| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Legea venitului minim garantat
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata la data de 1 ianuarie 2012.


facebook

 

 
Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.


CAPITOLUL I


SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
(2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, in condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se intemeiază pe principiul solidarităţii sociale, in cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 1. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 1. -
Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, numită in continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa in Romania, cu ori fără cetăţenie romană, precum şi apatrizii.
Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi in intreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc impreună.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
(1) Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc impreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege, se inţelege persoanele care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) locuiesc impreună in acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, inscrisă in actele de identitate;
b) contribuie impreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege.
(2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte impreună cu copiii aflaţi in intreţinerea sa şi se află in una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărare judecătorească;
e) nu a implinit varsta de 18 ani şi se află in una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc impreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.
(4) In sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi in intreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc impreună.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(5) Prin termenul copil se inţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat in plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
(6) Prin termenul persoană singură se inţelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află in intreţinerea părinţilor.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul in Romania, in condiţiile legislaţiei romane.
Punere in aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 1. -
Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, numită in continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa in Romania, cu ori fără cetăţenie romană, precum şi apatrizii.
Art. 2. -
Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie romană beneficiază de prevederile legii dacă se află in una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi in continuare cetăţeni străini, pe perioada in care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa in Romania, in condiţiile legislaţiei romane;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, in condiţiile legii, o formă de protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa in Romania, in condiţiile legii.
___________
Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 2. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 4. -
(1) Prin sintagma copiii aflaţi in intreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege, se inţelege, după caz:
a) copiii pană la varsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de invăţămant la cursuri de zi, prevăzută de lege, pană la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi varsta de 26 de ani;
b) tinerii in varstă de peste 18 ani care, in condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat.
(2) Sunt consideraţi familie, in sensul art. 2 alin. (1) din lege, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi şi care nu se află in situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b).
(3) In situaţia in care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la randul lor vor fi considerate familii separate.
Art. 3. - (1) Au dreptul la venitul minim garantat, in condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi in fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
Punere in aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
(2) In cazul soţilor despărţiţi in fapt, beneficiază de prevederile legii fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite ori dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea ajutorului social.
(2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate in situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.
Punere in aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 5. -
Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, prevăzută la art. 3 alin. (2) din lege, se inţelege persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, in condiţiile legii.
Art. 6. -
(1) In vederea asigurării evidenţei persoanelor fără locuinţă, care trăiesc in adăposturi improvizate cu destinaţie de locuinţe şi nu indeplinesc exigenţele minimale pentru locuinţă prevăzute in anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită in continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, in colaborare cu poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane.
(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale are obligaţia de a ţine evidenţa acestor persoane.
Art. 7. -
(1) Potrivit legii, locuinţa de domiciliu este construcţia inchiriată ori aflată in proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996.
(2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.
(3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada in care se află in evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale in care trăiesc.
___________
Art. 3. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.


SECŢIUNEA a 2-a
Nivelul venitului minim garantat

Art. 4. - Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit in continuare ISR, şi este de:
a) 0,25 ISR pentru persoana singură;
b) 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 0,062 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, in condiţiile prezentei legi.
___________
Art. 4. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.


SECŢIUNEA a 3-a
Stabilirea cuantumului ajutorului social

Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă intre nivelurile prevăzute la art. 4, transformate in lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 incepand cu 10.06.2009.

Punere in aplicare Art. 5. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 8. -
Ajutorul social se acordă lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 alin. (1) din lege.
Art. 15. -
(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă intre nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.
(2) Dreptul la ajutorul social se acordă incepand cu luna următoare inregistrării cererii.
(3) In vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.
(4) Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut in anexa nr. 3.
(5) In cazul soţilor despărţiţi in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau in considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc impreună.
Punere in aplicare Art. 5. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 17 la normele metodologice
Primarul .........................
(codul, denumirea)
Judeţul/Municipiul Bucureşti .........................
(codul, denumirea)
RAPORT STATISTIC
privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare luna ............... anul...............
1. Ajutor social
Mediu de rezidenţă
Rural []
Urban []
1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social
                       
  Nr. crt. Tipul familiei Numărul de cereri inregistrate in registrul special Existente la inceputul lunii raportate Aprobate (şi repuse in plată) in luna raportată Suspendate din plată in luna raportată Ieşite din plată in luna raportată Existente la sfarşitul lunii raportate Sumele aprobate
  in luna raportată cumulat de la inceputul anului in luna raportată cumulat de la inceputul anului
      1 2 3 4 5 6 7 8=3+4-6-7  
  1. persoane singure                  
  2. familii cu două persoane                  
  3. familii cu 3 persoane                  
  4. familii cu 4 persoane                  
  5. familii cu 5 persoane                  
  6. familii cu peste 5 persoane                  
    TOTAL:                  
1.2. Ajutoare sociale plătite
             
  Nr. crt. Tipul familiei Număr de familii beneficiare Sume plătite
  in luna raportată cumulat de la inceputul anului in luna raportată cumulat de la inceputul anului
      1 2 4 5
  1. persoane singure        
  2. familii cu două persoane        
  3. familii cu 3 persoane        
  4. familii cu 4 persoane        
  5. familii cu 5 persoane        
  6. familii cu peste 5 persoane        
    TOTAL:        
     
  2. Ajutor de urgenţă 3. Ajutor pentru inmormantare
                   
  Numărul de beneficiari Sumele plătite   Numărul de beneficiari Sumele plătite
  in luna raportată cumulat de la inceputul anului in luna raportată cumulat de la inceputul anului in luna raportată cumulat de la inceputul anului in luna raportată cumulat de la inceputul anului
                 
     
  Primar, Intocmit .................................
  .............................. Data .....................................
  L.S.  
Art. 53. -
(1) Serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale, pană la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor legii, conform modelului prevăzut in anexa nr. 17.
(2) Transmiterea raportului statistic prevăzut la alin. (1), precum şi a oricăror comunicări operative intre serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) şi agenţiile teritoriale se face şi prin intermediul poştei electronice. In acest sens, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3), precum şi agenţiile teritoriale au obligaţia reciprocă de a-şi face cunoscute adresele de poştă electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. In conţinutul raportului statistic, precum şi in cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică legii, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia inserării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează.
(3) Pană la data de 20 a fiecărei luni, agenţiile teritoriale transmit atat Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cat şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor legii la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
Art. 56. -
Sumele reprezentand cuantumul lunar al ajutorului social se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de pană la 49 de bani inclusiv.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
FIŞA DE CALCUL
al ajutorului social şi al numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local
Numărul de inregistrare a cererii TITULAR ..................../................... Numele ............................ Prenumele .........................
A. Ajutor social
       
  1. Numărul total al membrilor de familie care se ia in calcul la stabilirea ajutorului social ......... persoane
  2. Venitul net lunar pe familie*) din care: .......... lei
    a) venituri permanente nete lunare realizate in luna anterioară .......... lei
  b) venituri nete anuale realizate din vanzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decat locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale .......... lei
  c) alte surse de venit**) ........... lei
  3. Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit in condiţiile legii ........... lei
  4. Cuantumul ajutorului social pct. 3 - pct. 2 ............ lei/lună
  5. Majorări ale ajutorului social Ajutor social (pct. 4) x 15% (se aplică numai pentru situaţiile in care persoana singură sau cel puţin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii) ............. lei/lună
  6. Ajutorul social propus pentru plată pct. 4 + pct. 5 .......... lei/lună
     
  Intocmit  
  Data .......................... Viza de control financiar preventiv
  Semnătura .....................  
 
*) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor inscrise la lit. G şi H din Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială.
**) Veniturile lunare se calculează prin impărţirea la 12 a veniturilor anuale.
B. Număr de ore de acţiuni sau lucrări de interes local
Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:
  170 ore1) x cuantum ajutor social Număr de ore de muncă = Salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată2) 
 
1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată. Numărul de ore se modifică anual.
2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată este cel aprobat anual prin hotărare a Guvernului. In prezent, potrivit prevederilor Hotărarii Guvernului nr. 1.193/2010, salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată este 670 lei lunar.
Art. 6. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare pană la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.
(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de pană la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează in prima lună de plată.
(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
(5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin impărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se intregesc in plus.
(6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situaţia in care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află in incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.
(7) Primarii au obligaţia să intocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărare a consiliului local. In funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere in organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărare a consiliului local.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, in luna următoare aprobării acestora prin hotărare a consiliului local.
___________
Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 6. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 16. -
(1) In cazul in care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizand venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat in condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%.
(2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizand venituri cu caracter salarial.
Art. 7. - (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau in considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt in evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru incadrare in muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
Punere in aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
(4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt in evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite in continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru incadrare in muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, in prima zi a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt in căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.
___________
Art. 7. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Art. 71. - (1) Prin persoană aptă de muncă se inţelege persoana care indeplineşte următoarele condiţii:
a) are varsta cuprinsă intre 16 ani şi varsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de invăţămant cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
(2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate in condiţiile legii.
___________
Art. 71. a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Art. 72. - Face excepţie de la indeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află in una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varstă de pană la 7 ani şi pană la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 5. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

b) asigură ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in condiţiile legii;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 5. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este incadrată in muncă.
___________
Art. 72. a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de intreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărarea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor in cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.
(2) In cazul in care familia sau persoana singură are in proprietate, inchiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.
(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(4) In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte impreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie impreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat şi partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodărie.
___________
Art. 8. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
SECŢIUNEA a 4-a Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi incetarea plăţii ajutorului social
Art. 32. -
(1) Cuantumul ajutorului social se modifică in situaţia in care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial in vedere la calculul ajutorului social.
(2) Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (3) incepand cu luna următoare celei in care s-a efectuat ancheta socială şi s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1) şi se comunică titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
Art. 33. -
(1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru intreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, in următoarele situaţii:
a) dacă nu prezintă lunar adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4);
b) dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);
c) cand se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
d) dacă nu depune, din 3 in 3 luni, documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b);
e) cand agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 131 alin. (3) din lege, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
f) in situaţia in care timp de 3 luni consecutive se inregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social;
g) in situaţia in care, in urma verificărilor efectuate conform art. 141 alin. (2) şi (3) din lege, se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.
(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, incepand cu luna următoare celei in care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g), şi se comunică titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, incepand cu luna următoare celei in care s-a făcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din lege.
Art. 34 -
(1) In cazul suspendării ajutorului social in condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b) şi d), prezentarea de către titular, in luna următoare celei in care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, a adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi a documentelor prevăzute la art. 141 alin. (1) din lege, precum şi efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrag reluarea plăţii ajutorului social pentru intreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură.
(2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, incepand cu luna următoare indeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 35. -
(1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia incetează incepand cu luna următoare celei in care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:
a) dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege;
b) dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi in termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 11 alin. (4), documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);
c) dacă in urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (2) din lege se constată că beneficiarul nu mai indeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
d) dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (4) din lege.
(2) Incetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3), şi se comunică in scris titularului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (2) se comunică pană la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale.
Art. 36. -
(1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 25, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 35 alin. (2) se comunică pană la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut in anexa nr. 14.
(2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicată potrivit alin. (1) directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a titularului ajutorului social, de modificare a cuantumului ajutorului, de suspendare a plăţii, precum şi de incetare a plăţii ajutorului social.
(3) Deciziile prevăzute la alin. (2), precum şi decizia prevăzută la art. 34 alin. (2) se comunică titularului in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acestora şi se aplică incepand cu luna următoare emiterii.
(4) Modelul deciziilor este prevăzut in anexa nr. 15 a-f.
ANEXA Nr. 141) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 14 este reprodusă in facsimil.
- model -
BORDEROU
dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/incetare drept
             
  PRIMĂRIA     DELEGAT PRIMĂRIE  
  JUDEŢUL   Numele  
  ADRESA   Prenumele  
  CUI   CNP  
  CODUL POŞTAL    
  OFICIUL POŞTAL  
     
  Nr.  
  Data
  INSUŞIT PRIMAR
     
  L.S.  
                                         
  Nr. crt. Titularul Adresa Cuantum ajutor Nr. dispoziţie Tipul dispoziţiei*)
  Numele Prenumele CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul poştal Codul poştal Schimbare titular Modificare cuantum Suspendare drept Incetare drept
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
     
*) Se va bifa coloana corespunzătoare tipului de dispoziţie.
ANEXA Nr. 15a la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind modificarea cuantumului ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. .......................... din data de ..........................,
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
In baza dispoziţiei primarului nr. ...................... din data de ........................., se aprobă plata ajutorului social in cuantum de ................. lei, pentru doamna/domnul ..........................................., in calitate de titular.
Art. 2. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă incepand cu data de ..................................... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează in perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
Punere in aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 15b la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind modificarea titularului ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. ......................... din data de ..........................,
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Plata dreptului de ajutor social stabilit prin dispoziţia primarului nr. .................................. din data de ....................., in cuantum de .......................lei, incepand cu data de ....................................... se efectuează pentru domnul/doamna ........................................., in calitate de titular al ajutorului social.
Art. 2. -
Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează in perioada ........................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului.................../Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 15c la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind suspendarea plăţii ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. .............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 18 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Se suspendă pentru doamna/domnul ........................................., in calitate de titular, plata ajutorului social, in cuantum de ............ lei.
Art. 2. -
Suspendarea plăţii dreptului prevăzut la art. 1 se face incepand cu data de .................... .
Art. 3. -
Suspendarea plăţii dreptului la ajutor social are la bază următoarele motive, după caz:
a) agenţia teritorială a constatat, pe baza documentelor transmise de primar, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
b) timp de 3 luni consecutive s-au inregistrat mandate poştale returate pentru titularul ajutorului social.
Decizia poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 15d la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind suspendarea plăţii ajutorului social ca urmare a dispoziţiei primarului de suspendare a dreptului la ajutorul social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ............................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. ..................... din data de ............................,
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
In baza dispoziţiei primarului nr. ....................................... din data de ............................. se suspendă pentru doamna/domnul ........................................., in calitate de titular, plata ajutorului social, in cuantum de ............ lei.
Art. 2. -
Suspendarea plăţii ajutorului social se face incepand cu data de .................................. .
Decizia poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
Punere in aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 15e la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind reluarea plăţii ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 19 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. .......................... din data de ..........................,
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
In baza dispoziţiei primarului nr. .................................. din data de ......................., se aprobă pentru doamna/domnul ........................................., in calitate de titular, reluarea plăţii ajutorului social, in cuantum de .................. lei.
Art. 2. -
(1) Reluarea plăţii ajutorului social se realizează incepand cu data de ........................... .
(2) Plata ajutorului social prevăzut la art. 1 se efectuează in perioada ......................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 15f la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind incetarea plăţii ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ............................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...........,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. .......................... din data de ..........................,
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
In baza dispoziţiei primarului nr. .................................. din data de ........................, incetează pentru doamna/domnul ........................................., in calitate de titular, plata ajutorului social, in cuantum de ...................... lei.
Art. 2. -
Incetarea plăţii ajutorului social prevăzut la art. 1 se face incepand cu data de ......................... .
Decizia poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................

SECŢIUNEA a 4-a
Stabilirea şi plata ajutorului social

Art. 9. - (1) Ajutorul social, in condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, insoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.
(2) Existenţa oricăror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează in declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.
(3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează şi se inaintează de către reprezentantul familiei.
(4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, in cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptăţite.
(5) In situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi ingrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 9. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 9. -
(1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, insoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate in luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.
(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei.
(3) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, in cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptăţite să beneficieze de ajutor social.
(4) In situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege, reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi ingrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
(5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut in anexa nr. 1.
Punere in aplicare Art. 9. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 57. -
(1) Cererile pentru acordarea ajutorului social completate de solicitanţii acestui drept conform modelului prevăzut in anexa nr. 1, pană la data intrării in vigoare a prezentelor norme, pot sta la baza stabilirii dreptului prin dispoziţie a primarului.
(2) Persoanele pentru care s-a stabilit dreptul in baza documentelor prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca in termen de maximum 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentelor norme metodologice să completeze o nouă cerere potrivit modelului prevăzut in anexa nr. 1.
(3) Copia de pe cererile prevăzute la alin. (2), dispoziţia primarului şi fişa de calcul al cuantumului ajutorului social se transmit de către primar la agenţia teritorială in termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din lege.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi in situaţia beneficiarilor aflaţi in plată la 31 decembrie 2010 sau pentru care s-au stabilit drepturile pană la această dată.
ANEXA Nr. 11) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 1 este reprodusă in facsimil.
 
Art. 10. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se inregistrează la primarul localităţii in a cărei rază teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa titularul.
(2) In cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii in a cărei rază teritorială aceştia işi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.
(3) In cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se inregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti in a cărui rază teritorială trăiesc acestea.
(4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se intocmesc potrivit modelului prevăzut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
___________
Art. 10. a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 10. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 10. -
(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, insoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se inregistrează intr-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti in a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa.
(2) In cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea insoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se inregistrează intr-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti in a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte şi se află in evidenţa serviciului public de asistenţă socială.
(3) In situaţia in care un membru al familiei ori persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa in altă unitate administrativ-teritorială, cererea va fi insoţită de o adeverinţă eliberată de primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti in care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social.
(4) Adeverinţa prevăzută la alin. (3) poate fi inlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere dată in faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social.
(5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde işi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitantă de ajutor social confirmarea faptului că aceasta nu beneficiază de ajutor social.
Art. 11. -
(1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, in copie:
a) certificatele de naştere ale copiilor;
b) livretul de familie;
c) certificatul de căsătorie;
d) hotărarea definitivă de incuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de invăţămant in condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a);
g) acte din care să rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intreţinere;
h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi inlocuite, după caz, şi de livretul de familie.
(3) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele:
a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetăţenilor romani;
b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
(4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt in evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite in continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru incadrare in muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
Punere in aplicare Art. 10. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 13. -
(1) Pentru fiecare solicitant se intocmeşte o documentaţie distinctă, păstrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant.
(2) Datele cuprinse in formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al intocmirii unor situaţii statistice, precum şi in eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.
Art. 11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrării.
(2) In vederea verificării indeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucrătoare de la data inregistrării cererii.
(3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
(4) Ancheta socială se intocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, in legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.
(6) In cazul in care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu indeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 11. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 12. -
Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului.
Punere in aplicare Art. 11. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 14. -
(1) In vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele inscrise in actele doveditoare.
(2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucrătoare de la data inregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se inregistrează in formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut in anexa nr. 2.
(3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. In acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele in cauză.
(4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care işi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(5) In cazul persoanelor prevăzute la art. 5, ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant.
(6) In cazul gospodăriilor definite la art. 8 alin. (8) din lege, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie sau persoană singură.
(7) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.
(8) In cazul in care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu indeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
ANEXA Nr. 21) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 2 este reprodusă in facsimil.
 
Art. 12. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
(2) In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3) Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
(4) Dreptul la ajutorul social se acordă incepand cu luna următoare inregistrării cererii.
(5) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, in condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.
___________
Art. 12. a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 12. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 71) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 7 este reprodusă in facsimil.
- model -
BORDEROU
Documente stabilire plăţi drepturi noi
               
  PRIMĂRIA     DELEGAT PRIMĂRIE  
  JUDEŢUL   Numele  
  ADRESA   Prenumele  
  CUI   CNP  
  CODUL POŞTAL    
  OFICIUL POŞTAL
     
  Nr.  
  Data
  INSUŞIT PRIMAR
     
  L.S.  
                                             
  Nr. crt. Titular Adresa Nr. membrii/ familie Tip locuinţă *) Nr. inregistrare cerere Nr. dispoziţie Cuantum lunar ajutor Documente transmise**)
  Numele Prenumele CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Locali- tatea Oficiul poştal Codul poştal dispoziţie fişă calcul cerere
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
     
*) SE VA TRECE TIPUL LOCUINŢEI, RESPECTIV "A" SAU "B", CONFORM CLASIFICĂRII DIN Legea nr. 260/2008.
**) SE BIFEAZĂ PE COLOANĂ DOCUMENTUL CORESPUNZĂTOR ATAŞAT BORDEROULUI.
ANEXA Nr. 81) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 8 este reprodusă in facsimil.
- model -
BORDEROU
Plăţi VMG aferente lunii
                   
  INREGISTRARE IEŞIRE PRIMĂRIE   APROBAT Primar  
  Nr.   NUMELE Prenumele
  Data        
  Semnătura şi ştampila  
   
  DELEGAT PRIMĂRIE  
  PRIMĂRIA  
  NUMELE  
  JUDEŢUL  
  Prenumele  
  ADRESA  
  CNP  
  CUI  
   
  CODUL POŞTAL  
  OFICIUL POŞTAL  
                                               
    Adresa  
  Nr. crt. Prestaţie CNP Numele Prenumele Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul poştal Codul poştal Suma curentă Suma restantă Total sumă (suma restantă + total sumă) Lună drept An drept Mod de plată M/C IBAN BANCA
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
  TOTAL                
Art. 24. -
(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, insoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială sunt prezentate secretarului de către persoanele prevăzute la art. 1 pentru verificare şi vizare.
(2) In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3) Dispoziţia scrisă a primarului, emisă in termenul prevăzut la alin. (2), se comunică solicitantului in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.
(4) Pentru situaţiile in care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispoziţia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual.
(5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, insoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmit pe bază de borderou la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite in continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut in anexa nr. 7.
(6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, pană la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut in anexa nr. 8.
(7) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia agenţiile teritoriale efectuează plata drepturilor de ajutor social.
(8) In vederea eficientizării procesului de plată a drepturilor de ajutor social la nivelul primăriei se organizează completarea electronică a unor informaţii privind beneficiarii de ajutor social intr-un format ce va fi pus la dispoziţie de către agenţiile teritoriale.
(9) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului impreună cu ancheta socială se păstrează la primărie in dosarul titularului.
Art. 13. - (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică atat noului titular al ajutorului social, cat şi celui inlocuit.
(2) In cazul in care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.

Punere in aplicare Art. 13. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 25. -
Schimbarea titularului ajutorului social, in condiţiile prevăzute la art. 13 din lege, se realizează pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică celor interesaţi in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.
Art. 131. - (1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite in continuare agenţii teritoriale, prin decizie a directorului.
(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, insoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi de copia fişei de calcul. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) Pană la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, pentru luna anterioară, următoarele:
a) documentele prevăzute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe bază de borderou, al cărui model este prevăzut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
b) situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată;
c) documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local.
(4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) lit. b) reprezintă document de plată şi se transmite atat in original, semnat de primar, cat şi in format electronic. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
___________
Art. 131. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare Art. 131. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 18*) la normele metodologice
 
*) Anexa nr. 18 este reprodusă in facsimil.
BORDEROU
Plăţi MVG aferente lunii decembrie 2010 şi restante din anul 2010
             
  PRIMĂRIA     DELEGAT PRIMĂRIE  
  JUDEŢUL   Numele  
  ADRESA   Prenumele  
  CUI   CNP  
  CODUL POŞTAL    
  OFICIUL POŞTAL  
     
  Nr.  
  Data
  APROBAT PRIMAR
     
  L.S.  
                                   
  Nr. crt. Numele Prenumele CNP Adresa Suma curentă (decembrie 2010) Suma restantă (anul 2010) Total sumă (suma restantă + sumă curentă
  Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul poştal Codul poştal
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14 + 15
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  TOTAL      
Art. 58. -
(1) In vederea asigurării plăţii ajutorului social reprezentand drepturile aferente lunii decembrie 2010, precum şi a restanţelor cu titlu de ajutor social inregistrate pe parcursul anului 2010, primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia privind beneficiarii de ajutor social şi sumele cuvenite acestora, intocmită potrivit modelului prevăzut in anexa nr. 18.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată, se semnează de către primar şi se transmite obligatoriu agenţiei teritoriale atat scris, cat şi in format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor inscrise revine in integralitate primarului şi personalului care a intocmit situaţia.
ANEXA Nr. 9 la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................./ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ...... din ........................
privind aprobarea acordării ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti ............................................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 131 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Se aprobă plata ajutorului social in cuantum de ..................... lei, pentru doamna/domnul .............................................., in calitate de titular.
Art. 2. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă incepand cu data de ........................... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează in perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată in termen de 30 zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............................................................./Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ..................., in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..............................
Art. 26. -
(1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, in cont curent personal sau in cont de card, ţinand seama de opţiunea beneficiarului.
(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile in care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut in anexa nr. 9.
(3) In cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigură prin stat de plată şi se efectuează pană la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale impreună cu primăriile organizează activitatea de plată a drepturilor de ajutor social.
Art. 132. - (1) Plata ajutorului social se realizează, după caz, in funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, in cont curent personal sau in cont de card.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plată. Modul de organizare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) In cazul plăţii dreptului de ajutor social prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc in condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(4) In cazul achitării ajutorului social in cont curent personal sau in cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.
(5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, intre agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.
(6) Fondurile necesare achitării cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor şi a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din aceleaşi fonduri din care se suportă plata ajutorului social.
___________
Art. 132. a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare Art. 132. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 26. -
(1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, in cont curent personal sau in cont de card, ţinand seama de opţiunea beneficiarului.
(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile in care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut in anexa nr. 9.
(3) In cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigură prin stat de plată şi se efectuează pană la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale impreună cu primăriile organizează activitatea de plată a drepturilor de ajutor social.
ANEXA Nr. 9 la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................./ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ...... din ........................
privind aprobarea acordării ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti ............................................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...............,
avand in vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 131 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 50/2011;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
şi in temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Se aprobă plata ajutorului social in cuantum de ..................... lei, pentru doamna/domnul .............................................., in calitate de titular.
Art. 2. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă incepand cu data de ........................... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează in perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată in termen de 30 zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............................................................./Municipiului Bucureşti.
In cazul in care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ..................., in termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..............................

SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

Art. 14. - (1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
(2) In cazul in care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.
(3) Modificarea cuantumului sau incetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, incepand cu luna următoare celei in care au intervenit modificările.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 11 şi 12 se aplică in mod corespunzător.
___________
Art. 14. a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Art. 141. - (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 6 in 6 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti in a cărei rază teritorială işi are domiciliul ori reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei. Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Personalul prevăzut la art. 11 alin. (3) verifică menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului social pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a adeverinţei eliberate de autoritatea competentă, precum şi a informaţiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primăriei cu privire la bunurile mobile şi imobile deţinute de familia beneficiară.
(21) In vederea verificării informaţiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul poate solicita administraţiei finanţelor publice in a cărei rază teritorială se află situată primăria eliberarea unui document care să ateste situaţia veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante. Administraţiile finanţelor publice sunt obligate să furnizeze informaţiile necesare in baza listei cu persoane şi datele de identificare ale acestora, transmisă de primar.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) In vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(4) In cazul in care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).
(5) Neindeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna următoare celei in care s-a constatat neindeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului.
(6) In cazul in care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau incetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă.
___________
Art. 141. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 15. - (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, in fiecare lună, că indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).
(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, in fiecare lună, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in muncă, au refuzat un loc de muncă oferit şi, respectiv, care au plecat cu contract de muncă in străinătate.
(3) Neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
___________
Art. 15. a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 16. - Neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
___________
Art. 16. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 161. - (1) Incepand cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligaţia să işi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Verificarea indeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează anual, pană la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.
(3) In situaţia in care, pană la data de 31 ianuarie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost indeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii februarie.
(4) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local in perioada prevăzută la alin. (3) atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, incepand cu luna următoare celei in care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendării.
(5) In situaţia in care, după termenul prevăzut la alin. (3), nu a fost indeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), dreptul la ajutorul social incetează prin dispoziţia primarului.
___________
Art. 161. a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 17. - (1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 141 alin. (5) şi (6) şi art. 161 alin. (3)-(5) se comunică agenţiei teritoriale in termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), pe bază de borderou.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum şi de suspendare a plăţii ajutorului social. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică titularului in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia şi se aplică incepand cu luna următoare emiterii.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 18. - (1) In situaţia in care agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 131 alin. (3), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se inregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social, plata ajutorului social se suspendă incepand cu luna următoare celei in care s-a făcut constatarea, numai prin decizie a directorului.
(2) In situaţia prevăzută la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale solicită primăriei in a cărei rază teritorială locuieşte familia sau persoana singură verificarea situaţiei.
(3) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, in acelaşi cuantum sau in cuantum modificat, pe bază de cerere inregistrată la agenţia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la incetarea dreptului.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 19. - Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 141 alin. (1) şi art. 15 alin. (1), in luna următoare celei in care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, sau efectuarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) are ca efect reluarea plăţii drepturilor incepand cu luna următoare.
___________
Art. 19. a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 20. - (1) Dreptul la ajutor social incetează in următoarele situaţii:
a) in cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;
b) in cazul in care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate şi, in termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost indeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 141 alin. (1) şi la art. 15 alin. (1);
c) in cazul in care, după verificarea prevăzută la art. 18 alin. (2), se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai indeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
d) in cazul in care, pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (4).
e) in cazul in care beneficiarii nu au indeplinit obligaţia prevăzută la art. 161.
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Incetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
(3) In situaţia prevăzută la alin. (2), primarul, in termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), transmite agenţiei teritoriale dispoziţiile de incetare a dreptului la ajutor social, pe bază de borderou.
(4) Incetarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), incepand cu luna următoare celei in care s-au constatat situaţiile prevăzute la alin. (1).
(5) Decizia directorului agenţiei teritoriale se comunică titularului in termen de 30 de zile de la data emiterii.
___________
Art. 20. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 201. - (1) In cazul in care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul emite dispoziţie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agenţiei teritoriale in vederea emiterii deciziei de suspendare a plăţii ajutorului social şi verifică cauzele care au generat această situaţie.
(2) In situaţia in care, in urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul in continuare la ajutorul social in cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere inregistrată la agenţia teritorială.
(3) In cazul in care, in urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social in sumă mai mare sau, după caz, mai mică, noul cuantum se stabileşte printr-o nouă dispoziţie scrisă a primarului.
___________
Art. 201. a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 21. - (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenţia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului in termen de 15 zile de la emitere.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a săvarşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, in condiţiile legii.
___________
Art. 21. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare SECŢIUNEA a 5-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
SECŢIUNEA a 3-a Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social
Art. 27. -
(1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:
a) să comunice primarului, in scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să depună, din 3 in 3 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti in a cărui rază teritorială işi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5), insoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
(2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, lunar, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele:
a) că sunt inregistrate ca persoane in căutarea unui loc de muncă in evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
b) că nu au refuzat un loc de muncă;
c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi, după caz, că participă la un program de pregătire profesională.
(3) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (2) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care se află in una dintre situaţiile prevăzute la art. 72 din lege.
(4) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b) se trimite in copie de către primărie la agenţiile teritoriale, in termenul prevăzut de art. 131 alin. (3) din lege.
Art. 28. -
(1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
(2) In vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaţii:
a) să intocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;
b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) intr-un registru;
c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;
d) să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1);
e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) in luna următoare aprobării acestora.
(3) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărare a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului.
(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
(5) Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:
   170 ore x cuantumul ajutorului social1 Numărul de ore de muncă = Salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată2 
 
1 Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată. Numărul de ore se modifică anual.
2 Salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată este cel aprobat anual prin hotărare a Guvernului. In prezent, potrivit prevederilor Hotărarii Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată este 670 lei lunar.
(6) Fac excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă persoanele prevăzute la art. 72 din lege.
(7) Situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului de acţiuni prevăzut la alin. (3), se transmite agenţiilor teritoriale in termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din lege. Situaţia se va completa potrivit modelului prevăzut in anexa nr. 10.
Art. 29. -
(1) In cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului.
(2) Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele:
a) decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
b) certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
c) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat in anexa nr. 11;
d) adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă.
Art. 30. -
(1) In aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2), respectiv ale art. 15 alin. (2) din lege, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, in scris şi in format electronic, in prima zi a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele care sunt in căutarea unui loc de muncă, inregistrate in evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinţe in condiţiile art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut in anexa nr. 12.
(2) In aplicarea art. 15 alin. (2) din lege, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a transmite primarilor in prima zi a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care au plecat cu contract de muncă in străinătate, conform modelului prevăzut in anexa nr. 13.
(3) Tabele nominale prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit electronic şi la agenţiile teritoriale.
Art. 31. -
Datele transmise in condiţiile art. 30 alin. (1) cuprind şi informaţiile de la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi furnizorii de servicii de formare profesională din sectorul public sau privat, acreditaţi in condiţiile legii, care, potrivit prevederilor legale in vigoare, oferă servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, altele decat cele oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
Punere in aplicare SECŢIUNEA a 5-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 101) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 10 este reprodusă in facsimil.
     
  SIGLĂ CONSILIUL LOCAL ........................................................................
                           
  CERTIFICARE PRIMAR SITUAŢIE LUNARĂ
privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de acestea, conform planului de acţiune in luna .................. anul ...........
    L.S.  
   
   
  Nr. crt. Titularul ajutorului social Persoana aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor social Numărul de ore aferente ajutorului Numărul de ore efectuate Activităţi prestate
  Numele Prenumele CNP Numele Prenumele CNP
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
       
    Intocmit: Nume ......................
    Semnătură .................
ANEXA Nr. 111) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 11 este reprodusă in facsimil.
 
ANEXA Nr. 12 la normele metodologice
- model -
TABEL NOMINAL
cu persoanele in căutarea unui loc de muncă inregistrate in evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă ..................., pentru care s-au eliberat adeverinţe in condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
anul ............. luna ..............
               
  Nr. crt. Numele, prenumele, iniţiala tatălui Domiciliul/ Reşedinţa Adeverinţa nr. şi data Locul de muncă oferit incadrat/ neincadrat/refuz loc de muncă Data incadrării in muncă, după caz Program de formare profesională curs/refuz curs
               
               
               
               
               
               
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 13 la normele metodologice
- model -
TABEL NOMINAL
cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social in condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care au plecat cu contract de muncă in străinătate, aflate in evidenţa Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti/Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă .............................................
anul............. luna..............
           
  Nr. crt. Numele, prenumele, iniţiala tatălui Domiciliul/Reşedinţa Perioadă valabilitate contract de muncă Venitul/Salariul conform contract de muncă
           
           
           
           
           
           
Director executiv,
..................

CAPITOLUL II
Abrogat prin litera a) din Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2003 incepand cu 25.02.2003.

CAPITOLUL II1
Abrogat prin punctul 19. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

CAPITOLUL III Abrogat prin punctul 19. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 261. - (1) Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse, in condiţiile legii.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plăteşte de către agenţiile teritoriale şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.
(3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să transmită evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
___________
Art. 261. a fost introdus prin punctul 20. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare Art. 261. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
CAPITOLUL IV Asigurarea socială de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţei
Art. 49. -
(1) Pentru familiile, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Contribuţia pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se stabileşte asupra cuantumului lunar al ajutorului social şi se plăteşte prin agenţiile teritoriale, pe numele titularului ajutorului, sau, după caz, al persoanei indreptăţite prevăzute la art. 9 alin. (4) din lege.
(3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să depună pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaraţiei este stabilită prin Hotărarea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
Art. 50. -
(1) Pentru locuinţele aflate in proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, cu modificările ulterioare.
(2) Plata primelor de asigurare se face de către Agenţia, Naţională de Prestaţii Sociale direct in contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale» - S.A., denumită in continuare PAID, care, pe baza listei cuprinzand persoanele beneficiare de ajutor social, va emite poliţele de asigurare aferente acestora.
(3) Prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social. Suma dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social. In situaţia in care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentand prima de asigurare, deducerea se reportează şi asupra drepturilor ulterioare, pană la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare.
(4) Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul in lei, la cursul Băncii Naţionale a Romaniei valabil la data efectuării plăţii, a 10 euro, respectiv 20 euro, conform Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată.
(5) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale virează in contul PAID sumele aferente plăţii primelor de asigurare calculate, in lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a Romaniei pentru ziua in care Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale realizează fundamentarea de credite bugetare. Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a zilei următoare celei in care Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale virează sumele in contul PAID.
(6) Diferenţa de curs valutar dintre cursul valabil la data fundamentării creditelor bugetare şi cel valabil la data efectuării plăţii se regularizează cu PAID in termen de 30 de zile de la data viramentului prevăzut la alin. (5).
(7) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale incheie cu PAID un protocol in care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea in care se realizează regularizările pentru diferenţele de curs valutar.
(8) Pentru plata sumelor reprezentand primele de asigurare a locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi in plată, deschiderile de credite bugetare lunare cu titlu de ajutor social se majorează, in luna in care se achită contravaloarea primelor de asigurare a locuinţei, cu suma reprezentand diferenţa dintre valoarea totală a primelor de asigurare a locuinţei şi totalul sumelor reprezentand o treime din ajutoarele sociale legal cuvenite.
(9) Diferenţa de sume prevăzută la alin. (6) şi (8) se recuperează de la beneficiarii dreptului de ajutor social in condiţiile alin. (3).
(10) In situaţia in care dreptul la ajutorul social incetează inainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentand prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social au obligaţia de a achita agenţiei teritoriale diferenţa rămasă in termen de maximum 3 luni de la incetarea dreptului.
Art. 262. - (1) Incepand cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuinţei in condiţiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, in cazul beneficiarilor de ajutor social, se plăteşte de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Prima obligatorie se asigură din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispoziţie a primarului.
(3) Procedura de plată a primei obligatorii se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
___________
Art. 262. a fost introdus prin punctul 20. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare Art. 262. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
CAPITOLUL IV Asigurarea socială de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţei
Art. 49. -
(1) Pentru familiile, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Contribuţia pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se stabileşte asupra cuantumului lunar al ajutorului social şi se plăteşte prin agenţiile teritoriale, pe numele titularului ajutorului, sau, după caz, al persoanei indreptăţite prevăzute la art. 9 alin. (4) din lege.
(3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să depună pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaraţiei este stabilită prin Hotărarea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
Art. 50. -
(1) Pentru locuinţele aflate in proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, cu modificările ulterioare.
(2) Plata primelor de asigurare se face de către Agenţia, Naţională de Prestaţii Sociale direct in contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale» - S.A., denumită in continuare PAID, care, pe baza listei cuprinzand persoanele beneficiare de ajutor social, va emite poliţele de asigurare aferente acestora.
(3) Prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social. Suma dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social. In situaţia in care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentand prima de asigurare, deducerea se reportează şi asupra drepturilor ulterioare, pană la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare.
(4) Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul in lei, la cursul Băncii Naţionale a Romaniei valabil la data efectuării plăţii, a 10 euro, respectiv 20 euro, conform Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată.
(5) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale virează in contul PAID sumele aferente plăţii primelor de asigurare calculate, in lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a Romaniei pentru ziua in care Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale realizează fundamentarea de credite bugetare. Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a zilei următoare celei in care Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale virează sumele in contul PAID.
(6) Diferenţa de curs valutar dintre cursul valabil la data fundamentării creditelor bugetare şi cel valabil la data efectuării plăţii se regularizează cu PAID in termen de 30 de zile de la data viramentului prevăzut la alin. (5).
(7) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale incheie cu PAID un protocol in care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea in care se realizează regularizările pentru diferenţele de curs valutar.
(8) Pentru plata sumelor reprezentand primele de asigurare a locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi in plată, deschiderile de credite bugetare lunare cu titlu de ajutor social se majorează, in luna in care se achită contravaloarea primelor de asigurare a locuinţei, cu suma reprezentand diferenţa dintre valoarea totală a primelor de asigurare a locuinţei şi totalul sumelor reprezentand o treime din ajutoarele sociale legal cuvenite.
(9) Diferenţa de sume prevăzută la alin. (6) şi (8) se recuperează de la beneficiarii dreptului de ajutor social in condiţiile alin. (3).
(10) In situaţia in care dreptul la ajutorul social incetează inainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentand prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social au obligaţia de a achita agenţiei teritoriale diferenţa rămasă in termen de maximum 3 luni de la incetarea dreptului.
Art. 27. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2), se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(3) Lunar, pană la data de 15 a lunii, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe baza borderourilor prevăzute la art. 131 alin. (3), fundamentarea necesarului de credite pentru plata ajutorului social.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pană la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
___________
Art. 27. a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare Art. 27. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 51. -
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile legate de acţiunile sau lucrările de interes local organizate de primari, se suportă din venituri proprii ale bugetelor locale.
Art. 28. - (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află in situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi in alte situaţii stabilite prin hotărare a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(11) Ajutoarele de urgenţă acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 110/2011 incepand cu 07.12.2011.

(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află in situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărare a consiliului local.
(3) Abrogat prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
(4) In cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul in condiţiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.
(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
___________
Art. 28. a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 115/2006 incepand cu 09.08.2006.

Punere in aplicare Art. 28. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
CAPITOLUL III Alte ajutoare
Art. 37. -
Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se aprobă prin hotărare a Guvernului, elaborată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pe baza propunerilor intemeiate transmise de agenţiile teritoriale.
Art. 38. -
(1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite in care se află familiile sau persoanele singure.
(2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de agenţia teritorială cu asistenţa personalului din serviciul sau a persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3). Datele referitoare la familia sau persoana singură se inregistrează in formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut in anexa nr. 16.
(3) Ancheta socială este avizată de primar şi de prefect.
Art. 39. -
Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37 se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate in situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, in vederea susţinerii acestora.
Art. 40. -
Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 37 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Art. 41. -
Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate in situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărare a consiliului local.
Art. 42. -
Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite in care se află familiile ori persoanele singure.
Art. 43. -
Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele locale.
Art. 44. -
Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda in bani şi/sau in natură.
Art. 45. -
Familiile şi persoanele singure care se află in una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atat de la bugetul de stat, cat şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar in sensul in care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul inregistrat.
Art. 46. -
In cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea.
Art. 47. -
Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul sau soţia supravieţuitor/supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul in condiţiile dreptului comun, sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
Art. 48. -
(1) Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă pe bază de cerere insoţită de următoarele acte, după caz:
a) certificatul de deces, in original şi in copie;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.
(2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se inregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social.
(3) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local şi poate fi acordat in bani şi/sau in natură.
ANEXA Nr. 161) la normele metodologice
 
1) Anexa nr. 16 este reprodusă in facsimil.
 
Art. 281. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a situaţiilor in care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi art. 141 alin. (3);
b) neindeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) şi (4), art. 141 alin. (3), art. 161, art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3).
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei următoarele fapte:
a) neintocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 141 alin. (3);
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

b) neindeplinirea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neindeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 141 alin. (1).
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:
a) de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, in cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

b) de către primari sau persoanele imputernicite in acest scop de aceştia, in cazul contravenţiei prevăzute la alin. (3).
(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1)-(3) se actualizează prin hotărare a Guvernului.
(6) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcand menţiune despre această posibilitate in procesul-verbal.
(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Procesele-verbale intocmite de către personalul anume imputernicit in condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse in fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
___________
Art. 281. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 282. - Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
___________
Art. 282. a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 29. - (1) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii nu se iau in considerare ajutoarele sociale şi alocaţiile prevăzute in prezenta lege, cu excepţia obligaţiei legale de intreţinere stabilite prin hotărare a instanţelor judecătoreşti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.
(2) Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executării silite, in condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de intreţinere stabilite prin hotărare a instanţelor judecătoreşti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 30. - (1) Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi deciziile corespunzătoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor incasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
Punere in aplicare Art. 30. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 52. -
Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi decizia directorului agenţiei teritoriale privind plata, modificarea, suspendarea, incetarea, schimbarea titularului şi cea de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 31. Abrogat prin punctul 25. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.
Art. 32. - La solicitarea persoanelor agenţiile teritoriale, precum şi consiliile locale acordă gratuit consultanţă de specialitate.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Punere in aplicare Art. 32. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 55. -
In vederea asigurării venitului minim garantat, agenţiile teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti acordă gratuit consultanţă de specialitate prin indrumarea persoanelor şi familiilor in vederea intocmirii actelor necesare, identifică persoanele şi familiile indreptăţite să beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor legii.
Art. 33. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale verifică respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale lunar raportul statistic privind numărul titularilor de ajutor social şi plăţile efectuate.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) In baza controlului intern, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială verifică, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum şi stabilirea plăţii ajutorului social. Neregulile constatate se sancţionează in condiţiile legii.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
___________
Art. 33. a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 276/2010 incepand cu 01.01.2011.

Art. 34. - (1) Prezenta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărare a Guvernului.
Art. 35. - Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotărarea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri in legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind infiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind infiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 743/2000, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5-13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor in şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romaniei.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU  
Această lege a fost adoptată de Senat in şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romaniei.

    PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU  
Bucureşti, 18 iulie 2001.
Nr. 416. 
Publicitate
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013