| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere cauta un avocat examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
curs valutar Curs valutar: 1€ = 4.5069 lei, 1$ = 3.2298 lei, 1£ = 5.3878 lei, 1CHF = 3.7092 lei, ROBOR (la 3 LUNI - 3M): 2.99%, EURIBOR (3M): 0.304% Curs oficial BNR
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Legea cadru a salarizarii unitare, actualizata in 2012
Legea 284/2010 - lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizata la data de 01/01/2012


facebook

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


 

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Incepand cu data intrării in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi răman in mod exclusiv cele prevăzute in prezenta lege.
Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, cat şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de muncă.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a Romaniei, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) Intră in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.
Art. 3. - Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
a) caracterul unitar, in sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
b) supremaţia legii, in sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;
c) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;
d) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale in baza legilor speciale anuale.
Art. 4. - In sectorul bugetar, raportul intre coeficientul de ierarhizare minim şi coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15.


 


CAPITOLUL II
Reglementări comune


 

Art. 5. - Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele:
a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;
b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare, ca principal element al caştigului salarial;
c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat şi in cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferenţierea făcandu-se in funcţie de următoarele criterii:
- cunoştinţe şi experienţă;
- complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
- judecata şi impactul deciziilor;
- influenţă, coordonare şi supervizare;
- contacte şi comunicare;
- condiţii de muncă;
- incompatibilităţi şi regimuri speciale;
d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale;
e) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare in funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.
Art. 6. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de invăţămant preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.
(4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază, indemnizaţiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in bani şi in natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului in funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea in gradaţii, in condiţiile legii, astfel incat să se incadreze in sumele aprobate cu această destinaţie in bugetul propriu.
Art. 7. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.
(2) Valoarea salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare utilizată la reincadrarea pe funcţii a personalului in anul 2011 se stabileşte prin legea privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.
Art. 8. - Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii in domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor autorităţi şi instituţii publice.


 


CAPITOLUL III


 


SECŢIUNEA 1
Elementele sistemului de salarizare


 

Art. 9. - (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, importanţa socială a muncii, condiţiile concrete in care aceasta se desfăşoară, rezultatele obţinute, precum şi cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).
(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi in bani şi in natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.
(3) In cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de incadrare, astfel incat să se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, pană la aplicarea integrală a prevederilor acesteia.
(4) Indemnizaţia lunară pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină in raport cu venitul salarial, dacă nu se prevede altfel prin lege.
Art. 10. - (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de incadrare se stabilesc prin inmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinţă, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului.
(2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii:
         
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1 1,00 56 3,89
  2 1,03 57 3,99
  3 1,05 58 4,09
  4 1,08 59 4,19
  5 1,10 60 4,29
  6 1,13 61 4,40
  7 1,16 62 4,51
  8 1,19 63 4,62
  9 1,22 64 4,74
  10 1,25 65 4,86
  11 1,28 66 4,98
  12 1,31 67 5,10
  13 1,35 68 5,23
  14 1,38 69 5,36
  15 1,41 70 5,50
  16 1,45 71 5,63
  17 1,49 72 5,77
  18 1,52 73 5,92
  19 1,56 74 6,07
  20 1,60 75 6,22
  21 1,64 76 6,37
  22 1,68 77 6,53
  23 1,72 78 6,70
  24 1,77 79 6,86
  25 1,81 80 7,03
  26 1,86 81 7,21
  27 1,90 82 7,39
  28 1,95 83 7,58
  29 2,00 84 7,76
  30 2,05 85 7,96
  31 2,10 86 8,16
  32 2,15 87 8,36
  33 2,20 88 8,57
  34 2,26 89 8,78
  35 2,32 90 9,00
  36 2,37 91 9,23
  37 2,43 92 9,46
  38 2,49 93 9,70
  39 2,56 94 9,94
  40 2,62 95 10,19
  41 2,69 96 10,44
  42 2,75 97 10,70
  43 2,82 98 10,97
  44 2,89 99 11,25
  45 2,96 100 11,53
  46 3,04 101 11,81
  47 3,11 102 12,11
  48 3,19 103 12,41
  49 3,27 104 12,75
  50 3,35 105 13,10
  51 3,44 106 13,45
  52 3,52 107 13,90
  53 3,61 108 14,15
  54 3,70 109 14,63
  55 3,79 110 15,00
(3) Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileşte anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi in cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.
(4) La data intrării in vigoare a prezentei legi, valoarea de referinţă este de 600 lei.
(5) Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare.
Art. 11. - (1) Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de incadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt prevăzuţi in anexele nr. I-VIII.
(2) Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi in anexe pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
(3) Tranşele de vechime in muncă, in funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:
- gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii;
- gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1;
- gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2;
- gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3;
- gradaţia 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4.
(4) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime in muncă se plăteşte cu incepere de la data de intai a lunii următoare celei in care s-a implinit vechimea in muncă, prevăzută la tranşa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).
(5) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime in muncă, angajatorul va lua in considerare integral şi perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
(6) Funcţiile de demnitate publică alese şi numite şi cele asimilate funcţiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare.
Art. 12. - Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.


 


SECŢIUNEA a 2-a
Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de incadrare


 

Art. 13. - (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de incadrare se diferenţiază pe funcţii in raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).
(2) In cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade in cazul studiilor superioare şi studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale in cazul funcţionarilor publici, astfel incat să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale in raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia in muncă. De regulă, se utilizează 2 sau 3 grade şi, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.
(3) In cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face, de regulă, pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime in muncă, prevăzute la art. 11.
Art. 14. - Diferenţierea salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi in intervalul 1,00, pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate, şi 15,00, pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate in stat.
Art. 15. - (1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de bază se face potrivit prevederilor art. 13, utilizandu-se, de regulă, două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, care conţin sporul de vechime in muncă la valoarea maximă.
(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabileşte de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.
(3) Persoanele care ocupă, in condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, diminuat cu 10 clase de salarizare.
(4) Persoanele care la data intrării in vigoare a prezentei legi ocupă funcţii in condiţiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani in care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, in cazul in care condiţiile de studii nu sunt indeplinite, persoanele respective vor fi incadrate pe funcţii de execuţie existente in statul de funcţii al ordonatorului de credite.
Art. 16. - (1) Personalul care s-a aflat in concediu plătit pentru creşterea şi ingrijirea copilului in varstă de pană la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii, işi păstrează gradul sau treapta profesională in care a fost incadrat anterior suspendării şi beneficiază de salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale.
(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime in muncă se stabileşte conform legilor speciale aplicabile.


 


SECŢIUNEA a 3-a
Sporuri


 

Art. 17. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, işi desfăşoară activitatea in timpul nopţii, intre orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestată in timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
Art. 18. - (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar incadrat in funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată in zilele de repaus săptămanal, de sărbători legale şi in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementările in vigoare, nu se lucrează, in cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. In cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcţii.
Art. 19. - Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.
Art. 20. - (1) Sporurile, indemnizaţiile, primele şi compensaţiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute in anexele nr. I-VIII.
(2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcţia de auditor conţine şi sporul pentru complexitatea muncii.
(3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcţia de manager public conţine şi sporul de manager public.
(4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deţinut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.
(5) Incepand cu data intrării in vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii in acest domeniu, in loc de majorarea de pană la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de pană la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi in total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).
(6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de pană la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi in total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).
___________
*) Potrivit art. II, art. 11, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, in anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.


 

(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileşte procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).
___________
*) Potrivit art. II, art. 11, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, in anul 2012, prevederile art. 20 alin. (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.


 

(8) In anul 2011 prevederile alin. (6) şi (7) nu se aplică.
Art. 21. - Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut in anexele nr. I-VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, invăţămant, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărare a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
___________
*) Potrivit art. II, art. 12, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă şi personalului nou-incadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate in condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea in anul 2012, numai in măsura in care acesta işi desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare in plată.
*) Potrivit art. II, art. 12, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică incepand cu data de 1 ianuarie 2013.


 

Art. 22. - (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de incadrare, după caz.
(2) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de incadrare.
(3) Prin hotărari ale Guvernului se pot aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică personalului trimis in misiune in străinătate.


 


SECŢIUNEA a 4-a
Premii


 

Art. 23. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut in statul de funcţii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite in activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile următoare, in cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite şi in limita individuală a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcţiei de bază/a două salarii lunare ale funcţiei de bază pe an, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.


 


SECŢIUNEA a 5-a
Alte drepturi


 

Art. 24. - (1) In cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai in condiţiile in care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. In astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).
Art. 25. - (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, dacă in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(2) In mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(3) In perioada prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Art. 26. - (1) Incadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărari ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.
(2) In situaţia in care promovarea personalului bugetar in funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent in statul de funcţii.
(3) In situaţia in care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice in funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior.
(4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărare a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
___________
Pus in aplicare prin Regulament din 23/03/2011 incepand cu 31.03.2011.


 

(5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori in ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
(6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi pot stabili şi alte criterii de evaluare in funcţie de specificul domeniului de activitate.
___________
Pus in aplicare prin Criteriu din 11/05/2011 incepand cu 30.05.2011.


 

(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale şi care se aprobă prin hotărare a Guvernului sau alte acte normative specifice.
___________
Pus in aplicare prin Regulament din 23/03/2011 incepand cu 31.03.2011.


 

(8) Ordonatorul principal de credite, in raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii in completarea celor prevăzute la alin. (7).
Art. 27. - In baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).
Art. 28. - (1) Autorităţile, instituţiile publice şi unităţile bugetare pot include in statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.
(2) Salariile de bază ale personalului incadrat in funcţii specifice, care nu sunt prevăzute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute in anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţionarii publici.
Art. 29. - Personalul bugetar trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice in domeniu.
Art. 30. - (1) Soluţionarea contestaţiilor in legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă in termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile in termen de 10 zile lucrătoare.
(4) Impotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei in scris.
Art. 31. - (1) Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, in cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să indeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.


 


CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale


 

Art. 32. - Nivelul coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare prevăzut in prezenta lege va fi revizuit periodic in funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii din Romania, astfel incat salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, in limita sustenabilităţii financiare.
Art. 33. - (1) La data intrării in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime in muncă avute in luna decembrie 2010 pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia.
(2) La funcţiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reincadrarea personalului se va face la gradul deţinut.
(3) La funcţiile de conducere unde sunt prevăzute două grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare se stabileşte de ordonatorul principal de credite in funcţie de responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare fişei postului.
Art. 34. - (1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat in echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării in vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu pană la 75%, iar incepand cu 1 ianuarie 2011, in locul majorării de pană la 75%, de o majorare de pană la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte in care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale in vigoare şi fără a depăşi in total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).
(2) Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi in conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate in cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituţiei publice nominalizat in echipele de proiect sunt reflectate corespunzător in cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituţiei nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan in cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.
(4) Numărul de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate in echipele de proiect, este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, astfel:
a) 5 persoane pentru un proiect;
b) 8 persoane pentru două proiecte;
c) 10 persoane pentru 3 proiecte;
d) 12 persoane pentru 4 proiecte;
e) 30 de persoane pentru un număr cuprins intre 5 şi 10 proiecte;
f) 40 de persoane pentru un număr cuprins intre 11 şi 19 proiecte;
g) maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.
(5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate in echipele de proiect finanţate din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanţare.
(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat in cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
(7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, de la data intrării in vigoare a prezentului articol.
(8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită in contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite in cadrul căruia este organizată echipa de proiect.
(9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor şi inalţilor funcţionari publici şi nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanţatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile şi cu procentul de cofinanţare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.
(11) Conducătorul instituţiei are obligaţia de a se asigura de respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate in cadrul instituţiei pe care o conduce.
Art. 35. - La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse, se constituie fondul Preşedintelui Romaniei, fondul preşedintelui Senatului, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, fondul primului-ministru, care se aprobă anual prin buget, in limita sumei maxime de 500 mii lei.
Art. 36. - Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa răman in vigoare.
Art. 37. - (1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi in bani sau in natură care excedează prevederilor prezentei legi.
(2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii in instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal incheiate, pană la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
(3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal incheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează in funcţie de modul de organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 38. - Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor la incadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Art. 39. - La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) alin. (1) al art. 50 şi alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alin. (7) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor romani care işi desfăşoară activitatea in cadrul unităţilor de management de proiect, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare;
d) alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare;
f) alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
g) alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Roman, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
h) alin. (2) al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de invăţămant care organizează pe langă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2004;
j) alin. (1) şi (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale romaneşti din străinătate, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
k) alin. (3) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;
l) alin. (3) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
m) alin. (2) al art. 262 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
n) alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
o) art. 241 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
p) alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare;
q) art. 10 şi anexa nr. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare;
r) art. 23 şi 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pană la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici in anul 2007, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare;
s) alin. (1) al art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe langă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
t) alin. (3) al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
u) alin. (2) al art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009;
v) art. 302 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază in sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;
x) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reincadrare in funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri in domeniul bugetar, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010;
y) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
Art. 40. - La data intrării in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 94, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(21) Nu se află in situaţie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis in condiţiile legii, să reprezinte interesele statului in legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, in condiţiile rezultate din actele normative in vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis in condiţiile legii, să participe in calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare;
c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, in condiţiile expres prevăzute de actele normative in vigoare."
2. La articolul 94, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
"(22) Nu se află in situaţie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate in cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată in cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă."
3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 96. - (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi in domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului."
Art. 41. - La data intrării in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 63. - In carieră, funcţionarul public poate promova in funcţia publică, in condiţiile legii. Promovarea in clasă şi promovarea in grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant."
2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.
3. Articolul 67 se abrogă.
4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.
5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) retrogradarea in funcţia publică pe o perioadă de pană la un an."
Art. 42. - La data intrării in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - Calitatea de funcţionar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, cu excepţia funcţiilor şi activităţilor didactice din invăţămantul superior, cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică, precum şi cu excepţia funcţiilor exercitate in domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public parlamentar, potrivit fişei postului."
2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) in cadrul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale din sectorul public;".
3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) In situaţia in care nu există un post vacant, promovarea funcţionarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcţii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior, prin examen, in condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2)."
4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Funcţionarul public parlamentar poate fi promovat temporar intr-o funcţie publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, in condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).
(3) In perioada prevăzută la alin. (2), funcţionarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei pe care o ocupă temporar."
5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Cu 5 zile inaintea plecării in concediul de odihnă, funcţionarul public parlamentar primeşte indemnizaţia de concediu, care nu poate fi mai mică decat suma rezultată din cumularea salariului de bază şi a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării in concediul de odihnă."
Art. 43. - La data intrării in vigoare a prezentei legi, Hotărarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) dezvoltarea carierei - evoluţia ansamblului situaţiilor juridice şi efectelor produse, prin mobilitate şi promovare intr-o funcţie publică superioară, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public şi pană in momentul incetării acestui raport;".
2. La articolul 127, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care se promovează;".
3. Articolul 153 se abrogă.
4. La anexa nr. 6 "Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici", primul rand din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat ........
Funcţia publică ..........
Data ultimei promovări ............"
Art. 44. - La data intrării in vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 51. - Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi in domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului."
Art. 45. - La data intrării in vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează:
"Art. II. - (1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se majorează, pe perioada cat işi desfăşoară activitatea in domeniul gestionării asistenţei financiare comunitare, cu 10 pană la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, in funcţie de indeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi fără a depăşi in total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice."
Art. 46. - Prezenta lege intră in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 34 şi 35, care intră in vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 47. - Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta lege.


 

Această lege a fost adoptată in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia Romaniei, republicată, in urma angajării răspunderii Guvernului in faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, in şedinţa comună din 14 decembrie 2010.
 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,    ROBERTA ALMA ANASTASE                  PETRU FILIP  
Bucureşti, 28 decembrie 2010.
Nr. 284.


 


ANEXA Nr. I


 


FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"


 


CAPITOLUL I


 

A. Salarizarea funcţionarilor publici
a) Funcţii corespunzătoare categoriei inalţilor funcţionari publici
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*)
  Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Prefect S 90 9,00 94 9,94
  2. Secretar general S 88 8,57 92 9,46
  3. Subprefect/şef departament S 87 8,36 91 9,23
  4. Secretar general adjunct S 86 8,16 90 9,00
  5. Inspector guvernamental/comisar general S 86 8,16 90 9,00
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.
b) Funcţii publice de conducere
                               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
  Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti S -   -   85 7,96 91 9,23 -   -  
  2. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti S -   -   83 7,58 87 8,36 -   -  
  3. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu pană la 150.000 locuitori S -   -   81 7,21 85 7,96 -   -  
  4. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale                          
  - municipiu categoria I S -   -   -   -   76 6,37 80 7,03
  - municipiu categoria II S -   -   -   -   75 6,22 79 6,86
  - oraş categoria I S -   -   -   -   74 6,07 78 6,70
  - oraş categoria II S -   -   -   -   72 5,77 76 6,37
  - oraş categoria III S -   -   -   -   70 5,50 74 6,07
  - comună (cu peste 7.000 locuitori) S -   -   -   -   70 5,50 74 6,07
  - comună (intre 3000-7000 locuitori) S -   -   -   -   68 5,23 72 5,77
  - comună (pană la 3000 locuitori) S -   -   -   -   66 4,98 70 5,50
  5. Director general1), inspector şef de stat, inspector general de stat S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37
  6. Arhitect-şef2) S -   -   77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22
  7. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
  8. Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ, comisar şef secţie, director executiv S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
  9. Director adjunct, contabil-şef, inginer- şef, inspector-şef adjunct, şef sector, comisar-şef adjunct, comisar-şef secţie divizie, director executiv adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
  10. Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş, arhitect şef la nivel de oraş S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
  11. Şef birou, şef oficiu, şef administraţie financiară - nivel comună S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23
1) Funcţia publică locală se utilizează, in condiţiile legii, in cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.
2) Funcţia publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.


 

NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

c) Funcţii publice generale de execuţie
                   
  Nr. crt. Funcţia, gradul profesional Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27
  grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49
  grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15
  2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89
  grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20
  grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90
  grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
  3. Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32
  grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68
  grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45
  grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
  4. Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64
  grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49
  grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35
  grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19
NOTE:
1. Pentru funcţia de consilier juridic din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului in relaţia cu terţii, precum şi cei implicaţi in finalizarea procesului legislativ, se adaugă incă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.
2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

d) Funcţii publice specifice de execuţie
                   
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Consilier parlamentar S 70 5,50 -   -  
  2. Expert parlamentar S 67 5,10 -   -  
  3. Consultant parlamentar S 54 3,70 -   -  
  4. Şef cabinet S 50 3,35 -   -  
  5. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 -   -  
  6. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 -   -  
  7. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 -   -  
  8. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice, grad profesional superior S 67 5,10 -   -  
  9. Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -  
  grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -  
  grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -  
  grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -  
  10. Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -  
  grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -  
  grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -  
  grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -  
  11. Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 -  
  grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 -  
  grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 -  
  grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -  
  12. Comisar, grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 -  
  grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 -  
  grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 -  
  grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 -  
  13. Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior S 63 4,62 -   -  
  grad profesional principal S 47 3,11 -   -  
  grad profesional asistent S 42 2,75 -   -  
  grad profesional debutant S 24 1,77 -   -  
  14. Analist evaluare-examinare; grad profesional superior S 61 4,40 -   -  
  grad profesional principal S 45 2,96 -   -  
  grad profesional asistent S 40 2,62 -   -  
  grad profesional debutant S 24 1,77 -   -  
NOTE:
1. In Compartimentul inspecţie şi pază ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcţia de inspector ecolog in locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog in locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi in mod corespunzător la nivelul funcţiei inlocuite.
2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate in domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilităţi.
3. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu pană la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.
4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

e) Funcţii publice specifice de manager public
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Manager public, grad profesional superior S 82 7,39
    grad profesional principal S 80 7,03
    grad profesional asistent S 77 6,53
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
___________
*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei inalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.
**) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor infiinţate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ.
***) Funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor infiinţate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.


 

B. Reglementări specifice funcţionarilor publici
Art. 1. - (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de pană la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate in acest sens.
Art. 2. - Funcţionarii publici care, in condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei inalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.
Art. 3. - Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare in cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.
Art. 4. - (1) Inalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea intr-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care indeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică in care vor fi numiţi.
(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică in care vor fi numiţi.
Art. 5. - (1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă in domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, incadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, in condiţiile legii, intr-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.
(2) In situaţia in care salariul de bază stabilit in condiţiile alin. (1) este mai mic decat cel avut anterior promovării, funcţionarul public işi menţine salariul de bază avut anterior promovării in clasă.
Art. 6. - (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică in care vor fi redistribuiţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică in mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărarea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.
Art. 7. - (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:
a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe in cadrul unor comisii organizate in condiţiile legii;
b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite in condiţiile legii.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă in condiţiile şi limitele prevăzute in actele normative prin care sunt reglementate.


 


CAPITOLUL II


 

A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora


 

1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere
                               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii**) Administraţia publică locală Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
  Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Secretar general S 86 8,16 90 9,00 -   -   -   -  
  2. Secretar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 -   -   -   -  
  3. Şef departament S 85 7,96 89 8,78 -   -   -   -  
  4. Director general, inspector de stat şef, inspector general S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
  5. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
  6. Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
  7. Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
  8. Şef serviciu, şef secţie, preşedinte federaţie S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23
  9. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu, secretar general federaţie S 76 6,37 80 7,03 68 5,23 72 5,77 64 4,74 66 4,98
NOTE:
1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru administraţia publică centrală de specialitate se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decat cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.
2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
                   
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii**) Administraţia publică locală Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Auditor gradul I A S 67 5,10 53 3,61 45 2,96
    gradul I S 52 3,52 43 2,82 36 2,37
  gradul II S 46 3,04 33 2,20 31 2,10
  2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
    gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
  gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
  debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
  3. Consilier juridic gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
    gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
  gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
  debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
  4. Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 42 2,75 37 2,43 32 2,15
    gradul I SSD 32 2,15 26 1,86 20 1,60
  gradul II SSD 20 1,60 17 1,49 14 1,38
  debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
  5. Referent IA M 31 2,10 21 1,64 19 1,56
    I M 22 1,68 17 1,49 15 1,41
  II M 18 1,52 13 1,35 11 1,28
  debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19
  6. Agent agricol I M -   -   20 1,60
    II M; G -   -   13 1,35
  debutant M; G -   -   8 1,19
NOTE:
1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor, iar pentru funcţiile de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
2. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la administraţia publică locală se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizandu-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
3. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărare a Guvernului.
4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, in condiţiile legii, in funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite in fişa postului, intre limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.
5. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu pană la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.
6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

2. Funcţii specifice unor ministere
1. MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Salarii de bază pentru personalul care indeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice


 

a) Funcţii de conducere
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general cu rang de ministru consilier S 89 8,78 91 9,23
  2. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic S 88 8,57 90 9,00
  3. Director cu rang de secretar economic I S 88 8,57 90 9,00
  4. Director adjunct cu rang de secretar economic I S 84 7,76 86 8,16
  5. Şef serviciu cu rang de secretar economic II S 80 7,03 82 7,39
  6. Şef birou cu rang de secretar economic II S 75 6,22 77 6,53
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Ministru consilier S 80 7,03
  2. Consilier economic S 79 6,86
  3. Secretar economic I S 76 6,37
    II S 68 5,23
  III S 65 4,86
  4. Ataşat economic S 63 4,62
  5. Referent transmitere I M 42 2,75
    II M 38 2,49
  III M 34 2,26
  debutant M 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

2. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 42 2,75
    gradul II SSD 32 2,15
  gradul III SSD 20 1,60
  debutant SSD 12 1,31
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

3. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR


 

1. Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  1. Arhivist gradul IA S 61 4,40
    gradul I S 46 3,04
  gradul II S 40 2,62
  debutant S 24 1,77
  2. Arhivist gradul IA SSD 42 2,75
    gradul I SSD 32 2,15
  gradul II SSD 20 1,60
  debutant SSD 12 1,31
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  3. Arhivar IA M 31 2,10
    I M 22 1,68
  II M 18 1,52
  debutant M 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

2. Funcţii specifice Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
a) Funcţii de conducere
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general S 97 10,70 101 11,81
  2. Director general adjunct S 94 9,94 99 11,25
  3. Director oficiu S 92 9,46 97 10,70
  4. Director S 92 9,46 97 10,70
  5. Şef serviciu S 82 7,39 93 9,70
  6. Şef birou S 80 7,03 90 9,00
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1 Consilier al directorului general S 80 7,03
  2 Registrator de carte funciară gr. IA S 80 7,03
  3 Registrator de carte funciară gr. I S 76 6,37
  4 Registrator de carte funciară gr. II S 72 5,77
  5 Asistent registrator principal gr. IA S 68 5,23
  6 Asistent registrator principal gr. I S 61 4,40
  7 Asistent registrator principal gr. II S 57 3,99
  8 Asistent registrator principal debutant S 33 2,20
  9 Specialist GIS/IT IA S 80 7,03
  10 Specialist GIS/IT I S 76 6,37
  11 Specialist GIS/IT II S 72 5,77
  12 Specialist GIS/IT debutant S 40 2,62
  13 Consilier cadastru gr. IA S 80 7,03
  14 Consilier cadastru gr. I S 76 6,37
  15 Consilier cadastru gr. II S 72 5,77
  16 Consilier cadastru debutant S 40 2,62
  17 Subinginer cadastru gr. IA SSD 58 4,09
  18 Subinginer cadastru gr. I SSD 54 3,70
  19 Subinginer cadastru gr. II SSD 50 3,35
  20 Subinginer cadastru debutant SSD 30 2,05
  21 Asistent registrator tr. IA M 44 2,89
  22 Asistent registrator tr. I M 40 2,62
  23 Asistent registrator tr. II M 36 2,37
  24 Asistent registrator debutant M 26 1,86
  25 Tehnician cadastru tr. IA M 44 2,89
  26 Tehnician cadastru tr. I M 40 2,62
  27 Tehnician cadastru tr. II M 36 2,37
  28 Tehnician cadastru debutant M 26 1,86
NOTĂ:
Pentru funcţiile de execuţie la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

4. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
  1. Asistent-şef S 61 4,40
  2. Asistent-şef SSD 56 3,89
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
  3. Asistent-şef PL 53 3,61
  4. Asistent-şef M 51 3,44
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Consilier pentru afaceri europene*) S 63 4,62
___________
*) Pentru funcţia de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă incă 6 clase de salarizare succesive suplimentare.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
6. FUNCŢII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ŞI DIN UNITĂŢILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Casier trezorier I M 31 2,10
    Casier trezorier II M; G 18 1,52
  Casier trezorier; debutant M; G 8 1,19
  2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani I M; G 18 1,52
    debutant M; G 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
___________
*) Aparatul de lucru al: Parlamentului Romaniei, Administraţiei Prezidenţiale, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.
**) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor infiinţate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ, instituţiile cu atribuţii in domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.


 

B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului şi al serviciilor Parlamentului


 

Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
  Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director de cabinet S 79 6,86
  2. Şef birou senatorial, şef cabinet S 48 3,19
  3. Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 46 3,04
  4. Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 44 2,89
  5. Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 39 2,56
  6. Consilier S 68 5,23
  7. Expert S 65 4,86
  8. Consultant S 48 3,19
  9. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 25 1,81
1 Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

C. Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate


 

a) Funcţii de conducere
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general S 76 6,37 79 6,86
  2. Director general adjunct S 74 6,07 78 6,70
  3. Director S 74 6,07 78 6,70
  4. Director adjunct, contabil-şef, inginer- şef, redactor-şef, inspector-şef S 73 5,92 77 6,53
  5. Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I, redactor şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru S 70 5,50 75 6,22
  6. Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie S 67 5,10 72 5,77
  7. Preşedinte club S 58 4,09 61 4,40
  8. Vicepreşedinte club, şef complex sportiv, şef bază sportivă/secţie sportivă S 54 3,70 57 3,99
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Auditor gradul I S 53 3,61
    gradul II S 43 2,82
  2. Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 48 3,19
    gradul II S 38 2,49
    gradul III S 33 2,20
    debutant S 24 1,77
  3. Inginer, economist; specialist I A S 48 3,19
    gradul I S 38 2,49
    gradul II S 33 2,20
    debutant S 24 1,77
  4. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician- economist; I SSD 37 2,43
    II SSD 25 1,81
    III SSD 17 1,49
    debutant SSD 12 1,31
  5. Consilier juridic gradul IA S 48 3,19
    gradul I S 38 2,49
    gradul II S 33 2,20
    debutant S 24 1,77
  6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 1,68
    I M 18 1,52
    II M 14 1,38
    debutant M 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară


 

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Expert-consultant IA S 48 3,19
    I S 38 2,49
    II S 33 2,20
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare


 

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Expert gradul I S 48 3,19
    gradul II S 38 2,49
    debutant S 33 2,20
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  2. Instructor I M 22 1,68
    II M 18 1,52
    III M 14 1,38
    debutant M 8 1,19
NOTE:
1. Salariile de bază prevăzute in prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.
2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

IV. Proiectare


 

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Proiectant gradul I S 48 3,19
    gradul II S 38 2,49
    gradul III S 33 2,20
    debutant S 24 1,77
  2. Subinginer cartograf I SSD 37 2,43
    II SSD 25 1,81
    III SSD 17 1,49
    debutant SSD 12 1,31
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3. Tehnician proiectant I M 22 1,68
    II*) M 18 1,52
    III*) M 14 1,38
    debutant*) M 8 1,19
*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

V. Unităţi de informatică


 

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 48 3,19
    I S 38 2,49
    II S 33 2,20
    debutant S 24 1,77
  2. Informatician, conductor tehnic; I SSD 37 2,43
    II SSD 25 1,81
    III SSD 17 1,49
    debutant SSD 12 1,31
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3. Analist (programator) ajutor IA M 22 1,68
    I M 18 1,52
    II M 14 1,38
    debutant M 8 1,19
  4. Operator, controlor date; I M 22 1,68
    II M 18 1,52
    III M 14 1,38
    debutant M 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

VI. Administraţia publică locală


 

a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale
Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Salvator montan gradul I   42 2,75
    gradul II   34 2,26
    gradul III   27 1,90
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

b) Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordinea consiliilor locale
Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă M 50 3,35
  2. Şef compartiment pentru prevenire M 48 3,19
  3. Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor M 46 3,04
  4. Specialist pentru prevenire   42 2,75
  5. Servant pompier   27 1,90
  6. Şef grupă intervenţie   40 2,62
  7. Şef echipă specializată   40 2,62
  8. Mecanic utilaj   27 1,90
  9. Conducător autospecială   27 1,90
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

D. Alte funcţii comune din sectorul bugetar


 

Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, intreţinere-reparaţii şi de deservire
a) Funcţii de conducere
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Şef formaţie muncitori   25 1,81 30 2,05
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  1. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 15 1,41
    I M; G 12 1,31
    debutant M; G 8 1,19
  2. Secretar M; G 12 1,31
  3. Secretar debutant M; G 8 1,19
  4. Administrator I M 15 1,41
    II M 12 1,31
  5. Şef depozit I M 15 1,41
    II M 12 1,31
  6. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar M; G 13 1,35
  7. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant M; G 8 1,19
  8. Şef formaţie pază/pompieri   15 1,41
  9. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier   12 1,31
  10. Maistru I   17 1,49
    II   14 1,38
  11. Şofer I   15 1,41
    II   12 1,31
  12. Muncitor calificat I   15 1,41
    II   12 1,31
    III   10 1,25
    IV   8 1,19
  13. Muncitor necalificat I   5 1,10
    II - fără sporuri   1 1,00
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

NOTE:
1. In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, incadrarea şoferilor se face ţinandu-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care il deservesc.
2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care işi desfăşoară activitatea in cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului Romaniei, Administraţiei Prezidenţiale, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu pană la 6 clase de salarizare succesive.


 

E. Unităţi sportive
I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  1. Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A   45 2,96
    gradul I   43 2,82
    gradul II   38 2,49
    gradul III   31 2,10
    gradul IV   29 2,00
  2. Instructor sportiv gradul I   31 2,10
    gradul II   29 2,00
    debutant   12 1,31
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  3. Instructor sportiv, referent; I   29 2,00
    II   23 1,72
    III   19 1,56
    debutant   12 1,31
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  1. Expert sportiv gradul I A   45 2,96
    gradul I   43 2,82
    gradul II   38 2,49
  2. Referent sportiv gradul III   33 2,20
    gradul IV   31 2,10
    debutant   12 1,31
  3. Antrenor categoria I   43 2,82
    categoria II   38 2,49
    categoria III   33 2,20
    categoria IV   31 2,10
    categoria V   29 2,00
    debutant   12 1,31
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

F. Unităţi de navigaţie
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1. Funcţii de conducere
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I
  Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Şef grup scafandri M; G 57 3,99
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

2. Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Comandant instructor S 71 5,63
  2. Şef mecanic instructor S 62 4,51
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
  3. Comandant S 69 5,36
  4. Şef mecanic S 67 5,10
  5. Pilot maritim I S 63 4,62
  6. Pilot maritim II S 63 4,62
  7. Ofiţer punte secund, pilot maritim aspirant S 60 4,29
  8. Ofiţer mecanic secund, şef electrician S 59 4,19
  9. Ofiţer maritim punte S, M 46 3,04
  10. Ofiţer mecanic maritim, ofiţer electrician maritim S 56 3,89
  11. Ofiţer punte aspirant M 24 1,77
  12. Ofiţer maritim mecanic, electrician aspirant M 24 1,77
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  13. Căpitan maritim-portuar, ofiţer punte maritim-portuar SSD, M 39 2,56
  14. Şef mecanic maritim-portuar, ofiţer mecanic maritim- portuar, ofiţer electrician maritim-portuar SSD, M 44 2,89
  15. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant M 18 1,52
  16. Ofiţer punte aspirant M 18 1,52
  17. Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B M 49 3,27
  18. Şef mecanic fluvial M 49 3,27
  19. Timonier fluvial M, G 44 2,89
  20. Mecanic M 44 2,89
  21. Marinar stagiar G 18 1,52
  22. Mecanic stagiar G 17 1,49
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  23. Şef echipaj M; G 42 2,75
  24. Conducător şalupă, timonier maritim M, G 39 2,56
  25. Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M; G 19 1,56
  26. Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare M; G 27 1,90
  27. Scafandru autonom M; G 45 2,96
  28. Scafandru greu M; G 41 2,69
  29. Scafandru debutant M; G 16 1,45
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

II. Alte drepturi
Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare.


 

G. Aviaţia sportivă
AEROCLUBUL ROMANIEI


 

I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general Aeroclubul Romaniei S 82 7,39
  2. Director general adjunct Aeroclubul Romaniei S 81 7,21
    1) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor    
  1. Comandant detaşament de zbor   80 7,03
  2. Comandant aeroclub teritorial   80 7,03
  3. Comandant adjunct aeroclub teritorial   74 6,07
  4. Şef zbor aeroclub teritorial   70 5,50
    2) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice    
  1. Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)   74 6,07
  2. Şef sector tehnic   70 5,50
    3) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice    
  1. Director zbor   77 6,53
  2. Director tehnic   77 6,53
  3. Şef serviciu informare zbor-navigaţie, şef serviciu certificare personal aeronautic, şef serviciu aeronave ultrauşoare   74 6,07
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.


 

NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Pilot recepţie şi control, paraşutist recepţie şi control, inginer recepţie şi control   59 4,19
  2. Pilot instructor, paraşutist instructor   44 2,89
  3. Pilot comandant, mecanic navigant instructor   37 2,43
  4. Copilot, mecanic navigant   35 2,32
  5. Pilot in pregătire, paraşutist in pregătire   24 1,77
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.


 

NOTE:
1. In cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist işi menţine incadrarea in clasa deţinută, ca instructor de sol.
2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

2. Personal tehnic aeronautic
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  6. Inginer de aviaţie S + Licenţă
    clasa I   59 4,19
    clasa a II-a   52 3,52
    clasa a III-a   45 2,96
    clasa a IV-a   42 2,75
    debutant   24 1,77
  7. Tehnician de aviaţie M + Licenţă
    clasa I   42 2,75
    clasa a II-a   35 2,32
    clasa a III-a   30 2,05
    clasa a IV-a   26 1,86
    debutant   16 1,45
  8. Mecanic de aviaţie M + Licenţă sau Şcoală profesională + Licenţă
    clasa I   42 2,75
    clasa a II-a   35 2,32
    clasa a III-a   30 2,05
    clasa a IV-a   26 1,86
    debutant   16 1,45
  9. Mecanic pentru intreţinerea aparatelor de lansare la Şcoală zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, profesională + deltaplanism) Licenţă
    clasa I   40 2,62
    clasa a II-a   34 2,26
    clasa a III-a   31 2,10
    clasa a IV-a   27 1,90
    debutant   16 1,45
  10. Maistru de aviaţie Şcoală maiştri + Licenţă
    clasa I   49 3,27
    clasa a II-a   45 2,96
    clasa a III-a   22 1,68
3. Personal operativ aeronautic
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  11. Meteorolog aeronautic specialist S
    gradul I   52 3,52
    gradul II   46 3,04
    gradul III   39 2,56
    gradul IV   35 2,32
    debutant   24 1,77
  12. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare
    treapta I   43 2,82
    treapta II   35 2,32
    debutant   16 1,45
  13. Dispecer operaţiuni zbor M + Curs de calificare + Licenţă
    treapta I   42 2,75
    treapta II   35 2,32
    treapta III   30 2,05
    debutant   16 1,45
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

II. Sporuri şi alte drepturi
Criteriile de incadrare şi de avansare in clase, grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
       
  Nr. crt. Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei
    Activitatea pentru care se acordă Indemnizaţia - limită maximă
  1. Misiuni prevăzute in Codul aerian 73 lei/oră/zbor
  2. Misiuni prevăzute in Codul aerian 57 lei/start sau tur de pistă
  3. Salturi cu paraşuta 141 lei/salt
  4. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 9,5 lei/lansare sau aterizare
1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi inaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:
- o oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal;
- o oră zbor inaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.
Zborul in formaţie este echivalent cu zborul de inaltă acrobaţie.
2. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, in limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu pană la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută in condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului Romaniei. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel incat să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul in curs.


 

H. Agricultură
Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide in plante şi produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului


 

Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Inginer*), chimist/biolog; expert S 47 3,11
    Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 42 2,75
    Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 35 2,32
    Inginer*), chimist/biolog; debutant S 24 1,77
  2. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I SSD 35 2,32
      gradul II SSD 29 2,00
      gradul III SSD 19 1,56
      debutant SSD 12 1,31
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  3. Tehnician**), IA M 32 2,15
    Tehnician**), I M 20 1,60
    Tehnician**), II M 12 1,31
    Tehnician**), debutant M 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
___________
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte in activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele incadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate in specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte in activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician in biologie sau chimie, dacă persoanele incadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate in specialitatea funcţiei.


 

NOTĂ:
Pentru lucrările agricole, horticole şi zootehnice, prezidiul ASAS stabileşte tarifele de lucru pentru munca organizată in acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.


 

I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Inginer cadastru gradul IA S 47 3,11
      gradul I S 42 2,75
      gradul II S 35 2,32
      debutant S 24 1,77
  2. Subinginer cadastru gradul I SSD 35 2,32
      gradul II SSD 29 2,00
      gradul III SSD 19 1,56
      debutant SSD 12 1,31
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  3. Tehnician cadastru IA M 32 2,15
      I M 20 1,60
      II M 12 1,31
      debutant M 8 1,19
  4. Operator cadastru I M; G 19 1,56
      II M; G 17 1,49
      debutant M; G 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

J. Protecţia mediului
AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Inspector de specialitate, expert, inginer; expert*) S 47 3,11
      gradul I S 42 2,75
      gradul II S 35 2,32
      gradul III S 28 1,95
      debutant S 24 1,77
  2. Subinginer I SSD 35 2,32
      II SSD 29 2,00
      III SSD 19 1,56
      debutant SSD 12 1,31
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  3. Tehnician, observator condiţii mediu; I A**) M 32 2,15
      I**) M 20 1,60
      II**) M 12 1,31
      debutant**) M 8 1,19
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
___________
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte in activitatea de bază a unităţii.
Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, in activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate in specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte in activitatea de bază a unităţii.


 

K. Administraţia publică sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar S 70 5,50
  2. Medic veterinar gradul II S 60 4,29
  3. Medic veterinar gradul III S 53 3,61
  4. Medic veterinar debutant S 27 1,90
  5. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/expert S 63 4,62
  6. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I S 57 3,99
  7. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II S 53 3,61
  8. Inginer*), medic, chimist/biolog debutant S 24 1,77
  9. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A SSD 42 2,75
  10. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 32 2,15
  11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II SSD 20 1,60
  12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate debutant SSD 12 1,31
  13. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA M 39 2,56
  14. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent I M 28 1,95
  15. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent II M 20 1,60
  16. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent debutant M 8 1,19
  17. Şoferi I - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini   23 1,72
  18. Şoferi II - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini   18 1,52
  19. Agent veterinar, ingrijitor animale de experienţa I M; G 12 1,31
  20. Agent veterinar debutant M; G 8 1,19
  21. Ingrijitor animale de experienţa II M; G 7 1,16
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte in activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele incadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate in specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte in activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic in medicină, biologie sau chimie dacă persoanele incadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate in specialitatea funcţiei.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

II. Sporuri şi alte drepturi
Personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este incadrat şi işi desfăşoară activitatea in specialitatea funcţiilor specifice prevăzute in prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi:
a) Sporuri:
1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase care implică risc de imbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de la 25% pană la 35%;
2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate in aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor - de la 25% pană la 75%;
3. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate in localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, in punctele de frontieră amplasate in afara localităţilor ori de activitatea desfăşurată in condiţii de radiaţii şi altele asemenea, stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de pană la 20%.
4. Sporurile prevăzute la pct. 1 şi in anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
5. Sporurile prevăzute la pct. 2 şi in anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
6. Sporurile prevăzute la pct. 3 şi in anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, şi in anexa nr. I cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate in acest sens.
b) Alte drepturi:
1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional in care urmează a fi incadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate
2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional in care urmează a fi incadrat la incadrarea intr-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate
3. (1) Personalul care işi desfăşoară activitatea in instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează in alte instituţii decat cele sanitar-veterinare poate fi integrat in instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii in baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, in limita posturilor normate şi vacante.
(3) Cadrele didactice, la incetarea raporturilor de muncă cu unităţile de invăţămant, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, işi pot continua activitatea, cu normă intreagă, in unităţile sanitar-veterinare in care au fost integrate, in baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
4. Prevederile art. 2 din anexa nr. III cap. II se aplică şi personalului sanitar-veterinar.
5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporurile şi de drepturile specifice domeniului de activitate, dacă işi desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii ca şi personalul salarizat potrivit prezentei anexe.
6. Pentru efectuarea prestaţiilor in cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.
7. Personalul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care işi desfăşoară activitatea in structurile de inspecţie şi control sau au atribuţii in controlul oficial, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare succesive celei stabilite potrivit legii.
L. Reglementări specifice personalului incadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică
Art. 1. - (1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de pană la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate in acest sens.
Art. 2. - (1) In raport cu condiţiile in care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit cap. II lit. F-K din prezenta anexă, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de pană la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de pană la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de pană la 20% din salariul de bază.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate in acest sens.
Art. 3. - Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, in cap. II lit. C-K din prezenta anexă, care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii.
Art. 4. - (1) Persoanele incadrate in funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel pană la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, in funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.
(2) Absolvenţii invăţămantului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau incadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai in măsura in care atribuţiile din fişa postului au fost modificate in mod corespunzător, păstrandu-şi gradaţia avută la data promovării.


 


CAPITOLUL III
Autorităţi publice


 

A1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
a) Funcţii de conducere
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director S 98 10,97 101 11,81
  2. Director adjunct S 97 10,70 100 11,53
  3. Şef serviciu/Şef oficiu regional de audit S 96 10,44 99 11,25
  4. Şef birou S 95 10,19 98 10,97
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, superior S I 86 8,16
  II 85 7,96
  Vechimea minimă in specialitate 12 ani
  III 84 7,76
  2. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, principal consilier al preşedintelui Curţii de Conturi a Romaniei S I 83 7,58
  II 82 7,39
  Vechimea minimă in specialitate 8 ani
  III 81 7,21
  3. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern S I 80 7,03
  II 79 6,86
  Vechimea minimă in specialitate 5 ani
  III 78 6,70
NOTĂ:
1. Prin vechime in specialitate se inţelege vechimea in funcţii economice, juridice şi de altă specialitate, cu studii superioare, necesară incadrării la Curtea de Conturi şi in cadrul Autorităţii de Audit.
2. La stabilirea vechimii in specialitate se va lua in calcul şi jumătate din vechimea avută in funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
3. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

A2. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi


 


SECŢIUNEA 1
Salarii de bază


 

Art. 1. - Salarizarea membrilor Curţii de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilaţi auditorilor publici externi şi a specialiştilor in informatică asimilaţi auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curţii de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi in anexele la prezenta lege.
Art. 2. - Prin sintagma auditor public extern se inţelege atat funcţia de auditor public extern, cat şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit.
Art. 3. - Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din randul auditorilor publici externi este considerată vechime in specialitatea funcţiei de auditor public extern.
Art. 4. - (1) Promovarea personalului de specialitate in funcţii şi grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condiţiilor de vechime minimă in specialitate prevăzute in anexă.
(2) Condiţiile de incadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc in baza regulamentului aprobat prin hotărare a plenului Curţii de Conturi.
Art. 5. - (1) Auditorii publici externi numiţi temporar intr-o funcţie de conducere vacantă, pană la ocuparea acesteia prin concurs, sau in cazul in care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de indemnizaţie in perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia lunară de incadrare corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.
(2) Numirea temporară in condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curţii, prin ordin al preşedintelui Curţii de Conturi.
Art. 6. - Perioada in care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime in specialitate, cu excepţia perioadei in care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfăşura activităţi pe langă instituţii sau organisme internaţionale.


 


SECŢIUNEA a 2-a
Sporuri şi alte drepturi


 

Art. 7. - (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului de specialitate i se acordă un spor de pană la 15% din indemnizaţia de incadrare brută lunară, corespunzător cu timpul efectiv lucrat in aceste condiţii.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, avand la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate in acest sens.
(3) Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfăşoară activităţi de control/audit la sediul altor entităţi, beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare prevăzut la alin. (1), dacă in cadrul instituţiilor respective acest drept este recunoscut şi acordat.
Art. 8. - (1) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, care prin natura muncii de control şi audit, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de pană la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărare a plenului Curţii de Conturi, in funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
Art. 9. - Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează in interesul serviciului la instanţele civile teritoriale situate in altă localitate decat cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.
Art. 10. - Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate, trimişi in străinătate pentru acţiuni in interesul serviciului, au drepturile şi obligaţiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărare a plenului Curţii de Conturi, cu excepţia situaţiilor in care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor in vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis in străinătate.


 

B. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Secretar general S 102 12,11
  2. Director S 101 11,81
  3. Director adjunct S 100 11,53
  4. Şef serviciu S 99 11,25
  5. Inspector de concurenţă superior S 96 10,44
  6. Inspector de concurenţă principal S 94 9,94
  7. Inspector de concurenţă asistent S 89 8,78
  8. Inspector de concurenţă debutant S 65 4,86
NOTE:
1. Vechimea in funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă.
2. Personalul Consiliului Concurenţei, care prin natura muncii desfăşurate are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de pană la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, in funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
3. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

C. Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi
a) Indemnizaţii
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Preşedinte S 103 12,41
  2. Vicepreşedinte S 100 11,53
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.
b) Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specifice
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Secretar general S 99 11,25
  2. Director general S 97 10,70
  3. Director general adjunct S 95 10,19
  4. Director S 95 10,19
  5. Director adjunct S 93 9,70
  6. Şef serviciu S 91 9,23
  7. Şef birou S 89 8,78
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

c) Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice
             
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Inspector de integritate, grad profesional superior S 75 6,22
      grad profesional principal S 70 5,50
      grad profesional asistent S 57 3,99
      grad profesional debutant S 27 1,90
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

D. Salarizarea membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
                 
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare Vechime in specialitate
  1. Preşedinte S 108 14,15 10 ani in funcţii economice sau juridice
  2. Membru al plenului S 106 13,45 10 ani in funcţii economice sau juridice
  3. Consilier/Director general S 98 10,97 8 ani in funcţii economice sau juridice
  4. Director S 97 10,70 8 ani in funcţii economice sau juridice
  5. Şef serviciu S 96 10,44 8 ani in funcţii economice sau juridice
  6. Şef compartiment S 95 10,19 8 ani in funcţii economice sau juridice
  7. Analist financiar gradul I S 93 9,70 8 ani in funcţii economice sau juridice
      gradul II S 91 9,23 6 ani in funcţii economice sau juridice
      gradul III S 89 8,78 4 ani in funcţii economice sau juridice
      gradul IV S 65 4,86 2 ani in funcţii economice sau juridice
  8. Asistent analist treapta I M 57 3,99 7 ani in funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
      treapta II M 51 3,44 4 ani in funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
NOTE:
1. Pentru activitatea informatică se pot angaja in funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de invăţămant superior de profil informatic.
2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.
3. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de pană la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului in funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.


 

E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
a) Indemnizaţii pentru funcţii de conducere
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general (asimilat funcţiei de secretar de stat) S 103 12,41
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

b) Salarii de bază pentru funcţii de conducere specifice:
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficienţi de ierarhizare Clasa Coeficienţi de ierarhizare
  1. Şef departament S 88 8,57 89 8,78
  2. Director general adjunct S 86 8,16 87 8,36
  3. Director, Şef sector audit S 85 7,96 86 8,16
  4. Director adjunct S 84 7,76 85 7,96
  5. Şef serviciu S 83 7,58 84 7,76
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

c) Salarii de bază pentru funcţii de execuţie specifice:
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Consilier de securitate a informaţiilor S 73 5,92
  2. Referent de securitate a informaţiilor PL 46 3,04
  3. Referent de securitate a informaţiilor M 40 2,62
NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

NOTE:
1. Persoanele care ocupă funcţiile de consilier şi referent se consideră reincadrate pe funcţiile de consilier de securitate a informaţiilor şi, respectiv, referent de securitate a informaţiilor.
2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de pană la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate, stabilit de conducerea instituţiei, in funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, conform prevederilor legale.


 


CAPITOLUL IV
Funcţii de demnitate publică


 

A. Funcţii de demnitate publică alese
Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese in funcţie potrivit prevederilor Constituţiei Romaniei
         
  Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
  Preşedinţia Romaniei
  1. Preşedintele Romaniei 110 15,00
  Parlamentul Romaniei
  2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 109 14,63
  3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 108 14,15
  4. Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 107 13,90
  5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 106 13,45
  6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 106 13,45
  7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 105 13,10
  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 104 12,75
  9. Senatori, deputaţi 103 12,41
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

B. Funcţii de demnitate publică numite
Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite in funcţii potrivit legii
         
  Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
  Guvernul Romaniei
  1. Prim-ministru 109 14,63
  2. Viceprim-ministru 108 14,15
  3. Ministru de stat 107 13,90
  4. Ministru 106 13,45
  5. Ministru delegat 106 13,45
  6. Secretar de stat membru al Guvernului 105 13,10
  7. Secretar de stat 103 12,41
  8. Subsecretar de stat 100 11,53
  Curtea Constituţională
  9. Preşedinte 109 14,63
  10. Judecător 108 14,15
  Consiliul Legislativ
  11. Preşedinte consiliu 106 13,45
  12. Preşedinte de secţie 103 12,41
  Avocatul Poporului
  13. Avocatul Poporului 106 13,45
  14. Adjunct al Avocatului Poporului 103 12,41
  Curtea de Conturi
  15. Preşedinte 109 14,63
  16. Vicepreşedinte 108 14,15
  17. Preşedinte Autoritatea de audit 108 14,15
  18. Vicepreşedinte Autoritatea de audit 107 13,90
  19. Consilier conturi 106 13,45
  Secretariatul General al Guvernului
  20. Secretar general al Guvernului 106 13,45
  21. Secretar general adjunct al Guvernului 103 12,41
  22. Consilier de stat 103 12,41
  Administraţia Prezidenţială
  23. Consilier prezidenţial 106 13,45
  24. Consilier de stat 103 12,41
  Parlamentul Romaniei
  25. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 106 13,45
  26. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 103 12,41
  Consiliul Concurenţei
  27. Preşedinte 108 14,15
  28. Vicepreşedinte 107 13,90
  29. Consilier de concurenţă 106 13,45
  Consiliul Naţional al Audiovizualului
  30. Preşedinte 106 13,45
  31. Membri 103 12,41
  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
  32. Preşedinte 108 14,15
  33. Vicepreşedinte 105 13,10
  34. Secretar al Consiliului 105 13,10
  35. Membri 103 12,41
NOTE:
1. a) Preşedintele Curţii Constituţionale este egal in grad cu preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar judecătorii Curţii Constituţionale, cu vicepreşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, beneficiind de indemnizaţie egală cu a acestora, majorată cu 15%, precum şi de celelalte drepturi.
b) Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege in care se regăsesc aceste categorii de personal, in funcţie de incadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, in mod corespunzător, şi de celelalte drepturi prevăzute de legislaţia in vigoare.
2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

C. Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale
Indemnizaţii pentru persoanele alese in funcţie potrivit prevederilor Constituţiei Romaniei
         
  Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
  PRIMĂRII ŞI CONSILII
  1. Primar general al Capitalei 106 13,45
  2. Viceprimar al Capitalei 92 9,46
  3. Preşedinte al consiliului judeţean 98 10,97
  4. Vicepreşedinte al consiliului judeţean 90 9,00
  5. Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) 94 9,94
  6. Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (pană la 150.000 locuitori) 91 9,23
  7. Primar de municipiu (categoria I) 89 8,78
  8. Primar de municipiu (categoria II) 88 8,57
  9. Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) 89 8,78
  10. Viceprimar de municipiu (pană la 150.000 locuitori) 86 8,16
  11. Viceprimar de municipiu (categoria I) 81 7,21
  12. Viceprimar de municipiu (categoria II) 80 7,03
  13. Primar de oraş (categoria I) 88 8,57
  14. Primar de oraş (categoria II) 86 8,16
  15. Primar de oraş (categoria III) 84 7,76
  16. Viceprimar de oraş (categoria I) 79 6,86
  17. Viceprimar de oraş (categoria II) 77 6,53
  18. Viceprimar de oraş (categoria III) 75 6,22
  19. Primar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 80 7,03
  20. Primar de comună (intre 3.000-7.000 locuitori) 78 6,70
  21. Primar de comună (pană la 3.000 locuitori) 76 6,37
  22. Viceprimar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 75 6,22
  23. Viceprimar de comună (intre 3.000-7.000 locuitori) 73 5,92
  24. Viceprimar de comună (pană la 3.000 locuitori) 71 5,63
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

D. Funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică
Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului
             
  Nr. crt. Funcţia Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
  1. Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu etc.) 94 9,94 98 10,97
  2. Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct etc.) 88 8,57 92 9,46
*) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărare a Guvernului.


 

NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

___________
*) Potrivit art. II, art. 4, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, in anul 2012 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi in anexa nr. I la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.


 


ANEXA Nr. II


 


FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "INVĂŢĂMANT"


 


CAPITOLUL I

A. Salarii de bază pentru funcţiile din invăţămant


 

1. Funcţiile de conducere din invăţămantul superior
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Rector*) S 92 9,46 94 9,94
  2. Prorector*) S 90 9,00 92 9,46
  3. Secretar ştiinţific al senatului universitar*) S 89 8,78 91 9,23
  4. Decan*) S 87 8,36 89 8,78
  5. Prodecan*) S 86 8,16 88 8,57
  6. Director de departament S 86 8,16 88 8,57
  7. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii*) S 86 8,16 88 8,57
  8. Şef de catedră*) S 86 8,16 88 8,57
*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.


 

2. Funcţiile de conducere din invăţămantul preuniversitar
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Inspector şcolar general*) S 78 6,70 80 7,03
  2. Inspector şcolar general adjunct*) S 74 6,07 76 6,37
  3. Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*) S 70 5,50 72 5,77
  4. Director unitate de invăţămant*) S 70 5,50 72 5,77
  5. Director adjunct unitate de invăţămant*) S 68 5,23 70 5,50
  6. Director casa corpului didactic*) S 68 5,23 70 5,50
*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.


 

3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
    Invăţămant superior
  1. Director general administrativ al universităţii*)1 S 80 7,03 82 7,39
  2. Director, contabil-şef (administrator financiar/ patrimoniu)*) S 76 6,37 78 6,70
  3. Secretar-şef universitate*) S 72 5,77 74 6,07
  4. Administrator-şef al facultăţii*) S 68 5,23 70 5,50
  5. Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 66 4,98 68 5,23
  6. Secretar-şef facultate*) S 66 4,98 68 5,23
  7. Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 62 4,51 64 4,74
    Invăţămant preuniversitar
  1. Contabil-şef (administrator financiar)*) S 60 4,29 62 4,51
  2. Secretar-şef unitate de invăţămant*) S 58 4,09 60 4,29
  3. Contabil-şef (administrator financiar)*) M 50 3,35 52 3,52
  4. Secretar-şef unitate de invăţămant*) M 48 3,19 50 3,35
*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
1 Se utilizează in cadrul instituţiilor de invăţămant superior la care numărul studenţilor este mai mic de 10.000, precum şi pentru salarizarea funcţiei de director, contabil-şef (administrator financiar patrimoniu) din cadrul instituţiilor de invăţămant superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000.


 

NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

4. Salarii de bază invăţămant universitar
                               
  Nr. crt. Funcţia*) Vechimea in invăţămant Clasa şi coeficientul de ierarhizare
  Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
  1 2 3 4 5
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Profesor universitar peste 40 ani                     86 8,16
  35-40 ani                     85 7,96
  30-35 ani                     83 7,58
  25-30 ani                     81 7,21
  20-25 ani                     79 6,86
  15-20 ani                 76 6,37 77 6,53
  10-15 ani         71 5,63 73 5,92 74 6,07 75 6,22
  2. Conferenţiar universitar peste 40 ani                     74 6,07
  35-40 ani                     72 5,77
  30-35 ani                     70 5,50
  25-30 ani                     68 5,23
  20-25 ani                     66 4,98
  15-20 ani                 63 4,62 64 4,74
  10-15 ani             60 4,29 61 4,40 62 4,51
  6-10 ani         56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
  3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani                     61 4,40
  30-35 ani                     59 4,19
  25-30 ani                     58 4,09
  20-25 ani                     57 3,99
  15-20 ani                 55 3,79 56 3,89
  10-15 ani             52 3,52 53 3,61 54 3,70
  6-10 ani         48 3,19 50 3,35 51 3,44 52 3,52
  3-6 ani 41 2,69 44 2,89 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
  4. Asistent universitar 35-40 ani                     58 4,09
  30-35 ani                     57 3,99
  25-30 ani                     56 3,89
  20-25 ani                     55 3,79
  15-20 ani                 53 3,61 54 3,70
  10-15 ani             50 3,35 51 3,44 52 3,52
  6-10 ani         46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
  3-6 ani 39 2,56 42 2,75 44 2,89 46 3,04 47 3,11 48 3,19
  pană la 3 ani 37 2,43 40 2,62 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
  5. Preparator universitar 6-10 ani**)         43 2,82 45 2,96 46 3,04 47 3,11
  3-6 ani**) 36 2,37 39 2,56 41 2,69 43 2,82 44 2,89 45 2,96
  pană la 3 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Pentru preparatorii din domeniul medical.


 

NOTĂ:
Pentru funcţiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

5. Salarii de bază invăţămant preuniversitar
                               
  Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Vechimea in invăţămant Clasa şi coeficientul de ierarhizare
  Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
  1 2 3 4 5
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani                     69 5,36
  35-40 ani                     67 5,10
  30-35 ani                     65 4,86
  25-30 ani                     63 4,62
  22-25 ani                     61 4,40
  18-22 ani                 58 4,09 59 4,19
  14-18 ani             55 3,79 56 3,89 57 3,99
  10-14 ani             53 3,61 54 3,70 55 3,79
  6-10 ani         49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
  2-6 ani 42 2,75 45 2,96 47 3,11 49 3,27 50 3,35 51 3,44
  2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani                     62 4,51
  35-40 ani                     60 4,29
  30-35 ani                     58 4,09
  25-30 ani                     56 3,89
  22-25 ani                     54 3,70
  18-22 ani                 51 3,44 52 3,52
  14-18 ani             48 3,19 49 3,27 50 3,35
  10-14 ani             46 3,04 47 3,11 48 3,19
  6-10 ani         42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
  2-6 ani 35 2,32 38 2,49 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
  3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani                     58 4,09
  35-40 ani                     57 3,99
  30-35 ani                     56 3,89
  25-30 ani                     54 3,70
  22-25 ani                     52 3,52
  18-22 ani                 49 3,27 50 3,35
  14-18 ani             46 3,04 47 3,11 48 3,19
  10-14 ani             44 2,89 45 2,96 46 3,04
  6-10 ani         40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
  2-6 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75
  4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant pană la 2 ani 31 2,10 34 2,26 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
  5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani                     60 4,29
  35-40 ani                     58 4,09
  30-35 ani                     56 3,89
  25-30 ani                     54 3,70
  22-25 ani                     52 3,52
  18-22 ani                 49 3,27 50 3,35
  14-18 ani             46 3,04 47 3,11 48 3,19
  10-14 ani             44 2,89 45 2,96 46 3,04
  6-10 ani         40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
  6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani                     56 3,89
  35-40 ani                     54 3,70
  30-35 ani                     52 3,52
  25-30 ani                     50 3,35
  22-25 ani                     48 3,19
  18-22 ani                 45 2,96 46 3,04
  14-18 ani             42 2,75 43 2,82 44 2,89
  10-14 ani             40 2,62 41 2,69 42 2,75
  6-10 ani         36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
  2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
  7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani                     54 3,70
  35-40 ani                     52 3,52
  30-35 ani                     50 3,35
  25-30 ani                     48 3,19
  22-25 ani                     46 3,04
  18-22 ani                 43 2,82 44 2,89
  14-18 ani             40 2,62 41 2,69 42 2,75
  10-14 ani             38 2,49 39 2,56 40 2,62
  6-10 ani         34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
  2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
  8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant pană la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
  9. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani                     60 4,29
  35-40 ani                     58 4,09
  30-35 ani                     56 3,89
  25-30 ani                     54 3,70
  22-25 ani                     52 3,52
  18-22 ani                 49 3,27 50 3,35
  14-18 ani             46 3,04 47 3,11 48 3,19
  10-14 ani             44 2,89 45 2,96 46 3,04
  6-10 ani         40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
  10. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani                     56 3,89
  35-40 ani                     54 3,70
  30-35 ani                     52 3,52
  25-30 ani                     50 3,35
  22-25 ani                     48 3,19
  18-22 ani                 45 2,96 46 3,04
  14-18 ani             42 2,75 43 2,82 44 2,89
  10-14 ani             40 2,62 41 2,69 42 2,75
  6-10 ani         36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
  2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
  11. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani                     54 3,70
  35-40 ani                     52 3,52
  30-35 ani                     50 3,35
  25-30 ani                     48 3,19
  22-25 ani                     46 3,04
  18-22 ani                 43 2,82 44 2,89
  14-18 ani             40 2,62 41 2,69 42 2,75
  10-14 ani             38 2,49 39 2,56 40 2,62
  6-10 ani         34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
  2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
  12. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant pană la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
  13. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani                     56 3,89
  35-40 ani                     54 3,70
  30-35 ani                     52 3,52
  25-30 ani                     50 3,35
  22-25 ani                     48 3,19
  18-22 ani                 45 2,96 46 3,04
  14-18 ani             42 2,75 43 2,82 44 2,89
  10-14 ani             40 2,62 41 2,69 42 2,75
  6-10 ani         36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
  14. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani                     53 3,61
  35-40 ani                     51 3,44
  30-35 ani                     49 3,27
  25-30 ani                     47 3,11
  22-25 ani                     45 2,96
  18-22 ani                 42 2,75 43 2,82
  14-18 ani             39 2,56 40 2,62 41 2,69
  10-14 ani             37 2,43 38 2,49 39 2,56
  6-10 ani         33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43
  2-6 ani 26 1,86 29 2,00 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
  15. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani                     51 3,44
  35-40 ani                     49 3,27
  30-35 ani                     47 3,11
  25-30 ani                     45 2,96
  22-25 ani                     43 2,82
  18-22 ani                 40 2,62 41 2,69
  14-18 ani             37 2,43 38 2,49 39 2,56
  10-14 ani             35 2,32 36 2,37 37 2,43
  6-10 ani         31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
  2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
  16. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant pană la 2 ani 22 1,68 25 1,81 27 1,90 29 2,00 30 2,05 31 2,10
  17. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani                     55 3,79
  35-40 ani                     53 3,61
  30-35 ani                     51 3,44
  25-30 ani                     49 3,27
  22-25 ani                     47 3,11
  18-22 ani                 44 2,89 45 2,96
  14-18 ani             41 2,69 42 2,75 43 2,82
  10-14 ani             39 2,56 40 2,62 41 2,69
  6-10 ani         35 2,32 37 2,43 38 2,49 39 2,56
  18. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani                     51 3,44
  35-40 ani                     49 3,27
  30-35 ani                     47 3,11
  25-30 ani                     45 2,96
  22-25 ani                     43 2,82
  18-22 ani                 40 2,62 41 2,69
  14-18 ani             37 2,43 38 2,49 39 2,56
  10-14 ani             35 2,32 36 2,37 37 2,43
  6-10 ani         31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
  2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
  19. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani                     50 3,35
  35-40 ani                     48 3,19
  30-35 ani                     46 3,04
  25-30 ani                     44 2,89
  22-25 ani                     42 2,75
  18-22 ani                 39 2,56 40 2,62
  14-18 ani             36 2,37 37 2,43 38 2,49
  10-14 ani             34 2,26 35 2,32 36 2,37
  6-10 ani         30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
  2-6 ani 23 1,72 26 1,86 28 1,95 30 2,05 31 2,10 32 2,15
  20. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant 0-2 ani 21 1,64 24 1,77 26 1,86 28 1,95 29 2,00 30 2,05
  21. Profesor, invăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani                     35 2,32
  35-40 ani                     34 2,26
  30-35 ani                     33 2,20
  25-30 ani                     32 2,15
  22-25 ani                     31 2,10
  18-22 ani                 29 2,00 30 2,05
  14-18 ani             27 1,90 28 1,95 29 2,00
  10-14 ani             26 1,86 27 1,90 28 1,95
  6-10 ani         23 1,72 25 1,81 26 1,86 27 1,90
  2-6 ani 16 1,45 19 1,56 21 1,64 23 1,72 24 1,77 25 1,81
  pană la 2 ani 15 1,41 18 1,52 20 1,60 22 1,68 23 1,72 24 1,77
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.


 

NOTĂ:
Pentru funcţiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 

6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare
             
  Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  Funcţii de execuţie
  1 Administrator financiar grad I*) S 47 3,11
      grad II*) S 38 2,49
      grad III*) S 35 2,32
      debutant*) S 24 1,77
  2 Informatician gradul IA S 47 3,11
      gradul I S 46 3,04
      gradul II S 44 2,89
      gradul III S 34 2,26
      debutant S 24 1,77
  3 Secretar I**) S 46 3,04
      II**) S 44 2,89
      III**) S 34 2,26
      debutant**) S 24 1,77
  4 Pedagog şcolar, laborant IA S 42 2,75
      I S 38 2,49
      II S 31 2,10
      debutant S 24 1,77
  5 Instructor-animator, corepetitor gradul I S 33 2,20
      gradul II S 27 1,90
      debutant S 24 1,77
  6 Administrator patrimoniu grad I***) S 45 2,96
      grad II***) S 36 2,37
      grad III***) S 32 2,15
      debutant***) S 24 1,77
  7 Administrator financiar grad I*) SSD 38 2,49
      grad II*) SSD 34 2,26
      grad III*) SSD 29 2,00
      debutant*) SSD 12 1,31
  8 Informatician gradul I SSD 39 2,56
      gradul II SSD 34 2,26
      gradul III SSD 29 2,00
      debutant SSD 12 1,31
  9 Secretar I**) SSD 40 2,62
      II**) SSD 36 2,37
      III**) SSD 29 2,00
      debutant**) SSD 12 1,31
  10 Pedagog şcolar, laborant I SSD 36 2,37
      II SSD 32 2,15
      III SSD 26 1,86
      debutant SSD 12 1,31
  11 Instructor-animator, corepetitor gradul I SSD 29 2,00
      gradul II SSD 24 1,77
      debutant SSD 12 1,31
  12 Administrator patrimoniu grad I***) SSD 37 2,43
      grad II***) SSD 32 2,15
      grad III***) SSD 27 1,90
      debutant***) SSD 12 1,31
  13 Administrator financiar treapta I*) M 32 2,15
      treapta II*) M 30 2,05
      treapta III*) M 22 1,68
      debutant*) M 8 1,19
  14 Informatician IA PL/M 33 2,20
      I PL/M 30 2,05
      II PL/M 25 1,81
      III PL/M 19 1,56
      debutant PL/M 10 1,25
  15 Secretar IA**) M 33 2,20
      I**) M 30 2,05
      II**) M 25 1,81
      III**) M 19 1,56
      debutant**) M 8 1,19
  16 Pedagog şcolar IA M 24 1,77
      I M 20 1,60
      II M 18 1,52
      debutant M 8 1,19
  17 Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară IA M 24 1,77
      I M 18 1,52
      II M 16 1,45
      debutant M 8 1,19
  18 Corepetitor I M 18 1,52
      II M 16 1,45
      debutant M 8 1,19
  19 Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 30 2,05
      treapta II***) M 28 1,95
      treapta III***) M 22 1,68
      debutant***) M 8 1,19
  20 Laborant I PL/M 26 1,86
      II PL/M 22 1,68
      debutant PL/M 10 1,25
  21 Instructor, model I M 18 1,52
      II M 17 1,49
      debutant M 8 1,19
  22 Mediator şcolar I M/G 16 1,45
      II M/G 14 1,38
      debutant M/G 8 1,19
  23 Supraveghetor noapte I G 14 1,38
      II G 12 1,31
*) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute in Hotărarea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de imbunătăţire a activităţii de invăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de invăţămant special şi special integrat.
**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută in Hotărarea Guvernului nr. 1.251/2005.
***) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute in Hotărarea Guvernului nr. 1.251/2005.


 

NOTĂ:
La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 


CAPITOLUL I

B. Reglementări specifice personalului didactic din invăţămant


 

Art. 1. - Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesional/profesională nu mai apare in această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii in muncă de la gradul/treapta profesional/profesională imediat superior/superioară funcţiei pe care era incadrată persoana.
Art. 2. - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de invăţămant şi a partenerilor sociali, va stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis in termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, in funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi.
Art. 3. - Personalul didactic calificat de predare şi conducere care işi desfăşoară activitatea in localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de pană la 20% din salariul de bază, in raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărare a Guvernului.
Art. 4. - Personalul didactic de predare şi conducere din invăţămantul special beneficiază de o creştere cu 6 clase de salarizare succesive celei deţinute.
Art. 5. - Personalul didactic din invăţămant beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 10 clase de salarizare succesive celei deţinute. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
Art. 6. - Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor invăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, in raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat in raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămană.
Art. 7. - Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi in invăţămantul primar primeşte o indemnizaţie pentru activităţi care solicită o incordare psihică foarte ridicată, reprezentand o creştere salarială, după cum urmează:
- pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 2 clase de salarizare succesive celei deţinute;
- pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 3 clase de salarizare succesive celei deţinute;
- pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 4 clase de salarizare succesive celei deţinute.
Art. 8. - Personalul didactic de predare care indeplineşte funcţia de diriginte, invăţătorii, institutorii şi educatoarele beneficiază de o creştere cu 4 clase de salarizare succesive celei deţinute, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. - (1) Pentru personalul din instituţiile de invăţămant superior, senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de pană la 12 clase de salarizare succesive celei deţinute, in funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din invăţămantul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.
Art. 10. - (1) Personalul didactic de predare din invăţămantul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.
(2) In cadrul instituţiilor de invăţămant superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000, funcţia de director general administrativ al universităţii va fi salarizată la nivelul funcţiei de decan.
Art. 11. - Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 12. - Pentru personalul didactic, in caz de deces, se acordă celor indreptăţiţi un ajutor de deces in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
___________
*) Potrivit art. II, art. 1, alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, in anul 2012, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B - Reglementări specifice personalului didactic din invăţămant, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, nu se aplică.


 

Art. 13. - Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 14. - (1) In raport cu condiţiile in care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de pană la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din regulamentul prevăzut la art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, avand la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate in acest sens.
Art. 15. - Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc in prezenta anexă şi care au fost reglementate prin acte normative anterioare se vor utiliza coeficienţii de salarizare din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.
Art. 16. - Salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invăţămantul preşcolar, respectiv profesor pentru invăţămantul primar se face la nivelul incadrării pentru un profesor cu studii superioare din invăţămantul preuniversitar.


 


CAPITOLUL II
Unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare


 

Salarii de bază
a) Funcţii de conducere
               
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 87 8,36 88 8,57
  2. Director general adjunct institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 86 8,16 87 8,36
  3. Director institut de cercetare) (ordonator terţiar de credite) S 86 8,16 87 8,36
  4. Director adjunct institut de cercetare (ordonator terţiar de credite) S 85 7,96 86 8,16
  5. Director centru de cercetare; director staţiune de cercetare (ordonator terţiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
  6. Secretar ştiinţific institut de cercetare, secretar ştiinţific secţie ASAS (ordonator terţiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
  7. Director adjunct centru de cercetare; director adjunct staţiune de cercetare (ordonator terţiar de credite) S 83 7,58 84 7,76
  8. Secretar ştiinţific centru de cercetare; secretar ştiinţific staţiune de cercetare (ordonator terţiar de staţie) S 82 7,39 83 7,58
  9. Şef laborator cercetare S 81 7,21 82 7,39
*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.


 

NOTE:
1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.
2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.
3. Pentru funcţiile de conducere din cadrul Academiei Romane se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare.


 

b) Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Cercetător ştiinţific I S 72 5,77
  2. Cercetător ştiinţific II S 59 4,19
  3. Cercetător ştiinţific III S 53 3,61
  4. Cercetător ştiinţific S 47 3,11
  5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 39 2,56
  6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 31 2,10
  7. Asistent I M 24 1,77
  8. Asistent II M 12 1,31
  9. Asistent stagiar M 9 1,22
NOTE:
1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.
2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.
3. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică fundamentală din cadrul Academiei Romane se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare.


 


CAPITOLUL III
Culte


 


A. Salarii de bază pentru personalul clerical incadrat in unităţile bugetare


 

Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Preot
  gradul I S 34 2,26
  gradul II S 30 2,05
  definitiv S 28 1,95
  debutant S 24 1,77
  2. Preot
  gradul I M 18 1,52
  definitiv M 16 1,45
  debutant M 8 1,19
NOTE:
1. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărare a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă.


 


B. Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe funcţii de demnitate publică
           
  Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane 1 109 14,63
  2. Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Romană şi Biserica Romano-Catolică 11 107 13,90
  3. Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune şi preşedinte) 22 106 13,45
  4. Episcop, episcop-vicar patriarhal 33 105 13,10
  5. Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 103 12,41
NOTĂ:
Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 


C. Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decat cel asimilat funcţiilor de demnitate publică
         
  Nr. crt. Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
  1. Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime in invăţămant peste 40 ani
  2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime in invăţămant intre 22 şi 25 ani
  3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 719 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime in invăţămant intre 10 şi 14 ani
  4. Stareţ, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime in invăţămant intre 2 şi 6 ani

D. Personal clerical angajat in unităţile cultelor recunoscute din Romania
           
  Nr. crt. Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
    Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15237  
  1. Cu studii superioare: 10957 Profesor cu studii superioare
      gradul I 3018 gradul didactic I
      gradul II 3238 gradul didactic II
      definitiv 2440 definitiv
      debutant 2261 debutant
  2. Cu studii medii: 4280 Invăţător, educator, maistru-instructor cu studii medii
      gradul I 663 gradul didactic I
      gradul II 783 gradul didactic II
      definitiv 1690 definitiv
      debutant 1144 debutant

E. Reglementări specifice personalului clerical, care işi desfăşoară activitatea in ţară, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii


 

Art. 1. - (1) Statul roman sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.
(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi işi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.


 


SECŢIUNEA 1
Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical


 

___________
Tabelul a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 10/2011 incepand cu 08.08.2011.


 

Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care işi desfăşoară activitatea in ţară, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:
a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui incadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină in raport cu venitul salarial;
b) personalul din conducerea cultelor, altul decat cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invăţămantul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;
c) personalul clerical care işi desfăşoară activitatea in unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invăţămantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii in activitatea clericală deţinută in cadrul cultelor din Romania, conform asimilărilor.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care işi desfăşoară activitatea in unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare in cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invăţămantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii in activitatea clericală deţinută in cadrul cultelor din Romania, conform asimilărilor.
(3) Criteriile in baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) in procent de 30% din totalul posturilor clericale, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.
(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, in raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensămant, şi cu nevoile reale.
(6) Unităţile centrale de cult, in baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) şi care intrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (2) şi (3).
(7) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar in condiţiile alin. (2), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.
(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din inchirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor.


 


SECŢIUNEA a 2-a
Alte drepturi ale personalului clerical


 

Art. 3. - Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.
Art. 4. - De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite in condiţiile prevăzute la art. 2 din prezenta anexă, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.
Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase romaneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite in vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a romanilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din Romania, o sumă reprezentand echivalentul in lei a 200.000 de euro lunar.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, impreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmand a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale in vigoare.
(4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul in lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.
Art. 6. - Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale in vigoare se acordă in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
Art. 7. - (1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, şi altor organe abilitate de lege.
(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.


 


SECŢIUNEA a 3-a
Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute


 

Art. 8. - (1) Unităţile aparţinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum şi unităţile şi instituţiile de invăţămant teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora şi neintegrate in invăţămantul de stat, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
(2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.
Art. 9. - (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat in unităţile ce aparţin cultelor religioase din Romania se asigură, la cerere, in limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:
a) de la bugetele locale:
- 18.951 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat in unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul valorii de referinţă;
- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate;
b) de la bugetul de stat:
- 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat in unităţile şi instituţiile de invăţămant teologic prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul valorii de referinţă;
- 40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul in lei a 50% din drepturile in valută stabilite in cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este incadrat personalul roman trimis să işi desfăşoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a Romaniei in străinătate;
- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.
(2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.
(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in vederea echilibrării bugetelor locale se va avea in vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).
(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din Romania, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinandu-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.
(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din Romania, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din Romania, ţinand seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmand a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.


 

___________
*) Potrivit art. II, art. 4, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011, in anul 2012 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.


 


ANEXA Nr. III


 


FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE"


 


CAPITOLUL I
Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială


 

1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere
                               
  Nr. crt. Funcţia Nivel studii Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanţă
  Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Manager S 88 8,57 90 9,00 87 8,36 88 8,57        
  2. Manager general S                 88 8,57 90 9,00
  3. Director medical S 87 8,36 89 8,78 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
  4. Director de cercetare-dezvoltare S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16        
  5. Director financiar-contabil S 80 7,03 84 7,76 76 6,37 79 6,86        
  6. Director economic S                 78 6,70 81 7,21
  7. Director tehnic S                 77 6,53 79 6,86
  8. Director de ingrijiri S, SSD, PL 75 6,22 77 6,53 74 6,07 76 6,37        
  9. Alţi directori S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16        
  10. Asistent-şef PL                 73 5,92 75 6,22
                                       
  Nr. crt. Funcţia Nivel studii Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină judeţene
  Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
  Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare
  1. Director S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16 84 7,76 85 7,96 84 7,76 85 7,96
  2. Director adjunct ştiinţific S 85 7,96 86 8,16                        
  3. Director adjunct financiar-contabilitate S 75 6,22 79 6,86                        
  4. Director resurse umane S 73 5,92 77 6,53                        
  5. Contabil-şef S         73 5,92 75 6,22 70 5,50 72 5,77 68 5,23 70 5,50
               
  Nr. crt. Alte funcţii de conducere Nivel studii Grad I Grad II
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Director general*) S 88 8,57 90 9,00
  2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 87 8,36 89 8,78
  3. Director adjunct*) S 85 7,96 87 8,36
  4. Director adjunct financiar-contabil*) S 77 6,53 80 7,03
  5. Contabil-şef*) S 73 5,92 79 6,86
  6. Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare S 85 7,96 86 8,16
  7. Şef serviciu S 70 5,50 76 6,37
  8. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu S 69 5,36 73 5,92
  9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare S 85 7,96 86 8,16
  10. Asistent medical-şef pe unitate S, SSD, PL 70 5,50 73 5,92
  11. Şef formaţie muncitori   41 2,69 46 3,04
*) Se utilizează in unităţile sanitare fără paturi.


 

NOTE:
1. Medicii in specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare in cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut.
3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii in conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut.
4. Medicii in specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere in comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut.
5. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă la nivel maxim.


 

I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate in tabel pe perioada cat exercită aceste funcţii beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază avut, după cum urmează:
       
  Nr. crt. Funcţia Număr clase acordate suplimentar
  1. Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă 5
  2. Responsabil de formare in rezidenţiat medicină de urgenţă 4
  3. Farmacist şef serviciu 3
  4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef 4
  5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 2
  6. Spălătoreasă cu gestiune 1
  7. Şef echipă 1
  8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcţia de sănătate publică 5
I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% in cursul unei luni din salariul de bază al funcţiei de execuţie indeplinită, pentru activităţi prestate in afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale


 

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială
Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Romane*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă


 

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
                       
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse in unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
  1. Medic primar S 72 5,77 99 11,25 75 6,22 63 4,62
  2. Medic specialist S 62 4,51 90 9,00 65 4,86 58 4,09
  3. Medic rezident anii VI-VII S 57 3,99            
  4. Medic rezident anii IV-V S 56 3,89 84 7,76 59 4,19    
  5. Medic rezident anul III S 55 3,79 83 7,58 58 4,09    
  6. Medic rezident anul II S 54 3,70 82 7,39 57 3,99    
  7. Medic rezident anul I S 52 3,52 80 7,03 56 3,89    
  8. Medic S 53 3,61 81 7,21 56 3,89 53 3,61
  9. Medic stagiar S 31 2,10 59 4,19 33 2,20 31 2,10
  10. Farmacist primar*1) S 57 3,99 85 7,96 62 4,51 55 3,79