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
   d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
   e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
   Art. 50. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal profesionist a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina acestuia, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila, ori, dupa caz, penala a asistentului personal profesionist, in conditiile legii.

   
SECTIUNEA a 4-a
  Centre pentru persoanele cu handicap

   Art. 51. - (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate in centre de zi si centre rezidentiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.
   (2) Centrele de zi si centrele rezidentiale reprezinta locatii in care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat si care dispun de infrastructura adecvata furnizarii acestora; centrele rezidentiale sunt locatii in care persoana cu handicap este gazduita cel putin 24 de ore.
   (3) In sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidentiale pentru persoane cu handicap sunt:
   a) centre de ingrijire si asistenta;
   b) centre de recuperare si reabilitare;
   c) centre de integrare prin terapie ocupationala;
   d) centre de pregatire pentru o viata independenta;
   e) centre respiro/centre de criza;
   f) centre de servicii comunitare si formare;
   g) locuinte protejate;
   h) altele.
   (4) Admiterea unei persoane cu handicap intr-un centru rezidential, cu exceptia celor prevazute la alin. (3) lit. e) si g), se face in cazul in care acesteia nu i se pot asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate.
   (5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se infiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se infiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 86/2008 incepand cu 27.06.2008.

   Art. 52. - (1) In vederea desfasurarii unui tip de activitati cu caracter inovator in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditati pot infiinta, administra si finanta centre-pilot, pentru o durata de maximum 2 ani.
   (2) Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.
   Art. 53. - (1) Intr-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate in sistem integrat cu serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a fortei de munca si altele asemenea.
   (2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
   (3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate in sistem integrat se face de autoritatea administratiei publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care infiinteaza, administreaza si finanteaza centrul.
   (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului aloca fonduri de la buget pentru finantarea cheltuielilor aferente:
   a) activitatilor de educatie desfasurate in centrele pentru persoanele cu handicap;
   b) perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice;
   c) altor actiuni si activitati, in conditiile legii.
   Art. 54. - (1) Persoana cu handicap are dreptul sa fie ingrijita si protejata intr-un centru din localitatea/judetul in a carei/carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta.
   (2) Finantarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe teritoriul carora functioneaza acestea.
   (3) In cazul in care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate in conditiile prevazute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi ingrijita si protejata intr-un centru aflat in alta unitate administrativ-teritoriala.
   (4) Decontarea cheltuielilor dintre autoritatile administratiei publice locale se face in baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate in luna anterioara de centrul in care persoana cu handicap este ingrijita si protejata.
    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 468/2009 incepand cu 20.10.2009.

   (5) Modalitatea de decontare va fi stabilita prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

   Art. 55. - (1) Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a promova, facilita si asigura personalului programe de formare profesionala, precum si programe de instruire specifica cu privire la problematica handicapului si legislatia in domeniu.
   (2) Personalul din cadrul centrelor prevazute la art. 51 alin. (1) are obligatia respectarii standardelor specifice de calitate, precum si a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.
   (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.
   Art. 56. - (1) Personalul de specialitate care isi desfasoara activitatea in centrele publice din mediul rural, de zi si rezidentiale pentru copiii si adultii cu handicap, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport dus-intors de la domiciliu, in conditiile legii.
   (2) Sumele necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala functioneaza centrul.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 4-a prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA a 3-a Centre pentru persoane cu handicap
Art. 31. - (1) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) si (6) din lege, in vederea obtinerii avizului Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune urmatoarele documente:
a) cererea de solicitare a avizului;
b) proiectul de hotarare a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti sau hotararea organului de conducere a asociatiei sau fundatiei, dupa caz;
c) nota de fundamentare;
d) proiectul de organigrama.
(2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va comunica avizul in termen de 30 de zile de la data inregistrarii dosarului complet.
Art. 32. - Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 33. - (1) In sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face in baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judetene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau in calcul cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.
(2) Obligatia de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) revine consiliului judetean sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a carui/caror raza teritoriala isi are domiciliul persoana cu handicap, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului.
(3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioara. Se deconteaza costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contributia lunara de intretinere datorata de persoana cu handicap.
Art. 34. - (1) De la data publicarii prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap in centrele rezidentiale publice din alt judet decat cel de domiciliu se face numai la solicitarea conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care persoana cu handicap isi are domiciliul.
(2) Solicitarea cuprinde acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential in care urmeaza sa fie admisa persoana cu handicap.
(3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datoreaza de la data admiterii efective in centru.
(4) Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate si care au domiciliul in alte judete/sectoare ale municipiului Bucuresti decat cel pe raza caruia se afla centrul rezidential va fi suportat, pe baza de conventii, din bugetul consiliului judetean/local in care persoana cu handicap asistata are domiciliul.
   
SECTIUNEA a 5-a
  Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap

   Art. 57. - (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.
   (2) Cererea pentru plata prestatiilor sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale competente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
   (3) Cererea si actele doveditoare pot fi depuse in conditiile prevazute la art. 31 alin. (3).
   (4) Plata prestatiei sociale se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare incetarii dreptului la prestatia sociala respectiva.
   Art. 58. - (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.
   (2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
   (3) Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.
   (4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
   a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
   1. in cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
   2. in cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
   b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
   1. in cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
   2. in cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
   3. in cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
   (5) Beneficiaza de prestatia sociala prevazuta la alin. (4) lit. b) si familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere.
   (6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):
   a) adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
   b) persoanele cu handicap care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei;
   c) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.
   (7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adultii cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.
   (8) Abrogat prin alineatul (2) din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
   (9) De dreptul prevazut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada in care este ingrijit in familie.
   (10) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1)-(5) si cheltuielilor de administrare se vor asigura prin bugetele proprii ale judetelor/sectoarelor municipiului Bucuresti din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
   (11) Plata drepturilor prevazute la alin. (1)-(5) se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (12) Bugetul personal complementar prevazut la alin. (4) lit. b) nu este luat in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.
   (13) Cuantumul drepturilor se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de consum, prin hotarare a Guvernului.
   (14) Drepturile restante aferente deciziilor emise si neplatite in anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999**) privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura si se platesc de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    ___________
   **) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogata prin Legea nr. 448/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 5-a prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
SECTIUNEA a 4-a Prestatii sociale
Art. 35. - (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda persoanelor cu handicap pe perioada valabilitatii documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.
(2) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda din oficiu in toate cazurile in care persoana detinatoare de certificat de incadrare in grad de handicap se afla in plata in evidenta directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
(3) Pentru persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiare de prestatii sociale la data intrarii in vigoare a legii, acordarea prestatiilor sociale se face din oficiu.
Art. 36. - (1) Cererea pentru acordarea de prestatii sociale se inregistreaza fie la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap, fie la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Primaria va transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului cererea si actele doveditoare in termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.
(3) Actele doveditoare sunt urmatoarele:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap; in cazul in care exista diferente de nume intre actul de identitate si certificat, se solicita actul care sa ateste schimbarea numelui;
c) declaratie pe propria raspundere privind tipul de venit.
(4) Prestatia sociala are caracter lunar, se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.
(5) Stabilirea, suspendarea sau incetarea dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se face conform legii, in baza dispozitiei directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti.
(6) Prestatiile sociale ramase neincasate de catre persoana cu handicap decedata, reprezentand indemnizatia si/sau bugetul personal complementar pe luna in care a avut loc decesul, si, dupa caz, prestatiile sociale cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(7) Sumele prevazute la alin. (6) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.
   
SECTIUNEA a 6-a
  Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali

   Art. 59. - Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii:
   a) sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;
   b) sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de handicap, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
   c) sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
   d) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;
   e) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;
   f) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
   g) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
   h) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
    ___________
    Art. 59. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   Art. 60. - Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligatii principale:
   a) sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap;
   b) sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;
   c) sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;
   d) sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
   e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala;
   f) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

   
CAPITOLUL IV
  Accesibilitate

   Art. 61. - In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa promoveze si sa implementeze conceptul Acces pentru toti, pentru a impiedica crearea de noi bariere si aparitia unor noi surse de discriminare;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 37. - In sensul prevederilor art. 61 lit. a) din lege, prin conceptul Acces pentru toti se intelege proiectarea si executarea produselor, programelor si serviciilor astfel incat sa poata fi utilizate de orice persoana fara a necesita lucrari de adaptare.
   b) sa sprijine cercetarea, dezvoltarea si productia de noi tehnologii de informare si comunicare si tehnologii asistive;
   c) sa recomande si sa sustina introducerea in pregatirea initiala a elevilor si studentilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului si a nevoilor acestora, precum si la diversificarea modalitatilor de realizare a accesibilitatii;
   d) sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;
   e) sa asigure accesul la informatiile publice pentru persoanele cu handicap;
   f) sa asigure interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;
   g) sa proiecteze si sa deruleze, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de constientizare asupra importantei acesteia.
   Art. 62. - (1) Cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
   (2) Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale in domeniu.
   (3) Costurile lucrarilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale si din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, dupa caz.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 38. - In sensul prevederilor art. 62 alin. (3) din lege, se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale numai costurile lucrarilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevazute pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
   (4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap in comisiile de receptie a lucrarilor de constructie ori de adaptare a obiectivelor prevazute la alin. (1) si (2).
   Art. 63. - (1) Autoritatile prevazute de lege au obligatia sa elibereze autorizatia de constructie pentru cladirile de utilitate publica numai in conditiile respectarii prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru cladirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizeaza lucrari de consolidare, de reabilitare, de extindere si/sau de modernizare, cu finantare din fonduri publice.
   (3) Adaptarea accesului in cladirile aflate in patrimoniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale se face si in conditiile cand nu se realizeaza lucrarile prevazute la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.
   Art. 64. - (1) Pentru a facilita accesul neingradit al persoanelor cu handicap la transport si calatorie, pana la 31 decembrie 2010, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia masuri pentru:
   a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie;
   b) adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport in comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spatiilor de acces spre usa de intrare in mijlocul de transport;
   c) montarea panourilor de afisaj corespunzatoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual si auditiv in mijloacele de transport public;
   d) imprimarea cu caractere mari si in culori contrastante a rutelor si a indicativelor mijloacelor de transport in comun.
   (2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, toti operatorii de taxi au obligatia sa asigure cel putin o masina adaptata transportului persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant.
   (3) Constituie discriminare refuzul conducatorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap si a dispozitivului de mers.
   (4) Pana la data de 31 decembrie 2007, autoritatile administratiei publice locale competente au obligatia sa ia masuri pentru:
   a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil;
   b) montarea sistemelor de semnalizare sonora si vizuala la intersectiile cu trafic intens.
   (5) Cainele-ghid care insoteste persoana cu handicap grav are acces liber si gratuit in toate locurile publice si in mijloacele de transport.
   (6) Pana la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar au urmatoarele obligatii:
   a) sa adapteze cel putin un vagon si statiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 39. - In sensul prevederilor art. 64 alin. (6) lit. a) din lege, este necesara adaptarea cel putin a unui vagon pentru fiecare garnitura de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant.
   b) sa marcheze prin pavaj tactil contrastant caile spre peroanele de imbarcare, ghisee sau alte utilitati.
   Art. 65. - (1) In spatiile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica, precum si in cele organizate vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international cel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
   (2) Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.
   (3) Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit in normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de catre autoritatile administratiei publice locale.
   (4) Costurile aferente dreptului prevazut la alin. (2) se suporta din bugetele locale.
   (5) In spatiile de parcare ale domeniului public si cat mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizeaza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat si au nevoie de astfel de parcare.
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

   
Punere in aplicare Art. 65. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 40. - (1) Cardul-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare, prevazut la art. 65 alin. (3) din lege, are urmatoarele caracteristici:
a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
b) culoare: albastru-deschis, exceptie facand doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-inchis;
c) este plastifiat, exceptie facand doar spatiul rezervat semnaturii titularului, in partea stanga verso;
d) este impartit pe verticala in doua parti, atat pe fata, cat si pe verso.
(2) Partea din stanga fata contine:
a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avand culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-inchis;
b) data la care expira cardul-legitimatie de parcare;
c) seria si numarul cardului-legitimatie de parcare;
d) denumirea si stampila autoritatii emitente.
(3) Partea din dreapta fata contine:
a) cuvintele "Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule in limba romana; dupa un spatiu adecvat, cuvintele "Card-legitimatie de parcare" vor fi scrise cu caractere mici in celelalte limbi ale Uniunii Europene;
b) cuvintele "Model al Comunitatii Europene" in limba romana;
c) ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RO, incercuit de inelul celor 12 stele simbolizand Uniunea Europeana.
(4) Partea din stanga verso contine:
a) numele titularului;
b) prenumele titularului;
c) semnatura titularului sau alt insemn autorizat;
d) fotografia titularului.
(5) Partea din dreapta verso contine:
a) afirmatia "Acest card-legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare special amenajate in Romania";
b) afirmatia "Atunci cand va fi utilizat, cardul-legitimatie va fi afisat in partea din fata a vehiculului, astfel incat fata cardului-legitimatie sa fie clar vizibila pentru verificare".
(6) Cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3), toate inscrierile vor fi facute in limba romana.
(7) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al modelului descris mai sus.
Art. 41. - (1) Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.
(2) In vederea asigurarii formalitatilor necesare, cererea persoanei cu handicap se poate inregistra dupa o perioada de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in gradul de handicap.
   Art. 66. - (1) Editurile au obligatia sa puna matritele electronice utilizate pentru tiparirea cartilor si revistelor la dispozitia persoanelor juridice autorizate care le solicita pentru a le transforma in format accesibil persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire, in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Bibliotecile publice au obligatia sa infiinteze sectii cu carte in formate accesibile persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire.
   Art. 67. - (1) Pana la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au urmatoarele obligatii:
   a) sa adapteze cel putin o cabina la o baterie de telefoane publice in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
   b) sa furnizeze informatii despre costurile serviciilor in forme accesibile persoanelor cu handicap.
   (2) Operatorii de servicii bancare au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont si alte informatii in formate accesibile.
   (3) Angajatii operatorilor de servicii bancare si postale au obligatia de a acorda asistenta in completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.
   Art. 68. - Pana la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spatii hoteliere au urmatoarele obligatii:
   a) sa adapteze cel putin o camera pentru gazduirea persoanei cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant;
   b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, receptia si sa detina harta tactila a cladirii;
   c) sa monteze lifturi cu insemne tactile.
   Art. 69. - (1) Autoritatile si institutiile centrale si locale, publice sau private asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
   (2) Metodologia de autorizare a interpretilor**) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, precum si a organizatiilor neguvernamentale din domeniul surdocecitatii.
    ___________
   **) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007.

   Art. 70. - (1) Autoritatile centrale si locale publice, precum si institutiile centrale si locale, publice sau de drept privat, au obligatia de a asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu handicap.
   (2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, serviciile de relatii cu publicul vor afisa si vor dispune de informatii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv si mintal.
   Art. 71. - (1) Pana la data de 31 decembrie 2007, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru:
   a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, in vederea imbunatatirii accesarii documentelor electronice de catre persoanele cu handicap vizual si mintal;
   b) utilizarea pictogramelor in toate serviciile publice;
   c) adaptarea telefoanelor cu telefax si teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.
   (2) In achizitia de echipamente si softuri, institutiile publice vor avea in vedere respectarea criteriului de accesibilitate.

   
CAPITOLUL V
  Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca

   Art. 72. - (1) Orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.
   (2) Persoana cu handicap participa activ in procesul evaluarii si orientarii profesionale, are acces la informare si la alegerea activitatii, conform dorintelor si aptitudinilor sale.
   (3) Datele si informatiile personale colectate in cursul procesului de evaluare si orientare profesionala sunt confidentiale si pot fi utilizate numai in interesul si cu acordul persoanei cu handicap in cauza.
   Art. 73. - (1) Beneficiaza de orientare profesionala, dupa caz, persoana cu handicap care este scolarizata si are varsta corespunzatoare in vederea integrarii profesionale, persoana care nu are un loc de munca, cea care nu are experienta profesionala sau cea care, desi incadrata in munca, doreste reconversie profesionala.
   (2) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesionala.
   (3) Formarea profesionala a persoanelor cu handicap se organizeaza, conform legii, prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare.
   Art. 74. - (1) In vederea asigurarii evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa realizeze/diversifice/sustina financiar programe privind orientarea profesionala a persoanelor cu handicap;
   b) sa asigure pregatirea si formarea pentru ocupatii necesare in domeniul handicapului;
   c) sa coreleze pregatirea profesionala a persoanelor cu handicap cu cerintele pietei muncii;
   d) sa creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare si orientare profesionala in orice meserie, in functie de abilitatile persoanelor cu handicap.
   (2) Evaluarea si orientarea profesionala a adultilor cu handicap se realizeaza de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in conditiile legii.
   Art. 75. - (1) Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.
   (2) In realizarea drepturilor prevazute la alin. (1), autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa promoveze conceptul potrivit caruia persoana cu handicap incadrata in munca reprezinta o valoare adaugata pentru societate si, in special, pentru comunitatea careia apartine;
   b) sa promoveze un mediu de munca deschis, inclusiv si accesibil persoanelor cu handicap;
   c) sa creeze conditiile si serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap sa poata alege forma de conversie/reconversie profesionala si locul de munca, in conformitate cu potentialul ei functional;
   d) sa infiinteze si sa sustina complexe de servicii, formate din unitati protejate autorizate si locuinte protejate;
   e) sa initieze si sa dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, in vederea angajarii si pastrarii in munca a persoanelor cu handicap;
   f) sa acorde sprijin pentru organizarea unei piete de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap;
   g) sa diversifice si sa sustina diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap si familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistata si altele asemenea;
   h) sa promoveze serviciile de mediere pe piata muncii a persoanelor cu handicap;
   i) sa realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidentierea ofertei de munca din randul persoanelor cu handicap;
   j) sa dezvolte colaborari cu mass-media, in vederea cresterii gradului de constientizare/sensibilizare a comunitatii cu privire la potentialul, abilitatile si contributia persoanelor cu handicap la piata muncii;
   k) sa realizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe si proiecte avand ca obiectiv cresterea gradului de ocupare;
   l) sa initieze si sa sustina campanii de sensibilizare si constientizare a angajatorilor asupra abilitatilor persoanelor cu handicap;
   m) sa initieze programe specifice care stimuleaza cresterea participarii pe piata muncii a fortei de munca din randul grupurilor supuse riscului major de excluziune sociala.
   Art. 76. - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste masuri privind egalitatea de sanse pentru persoanele cu handicap, asigurand, acolo unde este necesar, suport aditional adaptat nevoilor adultilor cu handicap, sprijinind accesul acestora in unitatile si institutiile de invatamant superior. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului initiaza programe de educatie permanenta a adultilor cu handicap si asigura sprijin privind implementarea lor.
   Art. 77. - (1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege.
   (2) In sensul prezentei legi si numai in contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.
   Art. 78. - (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
   (3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
   a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 42. - Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la art. 78 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste suma datorata bugetului de stat in cazul neangajarii persoanelor cu handicap.
   b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 86/2008 incepand cu 27.06.2008.

   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 43. - (1) In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate se realizeaza in baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(2) Dovada achizitionarii produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate este reprezentata de contractul comercial, factura si dovada platii.
(3) In baza acordului de parteneriat si a contractului comercial se achizitioneaza produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
(4) In sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.
(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.
   (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
   (41) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.
    ___________
    Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 86/2008 incepand cu 13.06.2009.

   (5) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor alin. (2) si (3) se fac de catre Inspectia Muncii.
    ___________
    Pus in aplicare prin Instructiuni din 12/11/2008 incepand cu 05.12.2008.

   Art. 79. - (1) Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:
   a) pe piata libera a muncii;
   b) la domiciliu;
   c) in forme protejate.
   (2) Formele protejate de angajare in munca sunt:
   a) loc de munca protejat;
   b) unitate protejata autorizata.
   Art. 80. - Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate.
   Art. 81. - (1) Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap.
   (2) Unitatile protejate pot fi:
   a) cu personalitate juridica;
   b) fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu handicap autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente.
   (3) Procedura de autorizare a unitatilor protejate se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap*).
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007.

    ___________
    Pus in aplicare prin Procedura din 29/09/2010 incepand cu 05.10.2010.

   
Punere in aplicare Art. 81. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 44. - Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:
a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;
c) persoana fizica cu handicap autorizata potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatia familiala care are in componenta o persoana cu handicap. Sunt incluse aici si persoanele fizice cu handicap autorizate in baza unor legi speciale, care isi desfasoara activitatea atat individual, cat si in una dintre formele de organizare ale profesiei.
Art. 45. - (1) Unitatea protejata are obligatia ca pana la data de 31 ianuarie a anului in curs pentru anul anterior sa prezinte Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) numarul persoanelor cu handicap angajate raportat la numarul total de angajati, pentru fiecare luna calendaristica;
b) domeniile in care lucreaza persoanele cu handicap angajate;
c) modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate;
d) numarul de contracte incheiate in sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege.
(2) In caz de neprezentare a raportului, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizatiei.
(3) Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia va putea solicita, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, anularea masurii luate, prezentand in acest sens raportul de activitate.
(4) In cazul in care unitatea protejata nu prezinta acest raport in termenul precizat mai sus, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizatiei de functionare.
(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
   Art. 82. - (1) Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
   b) scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.
   (2) La inceputul fiecarui an, unitatile protejate autorizate au obligatia sa prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei de functionare ca unitate protejata sau, dupa caz, cu retragerea acesteia si cu obligatia rambursarii integrale a facilitatilor de care a beneficiat pe durata functionarii ca unitate protejata autorizata.
   (4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizatiei unitatilor protejate se stabileste prin normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ___________
   **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

   Art. 83. - (1) Persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) cursuri de formare profesionala;
   b) adaptare rezonabila la locul de munca;
   c) consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
   d) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
   e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
   f) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;
   g) Abrogata prin punctul 432. din Codul Fiscal din 22/12/2003 incepand cu 01.01.2010.
   (2) Finantarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) pentru persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
   Art. 84. - Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
   b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
   c) decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
   d) o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
CAPITOLUL VI
  Incadrarea in grad de handicap

   Art. 85. - (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute la art. 6 pe baza incadrarii in grad de handicap, in raport cu gradul de handicap.
   (2) Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.
   (3) Incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisie de evaluare.
   (4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap si are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - un medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina interna, medicina de familie sau un medic de medicina generala, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical;
   b) un medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina de familie sau un medic de medicina generala, propus de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
   c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in beneficiul persoanelor cu handicap;
   d) un psiholog;
   e) un asistent social.
   (5) Componenta nominala a comisiei de evaluare se aproba prin hotarare de consiliul judetean, dupa caz, local al sectorului municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
   (6) Presedintele comisiei de evaluare, fara a fi functionar public, face parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.
   (7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv presedintele, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. Plata indemnizatiei se suporta din bugetele consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (8) Presedintele si membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexa.
   (9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurata de personal care face parte din structura directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (10) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.
    ___________
    Art. 85. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   Art. 86. - (1) Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav.
   (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
   Art. 87. - (1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii principale:
   a) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap si perioada de valabilitate a certificatului, dupa caz, data ivirii handicapului, orientarea profesionala a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   b) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
   c) Abrogata prin punctul 5. din Lege nr. 136/2012 incepand cu 26.07.2012.
   d) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
   e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
   f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite si obligatiile ce le revin;
   g) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   (11) Pentru persoanele cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil si care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fara a fi necesara prezentarea acestora la reevaluarile periodice.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 71. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (2) Comisia de evaluare indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
   (3) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei de evaluare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
   (4) Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de handicap se atesta prin certificat emis de catre comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   (5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   (6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata metodologic de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   Art. 88. - In vederea exercitarii atributiilor ce revin comisiei de evaluare, se infiinteaza serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ___________
    Pus in aplicare prin Procedura din 23/08/2012 incepand cu 26.09.2012.

   Art. 89. - (1) Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap.
   (2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.
   (3) Certificatul prevazut la alin. (1) da dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozitiile prevazute de lege pentru gradul de handicap respectiv.
   (4) Programul individual de reabilitare si integrare sociala prevazut la alin. (1) se intocmeste si se revizuieste in conformitate cu normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

   Art. 90. Abrogat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.
   Art. 901. - (1) In structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functioneaza Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ___________
    Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (2) Comisia superioara are urmatoarea componenta:
   a) presedinte, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau medicina interna;
    ___________
    Litera a) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   b) un membru, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau un medic de medicina generala;
    ___________
    Litera b) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   c) un membru cu pregatire in asistenta sociala;
    ___________
    Litera c) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   d) un membru cu pregatire in psihologie;
    ___________
    Litera d) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   e) un membru cu pregatire in domeniul juridic.
    ___________
    Litera e) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (3) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (4) La sedintele Comisiei superioare participa, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitatii din Romania.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (5) In functie de volumul activitatii, numarul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de personal din structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (7) Membrii Comisiei superioare, inclusiv presedintele, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu 1% din indemnizatia secretarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    ___________
    Pus in aplicare prin Regulament din 23/08/2012 incepand cu 26.09.2012.
    Art. 901. - a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   Art. 902. - (1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:
   a) asigura coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap;
    ___________
    Litera a) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   b) solutioneaza contestatiile, formulate in conditiile prevazute la art. 87 alin. (5), la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin admitere sau respingere, si transmite comisiei judetene sau locale a sectoarelor municipiului Bucuresti solutia, pentru punerea ei in aplicare;
    ___________
    Litera b) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   c) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, in urmatoarele situatii:
   1. ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;
   2. ca urmare a autosesizarii;
    ___________
    Litera c) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   d) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap, ca urmare a reevaluarii dispuse in conditiile lit. c);
   e) participa, la solicitare, in actiuni de verificare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap.
    ___________
    Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Comisia superioara emite decizii dupa cum urmeaza:
   a) de admitere/respingere a contestatiei;
    ___________
    Litera a) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   b) de reevaluare, in conditiile alin. (1) lit. c);
    ___________
    Litera b) a fost introdusa prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   c) de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap, in urma reevaluarii dispuse in conditiile alin. (1) lit. c).
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (3) Modelul deciziilor prevazute la alin. (2) se aproba prin regulamentul de organizare si functionare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (4) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.
    ___________
    Art. 902. - a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   Art. 903. - (1) Decizia de reevaluare emisa de Comisia superioara in conditiile art. 902 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandari cu privire la continutul dosarului de evaluare complexa si va fi transmisa directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din raza de domiciliu a persoanei, in vederea efectuarii reevaluarii de catre serviciul de evaluare complexa.
    ___________
    Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (2) Reevaluarea persoanei se va realiza in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (3) In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta la a doua convocare a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (4) Procesul de reevaluare prevazut la alin. (2) se desfasoara in prezenta unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va elabora un referat ce va fi inaintat Comisiei superioare impreuna cu dosarul completat si raportul de reevaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (5) In cazul in care persoana nu se prezinta la reevaluare in termenul prevazut la alin. (2), in baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexa insotit de referatul reprezentantului structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioara emite decizie de neincadrare in grad si tip de handicap.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (6) In baza raportului si a referatului prevazute la alin. (4), Comisia superioara emite decizia de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (7) Punerea in executare a deciziilor emise de Comisia superioara se face de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.
    ___________
    Art. 903. - a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   Art. 904. Abrogat prin punctul 10. din Lege nr. 136/2012 incepand cu 26.07.2012.
   Art. 905. Abrogat prin punctul 10. din Lege nr. 136/2012 incepand cu 26.07.2012.
    ___________
    Pus in aplicare prin Metodologie din 16/04/2008 incepand cu 01.05.2008.

   
Punere in aplicare CAPITOLUL VI prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
CAPITOLUL V Incadrarea in grad de handicap
Art. 46. - (1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora. Procesul presupune colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei.
(2) Evaluarea este subordonata principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit caruia orice decizie sau masura este luata numai in interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordarile intemeiate pe mila si pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.
Art. 47. - Evaluarea prezinta urmatoarele caracteristici:
a) este axata pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala al adultului, evidentiaza ce stie si ce poate face adultul cu handicap, ce abilitati si deprinderi are sau poate dezvolta;
b) este bazata pe modelul social al abordarii dizabilitatii, presupunand o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale;
c) este unitara, in sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii;
d) este efectuata in echipa, toti membrii echipei sunt implicati activ, fiecare lucrand complementar cu celalalt;
e) respecta drepturile si demnitatea persoanei cu handicap, precum si principiul "Nimic pentru noi, fara noi!" care constituie baza oricarei decizii luate in ceea ce priveste persoana cu handicap.
Art. 48. - Domeniile obligatorii in care se desfasoara evaluarea sunt:
a) evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;
b) evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;
c) evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;
d) evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;
e) evaluarea nivelului de educatie, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie sau pedagogi de recuperare;
f) evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala, asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.
Art. 49. - Serviciul de evaluare complexa va fi format din persoane care vor avea cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.
Art. 50. - Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
b) intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
c) recomanda sau nu incadrarea, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
d) avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit la nevoie de managerul de caz. Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atat persoanei in cauza, cat si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap;
e) evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
f) recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
Art. 51. - Revizuirea programului individual de reabilitare si integrare sociala se efectueaza ori de cate ori este nevoie.
Art. 52. - In cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, functioneaza un secretariat care asigura lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si care realizeaza legatura intre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si serviciul de evaluare complexa.
   
CAPITOLUL VII
  Parteneriate

   Art. 91. - In activitatea de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si autoritatile administratiei publice centrale si locale intretin relatii de dialog, colaborare si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezinta interesele acestora, precum si cu institutiile de cult recunoscute de lege cu activitate in domeniu.
   Art. 92. - (1) Se infiinteaza, pe langa Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, denumit in continuare Consiliul, cu rol consultativ, in urmatoarea componenta:
   a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
   b) presedintele Consiliului National al Dizabilitatii din Romania;
   c) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului;
   d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
   e) un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice;
   f) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale pentru protectia drepturilor omului;
   g) cate un reprezentant al organismelor administratiei publice centrale si/sau locale, precum si al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri nepermanenti, in functie de problemele ce urmeaza a fi solutionate.
   (2) Consiliul are urmatoarele atributii:
   a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protectia persoanelor cu handicap, initiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autoritati competente;
   b) analizeaza problematica protectiei persoanelor cu handicap si propune masuri privind imbunatatirea conditiilor de viata ale acestora;
   c) sesizeaza organele competente cu privire la incalcarea drepturilor persoanelor cu handicap.
   (3) Consiliul se intruneste in sedinte ordinare trimestriale, precum si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
   (4) Convocarea membrilor se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.
   (5) Sedintele se desfasoara la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau in orice alt loc pe care aceasta il propune.
   (6) Secretariatul Consiliului se asigura de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.
   (7) Modul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap*).
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007.

   Art. 93. - (1) La nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti se vor infiinta, pe langa directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, comitete de analiza a problemelor persoanelor cu handicap.
   (2) Infiintarea, precum si modul de organizare si functionare se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

   
CAPITOLUL VIII
  Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

   Art. 94. - (1) Protectia persoanelor cu handicap se finanteaza din urmatoarele surse:
   a) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;
   b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
   c) bugetul de stat;
   d) contributii lunare de intretinere a persoanelor cu handicap care beneficiaza de servicii sociale in centre;
   e) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.
   (2) Pentru a garanta primirea de catre persoanele cu handicap a sumelor reprezentand prestatii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat si vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin directiile teritoriale de munca si protectie sociala.
   (3) Costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 53. - (1) In sensul prevederilor art. 94 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de intretinere, stabilit anual prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii si reprezinta valoarea de referinta la nivel national pentru asistarea unei persoane adulte cu handicap in sistem rezidential.
(2) Fiecare consiliu judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti va stabili, prin hotarare, costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective.
(3) Metodologia de stabilire a contributiei de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, in conditiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privati acreditati, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   Art. 95. - (1) Produsele si serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate catre persoane fizice si juridice.
   (2) Sumele obtinute in conditiile prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in subordinea careia functioneaza centrul respectiv.
   Art. 96. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta sau, dupa caz, cofinanta programe de interes national care au ca scop integrarea, incluziunea sociala si profesionala a persoanelor adulte cu handicap, precum si cresterea calitatii vietii acestora.
   (2) Programele de interes national prevazute la alin. (1), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:
   a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si centrelor care asigura ingrijirea adultilor cu handicap;
   b) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;
   c) instruirea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si centrelor pentru persoanele cu handicap;
   d) informarea opiniei publice despre drepturile adultilor cu handicap prin campanii de mediatizare;
   e) transcrierea sau traducerea materialelor informative si culturale in sistemele de acces la informatie, specifice persoanelor incadrate in anumite categorii de handicap: alfabet Braille, inregistrari audio, scriere vizuala cu litere marite, limbaj mimico-gestual, pictograme;
   f) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (3) Programele de interes national prevazute la alin. (1) se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.
   (4) Metodologia de selectare si finantare a programelor de interes national se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   Art. 97. - (1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1) se asigura din urmatoarele surse:
   a) bugetul de stat;
   b) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
   c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.
   (2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
   (3) In scopul finantarii programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:
   a) serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
   b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
   (4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.
   (5) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta proiecte din cadrul programelor de interes national ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice si organisme private autorizate, potrivit legii.
   Art. 98. - (1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat.
    ___________
    Art. 98. - a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 68/2012 incepand cu 19.11.2012.

   
Punere in aplicare Art. 98. - prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 54. - (1) Organizatiile prevazute la art. 98 din lege pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual, denumite in continuare sume.
(2) Sumele se vor utiliza pentru urmatoarele cheltuieli necesare functionarii organizatiilor:
a) cheltuieli de administrare;
b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general.
(3) Cheltuielile de administrare prevazute la alin. (2) lit. a) sunt urmatoarele:
a) cheltuieli de personal, in limita a doua posturi la nivel de filiala si 5 posturi la nivel central;
b) cheltuieli de intretinere, cu exceptia chiriilor, care reprezinta cheltuielile cu utilitati: energie electrica, apa, canal, salubrizare, energie termica, cablu TV si internet, doua abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si cate unul telefax pentru fiecare filiala.
Art. 541. - (1) In sensul prezentelor norme metodologice, activitatea specifica de interes general reprezinta activitatea de importanta sociala sau utila unei colectivitati/unui grup, desfasurata in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau in interesul membrilor pe care aceasta ii reprezinta.
(2) Caracteristicile activitatii specifice de interes general sunt urmatoarele:
a) este definitorie pentru organizatia care solicita suma, conform statutului sau;
b) concura la indeplinirea obiectivelor proprii;
c) se adreseaza unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tinta specificat in statutul organizatiei care solicita suma;
d) satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utila celor carora ii este destinata;
e) diminueaza riscul de excludere sociala a acestora si creste gradul de incluziune sociala;
f) implica beneficiarii directi si membrii comunitatii in organizare si derulare, facilitand coeziunea si solidaritatea sociala;
g) nu urmareste obtinerea unui profit.
Art. 542. - (1) Activitatile specifice de interes general pot fi:
a) activitati cu caracter permanent;
b) activitati de tip eveniment.
(2) Activitatile specifice de interes general cu caracter permanent sunt servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecarui tip de handicap in parte si se clasifica dupa cum urmeaza:
a) tiparituri Braille, inregistrari de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii in format Braille, in format audio, in format vizual cu caractere marite si in format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filmate si a filmelor artistice romanesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului vizual in randul populatiei, specifice tipului de handicap vizual;
b) servicii de comunicare in limbaj mimico-gestual, publicatii in scriere obisnuita, specifice tipului de handicap auditiv;
c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sanatate handicapante, servicii de informare, consiliere si promovare a persoanelor cu handicap, specifice Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie.
(3) Activitatile specifice de interes general de tip eveniment sunt activitati cu desfasurare limitata in timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.
Art. 543. - (1) Cheltuielile pentru activitatile specifice de interes general prevazute la art. 54 alin. (2) lit. b) sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru fiecare organizatie, la solicitarea motivata a acesteia, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei de catre aceasta, in baza evaluarii de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a proiectului activitatilor specifice depus de organizatii la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se platesc astfel:
a) lunar pentru luna precedenta, dar nu mai tarziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitati specifice de interes general cu caracter permanent;
b) dupa incheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitatile specifice de interes general tip eveniment.
(2) In vederea obtinerii sumelor, organizatiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in fiecare an, dupa aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
a) adresa de inaintare a documentatiei pentru obtinerea sumelor;
b) statutul organizatiei, insotit de actele aditionale;
c) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
d) statul de functii;
e) contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli;
f) bilantul contabil si dovada depunerii acestuia la administratia financiara;
g) proiectul programelor organizatiei, denumit in continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliata a activitatilor specifice de interes general ale acesteia, propuse pentru a fi suportate din sume, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitatile specifice de interes general.
(3) Descrierea activitatilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu, pentru fiecare activitate, urmatoarele:
a) denumirea activitatii;
b) obiectivele urmarite;
c) o scurta motivatie a organizarii/derularii activitatii respective;
d) rezultatele asteptate;
e) costurile implicate de activitatea respectiva, atat cele suportate de organizatie, cat si cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
f) perioada de desfasurare a activitatii;
g) statul de functii pentru fiecare dintre activitatile specifice de interes general.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) documentele mentionate la lit. c) si f), care trebuie depuse pana la data de 15 mai a anului pentru care s-au solicitat sumele.
(5) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) si d) se depun in copii conforme cu originalele, certificate prin semnatura de catre reprezentantul legal al organizatiei.
Art. 544. - (1) In vederea planificarii bugetare, organizatiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale proiectul activitatilor specifice si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmator, aprobate de adunarea generala a membrilor organizatiei, pana la data de 31 iulie a fiecarui an.
(2) Pot fi finantate din sume cheltuieli pentru activitatile specifice de interes general, astfel:
a) pentru activitati educative, culturale, sportive, concursuri si seminare: transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; taxe de participare, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora; taxe de intrare la muzee si sali de spectacol, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in strainatate; plata arbitrului, instructorului, contravaloarea inchirierii salii, amenajarii si sonorizarii; mediatizarea activitatii prin afise, pliante si anunturi; materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii; combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfasurarii activitatii cu autoturismul aflat in dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personala pentru transportul de persoane, conduse de insotitori, cu conditia ca insotitorii sa fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
b) pentru activitati tip seminar/workshop: transport si cazare;
c) pentru activitati de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational - publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate: materiale consumabile necesare realizarii obiectivelor activitatii - hartie, carton, cleiuri, hartie speciala Braille, sisteme de legatorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; servicii si materiale de intretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare; taxe postale in vederea transmiterii publicatiilor catre membrii organizatiei; servicii prestate de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in scopul realizarii obiectivelor acestor activitati; salarii pentru persoanele care participa la realizarea obiectivelor acestor activitati, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia sa fie autorizati sau calificati.
(3) Cheltuielile ce pot fi sustinute din sume trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa fie indispensabile desfasurarii activitatilor respective;
b) sa aiba o valoare in conformitate cu pretul de pe piata al bunului/serviciului respectiv;
c) sa respecte prevederile legale in vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate in sistemul bugetar.
   Art. 99. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap finanteaza proiecte proprii, proiecte ale organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si proiecte ale unitatilor protejate autorizate.
   (2) Metodologia de selectare si finantare a proiectelor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

    ___________
    Pus in aplicare prin Metodologie din 25/07/2012 incepand cu 14.08.2012.

   
Punere in aplicare Art. 99. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ... din 14/03/2007 :
Art. 55. - In sensul prevederilor art. 99 din lege, sunt organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap cele care au in statut ca obiect de activitate protectia si asistenta persoanelor cu handicap sau demonstreaza aceasta prin experienta anterioara.
   
CAPITOLUL IX
  Raspunderea juridica

   Art. 100. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
   b) nerespectarea dispozitiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30 si 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) si (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 si art. 82, cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
   c) nerespectarea dispozitiilor art. 78, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
   d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea avizului de functionare;
   e) nerespectarea conditiilor de autorizare in timpul functionarii ca unitate protejata autorizata, cu amenda de la 20.000 lei la 25.000 lei si retragerea autorizatiei de functionare;
   f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
   g) propunerea de incadrare, incadrarea in grad si tip de handicap a unei persoane, cu incalcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), e) si g) se fac de catre inspectorii sociali.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 26.07.2012.

   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. c) se fac de catre personalul Inspectiei Muncii.
   (4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevazute la alin. (1) lit. f) se fac de catre agentii de circulatie sau de catre personalul de control cu atributii in acest sens.
   (5) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
   (6) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 100. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 incepand cu 22.09.2010.

   Art. 101. - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii sociale de catre persoana cu handicap sau familia acesteia se recupereaza de la aceasta, inclusiv dobanzile aferente.
   (2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), nerecuperate din cauza decesului persoanei cu handicap, se recupereaza, dupa caz, de la mostenitori, familie sau reprezentanti legali, in conditiile dreptului comun.

   
CAPITOLUL X
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 102. - Prevederile art. 43 alin. (1) si ale art. 58 alin. (4) si (5) intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
   Art. 103. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) si e) si alin. (5) si ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) si r), care se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2007, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
   Art. 104. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si le va supune spre aprobare prin hotarare a Guvernului*).
    ___________
   *) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

   NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2007, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care nu este incorporat in textul republicat al Legii nr. 448/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007:
    "Art. II. - (1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda, potrivit legii, daca cererea de acordare a acestora, insotita de documentele doveditoare, se depune de catre persoana indreptatita in termen de maximum 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii, indiferent de anul nasterii copilului, daca acesta nu a implinit inca varsta de 2, 3 si, respectiv, 7 ani, dupa caz.
    (2) Procedura de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   (3) Pentru asigurarea in anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pe anul 2007."
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016