Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea venitului minim garantat
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat


facebook

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I:
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
(la data 28-ian-2011 capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 7 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 1
(la data 28-ian-2011 Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 1 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala.
(2)Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(3)Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale, in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala.
(la data 09-aug-2006 Art. 1, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 115/2006 )
Art. 2
(1)In sensul prezentei legi, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(la data 01-ian-2011 Art. 2, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 276/2010 )
(la data 28-ian-2011 Art. 2, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 3 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
(2)Se considera familie si persoana care locuieste si gospodareste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
(la data 28-ian-2011 Art. 2, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 4 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
a)este necasatorita;
b)este vaduva;
c)este divortata;
d)al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e)nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)- d).
(la data 01-ian-2011 Art. 2, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 276/2010 )
(3)Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii.
(4)In sensul alin. (1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(la data 01-ian-2011 Art. 2, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 276/2010 )
(5)Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat in plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
(6)Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor.
(la data 01-ian-2011 Art. 2, alin. (6) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 276/2010 )
(7)Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.
(la data 09-aug-2006 Art. 2 din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 115/2006 )
(la data 28-ian-2011 Art. 2, alin. (7) din capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 2 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 3
(1)Au dreptul la venitul minim garantat, in conditiile prezentei legi, si sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea acestuia.
(2)Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.
(la data 28-ian-2011 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 5 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 reglementat de Art. 6 din capitolul I din Norme Metodologice din 2011 )
(3)Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
(la data 09-aug-2006 Art. 3 din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 115/2006 )
SECTIUNEA 2: Nivelul venitului minim garantat
Art. 4
(1)Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, si, incepand cu data de 1 iulie 2013, este de:
(la data 11-oct-2013 Art. 4, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 2 reglementat de Art. 8 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
a)0,271 ISR pentru persoana singura;
b)0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c)0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d)0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e)1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f)cate 0,070 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.
(2)Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:
a)0,283 ISR pentru persoana singura;
b)0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c)0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d)0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e)1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f)cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.
(la data 01-iul-2013 Art. 4 din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 42/2013 )
SECTIUNEA 3: Stabilirea cuantumului ajutorului social
(la data 28-ian-2011 capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 56 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 53 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 5
(la data 11-oct-2013 Art. 5 din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 15 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4, transformate in lei, si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calculul in lei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului.
(la data 01-iul-2013 Art. 5, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 42/2013 )
(2)Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 10 lei, se acorda 10 lei.
(la data 10-iun-2009 Art. 5, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 57/2009 )
Art. 6
(1)Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.
(la data 28-ian-2011 Art. 6, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 16 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(2)Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
(3)Fac exceptie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de pana la 50 lei/luna; pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in prima luna de plata.
(4)Orele de munca prevazute la alin. (2) se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(5)Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus.
(6)Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la alin. (2) poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca.
(7)Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.
(la data 01-ian-2011 Art. 6, alin. (7) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 276/2010 )
(8)Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la alin. (7), lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local.
(la data 01-ian-2011 Art. 6, alin. (8) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 276/2010 )
(9)Documentele prevazute la alin. (8) se transmit agentiilor pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in luna urmatoare aprobarii acestora prin hotarare a consiliului local.
(la data 01-ian-2011 Art. 6, alin. (8) din capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 276/2010 )
Art. 7
(1)Persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
(la data 01-iul-2013 Art. 7, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 42/2013 )
Art. 71
(1)Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a)are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
b)nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
c)are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.
(2)Incapacitatea fizica si psihica este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.
Art. 72
Face exceptie de la indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) si a conditiei prevazute la art. 7 alin. (1) persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a)asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
(la data 01-ian-2011 Art. 7^2, litera A. din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 276/2010 )
b)asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
(la data 01-ian-2011 Art. 7^2, litera B. din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 276/2010 )
c)participa la un program de pregatire profesionala;
d)este incadrata in munca.
(la data 09-aug-2006 Art. 7 din capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 6. din Legea 115/2006 )
Art. 8
(la data 11-oct-2013 Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 11-oct-2013 Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 17 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 01-feb-2012 Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 22 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a bugetului personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 17-iun-2014 Art. 8, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. III din Legea 18/2014 )
(2)In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, aceasta nu beneficiaza de ajutor social.
(la data 01-feb-2012 Art. 8, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(3)Lista prevazuta la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si se poate actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(la data 11-oct-2013 Art. 8, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(4)In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie.
(la data 01-feb-2012 Art. 8, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Art. 21 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
*) Se aplica:
a)incepand cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu aceasta data;
b)incepand cu data la care se implineste termenul prevazut la art. 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile ulterioare, in cazul drepturilor stabilite prin dispozitie a primarului pana la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai tarziu de 31 martie 2012.
(la data 01-ian-2012 Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
SECTIUNEA 4: Stabilirea si plata ajutorului social
(la data 01-feb-2012 capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 57 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 9
(la data 11-oct-2013 Art. 9 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 02-apr-2012 Art. 9 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de anexa 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 Art. 9 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 13 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 Art. 9 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 20-dec-2006 Art. 9 din capitolul I, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din Ordinul 920/2006 )
(1)Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.
(2)Existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
(3)Cererea si declaratia pe propria raspundere, prevazute la alin. (1), se semneaza si se inainteaza de catre reprezentantul familiei.
(4)Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptatite.
(5)In situatiile prevazute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigura cresterea si ingrijirea copiilor, daca aceasta are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
(6)Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
(la data 09-aug-2006 Art. 9 din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 115/2006 )
Art. 10
(la data 28-ian-2011 Art. 10 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 10 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul.
(2)In cazul cetatenilor straini sau apatrizi, documentele prevazute la alin. ("i) se depun la primarul localitatii in a carei raza teritoriala acestia isi au resedinta sau, dupa caz, domiciliul.
(3)In cazul persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2), cererea se inregistreaza la primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala traiesc acestea.
(4)Cererea si declaratia pe propria raspundere se intocmesc potrivit modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 09-aug-2006 Art. 10 din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 115/2006 )
Art. 11
(la data 20-dec-2006 Art. 11 din capitolul I, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din Ordinul 920/2006 )
(1)Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii.
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 12 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(2)In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(3)Ancheta sociala se efectueaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 02-apr-2012 Art. 11, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de anexa 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(4)Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(5)Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine si persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (5) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
(6)In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.
(la data 09-aug-2006 Art. 11 din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 115/2006 )
(la data 28-ian-2011 Art. 11, alin. (6) din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 14, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 12
(la data 11-oct-2013 Art. 12 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 24 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2)In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3)Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
(4)Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
(5)Primarul si secretarul unitatii administrativ-teritoriale raspund, in conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.
(la data 01-ian-2011 Art. 12, alin. (5) din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 276/2010 )
Art. 13
(la data 28-ian-2011 Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 25 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului si se comunica atat noului titular al ajutorului social, cat si celui inlocuit.
(2)In cazul in care schimbarea titularului este ceruta de membrii familiei, dispozitia primarului se comunica si acestora.
Art. 131
(la data 11-oct-2013 Art. 13^1 din capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, prin decizie a directorului.
(2)Emiterea deciziei prevazute la alin. (1) are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social si a declaratiei pe propria raspundere, precum si de copia fisei de calcul. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3)Pana la data de 5 a fiecarei luni, primarul are obligatia de a transmite la agentia teritoriala, pentru luna anterioara, urmatoarele:
a)documentele prevazute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe baza de borderou, al carui model este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
b)situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata;
c)documentele privind situatia lunara cu activitatile realizate din planul de actiuni sau de lucrari de interes local.
(4)Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) lit. b) reprezinta document de plata si se transmite atat in original, semnat de primar, cat si in format electronic. Modelul situatiei centralizatoare este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(la data 01-ian-2011 Art. 13^1 din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 276/2010 )
Art. 132
(1)Plata ajutorului social se realizeaza, dupa caz, in functie de optiunea beneficiarului, pe baza de mandat postal, in cont curent personal sau in cont de card.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plata. Modul de organizare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3)In cazul platii dreptului de ajutor social prin mandat postal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc in conditiile prevazute de legea bugetara anuala pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
(la data 01-ian-2012 Art. 13^2, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(4)In cazul achitarii ajutorului social in cont curent personal sau in cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(5)Comisionul bancar prevazut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat si va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
(6)Fondurile necesare achitarii cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor si a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din aceleasi fonduri din care se suporta plata ajutorului social.
(la data 01-ian-2011 Art. 13^1 din capitolul I, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 276/2010 )
SECTIUNEA 5: Obligatiile beneficiarilor de ajutor social
(la data 11-oct-2013 capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 36 din capitolul II, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 11-oct-2013 capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 29 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 14
(1)Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
(la data 28-ian-2011 Art. 14, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 27, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
(2)In cazul in care modificarile nu conduc la majorari sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifica.
(3)Modificarea cuantumului sau incetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
(4)Pentru situatiile prevazute la alin. (1), dispozitiile art. 11 si 12 se aplica in mod corespunzator.
(la data 09-aug-2006 Art. 14 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 115/2006 )
Art. 141
(1)Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligatia de a depune, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, care va contine obligatoriu datele de identificare ale titularului si membrilor familiei. Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(la data 14-oct-2012 Art. 14^1, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 166/2012 )
(la data 28-dec-2012 Art. 14^1, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 27, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
(2)Personalul prevazut la art. 11 alin. (3) verifica mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului social pe baza declaratiei pe propria raspundere si a adeverintei eliberate de autoritatea competenta, precum si a informatiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primariei cu privire la bunurile mobile si imobile detinute de familia beneficiara.
(21)In vederea verificarii informatiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul poate solicita administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala se afla situata primaria eliberarea unui document care sa ateste situatia veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitanta/solicitante. Administratiile finantelor publice sunt obligate sa furnizeze informatiile necesare in baza listei cu persoane si datele de identificare ale acestora, transmisa de primar.
(la data 01-ian-2012 Art. 14^1, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(3)In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(la data 14-oct-2012 Art. 14^1, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 166/2012 )
(31)In situatia in care beneficiarii de ajutor social sunt si beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) si ancheta sociala prevazuta la alin. (3) se efectueaza o singura data, pentru ambele beneficii de asistenta sociala acordate.
(la data 14-oct-2012 Art. 14^1, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 166/2012 )
(la data 11-oct-2013 Art. 14^1, alin. (3^1) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 28 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
(4)In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale prevazute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).
(5)Neindeplinirea de catre titularul ajutorului social a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea obligatiei, prin dispozitie a primarului.
(6)In cazul in care se constata situatii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau incetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o noua dispozitie scrisa.
(la data 01-ian-2011 Art. 14^1 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 276/2010 )
(la data 28-ian-2011 Art. 14^1, alin. (6) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 32 din capitolul II, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2011 )
Art. 15
(la data 11-oct-2013 Art. 15 din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 27 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 20-dec-2006 Art. 15, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 920/2006 )
(la data 20-dec-2006 Art. 15, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 2 din Ordinul 920/2006 )
(1)Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).
(2)Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca vor transmite primarilor si agentiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala.
(la data 11-oct-2013 Art. 15, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 30 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 11-oct-2013 Art. 15, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 31 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2011 )
(3)Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin. (2), primarii au obligatia de a transmite lunar, in termenul prevazut la art. 131 alin. (3), lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social atat la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca, cat si la agentia teritoriala.
(4)Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii ajutorului social.
(la data 01-iul-2013 Art. 15 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 42/2013 )
Art. 16
Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
(la data 01-ian-2011 Art. 16 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 276/2010 )
Art. 161
(1)Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, familiile si persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel putin 6 luni, au obligatia sa isi achite impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior.
(3)Pentru beneficiarii ajutorului social prevazuti la alin. (1) care nu si-au achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea.
(4)In situatia in care, pana la data de 31 martie a fiecarui an, primarul constata ca nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), acesta suspenda, prin dispozitie, dreptul la ajutorul social pe o perioada de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie.
(5)Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (4) atrage reluarea, prin dispozitia primarului, a dreptului la ajutorul social, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.
(6)In situatia in care, dupa termenul prevazut la alin. (4), nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), dreptul la ajutorul social inceteaza prin dispozitia primarului.
(7)Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este conditionata de obligatia prevazuta la alin. (1).
(la data 14-oct-2012 Art. 16^1 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 166/2012 )
Art. 162
(1)In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta lege.
(2)In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de bugetele locale, suspendarea prevazuta la art. 161 alin. (4) se aplica numai familiilor si persoanelor singure care pana la data verificarii nu si-au achitat obligatiile inclusiv in conditiile alin. (1).
Art. 163
In situatia in care pe perioada suspendarii prevazute la art. 161 alin. (4) intervine o alta situatie de suspendare, iar titularul aduce in aceasta perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada in care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu exceptia celei prevazute la art. 18 si 201. Daca intervine o situatie de incetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii si data incetarii acordarii acestora.
(la data 14-oct-2012 Art. 16^1 din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 5. din Legea 166/2012 )
Art. 17
(1)Dispozitiile primarului prevazute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 141 alin. (5) si (6) si art. 161 alin. (3)-(5) se comunica agentiei teritoriale in termenul prevazut la art. 131 alin. (3), pe baza de borderou.
(la data 01-ian-2012 Art. 17, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(2)Pe baza dispozitiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul agentiei teritoriale emite, dupa caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum si de suspendare a platii ajutorului social. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice.
(la data 11-oct-2013 Art. 17, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 33 din capitolul II, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2011 )
(3)Decizia prevazuta la alin. (2) se comunica titularului in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia si se aplica incepand cu luna urmatoare emiterii.
(la data 01-ian-2011 Art. 17 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 276/2010 )
Art. 18
(1)Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv, in urmatoarele situatii:
a)in situatia in care agentia teritoriala constata, pe baza documentelor transmise de primar prevazute la art. 131 alin. (3), ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
b)pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social;
c)in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor.
d)in situatia in care pe baza informatiilor transmise de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si de inspectoratele teritoriale de munca, potrivit art. 15, se constata ca persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).
(la data 01-iul-2013 Art. 18, alin. (1), litera C. din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 42/2013 )
(2)Plata ajutorului social se suspenda in conditiile alin. (1), incepand cu luna urmatoare celei in care s-a facut constatarea.
(3)In situatia prevazuta la alin. (1), directorul agentiei teritoriale solicita primariei, in a carei raza teritoriala locuieste familia sau persoana singura, verificarea situatiei.
(4)Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, dupa caz, in acelasi cuantum sau in cuantum modificat, pe baza de cerere inregistrata la agentia teritoriala, daca cele constatate nu conduc la incetarea dreptului.
(la data 14-oct-2012 Art. 18 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 166/2012 )
Art. 19
(la data 01-feb-2012 Art. 19 din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 34 din capitolul II, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2011 )
Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute la art. 141 alin. (1) si art. 15 alin. (1), in luna urmatoare celei in care s-a produs suspendarea efectiva a platii, sau efectuarea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) are ca efect reluarea platii drepturilor incepand cu luna urmatoare.
(la data 01-ian-2011 Art. 19 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 276/2010 )
Art. 20
(la data 11-oct-2013 Art. 20 din capitolul I, sectiunea 5 reglementat de Art. 35 din capitolul II, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Dreptul la ajutor social inceteaza in urmatoarele situatii:
a)in cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;
b)in cazul in care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate si, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii, nu au fost indeplinite obligatiile prevazute la art. 6 alin. (2), art. 141 alin. (1) si la art. 15 alin. (1);
c)in cazul in care, dupa verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) se constata ca beneficiarul ajutorului social nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;
(la data 14-oct-2012 Art. 20, alin. (1), litera C. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 166/2012 )
d)in cazul in care, pe parcursul acordarii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuza sa furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (4).
e)in cazul in care beneficiarii nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 161.
(la data 01-ian-2012 Art. 20, alin. (1), litera D. din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(2)Incetarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(3)In situatia prevazuta la alin. (2), primarul, in termenul prevazut la art. 131 alin. (3), transmite agentiei teritoriale dispozitiile de incetare a dreptului la ajutor social, pe baza de borderou.
(4)Incetarea platii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, pe baza documentelor prevazute la alin. (3), incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat situatiile prevazute la alin. (1).
(5)Decizia directorului agentiei teritoriale se comunica titularului in termen de 30 de zile de la data emiterii.
(la data 01-ian-2011 Art. 20 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 276/2010 )
Art. 201
(1)In cazul in care se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora, primarul emite dispozitie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agentiei teritoriale in vederea emiterii deciziei de suspendare a platii ajutorului social si verifica cauzele care au generat aceasta situatie.
(2)In situatia in care, in urma verificarii prevazute la alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul in continuare la ajutorul social in cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, pe baza de cerere inregistrata la agentia teritoriala.
(3)In cazul in care, in urma verificarii prevazute la alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul la un ajutor social in suma mai mare sau, dupa caz, mai mica, noul cuantum se stabileste printr-o noua dispozitie scrisa a primarului.
(la data 01-ian-2011 Art. 20^1 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 276/2010 )
Art. 21
(1)Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2)Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de catre agentia teritoriala, prin decizie a directorului, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la emitere.
(la data 01-ian-2011 Art. 21, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 276/2010 )
(3)Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(la data 01-ian-2011 Art. 21, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 276/2010 )
(4)Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.
(la data 09-aug-2006 Art. 21 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 115/2006 )
(la data 25-feb-2003 capitolul II abrogat de Art. 26, litera A. din capitolul V din Ordonanta urgenta 5/2003 )
(la data 01-ian-2011 capitolul II^1 abrogat de Art. I, punctul 19. din Legea 276/2010 )
(la data 03-iul-2010 Art. 25 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 15, alin. (1), litera J. din Legea 118/2010 )
(la data 03-iul-2010 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 15, alin. (1), litera J. din Legea 118/2010 )
(la data 01-ian-2011 capitolul III abrogat de Art. I, punctul 19. din Legea 276/2010 )
CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 261
(la data 28-ian-2011 Art. 26^1 din capitolul IV reglementat de Art. 49 din capitolul IV din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Persoana singura beneficiara de ajutor social, precum si persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare sociala de sanatate, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile legii.
(2)Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plateste de catre agentiile teritoriale si se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra cuantumului ajutorului social.
(3)Agentiile teritoriale au obligatia, lunar, sa vireze caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 262
(la data 28-dec-2012 Art. 26^2 din capitolul IV reglementat de Art. 50 din capitolul IV din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Incepand cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, in cazul beneficiarilor de ajutor social, se plateste de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2)Prima obligatorie se asigura din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispozitie a primarului.
(3)Procedura de plata a primei obligatorii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 27
(la data 28-ian-2011 Art. 27 din capitolul IV reglementat de Art. 51 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2)Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitatile prevazute la art. 6 alin. (2), se suporta din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(3)Lunar, pana la data de 15 a lunii, agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pe baza borderourilor prevazute la art. 131 alin. (3), fundamentarea necesarului de credite pentru plata ajutorului social.
(4)Pe baza fundamentarilor prevazute la alin. (3), Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pana la data de 20 a fiecarei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.
(la data 01-ian-2011 Art. 27 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 276/2010 )
Art. 28
(1)Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si pentru alte situatii deosebite datorate starii de sanatate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala, precum si in alte situatii stabilite prin hotarare a Guvernului, care va cuprinde si procedura si/sau conditiile de acordare.
(la data 01-ian-2012 Art. 28, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(la data 11-oct-2013 Art. 28, alin. (1) din capitolul IV reglementat de capitolul III din Norme Metodologice din 2011 )
(11)Ajutoarele de urgenta acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi de asistenta sociala.
(la data 07-dec-2011 Art. 28, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 110/2011 )
(2)Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarare a consiliului local.
(la data 01-ian-2012 Art. 28, alin. (3) din capitolul IV abrogat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(4)In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea. Ajutorul se acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
(la data 01-ian-2012 Art. 28, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(5)Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de primari, prevazut la alin. (2), precum si ajutoarele prevazute la alin. (4) se suporta din bugetul local.
(6)Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de Guvern, prevazut la alin. (1), se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(la data 09-aug-2006 Art. 28 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 115/2006 )
Art. 281
(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
a)nesesizarea primarului de catre secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, a situatiilor in care nu se respecta termenele prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2) si art. 141 alin. (3);
b)neindeplinirea de catre primar a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (4) si alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) si (4), art. 141 alin. (3), art. 16 art. 17 alin. (1) si art. 20 alin. (3).
(la data 01-ian-2012 Art. 28^1, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
(2)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei urmatoarele fapte:
a)neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2) si (3) si art. 141 alin. (3);
(la data 01-ian-2012 Art. 28^1, alin. (2), litera A. din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
b)neindeplinirea de catre agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (2).
(3)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei neindeplinirea de catre titularul ajutorului social a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (1) si art. 141 alin. (1).
(4)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:
a)de catre organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2);
(la data 01-ian-2012 Art. 28^1, alin. (4), litera A. din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
b)de catre primari sau persoanele imputernicite in acest scop de acestia, in cazul contraventiei prevazute la alin. (3).
(5)Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1)-(3) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(6)Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1)-(3), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(7)Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1)-(3), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8)Procesele-verbale intocmite de catre personalul anume imputernicit in conditiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse in fotocopie la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(la data 01-ian-2011 Art. 28^1 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 276/2010 )
Art. 282
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.
(la data 01-ian-2011 Art. 28^1 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 23. din Legea 276/2010 )
Art. 29
(1)La stabilirea altor drepturi si obligatii nu se iau in considerare ajutoarele sociale si alocatiile prevazute in prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.
(2)Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executarii silite, in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu, precum si pentru plata obligatiilor legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.
(la data 01-ian-2012 Art. 29, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta 124/2011 )
Art. 30
(la data 28-ian-2011 Art. 30 din capitolul IV reglementat de Art. 52 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si deciziile corespunzatoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor incasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 01-ian-2011 Art. 30, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 276/2010 )
(2)Cererile, actiunile si caile de atac privind drepturile prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
(la data 01-ian-2011 Art. 31 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 276/2010 )
Art. 32
(la data 28-ian-2011 Art. 32 din capitolul IV reglementat de Art. 55 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
La solicitarea persoanelor directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale acorda gratuit consultanta de specialitate.
Art. 33
(1)Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
(la data 28-ian-2011 Art. 33, alin. (1) din capitolul IV reglementat de Art. 54 din capitolul V din Norme Metodologice din 2011 )
(2)Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi si transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale lunar raportul statistic privind numarul titularilor de ajutor social si platile efectuate.
(3)In baza controlului intern, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale verifica, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum si stabilirea platii ajutorului social. Neregulile constatate se sanctioneaza in conditiile legii.
(la data 01-ian-2011 Art. 33 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 276/2010 )
Art. 34
(1)Prezenta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
(2)In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 35
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
1.Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995;
2.Hotararea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996;
3.art. 5 lit. b), art. 6, 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 743/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000;
5.art. 5-13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 401 din data de 20 iulie 2001
*) In tot cuprinsul legii, sintagma "directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu sintagma "agentiile teritoriale".

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013