Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea calitatii apei potabile nr. 458/2002
Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, actualizata la data de 24 ianuarie 2012


facebook

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor impotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.
Art. 2. - In sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
1. Prin apă potabilă se inţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:
a) orice tip de apă in stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită in sticle ori in alte recipiente;
b) toate tipurile de apă folosită ca sursă in industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului in care Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar in forma lui finită;
___________
*) In perioada 2002-2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. In acest sens, a se vedea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind infiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale.
c) apa provenind din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau in alte scopuri casnice; in funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă in pericol sănătatea consumatorilor.
2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se inţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate intre robinete de apă utilizată in mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci cand acestea nu intră in responsabilitatea furnizorului de apă, in calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, in conformitate cu legislaţia in vigoare.
Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:
a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, in conformitate cu legislaţia in vigoare;
b) apelor care au proprietăţi terapeutice, in sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.
(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:
a) apa destinată exclusiv utilizărilor in condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;
b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 in medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului in care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice.
(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia in cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată in vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. In situaţia in care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de indată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.


CAPITOLUL II
Condiţii de calitate

Art. 4. - (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, indeplinind următoarele condiţii:
a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;
b) să intrunească cerinţele minime prevăzute in tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;
c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 12.
(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile.
Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi in anexa nr. 1. In privinţa parametrilor prevăzuţi in tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite in scopul evaluării calităţii apei potabile in programele de monitorizare şi in vederea indeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.
(2) Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi in anexa nr. 1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).
Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare cand valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt in conformitate cu prevederile art. 5, in următoarele puncte de prelevare a probelor:
a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare in clădire, in cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie;
b) la punctul de curgere a apei din cisternă, in cazul apei potabile furnizate in acest mod;
c) in punctul in care apa se pune in sticle sau in alte recipiente, in cazul apei potabile imbuteliate;
d) in punctul din care apa este preluată in procesul de producţie, in cazul apei utilizate in industria alimentară.
(2) Dacă in situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se incadrează in valorile stabilite pentru parametri, in conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de intreţinere a acestuia se consideră că au fost indeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei in care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de invăţămant, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine.
(3) In cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:
a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi intreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate in scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii in cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea imbolnăvirilor.


CAPITOLUL III
Monitorizare

Art. 7. - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.
(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile in scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.
(4) Ministerul Sănătăţii va elabora, in termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile*), conform cerinţelor minime din anexa nr. 2.
___________
*) A se vedea Hotărarea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

(5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin imbuteliere in sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, indeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.
(6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite in conformitate cu Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute in anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi.
(8) Lista laboratoarelor inregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii.
(9) Se pot utiliza şi alte metode de analiză in afara celor prevăzute in anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.
(10) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa in apă a unor substanţe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri in conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism in cauză.


CAPITOLUL IV
Măsuri de remediere şi restricţii in utilizare

Art. 8. - (1) Neincadrarea in valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi in anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, in scopul identificării cauzei.
(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu intruneşte valorile stabilite pentru parametri in conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.
(3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au inregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. In astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de indată şi primesc toate recomandările ce se impun.
(4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, impreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinand seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de intreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii in utilizarea acesteia.
(5) In cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute in tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei in scopul protejării sănătăţii.
(6) In orice situaţie in care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor in care nerespectarea valorilor parametrilor nu are insemnătate pentru sănătatea acestora.


CAPITOLUL V
Derogări

Art. 9. - (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliţi in tabelul 2 din anexa nr. 1 sau in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiţia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea publică şi numai in cazul in care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei.
(2) Aceste derogări pot fi acordate prin indeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) pentru o perioadă de timp cat mai scurtă şi care nu va depăşi 3 ani;
b) numai pană la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menţionaţi la alin. (1), ce va fi propusă de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populaţiei rezidente.
(3) Cu 3 luni inainte de sfarşitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă intocmeşte un raport privind progresul inregistrat şi, după caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogări, insoţită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentaţie este inaintată direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(4) In baza documentaţiei primite, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti elaborează un referat tehnic pe care il inaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, impreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări.
(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Naţional de Sănătate Publică inaintează Ministerului Sănătăţii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, insoţită de referatul de evaluare care cuprinde şi motivele solicitării de acordare a acestei derogări.
(6) Ministerul Sănătăţii face cunoscută Comisiei Europene, in cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmiţandu-i şi referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie.
(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăşi termenul de 3 ani.
(8) In cazuri excepţionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 luni inainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări.
(9) Ministerul Sănătăţii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentaţiei intocmite de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, după caz.
Art. 10. - (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
a) motivele derogării;
b) parametrul in cauză, rezultatele controalelor anterioare şi valoarea maximă permisă in temeiul derogării;
c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită in fiecare zi, populaţia vizată şi existenţa unor eventuale repercusiuni asupra intreprinderilor de producţie alimentară in cauză;
d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente;
e) un rezumat al planului de acţiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor şi o estimare a costurilor, precum şi dispoziţii in materie de bilanţ;
f) durata necesară derogării.
(2) Dacă direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti consideră că nerespectarea parametrului valoric in cauză este nesemnificativă şi dacă acţiunile intreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situaţiei in termen de cel mult 30 de zile, dispoziţiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. In acest caz, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Romane" sau, după caz, prin autorităţile bazinale in domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentraţiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea şi intervalul de timp acordat pentru remedierea situaţiei.
(3) Dacă parametrul valoric in cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.
(4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să informeze in mod rapid şi corespunzător populaţia rezidentă in zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare şi la condiţiile care o reglementează şi să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligaţii nu se aplică in situaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului in care autorităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii decid altfel.
(5) Ministerul Sănătăţii, cu excepţia derogării prevăzute la alin. (2), informează in termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 in medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 11. - Prevederile art. 9 şi 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vanzare in sticle sau in recipiente.


CAPITOLUL VI
Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin in contact cu apa potabilă

Art. 12. - (1) Nicio substanţă sau material utilizat in instalaţiile de producere, distribuţie, imbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească in concentraţii mai mari decat este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase in apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii.
(2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri*) vor elabora, in termen de 180 de zile de la data publicării**) prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin in contact cu apa potabilă.
___________
*) In perioada 2002-2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei şi Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. In acest sens, a se vedea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind infiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale.
**) Legea nr. 458/2002 a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002.

(3) Ministerul Sănătăţii va elabora in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de imbuteliere a apei potabile in sticle sau in alte recipiente***).
___________
***) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007.

(4) Punerea in consum a apei potabile imbuteliate in sticle sau in alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.


CAPITOLUL VII
Informarea şi raportarea

Art. 13. - (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei in ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii in cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.
(2) In scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, intocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care va cuprinde cel puţin:
a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează in medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;
b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuandu-se la sfarşitul celui de-al treilea an;
c) informaţiile minime cuprinse in raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7).
(3) Informaţiile necesare pentru intocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
(4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţiile necesare intocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile.
(5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor inregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.
(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decat cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile.
(8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, impreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, intocmesc şi publică anual Raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează in medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;
b) informaţiile minime cuprinse in raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7);
c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuandu-se la sfarşitul anului respectiv.
(9) Raportul naţional privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene in termen de două luni de la publicare.


CAPITOLUL VIII
Contravenţii şi sancţiuni

Art. 14. - (1) Incălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.
(2) In perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare****), decat in situaţia in care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună in pericol starea de sănătate a consumatorilor.
___________
****) Abrogată de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.
Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice se fac prin Hotărarea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.


CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 15. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi.
(2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, in vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, pană la data de 31 decembrie 2005.
(3) Ministerul Sănătăţii va intocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile in termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, pană la data aderării Romaniei la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie.
(5) Producătorii de apă imbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege, in termen de un an de la data publicării acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi in prezenta lege, in termen de 2 ani de la data publicării acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va intocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, in termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 16. - (1) Sursele ce asigură apa potabilă in mediul rural, respectiv fantani, puţuri de mică adancime şi captări de apă, exploatate in sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.
(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată in baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau in vecinătatea sursei de apă.
(3) In cazul in care analizele de laborator vor indica o apă care nu indeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.
Art. 17. - Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 16 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia impotriva contaminărilor de orice fel.
Art. 18. - Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.
Art. 19. - Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărare a Guvernului.
Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 21. - (1) Prezenta lege intră in vigoare la 30 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.


ANEXA Nr. 1


Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.
2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.


TABEL 1 A
Parametrii microbiologici

     
  Parametru Valoare admisă
(număr/100 ml)
  Escherichia coli (E. coli) 0
  Enterococi 0

TABEL 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată in sticle sau in alte recipiente

     
  Parametru Valoare admisă
  Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
  Enterococi 0/250 ml
  Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
  Număr de colonii la 22°C 100/ml
  Număr de colonii la 37°C 20/ml

TABEL 2
Parametrii chimici


       
  Parametru Valoare
CMA
Unitate
de măsură
  Acrilamidă1) 0,10 µg/l
  Arsen 10 µg/l
  Benzen 1,0 µg/l
  Benz(a)piren 0,01 µg/l
  Bor 1,0 mg/l
  Bromaţi2) 10 µg/l
  Cadmiu 5,0 µg/l
  Clorură de vinil1) 0,50 µg/l
  Cianuri totale 50 µg/l
  Cianuri libere 10 µg/l
  Crom total 50 µg/l
  Cupru3), 4) 0,1 mg/l
  1,2 Dicloretan 3,0 µg/l
  Epiclorhidrină1) 0,10 µg/l
  Fluoruri 1,2 mg/l
  Hidrocarburi policiclice aromatice5) 0,10 µg/l
  Mercur 1,0 µg/l
  Nichel3) 20 µg/l
  Nitraţi6) 50 mg/l
  Nitriţi6) 0,50 mg/l
  Pesticide7), 8) 0,10 µg/l
  Pesticide7), 9)
Total
0,50 µg/l
  Plumb3), 10) 10 µg/l
  Seleniu 10 µg/l
  Stibiu 5,0 µg/l
  Tetracloretena şi Tricloretenă (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi) 10 µg/l
  Trihalometani11)
Total (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)
100 µg/l
NOTE: 1) Valoarea se referă la concentraţia in apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer in contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului in procesul de tratare a apei.
2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cat mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea in practică a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l.
3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel incat să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămanală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.
4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.
5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-cd) piren.
6) Se vor respecta următoarele condiţii:
a)
formulă in care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate in mg/l;
___________
Litera a) a fost rectificată prin linia din Rectificare din 24/01/2012 incepand cu 24.01.2012.

b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriţi la ieşirea apei din staţia de tratare.
7) Prin pesticide se inţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi inrudiţi (de exemplu, regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente in sursa de apă.
8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 µg/l.
9) Prin Pesticide-Total se inţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi in urma procedurii de monitorizare.
10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea in practică a valorii se va realiza in maximum 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 25 µg/l.
11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cat mai mică, fără a compromite dezinfecţia.
Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.
Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea in practică a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM.


TABEL 3
Parametrii indicatori


       
  Parametru Valoare
CMA
Unitate
de măsură
  Aluminiu 200 µg/l
  Amoniu 0,50 mg/l
  Bacterii coliforme1) 0 număr/100 ml
  Carbon organic total
(COT)2)
Nicio modificare anormală  
  Cloruri3) 250 mg/l
  Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4) 0 număr/100 ml
  Clor rezidual liber12), 13) ≥ 0,1 - ≤ 0,5 mg/l
  Conductivitate3) 2.500 µS cm-1 la 20°C
  Culoare Acceptabilă consumatorilor şi nicio modificare anormală  
  Duritate totală, minim 5 grade germane
  Fier 200 µg/l
  Gust Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală  
  Mangan 50 µg/l
  Miros Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală  
  Număr de colonii la 22°C Nicio modificare anormală  
  Număr de colonii la 37°C Nicio modificare anormală  
  Oxidabilitate5) 5,0 mg O2/l
  pH3), 6) ≥ 6,5; ≤ 9,5 unităţi de pH
  Sodiu 200 mg/l
  Sulfat3) 250 mg/l
  Sulfuri şi hidrogen sulfurat 100 µg/l
  Turbiditate7) UNT
  Zinc 5.000 µg/l
  Tritiu8), 9) 100 Bq/l
  Doza efectivă totală de referinţă9),10) 0,10 mSv/an
  Activitatea alfa globală11) 0,1 Bq/l
  Activitatea beta globală11) 1 Bq/l
NOTE: 1) Pentru apa imbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.
2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.
3) Apa nu trebuie să fie agresivă.
4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cand sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar in situaţia in care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, de exemplu, criptosporidium.
5) Acest parametru se va analiza cand nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.
6) Pentru apa potabilă imbuteliată in sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă pană la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa imbuteliată care conţine in mod natural sau este imbogăţită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.
7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) inainte de dezinfecţie.
8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii in apa potabilă se face in cazul in care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. In situaţia in care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.
10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. In cazul in care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.
13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat in reţeaua de distribuţie (branşament, capăt de reţea).


ANEXA Nr. 2


MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT

1. Monitorizarea de control
1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, in scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.
1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:
Aluminiu1)
Amoniu
Bacterii coliforme
Culoare
Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)
Conductivitate
Clorul rezidual liber2)
Clostridium perfringens3)
Escherichia coli
Fier1), 4)
Gust
Miros
Nitriţi5)
Oxidabilitate6)
Pseudomonas aeruginosa7)
Sulfuri şi hidrogen sulfurat8)
Turbiditate
Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C)

NOTE: 1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.
2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.
3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cand sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar in situaţia in care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.
4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.
5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.
6) Se va determina in situaţia in care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.
7) Se va determina numai pentru apa imbuteliată.
8) Se va determina numai in situaţia in care se practică desulfurizarea apei.

1.3. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Pădurilor vor decide in termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, frecvenţa, metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luand in considerare prevederile importante existente in legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.
1.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate completa lista de la pct. 1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.
2. Monitorizarea de audit
2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.
2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, cu excepţia cazurilor in care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti au stabilit pe baze documentate că, pentru o perioadă determinată de către ele, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent in asemenea concentraţii incat să conducă la modificarea valorii lui stabilite. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate.
2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau folosită ca sursă in industria alimentară se face conform tabelului 1A.
3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura că apa potabilă indeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nicio modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul in cauză.


TABEL 1 A


       
  Volumul de apă distribuit sau produs zilnic
intr-o zonă de aprovizionare1), 2)
m3
Monitorizarea de control
numărul de probe/an3), 4), 5)
Monitorizarea de audit
numărul de probe/an3), 5)
  ≤ 100 6) 6)
  > 100 ≤ 1.000 4 1
  > 1.000 ≤ 10.000 4
+ 3 pentru fiecare 1.000 m3/zi,
ca parte din volumul total
1+1 pentru fiecare 3.300 m3/zi, ca
parte din volumul total
  > 10.000 ≤ 100.000 3+1 pentru fiecare 10.000 m3/zi,
ca parte din volumul total
  > 100.000 10+1 pentru fiecare 25.000 m3/zi,
ca parte din volumul total
NOTE: 1) Prin zonă de aprovizionare se inţelege o suprafaţă geografic delimitată in care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi in care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.
2) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor in locul volumului de apă produs sau distribuit, luandu-se in considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.
3) In situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi in cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
4) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi in anexa nr. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă:
a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decat cele prevăzute in anexa nr. 1;
b) nu există probabilitatea ca vreun factor să provoace deteriorarea calităţii apei.
Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atat cat să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute in tabel, cu excepţia situaţiei de la pct. 6.
5) Punctele şi frecvenţa de prelevare, atat cat este posibil, vor fi alese şi distribuite uniform in timp şi spaţiu.
6) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă imbuteliată se face conform tabelului 1B.


TABEL 1 B


       
  Volumul de apă imbuteliat zilnic
(volum exprimat ca medie anuală) m3
Monitorizarea de control numărul
de probe de prelevat pe an
Monitorizarea de audit numărul de probe
de prelevat pe an
  ≤ 10 1 1
  > 10 ≤ 60 12 1
  > 60 1 pentru fiecare 5 m3, ca parte din volumul total 1 pentru fiecare 100 m3, ca parte din volumul total

ANEXA Nr. 3


SPECIFICAŢII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele in care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.
1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:
Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli) ] (ISO 9308-1)
Enterococi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)
Numărul de colonii la 22°C (EN ISO 6222)
Numărul de colonii la 37°C (EN ISO 6222)
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)
Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 ± 1°C pentru 21 ± 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează in roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este:

     
  Mediu de bază  
  Triptoză 30 g
  Extract de drojdie 20 g
  Sucroză 5 g
  Hidroclorit de L-cisteină 1 g
  MgSO4. 7H2O 0,1 g
  Roşu de bromcresol 40 mg
  Agar 15 g
  Apă 1.000 ml
Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121°C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:

     
  D-cicloserină 400 mg
  Polimixină-B sulfat 25 mg
  Indosil- β-D-glucozid 60 mg
  0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de
fenoftaleină
20 ml
  4,5% FeCl3.6H2O filtrată şi sterilizată 2 ml.
2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:
2.1. Metoda de analiză folosită in cazul următorilor parametri trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA) cu exactitatea, precizia şi limita de detecţie specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puţin acelaşi număr de zecimale ca şi in cazul parametrului valoric prevăzut in tabelele 2 şi 3 din anexa nr. 1.


         
  Parametru Acurateţea
% din CMA1)
Precizia
% din CMA2)
Limita de detecţie
% din CMA3)
  Acrilamidăa)
  Aluminiu 10 10 10
  Amoniu 10 10 10
  Arsen 10 10 10
  Benzen 25 25 25
  Benz (a) piren 25 25 25
  Bor 10 10 10
  Bromaţi 10 10 10
  Cadmiu 10 10 10
  Cloruri 10 10 10
  Clorură de vinila)
  Conductivitate 10 10 10
  Crom 10 10 10
  Cianuri totale4) 10 10 10
  Cianuri libere 10 10 10
  Cupru 10 10 10
  1,2-dicloreten 25 25 10
  Epiclorhidrinăa)
  Fluoruri 10 10 10
  Fier 10 10 10
  Hidrocarburi policiclice aromatice5) 25 25 25
  Mangan 10 10 10
  Mercur 10 10 10
  Nichel 10 10 10
  Nitraţi 10 10 10
  Nitriţi 10 10 10
  Oxidabilitate6) 25 25 25
  Pesticide7) 25 25 25
  Plumb 10 10 10
  Seleniu 10 10 10
  Sodiu 10 10 10
  Stibiu 25 25 25
  Sulfat 10 10 10
  Tetracloretenă8) 25 25 10
  Tricloretenă8) 25 25 10
  Trihalometani5) - Total 25 25 10
a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.

NOTE: 1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).
2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).
3) Limita de detecţie este considerată a fi:
a) o valoare de 3 ori mai mare decat deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinand o concentraţie mică a parametrului; sau
b) o valoare de 5 ori mai mare decat deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.
4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.
5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100°C in mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. In prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.
8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.
3. Parametrii pentru care nu se specifică nicio metodă de analiză:
- Carbon organic total
- Culoare
- Gust
- Miros
- Turbiditate*)
___________
*) Pentru monitorizarea turbidităţii in apa de suprafaţă tratată, metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe, o precizie şi o limită de detecţie de 25%.

NOTĂ: Reproducem mai jos prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile care nu sunt incorporate in forma republicată a Legii nr. 458/2002 şi care se aplică, in continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
"Art. II. - Metodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor**), in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe.
___________
**) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 299/638/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 4 mai 2010."

Art. III. - La data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă cap. VI «Derogarea» din Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 974/2004, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004.

*

Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 9 «Derogări», art. 13 alin. (3) şi art. 15 «Situaţii excepţionale» din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată in Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998. 
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016