| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Legea nr. 82/1991 (r4) a contabilitatii
Legea nr. 82/1991 (r4) din 24/12/1991, actualizata la data de 22/04/2011 a contabilitatii


facebook

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.
   (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.
   (3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul in străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul in Romania, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul in străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
   (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute in legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.
   (5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii in partidă simplă, potrivit reglementărilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Registrul-jurnal de incasări şi plăţi şi Registrulinventar.
   (6) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) organizează şi conduc, după caz, şi contabilitatea de gestiune, potrivit reglementărilor elaborate in acest sens.
    ___________
    Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 2. - (1) Contabilitatea este o activitate specializată in măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. In acest scop, contabilitatea trebuie să asigure inregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atat pentru cerinţele interne ale acestora, cat şi in relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Contabilitatea publică cuprinde:
   a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte incasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
   b) contabilitatea Trezoreriei Statului;
   c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;
   d) Abrogată prin punctul 3. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.
   (3) Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum şi pentru intocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale.
   Art. 3. - (1) Contabilitatea se ţine in limba romană şi in moneda naţională.
   (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate in valută se ţine atat in moneda naţională, cat şi in valută, potrivit reglementărilor elaborate in acest sens.
   (3) Abrogat prin punctul 4. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.
   Art. 4. - (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează şi emite norme şi reglementări in domeniul contabilităţii, planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora.
   (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează şi emite norme privind contabilitatea in partidă simplă.
   (3) Normele şi reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează şi se emit de instituţiile cu atribuţii in acest sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
   a) de către Banca Naţională a Romaniei, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, inscrise in Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată şi pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
   b) de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie;
   c) de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie;
   d) de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (4) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.
   Art. 5. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să conducă contabilitatea in partidă dublă şi să intocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunităţile deschise in Romania de societăţi rezidente in state aparţinand Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a intocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (11) Persoanele care in exerciţiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (12) Prin sistem simplificat de contabilitate se inţelege un set de reguli de bază privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora in situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, avand in vedere şi prevederile comunitare in domeniu.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (13) Incadrarea in criteriile prevăzute la alin. (11) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, incheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (14) Nivelul indicatorilor prevăzuţi la alin. (11) se poate modifica prin hotărare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea in partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
   (3) Pentru organizaţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, Ministerul Economiei şi Finanţelor aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, avand in vedere şi cerinţele organismelor europene de profil.
   Art. 6. - (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează in momentul efectuării ei intr-un document care stă la baza inregistrărilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
   (2) Documentele justificative care stau la baza inregistrărilor in contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au inregistrat in contabilitate, după caz.
   Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la inceputul activităţii, cel puţin o dată in cursul exerciţiului financiar, precum şi in cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi in alte situaţii prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
   (3) Rezultatul inventarierii se inregistrează in contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
   Art. 8. - (1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora in situaţiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
   (2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, in conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (3) Evaluarea elementelor monetare in valută şi a celor exprimate in lei, a căror decontare se face in funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale in vigoare.
   Art. 9. - (1) Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situaţiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, in condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat in administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situaţia financiară trimestrială şi anuală.
   (3) Societăţile-mamă, definite astfel in reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, intocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate.

   
CAPITOLUL II

  Organizarea şi conducerea contabilităţii

   Art. 10. - (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, in compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană imputernicită să indeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
   (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii in domeniul contabilităţii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania.
   (31) In cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (11), contabilitatea poate fi organizată şi condusă potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie in care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.
    ___________
    Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane imputernicite să indeplinească această funcţie, impreună cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
   (41) In cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie in care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. In cazul in care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
    ___________
    Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de muncă sau numite intr-o funcţie publică, potrivit legii, pot incheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi intocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 11. - Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 12. - (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.
   (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, in condiţiile stabilite de reglementările legale.
   Art. 13. - Inregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
    ___________
    Art. 13. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 14. Abrogat prin punctul 16. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.
   Art. 15. - Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate in contul capitalului subscris se reflectă distinct in contabilitate.
   Art. 16. - Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.
   Art. 17. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz.
   (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.
   (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.
   Art. 18. - Contabilitatea instituţiilor publice asigură inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
   Art. 19. - (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la inceputul exerciţiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfarşitul exerciţiului financiar.
   (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la inchiderea acestuia.
   (3) Repartizarea profitului se inregistrează in contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
   (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărarii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.
   (5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual, potrivit reglementărilor contabile elaborate in acest sens.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituţiile publice, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

   
CAPITOLUL III

  Registrele de contabilitate

   Art. 20. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Intocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
   Art. 21. - Registrele de contabilitate se utilizează in strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă in mod ordonat şi astfel completate incat să permită, in orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.
   Art. 22. - Pentru verificarea inregistrării corecte in contabilitate a operaţiunilor efectuate se intocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la incheierea exerciţiului financiar, la termenele de intocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să intocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.
    ___________
    Art. 22. a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 23. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice.
    ___________
    Art. 23. a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 24. - Inregistrarea in contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare intocmite in asemenea situaţii.
   Art. 25. - (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza inregistrărilor in contabilitatea financiară se păstrează in arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul căruia au fost intocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, registrele de contabilitate şi documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani.
   Art. 251. - In cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate.
    ___________
    Art. 251. a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 26. - In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forţă majoră, in termen de 90 de zile de la constatarea incetării acesteia.
    ___________
    Art. 26. a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   
CAPITOLUL IV

  Situaţii financiare

   Art. 27. - (1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie intocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
   (2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.
   (3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
   a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care aparţin unei persoane juridice cu sediul in străinătate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru persoana juridică de care aparţin;
   b) pentru filialele consolidate ale unei societăţi-mamă cu sediul in străinătate, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (31) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au următoarele obligaţii:
   a) să intocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, in condiţiile prevăzute la art. 37;
   b) să inştiinţeze in scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exerciţiului financiar ales. In acest scop, persoana trebuie să facă dovada că este sucursală a unei persoane juridice cu sediul in străinătate, respectiv filială a unei societăţi-mamă cu sediul in străinătate, care are exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic.
    ___________
    Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (32) Cu excepţia cazurilor in care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină işi schimbă data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru intocmirea de situaţii financiare anuale in condiţiile prevăzute la alin. (3) nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.
    ___________
    Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (4) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-infiinţate incepe la data infiinţării, potrivit legii.
   (5) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează incepe la data incheierii exerciţiului financiar anterior şi se incheie in ziua precedentă datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.
   (6) Situaţiile financiare anuale consolidate ale unei societăţi-mamă se intocmesc pentru acelaşi exerciţiu financiar aplicabil situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă. Dacă exerciţiul financiar al filialelor diferă de exerciţiul financiar aplicabil societăţii-mamă, situaţiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o altă dată pentru a ţine cont de exerciţiul financiar al majorităţii sau al celor mai importante dintre societăţile consolidate.
   (7) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar.
   Art. 28. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să intocmească situaţii financiare anuale, inclusiv in situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, in condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate stabili intocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decat anual, in cadrul exerciţiului financiar.
   (3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
   (4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene intocmesc situaţii financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
   (5) Abrogat prin punctul 25. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.
   (6) Persoanele juridice fără scop patrimonial intocmesc situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt insoţite de raportul administratorilor.
   (8) Condiţiile pentru intocmirea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale de către sucursalele din Romania ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul in străinătate se stabilesc de instituţiile cu atribuţii de reglementare prevăzute la art. 4 alin. (3). Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situaţia in care acestea nu sunt obligate să intocmească şi să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (9) Instituţiile publice intocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
   (10) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană imputernicită să indeplinească această funcţie.
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (11) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile pot fi intocmite şi semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (12) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile ale persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (11) se intocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea acestora.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (13) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (14) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană imputernicită să indeplinească această funcţie.
    In situaţia in care instituţiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de muncă sau numite intr-o funcţie publică, potrivit legii, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania.
    ___________
    Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 29. - (1) Situaţiile financiare anuale vor fi insoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
   (2) O societate-mamă trebuie să intocmească atat situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cat şi situaţii financiare anuale consolidate, in condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
   Art. 30. - Situaţiile financiare anuale vor fi insoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care işi asumă răspunderea pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
   a) politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
   b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
   c) persoana juridică işi desfăşoară activitatea in condiţii de continuitate.
   Art. 31. - Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie insoţite de o declaraţie scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care işi asumă răspunderea pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:
   a) politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
   b) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.
   Art. 32. - (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie intocmite şi publicate in conformitate cu legislaţia naţională.
   (2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor să fie intocmite şi publicate in conformitate cu legislaţia naţională.
   Art. 33. - (1) Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
   (2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
   Art. 34. - (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, in condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) In inţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se inţelege: instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, inscrise in Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; societăţile/companiile naţionale; societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră in perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul in Romania, care are obligaţia să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, conform prevederilor legale in vigoare; organizaţiile fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (21) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din Romania, care aparţin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise de societăţi rezidente in state aparţinand Spaţiului Economic European, precum şi societăţilor-mamă care au obligaţia să intocmească situaţii financiare anuale consolidate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (3) Sunt auditate şi situaţiile financiare intocmite de entităţile care au această obligaţie conform legislaţiei specifice acestora.
   (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare anuale intocmite in vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (5) Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor pot fi stabilite şi alte cazuri in care situaţiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 35. - (1) Situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze in legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nicio discriminare.
   (3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.
   (4) In caz de incetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.
   Art. 36. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
   a) societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise in Romania de societăţi rezidente in state aparţinand Spaţiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exerciţiului financiar;
   b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exerciţiului financiar.
   (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
   (3) Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
   (4) Situaţiile financiare anuale intocmite in vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice in condiţiile prevăzute de reglementările contabile emise in acest sens.
   (5) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobării acestora să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.
   (6) Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la instituţiile ierarhic superioare la termenele prevăzute la alin. (7)-(10).
   (7) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:
   a) in termen de 50 de zile de la incheierea exerciţiului financiar;
   b) in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinţă.
   (8) Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
   a) in termen de 40 de zile de la incheierea exerciţiului financiar;
   b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinţă.
   (9) Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
   a) in termen de 30 de zile de la incheierea exerciţiului financiar;
   b) in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinţă.
   (10) Instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
   a) in termen de 40 de zile de la incheierea exerciţiului financiar;
   b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinţă.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 37. - Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) să depună, in termen de 150 de zile de la incheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ___________
    Art. 37. a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   
CAPITOLUL V

  Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice

   Art. 38. - (1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează şi funcţionează pe principiul execuţiei de casă şi asigură inregistrarea operaţiunilor de incasări şi plăţi in conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
   (2) In contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, precum şi conturi de disponibilităţi din care se pot efectua plăţi.
   (3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigură informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare in condiţii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi in limita disponibilităţilor aflate in conturi.
   (4) Organizarea contabilităţii operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, se asigură potrivit art. 18.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 32. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează in cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al unităţilor sale subordonate şi cuprinde operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate in contul organelor administraţiei publice centrale şi locale.
   (6) Organizarea şi conducerea contabilităţii Trezoreriei Statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
   Art. 39. - (1) La incheierea exerciţiului financiar, in contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la incheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, după cum urmează:
   a) incheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
   b) incheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
   c) incheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
   (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor intocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al Trezoreriei Statului, in structura stabilită de acesta, care se aprobă in condiţiile legii.
   Art. 40. - (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor intocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
   (2) Bilanţul anual al instituţiilor publice, in structura stabilită de Ministerul Economiei şi Finanţelor, se prezintă Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

   
CAPITOLUL VI

  Contravenţii şi infracţiuni

   Art. 41. - Constituie contravenţie următoarele fapte:
   1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie inregistrate in contabilitate;
   2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare in domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
   a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie;
   b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
   c) intocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
   d) efectuarea inventarierii;
   e) intocmirea, semnarea şi depunerea in termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile;
   f) intocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii;
   g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a inştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (31) lit. b);
   3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
   4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;
   5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a intocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale;
   6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a intocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate;
   7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;
   8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile;
   9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii.
    ___________
    Art. 41. a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   Art. 42. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
   - cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
   - cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
   - cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
   - cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
   - cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
   - cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
   - cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
   - cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
   - cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
   - cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de intarziere este cuprinsă intre 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de intarziere este cuprinsă intre 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de intarziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (2) Abrogat prin punctul 35. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.
   (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) in funcţie de rata inflaţiei.
   (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor in cazul asociaţiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuţii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de alte persoane anume imputernicite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
   (6) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de persoanele vinovate.
   (7) Contravenţiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   (8) In situaţia in care in termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute de lege nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finanţelor Publice va lua următoarele măsuri:
   a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
   b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

   (9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operaţiuni:
   a) plăţile din fonduri externe nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii ori organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe şi proiecte, precum şi fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente;
   b) plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, precum şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială;
   c) rambursările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte costuri aferente;
   d) contribuţii şi cotizaţii către organizaţii internaţionale;
   e) plăţile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.
   Art. 43. - Efectuarea cu ştiinţă de inregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a inregistrărilor in contabilitate, avand drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă in bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

   
CAPITOLUL VII

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 44. - Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.
   Art. 45. - Ministerul Economiei şi Finanţelor exercită controlul asupra modului in care se aplică prevederile prezentei legi.
   Art. 46. - Prezenta lege intră in vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).
    ___________
   *) A se vedea şi datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

   Art. 47. - Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul in străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat şi subunităţilor cu sediul in Romania, ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in străinătate.
   Art. 48. - (1) Dezvoltarea cadrului instituţional in domeniul contabilităţii şi al profesiei contabile se realizează prin Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare. Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi sursele de finanţare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aprobă prin hotărare a Guvernului.
   (2) Directorul Direcţiei de reglementări contabile, precum şi directorul general al Direcţiei generale de metodologie contabilă instituţii publice sunt membri de drept ai Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare.**)
    ___________
   **) Direcţia de reglementări contabile şi Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice sunt prevăzute in structura organizatorică a Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform anexei nr. 1 la Hotărarea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 49. - Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă:
   - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
   - Hotărarea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
   - Hotărarea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
   - Hotărarea nr. 1.116/1975 privind imbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
   - Hotărarea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social in devize şi alte operaţiuni aplicabile incepand cu bilanţul contabil cu termen de depunere pană la 15 aprilie 1996, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;
   - Hotărarea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil in baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;
   - Hotărarea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea in contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;
   - orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

   NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicată a Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi care se aplică, in continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 259/2007:
    "Art. II. - (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) şi ale art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se suspendă pană la data de 1 ianuarie 2009.
    (2) Societăţile comerciale vor depune un exemplar al situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare ale anilor 2007 şi 2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, in termen de 150 de zile de la incheierea exerciţiilor financiare respective. Societăţile comerciale care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exerciţiului financiar.
    Art. III. - La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) alin. (1) al art. 27 şi anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 5/1999, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;
   b) lit. D şi E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999." 
Publicitate
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013