| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Statutul cadrelor militare
Legea nr. 80/1995 din 11/07/1995, actualizata la data de 31/08/2011, privind statutul cadrelor militare.


facebook
CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prin cadre militare, in sensul prezentei legi, se inţelege cetăţenii romani cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, in raport cu pregătirea lor militară şi de specialitate, in condiţiile prevăzute de lege.
    Cadrele militare sunt in serviciul naţiunii.
   Art. 2. - Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sunt constituite in corpul subofiţerilor, corpul maiştrilor militari şi corpul ofiţerilor.
    Gradele cadrelor militare, in ordinea lor ierarhică, sunt:
   A. Subofiţeri:
   a) sergent major;
   b) plutonier;
   c) plutonier major;
   d) plutonier adjutant;
   e) plutonier adjutant şef.
   B. Maiştri militari:
   a) maistru militar clasa a IV-a;
   b) maistru militar clasa a III-a;
   c) maistru militar clasa a II-a;
   d) maistru militar clasa I;
   e) maistru militar principal.
   C. Ofiţeri:
   a) ofiţeri cu grade inferioare:
   - sublocotenent, respectiv aspirant pentru cei din marina militară;
   - locotenent;
   - căpitan;
   b) ofiţeri cu grade superioare:
   - maior, respectiv locotenent-comandor pentru cei din aviaţia şi marina militară;
   - locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor pentru cei din aviaţia şi marina militară;
   - colonel, respectiv comandor pentru cei din aviaţia şi marina militară;
   c) generali şi amirali, prevăzuţi la alin. 21 paragraful B lit. c);
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2004 incepand cu 12.03.2004.

    Gradele cadrelor militare in ordinea lor ierarhică in Ministerul Apărării Naţionale sunt:
   A. Maiştri militari şi subofiţeri:
   a) maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent;
   b) maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major;
   c) maistru militar clasa a III-a, respectiv plutonier;
   d) maistru militar clasa a II-a, respectiv plutonier-major;
   e) maistru militar clasa I, respectiv plutonier adjutant;
   f) maistru militar principal, respectiv plutonier adjutant principal;
   B. Ofiţeri:
   a) ofiţeri cu grade inferioare:
   - sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marină;
   - locotenent;
   - căpitan;
   b) ofiţeri cu grade superioare:
   - maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviaţie şi arma marină;
   - locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor, pentru cei din arma aviaţie şi arma marină;
   - colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviaţie şi arma marină;
   c) generali şi amirali:
   - general de brigadă - cu o stea, respectiv general de flotilă aeriană - cu o stea, pentru cei din arma aviaţie şi contraamiral de flotilă - cu o stea, pentru cei din arma marină;
   - general-maior - cu două stele, respectiv contra-amiral - cu două stele, pentru cei din arma marină;
   - general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina;
   - general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marină.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

    In afara acestor grade, pentru merite militare excepţionale, in timp de război, Preşedintele Romaniei poate acorda generalilor de armată gradul de mareşal, care este cel mai inalt grad militar.
   Art. 3. - Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea in plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decat in cazurile şi in condiţiile prevăzute de lege.
   Art. 4. - Cadrele militare se pot afla in una dintre următoarele situaţii:
   a) in activitate, cand ocupă o funcţie militară. Calitatea de cadru militar in activitate se menţine şi pe timpul cat acestea sunt eliberate din funcţii pentru a urma diferite forme de pregătire in interesul serviciului, precum şi atunci cand sunt puse la dispoziţie: in vederea incadrării sau trecerii in rezervă ori in retragere; pentru cazurile de boală stabilite prin hotărare a Guvernului; pe timpul cat sunt in captivitate.
    Pot fi ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri in activitate persoanele care au cetăţenie romană şi domiciliul in ţară;
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 286/2004 incepand cu 03.07.2004.

   b) in rezervă, cand nu ocupă o funcţie militară, dar intrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să indeplinească serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi, iar la nevoie, in calitate de cadre militare in activitate;
   c) in retragere, cand, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru indeplinirea serviciului militar.
   Art. 5. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate sunt militari profesionişti. Profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer este o activitate menită să asigure funcţionarea, perfecţionarea şi conducerea organismului militar in timp de pace şi de război.
    Accesul in profesie, precum şi evoluţia ulterioară pe treptele ierarhiei militare au la bază principiile şi normele cuprinse in prezenta lege. In aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apărării Naţionale se elaborează Ghidul carierei militare, aprobat prin hotărare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 6. - In exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi prevederilor regulamentelor militare, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt investiţi cu exerciţiul autorităţii publice, bucurandu-se de protecţie potrivit legii penale.
    Cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) şi alin. 21 paragraful B lit. c) au rangul de demnitari ai statului roman in exercitarea funcţiilor prevăzute cu grad de general/similar, fără a beneficia de drepturi suplimentare conferite de această calitate.

    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   
CAPITOLUL II

  Indatoririle şi drepturile cadrelor militare

   Art. 7. - Indatoririle, drepturile şi libertăţile cadrelor militare sunt cele stabilite de Constituţia Romaniei, de legile ţării şi de prezentul statut.
    Profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer in activitate incumbă indatoriri suplimentare, precum şi interzicerea ori restrangerea exercitării unor drepturi şi libertăţi, potrivit legii.

   
Secţiunea 1

  Indatoriri

   Art. 8. - Cadrele militare au următoarele indatoriri principale:
   a) să fie loiale şi devotate statului roman şi forţelor sale armate, să lupte pentru apărarea Romaniei, la nevoie pană la sacrificiul vieţii, să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;
   b) să respecte jurămantul militar şi prevederile regulamentelor militare, să execute intocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, fiind responsabile de modul in care indeplinesc misiunile ce le sunt incredinţate. Cadrelor militare nu li se poate ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste condiţii nu atrage răspunderea penală şi civilă a subordonaţilor;
   c) să preţuiască onoarea şi gloria de luptă ale forţelor armate ale Romaniei, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă;
   d) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să asigure instruirea temeinică şi educarea subordonaţilor şi să apere drepturile acestora;
   e) să acţioneze pentru intreţinerea regulamentară şi menţinerea in stare de operativitate a tehnicii şi armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;
   f) să păstreze cu stricteţe secretul militar, de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al unor activităţi şi documente.
    Cadrele militare in activitate au obligaţia să participe la misiuni in afara teritoriului statului roman, in funcţie de cerinţele Ministerului Apărării Naţionale, pentru indeplinirea obligaţiilor asumate de Romania prin convenţii şi tratate internaţionale.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Poate face excepţie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care intampină greutăţi familiale deosebite şi se incadrează in una dintre următoarele situaţii:
   a) formează o familie monoparentală;
   b) este intreţinător unic de familie, al copilului/fratelui/părintelui;
   c) unul sau ambii părinţi sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varstă, şi nu mai are alţi fraţi sau surori majori, apţi de muncă, ori mai are fraţi sau surori, dar aceştia nu pot contribui la intreţinerea părinţilor deoarece sunt elevi sau studenţi la instituţiile militare de invăţămant ori sunt invalizi de gradul I sau II ori aceştia execută o pedeapsă privativă de libertate;
   d) soţul este grav bolnav, incadrat in gradul I sau II de invaliditate;
   e) ambii soţi sau fraţi ar urma să participe la misiune in aceeaşi perioadă şi nu işi exprimă acordul in acest sens;
   f) in caz de calamităţi naturale.

   
Secţiunea a 2-a

  Drepturi

   Art. 9. - Cadrele militare in activitate au dreptul la:
   a) soldă lunară, compusă din solda de grad, solda de funcţie, gradaţii şi indemnizaţii, precum şi la prime, premii, sporuri şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărare a Guvernului;
   b) echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente, locuinţă de serviciu, gratuite, concedii şi scutiri medicale plătite, in condiţiile stabilite prin hotărare a Guvernului;
   c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit şi ale cuantumului chiriei, ajutoare şi alte drepturi, potrivit reglementărilor in vigoare;
   d) documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau in cazul mutării dintr-o garnizoană in alta, potrivit reglementărilor in vigoare.
   e) suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare pentru fapte săvarşite de către acestea in exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Pusă in aplicare prin Ordin nr. 81/2011 incepand cu 31.08.2011.
    Litera e) a fost introdusă prin punctul 3. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 10. - Cadrele militare in activitate decorate cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% şi, respectiv, 50%.
   Art. 11. - Cadrele militare trecute in rezervă sau direct in retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii.
    ___________
   *) Potrivit art. 196, litera r) din Legea nr. 263/2010, se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

    Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.
    ___________
   *) Potrivit art. 196, litera r) din Legea nr. 263/2010, se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

    Pensionarii militari decoraţi cu ordinul "Semnul Onorific" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (3) din Lege nr. 29/2000 incepand cu 07.04.2000.

   Art. 12. - Cadrele militare in activitate au dreptul să urmeze invăţămantul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecţionare a pregătirii, cu respectarea normelor legale.
   Art. 13. - Cadrele militare in activitate pot fi trimise la studii in străinătate, prin concurs, cu aprobarea ministrului apărării naţionale.
    Cadrele militare in activitate care au absolvit şcoli şi academii militare, cursuri sau alte forme de pregătire in străinătate beneficiază de drepturi depline la incadrarea şi promovarea in funcţii corespunzătoare studiilor din ţară cu care le-au fost echivalate diplomele dobandite, in condiţiile legii şi ale reglementărilor militare.
   Art. 14. - In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concediu de odihnă, concediu de odihnă suplimentar pentru activitate in locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi la concediu de studii.
    Regulile privind durata şi acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar şi a concediului de studii, precum şi compensarea in bani a concediului de odihnă neefectuat se stabilesc prin hotărare a Guvernului.
   Art. 141. - In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, in următoarele situaţii:
   a) solicită să işi urmeze soţia sau soţul trimis in străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autorităţi administrative autonome, organe ori alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru indeplinirea unei misiuni permanente in străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentanţe naţionale, structuri şi comandamente din cadrul organizaţiilor internaţionale din care Romania face parte, pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
   b) au fost selectate pentru a ocupa posturi de expert cu statut de angajat temporar in structurile din cadrul organizaţiilor internaţionale din care Romania face parte, in baza aprobării ministrului apărării naţionale.
    Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fără plată, pe durată determinată, de cel mult un an.
    Concediile fără plată prevăzute la alin. 1 şi 2 se aprobă de către ministrul apărării naţionale sau de către comandanţii stabiliţi de acesta.
    Ministrul apărării naţionale poate prelungi durata concediilor fără plată prevăzute la alin. 1 şi 2 cu cel mult un an.
    In perioada concediului fără plată, acordat potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele militare sunt suspendate din funcţie şi nu beneficiază de niciun drept din partea Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia celui privind folosirea locuinţei de serviciu, in cazul cand se dispune de aceasta.
    Perioada concediului fără plată nu constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei, vechime in activitate pentru acordarea Semnului onorific In Serviciul Patriei şi/sau pentru acordarea gradaţiei următoare in condiţiile legii.
    In situaţia prevăzută la alin. 1 lit. a) şi alin. 2, la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul o perioadă egală cu 3 pătrimi din durata concediului fără plată.
    In situaţia prevăzută la alin. 1 lit. b), la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durată a concediului fără plată.
    La incetarea concediului fără plată, instituţia are obligaţia de a numi cadrul militar pe o funcţie vacantă sau să il pună la dispoziţie in vederea incadrării.
    ___________
    Art. 141. a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 15. - Femeile, cadre militare in activitate, au dreptul la concediu de maternitate şi beneficiază de pauze pentru alimentarea şi ingrijirea copilului, precum şi de alte drepturi prevăzute de lege pentru femeile salariate din administraţia publică.
    Cadrele militare in activitate, femei şi bărbaţi, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pană la implinirea varstei de 2 ani şi, in cazul copilului cu handicap, pană la implinirea varstei de 7 ani, in condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale in vigoare.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
    ___________
    Art. 15. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 18/2006 incepand cu 19.01.2006.

   Art. 16. - Cadrele militare in activitate care urmează cursurile de zi ale instituţiilor de invăţămant superior beneficiază, in locul concediilor de odihnă, de vacanţe, conform programelor de invăţămant ale instituţiilor respective şi ordinului ministrului apărării naţionale.
   Art. 17. - Pentru rezolvarea unor situaţii personale sau familiale deosebite, cadrelor militare in activitate, precum şi celor in rezervă, pe timpul cat sunt concentrate sau mobilizate in unităţi militare, li se pot acorda permisii.
    Durata permisiilor şi comandanţii care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamentele militare.
   Art. 18. - Timpul acordat pentru permisii, scutiri şi concedii medicale nu se scade din durata concediului anual de odihnă sau a concediului de odihnă suplimentar.
   Art. 19. - La declararea stării de război sau a mobilizării, precum şi in situaţii deosebite stabilite de ministrul apărării naţionale, concediile de odihnă, fără plată, de studii, vacanţele şi permisiile se suspendă, cadrele militare in activitate fiind obligate să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, in cel mai scurt timp posibil.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Pe timpul cat durează stările de război sau de mobilizare, cadrelor militare in activitate şi celor in rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.
   Art. 20. Abrogat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2004 incepand cu 12.03.2004.
   Art. 201. - Cadrele militare in activitate numite in prima funcţie sau mutate in interesul serviciului intr-o altă garnizoană decat cea in care işi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă proprietate personală in acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, in situaţia in care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de pană la 50% din solda lunară.
    Cadrele militare in activitate numite in prima funcţie sau mutate in interesul serviciului intr-o garnizoană in care işi au domiciliul, dar care nu deţin locuinţă proprietate personală, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, in situaţia in care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, pot beneficia, in cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării naţionale, de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandanţilor sau a şefilor cadrelor militare respective.
    Cuantumul concret al compensaţiei şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărare a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale.
    Soţiile sau soţii cadrelor militare mutate in interesul serviciului intr-o altă garnizoană, care au fost incadrate in muncă şi au intrerupt activitatea datorită mutării impreună cu soţii sau soţiile, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din solda lunară a cadrelor militare pe care le-au urmat, pană la o nouă angajare sau pană la prestarea unei activităţi autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului militar.
    De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. 4 beneficiază şi soţii sau soţiile care, la data mutării cadrelor militare pe care le-au urmat, erau inscrise ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, dar numai după expirarea, potrivit legii, a termenului de plată a indemnizaţiei de şomaj.
    ___________
    Art. 201. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2004 incepand cu 12.03.2004.

   Art. 21. - Ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate şi celor in rezervă, concentraţi sau mobilizaţi in unităţi militare, li se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acţiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul şi din cauza serviciului militar sau a unor misiuni in cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite in scopuri umanitare.
    Cuantumul despăgubirilor ce se acordă cadrelor devenite invalide, respectiv urmaşilor celor decedate, se stabileşte prin hotărare a Guvernului.
    Pensia pentru invaliditate permanentă, survenită in condiţiile alin. 1, este egală cu solda lunară avută la data respectivă şi se actualizează potrivit art. 11. Cadrele militare in rezervă sau in retragere pot opta pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
    ___________
   *) Potrivit art. 196, litera r) din Legea nr. 263/2010, se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 21 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 22. - Cadrele militare in activitate şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, in folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană şi a altor amenajări recreative şi sportive.
    Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor măsuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
    ___________
    Pus in aplicare prin Instrucţiuni din 19/12/2008 incepand cu 10.08.2010.

   Art. 23. - Membrii familiilor cadrelor militare in activitate beneficiază gratuit de:
   a) asistenţă medicală şi medicamente in cadrul reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale sau in alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister;
   b) documente de transport, atunci cand ofiţerii, maiştrii militari sau subofiţerii sunt mutaţi in interes de serviciu dintr-o garnizoană in alta.
    Membrii familiilor cadrelor militare in activitate beneficiază şi de pensie de urmaş, precum şi de alte drepturi in conformitate cu prevederile legale.
    La decesul unui cadru militar in activitate, Ministerul Apărării Naţionale acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar in cuantum de două solde lunare neimpozabile.
   Art. 24. - Urmaşii cadrelor militare in activitate şi ai celor in rezervă, mobilizate sau concentrate in unităţi militare, decedate in timpul şi din cauza serviciului ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni in cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite in scopuri umanitare, au dreptul la o pensie egală cu solda lunară pe care cadrele militare au avut-o la data decesului, care se actualizează potrivit prevederilor art. 11.
    In cazul in care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor alin. 1.
    Urmaşii cadrelor militare in rezervă pot opta pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
    ___________
   *) Potrivit art. 196, litera r) din Legea nr. 263/2010, se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 25. - Copiii cadrelor militare in activitate, decedate in timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni in cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite in scopuri umanitare, pot fi transferaţi la liceele militare sau in instituţiile militare de invăţămant care formează maiştri militari şi subofiţeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la invăţătură obţinute in instituţiile civile de invăţămant şi potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naţionale.
   Art. 26. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă şi in retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente in condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a) şi au acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi alte amenajări recreative sau sportive, beneficiind de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    De aceleaşi drepturi beneficiază şi ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă şi in retragere, foşti pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente in serviciu ori unor boli contractate in timpul şi din cauza indeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
    Membrii familiilor cadrelor militare in rezervă şi in retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de asistenţă medicală in condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a).
    ___________
    Pus in aplicare prin Instrucţiuni din 19/12/2008 incepand cu 10.08.2010.

   Art. 27. - La trecerea in rezervă sau direct in retragere, cadrelor militare care au cel puţin 20 de ani de serviciu militar şi s-au distins prin activitatea desfăşurată, precum şi celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar dacă nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militară.
    Criteriile de acordare şi de retragere a acestui drept, precum şi situaţiile in care cadrele militare prevăzute la alin. 1 pot purta uniforma militară se stabilesc prin regulamente militare.
    ___________
    Art. 27. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   
Secţiunea a 3-a

  Interzicerea sau restrangerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi

   Art. 28. - Cadrelor militare in activitate le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:
   a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi in favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;
   b) să candideze pentru a fi alese in administraţia publică locală şi in Parlamentul Romaniei, precum şi in funcţia de Preşedinte al Romaniei;
   c) să declare sau să participe la grevă.
   Art. 29. - Cadrelor militare in activitate le este restransă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:
   a) opiniile politice pot fi exprimate numai in afara serviciului;
   b) exprimarea in public a unor opinii contrare intereselor Romaniei şi forţelor armate nu este permisă;
   c) condiţiile in care cadrele militare in activitate vor putea să prezinte public informaţii militare se vor stabili prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   d) aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care incalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;
   e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu excepţia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei, este permisă in condiţiile stabilite prin regulamentele militare.
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 478/2002 incepand cu 23.07.2002.

   f) Abrogată prin punctul 1. din Lege nr. 81/2007 incepand cu 08.04.2007.
   g) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau intruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă, cu excepţia activităţilor la care se participă in misiune;
   h) cadrele militare in activitate se pot deplasa in străinătate in condiţiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
   Art. 30. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate au obligaţia de a nu efectua activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.
    Cadrelor militare in activitate le este interzis:
   a) să indeplinească alte funcţii decat cele in care sunt incadrate, cu excepţia cumulului prevăzut de lege, in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   b) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale, cu excepţia celor numite in consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, din cadrul industriei de apărare sau in legătură cu aceasta.
   Art. 31. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă, pe timpul cat sunt concentraţi sau mobilizaţi in unităţi militare, pot rămane membri ai partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi cu caracter politic sau sindical, in unităţi militare.

   
Secţiunea a 4-a

  Recompense şi sancţiuni

   Art. 32. - Pentru acte de eroism, curaj şi devotament in executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce le revin, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor li se pot conferi decoraţii şi titluri de onoare.
    Pentru vechime in activitate şi rezultate meritorii, cadrelor militare li se conferă medalii şi ordine militare.
    Pentru indeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor li se pot acorda recompense morale şi materiale.
   Art. 33. - Pentru abateri de la disciplina militară, neindeplinirea indatoririlor, incălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisă; retrogradare in funcţie; amanarea inaintării in gradul următor pe timp de 1-2 ani.
    ___________
    Art. 33. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 34. - Recompensele se acordă, iar sancţiunile disciplinare se aplică potrivit regulamentelor militare.
   Art. 35. - Pentru apărarea onoarei cadrelor militare şi evitarea abuzurilor, cercetarea şi judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeaşi natură săvarşite de acestea, in armată, se infiinţează consilii de onoare şi consilii de judecată.
    Consiliile de onoare se constituie in fiecare unitate, iar consiliile de judecată la organele centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă, de armată şi de corp de armată, precum şi la alte eşaloane similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată se stabilesc prin regulamentele militare.

   
CAPITOLUL III

  Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor

   Art. 36. - Ofiţerii in activitate provin din:
   a) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 37 lit. c);
   b) absolvenţi ai anului IV din instituţiile militare de invăţămant superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;
   c) absolvenţi ai instituţiilor militare de invăţămant din alte state, similare celor prevăzute la lit. a), trimişi la studii de către Ministerul Apărării Naţionale;
   d) ofiţeri in rezervă care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau al şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, in vederea chemării sau rechemării in activitate;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2005 incepand cu 13.11.2005.

   e) maiştri militari şi subofiţeri in activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de invăţămant superior, cu profil corespunzător specialităţilor militare, care au varsta de cel mult 35 de ani;
   f) maiştri militari şi subofiţeri care, in timp de război, indeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate foarte bune şi bune, funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   g) persoane care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale şi care sunt absolvente cu diplomă de licenţă ale unei instituţii de invăţămant superior. Pentru chemarea in activitate, in anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor in cauză, bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar indeplinit;
   h) maiştri militari şi subofiţeri in activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de invăţămant superior.
    In Ministerul Administraţiei şi Internelor persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e) pot fi trecute in corpul ofiţerilor indiferent de varstă.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2006 incepand cu 27.02.2006.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2005 incepand cu 29.06.2005.

   Art. 37. - Ofiţerii in rezervă provin din:
   a) ofiţeri trecuţi din activitate in rezervă;
   b) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de invăţămant superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile forţelor armate şi cu rezultatele obţinute la examenul-concurs susţinut la terminarea pregătirii militare;
   c) absolvenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, şcolarizaţi la solicitarea aviaţiei şi marinei civile sau a altor beneficiari;
   d) maiştri militari şi subofiţeri in rezervă, care, in timp de război, indeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate foarte bune şi bune, funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   e) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de invăţămant superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diplomă de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomă, cu profil corespunzător specialităţilor militare deficitare in Ministerul Apărării Naţionale, care au varsta de cel mult 35 de ani. Bărbaţii trebuie să aibă stagiul militar indeplinit;
   f) studenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor care au promovat penultimul an de studii, in situaţia in care nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apţi pentru serviciul militar. Nu se acordă grad de ofiţer studenţilor exmatriculaţi.
   Art. 38. - Maiştrii militari in activitate provin din:
   a) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de invăţămant pentru formarea maiştrilor militari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 39 lit. b);
   b) subofiţeri in activitate, in varstă de cel mult 45 de ani, care au un stagiu neintrerupt de cel puţin 5 ani, in funcţii de exploatare, intreţinere şi reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere in corpul maiştrilor militari şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General;
   c) maiştri militari in rezervă care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, in vederea chemării sau rechemării in activitate.
   Art. 39. - Maiştrii militari in rezervă provin din:
   a) maiştri militari trecuţi din activitate in rezervă;
   b) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea maiştrilor militari, şcolarizaţi la solicitarea aviaţiei şi marinei civile sau a altor beneficiari;
   c) persoane in varstă de cel mult 45 de ani, care au o pregătire tehnică de nivel liceal sau postliceal in specialităţi militare deficitare;
   d) subofiţeri in rezervă care au absolvit şcoli de maiştri in specialităţi necesare forţelor armate.
   Art. 40. - Subofiţerii in activitate provin din:
   a) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea subofiţerilor;
   b) militari angajaţi pe bază de contract care au promovat testele de aptitudini şi concursul sau examenul susţinut in acest scop şi indeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) subofiţeri in rezervă care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, in vederea chemării sau rechemării in activitate;
   d) gradaţi care, in timp de război, indeplinesc cu rezultate bune, cel puţin 3 luni, funcţii prevăzute a fi incadrate cu subofiţeri in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   e) militari angajaţi pe bază de contract care au absolvit cursul de formare subofiţeri in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   f) militari angajaţi pe bază de contract, absolvenţi ai şcolilor postliceale de specialitate corespunzătoare specialităţilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filieră directă şi indirectă;
   g) persoane care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale şi care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior. Pentru chemarea in activitate, in anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor in cauză, bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar indeplinit.
    ___________
    Art. 40. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2005 incepand cu 29.06.2005.

   Art. 41. - Subofiţerii in rezervă provin din:
   a) absolvenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea subofiţerilor in rezervă;
   b) subofiţeri trecuţi din activitate in rezervă;
   c) absolvenţi ai instituţiilor civile de invăţămant superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile forţelor armate şi cu rezultatele obţinute la examenul-concurs susţinut la terminarea pregătirii militare;
   d) studenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor care au promovat cel puţin anul I de studii, in situaţia in care nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apţi pentru serviciul militar. Nu se acordă gradul de subofiţer studenţilor exmatriculaţi;
   e) gradaţi in rezervă care, in urma unei concentrări de instrucţie, au fost calificaţi in specialităţi militare necesare forţelor armate, pentru funcţii de subofiţeri;
   f) caporali in rezervă care, in ultimele 6 luni ale serviciului militar in termen, au indeplinit cu rezultate bune şi foarte bune funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri sau subofiţeri;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin alineatul (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   g) gradaţi care, in timp de război, indeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate bune şi foarte bune, funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri sau subofiţeri, in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   h) absolvenţi ai liceelor, şcolilor profesionale ori ai unei şcoli echivalente, in raport cu nevoile forţelor armate. Bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar indeplinit.
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 411. - Persoanele care urmează să devină cadre militare in condiţiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) şi ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o instituţie militară de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor in activitate, incheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima funcţie.
    In condiţiile prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. d) şi e), art. 38 lit. b) şi c), precum şi la art. 40 alin. 1 lit. b) şi c) persoanele in cauză, inainte de a urma cursul de formare ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri in activitate, in condiţiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata de 4 ani.
    După expirare contractele pot fi reinnoite, in funcţie de opţiunea părţilor, pe perioade succesive cu durata de pană la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    Cadrele militare care au o vechime ca ofiţer, maistru militar sau subofiţer in activitate de cel puţin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apărării Naţionale contracte pană la implinirea limitei de varstă in grad.
    Cu 6 luni inainte de expirarea contractului părţile sunt obligate să se incunoştinţeze reciproc asupra intenţiei de reinnoire a acestuia.
    In situaţia in care inainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliază contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate să anunţe Ministerul Apărării Naţionale cu cel puţin 30 de zile inainte, iar in cazul primului contract cadrele militare sunt obligate şi să restituie cheltuielile de intreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării, proporţional cu perioada de contract rămasă neexecutată.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor de intreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării revine cadrelor militare, dacă sunt trecute in rezervă de către Ministerul Apărării Naţionale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-l), art. 87 şi 88, inainte de expirarea primului contract.
    In situaţia in care Ministerul Apărării Naţionale trece in rezervă cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e1), din iniţiativa Ministerului Apărării Naţionale, acestea beneficiază de măsuri de protecţie socială conform prevederilor legale.
    Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor părţi in situaţia in care trecerea in rezervă a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) şi g). In aceste cazuri părţile nu au obligaţii una faţă de cealaltă.
    Prin excepţie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviaţie incheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor in prima funcţie.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Normele de restituire a cheltuielilor de intreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării prevăzute la alin. 6 şi 7 vor fi aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Art. 411. a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 42. - Cadrele militare in retragere provin din:
   a) ofiţeri in activitate sau in rezervă, precum şi maiştri militari şi subofiţeri in rezervă, care au depăşit limita de varstă in grad pentru clasa a III-a in rezervă prevăzută la art. 86 alin. 4;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 11. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   b) ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri in activitate sau in rezervă, clasaţi de către comisiile de expertiză medico-militară "inapt pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenţă".
   Art. 43. - Trecerea cadrelor militare din activitate in rezervă sau direct in retragere, precum şi chemarea din rezervă in activitate se fac după cum urmează:
   a) generalii şi amiralii, prin decret al Preşedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apărării naţionale;
   b) ceilalţi ofiţeri, prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) maiştrii militari şi subofiţerii, prin ordin al comandanţilor stabiliţi de ministrul apărării naţionale.
    Nu pot fi chemate in activitate cadrele militare cărora li s-au acordat grade in rezervă in baza art. 37 lit. e) şi nu au absolvit o instituţie civilă de invăţămant superior, precum şi in baza art. 39 lit. c).
    Subofiţerii cărora li s-a acordat grad in rezervă in baza art. 41 lit. e), f) şi h) pot fi chemaţi in activitate, in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dacă nu au implinit varsta de 45 de ani.
   Art. 44. - Scoaterea din evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in rezervă şi trecerea lor in retragere se fac după cum urmează:
   a) generalii şi amiralii, prin ordin al şefului Statului Major General;
   b) ceilalţi ofiţeri, prin ordin al comandanţilor stabiliţi de şeful Statului Major General;
   c) maiştrii militari şi subofiţerii, prin ordin al comandanţilor centrelor militare judeţene, municipale sau de sector.

   
CAPITOLUL IV

  Acordarea gradelor şi inaintarea cadrelor militare in gradele următoare

   Art. 45. - Acordarea gradelor şi inaintarea in gradele următoare se fac după cum urmează:
   a) gradele de general şi amiral in activitate şi in rezervă, in timp de pace şi in timp de război, prin decret al Preşedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apărării naţionale, după consultarea colegiului ministerului;
   b) gradele de ofiţeri in activitate, cu excepţia celor prevăzute la lit a), in timp de pace, prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) gradele de ofiţeri in rezervă, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), in timp de pace, prin ordin al şefului Statului Major General;
   d) in timp de război, acordarea gradului de sublocotenent şi inaintarea in gradele de locotenent şi căpitan in activitate sau in rezervă se fac de către comandanţii stabiliţi de şeful Marelui Cartier General, iar in cele de ofiţeri cu grade superioare, de şeful Marelui Cartier General;
   e) gradele de maiştri militari şi subofiţeri in activitate, in timp de pace şi in timp de război, prin ordin al ministrului apărării naţionale sau al comandanţilor stabiliţi de acesta;
   f) gradele de maiştri militari şi subofiţeri in rezervă, in timp de pace şi in timp de război, prin ordin al comandanţilor stabiliţi de ministrul apărării naţionale.
   Art. 46. - Acordarea gradelor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri in activitate, precum şi inaintarea in gradele următoare a acestora se fac, de regulă, o dată pe an, la data stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    Acordarea gradelor celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. c), e), f) şi alin. 2 lit. a), art. 38 lit. b) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi d) şi alin. 2 se poate face in tot cursul anului.
    Inaintarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate in gradele următoare, in condiţiile prevăzute la art. 63, se face la datele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar in cele prevăzute la art. 64, precum şi la chemarea sau rechemarea in activitate a cadrelor militare in rezervă se poate face in tot cursul anului.
   Art. 47. - Gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri in rezervă se acordă după cum urmează:
   a) o dată pe an - celor prevăzuţi la art. 37 lit. c) şi e), art. 39 lit. b), c) şi d) şi art. 41 lit. e) şi f);
   b) la data terminării pregătirii militare sau a trecerii in rezervă - celor prevăzuţi la art. 37 lit. b) şi f) şi art. 41 lit. a), c) şi d);
   c) in tot cursul anului - celor prevăzuţi la art. 37 lit. d) şi art. 41 lit. g) şi h).
    Inaintarea in gradele următoare a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in rezervă se face, de regulă, o dată pe an, la data stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar in condiţiile prevăzute la art. 64, in tot cursul anului.
   Art. 48. - Gradele de sublocotenent şi aspirant se acordă celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. a), b), c) şi f) şi art. 37 lit. b), c), d) şi f).
   Art. 49. - Gradul de locotenent se acordă maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. e).
   Art. 50. - Gradul de maistru militar clasa a IV-a se acordă celor prevăzuţi la art. 38 lit. a) şi art. 39 lit. b).
    La trecerea in corpul maiştrilor militari, celor prevăzuţi la art. 38 lit. b) şi art. 39 lit. d) li se acordă grade de maistru militar, in raport cu gradele de subofiţer pe care le au, astfel:
   a) gradul de maistru militar clasa a III-a, plutonierilor;
   b) gradul de maistru militar clasa a II-a, plutonierilor majori;
   c) gradul de maistru militar clasa I, plutonierilor adjutanţi;
   d) gradul de maistru militar principal, plutonierilor adjutanţi şefi.
    Pentru a li se acorda gradele de maistru militar clasa I, respectiv maistru militar principal, subofiţerii prevăzuţi la alin. 2 lit. c) şi d) trebuie să promoveze şi examenul pentru maistru militar clasa I. Celor care nu promovează acest examen li se poate acorda gradul de maistru militar clasa a II-a sau pot rămane cu gradul de subofiţer avut.
    Maiştrilor militari proveniţi din corpul subofiţerilor şi cărora li s-au acordat grade in condiţiile prevăzute la alin. 2, la inaintarea in gradul următor, li se ia in considerare stagiul avut in ultimul grad de subofiţer.
    In Ministerul Apărării Naţionale celor prevăzuţi la art. 38 lit. a) şi art. 39 lit. b) li se acordă gradul de maistru militar clasa a V-a.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 51. - Gradul de sergent major se acordă celor prevăzuţi la art. 40 alin. 1 lit. a), b) şi d) şi art. 41 lit. a), c), d) şi f).
    In Ministerul Apărării Naţionale celor prevăzuţi la art. 40 alin. 1 lit. a), b) şi d) şi la art. 41 lit. a), c) şi f) li se acordă gradul de sergent.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

    In Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor care devin cadre militare in condiţiile art. 40 lit. b) li se acordă grade militare in funcţie de pregătire, de vechimea in specialitate, de stagiile minime in grad şi de varsta acestora.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2006 incepand cu 27.02.2006.

   Art. 52. - Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) şi h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 lit. g) şi la art. 41 lit. e), g) şi h) li se acordă grade militare in funcţie de pregătirea lor, vechimea in specialitatea dobandită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime in grad, precum şi de varsta acestora.
    In Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi h) li se acordă gradul de sublocotenent.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Prin excepţie de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda in funcţie de vechimea in specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportat la atribuţiile din fişa postului.
    ___________
    Art. 52. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2006 incepand cu 27.02.2006.

   Art. 53. - Inaintarea in grad a cadrelor militare se poate face la termen, inainte de termen sau in mod excepţional, iar a celor in rezervă, la termen sau in mod excepţional.
    Inaintarea in grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate şi in rezervă se face in ordinea ierarhică a gradelor, in raport cu nevoile şi posibilităţile forţelor armate, pe baza competenţei profesionale şi conduitei morale, consemnate in aprecierile de serviciu.
    La inaintarea in grad a ofiţerilor, se va acorda prioritate celor care prin profesionalism şi rezultate deosebite obţinute in muncă, prin cultură, personalitate, spirit de organizare şi iniţiativă au perspective de a indeplini funcţii superioare şi au stagiu in grad mai mare.
    Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult două inaintări in grad inainte de termen şi/sau in mod excepţional, cu excepţia celor care execută misiuni speciale sau in afara teritoriului naţional.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 54. - In timp de pace, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate vor fi inaintaţi in grad, la termen, cu respectarea prevederilor art. 53, dacă indeplinesc şi următoarele condiţii:
   a) au implinit stagiul minim in grad prevăzut la art. 94 şi 95 sau implinesc acest stagiu in cursul anului calendaristic respectiv;
   b) au fost apreciaţi pe intreaga perioadă a stagiului minim in grad, iar cei care au depăşit acest stagiu, şi in anul premergător inaintării in grad, cel puţin cu calificativul "corespunzător"; anii in care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim in grad.
    Abrogat prin punctul 14. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
   Art. 55. - Pentru a fi propuşi la inaintarea in grad, la termen, ofiţerii in activitate trebuie să fie incadraţi cu cel puţin un an inainte de data la care se fac inaintările in grad in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.
    Ofiţerii studenţi la cursurile de zi ale instituţiilor de invăţămant superior se consideră incadraţi in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au.
   Art. 56. - In timp de pace, pentru inaintarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate in unele grade superioare, pe langă condiţiile prevăzute la art. 54 şi 55, se mai cer următoarele:
   A. In gradele de maistru militar clasa I şi plutonier adjutant - să fi promovat examenul de grad;
   B. In gradele de maior şi locotenent-comandor:
   a) să fi absolvit un curs de perfecţionare in specialitate, stabilit prin ordin al ministrului apărării naţionale. Se exceptează de la această condiţie:
   - absolvenţii cu diplomă de licenţă ai Academiei de Inalte Studii Militare ori ai altor instituţii militare de invăţămant superior de acelaşi nivel, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, ai instituţiilor militare de invăţămant echivalente acestora din alte state, precum şi ai instituţiilor civile de invăţămant superior;
   - ofiţerii studenţi care au promovat cel puţin anul I de studii la Academia de Inalte Studii Militare sau anii I-III de studii la alte instituţii militare de invăţămant superior, conform celor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi ofiţerii studenţi care au promovat aceiaşi ani de studii la instituţii militare de invăţămant similare din alte state;
   b) să aibă un stagiu, diferenţiat pe arme şi specialităţi militare, de cel puţin 3-5 ani in funcţii la unităţi, pană la eşalonul regiment (similar), inclusiv sau la instituţii şi formaţiuni militare ori la unităţi productive. Durata stagiului pentru fiecare armă şi specialitate militară şi eşaloanele similare regimentului se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
    Se exceptează de la obligativitatea stagiului la unităţi militare căpitanii care indeplinesc funcţii in alte specialităţi militare decat cele de comandă şi stat major, stabilite prin dispoziţia şefului Statului Major General.
   C. In gradele de colonel şi comandor, să indeplinească cumulativ condiţiile de studii, precum şi pe cea privind stagiul minim la unităţi, prevăzute la lit. a), b) şi respectiv c):
   a) să fi absolvit, cu diplomă de licenţă, Academia de Inalte Studii Militare ori alte instituţii militare de invăţămant superior de acelaşi nivel din ţară sau din străinătate, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, sau o instituţie civilă de invăţămant superior;
   b) să fi absolvit cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe bază de examen. Se exceptează de la această condiţie locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care deţin titlul de doctor ori au absolvit o formă de invăţămant postacademic sau postuniversitar in ţară sau in străinătate, stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) să aibă un stagiu, corespunzător pe arme şi specialităţi militare, de 6-8 ani la unităţi şi mari unităţi pană la corp de armată sau similare inclusiv. Durata stagiului pentru fiecare armă şi specialitate militară şi eşaloanele similare marilor unităţi pană la eşalonul corp de armată se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
    Se exceptează de la obligativitatea stagiului la unităţi militare locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care indeplinesc funcţii in alte specialităţi militare decat cele de comandă şi stat major, stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
   Art. 57. - Profilurile corespunzătoare studiilor universitare de licenţă din instituţiile civile de invăţămant superior care dau dreptul ofiţerilor absolvenţi ai acestor instituţii să fie inaintaţi in gradele prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele B şi C se stabilesc in raport cu specialităţile militare ale ofiţerilor sau cu funcţiile pe care le indeplinesc, prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Art. 57. a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 58. - In timp de pace, pentru acordarea gradelor de general de brigadă, general de flotilă aeriană şi contraamiral, pe langă condiţiile prevăzute la art. 55 alin. 1, coloneii şi comandorii trebuie să promoveze examenul prevăzut in acest scop.
    Pot participa la examenul pentru acordarea gradului de general coloneii şi comandorii care indeplinesc următoarele condiţii:
   a) au fost apreciaţi in ultimii 5 ani cu calificativul de cel puţin "foarte bun";
   b) au o vechime in grad de cel puţin 2 ani;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 520/2003 incepand cu 12.12.2003.

   c) sunt incadraţi in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade de general de brigadă, similare sau superioare.
   21. Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 520/2003 incepand cu 12.12.2003.
    Pentru a fi inaintaţi in gradul următor, generalii şi amiralii trebuie să se distingă printr-o inaltă competenţă profesională, rezultate remarcabile in indeplinirea atribuţiilor şi să fie incadraţi cu cel puţin un an inainte de data la care se fac inaintările in grad, in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.
    Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului de general, precum şi generalii care se propun pentru inaintarea in gradul următor se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de către ministrul apărării naţionale, cu consultarea prealabilă a colegiului ministerului.
   Art. 59. - Locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii pot fi detaşaţi la cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor incepand din primul an al stagiului minim in grad, de regulă, in ordinea promoţiilor, avand prioritate cei cărora le expiră stagiul in grad. In caz de nepromovare, examenul de absolvire a cursului se poate susţine incă o dată, după cel puţin un an.
    Maiştrii militari clasa a II-a şi plutonierii majori pot susţine examenul de grad incepand cu ultimii doi ani de stagiu minim in grad şi, in caz de nepromovare, il pot susţine incă o dată, după cel puţin un an. Sunt scutiţi de examen plutonierii majori care l-au promovat pană la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Normele privind participarea coloneilor şi comandorilor la examenul pentru gradul de general, locotenent-coloneilor şi căpitan-comandorilor la cursul de capacitate, precum şi a maiştrilor militari clasa a II-a şi a plutonierilor majori la examenul de grad, organizarea şi desfăşurarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
   Art. 60. - In timp de război, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate, precum şi cei in rezervă mobilizaţi in unităţi militare, pot fi inaintaţi in gradul următor dacă au implinit stagiul minim in grad, au indeplinit atribuţiile şi au executat misiunile ce li s-au incredinţat, fără a se impune respectarea celorlalte condiţii prevăzute pentru timp de pace.
    Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la alin. 1, care se disting in indeplinirea misiunilor, pot fi inaintaţi in gradul următor şi inaintea implinirii stagiului minim in grad.
    Inaintarea in grad a ofiţerilor in condiţiile alin. 1 şi 2 se face in limita necesarului prevăzut in statele de organizare.
   Art. 61. - In timp de pace, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă pot fi inaintaţi in gradul următor, in raport cu nevoile forţelor armate, după expirarea stagiului minim in grad, dacă au o comportare demnă, au obţinut rezultate bune şi foarte bune pe timpul concentrării şi au fost propuşi prin aprecierile de serviciu.
   Art. 62. - In timp de pace, pentru inaintarea in gradele de colonel şi comandor, in afara condiţiilor prevăzute la art. 61, ofiţerii in rezervă trebuie să fi absolvit, cu diplomă de licenţă, o instituţie militară de invăţămant superior.
    Se exceptează de la prevederile alin. 1 absolvenţii instituţiilor civile de invăţămant superior care, la mobilizare, sunt incadraţi pe funcţii prevăzute cu studii corespunzătoare specialităţii in care sunt pregătiţi.
   Art. 63. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate care se disting prin modul de indeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă pot fi inaintaţi in gradul următor şi inaintea expirării stagiului minim in grad, dacă pană la data cand se fac astfel de inaintări au implinit cel puţin jumătate din stagiul respectiv, cu respectarea strictă a celorlalte condiţii, mai puţin a celor prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele A, B şi C lit. c).
    Nu fac obiectul inaintării in grad, in condiţiile alin. 1:
   a) sublocotenenţii şi aspiranţii;
   b) ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au fost condamnaţi penal sau care, de la ultima lor inaintare in grad, au fost sancţionaţi ca urmare a hotărarii consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecată.
   Art. 64. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate şi in rezervă care, in executarea misiunilor sau in alte situaţii, săvarşesc fapte de eroism şi acte exemplare de curaj pot fi inaintaţi in gradul următor, in mod excepţional, atat in timp de pace cat şi in timp de război, chiar dacă nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54-56 şi 61.
   Art. 65. - Locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii in activitate cărora le-a expirat stagiul minim in grad, dar nu au putut fi inaintaţi in grad pe timpul cat s-au aflat in activitate intrucat nu au fost incadraţi pe funcţii prevăzute cu grade corespunzătoare celor la care urmau să fie avansaţi, la trecerea in rezervă sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a)-e) vor fi inaintaţi in gradul următor şi trecuţi in rezervă sau direct in retragere cu noul grad, dacă indeplinesc celelalte condiţii prevăzute in prezenta lege.
   Art. 66. - Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 516/2003 incepand cu 07.12.2003.
    Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 516/2003 incepand cu 07.12.2003.
    Coloneilor şi comandorilor in activitate, care au o vechime in grad de minimum 5 ani şi au fost incadraţi in această perioadă de cel puţin 3 ani in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad de general sau similare şi care au fost apreciaţi in ultimii 3 ani cu calificativul "foarte bun", la trecerea in rezervă sau direct in retragere li se poate acorda gradul de general de brigadă cu o stea, respectiv de general de flotilă aeriană cu o stea sau contraamiral de flotilă cu o stea, şi vor fi trecuţi in rezervă sau direct in retragere cu noul grad.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 81/2007 incepand cu 08.04.2007.

    Prevederile alin. 3 nu se aplică celor trecuţi in rezervă sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. e1)-l), art. 87 şi art. 88.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 67. - Cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale Romaniei, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in retragere, in mod excepţional, pot fi inaintaţi la gradul următor; coloneilor şi comandorilor li se poate acorda gradul de general, iar maiştrilor militari principali şi plutonierilor adjutanţi şefi li se poate acorda gradul de sublocotenent.
    Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului celor prevăzuţi la alin. 1, se face prin:
   a) decret al Preşedintelui Romaniei, pentru generali şi amirali, la propunerea ministrului apărării naţionale, după consultarea de către acesta a colegiului ministerului;
   b) ordin al ministrului apărării naţionale pentru ceilalţi ofiţeri, pentru maiştri militari şi subofiţeri.
   Art. 68. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care şi-au sacrificat viaţa săvarşind acte de devotament excepţional vor fi inaintaţi post-mortem in gradul următor, iar coloneilor şi comandorilor li se va acorda post-mortem gradul de general.
    Maiştrilor militari, subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor care şi-au sacrificat viaţa in aceleaşi condiţii li se poate acorda post-mortem gradul de sublocotenent.
    Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului in aceste situaţii, se face in tot cursul anului conform prevederilor art. 45.

   
CAPITOLUL V

  Degradarea militară, scoaterea din şi reluarea in evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor

   Art. 69. - Degradarea militară se aplică, in condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare in activitate, in rezervă şi in retragere, condamnate la pedeapsa complimentară a degradării militare prin hotărare judecătorească.
   Art. 70. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate, in rezervă şi in retragere, cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia romană ori au dobandit şi o altă cetăţenie şi s-au stabilit in străinătate, se scot din evidenţa militară.
   Art. 71. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la art. 69 şi 70 se scot din evidenţa militară, astfel:
   a) prin ordin al şefului Statului Major General, cei care au avut grade de generali şi amirali;
   b) prin ordin al comandanţilor stabiliţi de şeful Statului Major General, cei care au avut grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri.
   Art. 72. - In cazul in care intervine o altă hotărare judecătorească, prin care s-a pronunţat achitarea sau prin care nu se mai aplică pedeapsa complimentară a degradării militare, cei in cauză sunt reluaţi in evidenţa militară, cu gradul avut, prin ordinul celor care au dispus scoaterea din evidenţă. In această situaţie, timpul cat au fost degradaţi se include in calculul stagiului in grad, iar cadrele militare respective pot cere prin instanţa judecătorească reparaţii morale şi materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus.
    Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii cărora li s-a aplicat degradarea militară şi care au fost amnistiaţi sau graţiaţi de pedeapsa complimentară a degradării militare, precum şi cei care au fost reabilitaţi se reiau in evidenţa militară şi, in raport cu nevoile forţelor armate, li se poate reda orice grad militar, pană la gradul avut inclusiv.
    Cadrele militare in rezervă care au redobandit cetăţenia romană şi anterior au fost scoase din evidenţa militară, pot fi reluate in evidenţă, la repatriere.
    Redarea gradului potrivit alin. 2 se face prin:
   a) decret al Preşedintelui Romaniei, pentru generali şi amirali;
   b) ordin al şefului Statului Major General, pentru ceilalţi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
    Redarea gradului ca urmare a amnistierii, graţierii sau reabilitării nu atrage, de drept, rechemarea in activitate, iar timpul cat au fost degradaţi nu se ia in calculul stagiului in grad şi al vechimii de cadre militare in activitate.

   
CAPITOLUL VI

  Aprecierea, incadrarea şi promovarea in funcţie a cadrelor militare

   Art. 73. - Cadrelor militare li se intocmesc aprecieri de serviciu.
    Aprecierea de serviciu constituie unicul document de evaluare a competenţei profesionale, a calităţii morale, a perspectivelor de dezvoltare şi promovare, pe baza căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt inaintaţi in gradul următor.
    Aprecierea de serviciu a cadrelor militare in activitate se face periodic, precum şi in cazurile stabilite de ministrul apărării naţionale.
    Cadrelor militare in rezervă li se intocmesc aprecieri de serviciu in anul in care sunt propuse la inaintarea in grad.
    Metodologia intocmirii aprecierilor de serviciu, in timp de pace, precum şi sistemul de apreciere in timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale. Aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: "excepţional", "foarte bun", "bun", "corespunzător", "mediocru" sau "necorespunzător".
   Art. 74. - Incadrarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in funcţii se face ţinand seama de nevoile forţelor armate, de competenţa şi conduita morală ale acestora.
    La numirea in funcţii se va respecta principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii să nu fie subordonaţi altora cu grade mai mici. Excepţie de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate şi care se subordonează celor care au o astfel de pregătire, precum şi cadrele militare aparţinand Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 613/2001 incepand cu 09.11.2001.

    La incadrarea ofiţerilor in funcţii se va ţine seama şi de experienţa dobandită pe treptele ierarhiei militare, promovarea efectuandu-se, de regulă, in funcţii sau la eşaloane imediat superioare.
    Pentru determinarea aptitudinilor şi cunoştinţelor ofiţerilor, necesare la incadrarea in anumite funcţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, se vor folosi teste ori se va organiza examen sau concurs. Condiţiile privind studiile, stagiul in funcţii şi alte criterii necesare pentru incadrarea şi promovarea ofiţerilor in unele funcţii se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
   Art. 75. - Cadrele militare se numesc in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari faţă de cele pe care le au. Competenţele de numire se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Art. 75. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 751. - Selecţionarea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale pentru numirea in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de către comisiile de selecţie constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare, iar in situaţii care impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite in funcţii similare celor deţinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale nu pot fi numite in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. In mod excepţional căpitanii şi maiorii in varstă de pană la 42 de ani pot fi menţinuţi sau numiţi in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, pană la data de 31 decembrie 2003.
    ___________
    Art. 751. a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 76. - Mutarea cadrelor militare in activitate dintr-o unitate in alta, precum şi schimbarea din funcţii in cadrul aceleiaşi unităţi se efectuează o singură dată pe an, cu excepţia situaţiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
   Art. 77. - Cadrele militare in activitate pot fi detaşate la alte unităţi pentru indeplinirea unor misiuni sau pentru a urma o formă de perfecţionare a pregătirii pe o perioadă de cel mult un an, durată care poate fi prelungită, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, pană la cel mult 2 ani.
    Pe timpul detaşării, cadrele militare răman incadrate in funcţiile şi unităţile militare din care au fost detaşate şi beneficiază de toate drepturile legale.
   Art. 771. - Cadrele militare in activitate din Ministerul Apărării Naţionale pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante sau al cărei titular lipseşte o perioadă mai mare de o lună, in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pentru o perioadă de pană la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării naţionale pană la cel mult un an.
    Pe timpul exercitării atribuţiilor funcţiilor in care au fost imputernicite, cadrele militare au obligaţiile şi drepturile corespunzătoare funcţiilor respective.
    ___________
    Art. 771. a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 78. - Numirea in funcţie şi eliberarea din funcţie in unităţile militare, cu excepţia funcţiilor publice in care numirea se face potrivit legii, precum şi detaşarea cadrelor militare in condiţiile art. 77 se fac, in timp de pace şi in timp de război, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    Numirea in funcţiile prevăzute in statele de organizare cu grade de general de corp de armată, general-comandor, viceamiral-comandor şi superioare acestora se face cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
    Imputernicirea sau incetarea imputernicirii cadrelor militare in activitate din Ministerul Apărării Naţionale se efectuează conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 19. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 79. - Incadrarea şi promovarea in funcţii a ofiţerilor de justiţie se fac potrivit actelor normative specifice acestora.
    Incadrarea şi promovarea ofiţerilor in funcţii didactice se fac potrivit prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative aplicabile instituţiilor militare de invăţămant.
    Medicilor şi farmaciştilor militari li se acordă grade profesionale conform normelor legale.
   Art. 80. - Căpitanii, locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care, pentru a fi inaintaţi in gradul următor, trebuie să absolve una dintre formele de pregătire menţionate la art. 56 alin. 1 paragrafele B şi, respectiv C, insă pană la expirarea stagiului minim nu au absolvit-o, nu pot deţine funcţii prevăzute in statul de organizare cu grade superioare celor pe care le au.
   Art. 81. - Ofiţerii in activitate pot fi numiţi in funcţii inferioare gradelor pe care le au, in următoarele situaţii:
   a) cand se produc modificări in statele de organizare sau in cazul reorganizării armatei;
   b) in cazuri excepţionale, la cererea ofiţerilor sau cand sunt propuşi prin aprecierile de serviciu, pentru motive bine justificate;
   c) cand sunt sancţionaţi cu retrogradarea in funcţie.
    In situaţiile menţionate la alin. 1 lit. b) şi c), ofiţerii pot fi numiţi in funcţii prin derogare de la prevederile art. 74 alin. 2.
    Numirea in funcţii, in condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. b) şi c) se face cu aprobarea ministrului apărării naţionale sau a comandanţilor stabiliţi de acesta.
   Art. 82. - Situaţia ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate, care sunt puşi la dispoziţie, se soluţionează după cum urmează:
   a) pentru cei puşi la dispoziţie in vederea incadrării sau trecerii in rezervă ori in retragere, in termen de cel mult 3 luni. In cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, acest termen poate fi prelungit cu incă cel mult 3 luni. Pe timpul cat se află in această situaţie, cei in cauză indeplinesc atribuţiile stabilite de comandanţii unităţilor militare la a căror dispoziţie sunt;
   b) pentru cei puşi la dispoziţie in cazurile de boală stabilite prin hotărare a Guvernului, la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale pentru tratament, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările in vigoare pentru bolnavii salariaţi in administraţia publică. Cadrele militare restabilite vor fi numite in funcţie, iar cele a căror boală se menţine vor fi trecute, după caz, in rezervă sau in retragere, cu drept de pensie conform legii;
   c) pentru cei căzuţi in captivitate, in termen de cel mult 3 luni de la inapoierea in ţară. In această perioadă comisii speciale, stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General, vor cerceta condiţiile căderii in captivitate şi comportarea celor in cauză pe tot timpul acesteia. In funcţie de rezultat, cei găsiţi nevinovaţi vor fi incadraţi in funcţii, iar cei vinovaţi de fapte ce cad sub incidenţa legii penale vor fi trecuţi in rezervă.
   Art. 83. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii fac parte din arme sau servicii şi au specialităţi militare, in raport cu profilul pregătirii lor profesionale.
    Nomenclatorul armelor, serviciilor şi specialităţilor militare se stabileşte prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
   Art. 84. - Trecerea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară in alta se poate efectua, in raport cu nevoile armatei, după obţinerea unei pregătiri corespunzătoare, prin una dintre următoarele forme:
   a) absolvirea, cu diplomă de licenţă, a unei academii militare sau a unei instituţii civile de invăţămant superior cu profil corespunzător armelor, serviciilor şi specialităţilor militare necesare armatei ori a unor instituţii militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, de către cei care nu au avut studii de acest nivel;
   b) absolvirea unui curs de perfecţionare a pregătirii sau de specializare cu durata de minimum 3 luni, urmată de un stagiu practic neintrerupt de cel puţin 2 ani in noua armă, serviciu sau specialitate militară, pe timpul căruia să fi fost apreciaţi cu calificativul cel puţin "bun".
    Maiştrii militari şi subofiţerii pot fi trecuţi dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară in alta şi prin promovarea examenului de grad, dacă inainte de susţinerea acestuia au un stagiu practic neintrerupt de minimum 2 ani in noua armă, serviciu sau specialitate militară, pe timpul căruia au fost apreciaţi cu calificativul cel puţin "bun".
    Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii se trec dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară in alta prin ordin al comandanţilor stabiliţi de ministrul apărării naţionale.

   
CAPITOLUL VII

  Trecerea in rezervă sau direct in retragere a cadrelor militare

   Art. 85. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate pot fi trecuţi in rezervă sau direct in retragere, după caz, in următoarele situaţii:
   a) la implinirea varstei standard de pensionare pentru limită de varstă;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 20. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   b) sunt clasaţi "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară;
   c) sunt clasaţi "apt limitat";
   d) au implinit limita de varstă in grad;
   e) cand, in urma reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sunt posibilităţi pentru a fi incadraţi in alte funcţii sau unităţi, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale;
   e1) la expirarea termenului prevăzut in contractul incheiat in condiţiile art. 411, dacă una dintre părţi nu este de acord cu reinnoirea acestuia;
    ___________
    Litera e1) a fost introdusă prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   f) pentru a fi numiţi intr-o funcţie publică, civilă, cu menţiunea de a fi trecuţi in rezervă;
   g) la cerere, pentru motive bine intemeiate;
   h) prin demisie;
   i) cand manifestă dezinteres in indeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau in perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
   j) cand comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
   k) cand, pentru o infracţiune săvarşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărare judecătorească pedeapsa inchisorii, cu suspendarea condiţionată a executării, ori a amenzii, precum şi in cazurile cand au beneficiat de amnistie sau graţiere inainte de inceperea executării pedepsei;
   l) cand incalcă prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 şi art. 29 lit. f).
   m) in cazul neavizării in vederea acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori in cazul in care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar in condiţiile legii;
    ___________
    Litera m) a fost introdusă prin punctul 21. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   n) după punerea la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a limitării nivelului de acces la informaţii clasificate, atunci cand nu se identifică o funcţie corespunzătoare gradului deţinut cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate inscrisă in fişa postului, la nivelul acordat după limitare.
    ___________
    Litera n) a fost introdusă prin punctul 21. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Trecerea in rezervă sau direct in retragere se face din oficiu, in condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), l), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecată, in condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. i) şi j), iar in celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, inaintată ierarhic.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Raportul comandanţilor privind trecerea in rezervă a cadrelor militare in condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. h) se inaintează pe cale ierarhică, impreună cu raportul de demisie, celor in a căror competenţă intră, potrivit art. 43, trecerea in rezervă. Pană la comunicarea ordinului de trecere in rezervă, cei in cauză sunt obligaţi să-şi indeplinească atribuţiile funcţiilor in care sunt incadraţi, precum şi toate indatoririle ce le revin.
    Pe timp de război, al mobilizării, stării de asediu şi stării de urgenţă cadrele militare nu se trec in rezervă prin demisie.
    Ofiţerii in activitate care au implinit limita de varstă in grad pentru clasa a III-a in rezervă, prevăzută la art. 86 alin. 4, precum şi cadrele militare care au fost clasate medical «inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenţă» se trec direct in retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, in raport cu motivele care determină schimbarea situaţiei militare.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Cadrele militare nu pot fi trecute in rezervă ca urmare a prezentării demisiei pe timpul executării misiunilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificările ulterioare, precum şi pe timpul executării altor misiuni in străinătate.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 24. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 86. - Limitele de varstă in grad pană la care cadrele militare pot fi menţinute in activitate sunt varstele standard de pensionare pentru limită de varstă prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale şi pensiilor care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    Generalii şi amiralii sunt menţinuţi in activitate după implinirea varstei standard de pensionare pană la varsta de 60 de ani sau sunt trecuţi in rezervă, la cerere, in condiţiile prevederilor legale in vigoare.
    In raport cu nevoile de incadrare, cadrele militare, altele decat cele prevăzute la alin. 2, pot fi menţinute in activitate după implinirea varstei standard de pensionare pană la varsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei.
    Limitele de varstă in grad pană la care cadrele militare in rezervă pot fi menţinute in evidenţă sunt de 55 de ani pentru clasa I, 60 de ani pentru clasa a II-a şi 63 de ani pentru clasa a III-a.
    ___________
    Art. 86. a fost modificat prin punctul 25. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 87. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate condamnaţi prin hotărare judecătorească la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni săvarşite cu intenţie la pedeapsa inchisorii cu suspendarea executării ori cu amendă se trec in rezervă sau direct in retragere.
    Cadrele militare in activitate condamnate prin hotărare judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia se trec in rezervă sau direct in retragere din oficiu.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 26. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Cadrele militare in activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru infracţiuni săvarşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu inchisoare, cu suspendarea executării ori graţiate inainte de inceperea executării pedepsei, pot fi trecute in rezervă sau direct in retragere ori pot fi menţinute in activitate, pe baza propunerilor inaintate ierarhic comandanţilor/şefilor care au stabilite competenţe in acest sens, prin ordin al ministrului apărării naţionale.
   Art. 88. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate pentru care consiliile de judecată au stabilit că au incălcat prevederile art. 28 şi 30 alin. 2 se trec in rezervă sau direct in retragere.
   Art. 89. - Hotărarea privind menţinerea in activitate a cadrelor militare trimise in judecată pentru săvarşirea de infracţiuni se ia după soluţionarea definitivă a cauzei.
    Cadrele militare in activitate din Ministerul Apărării Naţionale se suspendă din funcţie pe perioada in care, fiind in stare de arest preventiv, sunt urmărite penal, trimise in judecată ori sunt judecate de către instanţele judecătoreşti. Pe perioada suspendării din funcţie, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii nu beneficiază de niciun drept din partea Ministerului Apărării Naţionale.
    Prin excepţie de la prevederile alin. 2, cadrele militare, pe perioada suspendării din funcţie, pot beneficia de dreptul prevăzut la art. 9 lit. e) şi de dreptul de folosinţă a locuinţei de serviciu.
    Cadrele militare in activitate din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază se pun la dispoziţie cand sunt trimise in judecată sau sunt judecate de către instanţele judecătoreşti in stare de libertate pentru fapte in legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiilor in care sunt incadrate.
    In Ministerul Apărării Naţionale, cadrele militare in activitate se pun la dispoziţie cand sunt trimise in judecată sau sunt judecate de către instanţele judecătoreşti in stare de libertate pentru fapte in legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiilor in care sunt incadrate, numai la propunerea consiliilor de judecată şi a comandanţilor de unităţi.
    Cadrele militare puse la dispoziţie in condiţiile prevăzute la alin. 4 şi 5 indeplinesc atribuţiile stabilite, in scris, de comandanţii unităţilor din care fac parte şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului pe care il au, la minimum, precum şi de celelalte drepturi stabilite cadrelor militare in activitate conform dispoziţiilor legale.
    In cazul in care s-a dispus achitarea, precum şi in cazul scoaterii de sub urmărire penală, al incetării urmăririi penale ori a procesului penal, cadrele militare care au fost suspendate din funcţie in condiţiile alin. 2 şi care s-au aflat la dispoziţie in condiţiile alin. 4 şi 5 sunt repuse in drepturile avute la data suspendării din funcţie sau la data punerii la dispoziţie, după caz, inclusiv in funcţia deţinută anterior sau in una echivalentă, şi vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispoziţie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrării in funcţie.
    Cadrele militare condamnate prin hotărare judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu executarea acesteia care anterior au fost suspendate din funcţii se trec in rezervă incepand cu data suspendării.
    Cadrelor militare care au comis fapte pentru care s-a inceput urmărirea penală sau pentru care au fost trimise in judecată li se pot aplica sancţiuni disciplinare numai după soluţionarea cauzei de către parchet ori de către instanţa de judecată. In acest timp procedura disciplinară se suspendă.
    ___________
    Art. 89. a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 90. - Cadrele militare in activitate, care nu indeplinesc condiţiile de pensionare, nu pot fi trecute in rezervă pe timpul cat se află in incapacitate temporară de muncă, fiind internate in spitale ori sanatorii, se găsesc in concedii medicale sau in concediu pentru creşterea copilului, iar cadrele militare femei, nici in perioada gravidităţii, a concediului de risc maternal şi a celui de maternitate, acordate potrivit art. 15.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2007 incepand cu 29.06.2007.

    Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică celor care urmează să fie trecuţi in rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), h), j), k) şi l), art. 87 şi 88.
   Art. 91. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au angajament cu Ministerul Apărării Naţionale să indeplinească serviciul in armată o anumită perioadă de timp, in situaţia că nu respectă angajamentul şi sunt trecuţi in rezervă prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g)-l), art. 87 şi 88, sunt obligaţi să restituie cheltuielile de intreţinere pe timpul şcolarizării, in condiţiile stabilite prin lege.

   
CAPITOLUL VIII

  Limitele de varstă şi stagiile minime in grad

   
Secţiunea 1

  Limitele de varstă in grad

   Art. 92. Abrogat prin punctul 28. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
   Art. 921. Abrogat prin punctul 28. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
   Art. 93. Abrogat prin punctul 28. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
   Art. 931. Abrogat prin punctul 28. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
   
Secţiunea a 2-a

  Stagiile minime in grad

   Art. 94. - In timp de pace, stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul următor a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate se stabileşte astfel:
   A. Pentru ofiţeri:
   
       
  a) sublocotenent şi aspirant 3 ani
  b) locotenent 5 ani
  c) căpitan 5 ani
  d) maior şi locotenent-comandor 5 ani
  e) locotenent-colonel şi căpitan-comandor 5 ani.
    Pentru gradele de colonel, comandor şi superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   B. Pentru maiştri militari şi subofiţeri:
   
       
  a) maistru militar clasa a IV-a şi sergent major 4 ani
  b) maistru militar clasa a III-a şi plutonier 5 ani
  c) maistru militar clasa a II-a şi plutonier major 7 ani
  d) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant 6 ani.
   Art. 941. - Pentru cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 21 lit. Aa) stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul următor, in timp de pace, este de 3 ani.
    ___________
    Art. 941. a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 95. - La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apărării Naţionale au absentat de la program datorită incapacităţii temporare de muncă şi concediilor prevăzute la art. 15, dacă absenţele insumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.
    ___________
    Art. 95. a fost modificat prin punctul 30. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 96. - Stagiul minim in grad se reduce cu un an pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate care, pe intreaga durată a stagiului, indeplinesc funcţii de personal navigant din aviaţie, de paraşutişti, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi pentru scafandri.
   Art. 97. - In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă este mai mare cu un an decat cel prevăzut la art. 94, iar in timp de război este cel de la articolul respectiv. La chemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei pătrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervişti.
   Art. 98. - In timp de război, stagiul minim in grad se reduce la jumătate pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate, precum şi pentru cei in rezervă mobilizaţi in unităţi militare. Timpul cat sunt incadraţi in unităţi din zona acţiunilor militare se socoteşte dublu la calculul stagiului minim in grad.
   Art. 99. - Timpul cat ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, insă au fost amnistiaţi sau graţiaţi inainte de a incepe executarea, precum şi timpul cat ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă au fost condamnaţi la inchisoare cu executarea pedepsei intr-un loc de detenţie sau prin muncă fără privare de libertate, nu se ia in calculul stagiului minim in grad, cu excepţia cazurilor cand, in urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea.

   
CAPITOLUL IX

  Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 100. - Sistemul de evidenţă a cadrelor militare in activitate şi in rezervă, metodologia acestei activităţi, in timp de pace şi in timp de război, precum şi organele care ţin evidenţa se stabilesc de Ministerul Apărării Naţionale, mai puţin situaţiile reglementate prin lege.
    Actul oficial prin care se dovedeşte, in cadrul Ministerului Apărării Naţionale, vechimea in serviciul militar şi funcţiile indeplinite de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri este fişa matricolă.
   Art. 101. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate pot fi detaşaţi pentru a executa misiuni in afara Ministerului Apărării Naţionale. Detaşarea şi incetarea detaşării se fac prin ordin al ministrului apărării naţionale sau al comandanţilor stabiliţi de acesta.
    Pe timpul detaşării, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii au indatoririle şi drepturile ce le revin din calitatea de cadru militar in activitate, precum şi obligaţia de a participa la pregătirea militară in cadrul unităţii stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.
    In situaţia cand interesele Ministerului Apărării Naţionale o impun, se poate dispune incetarea detaşării cadrelor militare prin ordinul ministrului apărării naţionale sau al comandanţilor stabiliţi de acesta.
   Art. 102. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii trecuţi in rezervă sau direct in retragere pot fi angajaţi in sectoarele civile pe baza licenţei sau diplomei de absolvire a instituţiilor militare de invăţămant ori li se iau in considerare studiile militare potrivit echivalării stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Invăţămantului, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
   Art. 103. - Ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor trecuţi in rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c), d) şi e) şi care nu indeplinesc condiţiile pentru a beneficia de pensie militară de serviciu li se va asigura, cu prioritate, recalificarea şi reintegrarea in muncă prin grija Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
   Art. 104. - In sensul prevederilor prezentei legi, prin termenul unităţi militare se inţelege companiile şi batalioanele corp aparte, precum şi toate eşaloanele de nivel similar şi superioare acestora.
    In caz de război unităţile considerate ca făcand parte din zona acţiunilor militare se stabilesc de către Marele Cartier General.
   Art. 105. - Pentru menţinerea legăturii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in rezervă cu preocupările curente din cadrul armatei, Ministerul Apărării Naţionale organizează acţiuni de informare a acestora cu privire la diverse laturi şi aspecte ale dezvoltării ştiinţei şi artei militare, ale perfecţionării procesului de pregătire a trupelor şi ale inzestrării cu tehnică militară.
   Art. 106. - Ofiţerii in activitate şi in rezervă care la data intrării in vigoare a prezentei legi au gradul de locotenent major vor fi inaintaţi in gradul următor astfel:
   a) cei care sunt in ultimul an de stagiu in grad ori au depăşit acest stagiu vor fi inaintaţi in gradul de căpitan;
   b) ofiţerii in activitate care au o vechime in grad de pană la 4 ani şi ofiţerii in rezervă care au o vechime in grad de pană la 5 ani vor fi inaintaţi in gradul de căpitan şi li se va prelungi stagiul in acest grad cu numărul de ani cu care au fost inaintaţi in grad mai devreme decat in condiţiile prevăzute de reglementările existente pană la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Ofiţerii in activitate menţionaţi la alin. 1 se inaintează in gradul următor fără a li se cere să fie incadraţi in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad egal sau mai mare decat gradul de căpitan.
    Ofiţerilor care la aceeaşi dată au gradul de locotenent li se prelungeşte stagiul in grad, peste cel stabilit la art. 94, cu 3 ani celor in activitate şi cu 4 ani celor in rezervă.
    Ofiţerii in activitate menţionaţi la alin. 3, pe timpul celor 3 ani, dar numai pană la prima modificare a soldelor de grad, vor primi solda de grad corespunzătoare gradului de locotenent major, prevăzută in reglementările existente la data intrării in vigoare a prezentei legi.
   Art. 107. - Dispoziţiile art. 55 alin. 1, referitoare la vechimea in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au ofiţerii ce urmează a fi inaintaţi in gradul următor, se aplică după un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Dispoziţiile art. 56 alin. 1 paragraful B lit. a) şi ale art. 80 se aplică ofiţerilor in activitate după o perioadă de 3 ani, timp in care se poate organiza şi examenul pentru gradul de maior, iar cele de la art. 56 alin. 1 paragraful B lit. b) şi paragraful C lit. c), după o perioadă de 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. b) vor putea fi inaintaţi in gradul următor in urma promovării examenului pentru gradul de colonel, respectiv de comandor.
    In termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elimina toate cazurile care intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 74 alin. 2.
    Ofiţerii cu grade de la căpitan la locotenent-colonel şi căpitan-comandor care, in termen de un an de la data intrării in vigoare a prezentei legi, sunt trecuţi in rezervă sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a)-e) şi nu au fost inaintaţi in grad pe timpul cat s-au aflat in activitate, deoarece nu erau incadraţi pe funcţii corespunzătoare noilor grade, la trecerea in rezervă sau direct in retragere vor fi inaintaţi in gradul următor, chiar dacă nu indeplinesc condiţiile prevăzute la cap. IV, cu excepţia celor de la art. 54.
    Cadrelor militare li se conferă ordinul sau medalia "Semnul Onorific", conform prevederilor legale in vigoare, acordandu-li-se brevete care atestă decoraţiile conferite.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (3) din Lege nr. 29/2000 incepand cu 07.04.2000.

    Locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii fără studii militare superioare, incadraţi pe funcţii de colonel, respectiv comandor, vor putea fi avansaţi in gradul următor, in timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in urma promovării examenului pentru gradul de colonel, respectiv comandor, chiar dacă nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. a).
   Art. 108. - Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare in rezervă şi in retragere, pensionari militari, se aplică şi celor aflaţi in plată la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. 1081. - Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apărării Naţionale pană la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se inlocuieşte cu gradul de caporal.
    Abrogat prin punctul 31. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
    ___________
    Art. 1081. a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 109. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică in mod corespunzător şi ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor aparţinand Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei, respectiv serviciilor de stat specializate in domeniul apărării şi siguranţei naţionale care, potrivit legii, au in structurile proprii personal militar.
    Competenţele ministrului apărării naţionale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, după caz, de conducătorii ministerelor şi serviciilor respective; cele ale şefului Statului Major General, de către inlocuitorii de drept ai acestora, iar cele ale colegiului ministerului, de consiliul director.
    Dispoziţiile art. 2 alin. 21 paragraful A, paragraful B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 411, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1) şi art. 1081 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 32. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Incadrarea, promovarea, limitele de varstă şi condiţiile de menţinere in magistratura militară sunt cele prevăzute in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi in Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, republicată. Trecerea in rezervă a magistraţilor militari se face după eliberarea lor din funcţie, potrivit legii.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 18. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

    Dispoziţiile art. 27 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul Roman de Informaţii.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 33. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Dispoziţiile art. 85 alin. 1 lit. n) se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe.
    Dispoziţiile art. 771 şi art. 78 alin. 3 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    Dispoziţiile art. 85 alin. 6 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    Dispoziţiile art. 87 alin. 1 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul de Protecţie şi Pază.
    Dispoziţiile art. 87 alin. 2 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    Dispoziţiile art. 87 alin. 3 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    Dispoziţiile art. 89 alin. 5 se aplică in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Informaţii Externe.
    Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 55 alin. 1 şi art. 56-59, 62, 80 şi 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale.
   Art. 110. - Transferul cadrelor militare intre ministerele şi serviciile menţionate la art. 109 se face prin ordin al conducătorului instituţiei din subordinea căreia se transferă, la cererea ori cu acordul conducătorului instituţiei la care se transferă.
   Art. 111. - Miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, civili, din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile prevăzute la art. 109, beneficiază de drepturile materiale stabilite in prezenta lege pentru cadrele militare in activitate, echivalente ofiţerilor cu grad de general, respectiv de amiral.
    ___________
    Art. 111. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2004 incepand cu 12.03.2004.

   Art. 112. - In sensul prevederilor prezentei legi, familia cadrelor militare cuprinde soţul, copiii şi părinţii aflaţi in intreţinerea legală a acestora.
   Art. 113. - Prezenta lege intră in vigoare după 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. La aceeaşi dată Statutul corpului ofiţerilor, Statutul corpului maiştrilor militari şi Statutul corpului subofiţerilor, aprobate prin H.C.M. nr. 1.177/1965, nr. 924/1964 şi nr. 1.178/1965, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat in şedinţa comună din 29 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romaniei.
   
      
    Bucureşti, 11 iulie 1995.
    Nr. 80. 
Publicitate
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013