| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Legea taxelor judiciare de timbru
Legea 146/1997 actualizata la data de 15/01/2012, privind taxele judiciare de timbru


facebook

 

Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe langă Curtea Supremă de Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute in prezenta lege, şi se taxează in mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu excepţiile prevăzute de lege.
Art. 2. - (1) Acţiunile şi cererile evaluabile in bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
a) pană la valoarea de 50 lei - 6 lei;
b) intre 51 lei şi 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei;
c) intre 501 lei şi 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei;
d) intre 5.001 lei şi 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;
e) intre 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
f) intre 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;
g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin paragraful din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.

(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică in mod corespunzător şi cererilor privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părţilor in situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.

(2) in cazul contestaţiei la executarea silită şi al opoziţiei la executare, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege 20/2012 incepand cu 15.01.2012.

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată in acţiune sau in cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instanţă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.
Art. 3. - Acţiunile şi cererile neevaluabile in bani se taxează astfel:
     
  a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept nepatrimonial 19 lei;
  a1)cereri in anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial 12 lei;
  b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor incăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil in bani 10 lei;
  c) cereri pentru:  
  - stabilirea calităţii de moştenitor - 50 lei/moştenitor
  - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;
  - cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;
  - cereri de reducţiune a liberalităţilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reintregită prin reducţiunea liberalităţilor;
  - cereri de partaj Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de impărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată in condiţiile art. 2 alin. (1); - 3% la valoarea masei partajabile.
Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de impărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;
     
  d) cereri de recuzare in materie civila 4 lei;
  e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii 10 lei;
  f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 10 lei;
  g) contestatii in anulare 10 lei;
  h) cereri de revizuire 10 lei;
  i) actiuni in granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren 19 lei.
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

In ipoteza in care se revendică şi o porţiune de teren, se va adăuga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;
     
  j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi  
  - taxa se va calcula in condiţiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituţi  
  k) cereri de strămutare in materie civilă 4 lei;
  l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărarilor judecătoreşti pronunţate in ţară sau in alte ţări şi a oricaror alte hotărari sau inscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 lei;
  m) cereri introduse de cei vătămaţi in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:  
  - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt inscris 4 lei;
  - cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 39 lei;
  n) cereri pentru refacerea inscrisurilor şi a hotărarilor dispărute, precum şi cereri de repunere in termen 4 lei;
  o) cereri pentru incuviinţarea executării silite 10 lei;
  o1)cereri pentru emiterea de plată 39 lei;
  p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor 388 lei;
  r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit;  
  - inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei;
  - efectuarea de comisii rogatorii 78 lei;
  s) cereri de infiinţare a popririi 10 lei;
  s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;
  t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărarile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile 2 lei;
  t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte 1 leu/pagina;
  t1)cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora 1 leu;
  u) notificarile şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 4 lei;
  v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in străinătate 1 leu;
  x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor 19 lei.
Art. 31. - (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicită pronunţarea unei hotărari judecătoreşti care ţine loc de act autentic de instrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
(2) Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părţi. In cazul in care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza intocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la această din urmă valoare.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică in mod corespunzător şi la taxarea cererilor in materie de moştenire.
(4) Instanţele de judecată vor solicita la inceputul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscripţia teritorială a instanţei.
___________
Art. 31. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.

Art. 32. - (1) In cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărari care ţine loc de act autentic de instrăinare a unor bunuri imobile, instanţa de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale şi dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
(2) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari se aplică in mod corespunzător.
(3) In cazul acestor cereri, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
___________
Art. 32. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.

Art. 4. - Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:
     
  a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice 39 lei;
  b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

Art. 5. - Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:
     
  a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 39 lei;
  b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.
Art. 6. - In materie comercială, se taxează următoarele cereri:
     
  a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 39 lei;
  b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 lei;
  c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004 120 lei;
  d) Abrogat prin art. unic pct. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008  
___________
Tabelul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 277/2009 incepand cu 17.07.2009.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 11/1998 incepand cu 30.01.1998.

Art. 7. - Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
     
  a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39 lei;
  b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara 8 lei;
  c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

Art. 8. - Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:
     
  a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8 lei;
  b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial 8 lei;
  c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 4 lei.
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

Art. 81. Abrogat prin punctul 1. din Decizie nr. 1202/2010 incepand cu 24.12.2010.
Art. 82. - Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:
     
  a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă intre birourile executorilor judecătoreşti 8 lei;
  b) plangeri impotriva refuzului executorului judecătoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silită 8 lei;
  c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc 4 lei.
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.
___________
Art. 82. a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 34/2001 incepand cu 28.08.2001.

Art. 9. - (1) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.
(2) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.
(3) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.
(4) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.
(5) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.
(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate, se taxează cu 8 lei.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

(7) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.
Art. 10. - Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi de chemare in garanţie se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.
Art. 11. - (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva hotărarilor judecătoreşti se taxează cu 50% din:
- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă in bani, soluţionată de prima instanţă;
- taxa datorată la suma contestată, in cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile in bani.
(2) Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva următoarelor hotărari judecătoreşti:
- incheierea de scoatere in vanzare a bunurilor in acţiunea de partaj;
- incheierea de suspendare a judecării cauzei;
- hotărarile de declinare a competenţei şi de dezinvestire;
- hotărarile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;
- hotărarile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 34/2001 incepand cu 28.08.2001.

Art. 12. - Cererile in vederea declarării recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe langă Curtea Supremă de Justiţie, se taxează cu 8 lei.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

Art. 13. - Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile in bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 8 lei.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul II. din Hotărare nr. 797/2005 incepand cu 01.01.2006.

Art. 14. - Cand o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere in parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.
Art. 15. - Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la:
a) incheierea, executarea şi incetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărarilor pronunţate in aceste litigii;
b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie meşteşugărească, de producţie mixtă agricolă-meşteşugărească, de invalizi şi de prestări de servicii;
c) obligaţiile legale şi contractuale de intreţinere;
d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;
f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi in muncă;
f1) stabilirea şi acordarea de despăgubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii, reputaţiei, vieţii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine;
___________
Litera f1) a fost modificată prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2000 incepand cu 23.05.2000.

g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;
h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculoşi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce ii revin;
i) sancţionarea contravenienţilor;
j) protecţia consumatorilor, atunci cand persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni;
l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;
m) amenzile de orice fel:
n) exercitarea drepturilor electorale;
o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgand din acestea;
___________
Litera o) a fost modificată prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 30/1999 incepand cu 29.01.1999.

p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru;
r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.
___________
Litera r) a fost modificată prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 11/1998 incepand cu 09.06.1998.

s) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse incălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.
___________
Litera s) a fost introdusă prin alineatul din Ordonanţă nr. 12/2005 incepand cu 31.01.2005.

t) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice in perioada regimului comunist din Romania.
___________
Litera t) a fost introdusă prin alineatul din Lege nr. 439/2006 incepand cu 08.12.2006.

Art. 16. - Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel impotriva hotărarilor comisiilor constituite in temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Art. 161. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu incălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
___________
Art. 161. a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 30/1999 incepand cu 29.01.1999.

Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, cand au ca obiect venituri publice.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 30/1999 incepand cu 29.01.1999.

Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru inregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei.
___________
Art. 171. a fost modificat prin punctul 36. din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 incepand cu 16.07.2009.

Art. 172. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
___________
Art. 172. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2003 incepand cu 29.05.2004.

Art. 18. - (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei.
(2) Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, in termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate.
(3) Cererea se soluţionează in camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin incheiere irevocabilă.
(4) In cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2003 incepand cu 29.05.2004.

Art. 181. - In cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este d