Avocatura Com
« Inapoi la Legislatie
Legea cadru a salarizarii unitare, actualizata in 2014
Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice a fost publicata in Monitorul Oficial 877 din 28 decembrie 2010. Actualizata la 23 octombrie 2014.


facebook

LEGE CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

(2)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege.

Art. 2

(1)Dispozitiile prezentei legi se aplica:

a)personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

b)personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

c)personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;

d)persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca.

(2)Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

(3)Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.

Art. 3

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:

a)caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b)suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii;

c)echitate si coerenta, prin crearea de oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala, pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar;

d)sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale anuale.

Art. 4

In sectorul bugetar, raportul intre coeficientul de ierarhizare minim si coeficientul de ierarhizare maxim pe baza carora se calculeaza salariile de baza este de 1 la 15.

CAPITOLUL II: Reglementari comune

Art. 5

Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoarele:

a)armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;

b)stabilirea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, ca principal element al castigului salarial;

c)realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza evaluarea posturilor, diferentierea facandu-se in functie de urmatoarele criterii:

- cunostinte si experienta;

- complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;

- judecata si impactul deciziilor;

- influenta, coordonare si supervizare;

- contacte si comunicare;

- conditii de munca;

- incompatibilitati si regimuri speciale;

d)transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, precum si a celorlalte drepturi salariale;

e)diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local.

Art. 6

(1)Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator principal de credite.

(2)Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(3)Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii.

(4)Ordonatorii principali de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza, indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura stabilite potrivit legii, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Art. 7

(1)Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.

(2)Valoarea salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare utilizata la reincadrarea pe functii a personalului in anul 2011 se stabileste prin legea privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Art. 8

Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor autoritati si institutii publice.

CAPITOLUL III:

SECTIUNEA 1: Elementele sistemului de salarizare

Art. 9

(1)Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitatile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute, precum si cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c).

(2)Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi in bani si in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

(3)In cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorarile salariilor de baza, soldelor/salariilor de functie si indemnizatiilor lunare de incadrare, astfel incat sa se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinata potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, pana la aplicarea integrala a prevederilor acesteia.

(4)Indemnizatia lunara pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial, daca nu se prevede altfel prin lege.

Art. 10

(1)Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare cu valoarea de referinta, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului.

(2)Coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare sunt urmatorii:

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1

1,00

56

3,89

2

1,03

57

3,99

3

1,05

58

4,09

4

1,08

59

4,19

5

1,10

60

4,29

6

1,13

61

4,40

7

1,16

62

4,51

8

1,19

63

4,62

9

1,22

64

4,74

10

1,25

65

4,86

11

1,28

66

4,98

12

1,31

67

5,10

13

1,35

68

5,23

14

1,38

69

5,36

15

1,41

70

5,50

16

1,45

71

5,63

17

1,49

72

5,77

18

1,52

73

5,92

19

1,56

74

6,07

20

1,60

75

6,22

21

1,64

76

6,37

22

1,68

77

6,53

23

1,72

78

6,70

24

1,77

79

6,86

25

1,81

80

7,03

26

1,86

81

7,21

27

1,90

82

7,39

28

1,95

83

7,58

29

2,00

84

7,76

30

2,05

85

7,96

31

2,10

86

8,16

32

2,15

87

8,36

33

2,20

88

8,57

34

2,26

89

8,78

35

2,32

90

9,00

36

2,37

91

9,23

37

2,43

92

9,46

38

2,49

93

9,70

39

2,56

94

9,94

40

2,62

95

10,19

41

2,69

96

10,44

42

2,75

97

10,70

43

2,82

98

10,97

44

2,89

99

11,25

45

2,96

100

11,53

46

3,04

101

11,81

47

3,11

102

12,11

48

3,19

103

12,41

49

3,27

104

12,75

50

3,35

105

13,10

51

3,44

106

13,45

52

3,52

107

13,90

53

3,61

108

14,15

54

3,70

109

14,63

55

3,79

110

15,00

(3)Valoarea de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileste anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.

(4)La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea de referinta este de 600 lei.

(5)Diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5 % din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare.

Art. 11

(la data 10-nov-2011 Art. 11 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 1470/2011 )

(1)Clasele de salarizare si coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt prevazuti in anexele nr. I-VIII.

(2)Clasele de salarizare si coeficientii prevazuti in anexe pentru functiile de executie corespund nivelului minim al fiecarei functii, la care se adauga 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca.

(3)Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt urmatoarele:

- gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii;

- gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1;

- gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2;

- gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3;

- gradatia 5 - peste 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 4.

(4)Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva, prin acordarea claselor de salarizare prevazute la alin. (3).

(5)Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.

(6)Functiile de demnitate publica alese si numite si cele asimilate functiilor de demnitate publica au un singur nivel de salarizare, care este corespunzator clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare.

Art. 12

Salariul brut, solda lunara bruta cuprind salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, sporurile, indemnizatiile, compensatiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

SECTIUNEA 2: Salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare

Art. 13

(1)Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se diferentiaza pe functii in raport cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c).

(2)In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare si studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale in cazul functionarilor publici, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula, se utilizeaza 2 sau 3 grade si, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.

(3)In cadrul fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale, diferentierea salariilor de baza se face, de regula, pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, prevazute la art. 11.

Art. 14

Diferentierea salariilor de baza, a soldelor/salariilor de functie si a indemnizatiilor lunare de incadrare se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 15,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat.

Art. 15

(la data 11-mai-2012 Art. 15 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6, alin. (1) din Ordinul 3886/2012 )

(1)Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit prevederilor art. 13, utilizandu-se, de regula, doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, care contin sporul de vechime in munca la valoarea maxima.

(2)Nivelul de salarizare corespunzator gradului se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3)Persoanele care ocupa, in conditiile legii, functii de conducere pentru care conditia de ocupare a postului este de studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta lege pentru aceste functii, diminuat cu 10 clase de salarizare.

(4)Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi ocupa functii in conditiile prevazute la alin. (3) vor beneficia de o perioada tranzitorie de 5 ani in care sa obtina nivelul de studii prevazut de lege pentru exercitarea functiei de conducere. Dupa aceasta data, in cazul in care conditiile de studii nu sunt indeplinite, persoanele respective vor fi incadrate pe functii de executie existente in statul de functii al ordonatorului de credite.

Art. 16

(1)Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activitatii, isi pastreaza gradul sau treapta profesionala in care a fost incadrat anterior suspendarii si beneficiaza de salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale.

(2)Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se stabileste conform legilor speciale aplicabile.

SECTIUNEA 3: Sporuri

Art. 17

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25 % din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 18

(1)Pentru munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se aplica prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Plata muncii prestate peste durata normala a timpului de lucru se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.

(3)La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

(4)Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de functii.

Art. 19

Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15 % din salariul de baza.

Art. 20

(1)Sporurile, indemnizatiile, primele si compensatiile specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului bugetar sunt prevazute in anexele nr. I-VIII.

(2)Coeficientul de ierarhizare prevazut de prezenta lege pentru functia de auditor contine si sporul pentru complexitatea muncii.

(3)Coeficientul de ierarhizare prevazut de prezenta lege pentru functia de manager public contine si sporul de manager public.

(4)Pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de baza detinut se majoreaza cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

(5)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata desfasurarii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 75 % a salariului de baza, beneficiaza de o majorare salariala de pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).

(6)La stabilirea salariilor de baza ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica o majorare salariala de pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).

*) In anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) nu se aplica.
(la data 17-dec-2011 Art. 20, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 283/2011 )

(7)Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileste procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).

*) In anul 2012, prevederile art. 20 alin. (7) nu se aplica.
(la data 17-dec-2011 Art. 20, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 283/2011 )

(8)In anul 2011 prevederile alin. (6) si (7) nu se aplica.

Art. 21

Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara - administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

*) Prevederile art. 21 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015.(la data 15-nov-2013 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 8, alin. (1) din capitolul I din Ordonanta urgenta 103/2013 )

Art. 22

(1)Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30 % din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz.

(2)Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30 % din salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare.

(3)Prin hotarari ale Guvernului se pot aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal si pentru conditii temporare de munca care fac necesara acordarea unei plati suplimentare, cu respectarea limitei prevazute la alin. (1).

(4)Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica personalului trimis in misiune in strainatate.

SECTIUNEA 4: Premii

Art. 23

(1)Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2 % din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

(2)Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite si in limita individuala a doua salarii de baza lunare pe an, a doua solde lunare ale functiei de baza/a doua salarii lunare ale functiei de baza pe an, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

SECTIUNEA 5: Alte drepturi

Art. 24

(1)In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in conditiile prevazute la alin. (2).

(2)Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate si numai in conditiile in care programul functiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator functiei de baza. In astfel de situatii nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).

Art. 25

(1)Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.

(2)In mod exceptional, perioada prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita cu maximum 6 luni, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.

(3)In perioada prevazuta la alin. (1) si (2), persoana beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective.

Art. 26

(1)Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(la data 07-iun-2011 Art. 26, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 916/2011 )

(2)In situatia in care promovarea personalului bugetar in functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.

(3)In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior.

(4)Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

(5)Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.

(6)Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale conform criteriilor prevazute la art. 5 lit. c) si pot stabili si alte criterii de evaluare in functie de specificul domeniului de activitate.

(la data 05-aug-2011 Art. 26, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1229/2011 )

(la data 06-ian-2012 Art. 26, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )

(7)Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotarare a Guvernului sau alte acte normative specifice.

(8)Ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii in completarea celor prevazute la alin. (7).

(la data 22-iul-2011 Art. 26, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M.58/2011 )

Art. 27

In baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S).

Art. 28

(1)Autoritatile, institutiile publice si unitatile bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitatii.

(2)Salariile de baza ale personalului incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functionarii publici.

Art. 29

Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu.

Art. 30

(1)Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.

(2)Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3)Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile lucratoare.

(4)Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.

Art. 31

(1)Conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2)Functionarii publici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Art. 32

Nivelul coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare prevazut in prezenta lege va fi revizuit periodic in functie de evolutia nivelului de salarizare existent pe piata muncii din Romania, astfel incat salariile din sectorul public sa poata fi stabilite la un nivel competitiv, in limita sustenabilitatii financiare.

Art. 33

(1)La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca avute in luna decembrie 2010 pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale detinute, stabilindu-se clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator acesteia.

(2)La functiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reincadrarea personalului se va face la gradul detinut.

(3)La functiile de conducere unde sunt prevazute doua grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare se stabileste de ordonatorul principal de credite in functie de responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzatoare fisei postului.

Art. 34

(la data 19-sep-2014 Art. 34 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2014 )

(1)Personalul din autoritatile administratiei publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile publice locale, nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de baza cu pana la 75 %, iar incepand cu 1 ianuarie 2011, in locul majorarii de pana la 75 %, de o majorare de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar, proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat, fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de normele legale in vigoare si fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).

(2)Echipa de proiect din institutia beneficiara este responsabila de realizarea activitatilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activitati aprobat, precum si a celor care deriva din obligatiile beneficiarului fata de autoritatea finantatoare conform contractului/acordului/ordinului de finantare semnat si in conformitate cu sistemul de management si control intern aplicabil. Activitatile prestate in cadrul proiectelor finantate din fondurile prevazute la alin. (1) de catre personalul institutiei publice nominalizat in echipele de proiect sunt reflectate corespunzator in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare.

(3)Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducatorul institutiei nominalizeaza, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoana poate fi nominalizata simultan in cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.

(4)Numarul de persoane la nivelul unei autoritati dintre cele prevazute la alin. (1), care pot fi nominalizate in echipele de proiect, este conditionat de numarul de proiecte finantate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finantare de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare, astfel:

a)5 persoane pentru un proiect;

b)8 persoane pentru doua proiecte;

c)10 persoane pentru 3 proiecte;

d)12 persoane pentru 4 proiecte;

e)30 de persoane pentru un numar cuprins intre 5 si 10 proiecte;

f)40 de persoane pentru un numar cuprins intre 11 si 19 proiecte;

g)maximum 50 de persoane pentru un numar de peste 20 de proiecte.

(5)Numarul maxim de persoane la nivelul unei autoritati dintre cele prevazute la alin. (1), care pot fi nominalizate in echipele de proiect finantate din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finantare.

(6)Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/seful de proiect semneaza fisele de pontaj care atesta timpul efectiv lucrat in cadrul fiecarui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

(7)Procentul de majorare salariala prevazut la alin. (1) se acorda de la data semnarii contractului/acordului/ordinului de finantare de catre partile contractante, respectiv institutia beneficiara si autoritatea finantatoare, de la data intrarii in vigoare a prezentului articol.

(8)Majorarea prevazuta la alin. (1) se acorda numai pe perioada de implementare a proiectului asa cum a fost stabilita in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat, pe raspunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect.

(9)Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor si inaltilor functionari publici si nici personalului care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10)Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, pot fi rambursate de autoritatea finantatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile si cu procentul de cofinantare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat cu autoritatea finantatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proportional cu timpul efectiv realizat, conform fisei de pontaj.

(11)Conducatorul institutiei are obligatia de a se asigura de respectarea conditiilor si limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate in cadrul institutiei pe care o conduce.

Art. 35

La 3 zile de la data publicarii prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse, se constituie fondul Presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor, fondul primului-ministru, care se aproba anual prin buget, in limita sumei maxime de 500 mii lei.

Art. 36

Prevederile din actele normative referitoare la detasare, delegare si mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare.

Art. 37

(1)Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi in bani sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi.

(2)Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.

(3)Dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de munca legal incheiate, salarizarea personalului prevazut la alin. (2) se realizeaza in functie de modul de organizare si finantare al autoritatilor si institutiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 38

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, dupa caz, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor la incadrarea, promovarea si avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 39

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a)alin. (1) al art. 50 si alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)alin. (7) al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 1 2 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare;

d)alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 308/2001, cu modificarile ulterioare;

f)alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)alin. (2) al art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obtinute de institutiile si unitatile de invatamant care organizeaza pe langa acestea activitati finantate integral din venituri proprii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2004;

j)alin. (1) si (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

k)alin. (3) al art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare;

l)alin. (3) al art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

m)alin. (2) al art. 262 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

n)alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare;

o)art. 241 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

p)alin. (2) al art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile ulterioare;

q)art. 10 si anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificarile ulterioare;

r)art. 23 si 33 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare;

s)alin. (1) al art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

t)alin. (3) al art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare;

u)alin. (2) al art. 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 135/2009;

v)art. 302 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr.177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

w)Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare;

x)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010;

y)orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Art. 40

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 94, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(21) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) si c), functionarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte interesele statului in legatura cu activitatile desfasurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, in conditiile rezultate din actele normative in vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare;

c) exercita un mandat de reprezentare, pe baza desemnarii de catre o autoritate sau institutie publica, in conditiile expres prevazute de actele normative in vigoare."

2.La articolul 94, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:

"(22) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2), functionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu exceptia functionarilor publici care exercita atributii ca auditor sau atributii de control asupra activitatii derulate in cadrul acesteia si a functionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfasurata in cadrul respectivei echipe genereaza o situatie de conflict de interese cu functia publica pe care o ocupa."

3.La articolul 96, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 96

(1) Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public, functionar public parlamentar sau functionar public cu statut special, potrivit fisei postului."

Art. 41

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 63

In cariera, functionarul public poate promova in functia publica, in conditiile legii. Promovarea in clasa si promovarea in grade profesionale nu sunt conditionate de existenta unui post vacant."

2.La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abroga.

3.Articolul 67 se abroga.

4.La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abroga.

5.La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an."

Art. 42

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

Calitatea de functionar public parlamentar este incompatibila cu orice alta functie publica, cu exceptia functiilor si activitatilor didactice din invatamantul superior, cercetare stiintifica si creatie literar-artistica, precum si cu exceptia functiilor exercitate in domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public parlamentar, potrivit fisei postului."

2.La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) in cadrul regiilor autonome sau al societatilor comerciale din sectorul public;"

3.La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea functionarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior, prin examen, in conditiile stabilite prin metodologia de promovare prevazuta la art. 24 alin. (2)."

4.La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

"(2) Functionarul public parlamentar poate fi promovat temporar intr-o functie publica parlamentara temporar vacanta, prin examen, in conditiile stabilite prin metodologia de promovare prevazuta la art. 24 alin. (2).

(3) In perioada prevazuta la alin. (2), functionarul public parlamentar beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei pe care o ocupa temporar."

5.La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Cu 5 zile inaintea plecarii in concediul de odihna, functionarul public parlamentar primeste indemnizatia de concediu, care nu poate fi mai mica decat suma rezultata din cumularea salariului de baza si a sporurilor acordate la salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediul de odihna."

Art. 43

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) dezvoltarea carierei - evolutia ansamblului situatiilor juridice si efectelor produse, prin mobilitate si promovare intr-o functie publica superioara, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu al functionarului public si pana in momentul incetarii acestui raport;"

2.La articolul 127, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;"

3.Articolul 153 se abroga.

4.La anexa nr. 6 "Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici", primul rand din tabel se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Numele si prenumele functionarului public evaluat ...........................

Functia publica ..........................

Data ultimei promovari ................"

Art. 44

1.La data intrarii in vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 51

Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului."

Art. 45

1.La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 240/2003, se modifica dupa cum urmeaza:

"Art. II

(1) Salariile de baza ale personalului contractual al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se majoreaza, pe perioada cat isi desfasoara activitatea in domeniul gestionarii asistentei financiare comunitare, cu 10 pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice."

Art. 46

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 34 si 35, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 47

Anexele nr. I-VIII fac parte integranta din prezenta lege.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din 14 decembrie 2010.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

ANEXA nr. I: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "ADMINISTRATIE"

CAPITOLUL I:

SECTIUNEA 1: A. Salarizarea functionarilor publici

a)Functii corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Functii publice de stat *)

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Prefect

S

90

9,00

94

9,94

2.

Secretar general

S

88

8,57

92

9,46

3.

Subprefect/sef departament

S

87

8,36

91

9,23

4.

Secretar general adjunct

S

86

8,16

90

9,00

5.

Inspector guvernamental/comisar general

S

86

8,16

90

9,00

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

_____

*) Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului.

b)Functii publice de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Functii publice de stat*)

Functii publice teritoriale**)

Functii publice locale***)

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Secretar al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti

S

-

 

-

 

85

7,96

91

9,23

-

 

-

 

2.

Secretar al municipiului resedinta de judet cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti

S

-

 

-

 

83

7,58

87

8,36

-

 

-

 

3.

Secretar al municipiului resedinta de judet cu pana la 150.000 locuitori

S

-

 

-

 

81

7,21

85

7,96

-

 

-

 

4.

Secretar al unitatii administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- municipiu categoria I

S

-

 

-

 

-

 

-

 

76

6,37

80

7,03

- municipiu categoria II

S

-

 

-

 

-

 

-

 

75

6,22

79

6,86

- oras categoria I

S

-

 

-

 

-

 

-

 

74

6,07

78

6,70

- oras categoria II

S

-

 

-

 

-

 

-

 

72

5,77

76

6,37

- oras categoria III

S

-

 

-

 

-

 

-

 

70

5,50

74

6,07

- comuna (cu peste 7.000 locuitori)

S

-

 

-

 

-

 

-

 

70

5,50

74

6,07

- comuna (intre 3000-7000 locuitori)

S

-

 

-

 

-

 

-

 

68

5,23

72

5,77

- comuna (pana la 3000 locuitori)

S

-

 

-

 

-

 

-

 

66

4,98

70

5,50

5.

Director general1), inspector sef de stat, inspector general de stat

S

86

8,16

90

9,00

78

6,70

82

7,39

74

6,07

76

6,37

6.

Arhitect-sef 2)

S

-

 

-

 

77

6,53

81

7,21

73

5,92

75

6,22

7.

Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct

S

84

7,76

88

8,57

76

6,37

80

7,03

72

5,77

74

6,07

8

Director, sef compartiment, inspector sef, comisar sef divizie, sef sector la Consiliul Legislativ, comisar sef sectie, director executiv

S

84

7,76

88

8,57

76

6,37

80

7,03

72

5,77

74

6,07

9.

Director adjunct, contabil-sef, inginer-sef, inspector-sef adjunct, sef sector, comisar-sef adjunct, comisar-sef sectie divizie, director executiv adjunct

S

82

7,39

86

8,16

74

6,07

78

6,70

70

5,50

72

5,77

10.

Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel oras, arhitect sef la nivel de oras

S

80

7,03

84

7,76

72

5,77

76

6,37

68

5,23

70

5,50

11.

Sef birou, sef oficiu, sef administratie financiara - nivel comuna

S

78

6,70

82

7,39

70

5,50

74

6,07

66

4,98

68

5,23

1) Functia publica locala se utilizeaza, in conditiile legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala cu un numar de minimum 150 de posturi.

2) Functia publica locala se utilizeaza la nivelul municipiilor.

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

_____

*) Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului.

**) Functii publice teritoriale stabilite si avizate potrivit legii din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice locale stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judetene, al primarului general al municipiului Bucuresti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, al primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv municipiilor resedinta de judet.

***) Functii publice locale, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

c)Functii publice generale de executie

Nr. crt.

Functia, gradul profesional

Nivelul studiilor

Functii publice de stat*)

Functii publice teritoriale**)

Functii publice locale***)

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Auditor, grad profesional superior

S

70

5,50

55

3,79

49

3,27

grad profesional principal

S

54

3,70

42

2,75

38

2,49

grad profesional asistent

S

49

3,27

37

2,43

32

2,15

2.

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior

S

63

4,62

50

3,35

44

2,89

grad profesional principal

S

47

3,11

39

2,56

33

2,20

grad profesional asistent

S

42

2,75

34

2,26

27

1,90

grad profesional debutant

S

24

1,77

24

1,77

24

1,77

3.

Referent de specialitate; grad profesional superior

SSD

48

3,19

39

2,56

35

2,32

grad profesional principal

SSD

34

2,26

28

1,95

22

1,68

grad profesional asistent

SSD

22

1,68

18

1,52

16

1,45

grad profesional debutant

SSD

12

1,31

12

1,31

12

1,31

4.

Referent; grad profesional superior

M

33

2,20

23

1,72

21

1,64

grad profesional principal

M

25

1,81

19

1,56

17

1,49

grad profesional asistent

M

20

1,60

15

1,41

13

1,35

grad profesional debutant

M

8

1,19

8

1,19

8

1,19

NOTE:

1 Pentru functia de consilier juridic din cadrul Administratiei Prezidentiale si al Secretariatului General al Guvernului, care desfasoara activitati de reprezentare a interesului institutiilor statului in relatia cu tertii, precum si cei implicati in finalizarea procesului legislativ, se adauga inca 9 clase de salarizare succesive suplimentare.

2 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

_____

*) Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului.

**) Functii publice teritoriale stabilite si avizate potrivit legii din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice locale stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judetene, al primarului general al municipiului Bucuresti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, al primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv municipiilor resedinta de judet.

***) Functii publice locale, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

d)Functii publice specifice de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Functii publice de stat*)

Functii publice teritoriale**)

Functii publice locale***)

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Consilier parlamentar

S

70

5,50

-

 

-

 

2.

Expert parlamentar

S

67

5,10

-

 

-

 

3.

Consultant parlamentar

S

54

3,70

-

 

-

 

4.

Sef cabinet

S

50

3,35

-

 

-

 

5.

Sef cabinet, referent parlamentar(stenodactilograf)

SSD

48

3,19

-

 

-

 

6.

Sef cabinet, referent parlamentar(stenodactilograf)

PL

46

3,04

-

 

-

 

7.

Sef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf)

M

41

2,69

-

 

-

 

8.

Controlor delegat al Ministerului Finantelor Publice, grad profesional superior

S

67

5,10

-

 

-

 

9.

Inspector vamal, inspector de munca, inspector social,grad profesional superior

S

63

4,62

50

3,35

-

 

grad profesional principal

S

47

3,11

39

2,56

-

 

grad profesional asistent

S

42

2,75

34

2,26

-

 

grad profesional debutant

S

24

1,77

24

1,77

-

 

10.

Comisar, grad profesional superior

S

63

4,62

50

3,35

-

 

grad profesional principal

S

47

3,11

39

2,56

-

 

grad profesional asistent

S

42

2,75

34

2,26

-

 

grad profesional debutant

S

24

1,77

24

1,77

-

 

11.

Comisar, grad profesional superior

SSD

48

3,19

39

2,56

-

 

grad profesional principal

SSD

34

2,26

28

1,95

-

 

grad profesional asistent

SSD

22

1,68

18

1,52

-

 

grad profesional debutant

SSD

12

1,31

12

1,31

-

 

12.

Comisar, grad profesional superior

M

33

2,20

23

1,72

-

 

grad profesional principal

M

25

1,81

19

1,56

-

 

grad profesional asistent

M

20

1,60

15

1,41

-

 

grad profesional debutant

M

8

1,19

8

1,19

-

 

13.

Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior

S

63

4,62

-

 

-

 

grad profesional principal

S

47

3,11

-

 

-

 

grad profesional asistent

S

42

2,75

-

 

-

 

grad profesional debutant

S

24

1,77

-

 

-

 

14.

Analist evaluare-examinare; grad profesional superior

S

61

4,40

-

 

-

 

grad profesional principal

S

45

2,96

-

 

-

 

grad profesional asistent

S

40

2,62

-

 

-

 

grad profesional debutant

S

24

1,77

-

 

-

 

NOTE:

1 In Compartimentul inspectie si paza ecologica al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" va fi utilizata functia de inspector ecolog in locul functiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv functia de agent ecolog in locul functiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizati in mod corespunzator la nivelul functiei inlocuite.

2 Salariul de baza al persoanei cu responsabilitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii la nivel de comuna se majoreaza cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilitati.

3 Pentru compensarea activitatii specifice salariul de baza al politistilor comunitari se majoreaza cu pana la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

4 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

_____

*) Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului.

**) Functii publice teritoriale stabilite si avizate potrivit legii din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice locale stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judetene, al primarului general al municipiului Bucuresti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, al primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv municipiilor resedinta de judet.

***) Functii publice locale, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

e)Functii publice specifice de manager public

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Manager public, grad profesional superior

S

82

7,39

 

grad profesional principal

S

80

7,03

 

grad profesional asistent

S

77

6,53

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 2: B. Reglementari specifice functionarilor publici

Art. 1

(1)Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Art. 2

Functionarii publici care, in conditiile legii, exercita temporar o functie publica de conducere sau o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici au dreptul la salariul de baza corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar.

Art. 3

Functionarii publici care ocupa o alta functie publica prin mutare in cadrul altui compartiment sau transfer beneficiaza de salariul de baza corespunzator functiei publice pe care o ocupa prin modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 4

(1)Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere care solicita mutarea intr-o functie publica de conducere sau, dupa caz, de executie vacanta pentru care indeplinesc conditiile specifice au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi numiti.

(2)Functionarii publici de conducere care ocupa, ca urmare a reorganizarii, functii publice de conducere de nivel inferior sau, dupa caz, de executie au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi numiti.

Art. 5

(1)Functionarii publici care absolva studii universitare de licenta in domeniul de activitate al autoritatii sau institutiei publice, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, in conditiile legii, intr-o functie publica de executie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzatoare studiilor absolvite.

(2)In situatia in care salariul de baza stabilit in conditiile alin. (1) este mai mic decat cel avut anterior promovarii, functionarul public isi mentine salariul de baza avut anterior promovarii in clasa.

Art. 6

(1)Functionarii publici redistribuiti au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi redistribuiti.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici reintegrati, daca prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nu se prevede altfel.

Art. 7

(1)Functionarii publici au urmatoarele drepturi prevazute de alte acte normative, al caror cuantum se suporta de la bugetul de stat, bugetul local sau, dupa caz, de la bugetul de asigurari sociale:

a)indemnizatiile stabilite pentru activitati suplimentare la care sunt desemnati sa participe in cadrul unor comisii organizate in conditiile legii;

b)alte drepturi care nu sunt de natura salariala, stabilite in conditiile legii.

(2)Drepturile prevazute la alin. (1) se acorda in conditiile si limitele prevazute in actele normative prin care sunt reglementate.

CAPITOLUL II:

SECTIUNEA 1: A. Salarizarea personalului contractual din administratia publica centrala de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judetene, municipii, administratia publica locala - consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

*) Pentru functia de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adauga inca 6 clase de salarizare succesive suplimentare.

I.Salarii de baza pentru functii de specialitate

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate*)

Servicii deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judetene, municipii**)

Administratia publica locala

Consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Secretar general

S

86

8,16

90

9,00

-

 

-

 

-

 

-

 

2.

Secretar general adjunct

S

84

7,76

88

8,57

-

 

-

 

-

 

-

 

3.

Sef departament

S

85

7,96

89

8,78

-

 

-

 

-

 

-

 

4.

Director general, inspector de stat sef, inspector general

S

84

7,76

88

8,57

76

6,37

80

7,03

72

5,77

74

6,07

5.

Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct, inspector general adjunct

S

82

7,39

86

8,16

74

6,07

78

6,70

70

5,50

72

5,77

6.

Director, inspector sef, sef sector, sef compartiment

S

82

7,39

86

8,16

74

6,07

78

6,70

70

5,50

72

5,77

7.

Director adjunct, inspector sef adjunct, contabil sef, inginer sef

S

80

7,03

84

7,76

72

5,77

76

6,37

68

5,23

70

5,50

8.

Sef serviciu, sef sectie, presedinte federatie

S

78

6,70

82

7,39

70

5,50

74

6,07

66

4,98

68

5,23

9.

Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu, secretar general federatie

S

76

6,37

80

7,03

68

5,23

72

5,77

64

4,74

66

4,98

NOTE:

1 Salariile de baza stabilite pentru functiile prevazute pentru administratia publica centrala de specialitate se utilizeaza si pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale.

2 Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

_____

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului Romaniei, Administratiei Prezidentiale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Curtii de Conturi, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Guvernului si ministerelor, Avocatului Poporului, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Consiliului National al Audiovizualului, Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Consiliului Economic si Social, Autoritatii Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.

**) Institutia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor judetene, al primarului general al municipiului Bucuresti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, al primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv municipiilor resedinta de judet, institutiile cu atributii in domeniul administrarii, gestionarii, expertizarii si restaurarii monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

b)Functii de executie pe grade si trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate*)

Servicii deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judetene, municipii**)

Administratia publica locala

Consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Auditor gradul I A

S

67

5,10

53

3,61

45

2,96

gradul I

S

52

3,52

43

2,82

36

2,37

gradul II

S

46

3,04

33

2,20

31

2,10

2.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A

S

61

4,40

48

3,19

40

2,62

gradul I

S

46

3,04

38

2,49

31

2,10

gradul II

S

40

2,62

33

2,20

26

1,86

debutant

S

24

1,77

24

1,77

24

1,77

3.

Consilier juridic gradul I A

S

61

4,40

48

3,19

40

2,62

gradul I

S

46

3,04

38

2,49

31

2,10

gradul II

S

40

2,62

33

2,20

26

1,86

debutant

S

24

1,77

24

1,77

24

1,77

4.

Tehnician-economist, secretar superior,interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA

SSD

42

2,75

37

2,43

32

2,15

gradul I

SSD

32

2,15

26

1,86

20

1,60

gradul II

SSD

20

1,60

17

1,49

14

1,38

debutant

SSD

12

1,31

12

1,31

12

1,31

5.

Referent IA

M

31

2,10

21

1,64

19

1,56

I

M

22

1,68

17

1,49

15

1,41

II

M

18

1,52

13

1,35

11

1,28

debutant

M

8

1,19

8

1,19

8

1,19

6.

Agent agricol I

M

-

 

-

 

20

1,60

II

M; G

-

 

-

 

13

1,35

debutant

M; G

-

 

-

 

8

1,19

NOTE:

1 Salariile de baza stabilite pentru functiile prevazute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizeaza si pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia secretarilor, iar pentru functiile de la cabinetul primarului municipiului resedinta de judet si de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti se utilizeaza salariul de baza prevazut pentru gradul/treapta IA al/a functiei corespunzatoare nivelului studiilor.

2 Salariile de baza stabilite pentru functiile prevazute la administratia publica locala se utilizeaza si pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului si municipiului, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al/a functiei corespunzatoare nivelului studiilor.

3 Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.

4 Salariul de baza individual al administratorului public se stabileste de catre primar, presedintele consiliului judetean sau primarul general al municipiului Bucuresti, in conditiile legii, in functie de tipul unitatii administrativ-teritoriale si de atributiile stabilite in fisa postului, intre limite, astfel: limita minima este nivelul salariului de baza al secretarului unitatii administrativ-teritoriale, iar limita maxima este indemnizatia primarului, a presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz.

5 Pentru compensarea activitatii specifice salariul de baza al politistilor comunitari se majoreaza cu pana la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

6 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

_____

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului Romaniei, Administratiei Prezidentiale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Curtii de Conturi, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Guvernului si ministerelor, Avocatului Poporului, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Consiliului National al Audiovizualului, Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Consiliului Economic si Social, Autoritatii Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.

**) Institutia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor judetene, al primarului general al municipiului Bucuresti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, al primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv municipiilor resedinta de judet, institutiile cu atributii in domeniul administrarii, gestionarii, expertizarii si restaurarii monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

II.Functii specifice unor ministere

1.MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Salarii de baza pentru personalul care indeplineste functii specifice comertului exterior si cooperarii economice

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director general cu rang de ministru consilier

S

89

8,78

91

9,23

2.

Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic

S

88

8,57

90

9,00

3.

Director cu rang de secretar economic I

S

88

8,57

90

9,00

4.

Director adjunct cu rang de secretar economic I

S

84

7,76

86

8,16

5.

Sef serviciu cu rang de secretar economic II

S

80

7,03

82

7,39

6.

Sef birou cu rang de secretar economic II

S

75

6,22

77

6,53

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie pe grade si trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Ministru consilier

S

80

7,03

2.

Consilier economic

S

79

6,86

3.

Secretar economic I

S

76

6,37

II

S

68

5,23

III

S

65

4,86

4.

Atasat economic

S

63

4,62

5.

Referent transmitere I

M

42

2,75

II

M

38

2,49

III

M

34

2,26

debutant

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

2.MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I

SSD

42

2,75

gradul II

SSD

32

2,15

gradul III

SSD

20

1,60

debutant

SSD

12

1,31

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

3.MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

(1)Functii specifice Arhivelor Nationale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Arhivist gradul IA

S

61

4,40

gradul I

S

46

3,04

gradul II

S

40

2,62

debutant

S

24

1,77

2.

Arhivist gradul IA

SSD

42

2,75

gradul I

SSD

32

2,15

gradul II

SSD

20

1,60

debutant

SSD

12

1,31

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

3.

Arhivar IA

M

31

2,10

I

M

22

1,68

II

M

18

1,52

debutant

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

(2)Functii specifice Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director general

S

97

10,70

101

11,81

2.

Director general adjunct

S

94

9,94

99

11,25

3.

Director oficiu

S

92

9,46

97

10,70

4.

Director

S

92

9,46

97

10,70

5.

Sef serviciu

S

82

7,39

93

9,70

6.

Sef birou

S

80

7,03

90

9,00

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie pe grade profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1

Consilier al directorului general

S

80

7,03

2

Registrator de carte funciara gr. IA

S

80

7,03

3

Registrator de carte funciara gr. I

S

76

6,37

4

Registrator de carte funciara gr. II

S

72

5,77

5

Asistent registrator principal gr. IA

S

68

5,23

6

Asistent registrator principal gr. I

S

61

4,40

7

Asistent registrator principal gr. II

S

57

3,99

8

Asistent registrator principal debutant

S

33

2,20

9

Specialist GIS/IT IA

S

80

7,03

10

Specialist GIS/IT I

S

76

6,37

11

Specialist GIS/IT II

S

72

5,77

12

Specialist GIS/IT debutant

S

40

2,62

13

Consilier cadastru gr. IA

S

80

7,03

14

Consilier cadastru gr. I

S

76

6,37

15

Consilier cadastru gr. II

S

72

5,77

16

Consilier cadastru debutant

S

40

2,62

17

Subinginer cadastru gr. IA

SSD

58

4,09

18

Subinginer cadastru gr. I

SSD

54

3,70

19

Subinginer cadastru gr. II

SSD

50

3,35

20

Subinginer cadastru debutant

SSD

30

2,05

21

Asistent registrator tr. IA

M

44

2,89

22

Asistent registrator tr. I

M

40

2,62

23

Asistent registrator tr. II

M

36

2,37

24

Asistent registrator debutant

M

26

1,86

25

Tehnician cadastru tr. IA

M

44

2,89

26

Tehnician cadastru tr. I

M

40

2,62

27

Tehnician cadastru tr. II

M

36

2,37

28

Tehnician cadastru debutant

M

26

1,86

NOTA:

Pentru functiile de executie la clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

4.MINISTERUL SANATATII

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1.

Asistent-sef

S

61

4,40

2.

Asistent-sef

SSD

56

3,89

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

3.

Asistent-sef

PL

53

3,61

4.

Asistent-sef

M

51

3,44

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

5.CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITATI SI INSTITUTII PUBLICE

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Consilier pentru afaceri europene*)

S

63

4,62

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

_____

*) Pentru functia de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adauga inca 6 clase de salarizare succesive suplimentare.

6.FUNCTII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU SI DIN UNITATILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Casier trezorier I

M

31

2,10

Casier trezorier II

M; G

18

1,52

Casier trezorier; debutant

M; G

8

1,19

2.

Agent fiscal, operator rol, numarator bani I

M; G

18

1,52

debutant

M; G

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 2: B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului si al serviciilor Parlamentului

Salarii de baza pentru functii de executie de specialitate specifice1

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Administratia publica centrala de specialitate

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director de cabinet

S

79

6,86

2.

Sef birou senatorial, sef cabinet

S

48

3,19

3.

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

SSD

46

3,04

4.

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

PL

44

2,89

5.

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

M

39

2,56

6.

Consilier

S

68

5,23

7.

Expert

S

65

4,86

8.

Consultant

S

48

3,19

9.

Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (sofer)

M

25

1,81

1 Se utilizeaza si pentru cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean si cabinetul primarului general al municipiului Bucuresti.

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 3: C. Alte unitati bugetare de subordonare centrala si locala, precum si din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii

I.Salarii de baza pentru functii de specialitate

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director general

S

76

6,37

79

6,86

2.

Director general adjunct

S

74

6,07

78

6,70

3.

Director

S

74

6,07

78

6,70

4.

Director adjunct, contabil-sef, inginer-sef, redactor-sef, inspector-sef

S

73

5,92

77

6,53

5.

Sef serviciu, sef sectie, sef filiala, sef corp control comercial I, redactor sef adjunct, presedinte federatie, sef centru

S

70

5,50

75

6,22

6.

Sef birou, sef atelier, sef statie, sef sector, sef oficiu, sef laborator, sef ferma, sef baza experimentala, sef corp control comercial II, secretar general federatie

S

67

5,10

72

5,77

7.

Presedinte club

S

58

4,09

61

4,40

8.

Vicepresedinte club, sef complex sportiv, sef baza sportiva/sectie sportiva

S

54

3,70

57

3,99

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie pe grade si trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Auditor gradul I

S

53

3,61

gradul II

S

43

2,82

2.

Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I

S

48

3,19

gradul II

S

38

2,49

gradul III

S

33

2,20

debutant

S

24

1,77

3.

Inginer, economist; specialist I A

S

48

3,19

gradul I

S

38

2,49

gradul II

S

33

2,20

debutant

S

24

1,77

4.

Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician- economist; I

SSD

37

2,43

II

SSD

25

1,81

III

SSD

17

1,49

debutant

SSD

12

1,31

5.

Consilier juridic gradul IA

S

48

3,19

gradul I

S

38

2,49

gradul II

S

33

2,20

debutant

S

24

1,77

6.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA

M

22

1,68

I

M

18

1,52

II

M

14

1,38

debutant

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

II.Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Functii de executie pe grade profesionale

1.

Expert-consultant IA

S

48

3,19

I

S

38

2,49

II

S

33

2,20

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

III.Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1.

Expert gradul I

S

48

3,19

gradul II

S

38

2,49

debutant

S

33

2,20

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

2.

Instructor I

M

22

1,68

II

M

18

1,52

III

M

14

1,38

debutant

M

8

1,19

NOTE:

1 Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din scoala populara de arta.

2 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

IV.Proiectare

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1.

Proiectant gradul I

S

48

3,19

gradul II

S

38

2,49

gradul III

S

33

2,20

debutant

S

24

1,77

2.

Subinginer cartograf I

SSD

37

2,43

II

SSD

25

1,81

III

SSD

17

1,49

debutant

SSD

12

1,31

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Tehnician proiectant I

M

22

1,68

II*)

M

18

1,52

III*)

M

14

1,38

debutant*)

M

8

1,19

*) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

V.Unitati de informatica

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Analist, programator, inginer de sistem; IA

S

48

3,19

I

S

38

2,49

II

S

33

2,20

debutant

S

24

1,77

2.

Informatician, conductor tehnic; I

SSD

37

2,43

II

SSD

25

1,81

III

SSD

17

1,49

debutant

SSD

12

1,31

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Analist (programator) ajutor IA

M

22

1,68

I

M

18

1,52

II

M

14

1,38

debutant

M

8

1,19

4.

Operator, controlor date; I

M

22

1,68

II

M

18

1,52

III

M

14

1,38

debutant

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

VI.Administratia publica locala

a)Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene si locale

Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Salvator montan gradul I

 

42

2,75

gradul II

 

34

2,26

gradul III

 

27

1,90

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

b)Servicii voluntare pentru situatii de urgenta din subordinea consiliilor locale

Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta

M

50

3,35

2.

Sef compartiment pentru prevenire

M

48

3,19

3.

Sef formatie interventie, salvare si prim ajutor

M

46

3,04

4.

Specialist pentru prevenire

 

42

2,75

5.

Servant pompier

 

27

1,90

6.

Sef grupa interventie

 

40

2,62

7.

Sef echipa specializata

 

40

2,62

8.

Mecanic utilaj

 

27

1,90

9.

Conducator autospeciala

 

27

1,90

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 4: D. Alte functii comune din sectorul bugetar

Salarii de baza pentru personalul platit din fonduri publice, care desfasoara activitate de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Sef formatie muncitori

 

25

1,81

30

2,05

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Functii de executie pe trepte profesionale

1.

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA

M

15

1,41

I

M; G

12

1,31

debutant

M; G

8

1,19

2.

Secretar

M; G

12

1,31

3.

Secretar debutant

M; G

8

1,19

4.

Administrator I

M

15

1,41

II

M

12

1,31

5.

Sef depozit I

M

15

1,41

II

M

12

1,31

6.

Casier, magaziner; functionar, arhivar

M; G

13

1,35

7.

Casier, magaziner; functionar, arhivar; debutant

M; G

8

1,19

8.

Sef formatie paza/pompieri

 

15

1,41

9.

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

 

12

1,31

10.

Maistru I

 

17

1,49

II

 

14

1,38

11.

Sofer I

 

15

1,41

II

 

12

1,31

12.

Muncitor calificat I

 

15

1,41

II

 

12

1,31

III

 

10

1,25

IV

 

8

1,19

13.

Muncitor necalificat I

 

5

1,10

II - fara sporuri

 

1

1,00

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

NOTE:

1 In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, incadrarea soferilor se face tinandu-se seama de importanta activitatii si de autovehiculul pe care il deservesc.

2 Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului Romaniei, Administratiei Prezidentiale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Curtii de Conturi, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Guvernului si ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiaza de majorarea salariului de baza cu pana la 6 clase de salarizare succesive.

SECTIUNEA 5: E. Unitati sportive

I.Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot national**), expert sportiv; gradul I A

 

45

2,96

gradul I

 

43

2,82

gradul II

 

38

2,49

gradul III

 

31

2,10

gradul IV

 

29

2,00

2.

Instructor sportiv gradul I

 

31

2,10

gradul II

 

29

2,00

debutant

 

12

1,31

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

3.

Instructor sportiv, referent; I

 

29

2,00

II

 

23

1,72

III

 

19

1,56

debutant

 

12

1,31

*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

II.Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Functii de executie pe categorii de clasificare**)

 

 

1.

Expert sportiv gradul I A

 

45

2,96

gradul I

 

43

2,82

gradul II

 

38

2,49

2.

Referent sportiv gradul III

 

33

2,20

gradul IV

 

31

2,10

debutant

 

12

1,31

3.

Antrenor categoria I

 

43

2,82

categoria II

 

38

2,49

categoria III

 

33

2,20

categoria IV

 

31

2,10

categoria V

 

29

2,00

debutant

 

12

1,31

*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 6: F. Unitati de navigatie

I.Salarii de baza pentru functii de specialitate

1.Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1

Sef grup scafandri

M; G

57

3,99

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

2.Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Comandant instructor

S

71

5,63

2.

Sef mecanic instructor

S

62

4,51

a) Functii de executie pe nave maritime

 

 

3.

Comandant

S

69

5,36

4.

Sef mecanic

S

67

5,10

5.

Pilot maritim I

S

63

4,62

6.

Pilot maritim II

S

63

4,62

7.

Ofiter punte secund, pilot maritim aspirant

S

60

4,29

8.

Ofiter mecanic secund, sef electrician

S

59

4,19

9.

Ofiter maritim punte

S, M

46

3,04

10.

Ofiter mecanic maritim, ofiter electrician maritim

S

56

3,89

11.

Ofiter punte aspirant

M

24

1,77

12.

Ofiter maritim mecanic, electrician aspirant

M

24

1,77

b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

 

 

13.

Capitan maritim-portuar, ofiter punte maritim-portuar

SSD, M

39

2,56

14.

Sef mecanic maritim-portuar, ofiter mecanic maritim-portuar, ofiter electrician maritim-portuar

SSD, M

44

2,89

15.

Ofiter mecanic, ofiter electrician; aspirant

M

18

1,52

16.

Ofiter punte aspirant

M

18

1,52

17.

Capitan fluvial categoria A, capitan fluvial categoria B

M

49

3,27

18.

Sef mecanic fluvial

M

49

3,27

19.

Timonier fluvial

M, G

44

2,89

20.

Mecanic

M

44

2,89

21.

Marinar stagiar

G

18

1,52

22.

Mecanic stagiar

G

17

1,49

 

c) Functii de executie comune pe nave

 

 

 

23.

Sef echipaj

M; G

42

2,75

24.

Conducator salupa, timonier maritim

M, G

39

2,56

25.

Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu

M; G

19

1,56

26.

Marinar, bucatar, macaragiu macarale plutitoare

M; G

27

1,90

27.

Scafandru autonom

M; G

45

2,96

28.

Scafandru greu

M; G

41

2,69

29.

Scafandru debutant

M; G

16

1,45

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

II.Alte drepturi

Pentru activitatea de imersiune, se acorda o indemnizatie de 50 lei/ora de scufundare.

SECTIUNEA 7: G. Aviatia sportiva

AEROCLUBUL ROMANIEI

I.Salarii de baza pentru functii de specialitate

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director general Aeroclubul Romaniei

S

82

7,39

2.

Director general adjunct Aeroclubul Romaniei

S

81

7,21

1) Functiile de conducere specifice activitatii de zbor

 

 

1.

Comandant detasament de zbor

 

80

7,03

2.

Comandant aeroclub teritorial

 

80

7,03

3.

Comandant adjunct aeroclub teritorial

 

74

6,07

4.

Sef zbor aeroclub teritorial

 

70

5,50

2) Functiile de conducere specifice activitatii tehnic-aeronautice

 

 

1.

Sef grupa lucrari - reparatii (LR)

 

74

6,07

2.

Sef sector tehnic

 

70

5,50

3) Functiile de conducere specifice activitatii operativ-aeronautice

 

 

1.

Director zbor

 

77

6,53

2.

Director tehnic

 

77

6,53

3.

Sef serviciu informare zbor-navigatie, sef serviciu certificare personal aeronautic, sef serviciu aeronave ultrausoare

 

74

6,07

*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie

1.Personal navigant si tehnic navigant profesionist

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Pilot receptie si control, parasutist receptie si control, inginer receptie si control

 

59

4,19

2.

Pilot instructor, parasutist instructor

 

44

2,89

3.

Pilot comandant, mecanic navigant instructor

 

37

2,43

4.

Copilot, mecanic navigant

 

35

2,32

5.

Pilot in pregatire, parasutist in pregatire

 

24

1,77

*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

NOTE:

1 In cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea detinuta, din cauze medicale, personalul navigant si tehnic navigant profesionist isi mentine incadrarea in clasa detinuta, ca instructor de sol.

2 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

2.Personal tehnic aeronautic

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

6.

Inginer de aviatie S + Licenta

clasa I

 

59

4,19

clasa a II-a

 

52

3,52

clasa a III-a

 

45

2,96

clasa a IV-a

 

42

2,75

debutant

 

24

1,77

7.

Tehnician de aviatie M + Licenta

clasa I

 

42

2,75

clasa a II-a

 

35

2,32

clasa a III-a

 

30

2,05

clasa a IV-a

 

26

1,86

debutant

 

16

1,45

8.

M + Licenta

Mecanic de aviatie sau Scoala profesionala + Licenta

clasa I

 

42

2,75

clasa a II-a

 

35

2,32

clasa a III-a

 

30

2,05

clasa a IV-a

 

26

1,86

debutant

 

16

1,45

9.

Mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la Scoala zbor (turn de parasutism, automosor, plior parasute, profesionala + deltaplanism) Licenta

clasa I

 

40

2,62

clasa a II-a

 

34

2,26

clasa a III-a

 

31

2,10

clasa a IV-a

 

27

1,90

debutant

 

16

1,45

10.

Maistru de aviatie Scoala maistri + Licenta

 

 

 

clasa I

 

49

3,27

clasa a II-a

 

45

2,96

clasa a III-a

 

22

1,68

3.Personal operativ aeronautic

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

11.

Meteorolog aeronautic specialist S

gradul I

 

52

3,52

gradul II

 

46

3,04

gradul III

 

39

2,56

gradul IV

 

35

2,32

debutant

 

24

1,77

12.

Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare

treapta I

 

43

2,82

treapta II

 

35

2,32

debutant

 

16

1,45

13.

Dispecer operatiuni zbor M + Curs de calificare + Licenta

treapta I

 

42

2,75

treapta II

 

35

2,32

treapta III

 

30

2,05

debutant

 

16

1,45

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

II.Sporuri si alte drepturi

Criteriile de incadrare si de avansare in clase, grade si trepte a personalului navigant si tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic si operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Nr. crt.

Indemnizatii de zbor pentru personalul navigant si tehnic navigant profesionist, precum si indemnizatia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei

Activitatea pentru care se acorda

Indemnizatia - limita maxima

1.

Misiuni prevazute in Codul aerian

73 lei/ora/zbor

2.

Misiuni prevazute in Codul aerian

57 lei/start sau tur de pista

3.

Salturi cu parasuta

141 lei/salt

4.

Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari

9,5 lei/lansare sau aterizare

1.Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:

- o ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal;

- o ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal.

Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.

2.Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele maxime prevazute, precum si majorarea cu pana la 60 % a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului Romaniei. Valoarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel incat sa nu depaseasca alocatia bugetara pe anul in curs.

SECTIUNEA 8: H. Agricultura

Laboratorul central de carantina fitosanitara; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calitatii semintelor si materialului saditor; laboratoarele pentru controlul calitatii si igienei vinului

Salarii de baza pentru functii de specialitate

1.Functii de executie pe grade profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Inginer*), chimist/biolog; expert

S

47

3,11

Inginer*), chimist/biolog; gradul I

S

42

2,75

Inginer*), chimist/biolog; gradul II

S

35

2,32

Inginer*), chimist/biolog; debutant

S

24

1,77

2.

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I

SSD

35

2,32

gradul II

SSD

29

2,00

gradul III

SSD

19

1,56

debutant

SSD

12

1,31

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

2.Functii de executie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

3.

Tehnician**), IA

M

32

2,15

Tehnician**), I

M

20

1,60

Tehnician**), II

M

12

1,31

Tehnician**), debutant

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (industrie alimentara, agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

Cu acelasi nivel sunt salarizate si functiile de biolog, chimist, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.

**) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (industrie alimentara, agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

Cu acelasi nivel sunt salarizate si functiile de tehnician in biologie sau chimie, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.

NOTA:

Pentru lucrarile agricole, horticole si zootehnice, prezidiul ASAS stabileste tarifele de lucru pentru munca organizata in acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

SECTIUNEA 9: I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale

Salarii de baza pentru functii de specialitate

1.Functii de executie pe grade profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Inginer cadastru gradul IA

S

47

3,11

gradul I

S

42

2,75

gradul II

S

35

2,32

debutant

S

24

1,77

2.

Subinginer cadastru gradul I

SSD

35

2,32

gradul II

SSD

29

2,00

gradul III

SSD

19

1,56

debutant

SSD

12

1,31

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

2.Functii de executie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

3.

Tehnician cadastru IA

M

32

2,15

I

M

20

1,60

II

M

12

1,31

debutant

M

8

1,19

4.

Operator cadastru I

M; G

19

1,56

II

M; G

17

1,49

debutant

M; G

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 10: J. Protectia mediului

AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

a)Functii de executie pe grade profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Inspector de specialitate, expert, inginer; expert*)

S

47

3,11

gradul I

S

42

2,75

gradul II

S

35

2,32

gradul III

S

28

1,95

debutant

S

24

1,77

2.

Subinginer I

SSD

35

2,32

II

SSD

29

2,00

III

SSD

19

1,56

debutant

SSD

12

1,31

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

_____

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.

b)Functii de executie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

3.

Tehnician, observator conditii mediu; I A**)

M

32

2,15

I**)

M

20

1,60

II**)

M

12

1,31

debutant**)

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

________

**) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

SECTIUNEA 11: K. Administratia publica sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor

Functii specifice din aparatul propriu al administratiei publice centrale, institutii subordonate si alte institutii din acest sistem

I.Salarii de baza pentru functii de specialitate

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar

S

70

5,50

2.

Medic veterinar gradul II

S

60

4,29

3.

Medic veterinar gradul III

S

53

3,61

4.

Medic veterinar debutant

S

27

1,90

5.

Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/expert

S

63

4,62

6.

Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I

S

57

3,99

7.

Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II

S

53

3,61

8.

Inginer*), medic, chimist/biolog debutant

S

24

1,77

9.

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A

SSD

42

2,75

10.

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I

SSD

32

2,15

11.

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II

SSD

20

1,60

12.

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate debutant

SSD

12

1,31

13.

Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA

M

39

2,56

14.

Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent I

M

28

1,95

15.

Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent II

M

20

1,60

16.

Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent debutant

M

8

1,19

17.

Soferi I - ambulante veterinare, autolaboratoare,masini de dezinfectie, masini de interventie si alte masini

 

23

1,72

18.

Soferi II - ambulante veterinare, autolaboratoare,masini de dezinfectie, masini de interventie si alte masini

 

18

1,52

19.

Agent veterinar, ingrijitor animale de experienta I

M; G

12

1,31

20.

Agent veterinar debutant

M; G

8

1,19

21.

Ingrijitor animale de experienta II

M; G

7

1,16

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (medicina veterinara, industrie alimentara, agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

Cu acelasi nivel sunt salarizate si functiile de medic, biolog, chimist, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.

**) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (medicina veterinara, industrie alimentara, agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

Cu acelasi nivel sunt salarizate si functiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic in medicina, biologie sau chimie daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

II.Sporuri si alte drepturi

Personalul din institutiile publice sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor care este incadrat si isi desfasoara activitatea in specialitatea functiilor specifice prevazute in prezenta anexa beneficiaza si de urmatoarele categorii de sporuri si drepturi:

a)Sporuri:

1.Spor pentru conditii vatamatoare/periculoase care implica risc de imbolnavire si/sau contagiune directa sau indirecta, respectiv riscuri asociate datorate conditiilor specifice de desfasurare a activitatii - de la 25 % pana la 35 %;

2.Sporul pentru conditii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloza, gripa aviara, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasa, leucoze si alte boli asemenea, anatomie patologica, necropsii si medicina legala, corespunzator activitatii efective desfasurate in aceste conditii, precum si corespunzator activitatii specifice din laboratoarele sanitare si pentru siguranta alimentelor - de la 25 % pana la 75 %;

3.Sporul de izolare si pentru conditii deosebite de munca reprezentate de izolare datorata activitatii desfasurate in localitati amplasate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, in punctele de frontiera amplasate in afara localitatilor ori de activitatea desfasurata in conditii de radiatii si altele asemenea, stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de pana la 20 %.

4.Sporurile prevazute la pct. 1 si in anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

5.Sporurile prevazute la pct. 2 si in anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

6.Sporurile prevazute la pct. 3 si in anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

7.Sporurile prevazute la pct. 1, respectiv pct. 2, si in anexa nr. I cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

8.Cuantumul sporurilor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

b)Alte drepturi:

1.Indemnizatie de instalare echivalenta cu doua salarii de baza corespunzatoare functiei si gradului profesional in care urmeaza a fi incadrat pentru acele localitati unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate

2.Indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei si gradului profesional in care urmeaza a fi incadrat la incadrarea intr-o institutie publica din reteaua sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor din alta localitate

3._

(1)Personalul care isi desfasoara activitatea in institutii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte institutii decat cele sanitar-veterinare poate fi integrat in institutii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2)Cadrele didactice prevazute la alin. (1), cu exceptia rezidentilor, desfasoara activitate integrata prin cumul de functii in baza unui contract individual de munca cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante.

(3)Cadrele didactice, la incetarea raporturilor de munca cu unitatile de invatamant, care au fost integrate o perioada mai mare de 5 ani, isi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitatile sanitar-veterinare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

4.Prevederile art. 2 din anexa nr. III cap. II se aplica si personalului sanitar-veterinar.

5.Personalul din cadrul administratiei publice sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor beneficiaza de sporurile si de drepturile specifice domeniului de activitate, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ca si personalul salarizat potrivit prezentei anexe.

6.Pentru efectuarea prestatiilor in cadrul campaniilor de prevenire si combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave si altele asemenea, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, institutiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregatire superioara, care se salarizeaza cu tarif orar.

7.Personalul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor care isi desfasoara activitatea in structurile de inspectie si control sau au atributii in controlul oficial, respectiv de inspector al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 5 clase de salarizare succesive celei stabilite potrivit legii.

SECTIUNEA 12: L. Reglementari specifice personalului incadrat pe baza de contract individual de munca - personal contractual din administratia publica

Art. 1

(1)Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexa poate beneficia de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare ori, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Art. 2

(1)In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit cap. II lit. F-K din prezenta anexa, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a)pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b)pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

c)personalul care lucreaza, potrivit contractului individual de munca, in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiaza de un spor de pana la 20 % din salariul de baza.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare ori, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Art. 3

Sporurile la salariul de baza, care sunt specifice unor domenii bugetare si care se acorda personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevazute, dupa caz, in cap. II lit. C-K din prezenta anexa, care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare din aceste domenii.

Art. 4

(1)Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel pana la expirarea perioadei de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an si vor fi promovate, pe baza de examen, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara.

(2)Absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai in masura in care atributiile din fisa postului au fost modificate in mod corespunzator, pastrandu-si gradatia avuta la data promovarii.

CAPITOLUL III: Autoritati publice

SUBCAPITOLUL I: A1. Salarii de baza ale personalului de specialitate din cadrul Curtii de Conturi

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director

S

98

10,97

101

11,81

2.

Director adjunct

S

97

10,70

100

11,53

3.

Sef serviciu/Sef oficiu regional de audit

S

96

10,44

99

11,25

4.

Sef birou

S

95

10,19

98

10,97

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatica asimilat auditorului public extern, superior

Vechimea minima in specialitate 12 ani

S

I

86

8,16

II

85

7,96

III

84

7,76

2.

Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatica asimilat auditorului public extern, principal consilier al presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei

Vechimea minima in specialitate 8 ani

S

I

83

7,58

II

82

7,39

III

81

7,21

3.

Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatica asimilat auditorului public extern

Vechimea minima in specialitate 5 ani

S

I

80

7,03

II

79

6,86

III

78

6,70

NOTA:

1 Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, juridice si de alta specialitate, cu studii superioare, necesara incadrarii la Curtea de Conturi si in cadrul Autoritatii de Audit.

2 La stabilirea vechimii in specialitate se va lua in calcul si jumatate din vechimea avuta in functii economice prevazute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurta durata.

3 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SUBCAPITOLUL II: A2. Reglementari specifice personalului de specialitate din cadrul Curtii de Conturi

SECTIUNEA 1: Salarii de baza

Art. 1

Salarizarea membrilor Curtii de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilati auditorilor publici externi si a specialistilor in informatica asimilati auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curtii de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare si a coeficientilor de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege.

Art. 2

Prin sintagma auditor public extern se intelege atat functia de auditor public extern, cat si functiile de conducere de director, director adjunct, sef serviciu/sef oficiu regional si sef birou din structurile de control ale Curtii de Conturi si ale Autoritatii de Audit.

Art. 3

Perioada mandatului membrilor Curtii de Conturi care provin din randul auditorilor publici externi este considerata vechime in specialitatea functiei de auditor public extern.

Art. 4

(1)Promovarea personalului de specialitate in functii si grade profesionale se face, de regula, o data pe an, cu respectarea conditiilor de vechime minima in specialitate prevazute in anexa.

(2)Conditiile de incadrare si promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc in baza regulamentului aprobat prin hotarare a plenului Curtii de Conturi.

Art. 5

(1)Auditorii publici externi numiti temporar intr-o functie de conducere vacanta, pana la ocuparea acesteia prin concurs, sau in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de indemnizatie in perioada respectiva au dreptul la indemnizatia lunara de incadrare corespunzatoare functiei pe care o preiau.

(2)Numirea temporara in conditiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curtii, prin ordin al presedintelui Curtii de Conturi.

Art. 6

Perioada in care auditorii publici externi au avut contractul de munca suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime in specialitate, cu exceptia perioadei in care contractul de munca a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesionala ori pentru a desfasura activitati pe langa institutii sau organisme internationale.

SECTIUNEA 2: Sporuri si alte drepturi

Art. 7

(1)Pentru conditii de munca vatamatoare, personalului de specialitate i se acorda un spor de pana la 15 % din indemnizatia de incadrare bruta lunara, corespunzator cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

(3)Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfasoara activitati de control/audit la sediul altor entitati, beneficiaza de sporul pentru conditii vatamatoare prevazut la alin. (1), daca in cadrul institutiilor respective acest drept este recunoscut si acordat.

Art. 8

(1)Personalul de specialitate din cadrul Curtii de Conturi, care prin natura muncii de control si audit, are acces la documente si informatii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiaza de un spor de pana la 15 % acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin hotarare a plenului Curtii de Conturi, in functie de certificatul/avizul de securitate detinut, obtinut potrivit legii.

Art. 9

Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplaseaza in interesul serviciului la instantele civile teritoriale situate in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de diurna de delegare potrivit legii.

Art. 10

Membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate, trimisi in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, au drepturile si obligatiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotarare a plenului Curtii de Conturi, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in strainatate.

SUBCAPITOLUL III: B. Salariile de baza ale personalului din cadrul Consiliului Concurentei

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Secretar general

S

102

12,11

2.

Director

S

101

11,81

3.

Director adjunct

S

100

11,53

4.

Sef serviciu

S

99

11,25

5.

Inspector de concurenta superior

S

96

10,44

6.

Inspector de concurenta principal

S

94

9,94

7.

Inspector de concurenta asistent

S

89

8,78

8.

Inspector de concurenta debutant

S

65

4,86

NOTE:

1 Vechimea in functie pentru stabilirea salariilor de baza este vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei de inspector de concurenta.

2 Personalul Consiliului Concurentei, care prin natura muncii desfasurate are acces la documente si informatii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiaza de un spor de pana la 15 % din salariul de baza acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, in functie de certificatul/avizul de securitate detinut, obtinut potrivit legii.

3 Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

SUBCAPITOLUL IV: C. Indemnizatiile pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, precum si salarii de baza pentru functii publice specifice din cadrul acestei autoritati

a)Indemnizatii

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Presedinte

S

103

12,41

2.

Vicepresedinte

S

100

11,53

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Salarii de baza pentru functiile publice de conducere specifice

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Secretar general

S

99

11,25

2.

Director general

S

97

10,70

3.

Director general adjunct

S

95

10,19

4.

Director

S

95

10,19

5.

Director adjunct

S

93

9,70

6.

Sef serviciu

S

91

9,23

7.

Sef birou

S

89

8,78

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

c)Salarii de baza pentru functii publice de executie specifice

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Inspector de integritate, grad profesional superior

S

75

6,22

 

grad profesional principal

S

70

5,50

 

grad profesional asistent

S

57

3,99

 

grad profesional debutant

S

27

1,90

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SUBCAPITOLUL V: D. Salarizarea membrilor plenului si personalului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Vechime in specialitate

1.

Presedinte

S

108

14,15

10 ani in functii economice sau juridice

2.

Membru al plenului

S

106

13,45

10 ani in functii economice sau juridice

3.

Consilier/Director general

S

98

10,97

8 ani in functii economice sau juridice

4.

Director

S

97

10,70

8 ani in functii economice sau juridice

5.

Sef serviciu

S

96

10,44

8 ani in functii economice sau juridice

6.

Sef compartiment

S

95

10,19

8 ani in functii economice sau juridice

7.

Analist financiar gradul I

S

93

9,70

8 ani in functii economice sau juridice

gradul II

S

91

9,23

6 ani in functii economice sau juridice

gradul III

S

89

8,78

4 ani in functii economice sau juridice

gradul IV

S

65

4,86

2 ani in functii economice sau juridice

8.

Asistent analist treapta I

M

57

3,99

7 ani in functii auxiliare juridice, economice sau administrative

treapta II

M

51

3,44

4 ani in functii auxiliare juridice, economice sau administrative

NOTE:

1 Pentru activitatea informatica se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai institutiilor de invatamant superior de profil informatic.

2 Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

3 Persoanele care, potrivit legii, gestioneaza informatii clasificate beneficiaza de un spor de pana la 15 % acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate. Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului vor fi stabilite de membrii plenului in functie de certificatul/avizul de securitate detinut, obtinut potrivit legii.

SUBCAPITOLUL VI: E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

a)Indemnizatii pentru functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director general (asimilat functiei de secretar de stat)

S

103

12,41

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Salarii de baza pentru functii de conducere specifice:

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

1.

Sef departament

S

88

8,57

89

8,78

2.

Director general adjunct

S

86

8,16

87

8,36

3.

Director, Sef sector audit

S

85

7,96

86

8,16

4.

Director adjunct

S

84

7,76

85

7,96

5.

Sef serviciu

S

83

7,58

84

7,76

NOTA:

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Consilier de securitate a informatiilor

S

73

5,92

2.

Referent de securitate a informatiilor

PL

46

3,04

3.

Referent de securitate a informatiilor

M

40

2,62

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim. c) Salarii de baza pentru functii de executie specifice:

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

NOTE:

1 Persoanele care ocupa functiile de consilier si referent se considera reincadrate pe functiile de consilier de securitate a informatiilor si, respectiv, referent de securitate a informatiilor.

2 Personalul din cadrul Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestioneaza informatii clasificate beneficiaza de un spor de pana la 25 % acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate, stabilit de conducerea institutiei, in functie de certificatul/avizul de securitate detinut, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV: Functii de demnitate publica

A.Functii de demnitate publica alese

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei

Nr. crt.

Functia

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Presedintia Romaniei

1.

Presedintele Romaniei

110

15,00

Parlamentul Romaniei

2.

Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor

109

14,63

3.

Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor

108

14,15

4.

Secretarii si chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor

107

13,90

5.

Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor

106

13,45

6.

Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei Deputatilor

106

13,45

7.

Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor

105

13,10

8.

Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor

104

12,75

9.

Senatori, deputati

103

12,41

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

B.Functii de demnitate publica numite

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, numite in functii potrivit legii

Nr. crt.

Functia

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Guvernul Romaniei

1.

Prim-ministru

109

14,63

2.

Viceprim-ministru

108

14,15

3.

Ministru de stat

107

13,90

4.

Ministru

106

13,45

5.

Ministru delegat

106

13,45

6.

Secretar de stat membru al Guvernului

105

13,10

7.

Secretar de stat

103

12,41

8.

Subsecretar de stat

100

11,53

Curtea Constitutionala

9.

Presedinte

109

14,63

10.

Judecator

108

14,15

Consiliul Legislativ

11.

Presedinte consiliu

106

13,45

12.

Presedinte de sectie

103

12,41

Avocatul Poporului

13.

Avocatul Poporului

106

13,45

14.

Adjunct al Avocatului Poporului

103

12,41

Curtea de Conturi

15.

Presedinte

109

14,63

16.

Vicepresedinte

108

14,15

17.

Presedinte Autoritatea de audit

108

14,15

18.

Vicepresedinte Autoritatea de audit

107

13,90

19.

Consilier conturi

106

13,45

Secretariatul General al Guvernului

20.

Secretar general al Guvernului

106

13,45

21.

Secretar general adjunct al Guvernului

103

12,41

22.

Consilier de stat

103

12,41

Administratia Prezidentiala

23.

Consilier prezidential

106

13,45

24.

Consilier de stat

103

12,41

Parlamentul Romaniei

25.

Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat

106

13,45

26.

Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat

103

12,41

Consiliul Concurentei

27.

Presedinte

108

14,15

28.

Vicepresedinte

107

13,90

29.

Consilier de concurenta

106

13,45

Consiliul National al Audiovizualului

30.

Presedinte

106

13,45

31.

Membri

103

12,41

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

32.

Presedinte

108

14,15

33.

Vicepresedinte

105

13,10

34.

Secretar al Consiliului

105

13,10

35.

Membri

103

12,41

NOTE:

1 _

a)Presedintele Curtii Constitutionale este egal in grad cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar judecatorii Curtii Constitutionale, cu vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, beneficiind de indemnizatie egala cu a acestora, majorata cu 15 %, precum si de celelalte drepturi.

b)Personalul Curtii Constitutionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege in care se regasesc aceste categorii de personal, in functie de incadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, in mod corespunzator, si de celelalte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.

2.Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

C.Functii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritatii publice locale

Indemnizatii pentru persoanele alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei

Nr. crt.

Functia

Clasa

Coeficient de ierarhizare

PRIMARII SI CONSILII

1.

Primar general al Capitalei

106

13,45

2.

Viceprimar al Capitalei

92

9,46

3.

Presedinte al consiliului judetean

98

10,97

4.

Vicepresedinte al consiliului judetean

90

9,00

5.

Primar de municipiu resedinta de judet (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti)

94

9,94

6.

Primar de municipiu resedinta de judet (pana la 150.000 locuitori)

91

9,23

7.

Primar de municipiu (categoria I)

89

8,78

8.

Primar de municipiu (categoria II)

88

8,57

9.

Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti)

89

8,78

10.

Viceprimar de municipiu (pana la 150.000 locuitori)

86

8,16

11.

Viceprimar de municipiu (categoria I)

81

7,21

12.

Viceprimar de municipiu (categoria II)

80

7,03

13.

Primar de oras (categoria I)

88

8,57

14.

Primar de oras (categoria II)

86

8,16

15.

Primar de oras (categoria III)

84

7,76

16.

Viceprimar de oras (categoria I)

79

6,86

17.

Viceprimar de oras (categoria II)

77

6,53

18.

Viceprimar de oras (categoria III)

75

6,22

19.

Primar de comuna (cu peste 7.000 locuitori)

80

7,03

20.

Primar de comuna (intre 3.000-7.000 locuitori)

78

6,70

21.

Primar de comuna (pana la 3.000 locuitori)

76

6,37

22.

Viceprimar de comuna (cu peste 7.000 locuitori)

75

6,22

23.

Viceprimar de comuna (intre 3.000-7.000 locuitori)

73

5,92

24.

Viceprimar de comuna (pana la 3.000 locuitori)

71

5,63

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

D.Functii asimilate cu functii de demnitate publica

Indemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului

Nr. crt.

Functia

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Institutii publice din subordinea Guvernului*)

1.

Conducatorul institutiei (presedinte, director general, sef oficiu etc.)

94

9,94

98

10,97

2.

Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte, director general adjunct etc.)

88

8,57

92

9,46

*) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

ANEXA nr. II: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "INVATAMANT"

CAPITOLUL I:

SECTIUNEA 1: A. Salarii de baza pentru functiile din invatamant

1.Functiile de conducere din invatamantul superior

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Rector*)

S

92

9,46

94

9,94

2.

Prorector*)

S

90

9,00

92

9,46

3.

Secretar stiintific al senatului universitar*)

S

89

8,78

91

9,23

4.

Decan*)

S

87

8,36

89

8,78

5.

Prodecan*)

S

86

8,16

88

8,57

6.

Director de departament

S

86

8,16

88

8,57

7.

Secretar stiintific al consiliului facultatii*)

S

86

8,16

88

8,57

8.

Sef de catedra*)

S

86

8,16

88

8,57

*) Coeficientii de ierarhizare cuprind si salariul de baza aferent unei norme didactice.

2.Functiile de conducere din invatamantul preuniversitar

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Inspector scolar general*)

S

78

6,70

80

7,03

2.

Inspector scolar general adjunct*)

S

74

6,07

76

6,37

3.

Inspector scolar de specialitate, inspector scolar*)

S

70

5,50

72

5,77

4.

Director unitate de invatamant*)

S

70

5,50

72

5,77

5.

Director adjunct unitate de invatamant*)

S

68

5,23

70

5,50

6.

Director casa corpului didactic*)

S

68

5,23

70

5,50

*) Coeficientii de ierarhizare cuprind si salariul de baza aferent unei norme didactice.

3.Functiile de conducere pentru functiile didactice auxiliare

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

Invatamant superior

1.

Director general administrativ al universitatii*)1

S

80

7,03

82

7,39

2.

Director, contabil-sef (administrator financiar/ patrimoniu)*)

S

76

6,37

78

6,70

3.

Secretar-sef universitate*)

S

72

5,77

74

6,07

4.

Administrator-sef al facultatii*)

S

68

5,23

70

5,50

5.

Sef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*)

S

66

4,98

68

5,23

6.

Secretar-sef facultate*)

S

66

4,98

68

5,23

7.

Sef birou (administrator financiar/patrimoniu)*)

S

62

4,51

64

4,74

 

Invatamant preuniversitar

 

 

 

 

 

1.

Contabil-sef (administrator financiar)*)

S

60

4,29

62

4,51

2.

Secretar-sef unitate de invatamant*)

S

58

4,09

60

4,29

3.

Contabil-sef (administrator financiar)*)

M

50

3,35

52

3,52

4.

Secretar-sef unitate de invatamant*)

M

48

3,19

50

3,35

*) Coeficientii de ierarhizare cuprind si salariul de baza aferent functiei de executie.

1 Se utilizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior la care numarul studentilor este mai mic de 10.000, precum si pentru salarizarea functiei de director, contabil-sef (administrator financiar patrimoniu) din cadrul institutiilor de invatamant superior la care numarul studentilor este de cel putin 10.000.

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

4.Salarii de baza invatamant universitar

Nr. crt.

Functia*)

Vechimea in invatamant

Clasa si coeficientul de ierarhizare

Baza

Gradatia corespunzatoare transelor de vechime

1

2

3

4

5

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Profesor universitar

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

8,16

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

7,96

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

7,58

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

7,21

20-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

6,86

15-20 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

76

6,37

77

6,53

10-15 ani

 

 

 

 

71

5,63

73

5,92

74

6,07

75

6,22

2.

Conferentiar universitar

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

6,07

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

5,77

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

5,50

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

5,23

20-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

4,98

15-20 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

63

4,62

64

4,74

10-15 ani

 

 

 

 

 

 

60

4,29

61

4,40

62

4,51

6-10 ani

 

 

 

 

56

3,89

58

4,09

59

4,19

60

4,29

3.

Sef lucrari(lector universitar)

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

4,40

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

4,19

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

20-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

3,99

15-20 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3,79

56

3,89

10-15 ani

 

 

 

 

 

 

52

3,52

53

3,61

54

3,70

6-10 ani

 

 

 

 

48

3,19

50

3,35

51

3,44

52

3,52

3-6 ani

41

2,69

44

2,89

46

3,04

48

3,19

49

3,27

50

3,35

4.

Asistent universitar

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

3,99

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

20-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3,79

15-20 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

53

3,61

54

3,70

10-15 ani

 

 

 

 

 

 

50

3,35

51

3,44

52

3,52

6-10 ani

 

 

 

 

46

3,04

48

3,19

49

3,27

50

3,35

3-6 ani

39

2,56

42

2,75

44

2,89

46

3,04

47

3,11

48

3,19

pana la 3 ani

37

2,43

40

2,62

42

2,75

44

2,89

45

2,96

46

3,04

5.

Preparator universitar

6-10 ani**)

 

 

 

 

43

2,82

45

2,96

46

3,04

47

3,11

3-6 ani**)

36

2,37

39

2,56

41

2,69

43

2,82

44

2,89

45

2,96

pana la 3 ani

33

2,20

36

2,37

38

2,49

40

2,62

41

2,69

42

2,75

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

NOTA:

Pentru functiile din prezenta anexa sunt prevazute clasele pentru cele 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca.

5.Salarii de baza invatamant preuniversitar

Nr. crt.

Functia didactica si gradul didactic*)

Vechimea in invatamant

Clasa si coeficientul de ierarhizare

Baza

Gradatia corespunzatoare transelor de vechime

1

2

3

4

5

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic I

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

5,36

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

5,10

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

4,86

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

4,62

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

4,40

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

59

4,19

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

55

3,79

56

3,89

57

3,99

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

53

3,61

54

3,70

55

3,79

6-10 ani

 

 

 

 

49

3,27

51

3,44

52

3,52

53

3,61

2-6 ani

42

2,75

45

2,96

47

3,11

49

3,27

50

3,35

51

3,44

2.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic II

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

4,51

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4,29

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

51

3,44

52

3,52

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

48

3,19

49

3,27

50

3,35

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

46

3,04

47

3,11

48

3,19

6-10 ani

 

 

 

 

42

2,75

44

2,89

45

2,96

46

3,04

2-6 ani

35

2,32

38

2,49

40

2,62

42

2,75

43

2,82

44

2,89

3.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic definitiv

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

3,99

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

50

3,35

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

46

3,04

47

3,11

48

3,19

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

44

2,89

45

2,96

46

3,04

6-10 ani

 

 

 

 

40

2,62

42

2,75

43

2,82

44

2,89

2-6 ani

33

2,20

36

2,37

38

2,49

40

2,62

41

2,69

42

2,75

4.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic debutant

pana la 2 ani

31

2,10

34

2,26

36

2,37

38

2,49

39

2,56

40

2,62

5.

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic I

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4,29

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

50

3,35

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

46

3,04

47

3,11

48

3,19

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

44

2,89

45

2,96

46

3,04

6-10 ani

 

 

 

 

40

2,62

42

2,75

43

2,82

44

2,89

6.

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic II

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,35

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

3,19

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2,96

46

3,04

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

42

2,75

43

2,82

44

2,89

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

42

2,75

6-10 ani

 

 

 

 

36

2,37

38

2,49

39

2,56

40

2,62

2-6 ani

29

2,00

32

2,15

34

2,26

36

2,37

37

2,43

38

2,49

7.

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic definitiv

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,35

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

3,19

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

3,04

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

43

2,82

44

2,89

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

42

2,75

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

38

2,49

39

2,56

40

2,62

6-10 ani

 

 

 

 

34

2,26

36

2,37

37

2,43

38

2,49

2-6 ani

27

1,90

30

2,05

32

2,15

34

2,26

35

2,32

36

2,37

8.

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic debutant

pana la 2 ani

25

1,81

28

1,95

30

2,05

32

2,15

33

2,20

34

2,26

9.

Institutor studii superioare de lunga durata grad didactic I

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4,29

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

4,09

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

50

3,35

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

46

3,04

47

3,11

48

3,19

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

44

2,89

45

2,96

46

3,04

6-10 ani

 

 

 

 

40

2,62

42

2,75

43

2,82

44

2,89

10.

Institutor studii superioare de lunga durata grad didactic II

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,35

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

3,19

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2,96

46

3,04

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

42

2,75

43

2,82

44

2,89

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

42

2,75

6-10 ani

 

 

 

 

36

2,37

38

2,49

39

2,56

40

2,62

2-6 ani

29

2,00

32

2,15

34

2,26

36

2,37

37

2,43

38

2,49

11.

Institutor studii superioare de lunga durata grad didactic definitiv

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,35

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

3,19

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

3,04

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

43

2,82

44

2,89

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

42

2,75

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

38

2,49

39

2,56

40

2,62

6-10 ani

 

 

 

 

34

2,26

36

2,37

37

2,43

38

2,49

2-6 ani

27

1,90

30

2,05

32

2,15

34

2,26

35

2,32

36

2,37

12.

Institutor studii superioare de lunga durata grad didactic debutant

pana la 2 ani

25

1,81

28

1,95

30

2,05

32

2,15

33

2,20

34

2,26

13.

Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic I

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

3,89

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

3,70

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

3,52

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,35

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

3,19

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2,96

46

3,04

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

42

2,75

43

2,82

44

2,89

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

42

2,75

6-10 ani

 

 

 

 

36

2,37

38

2,49

39

2,56

40

2,62

14.

Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic II

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

3,61

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

3,44

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

3,11

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2,96

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

42

2,75

43

2,82

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

39

2,56

40

2,62

41

2,69

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

37

2,43

38

2,49

39

2,56

6-10 ani

 

 

 

 

33

2,20

35

2,32

36

2,37

37

2,43

2-6 ani

26

1,86

29

2,00

31

2,10

33

2,20

34

2,26

35

2,32

15.

Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic definitiv

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

3,44

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

3,11

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2,96

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

2,82

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

37

2,43

38

2,49

39

2,56

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

35

2,32

36

2,37

37

2,43

6-10 ani

 

 

 

 

31

2,10

33

2,20

34

2,26

35

2,32

2-6 ani

24

1,77

27

1,90

29

2,00

31

2,10

32

2,15

33

2,20

16.

Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic debutant

pana la 2 ani

22

1,68

25

1,81

27

1,90

29

2,00

30

2,05

31

2,10

17.

Invatator, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3,79

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

3,61

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

3,44

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

3,11

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

44

2,89

45

2,96

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

41

2,69

42

2,75

43

2,82

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

39

2,56

40

2,62

41

2,69

6-10 ani

 

 

 

 

35

2,32

37

2,43

38

2,49

39

2,56

18.

Invatator, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

3,44

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3,27

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

3,11

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2,96

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

2,82

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

40

2,62

41

2,69

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

37

2,43

38

2,49

39

2,56

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

35

2,32

36

2,37

37

2,43

6-10 ani

 

 

 

 

31

2,10

33

2,20

34

2,26

35

2,32

2-6 ani

24

1,77

27

1,90

29

2,00

31

2,10

32

2,15

33

2,20

19.

Invatator, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,35

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

3,19

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

3,04

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

2,89

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

2,75

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

39

2,56

40

2,62

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

36

2,37

37

2,43

38

2,49

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

34

2,26

35

2,32

36

2,37

6-10 ani

 

 

 

 

30

2,05

32

2,15

33

2,20

34

2,26

2-6 ani

23

1,72

26

1,86

28

1,95

30

2,05

31

2,10

32

2,15

20.

Invatator, educatoare, maistru-instructor(cu studii de nivel liceal)debutant

0-2 ani

21

1,64

24

1,77

26

1,86

28

1,95

29

2,00

30

2,05

21.

Profesor, invatator, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fara pregatire de specialitate)

peste 40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

2,32

35-40 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

2,26

30-35 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

2,20

25-30 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

2,15

22-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

2,10

18-22 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2,00

30

2,05

14-18 ani

 

 

 

 

 

 

27

1,90

28

1,95

29

2,00

10-14 ani

 

 

 

 

 

 

26

1,86

27

1,90

28

1,95

6-10 ani

 

 

 

 

23

1,72

25

1,81

26

1,86

27

1,90

2-6 ani

16

1,45

19

1,56

21

1,64

23

1,72

24

1,77

25

1,81

pana la 2 ani

15

1,41

18

1,52

20

1,60

22

1,68

23

1,72

24

1,77

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:

Pentru functiile din prezenta anexa sunt prevazute clasele pentru cele 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca.

6.Salarii de baza pentru functiile didactice auxiliare

Nr. crt.

Functia, gradul sau treapta profesionala

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Functii de executie

1

Administrator financiar grad I*)

S

47

3,11

grad II*)

S

38

2,49

grad III*)

S

35

2,32

debutant*)

S

24

1,77

2

Informatician gradul IA

S

47

3,11

gradul I

S

46

3,04

gradul II

S

44

2,89

gradul III

S

34

2,26

debutant

S

24

1,77

3

Secretar I**)

S

46

3,04

II**)

S

44

2,89

III**)

S

34

2,26

debutant**)

S

24

1,77

4

Pedagog scolar, laborant IA

S

42

2,75

I

S

38

2,49

II

S

31

2,10

debutant

S

24

1,77

5

Instructor-animator, corepetitor gradul I

S

33

2,20

gradul II

S

27

1,90

debutant

S

24

1,77

6

Administrator patrimoniu grad I***)

S

45

2,96

grad II***)

S

36

2,37

grad III***)

S

32

2,15

debutant***)

S

24

1,77

7

Administrator financiar grad I*)

SSD

38

2,49

grad II*)

SSD

34

2,26

grad III*)

SSD

29

2,00

debutant*)

SSD

12

1,31

8

Informatician gradul I

SSD

39

2,56

gradul II

SSD

34

2,26

gradul III

SSD

29

2,00

debutant

SSD

12

1,31

9

Secretar I**)

SSD

40

2,62

II**)

SSD

36

2,37

III**)

SSD

29

2,00

debutant**)

SSD

12

1,31

10

Pedagog scolar, laborant I

SSD

36

2,37

II

SSD

32

2,15

III

SSD

26

1,86

debutant

SSD

12

1,31

11

Instructor-animator, corepetitor gradul I

SSD

29

2,00

gradul II

SSD

24

1,77

debutant

SSD

12

1,31

12

Administrator patrimoniu grad I***)

SSD

37

2,43

grad II***)

SSD

32

2,15

grad III***)

SSD

27

1,90

debutant***)

SSD

12

1,31

13

Administrator financiar treapta I*)

M

32

2,15

treapta II*)

M

30

2,05

treapta III*)

M

22

1,68

debutant*)

M

8

1,19

14

Informatician IA

PL/M

33

2,20

I

PL/M

30

2,05

II

PL/M

25

1,81

III

PL/M

19

1,56

debutant

PL/M

10

1,25

15

Secretar IA**)

M

33

2,20

I**)

M

30

2,05

II**)

M

25

1,81

III**)

M

19

1,56

debutant**)

M

8

1,19

16

Pedagog scolar IA

M

24

1,77

I

M

20

1,60

II

M

18

1,52

debutant

M

8

1,19

17

Instructor-animator, instructor educatie extrascolara IA

M

24

1,77

I

M

18

1,52

II

M

16

1,45

debutant

M

8

1,19

18

Corepetitor I

M

18

1,52

II

M

16

1,45

debutant

M

8

1,19

19

Sef atelier-scoala, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***)

M

30

2,05

treapta II***)

M

28

1,95

treapta III***)

M

22

1,68

debutant***)

M

8

1,19

20

Laborant I

PL/M

26

1,86

II

PL/M

22

1,68

debutant

PL/M

10

1,25

21

Instructor, model I

M

18

1,52

II

M

17

1,49

debutant

M

8

1,19

22

Mediator scolar I

M/G

16

1,45

II

M/G

14

1,38

debutant

M/G

8

1,19

23

Supraveghetor noapte I

G

14

1,38

II

G

12

1,31

*) Se utilizeaza si pentru functiile: economist, referent si contabil, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat.

**) Se utilizeaza si pentru functia de secretar, prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se utilizeaza si pentru functiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator si functionar, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.251/2005.

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SECTIUNEA 2: B. Reglementari specifice personalului didactic din invatamant

Art. 1

Pentru functiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesional/profesionala nu mai apare in aceasta anexa, salariul de baza se va stabili la gradatia corespunzatoare vechimii in munca de la gradul/treapta profesional/profesionala imediat superior/superioara functiei pe care era incadrata persoana.

Art. 2

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu consultarea institutiilor, unitatilor de invatamant si a partenerilor sociali, va stabili gradul functiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in functie de urmatoarele criterii: numar de personal, elevi/studenti, categorii de unitati.

Art. 3

Personalul didactic calificat de predare si conducere care isi desfasoara activitatea in localitati izolate primeste o indemnizatie de pana la 20 % din salariul de baza, in raport cu zona geografica respectiva. Diferentierea pe zone si localitati se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 4

Personalul didactic de predare si conducere din invatamantul special beneficiaza de o crestere cu 6 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 5

Personalul didactic din invatamant beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16 % din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 10 clase de salarizare succesive celei detinute. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.

Art. 6

Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori si profesori beneficiaza de un spor de 10-25 % din salariul de baza, in raport cu timpul efectiv lucrat si calculat in raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti, potrivit regulamentului de practica pedagogica aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, daca nu beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore pe saptamana.

(la data 17-ian-2011 Art. 7 din anexa II, capitolul I, sectiunea 2 abrogat de Actul din Decizia 1615/2011 )

Art. 8

Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele beneficiaza de o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9

(1)Pentru personalul din institutiile de invatamant superior, senatele universitare pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 12 clase de salarizare succesive celei detinute, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri proprii.

(2)De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul din invatamantul preuniversitar care participa direct la realizarea activitatilor finantate din venituri proprii.

Art. 10

(1)Personalul didactic de predare din invatamantul superior poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de 1 % pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5 % din salariul de baza.

(2)In cadrul institutiilor de invatamant superior la care numarul studentilor este de cel putin 10.000, functia de director general administrativ al universitatii va fi salarizata la nivelul functiei de decan.

Art. 11

Personalul didactic beneficiaza de dreptul la concediu de odihna, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, primind o indemnizatie de concediu de odihna calculata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 12

Pentru personalul didactic, in caz de deces, se acorda celor indreptatiti un ajutor de deces in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale de stat.

*) In anul 2012, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B - Reglementari specifice personalului didactic din invatamant nu se aplica.
(la data 17-dec-2011 Art. 12 din anexa II, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 283/2011 )

Art. 13

Personalul didactic de predare poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevazuta la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14

(1)In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din regulamentul prevazut la art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Art. 15

Pentru functiile didactice auxiliare, care nu se regasesc in prezenta anexa si care au fost reglementate prin acte normative anterioare se vor utiliza coeficientii de salarizare din anexele la prezenta lege, corespunzator fiecarui domeniu de activitate din sistemul bugetar.

Art. 16

Salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu studii superioare din invatamantul preuniversitar.

Salarii de baza

CAPITOLUL II: Unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare

Salarii de baza

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director general institut de cercetare*)(ordonator secundar de credite)

S

87

8,36

88

8,57

2.

Director general adjunct institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite)

S

86

8,16

87

8,36

3.

Director institut de cercetare) (ordonator tertiar de credite)

S

86

8,16

87

8,36

4.

Director adjunct institut de cercetare(ordonator tertiar de credite)

S

85

7,96

86

8,16

5.

Director centru de cercetare; director statiune de cercetare(ordonator tertiar de credite)

S

84

7,76

85

7,96

6.

Secretar stiintific institut de cercetare, secretar stiintific sectie ASAS (ordonator tertiar de credite)

S

84

7,76

85

7,96

7.

Director adjunct centru de cercetare; director adjunct statiune de cercetare(ordonator tertiar de credite)

S

83

7,58

84

7,76

8.

Secretar stiintific centru de cercetare; secretar stiintific statiune de cercetare(ordonator tertiar de statie)

S

82

7,39

83

7,58

9.

Sef laborator cercetare

S

81

7,21

82

7,39

*) Nivelul de salarizare este stabilit de catre ordonatorul principal de credite.

NOTE:

1 Pentru conducatorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2 Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

3 Pentru functiile de conducere din cadrul Academiei Romane se acorda 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Cercetator stiintific I

S

72

5,77

2.

Cercetator stiintific II

S

59

4,19

3.

Cercetator stiintific III

S

53

3,61

4.

Cercetator stiintific

S

47

3,11

5.

Asistent de cercetare stiintifica

S

39

2,56

6.

Asistent de cercetare stiintifica stagiar

S

31

2,10

7.

Asistent I

M

24

1,77

8.

Asistent II

M

12

1,31

9.

Asistent stagiar

M

9

1,22

NOTE:

1 Pentru conducatorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

3 Pentru functiile de executie de cercetare stiintifica fundamentala din cadrul Academiei Romane se acorda 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

CAPITOLUL III: Culte

SUBCAPITOLUL I: A. Salarii de baza pentru personalul clerical incadrat in unitatile bugetare

Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Preot

 

 

 

gradul I

S

34

2,26

gradul II

S

30

2,05

definitiv

S

28

1,95

debutant

S

24

1,77

2.

Preot

 

 

 

gradul I

M

18

1,52

definitiv

M

16

1,45

debutant

M

8

1,19

NOTE:

1 Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

2 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

SUBCAPITOLUL II: B. Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica

Nr. crt.

Functia

Numarul maxim de posturi

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

1

109

14,63

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxa Romana si Biserica Romano-Catolica

11

107

13,90

3.

Arhiepiscop, sef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, sef rabin, presedinte uniune, presedinte)

16

106

13,45

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

105

13,10

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

26

103

12,41

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

SUBCAPITOLUL III: C. Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica

Nr. crt.

Functia clericala

Numarul de posturi pentru care se asigura sprijin lunar la salarizare

Functia didactica cu care se asimileaza

1.

Vicepresedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime in invatamant peste 40 ani

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime in invatamant intre 22 si 25 ani

3.

Secretar Cancelaria patriarhala, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop

719

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II si vechime in invatamant intre 10 si 14 ani

4.

Staret, superioara, egumen

466

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II si vechime in invatamant intre 2 si 6 ani

*) In anul 2014, numarul de posturi pentru personalul clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania, pentru care se asigura sprijin lunar la salarizare, prevazut la cap. III lit. C din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se majoreaza cu 10 posturi, la nr. crt. 3 - pozitia "Secretar Cancelaria patriarhala, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", de la 719 posturi la 729 posturi, aferente functiei de consilier eparhial.
(la data 09-aug-2014 anexa II, capitolul III, subcapitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 74, alin. (2) din capitolul V din Ordonanta 9/2014 )

SUBCAPITOLUL IV: D. Personal clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania

Nr. crt.

Functia clericala

Numarul de posturi pentru care se asigura sprijin lunar la salarizare

Functia didactica cu care se asimileaza

 

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15237

 

1.

Cu studii superioare:

10957

Profesor cu studii superioare

gradul I

3018

gradul didactic I

gradul II

3238

gradul didactic II

definitiv

2440

definitiv

debutant

2261

debutant

2.

Cu studii medii:

4280

Invatator, educator, maistru-instructor cu studii medii

gradul I

663

gradul didactic I

gradul II

783

gradul didactic II

definitiv

1690

definitiv

debutant

1144

debutant

*) In anul 2014, numarul de posturi pentru personalul clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania, pentru care se asigura sprijin lunar la salarizare, prevazut la cap. III, lit. D din anexa nr. II se majoreaza cu 13 posturi, respectiv de la 15.237 posturi la 15.250 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - pozitia "Cu studii superioare gradul II", de la 3.238 posturi la 3.250 posturi, si la nr. crt. 2 - pozitia "Cu studii medii - gradul II", de la 783 posturi la 784 posturi, aferent functiei clericale de preot.
(la data 09-aug-2014 anexa II, capitolul III, subcapitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 74, alin. (1) din capitolul V din Ordonanta 9/2014 )

SUBCAPITOLUL V: E. Reglementari specifice personalului clerical, care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii

SECTIUNEA 10:

Art. 1

(1)Statul roman sprijina cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2)Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

SECTIUNEA 1: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art. 2

(1)Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:

a)personalul din conducerea cultelor asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica beneficiaza de o indemnizatie lunara. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;

b)personalul din conducerea cultelor, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, conform asimilarilor;

c)personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65 % din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare in cuantum de 80 % din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor.

(3)Criteriile in baza carora unitatile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4)Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) in procent de 30 % din totalul posturilor clericale, pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5)Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant, si cu nevoile reale.

(6)Unitatile centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevazut la alin. (2) si care intrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (2) si (3).

(7)Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar in conditiile alin. (2), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(8)Nu beneficiaza de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor.

SECTIUNEA 2: Alte drepturi ale personalului clerical

Art. 3

Conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta anexa se aproba de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 4

De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite in conditiile prevazute la art. 2 din prezenta anexa, inclusiv contributiile la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si alte contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator.

Art. 5

(1)Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma reprezentand echivalentul in lei a 200.000 de euro lunar.

(2)Suma prevazuta la alin. (1) se aloca unitatilor centrale ale cultelor recunoscute de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3)Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, impreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, suma urmand a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata contributiilor prevazute de lege la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si a altor contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevazute de normele legale in vigoare.

(4)Suma prevazuta la alin. (1), respectiv echivalentul in lei al acesteia, poate fi modificata anual prin legea bugetului de stat.

*) In anul 2014, suma prevazuta la cap. III lit. E art. 5 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se majoreaza de la 200.000 euro lunar la 201.600 euro lunar.
(la data 09-aug-2014 Art. 5 din anexa II, capitolul III, subcapitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 74, alin. (4) din capitolul V din Ordonanta 9/2014 )

Art. 6

Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 7

(1)Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, si altor organe abilitate de lege.

(2)Numarul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

SECTIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art. 8

(1)Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub forma de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective.

(2)Unitatile si contributiile prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 9

(1)Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se asigura, la cerere, in limita prevederilor bugetare anuale, dupa cum urmeaza:

a)de la bugetele locale:

- 18.951 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Contributia lunara este la nivelul valorii de referinta;

- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurari sociale de sanatate;

b)de la bugetul de stat:

- 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Contributia lunara este la nivelul valorii de referinta;

- 40 de contributii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50 % din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis sa isi desfasoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate;

*) In anul 2014, numarul contributiilor pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane prevazute la cap. III lit. E art. 9 alin. (1) lit. b) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se majoreaza cu doua contributii, respectiv de la 40 la 42.
(la data 09-aug-2014 Art. 9, alin. (1), litera B. din anexa II, capitolul III, subcapitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 74, alin. (3) din capitolul V din Ordonanta 9/2014 )

- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurari sociale de sanatate.

(2)Numarul contributiilor prevazute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3)La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in vederea echilibrarii bugetelor locale se va avea in vedere si alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4)Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de catre autoritatile administratiei publice locale, tinandu-se seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, si se comunica Secretariatului de Stat pentru Culte.

(5)Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de catre Secretariatul de Stat pentru Culte.

(6)Autoritatile administratiei publice locale pot aproba suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, sprijinul financiar urmand a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

ANEXA nr. III: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "SANATATE"

CAPITOLUL I: Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala

(1)Salarii de baza pentru functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivel studii

Spitale peste 400 de paturi

Spitale sub 400 de paturi

Servicii de ambulanta

 

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

 

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

 

1.

Manager

S

88

8,57

90

9,00

87

8,36

88

8,57

 

 

 

 

 

2.

Manager general

S

 

 

 

 

 

 

 

 

88

8,57

90

9,00

 

3.

Director medical

S

87

8,36

89

8,78

86

8,16

87

8,36

85

7,96

86

8,16

 

4.

Director de cercetare-dezvoltare

S

86

8,16

87

8,36

85

7,96

86

8,16

 

 

 

 

 

5.

Director financiar-contabil

S

80

7,03

84

7,76

76

6,37

79

6,86

 

 

 

 

 

6.

Director economic

S

 

 

 

 

 

 

 

 

78

6,70

81

7,21

 

7.

Director tehnic

S

 

 

 

 

 

 

 

 

77

6,53

79

6,86

 

8.

Director de ingrijiri

S, SSD, PL

75

6,22

77

6,53

74

6,07

76

6,37

 

 

 

 

 

9.

Alti directori

S

86

8,16

87

8,36

85

7,96

86

8,16

 

 

 

 

 

10.

Asistent-sef

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

73

5,92

75

6,22

 

Nr. crt.

Functia

Nivel studii

Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau"

Centrul de Transfuzie Sanguina al Municipiului Bucuresti

Centre de transfuzie sanguina regionale

Centre de transfuzie sanguina judetene

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Director

S

86

8,16

87

8,36

85

7,96

86

8,16

84

7,76

85

7,96

84

7,76

85

7,96

2.

Director adjunct stiintific

S

85

7,96

86

8,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Director adjunct financiar-contabilitate

S

75

6,22

79

6,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Director resurse umane

S

73

5,92

77

6,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Contabil-sef

S

 

 

 

 

73

5,92

75

6,22

70

5,50

72

5,77

68

5,23

70

5,50

                                                 

 

Nr. crt.

Alte functii de conducere

Nivel studii

Grad I

Grad II

Clasa

Coeficient

Clasa

Coeficient

1.

Director general*)

S

88

8,57

90

9,00

2.

Director general adjunct, director, director executiv*)

S

87

8,36

89

8,78

3.

Director adjunct*)

S

85

7,96

87

8,36

4.

Director adjunct financiar-contabil*)

S

77

6,53

80

7,03

5.

Contabil-sef*)

S

73

5,92

79

6,86

6.

Medic sef ambulatoriu de specialitate si altele similare

S

85

7,96

86

8,16

7.

Sef serviciu

S

70

5,50

76

6,37

8.

Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu

S

69

5,36

73

5,92

9.

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) sef sectie, sef laborator si altele similare

S

85

7,96

86

8,16

10.

Asistent medical-sef pe unitate

S, SSD, PL

70

5,50

73

5,92

11.

Sef formatie muncitori

 

41

2,69

46

3,04

*) Se utilizeaza in unitatile sanitare fara paturi.

NOTE:

1 Medicii in specialitatea anatomie patologica si medicina legala care ocupa functia de medic sef serviciu medicina legala/anatomie patologica beneficiaza de majorarea cu o clasa a salariului de baza avut.

2 Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functia de sef laborator si altele similare in cadrul institutelor de medicina legala beneficiaza de majorarea cu o clasa a salariului de baza avut.

3 Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii in conducerea institutelor de medicina legala beneficiaza de majorarea cu doua clase a salariului de baza avut.

4 Medicii in specialitatea anatomie patologica si medicina legala care ocupa functii de conducere in comitetul director al unitatilor sanitare cu paturi beneficiaza de majorarea cu doua clase a salariului de baza avut.

5 Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

I.1.Persoanele care exercita functiile nominalizate in tabel pe perioada cat exercita aceste functii beneficiaza de un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza avut, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Functia

Numar clase acordate suplimentar

1.

Director program de rezidentiat medicina de urgenta

5

2.

Responsabil de formare in rezidentiat medicina de urgenta

4

3.

Farmacist sef serviciu

3

4.

Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala, oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef

4

5.

Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune

2

6.

Spalatoreasa cu gestiune

1

7.

Sef echipa

1

8.

Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - directia de sanatate publica

5

I.2.Indemnizatii de cel mult 25 % in cursul unei luni din salariul de baza al functiei de executie indeplinita, pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca si ai comisiilor medicale

(2)Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati sanitare si unitati de asistenta medico-sociala

Unitatile clinice cuprind: spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenta, spitale clinice, spitale de urgenta, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenta "Elias"*), Institutul National de Sanatate Publica, institute si centre medicale, institute de medicina legala, centre de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Academiei Romane*), Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca

a)Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Unitati clinice

Anatomie patologica si medicina legala

Servicii de ambulanta, compartimente de primire urgente: UPU-SMURD, UPU, CPU

Unitati sanitare, cu exceptia celor cuprinse in unitati clinice, si unitati de asistenta medico-sociala

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Medic primar

S

72

5,77

99

11,25

75

6,22

63

4,62

2.

Medic specialist

S

62

4,51

90

9,00

65

4,86

58

4,09

3.

Medic rezident anii VI-VII

S

57

3,99

 

 

 

 

 

 

4.

Medic rezident anii IV-V

S

56

3,89

84

7,76

59

4,19

 

 

5.

Medic rezident anul III

S

55

3,79

83

7,58

58

4,09

 

 

6.

Medic rezident anul II

S

54

3,70

82

7,39

57

3,99

 

 

7.

Medic rezident anul I

S

52

3,52

80

7,03

56

3,89

 

 

8.

Medic

S

53

3,61

81

7,21

56

3,89

53

3,61

9.

Medic stagiar

S

31

2,10

59

4,19

33

2,20

31

2,10

10.

Farmacist primar*1)

S

57

3,99

85

7,96

62

4,51

55

3,79

11.

Farmacist specialist

S

55

3,79

83

7,58

57

3,99

54

3,70

12.

Farmacist

S

52

3,52

80

7,03

56

3,89

52

3,52

13.

Farmacist rezident anul III

S

54

3,70

 

 

 

 

 

 

14.

Farmacist rezident anul II

S

52

3,52

 

 

 

 

 

 

15.

Farmacist rezident anul I

S

50

3,35

 

 

 

 

 

 

16.

Farmacist stagiar

S

31

2,10

59

4,19

 

 

31

2,10

17.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;principal

S

54

3,70

 

 

 

 

53

3,61

18.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;specialist

S

51

3,44

 

 

 

 

50

3,35

19.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

49

3,27

 

 

 

 

48

3,19

20.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;debutant

S

24

1,77

 

 

 

 

24

1,77

21.

Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistica licentiat, asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditiva licentiat, asistent medical de profilaxie dentara licentiat, moasa; principal

S

51

3,44

79

6,86

56

3,89

48

3,19

22.

Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistica licentiat, asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditiva licentiat, asistent medical de profilaxie dentara licentiat, moasa

S

46

3,04

74

6,07

50

3,35

44

2,89

23.

Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistica licentiat, asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat in balneofizio- kinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditiva licentiat, asistent medical de profilaxie dentara licentiat, moasa; debutant

S

24

1,77

52

3,52

25

1,81

24

1,77

24.

Dentist principal

SSD

45

2,96

 

 

50

3,35

42

2,75

25.

Dentist

SSD

44

2,89

 

 

49

3,27

41

2,69

26.

Dentist debutant

SSD

14

1,38

 

 

22

1,68

14

1,38

27.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistica, tehnician de audiologie si protezare auditiva, tehnician de protezare oculara, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

48

3,19

76

6,37

55

3,79

46

3,04

28.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokineto-terapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistica, tehnician de audiologie si protezare auditiva, tehnician de protezare oculara, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

44

2,89

72

5,77

50

3,35

42

2,75

29.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistica, tehnician de audiologie si protezare auditiva, tehnician de protezare oculara, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

14

1,38

42

2,75

26

1,86

14

1,38

30.

Asistent medical principal*2)

PL

46

3,04

74

6,07

52

3,52

43

2,82

31.

Asistent medical*2)

PL

44

2,89

72

5,77

49

3,27

41

2,69

32.

Asistent medical debutant*2)

PL

12

1,31

40

2,62

25

1,81

12

1,31

33.

Asistent medical principal*2)

M

44

2,89

72

5,77

50

3,35

41

2,69

34.

Asistent medical*2)

M

42

2,75

70

5,50

47

3,11

39

2,56

35.

Asistent medical debutant*2)

M

10

1,25

38

2,49

24

1,77

10

1,25

36.

Tehnician dentar principal*3)

M

44

2,89

 

 

49

3,27

41

2,69

37.

Tehnician dentar*3)

M

42

2,75

 

 

46

3,04

39

2,56

38.

Tehnician dentar debutant*3)

M

10

1,25

 

 

23

1,72

10

1,25

39.

Sora medicala principala*4)

M

41

2,69

69

5,36

43

2,82

40

2,62

40.

Sora medicala*4)

M

39

2,56

67

5,10

42

2,75

38

2,49

41.

Sora medicala debutant*4)

M

10

1,25

38

2,49

24

1,77

10

1,25

42.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenta; principal

M

41

2,69

 

 

43

2,82

40

2,62

43.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenta

M

39

2,56

 

 

42

2,75

38

2,49

44.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenta; debutant

M

10

1,25

 

 

20

1,60

10

1,25

_______

*1) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.

*2) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva care au studii de acest nivel.

*3) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.

*4) Se aplica si functiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

b)Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Unitati clinice

Anatomie patologica si medicina legala

Servicii de ambulanta, compartimente de primire urgente: UPU-SMURD, UPU, CPU

Unitati sanitare, cu exceptia celor cuprinse in unitati clinice, si unitati de asistenta medico-sociala

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

45.

Biolog, biochimist, chimist, fizician;principal, expert in fizica medicala

S

54

3,70

82

7,39

 

 

53

3,61

46.

Biolog, biochimist, chimist, fizician;specialist, fizician medical

S

51

3,44

79

6,86

 

 

50

3,35

47.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

48

3,19

76

6,37

 

 

48

3,19

48.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

24

1,77

52

3,52

 

 

24

1,77

49.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

51

3,44

 

 

53

3,61

51

3,44

50.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

45

2,96

 

 

51

3,44

45

2,96

51.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

24

1,77

 

 

24

1,77

24

1,77

52.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

47

3,11

 

 

48

3,19

44

2,89

53.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

45

2,96

 

 

46

3,04

42

2,75

54.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

14

1,38

 

 

18

1,52

14

1,38

55.

Psiholog principal

S

56

3,89

 

 

 

 

52

3,52

56.

Psiholog specialist

S

51

3,44

 

 

 

 

47

3,11

57.

Psiholog practicant

S

44

2,89

 

 

 

 

44

2,89

58.

Psiholog stagiar

S

27

1,90

 

 

 

 

27

1,90

__________

*5) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral ori fara frecventa.

c)Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Unitati clinice

Anatomie patologica si medicina legala

Servicii de ambulanta, compartimente de primire urgente: UPU-SMURD, UPU, CPU

Unitati sanitare, cu exceptia celor cuprinse in unitati clinice, si unitati de asistenta medico-sociala

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

59.

Infirmiera, agent DDD

M; G

14

1,38

 

 

16

1,45

14

1,38

60.

Infirmiera, agent DDD; debutant

M; G

10

1,25

 

 

15

1,41

10

1,25

61.

Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare

G

12

1,31

40

2,62

15

1,41

12

1,31

62.

Ambulantier*6)

M

 

 

 

 

43

2,82

 

 

63.

Sofer autosanitara I*7)

M

 

 

 

 

34

2,26

 

 

64.

Sofer autosanitara II*7)

M

18

1,52

 

 

30

2,05

18

1,52

65.

Sofer autosanitara III*7)

M; G

16

1,45

 

 

 

 

16

1,45

____________

*6) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, conducator de salupa medicala, motorist si marinar cu o vechime de minimum 5 ani si poseda diploma de absolvire a cursului de ambulantier, potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 privind infiintarea Scolii de Ambulantieri, in cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucuresti - Ilfov, si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate de Ministerul Sanatatii prin ordin al ministrului.

*7) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

NOTE:

1 Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se aplica si personalului de specialitate contractual din directiile de sanatate publica.

2 Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-7, nr. crt. 10-11, nr. crt. 13-15 si lit. B nr. crt. 45, 46, 49, 55.

3 Nivelul de studii (M) pentru functiile de ambulantier si sofer autosanitara I si II se utilizeaza numai pentru incadrarea si promovarea acestor functii la serviciile de ambulanta si se aplica ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

4 La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

(3)Unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare

1.Salarii de baza pentru functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

a) Unitati de asistenta sociala/centre cu personalitate juridica

1.

Director

S

72

5,77

74

6,07

2.

Contabil-sef

S

70

5,50

72

5,77

b) Unitati de asistenta sociala/centre fara personalitate juridica

3.

Sef centru

S

70

5,50

72

5,77

4.

Coordonator personal de specialitate

S; SSD; PL

66

4,98

71

5,63

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

2.Salarii de baza pentru personalul de specialitate din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Asistent social principal

S

51

3,44

Asistent social specialist

S

44

2,89

Asistent social practicant

S

42

2,75

Asistent social debutant

S

24

1,77

2.

Psiholog principal

S

52

3,52

Psiholog specialist

S

47

3,11

Psiholog practicant

S

44

2,89

Psiholog stagiar

S

27

1,90

3.

Logoped, profesor CFM, interpret in limbajul mimico-gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; principal

S

51

3,44

4.

Logoped, profesor CFM, interpret in limbajul mimicogestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog

S

45

2,96

5.

Logoped, profesor CFM, interpret in limbajul mimicogestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; debutant

S

24

1,77

6.

Fiziokinetoterapeut principal

S

53

3,61

7.

Fiziokinetoterapeut specialist

S

50

3,35

8.

Fiziokinetoterapeut

S

48

3,19

9.

Fiziokinetoterapeut debutant

S

24

1,77

10.

Educator principal

S

48

3,19

11.

Educator

S

38

2,49

12.

Educator debutant

S

24

1,77

13.

Asistent medical, tehnician de audiologie si protezare auditiva; principal

S

48

3,19

14.

Asistent medical, tehnician de audiologie si protezare auditiva

S

44

2,89

15.

Asistent medical, tehnician de audiologie si protezare auditiva; debutant

S

24

1,77

16.

Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1)

SSD

37

2,43

17.

Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1)

SSD

25

1,81

18.

Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1)

SSD

12

1,31

19.

Educator, educator puericultor, asistent medical; principal

PL

43

2,82

20.

Educator, educator puericultor, asistent medical

PL

41

2,69

21.

Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant

PL

12

1,31

22.

Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedica si auditiva, asistent medical; principal

M

34

2,26

23.

Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedica si auditiva, asistent medical

M

24

1,77

24.

Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedica si auditiva, asistent medical; debutant

M

8

1,19

25.

Profesor CFM, interpret in limbaj mimicogestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate

M

34

2,26

26.

Instructor de educatie, instructor CFM; principal

M

24

1,77

27.

Instructor de educatie, instructor CFM

M

20

1,60

28.

Instructor de educatie, instructor CFM; debutant

M

8

1,19

29.

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal

PL

35

2,32

30.

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare

PL

23

1,72

31.

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant

PL

10

1,25

32.

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal

M

34

2,26

33.

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare

M

24

1,77

34.

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; debutant

M

8

1,19

35.

Sora medicala, masor; principal

M

34

2,26

36.

Sora medicala, masor

M

24

1,77

37.

Sora medicala, masor; debutant

M

8

1,19

38.

Parinte social, ingrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal, asistent personal profesionist

M, G

14

1,38

39.

Tehnician protezist, tehnician audioprotezist

M, PL

34

2,26

40.

Agent informare privind cariera

M, PL

34

2,26

___________

*1) Se aplica si functiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie si protezare auditiva, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, nutritionist si dietetician, lucrator social, interpret in limbajul mimicogestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

3.Salarii de baza pentru personalul de ingrijire si asistenta pentru unitati de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Infirmiera

G

14

1,38

2.

Infirmiera debutanta

G

8

1,19

3.

Supraveghetor de noapte

G

14

1,38

4.

Supraveghetor de noapte debutant

G

8

1,19

5.

Ingrijitoare, spalatoreasa

G

12

1,31

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

CAPITOLUL II: Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale

Art. 1

In unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in 3 ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele 3 ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 16 din prezenta lege, un spor de 15 % din salariul de baza pentru orele lucrate in cele 3, respectiv doua ture.

Art. 2

(1)Munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100 % din salariul de baza al functiei indeplinite.

(2)Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

Art. 3

(1)Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza.

(2)Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza in zilele lucratoare se salarizeaza cu un spor de pana la 75 % din tariful orar al salariului de baza, dar care nu poate fi mai mic de 25 %.

(3)Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara, pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100 % din tariful orar al salariului de baza, dar care nu poate fi mai mic de 50 %.

(4)Procentul concret al sporului prevazut la alin. (2) si (3) se aproba trimestrial de comitetul director.

(5)Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de baza se stabileste pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar.

(6)Medicii care sunt nominalizati sa asigure asistenta medicala de urgenta, prin chemari de la domiciliu, vor fi salarizati pentru perioada in care asigura garda la domiciliu cu un venit determinat in functie de 40 % din tariful orar aferent salariului de baza si numarul de ore cat asigura garda la domiciliu.

Art. 4

Personalul sanitar cu pregatire superioara cu functie de conducere care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza va beneficia de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexa; pentru determinarea tarifului orar se utilizeaza salariul de baza al functiei de executie stabilit pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca.

Art. 5

In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitarii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent intre 5-10 % pe o perioada de 3 luni, in conditiile legii.

Art. 6

(1)Personalul didactic medico-farmaceutic desfasoara activitate integrata in unitatile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactica.

(2)Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare este integrat in unitatile sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii.

(3)Cadrele didactice prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, desfasoara activitate integrata prin cumul de functii in baza unui contract individual de munca cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante.

(4)La incetarea raporturilor de munca cu unitatile de invatamant, cadrele didactice care au fost integrate o perioada mai mare de 5 ani isi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitatile sanitare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

Art. 7

(1)In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale salarizat potrivit prezentei anexe, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a)pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare, in sectii si compartimente de neurologie si neurochirurgie si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25 % din salariul de baza;

b)pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor UPU - SMURD, UPU si CPU, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paleative, personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cardiologie interventionala, in laboratoarele de endoscopie interventionala, precum si medicii de specialitate chirurgicala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de 45-85 % din salariul de baza. Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli;

c)pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

d)pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

e)pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30 % din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10 % la categoria I, 15 % la categoria a II-a, 20 % la categoria a III-a si 30 % la categoria a IV-a;

f)pentru unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, un spor de pana la 15 % din salariul de baza;

g)pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20 % din salariul de baza;

h)pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.

(2)Localitatile prevazute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

(3)Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

(4)Sporurile prevazute la alin. (1) lit. c) si h) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

(5)Personalul din cadrul directiilor de sanatate publica poate beneficia, in raport cu conditiile de munca, de sporurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul care beneficiaza de aceste sporuri.

(6)Pentru unitati sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, precum si pentru cele al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice locale, pentru anumite categorii de personal depasirea procentului de 30 % reprezentand suma sporurilor, compensatiilor si indemnizatiilor acordate individual, pe ordonator principal de credite, din suma salariilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare prevazut la art. 22 din lege se poate aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de ordonatorul principal de credite pentru unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, iar pentru unitatile sanitare al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice locale, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 8

Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sistemul sanitar se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

Art. 9

Salariile de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in structuri sanitare care furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe functii, grade si trepte profesionale corespunzator vechimii in munca.

Art. 10

(1)Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza pe functii, grade si trepte profesionale, stabilite corespunzator vechimii in munca prevazute pentru unitati clinice.

(2)Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un numar mai mic de 1.000 de asigurati sau in cazul in care nivelul veniturilor realizate nu permite incadrarea personalului contractual cu norma intreaga poate dispune incadrarea cu fractiuni de norma.

Art. 11

(1)In unitatile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea postului avut intr-un post corespunzator promovarii.

(2)Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, de comun acord cu organizatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

Art. 12

(la data 03-iun-2011 Art. 12 din anexa III, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 834/2011 )

Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 13

Medicii angajati ai unitatilor de asistenta sociala/serviciilor sociale cu sau fara cazare si ai serviciilor publice de asistenta sociala care administreaza servicii sociale sunt salarizati la nivelul de salarizare din unitatile sanitare, altele decat cele clinice.

Art. 14

Personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare se incadreaza pe baza de contract individual de munca.

Art. 15

(1)In unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare, in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a)pentru conditii deosebit de periculoase, un spor de pana la 75 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b)pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

c)pentru personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20 % din salariul de baza;

d)pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

e)pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.

(2)Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

(3)Sporurile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

ANEXA nr. IV FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "CULTURA":

UNITATI DE CULTURA

CAPITOLUL I: Salarii de baza din institutii de spectacole sau concerte nationale ori de importanta nationala, din institutii de spectacole la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului National de Camera "Madrigal", din centrele de cultura, precum si din institutiile de spectacole si concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si din alte institutii de spectacole ori concerte

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Institutii de spectacole si concerte *)

Alte institutii de spectacole sau concerte

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Manager (director general/director)**)

S

86

8,16

88

8,57

74

6,07

76

6,37

2.

Director general adjunct

S

81

7,21

85

7,96

73

5,92

75

6,22

3.

Director

S

81

7,21

85

7,96

73

5,92

75

6,22

4.

Director adjunct, contabil-sef, inginer-sef

S

80

7,03

84

7,76

71

5,63

74

6,07

5.

Sef sectie

S

79

6,86

83

7,58

69

5,36

73

5,92

6.

Sef serviciu

S

79

6,86

83

7,58

69

5,36

73

5,92

7.

Sef birou, sef laborator, sef oficiu, sef atelier

S

77

6,53

81

7,21

67

5,10

71

5,63

8.

Sef formatie muncitori

 

53

3,61

58

4,09

50

3,35

52

3,52

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

________

*) Institutii de spectacole sau concerte nationale ori de importanta nationala, din institutii de spectacole la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului National de Camera "Madrigal", din centrele de cultura nationale, precum si din institutiile de spectacole si concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

**) Se acorda pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Institutii de spectacole si concerte *)

Alte institutii de spectacole sau concerte

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Artist liric opera/opereta, corist opera, prim-balerin, artist instrumentist, artist circ, actor (teatru, manuitor papusi-marionete), maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), sef partida, concertmaestru, scenograf, coregraf - gradul IA

S

75

6,22

61

4,40

- gradul I

S

70

5,50

60

4,29

- gradul II

S

60

4,29

57

4,09

- debutant

S

24

1,77

24

1,77

2.

Dirijor cor, artist liric (opereta, teatru muzical), corist, balerin, corepetitor, acompaniator, regizor scena (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), pictor, consultant artistic - gradul IA

S

66

4,98

59

4,19

- gradul I

S

58

4,09

53

3,61

- gradul II

S

55

3,79

47

3,11

- debutant

S

24

1,77

24

1,77

3.

Sef orchestra, sufleor (opera, opereta, teatru), secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR), impresar artistic, sculptor papusi, artist plastic, grafician - gradul I

S

64

4,74

57

3,99

- gradul II

S

57

3,99

47

3,11

- gradul III

S

48

3,19

41

2,69

- debutant

S

24

1,77

24

1,77

4.

Dansator, machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), producator-delegat, secretar platou, asistent regie/scenografie - gradul I

S

63

4,62

55

3,79

- gradul II

S

57

3,99

49

3,27

- gradul III

S

48

3,19

44

2,89

- debutant

S

24

1,77

24

1,77

5.

Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ), concert maestru, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, artist circ, instrumentist, corist opera, actor manuitor papusi, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor papusi, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, coregraf, regizor tehnic - I

 

51

3,44

47

3,11

- II

 

45

2,96

43

2,82

- III

 

43

2,82

37

2,43

- debutant

 

8

1,19

8

1,19

6.

Maestru lumini-sunet, sef orchestra, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de suflat)

 

 

 

 

 

- I

 

43

2,82

38

2,49

- II

 

38

2,49

33

2,20

- III

 

32

2,15

26

1,86

- debutant

 

8

1,19

8

1,19

7.

Machior, peruchier, butafor, recuziter, operator imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet, regizor scena, iluminist scena

 

 

 

 

 

- I

 

42

2,75

38

2,49

- II

 

36

2,37

32

2,15

- III

 

32

2,15

25

1,81

- debutant

 

8

1,19

8

1,19

8.

Supraveghetor sala, controlor bilete

M; G

23

1,72

20

1,60

9.

Garderobier, plasator sala

M; G

19

1,56

13

1,35

10.

Manipulant decor - treapta I

M; G

19

1,56

13

1,35

- treapta II

M; G

17

1,49

11

1,28

11.

Muncitori din activitatea specifica institutiilor de spectacole sau concerte - I

 

40

2,62

38

2,49

- II

 

35

2,32

32

2,15

- III

 

32

2,15

22

1,68

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

________

*) Institutii de spectacole sau concerte nationale ori de importanta nationala, din institutii de spectacole la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului National de Camera "Madrigal", din centrele de cultura nationale, precum si din institutiile de spectacole si concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

**) Se acorda pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

CAPITOLUL II: Salarii de baza din sistemul bibliotecilor publice din Romania

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Biblioteci nationale*)

Alte biblioteci

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Manager (director general/director)**)

S

86

8,16

88

8,57

74

6,07

76

6,37

2.

Director general adjunct

S

81

7,21

85

7,96

73

5,92

75

6,22

3.

Director

S

81

7,21

85

7,96

73

5,92

75

6,22

4.

Director adjunct, contabil-sef, inginer-sef

S

80

7,03

84

7,76

71

5,63

74

6,07

5.

Sef sectie

S

79

6,86

83

7,58

69

5,36

73

5,92

6.

Sef serviciu

S

79

6,86

83

7,58

69

5,36

73

5,92

7.

Sef birou, sef laborator, sef oficiu, sef atelier

S

77

6,53

81

7,21

67

5,10

71

5,63

8.

Sef formatie muncitori

 

53

3,61

58

4,09

50

3,35

52

3,52

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

________

*) Institutii de spectacole sau concerte nationale ori de importanta nationala, din institutii de spectacole la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului National de Camera "Madrigal", din centrele de cultura nationale, precum si din institutiile de spectacole si concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

**) Se acorda pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Biblioteci nationale*)

Alte biblioteci

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist - gradul IA

S

66

4,98

58

4,09

- gradul I

S

59

4,19

53

3,61

- gradul II

S

53

3,61

48

3,19

- debutant

S

24

1,77

24

1,77

2.

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator - gradul I

SSD

53

3,61

49

3,27

- gradul II

SSD

46

3,04

45

2,96

- gradul III

SSD

41

2,69

41

2,69

- debutant

SSD

12

1,31

12

1,31

3.

Bibliotecar - treapta I

PL

42

2,75

40

2,62

- treapta II

PL

36

2,37

34

2,26

- treapta III

PL

32

2,15

27

1,90

- debutant

PL

10

1,25

10

1,25

4.

Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator - treapta IA

M

42

2,75

39

2,56

- treapta I

M

37

2,43

30

2,05

- treapta II

M

32

2,15

22

1,68

- debutant

M

8

1,19

8

1,19

5.

Supraveghetor sala

M; G

23

1,72

20

1,60

6.

Manuitor carte, garderobier

M; G

19

1,56

13

1,35

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

________

*) Biblioteci nationale sau de importanta nationala, stabilite potrivit legii, precum si Biblioteca Academiei Romane.

**) Se acorda pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

CAPITOLUL III: Salarii de baza din sistemul muzeelor publice din Romania

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Muzee de importanta nationala,stabilite potrivit legii

Alte muzee

Gradul I

Gradul II

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Manager (director general/director)*)

S

86

8,16

88

8,57

74

6,07

76

6,37

2.

Director general adjunct

S

81

7,21

85

7,96

73

5,92

75

6,22

3.

Director

S

81

7,21

85

7,96

73

5,92

75

6,22

4.

Director adjunct, contabil-sef, inginer-sef

S

80

7,03

84

7,76

71

5,63

74

6,07

5.

Sef sectie

S

79

6,86

83

7,58

69

5,36

73

5,92

6.

Sef serviciu

S

79

6,86

83

7,58

69

5,36

73

5,92

7.

Sef birou, sef laborator, sef oficiu, sef atelier

S

77

6,53

81

7,21

67

5,10

71

5,63

8.

Sef formatie muncitori

 

53

3,61

58

4,09

50

3,35

52

3,52

*) Se acorda pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Muzee nationale sau de importanta nationala, stabilite potrivit legii

Alte muzee

Clasa

Coeficient de ierarhizare

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal, arhivist - gradul IA

S

66

4,98

58

4,09

- gradul I

S

59

4,19

53

3,61

- gradul II

S

53

3,61

48

3,19

- debutant

S

24

1,77

24

1,77

2.

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; principal; topograf, documentarist, grafician

S

64

4,74

54

3,70

3.

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist

S

57

3,99

48

3,19

4.

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog

S

49

3,27

42

2,75

5.

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant

S

24

1,77

24

1,77

6.

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf - gradul I

SSD

53

3,61

49

3,27

- gradul II

SSD

46

3,04

45

2,96

- gradul III

SSD

41

2,69

41

2,69

- debutant

SSD

12

1,31

12

1,31

7.

Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician - treapta IA

M

42

2,75

39

2,56

- treapta I

M

37

2,43

30

2,05

- treapta II

M

32

2,15

22

1,68

- debutant

M

8

1,19

8

1,19

8.

Supraveghetor muzeu, controlor bilete

M; G

23

1,72

20

1,60

9.

Garderobier

M; G

19

1,56

13

1,35

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

CAPITOLUL IV: Salarii de baza din presa, edituri, informare documentara si alte institutii publice de cultura

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Presa, edituri, informare documentara

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

1.

Redactor-sef

 

63

4,62

66

4,98

2.

Redactor-sef adjunct

 

62

4,51

65

4,86

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Presa, edituri, informare documentara

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1.

Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent in strainatate - gradul IA

S

55

3,79

- gradul I

S

46

3,04

- gradul II

S

41

2,69

- debutant

S

24

1,77

2.

Sef agentie publicitate, administrator (publicatii, editura), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducator, caricaturist, desenator artistic, corector - gradul I

S

51

3,44

- gradul II

S

45

2,96

- gradul III

S

41

2,69

- debutant

S

24

1,77

3.

Redactor, secretar de redactie - gradul I

SSD

41

2,69

- gradul II

SSD

33

2,20

- gradul III

SSD

23

1,72

- debutant

SSD

12

1,31

4.

Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducator, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor - treapta IA

M

40

2,62

- treapta I

M

35

2,32

- treapta II

M

27

1,90

- debutant

M

8

1,19

5.

Laborant foto, retusor foto, fotograf - treapta IA

M; G

39

2,56

- treapta I

M; G

30

2,05

- treapta II

M; G

20

1,60

- debutant

M; G

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

CAPITOLUL V: Salarii de baza din case de cultura si camine culturale din Romania

a)Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Case de cultura, camine culturale si alte institutii publice de cultura

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

1

Manager (director)

S

57

3,99

62

4,51

2

Director adjunct, contabil-sef

S

56

3,89

58

4,09

3

Sef serviciu

S

55

3,79

57

3,99

4

Sef birou, sef laborator, sef oficiu, sef atelier

S

53

3,61

55

3,79

5

Sef formatie muncitori

 

33

2,20

37

2,43

NOTA:

Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

b)Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Case de cultura, camine culturale si alte institutii publice de cultura

Clasa

Coeficient de ierarhizare

1

Referent gradul I A

S

51

3,44

Referent gradul I

S

44

2,89

Referent debutant

S

24

1,77

2

Referent gradul I

SSD

39

2,56

Referent gradul II

SSD

31

2,10

Referent debutant

SSD

12

1,31

3

Referent treapta I

PL

31

2,10

Referent treapta II

PL

28

1,95

Referent debutant

PL

10

1,25

4

Referent treapta IA

M

26

1,86

Referent treapta I

M

22

1,68

Referent debutant

M

8

1,19

NOTA:

La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

CAPITOLUL VI: Reglementari specifice personalului din cultura

A.In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a)pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b)pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15 % din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.

Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

B.Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitatea artistica, pot ocupa in mod cu totul exceptional, in baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National si cu aprobarea nominala a ministrului culturii si patrimoniului national, functii de specialitate, fara a avea studiile necesare postului.

(la data 21-mar-2011 punctul B. din anexa IV, capitolul VI reglementat de Criterii din 2011 )

C.Pentru functiile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III si V se incheie contracte de management in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare.

D.Categoriile de personal ale caror functii detinute la data de 31 decembrie 2009 nu s-au regasit in anexa nr. II/4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, fiind reincadrate pe alte functii decat cele detinute si care se regasesc in prezenta anexa, vor fi reincadrate pe functiile avute la data de 31 decembrie 2009.

ANEXA nr. V: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "DIPLOMATIE"

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

CAPITOLUL I: Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere

Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradul I

Gradul II

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

Clasa

Coeficienti de ierarhizare

1.

Secretar general cu rang de ambasador

S

104

12,75

105

13,10

2.

Secretar general adjunct cu rang de ministru plenipotentiar

S

103

12,41

104

12,75

3.

Director general cu rang de ministru consilier

S

102

12,11

103

12,41

4.

Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier diplomatic