| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Protectia Consumatorilor - actualizata
Ordonanta 21/1992 privind protectia consumatorilor, actualizata la data de 1 ianuarie 2012


facebook

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii in calitatea lor de consumatori, asigurand cadrul necesar accesului neingrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce ii interesează in calitate de consumatori.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică la comercializarea produselor noi, folosite sau recondiţionate şi a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepţia produselor care se comercializează ca antichităţi şi a produselor necesar fi reparate sau recondiţionate pentru a fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic să informeze cumpărătorul despre aceasta.
Art. 2. - In sensul prezentei ordonanţe, se inţelege prin:
1. calitate - ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau implicite;
2. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite in asociaţii, care acţionează in scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
___________
Punctul 2. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

3. operator economic - persoană fizică sau juridică, autorizată, care in cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii;
4. producător:
a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
b) operatorul economic care fabrică materie primă;
c) operatorul economic care işi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
d) operatorul economic care recondiţionează produsul;
e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifică caracteristicile produsului;
f) reprezentantul inregistrat in Romania al unui operator economic care nu are sediul in Romania sau, in cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
g) operatorul economic care importă produse in vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vanzare, inchiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerii;
h) distribuitorul produsului importat, in cazul in care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;
i) distribuitorul produsului, in cazul in care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată in termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii importatorului;
5. distribuitor - operatorul economic din lanţul de distribuţie;
6. vanzător - distribuitorul care oferă produsul consumatorului;
7. prestator - operatorul economic care furnizează servicii;
8. produs - bun material a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă; sunt considerate produse energia electrică, energia termică, apa şi gazele livrate pentru consumul individual;
9. produs sigur - produsul care, folosit in condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri minime, ţinand seama de intrebuinţarea acestuia; riscul se consideră acceptabil şi compatibil cu un grad inalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, in funcţie de următoarele aspecte:
a) caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi intreţinere;
b) efectul asupra altor produse, impreună cu care acesta poate fi folosit;
c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicaţii şi informaţii furnizate de producător;
d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului;
10. produs periculos - produsul care nu poate fi definit ca produs sigur;
11. produs cu defecte - produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă şi data achiziţionării nu oferă siguranţă consumatorului, producand pagube acestuia;
12. pagubă - prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi pierderea vieţii. In cazul utilizării unui produs cu defecte, se consideră pagubă deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decat produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie in mod normal destinat folosinţei sau consumului privat şi să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei să nu fie mai mică de 200 lei;
13. produs de folosinţă indelungată - produsul relativ complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi asurpa căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de intreţinere;
14. serviciu - activitatea, alta decat cea din care rezultă produse, efectuată in scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
15. declaraţie de conformitate - declaraţia făcută de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;
16. clauză abuzivă - o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea insăşi sau impreună cu alte prevederi din contract creează, in detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ intre drepturile şi obligaţiile părţilor;
17. termen de garanţie - limita de timp, care curge de la data dobandirii produsului sau serviciului, pană la care producătorul sau prestatorul işi asumă responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile consumatorului;
18. termen de valabilitate/data de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare - limita de timp/data stabilită de producător pană la care un produs işi păstrează caracteristicile specifice iniţiale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi păstrare;
___________
Punctul 18. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

181. data-limită de consum pentru produsele alimentare - limita de timp/data stabilită de producător pană la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate şi sunt susceptibile ca după un timp scurt să prezinte un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor işi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi păstrare;
___________
Punctul 181. a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

19. data durabilităţii minimale - data stabilită de producător pană la care un produs alimentar işi păstrează caracteristicile specifice in condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după această dată;
20. durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit intre părţi, in cadrul căruia produsele de folosinţă indelungată trebuie să işi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;
21. viciu ascuns - deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;
22. practici comerciale abuzive şi/sau incorecte - orice acţiune, inacţiune, conduită, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic in relaţie directă cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere in mod direct intereselor consumatorilor;
23. punere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu in vederea distribuirii sau utilizării.
___________
Punctul 23. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

24. costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul in legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, in cazul in care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de incheierea unui contract de servicii;
___________
Punctul 24. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

25. valoarea totală plătibilă de consumator - suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator;
___________
Punctul 25. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

26. valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie in baza unui contract de credit;
___________
Punctul 26. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

27. imobil - construcţia şi/sau terenul pe care se află sau urmează să se ridice o construcţie, care fac obiectul unui contract de vanzare-cumpărare;
___________
Punctul 27. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

28. intermediere imobiliară - activitate de mijlocire a tranzacţiilor de vanzare-cumpărare sau de inchiriere a imobilelor;
___________
Punctul 28. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

29. servicii imobiliare - una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
- promovarea in vederea vanzării, cumpărării sau inchirierii de imobile;
- consultanţă in vederea vanzării, cumpărării sau inchirierii de imobile;
- intermedierea imobiliară;
- administrarea imobilelor;
___________
Punctul 29. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

30. agenţie imobiliară - operator economic, furnizor de servicii imobiliare, care acţionează in numele şi in interesul unor terţi.
___________
Punctul 30. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 3. - Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:
a) de a fi protejaţi impotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel incat decizia pe care o adoptă in legătură cu acestea să corespundă cat mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi in calitatea lor de consumatori;
c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevăzute de lege;
e) de a se organiza in asociaţii de consumatori, in scopul apărării intereselor lor.
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.


CAPITOLUL II
Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor

Art. 4. - (1) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in condiţii normale, pot pune in pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.
(2) Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.
Art. 5. - (1) Produsele se comercializează numai in cadrul termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei-limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilităţii minimale stabilite de producător.
(2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate sau a datei-limită de consum/datei durabilităţii minimale inscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau, după caz, in documentele insoţitoare.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 6. - (1) Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileşte norme şi reglementări specifice sau le imbunătăţeşte pe cele existente, cand se impune protecţia vieţii, sănătăţii sau securităţii consumatorilor, in următoarele cazuri:
a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregătirea pentru vanzare şi vanzarea produselor;
b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.
(2) Normele şi reglementările se referă la grupe de produse şi servicii care, anual, sunt nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă acest lucru se impune.
Art. 7. - Operatorii economici sunt obligaţi:
a) producătorii:
- Abrogată prin punctul 3. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.
- să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele normative in vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate;
- să pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate;
- să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă şi/sau de la consumatori produsele la care organele abilitate ori specialiştii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, securitatea ori interesul economic al consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;
___________
Linia a fost modificată prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

- să asigure, atat pe durata de fabricaţie, cat şi după scoaterea din programul de fabricaţie, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vanzării ultimelor produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă indelungată;
- să folosească in activitatea de producţie şi depozitare spaţii corespunzătoare.
___________
Linia a fost introdusă prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

b) distribuitorii:
- să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile prescrise sau declarate;
- să nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau consideră că pot fi periculoase;
- să anunţe, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care au cunoştinţă că este periculos;
- să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;
- să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii produselor;
c) prestatorii de servicii:
- să folosească, in cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure şi, după caz, dacă actele normative in vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate, şi să anunţe imediat existenţa pe piaţă a oricărui produs despre care au cunoştinţă că este periculos;
- să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
- să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute in contracte;
- să asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, condiţii igienice, condiţiile stabilite de producător, de actele normative in vigoare, precum şi cele specifice desfăşurării activităţii;
___________
Linia a fost modificată prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

- Abrogată prin punctul 5. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

CAPITOLUL III
Protecţia intereselor economice ale consumatorilor

Art. 8. - Guvernul adoptă reglementări specifice in scopul prevenirii şi combaterii practicilor ce dăunează intereselor economice ale consumatorilor.
Art. 9. - Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte in mod corect in relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.
Art. 91. - (1) In cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat in mod corect, incă din faza precontractuală, asupra tuturor condiţiilor contractuale.
(2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a oferi gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare ori alt document care să menţioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator şi un exemplar al proiectului contractului de credit.
___________
Art. 91. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 92. - (1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată a dobanzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde următoarele informaţii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:
a) rata dobanzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, impreună cu informaţii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totală a creditului;
c) dobanda anuală efectivă, conform prevederilor legale specifice;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totală plătibilă de consumator.
(2) In orice formă de publicitate, informaţiile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil şi uşor de citit, in acelaşi camp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime.
(3) In cazurile in care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat să incheie un contract de asigurare, se va menţiona acest lucru in publicitate.
___________
Art. 92. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 93. - In cadrul contractelor incheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
a) contractele vor fi redactate in scris, vizibil şi uşor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel puţin două exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecărei părţi. Culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie să fie in contrast cu cea a fontului utilizat;
b) dobanzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării şi derulării contractului, respectiv aferente unor servicii in privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menţionate in contract, fără a se face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife şi comisioane sau orice alt inscris;
c) in situaţiile in care există drept de rambursare anticipată, comisionul de rambursare anticipată a creditului se determină in stransă legătură cu pierderile creditorului aferente rambursării anticipate şi nu trebuie să constituie un obstacol disproporţionat in exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul;
d) in contractul de credit/depozit se vor menţiona şi costurile de administrare, de retragere numerar şi/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad in sarcina consumatorului, dacă furnizorul de servicii financiare percepe astfel de comisioane. Costurilor aferente contului curent menţionate mai sus nu le sunt aplicabile prevederile lit. e);
e) fără a prejudicia prevederile privind modificarea dobanzii, pe parcursul derulării contractului:
1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror altor costuri menţionate in contract;
2. se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri care nu au fost menţionate in contract;
f) in contract se va menţiona tipul de dobandă, variabilă şi/sau fixă, iar dacă dobanda este fixă numai pentru o anumită perioadă, aceasta va fi precizată cu exactitate;
g) in contractele de credit cu dobandă variabilă se vor aplica următoarele reguli:
1. variaţia ratei dobanzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de servicii financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi in contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;
2. dobanda poate varia in funcţie de dobanda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, cu condiţia ca aceasta să fie unică pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorată peste un anumit nivel, stabilit prin contract;
3. formula după care se calculează variaţia dobanzii trebuie indicată in mod expres in contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorării, cat şi in cel al reducerii acesteia;
h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare să modifice unilateral clauzele contractuale fără incheierea unui act adiţional, acceptat de consumator;
i) orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile inainte de intrarea acesteia in vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului in termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită;
j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform condiţiilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat să notifice consumatorul, in funcţie de opţiunea scrisă a acestuia, exprimată in contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandată, e-mail, sms, şi va pune la dispoziţia acestuia un nou grafic de rambursare;
k) furnizorul de servicii financiare va lua toate măsurile necesare pentru a efectua repararea in termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract şi va face dovada demersurilor intreprinse in acest sens;
l) contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul să fie atenţionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor scadente, dacă există această obligaţie de raportare;
m) la incetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau denunţare unilaterală din partea consumatorului, furnizorul de servicii financiare va oferi gratuit consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi. Totodată, se vor inchide şi conturile aferente serviciului financiar de bază furnizat, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi inchis in situaţia in care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru indeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de furnizorul de servicii financiare insuşi sau faţă de terţi.
___________
Art. 93. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 94. - In cazul serviciilor de intermediere imobiliară, consumatorul va fi informat in scris, corect, complet şi precis, incă din faza precontractuală, cu privire la:
a) preţurile practicate in piaţă pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informaţiilor existente in baza de date a agenţiei imobiliare;
b) deficienţe şi alte inconveniente cunoscute de agenţia imobiliară sau pe care in mod rezonabil putea să le cunoască, incluzand surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundaţii sau surpări, organizarea in apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăţilor;
c) nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară;
d) situaţia juridică a imobilului;
e) nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator, pentru obţinerea documentelor şi intocmirea actelor necesare incheierii contractului.
___________
Art. 94. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 95. - Contractul de intermediere imobiliară va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a părţilor;
b) obiectul contractului/natura serviciului prestat;
c) preţul solicitat de proprietar/pe care este dispus să il plătească cumpărătorul;
d) termenul de valabilitate al contractului;
e) condiţiile in care contractul poate fi denunţat unilateral;
f) condiţiile in care contractul poate fi reziliat;
g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agenţiei imobiliare pentru contractul ce urmează să se incheie;
h) clauza de exclusivitate, in cazul in care aceasta a fost acceptată de părţi;
i) precizarea situaţiilor in care consumatorul datorează comision agenţiei imobiliare;
j) drepturile şi obligaţiile părţilor;
k) situaţiile de forţă majoră;
l) data incheierii contractului.
___________
Art. 95. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 96. - Contractele de intermediere imobiliară in care consumatorul are calitatea de potenţial cumpărător vor conţine, in plus faţă de cele prevăzute la art. 94, următoarele elemente:
1. caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenţa decizia de cumpărare, incluzand nivelul de finisare, dimensiuni, vechime şi poziţionarea faţă de punctele cardinale;
2. tarifele pentru serviciile prestate.
___________
Art. 96. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 97. - O tranzacţie imobiliară se consideră incheiată in momentul in care vanzătorul şi cumpărătorul au semnat actul de vanzare-cumpărăre.
___________
Art. 97. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 98. - Contractul de intermediere imobiliară sau alte eventuale contracte accesorii incheiate intre consumator şi agenţia imobiliară nu pot conţine clauze penale care să oblige consumatorul care nu işi indeplineşte angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari decat onorariul pe care l-ar fi plătit in cazul incheierii tranzacţiei.
___________
Art. 98. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 99. - Agenţia imobiliară nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului in oricare dintre următoarele situaţii:
a) cand intre consumator şi agenţia imobiliară nu este incheiat un contract de intermediere;
b) cand contractul de vanzare-cumpărare/inchiriere nu s-a incheiat;
c) cand contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacţia s-a realizat fără participarea agenţiei imobiliare.
___________
Art. 99. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 910. - Nu se permite plata in avans a comisionului, parţială sau totală, decat cu acordul scris al consumatorului şi cu precizarea situaţiilor in care agenţia imobiliară este obligată să inapoieze consumatorului sumele primite in avans.
___________
Art. 910. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 911. - In baza contractului de intermediere imobiliară dintre agenţia imobiliară şi cumpărător, agenţia trebuie să asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferinţelor consumatorului, inainte de incheierea contractului de vanzarecumpărare.
___________
Art. 911. a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 10. - Drepturile consumatorilor, la incheierea contractelor, sunt:
a) libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte in vanzare, de natură a influenţa opţiunea acestora;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

b) de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

c) de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate, precum şi de achitarea preţurilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobanzilor şi penalităţilor care nu au fost stipulate iniţial in contracte sau in alte documente aferente contractelor;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

d) de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
e) de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită in documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi;
f) de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobanzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

g) de a sesiza asociaţiile de consumatori şi organele administraţiei publice asupra incălcării drepturilor şi intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, şi de a face propuneri referitoare la imbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
___________
Litera g) a fost modificată prin punctul 6. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

h) de a fi notificaţi in scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobanzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile inainte de aplicarea noilor valori;
___________
Litera h) a fost modificată prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

i) de a fi notificaţi cu 30 de zile inainte de data la care contractul se prelungeşte in mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, in vederea formulării in scris de către consumator a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii acestuia.
___________
Litera i) a fost introdusă prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 11. - (1) Produsele şi serviciile oferite consumatorilor se măsoară cu mijloace de măsurare şi control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementărilor legale.
(2) Indicaţiile mijloacelor de măsurare trebuie să fie lizibile şi la vederea cumpărătorului.
Art. 12. - (1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vanzătorilor sau prestatorilor de servicii remedierea ori inlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate in cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate.
După expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor/serviciilor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.
(2) Vanzătorul sau prestatorul de servicii suportă toate cheltuielile legate de aceste deficienţe, situaţie care nu il exonerează de răspundere pe producător in relaţia cu acesta.
___________
Art. 12. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 13. - (1) Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maximum 15 zile din momentul cand operatorul economic a luat la cunoştinţă de deficienţele respective.
(2) In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.
___________
Art. 13. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 14. - In cazul produselor şi serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru care producătorul stabileşte termen de valabilitate/data de minimă durabilitate, care pot afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor ori care prezintă abateri de la caracteristicile prescrise sau declarate, vanzătorul/prestatorul de servicii este obligat, la cererea consumatorului, să le inlocuiască de indată, să le refacă sau să restituie contravaloarea acestora.
___________
Art. 14. a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 15. - (1) Refacerea serviciului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, restituirea contravalorii serviciului prestat se face imediat după constatarea neincadrării acestuia in condiţiile prescrise sau declarate de prestatorul de servicii, dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului.
(2) Restituirea contravalorii serviciului se face la valoarea stabilită in contract.
(3) Operatorul economic are aceleaşi obligaţii pentru serviciul refăcut ca şi pentru serviciul prestat iniţial.
(4) Persoanele imputernicite conform art. 54 să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă vor stabili odată cu sancţiunea şi măsuri de remediere sau, dacă acest lucru nu este posibil, inlocuirea ori restituirea contravalorii serviciilor, după caz.
___________
Art. 15. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 16. - (1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale, in cazul remedierii ori al inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare.
(2) Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori a inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consumatori sau de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente ori a organismului de mediere competent.
Art. 17. - In cadrul termenului de garanţie, prestatorii de servicii asigură toate operaţiunile necesare remedierii deficienţelor constatate la serviciile prestate sau inlocuirii produselor utilizate in cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.


CAPITOLUL IV
Informarea şi educarea consumatorilor

Art. 18. - Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, in mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel incat să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, in conformitate cu interesele lor, intre produsele şi serviciile oferite şi să fie in măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, in deplină securitate.
Art. 19. - Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se inscriu in mod vizibil, lizibil, uşor de inţeles, intr-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie inscripţionate in locuri obscure, să nu fie intrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vanzare sau in cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce insoţesc produsul sau serviciul, in funcţie de natura acestuia.
___________
Art. 19. a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 20. - (1) Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(2) Producătorii şi importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au obligaţia să işi precizeze adresa poştală a sediului social in elementele de identificare. Producătorii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Europene au obligaţia să işi precizeze adresa poştală a sediului social unde pot fi contactaţi.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(3) Produsele de folosinţă indelungată trebuie să fie insoţite de certificatul de garanţie şi, dacă reglementările in vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, intreţinere, eliberate de producător.
(4) Vanzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care il suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să insoţească produsul sau serviciul.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(5) Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele insoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie să fie scrise in limba romană, indiferent de ţara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi in alte limbi.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) biletele de avion sau alte bilete de transport internaţional, documentele elaborate in baza unor acorduri internaţionale pe care Romania le-a acceptat şi le-a semnat, precum şi voucherele turistice internaţionale.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(7) Operatorii economici de transport internaţional care işi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romaniei sunt obligaţi să ofere in scris consumatorilor, in completare la biletul de transport, indiferent de forma de prezentare a acestuia, informaţii in limba romană referitoare la: itinerar, program, durată, distanţă, locul alocat in mijlocul de transport, condiţiile generale de transport, precum şi orice alte informaţii utile pentru consumatori, referitoare la serviciul respectiv.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 21. - Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativă a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, tariful, riscurile previzibile şi, după caz, declaraţia de conformitate.
Art. 22. - Operatorii economici sunt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpărării, modul de utilizare şi funcţionalitatea produselor ce urmează a fi vandute; la lansarea pe piaţă a produselor, aceştia sunt obligaţi să efectueze demonstraţii de utilizare.
Art. 23. - Obligaţia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 şi 22 nu poate fi inlăturată prin invocarea secretului comercial sau profesional.
Art. 24. - Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afirmaţiilor şi indicaţiilor care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele şi serviciile şi care nu pot fi probate.
Art. 25. - Preţurile şi tarifele trebuie indicate in mod vizibil şi intr-o formă neechivocă, uşor de citit.
Art. 26. - (1) Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac in locuri şi in spaţii autorizate, conform reglementărilor legale in vigoare.
(2) Sunt obligatorii afişarea, in mod vizibil, a denumirii unităţii, a codului unic de inregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare.
(3) Orarele de funcţionare vor fi stabilite, după caz, in conformitate cu hotărarile administraţiei publice locale.


CAPITOLUL V
Organe ale administraţiei publice pentru protecţia consumatorilor

Art. 27. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordonează şi realizează politica Guvernului in domeniul protecţiei consumatorilor.
Art. 28. - (1) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi relaţiile dintre aceasta şi alte organisme competente in domeniu se stabilesc prin hotărari ale Guvernului.
(2) Guvernul va stabili reglementări in domeniul protecţiei consumatorilor pentru organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi, respectiv, pentru unele servicii publice ale ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate in judeţe şi in municipiul Bucureşti.
(3) Guvernul va stabili, prin hotărari, reglementări-cadru in domeniul protecţiei consumatorilor.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 71/2011 incepand cu 01.01.2012.

(4) Taxele care se percep de către serviciile sau organele administraţiei publice, cu rol in domeniul protecţiei consumatorilor, se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru incercările efectuate in laboratoare proprii, subordonate sau agreate, conform actelor normative in vigoare.
Art. 29. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, in baza consultării cu alte organisme interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu cele neguvernamentale, elaborează reglementări referitoare la modalităţile concrete de colaborare şi de sprijinire reciprocă şi le propune spre aprobare Guvernului.


CAPITOLUL VI
Asociaţiile de consumatori

Art. 30. - In sensul prezentei ordonanţe, asociaţiile de consumatori sunt considerate organizaţii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, şi care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, in general.
___________
Art. 30. a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 31. - Asociaţiile de consumatori pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in consiliile consultative cu rol in domeniul protecţiei consumatorilor, in care organele administraţiei publice sunt reprezentate, dacă indeplinesc condiţiile prezentei ordonanţe.
___________
Art. 31. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 32. - Asociaţiile de consumatori care apără drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, in general, sunt, de drept, parteneri sociali in consiliile consultative prevăzute in prezenta ordonanţă, dacă:
a) la nivel naţional, au cel puţin 3.000 de membri şi filiale in cel puţin 10 judeţe;
b) la nivel judeţean şi local, dacă au desfăşurat o activitate in domeniul protecţiei consumatorilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 33. - Asociaţiile de consumatori care sunt constituite in scopul apărării intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protecţiei consumatorilor şi in care organele administraţiei publice sunt reprezentate, numai dacă au cel puţin 800 de membri.
___________
Art. 33. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 34. - După constituire, asociaţiile de consumatori vor solicita luarea lor in evidenţă de către organul administraţiei publice pentru protecţia consumatorilor de nivel central sau local, după caz.
___________
Art. 34. a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 35. - Personalul de conducere şi salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei publice, precum şi ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu atribuţii pe linia protecţiei consumatorilor nu au dreptul de a deţine funcţii in organele de conducere ale asociaţiilor de consumatori.
___________
Art. 35. a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 36. - Asociaţiile de consumatori sunt consultate de către serviciile şi organismele administraţiei publice prevăzute la art. 35, potrivit competenţelor, la elaborarea dispoziţiilor şi procedurilor cu caracter general şi a altor lucrări care au ca scop protecţia consumatorilor, cu privire la:
a) cunoaşterea cerinţelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea şi cantitatea produselor şi serviciilor;
b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angajaţi in producerea şi comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora;
c) prevenirea practicilor comerciale incorecte şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor.
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 20. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 37. - Asociaţiile de consumatori au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
c) de a informa autorităţile competente cu privire la prezenţa pe piaţă a unor produse neconforme sau care pun in pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze abuzive in contracte şi practicile incorecte ale comercianţilor in relaţia cu consumatorii;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 16. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

d) de a solicita operatorilor economici realizarea de produse şi servicii in condiţii speciale, in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de varsta a treia;
e) de a fi consultate cu ocazia elaborării actelor normative, standardelor sau specificaţiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;
f) Abrogată prin punctul 17. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.
g) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra deficienţelor de calitate ale produselor şi serviciilor, precum şi asupra consecinţelor vătămătoare ale acestora pentru consumatori;
h) de a introduce acţiuni in justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor;
i) de a solicita serviciilor sau organelor administraţiei publice, prevăzute la art. 35, efectuarea de analize şi incercări ale produselor destinate consumatorilor şi de a publica rezultatele;
j) Abrogată prin punctul 17. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 38. - Centrele de consultanţă şi informare ale consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri in structura organizatorică a asociaţiilor de consumatori şi desfăşoară activităţi gratuite in folosul acestora, constand in informaţii, recomandări şi consultanţă privind problemele legate de achiziţionarea unui produs sau serviciu.
___________
Art. 38. a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 39. - (1) Sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se utilizează pentru infiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, respectiv pentru:
a) salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat in centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor, care se va face in funcţie de timpul efectiv lucrat, pană la nivelul maxim al funcţiei echivalente utilizate in cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
b) cheltuieli materiale efectuate pentru intreţinerea sediului şi a dotărilor aferente;
c) cheltuieli curente şi cele ocazionate de tipărirea materialelor informative.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează in condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data incheierii exerciţiului financiar se restituie la bugetul de stat.
Art. 391. - (1) Incepand cu anul 2008, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cofinanţează Centrul European al Consumatorilor.
(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va prevedea anual, in bugetul său, sume destinate cofinanţării Centrului European al Consumatorilor.
(3) Controlul asupra activităţii desfăşurate de Centrul European al Consumatorilor, pentru sumele acordate de la bugetul de stat, se exercită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
___________
Art. 391. a fost introdus prin punctul 20. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 40. - (1) Sumele primite de la bugetele locale prin hotărari ale consiliilor locale sau, după caz, ale consiliilor judeţene vor fi utilizate in condiţiile stabilite prin convenţiile incheiate de acestea cu asociaţiile respective, conform legii.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează in condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate se restituie bugetelor locale respective.
Art. 41. - Controlul asupra activităţilor desfăşurate in centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor din cadrul asociaţiilor de consumatori, precum şi a Centrului European al Consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
___________
Art. 41. a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 42. - Reprezentanţii asociaţiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici.
___________
Art. 42. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 43. - Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor şi Centrul European al Consumatorilor pot beneficia asistenţă de specialitate din partea personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, imputernicit in acest scop.
___________
Art. 43. a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.
___________
CAPITOLUL VI a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.


CAPITOLUL VII
Consiliul consultativ

Art. 44. - La nivel central şi local - judeţ, oraş, comună - se constituie cate un consiliu consultativ pentru protecţia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ şi asigură, la nivelurile respective, cadrul informaţional şi organizatoric necesar:
a) stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor;
b) corelării acţiunilor diverselor organisme ale administraţiei publice cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protecţiei consumatorilor.
Art. 45. - Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor este format din:
a) reprezentanţi ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au competenţe cu caracter general sau special in domeniul protecţiei consumatorilor şi au structuri organizatorice la nivelul respectiv;
b) prefect sau primar, după caz, sau reprezentanţi ai acestora;
c) reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

d) reprezentanţi ai altor organisme, după caz.
Art. 46. - Guvernul stabileşte, in mod concret, componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, pe fiecare nivel in parte.


CAPITOLUL VIII
Raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciaţi şi operatorii economici

Art. 47. - Acţiunile in justiţie indreptate de către asociaţiile de consumatori, infiinţate in condiţiile prevăzute la art. 32 şi 33, impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.
___________
Art. 47. a fost modificat prin punctul 25. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 48. - Ministerul Public poate interveni in acţiunile civile introduse, in care sunt implicate interesele consumatorilor.


CAPITOLUL IX
Sancţiuni

Art. 49. - Incălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Art. 50. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvarşite in astfel de condiţii incat, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) incălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) prima şi a 2-a liniuţă, cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

b) incălcarea dispoziţiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuţă, lit. b) a 3-a şi a 4-a liniuţă, cu amendă contravenţională de la 2.500 lei la 25.000 lei;
c) incălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

d) incălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 şi art. 26 alin. (1) şi (2), cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 10.000 lei;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

e) incălcarea dispoziţiilor art. 91, art. 92 şi art. 93, cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 50.000 lei;
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

f) incălcarea dispoziţiilor art. 94-911, cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei.
___________
Litera f) a fost introdusă prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice.
Art. 51. - (1) Impiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice insărcinate cu protecţia consumatorilor de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 lei la 100.000 lei.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi in mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei.
(4) In cazul aplicării sancţiunii amenzii pentru săvarşirea faptei prevăzute la alin. (2) se va dispune şi inchiderea definitivă a unităţii, putand fi dispusă aceeaşi măsură pentru săvarşirea faptei prevăzute la alin. (3).
(5) Contravenienţii sunt obligaţi să suporte, potrivit prevederilor legale in vigoare, şi cheltuielile efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, in vederea vindecării persoanelor vătămate in calitatea lor de consumatori.
(6) Săvarşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 50 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 10.000 lei.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(7) Neaducerea la indeplinire a măsurilor dispuse in termenele şi condiţiile prevăzute in procesele-verbale de constatare a contravenţiei se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 52. - Valoarea amenzilor prevăzute la art. 50 şi 51 se va actualiza prin hotărare a Guvernului.
Art. 53. - Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a)-d), agentul constatator făcand menţiune despre această posibilitate in procesul-verbal.
___________
Art. 53. a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

Art. 54. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 50 şi 51 se fac de către reprezentanţii imputerniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) In cazul sancţiunilor cu inchisoare contravenţională, măsura se aplică de instanţa competentă, la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.
(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite prevăzute la alin. (1), aflate in exerciţiul funcţiunii, sau să le insoţească, după caz.
(4) Organele de control prevăzute la alin. (1) pot preleva produse in vederea testării acestora in laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate şi a cheltuielilor legate de testarea lor se suportă de către organul administraţiei publice, dacă in urma testării nu se constată neconformităţi faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate. In caz contrar, cheltuielile respective se suportă de către operatorul economic.
Art. 55. - Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate dispune următoarele măsuri:
1. oprirea definitivă a comercializării şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor care:
a) sunt periculoase, falsificate sau contrafăcute;
b) au termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate expirat/expirată sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale depăşită;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

c) sunt interzise consumului uman prin reglementări legale;
d) nu respectă condiţiile de depozitare, păstrare şi expunere la comercializare sau la care s-a schimbat starea termică iniţială fără ca operatorul economic să fie autorizat in acest sens;
___________
Litera d) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

e) prezintă semne organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenţei, gustului, mirosului;
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

f) prezintă semne de infestare cu paraziţi - ouă, larve, forme adulte, vii sau moarte -, precum şi resturi ori semne ale activităţii acestora, cu excepţia celor pentru care sunt prevăzute limite prin acte normative;
___________
Litera f) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

g) prezintă urme de contact cu rozătoare;
___________
Litera g) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

h) prezintă miros şi gust străine de natura produsului;
___________
Litera h) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

i) prezintă miros şi gust sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate, admise de procesul tehnologic;
___________
Litera i) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

j) conţin corpuri străine, cu excepţia produselor pentru care sunt stabilite limite prin acte normative;
___________
Litera j) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

k) nu prezintă documente de provenienţă, conform prevederilor legale in vigoare.
___________
Litera k) a fost introdusă prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

2. oprirea temporară a prestării serviciilor, importului, fabricaţiei, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, pană la remedierea deficienţelor, in cazul in care:
a) produsele nu sunt testate şi/sau certificate conform normelor legale;
b) produsele nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie periculoase;
c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi de caracterizare, precum şi documentele de insoţire, conform prevederilor art. 18-22;
d) se prestează servicii care pot pune in pericol viaţa, sănătatea, securitatea sau interesele economice ale consumatorilor;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 27. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

3. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face să inceteze pericolul.
Art. 56. - (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancţiuni complementare:
a) inchiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni;
b) inchiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni;
c) inchiderea definitivă a unităţii;
d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi.
(2) Sancţiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi aplicată in cazurile in care se constată:
a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare pentru produsele şi serviciile nealimentare;
b) folosirea unor spaţii şi condiţii necorespunzătoare pentru producţie, depozitare, comercializare sau prestare de servicii;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 28. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

c) nerespectarea condiţiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea şi comercializarea, dacă acestea sunt de natură să modifice, in mod periculos, caracteristicile iniţiale ale produsului respectiv;
d) lipsa specificaţiilor tehnice, a instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru la producătorii şi prestatorii de servicii;
e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de incercări sau de omologări specifice;
f) lipsa certificatelor de conformitate.
g) comercializarea alimentelor care nu respectă condiţiile prescrise sau declarate, produse nepericuloase, dar care afectează interesele economice ale consumatorilor;
___________
Litera g) a fost introdusă prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

h) comercializarea alimentelor la care s-a modificat data-limită de consum/termenul de valabilitate/data durabilităţii minimale.
___________
Litera h) a fost introdusă prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

(3) Sancţiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată in cazurile in care se constată:
a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau săvarşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control in decurs de 6 luni de la prima constatare;
b) refuzul operatorului economic de a permite, in prima fază, controlul organelor de specialitate şi la care, in urma unui control ulterior, se constată deficienţe grave;
c) Abrogată prin punctul 30. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.
d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garanţie pentru lucrările de prestări de servicii;
e) utilizarea in activitatea de service a unor piese sau componente neomologate.
(4) Sancţiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată in cazurile in care se constată:
a) importul cu bună ştiinţă al produselor care nu respectă condiţiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase;
b) prestarea de servicii care pun in pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa consumatorilor;
c) punerea in vanzare a produselor despre care operatorii economici controlaţi au cunoştinţă că sunt falsificate sau contrafăcute ori care au parametrii de securitate neconformi;
d) recondiţionarea şi/sau comercializarea de alimente pentru care agenţii constatatori au dispus oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea din consumul uman;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 31. din Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 incepand cu 27.12.2008.

e) in cazul in care operatorul economic nu a sistat livrările sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat că sunt periculoase sau că nu indeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate;
f) impiedicarea sub orice formă de către operatorul economic sau de către angajaţii acestuia a organelor administraţiei publice insărcinate cu protecţia consumatorilor şi supravegherea calităţii produselor şi serviciilor să işi exercite atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor ce pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricărei alte persoane impotriva acestor organe;
g) comercializarea de produse interzise prin reglementările legale in vigoare;
h) continuarea desfăşurării activităţii după dispunerea măsurii de inchidere temporară, fără obţinerea acordului prevăzut la alin. (7);
i) nerespectarea măsurilor dispuse in temeiul art. 55.
(5) In consecinţă, sancţiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. d) va avea acelaşi regim, odată cu sancţiunea aplicată menţionată la alin. (1) lit. a), b) sau c), după caz.
(6) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. d) se aplică de către autorităţile publice competente care vor fi inştiinţate in acest sens.
(7) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se suspendă numai cu acordul scris al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau al oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor, după remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea sancţiunii complementare.
Art. 57. - Sancţiunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 55 şi art. 56 alin. (1) lit. a)-c) se dispun, direct sau prin delegare, de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 54, prin ordin sau decizie.
Art. 58. - Sancţiunile contravenţionale complementare dispuse in condiţiile art. 55 şi 56 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.
Art. 59. - Prevederilor art. 51, 55 şi 56 nu le sunt aplicabile dispoziţiile art. 32 alin. (3) teza intai din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 60. - (1) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la rămanerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, instituţia din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvarşit contravenţia, in vederea inlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi in folosul comunităţii, ţinandu-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 28. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

(2) La primul termen de judecată, instanţa poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, in vederea achitării integrale a amenzii.
(3) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevăzut la alin. (2), instanţa procedează la transformarea amenzii in inchisoare contravenţională.
(4) Executarea sancţiunii inchisorii contravenţionale se prescrie in termen de un an de la data rămanerii definitive a hotărarii.
Art. 61. - (1) Produsele periculoase, falsificate sau contrafăcute se confiscă de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator, şi se distrug sau se valorifică, după caz, conform prevederilor legale.
(2) Veniturile incasate ilicit de către operatorii economici, ca urmare a incălcării prevederilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 7 lit. b) prima şi a 2-a liniuţă şi ale art. 7 lit. c) prima şi a 2-a liniuţă, se preiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 62. - Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală.
Art. 63. - Aplicarea sancţiunilor prevăzute in prezenta ordonanţă nu inlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.
Art. 64. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Codului civil.
Art. 65. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:
a) pagubelor generate de produsele puse in circulaţie anterior datei intrării in vigoare a acesteia;
b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.


CAPITOLUL X
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 66. - Guvernul va lua măsurile necesare pentru organizarea executării prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi pentru elaborarea de norme metodologice privind:
a) condiţiile de realizare a expertizelor tehnice, in cazul unor vicii ascunse, pe categorii de produse şi servicii;
b) modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezintă deficienţe;
c) măsuri de prevenire şi limitare a prejudicierii consumatorilor, precum şi condiţiile in care acestea pot fi luate de către organele administraţiei publice prevăzute la art. 54;
d) conţinutul şi competenţa de aprobare a documentelor care atestă nivelul calitativ al produselor şi serviciilor;
e) informarea şi educarea in domeniul protecţiei consumatorilor;
f) condiţiile in care asociaţiile de consumatori, constituite potrivit art. 33, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 29. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

g) desfăşurarea activităţii consiliilor consultative pentru protecţia consumatorilor;
h) Abrogată prin punctul 30. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.
Art. 67. - Incepand cu anul 2001, numărul centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor pentru care se acordă sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hotărare a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu incadrarea in sumele aprobate cu această destinaţie.
Art. 68. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor aprobă sau modifică criteriile de evaluare şi selectare a asociaţiilor de consumatori care infiinţează sau in cadrul cărora funcţionează centre de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modelul de convenţie prevăzut la art. 40 alin. (1).
___________
Art. 68. a fost modificat prin punctul 31. din Lege nr. 363/2007 incepand cu 31.12.2007.

Art. 69. - La data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe, Legea nr. 4/1989 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor, Hotărarea Guvernului nr. 335/1990 privind unele măsuri din domeniul asigurării şi controlului calităţii produselor, lucrărilor de construcţii şi serviciilor, precum şi din cel al metrologiei, Hotărarea Guvernului nr. 545/1991 privind supravegherea calităţii produselor şi serviciilor in scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurător, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi prevederile art. II din Legea nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, care nu sunt incorporate in prezenta formă republicată:
- Art. II alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/2000:
"Dispoziţiile actelor normative emise in aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor se modifică şi se aplică in mod corespunzător."
- Art. II din Legea nr. 37/2002:
"La data intrării in vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase şi Ordonanţa Guvernului nr. 88/2000 privind finanţarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor se abrogă." 
Publicitate
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013