| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Codul de Procedura Fiscala
Codul de Procedura Fiscala din 31/07/2007 actualizat la data de 15 ianuarie 2013 (ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 )


facebook

Adauga la favoriteAlertaPrinteaza

Codul de procedura fiscala din 24 decembrie 2003 - Republicare

TITLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala

Art. 1: Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala

(1)Prezentul cod reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal**).

(2)Prezentul cod se aplica si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, in masura in care prin lege nu se prevede altfel.

(3)Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu:

a)inregistrarea fiscala;

b)declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

c)solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.

(4)Prezentul cod nu se aplica pentru administrarea creantelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu exceptia redeventelor miniere, a redeventelor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului.
(la data 06-sep-2012 Art. 1, alin. (4) din titlul I, capitolul I modificat de Art. VIII din Ordonanta urgenta 47/2012 )

Art. 2: Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative

(1)Administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute la art. 1, se indeplineste potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala, ale Codului fiscal, precum si ale altor reglementari date in aplicarea acestora.

(2)Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(3)Unde prezentul cod nu dispune se aplica prevederile Codului de procedura civila.

Art. 3: Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

(1)Prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia.

(2)Orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege.

(la data 26-ian-2005 Art. 4 din titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 39/2005 )

(la data 28-apr-2010 Art. 4 din titlul I, capitolul I abrogat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

CAPITOLUL II: Principii generate de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

Art. 5: Aplicarea unitara a legislatiei

(la data 20-iul-2004 Art. 5 din titlul I, capitolul II reglementat de partea 1^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Organul fiscal este obligat sa aplice unitar prevederile legislatiei fiscale pe teritoriul Romaniei, urmarind stabilirea corecta a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2)Comisia fiscala centrala constituita potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod, a legislatiei subsecvente acestuia, precum si a legislatiei care intra in sfera de aplicare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 28-apr-2010 Art. 5 din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

Art. 6: Exercitarea dreptului de apreciere

(la data 20-iul-2004 Art. 6 din titlul I, capitolul II reglementat de partea 2^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.

Art. 7: Rolul activ

(la data 20-iul-2004 Art. 7 din titlul I, capitolul II reglementat de partea 3^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii potrivit legii fiscale.

(la data 25-oct-2004 Art. 7, alin. (1) din titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Carta din 2004 )

(2)Organul fiscal este indreptatit sa examineze, din oficiu, starea de fapt, sa obtina si sa utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului. In analiza efectuata organul fiscal va identifica si va avea in vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecarui caz.

(3)Organul fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt, precum si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de cate ori este cazul.

(4)Organul fiscal decide asupra felului si volumului examinarilor, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege.

(5)Organul fiscal indruma contribuabilul in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale. Indrumarea se face fie ca urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal.

Art. 8: Limba oficiala in administratia fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 8 din titlul I, capitolul II reglementat de partea 4^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana.

(2)Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

(3)Dispozitiile legale cu privire la folosirea limbii minoritatilor nationale se aplica in mod corespunzator.

Art. 9: Dreptul de a fi ascultat

(1)Inaintea luarii deciziei organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei.

(2)Organul fiscal nu este obligat sa aplice prevederile alin. (1)cand:

a)intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege;

b)situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale;

c)se accepta informatiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat intr-o declaratie sau intr-o cerere;

d)urmeaza sa se ia masuri de executare silita.

Art. 10: Obligatia de cooperare

(1)Contribuabilul este obligat sa coopereze cu organele fiscale in vederea determinarii starii de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de catre acesta, in intregime, conform realitatii, si prin indicarea mijloacelor doveditoare care ii sunt cunoscute.

(2)Contribuabilul este obligat sa intreprinda masurile in vederea procurarii mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilitatilor juridice si efective ce ii stau la dispozitie.

Art. 11: Secretul fiscal

(la data 20-iul-2004 Art. 11 din titlul I, capitolul II reglementat de partea 5^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, in conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

(2)Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise:

a)autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;

b)autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii;

c)autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;

d)oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului in cauza;

e)in alte cazuri prevazute de lege.
(la data 28-feb-2014 Art. 11, alin. (2) din titlul I, capitolul II modificat de Art. III, punctul 1. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(3)Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.

(31)Este permisa transmiterea informatiilor de natura celor prevazute la alin. (1), inclusiv pentru perioada in care a avut calitatea de contribuabil:

a)contribuabilului insusi;

b)succesorilor acestuia.

(32)In scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a), autoritatile publice pot incheia protocoale privind schimbul de informatii.
(la data 17-sep-2011 Art. 11, alin. (3) din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 29/2011 )

(4)Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal in alte situatii decat cele prevazute la alin. (2), in conditiile in care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

(5)Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.

Art. 12: Buna-credinta

(la data 24-dec-2008 Art. 12 din titlul I, capitolul II reglementat de Decizia 3/2008 )

Relatiile dintre contribuabili si organele fiscale trebuie sa fie fundamentate pe buna-credinta, in scopul realizarii cerintelor legii.

CAPITOLUL III: Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale

Art. 13: Interpretarea legii

Interpretarea reglementarilor fiscale trebuie sa respecte vointa legiuitorului asa cum este exprimata in lege.

Art. 14: Criteriile economice

(1)Veniturile, alte beneficii si valori patrimoniale sunt supuse legii fiscale indiferent daca sunt obtinute din activitati ce indeplinesc sau nu cerintele altor dispozitii legale.

(2)Situatiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaza de organul fiscal dupa continutul lor economic.
(la data 17-sep-2011 Art. 14 din titlul I, capitolul III completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 15: Eludarea legislatiei fiscale

(1)In cazul in care, eludandu-se scopul legii fiscale, obligatia fiscala nu a fost stabilita ori nu a fost raportata la baza de impunere reala, obligatia datorata si, respectiv, creanta fiscala corelativa sunt cele legal determinate.

(2)Pentru situatiile prevazute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 23.

CAPITOLUL IV: Raportul juridic fiscal

Art. 16: Continutul raportului de drept procedural fiscal

Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obligatiile ce revin partilor, potrivit legii, pentru indeplinirea modalitatilor prevazute pentru stabilirea, exercitarea si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept material fiscal.

Art. 17: Subiectele raportului juridic fiscal

(1)Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport.
(la data 17-sep-2011 Art. 17, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii.

(3)Statul este reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate cu personalitate juridica.
(la data 03-sep-2007 Art. 17, alin. (3) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 3. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(4)Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.
(la data 17-sep-2011 Art. 17, alin. (4) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 29/2011 )

(5)Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt denumite in prezentul cod organe fiscale.
(la data 03-mar-2008 Art. 17, alin. (5) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

Art. 18: Imputernicitii

(la data 20-iul-2004 Art. 18 din titlul I, capitolul IV reglementat de partea 6^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. Desemnarea unui imputernicit nu il impiedica pe contribuabil sa isi indeplineasca personal obligatiile fiscale, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii potrivit alin. (2).

(2)Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata. Revocarea imputernicirii opereaza fata de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare.
(la data 25-oct-2009 Art. 18, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 324/2009 )

(3)In cazul reprezentarii contribuabililor in relatiile cu organele fiscale prin avocat, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

(4)Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.

(41)Dispozitiile alin. (4) nu se aplica:

a)contribuabililor care au rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spatiului Economic European;

b)contribuabililor care au rezidenta intr-un stat care este parte a unui instrument juridic international semnat de Romania si care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale.
(la data 23-iun-2014 Art. 18, alin. (4) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 40/2014 )

(5)Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si reprezentantilor fiscali desemnati potrivit Codului fiscal, daca legea nu prevede altfel.

Art. 19: Numirea curatorului fiscal

(1)Daca nu exista un imputernicit potrivit art. 18, organul fiscal, in conditiile legii, va solicita instantei judecatoresti competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent, al carui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmitati, batranetii sau unui handicap de orice fel, nu poate sa isi exercite si sa isi indeplineasca personal drepturile si obligatiile ce ii revin potrivit legii.

(2)Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat potrivit hotararii judecatoresti, toate cheltuielile legate de aceasta reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.

Art. 20: Obligatiile reprezentantilor legali

(1)Reprezentantii legali ai persoanelor fizice si juridice, precum si ai asocierilor fara personalitate juridica sunt obligati sa indeplineasca obligatiile fiscale ale persoanelor reprezentate, in numele si din averea acestora.

(2)In cazul in care, din orice motiv, obligatiile fiscale ale asocierilor fara personalitate juridica nu sunt achitate potrivit alin. (1), asociatii raspund solidar pentru indeplinirea acestora.

TITLUL II: Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 21: Creantele fiscale

(1)Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal.

(2)Din raporturile de drept prevazute la alin. (1) rezulta atat continutul, cat si cuantumul creantelor fiscale, reprezentand drepturi determinate constand in:

a)dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creante fiscale principale;

b)dreptul la perceperea dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau majorarilor de intarziere, dupa caz, in conditiile legii, denumite creante fiscale accesorii.
(la data 01-iul-2010 Art. 21, alin. (2), litera B. din titlul II, capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(3)In cazurile prevazute de lege, organul fiscal este indreptatit sa solicite stingerea obligatiei fiscale de catre cel indatorat sa execute acea obligatie in locul debitorului.

(4)In masura in care plata sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat se constata ca a fost fara temei legal, cel care a facut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

Art. 22: Obligatiile fiscale

Prin obligatii fiscale, in sensul prezentului cod, se intelege:

a)obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

b)obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

c)obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

d)obligatia de a plati dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligatii de plata accesorii;
(la data 01-iul-2010 Art. 22, litera D. din titlul II, capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

e)obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa;

f)orice alte obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale.

Art. 23: Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale

(1)Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza.

(2)Potrivit alin. (1) se naste dreptul organului fiscal de a stabili si a determina obligatia fiscala datorata.

Art. 24: Stingerea creantelor fiscale

Creantele fiscale se sting prin incasare, compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie si prin alte modalitati prevazute de lege.

Art. 25: Creditorii si debitorii

(1)In raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de creanta fiscala prevazute la art. 21, iar debitorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au obligatia corelativa de plata a acestor drepturi.

(2)In cazul in care obligatia de plata nu a fost indeplinita de debitor, debitori devin, in conditiile legii, urmatorii:

a)mostenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;

b)cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, dupa caz;

c)persoana careia i s-a stabilit raspunderea in conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;

d)persoana care isi asuma obligatia de plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata;

e)persoana juridica, pentru obligatiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia;

f)alte persoane, in conditiile legii.

Art. 26: Platitorul

(1)Platitor ai obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.

(2)Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate salariilor.
(la data 24-iun-2011 Art. 26, alin. (2) din titlul II, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

(3)Contribuabilii prevazuti la alin. (2) au obligatia de a declara, in numele sediilor secundare inregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.
(la data 24-iun-2011 Art. 26, alin. (2) din titlul II, capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

(4)In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin mai multe sedii permanente, obligatia prevazuta la alin. (3) se indeplineste prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.
(la data 01-iul-2013 Art. 26, alin. (3) din titlul II, capitolul I completat de Art. I, punctul 37. din Legea 168/2013 )

Art. 27: Raspunderea solidara

(la data 04-feb-2014 Art. 27 din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 127/2014 )

(1)Raspund solidar cu debitorul urmatoarele persoane:

a)asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, in conditiile prevazute la art. 20, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;

(la data 04-feb-2014 Art. 27, alin. (1), litera A. din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 2 din Ordinul 127/2014 )

b)tertii popriti, in situatiile prevazute la art. 149 alin. (9), (10), (12) si (15), in limita sumelor sustrase indisponibilizarii.

(la data 04-feb-2014 Art. 27, alin. (1), litera B. din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 3 din Ordinul 127/2014 )

c)reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinta, declara bancii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), ca nu detine alte disponibilitati banesti.
(la data 02-feb-2012 Art. 27, alin. (1), litera B. din titlul II, capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 2/2012 )

(la data 04-feb-2014 Art. 27, alin. (1), litera C. din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 3 din Ordinul 127/2014 )

(2)Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, in conditiile prezentului cod, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

(la data 04-feb-2014 Art. 27, alin. (2) din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 2 din Ordinul 127/2014 )

a)persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;

b)administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;

c)administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;

d)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;

e)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.

(3)Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil in conditiile prezentului cod sau declarat insolvent daca, directori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

(la data 04-feb-2014 Art. 27, alin. (3) din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 2 din Ordinul 127/2014 )

a)dobandeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobanditorului;

b)are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor;

c)are sau a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(4)In intelesul alin. (3), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)control - majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor unei societati comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie in consiliul de administratie al unei societati comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;

b)control indirect - activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane.
(la data 23-iun-2010 Art. 27 din titlul II, capitolul I modificat de Art. XI, punctul 1. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

Art. 28: Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii

(la data 04-feb-2014 Art. 28 din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 127/2014 )

(1)Raspunderea persoanelor prevazute la art. 27 se va stabili potrivit dispozitiilor prezentului articol.

(2)In scopul prevazut la alin. (1) organul fiscal va intocmi o decizie in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea persoanei in cauza. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal.

(3)Decizia aprobata potrivit alin. (2) constituie titlu de creanta privind obligatia la plata a persoanei raspunzatoare potrivit art. 27 si va cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), si urmatoarele:

a)codul de identificare fiscala a persoanei raspunzatoare, obligata la plata obligatiei debitorului principal, precum si orice alte date de identificare;

b)numele si prenumele sau denumirea debitorului principal; codul de identificare fiscala; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;

c)cuantumul si natura sumelor datorate;

d)termenul in care persoana raspunzatoare trebuie sa plateasca obligatia debitorului principal;

e)temeiul legal si motivele in fapt ale angajarii raspunderii.

(4)Raspunderea va fi stabilita atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile acesteia.

(5)Titlul de creanta prevazut la alin. (3) se comunica persoanei obligate la plata. Dispozitiile art. 111 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 28, alin. (5) din titlul II, capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 29/2011 )

(6)Titlul de creanta comunicat potrivit alin. (5) poate fi atacat in conditiile legii.

Art. 29: Drepturile si obligatiile succesorilor

(1)Drepturile si obligatiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului in conditiile dreptului comun.

(2)Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul obligatiei de plata a sumelor ce reprezinta amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoana fizica.

Art. 30: Dispozitii privind cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor

(la data 20-iul-2004 Art. 30 din titlul II, capitolul I reglementat de partea 7^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Creantele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor, precum si sumele afectate garantarii executarii unei obligatii fiscale pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor potrivit legii.

(2)Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificata.

(3)Desfiintarea cesiunii sau constatarea nulitatii acesteia ulterior stingerii obligatiei fiscale nu este opozabila organului fiscal.

CAPITOLUL II: Domiciliul fiscal

Art. 31: Domiciliul fiscal

(la data 20-iul-2004 Art. 31 din titlul II, capitolul II reglementat de partea 8^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se intelege:

a)pentru persoanele fizice, adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu;

b)pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;

c)pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat;

d)pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

(2)Prin adresa unde locuiesc efectiv, in sensul alin. (1) lit. a), se intelege adresa locuintei pe care o persoana o foloseste in mod continuu peste 183 de zile intr-un an calendaristic, intreruperile de scurta durata nefiind luate in considerare. Daca sederea are un scop exclusiv de vizita, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemanatoare si nu depaseste perioada unui an, nu se considera adresa unde locuiesc efectiv.

(3)In situatia in care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) si d), domiciliul fiscal este locul in care se afla majoritatea activelor.

(31)Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se inregistreaza la organul fiscal in toate cazurile in care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

(32)Cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se solutioneaza de organul fiscal, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunica contribuabilului potrivit art. 44.

(33)Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de cate ori constata ca domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(34)Data schimbarii domiciliului fiscal este data comunicarii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
(la data 02-feb-2012 Art. 31, alin. (3) din titlul II, capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 2/2012 )

(4)In cazul celorlalte creante fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se intelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social inregistrat potrivit legii.

TITLUL III: Dispozitii procedurale generale

(la data 15-feb-2007 titlul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 185/2007 )

CAPITOLUL I: Competenta organului fiscal

Art. 32: Competenta generala

(la data 20-iul-2004 Art. 32 din titlul III, capitolul I reglementat de partea 9^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.

(2)In cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale, prin hotarare a Guvernului se poate stabili alta competenta speciala de administrare.
(la data 24-iun-2011 Art. 32, alin. (2) din titlul III, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

(3)Impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza, potrivit legii, in vama sunt administrate de catre organele vamale.

(4)Asistenta si indrumarea contribuabililor privind aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se realizeaza de catre aceasta si de unitatile sale subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 03-mar-2008 Art. 32 din titlul III, capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

Art. 33: Competenta teritoriala

(1)Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti, stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in conditiile legii.
(la data 03-sep-2007 Art. 33, alin. (1) din titlul III, capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(la data 08-dec-2010 Art. 33, alin. (1) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2731/2010 )

(la data 28-iun-2011 Art. 33, alin. (1) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2224/2011 )

(la data 01-ian-2014 Art. 33, alin. (1) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3582/2013 )

(2)In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal. In cazul inregistrarii fiscale declaratia de inregistrare fiscala se depune la organul fiscal in raza caruia se afla sediul permanent ce urmeaza a fi desemnat.
(la data 01-iul-2013 Art. 33, alin. (2) din titlul III, capitolul I modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 168/2013 )

(3)Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale decat cele prevazute la alin. (1), prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 03-sep-2007 Art. 33, alin. (3) din titlul III, capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(la data 08-dec-2010 Art. 33, alin. (3) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2730/2010 )

(la data 01-ian-2014 Art. 33, alin. (3) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3581/2013 )

Art. 34: Competenta in cazul sediilor secundare

(la data 20-iul-2004 Art. 34 din titlul III, capitolul I reglementat de partea 10^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de contribuabilul care le-a infiintat.

(2)Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate acestea.
(la data 24-iun-2011 Art. 34 din titlul III, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

Art. 35: Competenta teritoriala a compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
(la data 17-sep-2011 Art. 35 din titlul III, capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 351Competenta privind impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole

(1)Prin exceptie de la prevederile art. 33 si 35, impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita in numerar si la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ - teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, daca intre unitatea administrativ-teritoriala si Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a incheiat un protocol in acest scop. Data platii este data prevazuta la art. 114 alin. (3) lit. a) inclusiv pentru sumele achitate eronat de catre contribuabil pe alte tipuri de obligatii sau stinse eronat de catre organele fiscale in realizarea procedurii prevazute la alin. (4).

(2)Sumele incasate potrivit alin. (1) se depun de catre organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in cont distinct de disponibil, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la incasare, impreuna cu situatia privind sumele incasate care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: numarul si data documentului prin care s-a efectuat incasarea in numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire contribuabil, tipul obligatiei achitate, suma achitata.

(3)Sumele depuse in contul prevazut la alin. (2) se vireaza de unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor asigurarilor sociale, in termen de doua zile lucratoare de la depunere, potrivit procedurii prevazute la alin. (4).

(4)Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate potrivit alin. (1), precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(la data 02-sep-2013 Art. 35 din titlul III, capitolul I completat de Art. I din Ordonanta 28/2013 )

(la data 22-oct-2013 Art. 35^1, alin. (4) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2013 )

(la data 22-oct-2013 Art. 35^1, alin. (4) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2013 )

Art. 36: Competenta speciala

(la data 20-iul-2004 Art. 36 din titlul III, capitolul I reglementat de partea 11^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal, competenta teritoriala revine organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si pentru luarea de urgenta a masurilor legale ce se impun in cazurile de disparitie a elementelor de identificare a bazei de impunere reale, precum si in caz de executare silita.

(3)Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor datorate de contribuabilii nerezidenti, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, competenta revine organului fiscal stabilit prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 37: Conflictul de competenta

(la data 20-iul-2004 Art. 37 din titlul III, capitolul I reglementat de partea 12^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Exista conflict de competenta cand doua sau mai multe organe fiscale se declara deopotriva competente sau necompetente. In acest caz organul fiscal care s-a investit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent va continua procedura in derulare si va solicita organului ierarhic superior comun sa hotarasca asupra conflictului.

(2)In situatia in care organele fiscale intre care apare conflictul de competenta nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, conflictul de competenta ivit se solutioneaza de catre Comisia fiscala centrala din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3)In cazul bugetelor locale, Comisia fiscala centrala se completeaza cu cate un reprezentant al Asociatiei Comunelor din Romania, Asociatiei Oraselor din Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, precum si al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(4)Organul competent sa solutioneze conflictul de competenta va hotari de indata asupra conflictului, iar solutia adoptata va fi comunicata organelor fiscale aflate in conflict, pentru a fi dusa la indeplinire, cu informarea, dupa caz, a persoanelor interesate.
(la data 17-sep-2011 Art. 37, alin. (3) din titlul III, capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 29/2011 )

(5)Prin conflict de competenta in sensul prezentului articol se intelege conflictul aparut in legatura cu modul de aplicare a regulilor de competenta privind administrarea creantelor fiscale prevazute de prezentul cod si/sau, dupa caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaza creantele fiscale in legatura cu care a aparut conflictul. In cazul compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conflictul de competenta in sensul prezentului articol nu vizeaza conflictul aparut in legatura cu modul de delimitare a teritoriului intre unitatile administrativ-teritoriale.
(la data 28-feb-2014 Art. 37, alin. (4) din titlul III, capitolul I completat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 38: Acord asupra competentei

Cu acordul organului fiscal care, conform prevederilor prezentului cod, detine competenta teritoriala, precum si al contribuabilului in cauza, un alt organ fiscal poate prelua activitatea de administrare a acestuia.

Art. 381Schimbarea competentei

(1)In cazul in care se schimba domiciliul fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala trece la noul organ fiscal de la data schimbarii domiciliului fiscal.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, in cazul in care se modifica aceasta calitate.

(3)In situatia in care se afla in curs de derulare o procedura fiscala, cu exceptia procedurii de executare silita, organul fiscal care a inceput procedura este competent sa o finalizeze.
(la data 17-sep-2011 Art. 38 din titlul III, capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 39: Conflictul de interese

Functionarul public din cadrul organului fiscal implicat intr-o procedura de administrare se afla in conflict de interese, daca:

a)in cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este sot/sotie al/a contribuabilului, este ruda pana la gradul al treilea inclusiv a contribuabilului, este reprezentant sau imputernicit al contribuabilului;

b)in cadrul procedurii respective poate dobandi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;

c)exista un conflict intre el, sotul/sotia, rudele sale pana la gradul al treilea inclusiv si una dintre parti sau sotul/sotia, rudele partii pana la gradul al treilea inclusiv;

d)in alte cazuri prevazute de lege.

Art. 40: Abtinerea si recuzarea

(1)Functionarul public care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 39 este obligat sa instiinteze conducatorul organului fiscal si sa se abtina de la indeplinirea procedurii.

(2)In cazul in care conflictul de interese se refera la conducatorul organului fiscal, acesta este obligat sa instiinteze organul ierarhic superior.

(3)Abtinerea se propune de functionarul public si se decide de indata de conducatorul organului fiscal sau de organul ierarhic superior.

(4)Contribuabilul implicat in procedura in derulare poate solicita recuzarea functionarului public aflat in conflict de interese.

(5)Recuzarea functionarului public se decide de indata de catre conducatorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta. Cererea de recuzare nu suspenda procedura de administrare in derulare.

CAPITOLUL II: Actele emise de organele fiscale

Art. 41: Notiunea de act administrativ fiscal

(la data 27-nov-2004 Art. 41 din titlul III, capitolul II reglementat de Decizia 7/2004 )

In intelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Art. 42: Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

(1)Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii.
(la data 17-sep-2011 Art. 42, alin. (1) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Acordul de pret in avans este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal. Tranzactiile viitoare care fac obiectul acordului de pret in avans se apreciaza in functie de data depunerii cererii.
(la data 02-feb-2012 Art. 42, alin. (2) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 2/2012 )

(3)Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans se comunica numai contribuabilului caruia ii sunt destinate.

(4)Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans sunt opozabile si obligatorii fata de organele fiscale, numai daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil.

(5)Prin cerere contribuabilul propune continutul solutiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de pret in avans, dupa caz.

(51)In scopul solutionarii cererii, organul fiscal competent:

a)se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentatiei in vederea fundamentarii proiectului de solutie fiscala individuala anticipata ori acord de pret in avans, potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b)poate solicita contribuabilului clarificari cu privire la cerere si/sau documentele depuse.

(52)Organul fiscal competent prezinta contribuabilului proiectul solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans, dupa caz, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organului fiscal competent.

(53)Contribuabilul poate prezenta clarificarile prevazute la alin. (51) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere prevazut la alin. (52) in termen de 60 de zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor necesare ori de la data comunicarii proiectului solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans.
(la data 02-feb-2012 Art. 42, alin. (5) din titlul III, capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 2/2012 )

(6)In solutionarea cererii contribuabilului se emite solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans. In situatia in care contribuabilul nu este de acord cu solutia fiscala individuala anticipata sau cu acordul de pret in avans emis, va transmite, in termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.

(7)Contribuabilul, titular al unui acord de pret in avans, are obligatia de a depune anual la organul emitent al acordului un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in anul de raportare. Raportul se depune pana la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

(8)Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans nu mai sunt valabile daca prevederile legale de drept material fiscal in baza carora a fost luata decizia se modifica.

(9)Pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, precum si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans, emitentul incaseaza tarife care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(10)Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret in avans.
(la data 02-feb-2012 Art. 42, alin. (10) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 2/2012 )

(11)Termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz. Termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este de pana la 3 luni. Dispozitiile art. 70 sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 42, alin. (11) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 29/2011 )

(12)Procedura referitoare la emiterea solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

Art. 43: Continutul si motivarea actului administrativ fiscal

(1)Actul administrativ fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica.

(2)Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie cuprinde urmatoarele elemente:

a)denumirea organului fiscal emitent;

b)data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;

c)datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz;

d)obiectul actului administrativ fiscal;

e)motivele de fapt;

f)temeiul de drept;

g)numele persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;

h)semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent;

i)posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;

j)mentiuni privind audierea contribuabilului.

(3)Actul administrativ fiscal emis in forma electronica cuprinde elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia elementelor prevazute la lit. h).

(4)Actul administrativ fiscal emis de organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in forma electronica se semneaza cu semnatura electronica extinsa a Ministerului Finantelor Publice, bazata pe un certificat calificat.

(5)Actul administrativ fiscal emis de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in forma electronica se semneaza cu semnatura electronica extinsa a autoritatii administratiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent, bazata pe un certificat calificat.

(6)Actul administrativ fiscal emis in conditiile alin. (2) prin intermediul unui centru de imprimare masiva este valabil si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie.

(7)Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit in conditiile alin. (6) de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(8)Prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise in conditiile alin. (6) de catre organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotarare, daca organele fiscale din cadrul autoritatii administratiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale in conditiile alin. (6).
(la data 23-iun-2014 Art. 43 din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 40/2014 )

Art. 44: Comunicarea actului administrativ fiscal

(la data 20-iul-2004 Art. 44 din titlul III, capitolul II reglementat de Art. 42 din partea 13, capitolul II din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii este destinat. In situatia contribuabililor fara domiciliu fiscal in Romania, care si-au desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.

(2)Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/ imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal, sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(3)Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare.

(4)In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.

(5)Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii a autoritatii publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean sau a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(6)In cazul actelor administrative fiscale emise de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(7)In cazul actelor administrative fiscale emise de organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice. Pentru organul fiscal al unei autoritati a administratiei publice locale, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce urmeaza a fi utilizate de catre respectivul organ fiscal.
(la data 23-iun-2014 Art. 44 din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 40/2014 )

Art. 45: Opozabilitatea actului administrativ fiscal

(la data 10-apr-2014 Art. 45 din titlul III, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Decizia 2/2014 )

(la data 20-iul-2004 Art. 45 din titlul III, capitolul II reglementat de partea 14^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

(2)Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic.
(la data 17-sep-2011 Art. 45 din titlul III, capitolul II completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 46: Nulitatea actului administrativ fiscal

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Art. 47: Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 47 din titlul III, capitolul II reglementat de partea 15^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat in conditiile prezentului cod.

(2)Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atat a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale individualizate in actele administrative fiscale anulate ori desfiintate, cat si a actelor administrative fiscale subsecvente emise in baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar daca actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au ramas definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare. In acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va desfiinta sau modifica in mod corespunzator actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

(3)Se anuleaza ori se desfiinteaza, total sau partial, chiar daca impotriva acestora s-au exercitat sau nu cai de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, in mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale prin orice modalitate.
(la data 24-iun-2011 Art. 47 din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

(la data 22-mai-2007 Art. 48 din titlul III, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Instructiuni din 2007 )

(la data 03-mai-2006 Art. 48 din titlul III, capitolul II reglementat de punctul 3. din Decizia 1/2006 )

(la data 30-dec-2004 Art. 48 din titlul III, capitolul II reglementat de punctul 1. din Decizia 9/2004 )

(la data 20-iul-2004 Art. 48 din titlul III, capitolul II reglementat de partea 16^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Art. 48: Indreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale

(1)Organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este definitiva.

(3)Prin erori materiale, in sensul prezentului articol, se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

(4)In cazul in care dupa comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul sau, acesta comunica contribuabilului un act de indreptare a erorii materiale.

(5)In situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de contribuabil, organul fiscal procedeaza astfel:

a)daca cererea de indreptare a erorii materiale este intemeiata, emite si comunica contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale;

b)daca cererea de indreptare a erorii materiale nu este intemeiata, respinge cererea printr-o decizie ce se comunica contribuabilului.

(6)Actul de indreptare a erorii materiale si decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale urmeaza regimul juridic al actului initial si pot fi contestate in conditiile legii in care putea fi contestat actul initial.
(la data 17-sep-2011 Art. 48 din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 481Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale

Dispozitiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 si 48 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel.
(la data 31-aug-2012 Art. 48^1 din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 16/2012 )

CAPITOLUL III: Administrarea si aprecierea probelor

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 49: Mijloace de proba

(1)Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.

(2)Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:

a)solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor persoane;

b)solicitarea de expertize;

c)folosirea inscrisurilor;

d)efectuarea de cercetari la fata locului;

e)efectuarea, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz.

(3)Probele administrate vor fi coroborate si apreciate tinandu-se seama de forta lor doveditoare recunoscuta de lege.
(la data 28-feb-2014 Art. 49 din titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 50: Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilului la sediul sau

(la data 20-iul-2004 Art. 50 din titlul III, capitolul III, sectiunea 1 reglementat de partea 17^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Odata cu aceasta solicitare, cand este cazul, organul fiscal va indica si documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.

(2)Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu:

a)data, ora si locul la care contribuabilul este obligat sa se prezinte;

b)baza legala a solicitarii;

c)scopul solicitarii;

d)documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.
(la data 17-sep-2011 Art. 50 din titlul III, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 51: Comunicarea informatiilor intre organele fiscale

Daca intr-o procedura fiscala se constata fapte care prezinta importanta pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale isi vor comunica reciproc informatiile detinute.

SECTIUNEA 2: Informatii si expertize

Art. 52: Obligatia de a furniza informatii

(1)Contribuabilul sau alta persoana imputernicita de acesta are obligatia de a furniza organului fiscal informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite informatii si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informatiile furnizate de alte persoane se iau in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.
(la data 03-sep-2007 Art. 52, alin. (1) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(2)Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris si va specifica natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.

(3)Declaratia persoanelor obligate potrivit alin. (1) sa furnizeze informatii va fi, dupa caz, prezentata sau consemnata in scris.

(4)In situatia in care persoana obligata sa furnizeze informatia in scris este, din motive independente de vointa sa, in imposibilitate de a scrie, organul fiscal intocmeste un proces-verbal.

Art. 53: Furnizarea periodica de informatii

(1)Contribuabilii sunt obligati sa furnizeze periodic organelor fiscale informatii referitoare la activitatea desfasurata.

(2)Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) se face prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere.

(3)Natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 531Obligatii declarative cu privire la rezidentii altor state membre UE

(1)Platitorii de venituri de natura celor prevazute la art. 10912 alin. (1) lit. a), b), c) si d) au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile platite fiecarui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

(2)Contribuabilii rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile realizate pana in data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat.

(3)Modelul si continutul declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4)In scopul realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 10912, compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligatia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatii cu privire la bunurile imobile detinute in proprietate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unitati administrativ-teritoriale. Transmiterea si continutul informatiilor, precum si termenele si procedura de realizare a acestora se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ - teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.

(5)In scopul transmiterii de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale a informatiilor prevazute la alin. (4), rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobandesc proprietatea unui bun imobil in Romania au obligatia depunerii declaratiei fiscale in conditiile si la termenele prevazute de Codul fiscal. Modelul si continutul declaratiei se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(la data 07-iul-2014 Art. 53^1, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1025/2014 )

(la data 07-iul-2014 Art. 53^1, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 872/2014 )

(6)Organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitatilor administrativ teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin schimb automat, informatii cu relevanta fiscala disponibile, stabilite pe baza de protocol.

(7)Organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.
(la data 28-feb-2014 Art. 53 din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. III, punctul 4. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 54: Obligatia bancilor de a furniza informatii

(1)Bancile sunt obligate sa comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce deschid ori inchid conturi, forma juridica pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau inchise in perioada anterioara acesteia si va fi adresata Ministerului Economiei si Finantelor.

(2)Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Romaniei vor elabora proceduri privind transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1).

(3)Ministerul Economiei si Finantelor, la cererea justificata a autoritatilor publice centrale si locale, va transmite informatiile detinute in baza alin. (1), in scopul indeplinirii de catre aceste autoritati a atributiilor prevazute de lege.

(4)Institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sa comunice toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura, precum si daca debitorul are sau nu inchiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte. Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), informatiile astfel obtinute vor fi utilizate doar in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 23-iun-2010 Art. 54, alin. (3) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. XI, punctul 2. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

Art. 55: Expertiza

(la data 20-iul-2004 Art. 55 din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 reglementat de partea 18^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Ori de cate ori considera necesar, organul fiscal are dreptul sa apeleze la serviciile unui expert pentru intocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat sa comunice contribuabilului numele expertului.

(2)Contribuabilul poate sa numeasca un expert pe cheltuiala proprie.

(3)Expertii au obligatia sa pastreze secretul fiscal asupra datelor si informatiilor pe care le dobandesc.

(4)Expertiza se intocmeste in scris.

(5)Onorariile stabilite pentru expertizele prevazute de prezentul articol vor fi platite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, dupa caz.

(6)Daca organul fiscal nu este lamurit prin expertiza efectuata, poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza.
(la data 17-sep-2011 Art. 55, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 29/2011 )

SECTIUNEA 3: Verificarea inscrisurilor si cercetarea la fata locului

Art. 56: Prezentarea de inscrisuri

(la data 20-iul-2004 Art. 56 din titlul III, capitolul III, sectiunea 3 reglementat de partea 19^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, contribuabilul are obligatia sa puna la dispozitie organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.
(la data 03-sep-2007 Art. 56, alin. (1) din titlul III, capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 6. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(2)Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte.

(3)Organul fiscal are dreptul sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducatorului organului fiscal, perioada de retinere poate fi prelungita cu maximum 90 de zile.

(4)Dovada retinerii documentelor prevazute la alin. (3) o constituie actul intocmit de organul fiscal, in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal. Actul se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de organul fiscal si de contribuabil, un exemplar comunicandu-i-se contribuabilului.

(5)In cazul in care pentru stabilirea starii de fapt fiscale contribuabilul pune la dispozitia organului fiscal inscrisuri sau alte documente, in original, acestea se inapoiaza contribuabilului, pastrandu-se in copie, conform cu originalul, numai inscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii "conform cu originalul" si prin semnatura acestuia.
(la data 17-sep-2011 Art. 56, alin. (3) din titlul III, capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 29/2011 )

(6)Ori de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei in cauza.
(la data 28-feb-2014 Art. 56, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 5. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 57: Cercetarea la fata locului

(la data 20-iul-2004 Art. 57 din titlul III, capitolul III, sectiunea 3 reglementat de partea 20^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In conditiile legii, organul fiscal poate efectua o cercetare la fata locului, intocmind in acest sens proces-verbal.

(2)Contribuabilii au obligatia sa permita functionarilor imputerniciti de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.

(3)Detinatorii terenurilor ori incintelor respective vor fi instiintati in timp util despre cercetare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 97 alin. (1) lit. b). Persoanele fizice vor fi informate asupra dreptului de a refuza intrarea in domiciliu sau resedinta.

(4)In caz de refuz, intrarea in domiciliul sau in resedinta persoanei fizice se face cu autorizarea instantei judecatoresti competente, dispozitiile privind ordonanta presedintiala din Codul de procedura civila fiind aplicabile.

(5)La cererea organului fiscal, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa ii acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol.

SECTIUNEA 4: Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

Art. 58: Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri

(1)Sotul/sotia si rudele contribuabilului pana la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.

(2)Persoanele prevazute la alin. (1) vor fi instiintate asupra acestui drept.

Art. 59: Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informatii

(1)Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, cu exceptia informatiilor cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale stabilite de lege in sarcina lor.

(2)Sunt asimilate persoanelor prevazute la alin. (1) asistentii, precum si persoanele care participa la activitatea profesionala a acestora.

(3)Persoanele prevazute la alin. (1), cu exceptia preotilor, pot furniza informatii, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informatiile.

(4)In regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)-(3), in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, organele fiscale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizarii acestora fara plata.
(la data 17-sep-2011 Art. 59, alin. (4) din titlul III, capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 29/2011 )

SECTIUNEA 5: Colaborarea dintre autoritatile publice

Art. 60: Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza informatii si de a prezenta acte

Autoritatile publice, institutiile publice si de interes public, centrale si locale, precum si serviciile deconcentrate ale autoritatilor publice centrale vor furniza informatii si acte organelor fiscale, la cererea acestora.

(2)In realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot accesa on-line baza de date a institutiilor prevazute la alin. (1), pentru informatiile stabilite pe baza de protocol.
(la data 03-mar-2008 Art. 60 din titlul III, capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

Art. 61: Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public

(1)Autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public sunt obligate sa colaboreze in realizarea scopului prezentului cod.

(2)Nu constituie activitate de colaborare actiunile intreprinse de autoritatile prevazute la alin. (1), in conformitate cu atributiile ce le revin potrivit legii.

(3)Organul fiscal care solicita colaborarea raspunde pentru legalitatea solicitarii, iar autoritatea solicitata raspunde pentru datele furnizate.

(4)La solicitarea unei institutii publice, efectuata in scopul solutionarii unei cereri a unei persoane fizice sau juridice, organul fiscal competent transmite institutiei publice solicitante informatii cu privire la situatia fiscala a persoanei in cauza.
(la data 23-iun-2014 Art. 61, alin. (3) din titlul III, capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 40/2014 )

Art. 62: Conditii si limite ale colaborarii

(1)Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public se realizeaza in limita atributiilor ce le revin potrivit legii.

(2)Daca autoritatea publica, institutia publica sau de interes public solicitata refuza colaborarea, autoritatea publica superioara ambelor organe va decide. Daca o asemenea autoritate nu exista, decizia va fi luata de autoritatea superioara celei solicitate.

Art. 63: Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice

(1)In baza conventiilor internationale, organele fiscale vor colabora cu autoritatile fiscale similare din alte state.

(2)In lipsa unei conventii, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autoritati fiscale din alt stat pe baza de reciprocitate.

SECTIUNEA 6: Sarcina probei

Art. 64: Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile

Documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere, in cazul in care exista si alte acte doveditoare, acestea vor fi luate in considerare la stabilirea bazei de impunere.

Art. 65: Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale

(1)Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele si faptele care au stat la baza declaratiilor sale si a oricaror cereri adresate organului fiscal.

(2)Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baza de probe sau constatari proprii.

(3)In vederea stabilirii scopului sau continutului economic al unor tranzactii, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii sunt obligati sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul tranzactiei in situatia in care tranzactia este incheiata cu persoane situate in state cu care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

(4)Continutul dosarului tranzactiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 02-feb-2012 Art. 65, alin. (2) din titlul III, capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 2/2012 )

Art. 66: Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impunerii

(1)In cazul in care constata ca anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza impozabila sunt detinute de persoane care in mod continuu beneficiaza de castigurile sau de orice foloase obisnuite aduse de acestea si ca persoanele respective declara in scris ca nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor in cauza, fara sa arate insa care sunt titularii dreptului de proprietate, organul fiscal va proceda la stabilirea provizorie a obligatiei fiscale corespunzatoare in sarcina acelor persoane.

(2)In conditiile legii, obligatia fiscala privind baza impozabila prevazuta la alin. (1) va putea fi stabilita in sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel acestia datoreaza despagubiri persoanelor care au facut plata pentru stingerea obligatiei stabilite potrivit alin. (1).

(la data 20-iul-2004 Art. 67 din titlul III, capitolul III, sectiunea 6 reglementat de partea 21^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Art. 67: Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

(1)Organul fiscal stabileste baza de impunere si obligatia fiscala de plata aferenta, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere, folosind orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta.

(2)Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaza in situatii cum ar fi:

a)in situatia prevazuta la art. 83 alin. (4);

b)in situatiile in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

(3)In situatiile in care, potrivit legii, organele fiscale sunt indreptatite sa stabileasca prin estimare bazele de impunere, acestea identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

(4)In scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(41)In situatia in care contribuabilii prevazuti la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal nu depun declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileste prin estimare baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale la nivelul minim prevazut la art. 29622 alin. (1) din Codul fiscal. Dispozitiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 01-feb-2013 Art. 67, alin. (4) din titlul III, capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 8/2013 )

(5)Cuantumul obligatiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia celor stabilite in cadrul unei inspectii fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 67 din titlul III, capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 671Verificarea documentara

(1)Pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare documentara.

(2)Verificarea documentara consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

(3)In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de obligatiile fiscale declarate de contribuabili, procedeaza la notificarea acestora. Odata cu notificarea organul fiscal solicita si documentele pe care contribuabilul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.

(4)In cazul in care documentele solicitate potrivit alin. (3) nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal procedeaza la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz.

(5)Decizia prevazuta la alin. (4) este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare si poate fi contestata de catre contribuabil in conditiile prezentului cod.

(6)Procedura de aplicare a prezentului articol va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 17-sep-2011 Art. 67 din titlul III, capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 29/2011 )

CAPITOLUL IV: Termene

Art. 68: Calcularea termenelor

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si de alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legea fiscala nu dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Art. 69: Prelungirea termenelor

(la data 03-mai-2006 Art. 69 din titlul III, capitolul IV reglementat de punctul 2. din Decizia 1/2006 )

(la data 20-iul-2004 Art. 69 din titlul III, capitolul IV reglementat de partea 24^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(la data 20-iul-2004 Art. 69 din titlul III, capitolul IV reglementat de partea 22^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Termenele pentru depunerea declaratiilor fiscale si termenele stabilite in baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite in situatii temeinic justificate, potrivit competentei stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 70: Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor

(la data 05-dec-2007 Art. 70 din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din punctul 1. din Procedura din 2007 )

(1)Cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare.

(2)In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate.

Art. 71: Cazul de forta majora si cazul fortuit

(1)Termenele prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, dupa caz, nu incep sa curga sau se suspenda in situatia in care indeplinirea acestor obligatii a fost impiedicata de ivirea unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit.

(2)Obligatiile fiscale se considera a fi indeplinite in termen, fara perceperea de dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, ori aplicarea de sanctiuni prevazute de lege, daca acestea se executa in termen de 60 de zile de la incetarea evenimentelor prevazute la alin. (1).
(la data 01-iul-2010 Art. 71, alin. (2) din titlul III, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

CAPITOLUL V: Transmiterea cererilor de catre contribuabili si identificarea acestora in mediul electronic

Art. 711Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta

(1)Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, inscrisuri sau orice alte documente si prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) ori (5).

(2)Data depunerii cererii, inscrisului sau documentului este data inregistrarii acesteia/acestuia, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de registratura electronica a Ministerului Finantelor Publice sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz.

(3)In sensul prezentului cod, prin registratura electronica se intelege sistemul electronic de inregistrare si tranzactionare a documentelor si a informatiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

(4)In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabili organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5)In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabili organelor fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice. Pentru organul fiscal al unei autoritati a administratiei publice locale, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce pot fi utilizate de catre contribuabil.

Art. 712Identificarea contribuabililor in mediul electronic

Contribuabilii care depun cereri, inscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, se identifica in relatia cu organul fiscal astfel:

a)persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica numai cu certificate digitale calificate;

b)persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. a), se identifica prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica autorizati potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credentiale de tip utilizator/parola insotite de liste de coduri de autentificare de unica folosinta, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sau, dupa caz, prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale. In aceste cazuri, cererile, inscrisurile sau documentele se considera semnate daca sunt indeplinite toate conditiile din ordinele prevazute la art. 711 alin. (4) si (5).
(la data 23-iun-2014 titlul III, capitolul IV completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 40/2014 )

TITLUL IV: Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala

Art. 72: Obligatia de inregistrare fiscala

(la data 01-ian-2007 Art. 72 din titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2224/2006 )

(la data 20-iul-2004 Art. 72 din titlul IV reglementat de partea 23^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este:

a)pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

b)pentru comercianti, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c)pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

d)pentru persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e)pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal.

(2)In scopul administrarii impozitului pe venit, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit titlului III privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de identificare fiscala este codul numeric personal.

(3)In cazul persoanelor sau al entitatilor prevazute la alin. (1) lit. a), c) si e), atribuirea codului de identificare fiscala se face exclusiv de catre organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau entitati.

(4)Prin exceptie de la dispozitiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. e), precum si pentru contribuabilii nerezidenti persoane juridice, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal, la solicitarea platitorului de venit.
(la data 02-feb-2012 Art. 72, alin. (4) din titlul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 2/2012 )

(5)Au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala si persoanele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) care au calitatea de angajator.

(6)Persoanele fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit se inregistreaza fiscal la data depunerii primei declaratii fiscale.

(7)Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:

a)data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;

b)data eliberarii actului legal de functionare, data inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice.

(71)In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, odata cu depunerea declaratiei de inregistrare fiscala acesta are obligatia sa indice sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.
(la data 01-iul-2013 Art. 72, alin. (7) din titlul IV completat de Art. I, punctul 38. din Legea 168/2013 )

(8)In scopul administrarii creantelor fiscale, organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pot sa inregistreze, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii.

(9)In cazurile prevazute la alin. (4) si (8), atribuirea codului de identificare fiscala se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu exceptia cazului in care inregistrarea fiscala se efectueaza din oficiu.
(la data 17-sep-2011 Art. 72 din titlul IV modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 73: Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

Platitorii de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

Art. 74: Declararea filialelor si sediilor secundare

(la data 15-sep-2004 Art. 74 din titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1329/2004 )

(1)Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare.

(2)Contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania au obligatia de a declara in termen de 30 de zile infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate.

(3)In sensul prezentului articol, prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea.

(4)Prin sediu secundar se intelege si un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

(41)Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.
(la data 01-iul-2013 Art. 74, alin. (4) din titlul IV completat de Art. I, punctul 38. din Legea 168/2013 )

(5)Contribuabilii care inregistreaza sediile secundare ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia declararii acestor sedii potrivit prezentului articol.
(la data 17-sep-2011 Art. 74, alin. (2) din titlul IV completat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 75: Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 75 din titlul IV reglementat de partea 26^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(la data 04-mai-2004 Art. 75 din titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 600/2004 )

(la data 23-feb-2004 Art. 75 din titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 281/2004 )

(1)Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

(2)Declaratia de inregistrare fiscala va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

Art. 76: Certificatul de inregistrare fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 76 din titlul IV reglementat de partea 27^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse potrivit art. 72 alin. (3) sau, dupa caz, a cererii depuse potrivit art. 72 alin. (9), organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei sau a cererii. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala.
(la data 17-sep-2011 Art. 76, alin. (1) din titlul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

(3)Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatea de comert sau prestari de servicii catre populatie sunt obligati sa afiseze certificatul de inregistrare fiscala in locurile unde se desfasoara activitatea.

(4)In cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare fiscala, organul fiscal va elibera un duplicat al acestuia, in baza cererii contribuabililor si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Art. 77: Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 77 din titlul IV reglementat de partea 28^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.

(2)La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

(3)In cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii acestuia si eliberarii unui nou certificat.

(4)Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite.
(la data 17-sep-2011 Art. 77, alin. (2) din titlul IV completat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 771Modificari ulterioare inregistrarii fiscale in cazul comerciantilor

(1)Modificarile intervenite in datele declarate initial de comercianti sau de alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului se fac potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor.

(2)Modificarile intervenite in datele declarate initial in vectorul fiscal se declara la organul fiscal.
(la data 17-sep-2011 Art. 77 din titlul IV completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 78: Registrul contribuabililor

(1)Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza evidenta platitorilor de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, in cadrul registrului contribuabililor, care contine:

a)datele de identificare a contribuabilului;

b)categoriile de obligatii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal; categoriile de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor;

c)alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale.

(2)Datele prevazute la alin. (1) se completeaza pe baza informatiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului comertului, de serviciul de evidenta a populatiei, de la alte autoritati si institutii, precum si din constatarile proprii ale organului fiscal.

(3)Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de fapt reale si vor fi comunicate contribuabililor.

(la data 02-feb-2012 Art. 78, alin. (4) din titlul IV abrogat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 2/2012 )

(la data 17-sep-2011 Art. 78, alin. (5) din titlul IV abrogat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 17-sep-2011 Art. 78, alin. (6) din titlul IV abrogat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 781Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

(la data 18-iul-2014 Art. 78^1 din titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1847/2014 )

(1)Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a)nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

(la data 26-oct-2011 Art. 78^1, alin. (1), litera A. din titlul IV reglementat de Ordinul 3347/2011 )

(la data 26-oct-2011 Art. 78^1, alin. (1), litera A. din titlul IV reglementat de anexa 1 din Ordinul 3347/2011 )

b)se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c)organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2)Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se fac de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se comunica contribuabilului.

(3)Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a)isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b)nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
(la data 28-feb-2014 Art. 78^1, alin. (3), litera B. din titlul IV modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

c)organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

(4)Conditia prevazuta la alin. (3) lit. a) se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilii care au intrat in faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.

(6)Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

(7)Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati in cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati, care contine:

a)datele de identificare a contribuabilului;

b)data declararii ca inactiv a contribuabilului;

c)data reactivarii;

d)denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare in inactivitate/reactivare;

e)alte mentiuni.

(8)Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(9)Inscrierea in registrul prevazut la alin. (8) se face de catre organul fiscal emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii.
(la data 01-feb-2013 Art. 78^1, alin. (9) din titlul IV modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta 8/2013 )

(10)Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul prevazut la alin. (8).
(la data 28-feb-2014 Art. 78^1, alin. (10) din titlul IV modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 79: Obligatia de a conduce evidenta fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 79 din titlul IV reglementat de partea 29^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In vederea stabilirii starii de fapt fiscale si a obligatiilor fiscale de plata datorate, contribuabilii sunt obligati sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare.

(2)In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer. Continutul dosarului preturilor de transfer, precum si conditiile in care se solicita acesta se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 02-feb-2012 Art. 79, alin. (2) din titlul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 2/2012 )

(3)Sunt evidente fiscale registrele, situatiile, precum si orice alte inscrisuri care, potrivit legislatiei fiscale, trebuie intocmite in mod obligatoriu in scopul stabilirii starii de fapt fiscale si a creantelor si obligatiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vanzari, jurnalul pentru cumparari, registrul de evidenta fiscala si altele asemenea.
(la data 17-sep-2011 Art. 79, alin. (2) din titlul IV completat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 80: Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale

(1)Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pastreaza, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, in perioada 1-25 a lunii urmatoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.

(3)Dispozitiile legale privind pastrarea, arhivarea si limba folosita pentru evidentele contabile sunt aplicabile si pentru evidentele fiscale.

(4)In cazul in care evidentele contabile si fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic contribuabilul este obligat sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

(5)Contribuabilii sunt obligati sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatile desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege.

(6)Contribuabilii sunt obligati sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

(7)Organul fiscal poate lua in considerare orice evidente relevante pentru impunere tinute de contribuabil.

TITLUL V: Declaratia fiscala

Art. 81: Obligatia de a depune declaratii fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 81 din titlul V reglementat de partea 30^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Declaratia fiscala se depune de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.

(11)Declaratiile fiscale sunt documente care se refera la:

a)impozitele, taxele si contributiile datorate, in cazul in care, potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului;

b)impozitele colectate prin stopaj la sursa, in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozite si taxe;

c)bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impozitare, daca legea prevede declararea acestora;

d)orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora.
(la data 17-sep-2011 Art. 81, alin. (1) din titlul V completat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta 29/2011 )

(2)In cazul in care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei si Finantelor va stabili termenul de depunere a declaratiei fiscale.

(3)Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si in cazurile in care:

a)a fost efectuata plata obligatiei fiscale;

b)obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale;

(la data 17-sep-2011 Art. 81, alin. (3), litera C. din titlul V abrogat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta 29/2011 )

d)pentru obligatia fiscala nu rezulta, in perioada de raportare, sume de plata, dar exista obligatia declarativa, conform legii.

(4)In caz de inactivitate temporara sau in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatile administrarii obligatiilor fiscale. Asupra termenelor si conditiilor va decide organul fiscal potrivit competentelor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 25-mai-2009 Art. 81, alin. (4) din titlul V modificat de Art. I, punctul 5. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

Art. 82: Forma si continutul declaratiei fiscale

(la data 05-apr-2007 Art. 82 din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 469/2007 )

(la data 20-iul-2004 Art. 82 din titlul V reglementat de partea 31^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Declaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal.

(la data 12-feb-2004 Art. 82, alin. (1) din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 257/2004 )

(la data 12-feb-2004 Art. 82, alin. (1) din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 256/2004 )

(2)In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege.

(3)Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit.

(4)Obligatia de semnare a declaratiei fiscale se considera a fi indeplinita si in urmatoarele situatii:

a)in cazul transmiterii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati. Data depunerii declaratiei se considera a fi data debitarii contului platitorului in baza acesteia;

b)in cazul transmiterii declaratiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanta in conditiile art. 83 alin. (1).

(5)Declaratia fiscala trebuie insotita de documentatia ceruta de prevederile legale.

(6)Pentru anumite categorii de obligatii fiscale, stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, instructiunile de completare a acestora, alte informatii utile, precum si plicurile preadresate. In acest caz, contravaloarea corespondentei se suporta de catre organul fiscal.

(la data 22-mar-2004 Art. 82, alin. (6) din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 376/2004 )

(la data 24-mar-2005 Art. 82, alin. (6) din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 261/2005 )

Art. 83: Depunerea declaratiilor fiscale

(la data 01-oct-2010 Art. 83 din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2520/2010 )

(la data 28-mar-2008 Art. 83 din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 858/2008 )

(1)Declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Declaratia fiscala poate fi transmisa prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta. In cazul impozitelor, taxelor si al contributiilor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, procedura privind transmiterea declaratiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 25-mai-2009 Art. 83, alin. (1) din titlul V modificat de Art. I, punctul 6. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(2)Declaratiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub forma de proces-verbal, daca din motive independente de vointa contribuabilului acesta este in imposibilitatea de a scrie.

(3)Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In situatia in care declaratia fiscala se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.
(la data 03-sep-2007 Art. 83, alin. (3) din titlul V modificat de Art. I, punctul 7. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(31)Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei. In cazul in care declaratia nu este validata, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic.
(la data 31-aug-2012 Art. 83, alin. (3^1) din titlul V modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 16/2012 )

(32)Prevederile alin. (31) se aplica corespunzator si declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii.
(la data 24-iun-2011 Art. 83, alin. (3) din titlul V completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

(33)Prin exceptie de la prevederile alin. (31), in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi a lunii in care se implineste termenul legal de depunere.
(la data 18-apr-2013 Art. 83, alin. (3^3) din titlul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 100/2013 )

(4)Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. In cazul contribuabililor care au obligatia declararii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligatiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67, Pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, instiintarea pentru nedepunerea declaratiilor si stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se face in cazul contribuabililor inactivi, atat timp cat se gasesc in aceasta situatie.
(la data 25-mai-2009 Art. 83, alin. (4) din titlul V modificat de Art. I, punctul 6. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(41)Contribuabilul poate depune declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligatiile fiscale, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Decizia de impunere se desfiinteaza de organul fiscal la data depunerii declaratiei fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 83, alin. (4) din titlul V completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 28-feb-2014 Art. 83, alin. (5) din titlul V abrogat de Art. III, punctul 7. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 831Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

(1)Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de catre un consultant fiscal care a dobandit aceasta calitate potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si care este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.

(2)Certificarea declaratiilor fiscale se realizeaza cu/fara rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, in conditiile legii, de Camera Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Documentele care se incheie ca urmare a certificarii trebuie sa cuprinda obligatoriu explicatii cu privire la cuantumul si natura creantei fiscale declarate, precum si. dupa caz, cauzele care au generat rectificarea, iar in cazul unei certificari cu rezerve, motivatia acesteia.

(3)Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se aproba procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal potrivit normelor prevazute la alin. (2), precum si procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali.

(4)Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificarii.

(5)Organul fiscal va notifica contribuabilul in cazul in care constata ca a fost depusa o declaratie fiscala certificata de un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit legii. In cazul in care certificarea nu se depune in termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin. (4).

(6)Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal in scopul selectarii contribuabililor pentru inspectia fiscala.
(la data 28-feb-2014 Art. 83 din titlul V completat de Art. III, punctul 8. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 84: Corectarea declaratiilor fiscale

(la data 29-feb-2012 Art. 84 din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2012 )

(la data 20-iul-2004 Art. 84 din titlul V reglementat de partea 32^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa, pe perioada termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

(2)Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii rectificative.

(3)In cazul taxei pe valoarea adaugata, corectarea erorilor din deconturile de taxa se realizeaza potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se corecteaza potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4)Declaratiile fiscale nu pot fi depuse si nu pot fi corectate dupa anularea rezervei verificarii ulterioare, cu exceptia situatiilor in care corectia se datoreaza indeplinirii sau neindeplinirii unei conditii prevazute de lege care impune corectarea bazei de impunere si/sau a impozitului aferent.

(5)Prin erori, in sensul prezentului articol, se intelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor, bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impunere.

(6)In situatia in care in timpul inspectiei fiscale contribuabilul depune sau corecteaza declaratiile fiscale aferente perioadelor si impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri ce fac obiectul inspectiei fiscale, acestea nu vor fi luate in considerare de organul fiscal.
(la data 17-sep-2011 Art. 84 din titlul V modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta 29/2011 )

TITLUL VI: Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate, bugetului general consolidat

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 85: Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

(la data 10-apr-2014 Art. 85 din titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Decizia 2/2014 )

(1)Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a)prin declaratie fiscala, in conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4);

b)prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri.

(2)Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazurile in care impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plata conform reglementarilor legale, precum si in cazul unei rambursari de taxa pe valoarea adaugata.

(la data 16-mar-2004 Art. 85, alin. (2) din titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2004 )

(la data 25-mai-2004 Art. 85, alin. (2) din titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )

Art. 86: Decizia de impunere

(1)Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta modifica baza de impunere, ca urmare a unor constatari prealabile ale organului fiscal sau in baza unei inspectii fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 86, alin. (1) din titlul VI, capitolul I modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Pentru creantele administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin ordin al ministrului economiei si finantelor se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspectiei fiscale.

(la data 11-ian-2005 Art. 86, alin. (2) din titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1939/2004 )

(3)Decizia de impunere se emite, daca este necesar, si in cazul in care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89.

(4)Declaratia fiscala intocmita potrivit art. 82 alin. (2) este asimilata cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificari ulterioare, si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia.

(5)In situatia in care legea nu prevede obligatia de calculare a impozitului, declaratia fiscala este asimilata unei decizii referitoare la baza de impunere.

(6)Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora, in conditiile in care se stabilesc sume de plata.

(7)Pana la 1 iulie 2005, sumele reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si in declaratiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere cand suma ce urmeaza a fi rotunjita este sub 500 lei si prin majorare cand aceasta este peste 500 lei1).

Art. 87: Forma si continutul deciziei de impunere

Decizia de impunere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 43. Decizia de impunere trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), si categoria de impozit, taxa, contributie sau alta suma datorata bugetului general consolidat, baza de impunere, precum si cuantumul acestora, pentru fiecare perioada impozabila.

Art. 88: Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:

a)deciziile privind rambursari de taxa pe valoarea adaugata si deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat;

b)deciziile referitoare la bazele de impunere;

c)deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii;

(la data 17-sep-2011 Art. 88, litera D. din titlul VI, capitolul I abrogat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta 29/2011 )

e)deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.
(la data 03-sep-2007 Art. 88 din titlul VI, capitolul I completat de Art. I, punctul 9. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

Art. 89: Deciziile referitoare la bazele de impunere

(1)Bazele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, in urmatoarele situatii:

a)cand venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia va cuprinde si repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoana care a participat la realizarea venitului;

b)cand sursa venitului impozabil se afla pe raza altui organ fiscal decat cel competent teritorial. In acest caz competenta de a stabili baza de impunere o detine organul fiscal pe raza caruia se afla sursa venitului.

(la data 20-iul-2004 Art. 89, alin. (1), litera B. din titlul VI, capitolul I reglementat de partea 33^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(2)Daca venitul impozabil este realizat de mai multe persoane, atunci acestea pot sa-si numeasca un imputernicit comun in relatia cu organul fiscal.

Art. 90: Stabilirea obligatiilor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare

(1)Cuantumul obligatiilor fiscale se stabileste sub rezerva verificarii ulterioare.

(2)Decizia de impunere sub rezerva verificarii ulterioare poate fi desfiintata sau modificata, din initiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatarilor organului fiscal competent.

(3)Rezerva verificarii ulterioare se anuleaza numai la implinirea termenului de prescriptie sau ca urmare a inspectiei fiscale efectuate in cadrul termenului de prescriptie.

(4)In situatia in care contribuabilul corecteaza declaratiile fiscale in conditiile art. 84 alin. (4), se redeschide rezerva verificarii ulterioare.
(la data 17-sep-2011 Art. 90, alin. (3) din titlul VI, capitolul I completat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta 29/2011 )

CAPITOLUL II: Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale

Art. 91: Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale

(1)Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.

(2)Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel.

(3)Dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.

(4)Termenul prevazut la alin. (3) curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

(la data 20-iul-2004 Art. 92 din titlul VI, capitolul II reglementat de partea 34^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Art. 92: Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

(1)Termenele de prescriptie prevazute la art. 91 se intrerup:

a)in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b)la data depunerii de catre contribuabil a declaratiei fiscale dupa expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c)la data la care contribuabilul corecteaza declaratia fiscala sau efectueaza un alt act voluntar de recunoastere a impozitului datorat.

(2)Termenele de prescriptie prevazute la art. 91 se suspenda:

a)in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b)pe perioada cuprinsa intre data inceperii inspectiei fiscale si data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale;

c)pe timpul cat contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale;

d)pe perioada cuprinsa intre data declararii unui contribuabil inactiv si data reactivarii acestuia.

(3)Dispozitiile dreptului comun privitoare la prescriptia extinctiva sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 92 din titlul VI, capitolul II modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 93: Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

Daca organul fiscal constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale, va proceda la incetarea procedurii de emitere a titlului de creanta fiscala.

TITLUL VI1: Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

Art. 931Procedura amiabila in cazul conventiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri

(1)In baza prevederilor conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident in Romania, care considera ca impozitarea in celalalt stat contractant nu este conforma cu prevederile conventiei ori acordului respectiv, poate solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala initierea procedurii amiabile.

(2)Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza procedura amiabila si in cazul in care autoritatea competenta a statului cu care Romania are incheiata o conventie sau acord de evitare a dublei impuneri ii solicita acest lucru.

(3)Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (90/436/EEC), a Codului de conduita revizuit pentru punerea in aplicare efectiva a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (2009/C 322/01) precum si a conventiilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Art. 932Procedura pentru eliminarea dublei Impuneri intre persoane romane afiliate

(1)In sensul prezentului articol, prin dubla impunere se intelege situatia in care acelasi venit/profit impozabil se impoziteaza la doua sau mai multe persoane romane afiliate intre care s-au incheiat tranzactii.

(2)In cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuata de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de respectiva persoana, este opozabila si organului fiscal pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.

(3)Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de ajustare care sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere. Decizia de ajustare se comunica contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea, persoanei romane afiliate la care se refera tranzactia ajustata, precum si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de persoana romana afiliata.

(4)Ajustarea este opozabila organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de persoana romana afiliata numai daca decizia de ajustare este definitiva in sistemul cailor administrative si judiciare de atac.

(5)In vederea eliminarii dublei impuneri ca urmare a ajustarii venitului sau cheltuielii, cealalta persoana afiliata poate corecta, corespunzator deciziei de ajustare, declaratia fiscala aferenta perioadei fiscale in care s-a desfasurat respectiva tranzactie. Aceasta situatie reprezinta o conditie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4).
(la data 02-feb-2012 titlul VI completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 2/2012 )

TITLUL VI2: Controlul antifrauda

Art. 933Reguli privind controlul operativ si inopinat

(1)Controlul operativ si inopinat se efectueaza de catre inspectorii antifrauda, cu exceptia celor din cadrul Directiei de combatere a fraudelor, in conditiile legii.

(2)Controlul operativ si inopinat se poate efectua si in scopul realizarii de operatiuni de control tematic care reprezinta activitatea de verificare prin care se urmareste constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activitati economice determinate.

(3)La inceperea controlului operativ si inopinat, inspectorul antifrauda este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de control si ordinul de serviciu.

(4)Ori de cate ori controlul operativ si inopinat se efectueaza la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemneaza in registrul unic de control.

(5)La finalizarea controlului operativ si inopinat se incheie procese-verbale de control/acte de control, in conditiile legii.
(la data 28-feb-2014 titlul VI^1 completat de Art. III, punctul 9. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

TITLUL VII: Inspectia fiscala

(la data 16-aug-2006 titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 657/2006 )

CAPITOLUL I: Sfera inspectiei fiscale

Art. 94: Obiectul si functiile inspectiei fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 94 din titlul VII, capitolul I reglementat de partea 35^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.
(la data 03-sep-2007 Art. 94, alin. (1) din titlul VII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(2)Inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

a)constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

b)analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

c)sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

(3)Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor prevazute la alin. (2) organul de inspectie fiscala va proceda la:

a)examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

b)verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

c)discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

d)solicitarea de informatii de la terti;

e)stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;

f)stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

g)verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

h)dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

i)efectuarea de investigatii fiscale potrivit alin. (2) lit. a);

j)aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;

k)aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal.

(la data 23-iun-2010 Art. 94, alin. (4) din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. XI, punctul 3. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(5)Nu intra in atributiile inspectiei fiscale efectuarea de constatari tehnico-stiintifice sau orice alte verificari solicitate de organele de urmarire penala in vederea lamuririi unor fapte ori imprejurari ale cauzelor aflate in lucru la aceste institutii.
(la data 17-sep-2011 Art. 94 din titlul VII, capitolul I completat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 95: Persoanele supuse inspectiei fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 95 din titlul VII, capitolul I reglementat de partea 36^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.

Art. 96: Formele si intinderea inspectiei fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 96 din titlul VII, capitolul I reglementat de partea 37^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Formele de inspectie fiscala sunt:

a)inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata;

b)inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

(2)Inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

Art. 97: Proceduri si metode de control fiscal

(la data 20-iul-2004 Art. 97 din titlul VII, capitolul I reglementat de partea 38^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

a)controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;

b)controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

(2)La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.

(3)In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele metode de control:

a)controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b)controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

(la data 17-sep-2011 Art. 97, alin. (4) din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 98: Perioada supusa inspectiei fiscale

(1)Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

(2)La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, in conditiile alin. (1).

(3)La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii:

a)exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

b)nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie;

c)nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

CAPITOLUL II: Realizarea inspectiei fiscale

Art. 99: Competenta

(la data 20-iul-2004 Art. 99 din titlul VII, capitolul II reglementat de partea 39^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentului titlu, ori de alte autoritati care sunt competente, potrivit legii, sa administreze impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

(2)Competenta de exercitare a inspectiei fiscale pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organele de inspectie fiscala din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au competenta in efectuarea inspectiei fiscale pe intregul teritoriu al tarii.
(la data 03-mar-2008 Art. 99, alin. (2) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

(3)Competenta privind efectuarea inspectiei fiscale se poate delega altui organ fiscal. In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala conditiile in care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 03-sep-2007 Art. 99, alin. (3) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(la data 08-dec-2007 Art. 99, alin. (3) din titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2311/2007 )

(la data 09-ian-2014 Art. 99, alin. (3) din titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3816/2013 )

Art. 100: Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

(1)Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc.

(2)Analiza de risc reprezinta activitatea efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale.

(3)Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita.
(la data 28-feb-2014 Art. 100 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. III, punctul 10. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 101: Avizul de inspectie fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 101 din titlul VII, capitolul II reglementat de partea 40^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.

(2)Dupa primirea avizului de inspectie fiscala, contribuabilul poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal prin decizie. In cazul in care organul fiscal a admis cererea de amanare a inspectiei fiscale, comunica contribuabilului data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.

(3)Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

a)temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b)data de incepere a inspectiei fiscale;

c)obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d)posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 101 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 102: Comunicarea avizului de inspectie fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 102, alin. (1) din titlul VII, capitolul II reglementat de partea 41^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:

a)cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b)cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

(2)In situatia in care data de incepere a inspectiei fiscale inscrisa in aviz este ulterioara implinirii termenului prevazut la alin. (1), inspectia fiscala nu poate incepe inainte de data inscrisa in aviz.

(3)Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale in urmatoarele situatii:

a)in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil aflat in procedura de insolventa;

b)in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat sau incrucisat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;

c)pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade, impozite, taxe si contributii, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala.

(4)Emiterea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

a)in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat;

b)in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;

c)in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de solutionare a contestatiei;

d)pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului.

(5)Contribuabilul poate renunta la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspectie fiscala prevazut la alin. (1).

(6)Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control. In cazul contribuabililor care nu detin sau nu prezinta organelor de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare.

(7)Daca inspectia fiscala nu incepe la 15 zile de la data prevazuta in aviz, contribuabilul va fi instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 102 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 103: Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 103 din titlul VII, capitolul II reglementat de partea 42^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.

(2)Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

(3)Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul fiscal are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, in prezenta contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta.

(4)Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.

Art. 104: Durata efectuarii inspectiei fiscale

(1)Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2)In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

(3)Perioadele in care derularea inspectiei fiscale este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia, conform prevederilor alin. (1) si (2).

(4)Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta.

(5)Conditiile si modalitatile de suspendare a unei inspectii fiscale se vor stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, in cazul inspectiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevazute la art. 35, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(la data 19-ian-2010 Art. 104, alin. (5) din titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 14/2010 )

Art. 105: Reguli privind inspectia fiscala

(la data 20-iul-2004 Art. 105 din titlul VII, capitolul II reglementat de partea 43^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Inspectia fiscala va avea in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.

(2)Inspectia fiscala va fi efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale.

(3)Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.
(la data 17-sep-2011 Art. 105, alin. (3) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 03-mar-2008 Art. 105, alin. (4) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

(5)Inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii.

(6)Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv prin acte ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.

(7)La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.

(8)La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.

(9)Contribuabilul are obligatia sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si conditiile stabilite de organele de inspectie fiscala.

Art. 1051Reguli privind reverificarea

(1)Prin exceptie de la prevederile art. 105 alin. (3), conducatorul inspectiei fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade.

(2)Prin reverificare se intelege inspectia fiscala efectuata ca urmare a aparitiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

(3)Prin date suplimentare se intelege informatii, documente sau alte inscrisuri obtinute ca urmare a unor controale incrucisate, inopinate ori comunicate organului fiscal de catre organele de urmarire penala sau de alte autoritati publice ori obtinute in orice mod de organele de inspectie, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.

(4)La inceperea actiunii de reverificare, organul de inspectie fiscala este obligat sa comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestata in conditiile prezentului cod. Dispozitiile referitoare la continutul si comunicarea avizului de inspectie sunt aplicabile in mod corespunzator si deciziei de reverificare.
(la data 17-sep-2011 Art. 105 din titlul VII, capitolul II completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 106: Obligatia de colaborare a contribuabilului

(1)Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

(2)La inceperea inspectiei fiscale, contribuabilul va fi informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

(3)Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale contribuabilii supusi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

Art. 107: Dreptul contribuabilului de a fi informat

(1)Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.

(2)Organul fiscal prezinta contribuabilului proiectul de raport de inspectie fiscala, care contine constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.
(la data 17-sep-2011 Art. 107, alin. (2) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta 29/2011 )

(3)Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util.

(4)Contribuabilul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 107, alin. (4) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta 29/2011 )

(5)Data incheierii inspectiei fiscale este data programata pentru discutia finala cu contribuabilul sau data notificarii de catre contribuabil ca renunta la acest drept.
(la data 17-sep-2011 Art. 107, alin. (4) din titlul VII, capitolul II completat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 108: Sesizarea organelor de urmarire penala

(1)Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.

(2)In situatiile prevazute la alin. (1) organele de inspectie au obligatia de a intocmi proces-verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei, cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. In cazul in care cel supus controlului refuza sa semneze procesul-verbal, organul de inspectie fiscala va consemna despre aceasta in procesul-verbal. In toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.

Art. 109: Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

(la data 16-apr-2007 Art. 109 din titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 357/2007 )

(1)Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile inspectiei fiscale din punct de vedere faptic si legal.

(2)Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde toate constatarile in legatura cu perioadele si obligatiile fiscale verificate. In cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul prevazut la art. 107 alin. (4), raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la acest punct de vedere.

(3)Raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:

a)deciziei de impunere, pentru diferente de obligatii fiscale aferente perioadelor verificate;

b)deciziei de nemodificare a bazei de impunere, daca nu se constata diferente de obligatii fiscale.

(4)Deciziile prevazute la alin. (3) se comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.
(la data 17-sep-2011 Art. 109 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta 29/2011 )

CAPITOLUL III: Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

Art. 1091Reguli privind verificarea persoanelor fizice

(la data 11-apr-2014 Art. 109^1 din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 544/2014 )

(1)Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de titlul III din Codul fiscal, in conditiile prezentului cod, care se aplica in mod corespunzator.

(11)Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe intregul teritoriu al tarii.
(la data 17-sep-2011 Art. 109^1, alin. (1) din titlul VII, capitolul III completat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 25-oct-2011 Art. 109^1, alin. (1^1) din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordinul 3294/2011 )

(2)Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

(3)Verificarea prevazuta la alin. (1) consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala a contribuabilului.

(4)Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prevazuta la alin. (1) prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte prevazute la alin. (6). Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

(5)In situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative conform alin. (4), acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

(51)Persoana supusa verificarii are obligatia de a depune o declaratie de patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal. In situatia in care solicitarea are loc odata cu comunicarea avizului de verificare, declaratia se depune in termenul prevazut la alin. (5); in situatia in care solicitarea are loc pe perioada verificarii, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data comunicarii solicitarii.

(la data 11-sep-2013 Art. 109^1, alin. (5^1) din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1504/2013 )

(52)Elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana supusa verificarii, precum si modelul declaratiei se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(la data 01-feb-2013 Art. 109^1, alin. (5) din titlul VII, capitolul III completat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta 8/2013 )

(6)Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:

a)metoda sursei si cheltuirii fondului. Metoda consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii;

b)metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda consta in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;

c)metoda patrimoniului. Metoda consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.

(7)Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevazute la alin. (6) se aproba prin hotarare a Guvernului.

(la data 18-mar-2011 Art. 109^1, alin. (7) din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2011 )

(8)Obligatia de pastrare a secretului fiscal prevazuta la art. 11 se aplica functionarilor publici implicati in procedura de verificare a situatiei fiscale personale.

Art. 1092Locul si durata desfasurarii verificarii

(1)Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificarii, la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta potrivit art. 106 alin. (3).

(2)Durata efectuarii verificarii este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.
(la data 01-feb-2013 Art. 109^2 din titlul VII, capitolul III modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta 8/2013 )

Art. 1093Avizul de verificare

Avizul de verificare prevazut la art. 1091 alin. (4) va cuprinde:

a)temeiul juridic al verificarii;

b)data de incepere a verificarii;

c)perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;

d)posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii. Amanarea se poate solicita o singura data, pentru motive justificate;

e)solicitarea de informatii si inscrisuri relevante pentru verificare.

Art. 1094Raportul de verificare si decizia de impunere

Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza impozabila.
(la data 01-ian-2011 titlul VII, capitolul II completat de Art. IV, punctul 4. din Ordonanta urgenta 117/2010 )

a se vedea Actul din Ordinul 657/2006, M.Of. 702 din 16-aug-2006 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala
(la data 16-aug-2006 titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Actul din Ordinul 657/2006 )

TITLUL VII1: Cooperarea administrativa in domeniul fiscal

______

*)Prevederile art. I pct. 13 din prezenta ordonanta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013, cu exceptia art. 10912, care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(la data 24-mar-2014 titlul VII^1 modificat de Actul din Legea 162/2012 )

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale

Art. 1095Scopul

(1)Prezentul titlu reglementeaza normele si procedurile potrivit carora Romania coopereaza cu celelalte state membre in vederea realizarii unui schimb de informatii care este in mod previzibil relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 1096.

(2)Prezentul titlu contine si dispozitii privind schimbul de informatii prevazut la alin. (1) prin mijloace electronice, precum si norme si proceduri potrivit carora Romania coopereaza cu Comisia Europeana pe teme de coordonare si evaluare.

(3)Prezentul titlu nu afecteaza aplicarea in Romania a normelor privind asistenta reciproca in materie penala si nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii a Romaniei in temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale, in ceea ce priveste cooperarea administrativa extinsa.

Art. 1096Sfera de aplicare

(1)Prezentul titlu se aplica tuturor tipurilor de taxe si impozite percepute de catre stat, unitatile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori in numele acestora.

(2)Fara a aduce atingere alin. (1), prezentul titlu nu se aplica:

a)taxei pe valoarea adaugata, taxelor vamale si accizelor, care fac obiectul unei alte legislatii a Uniunii Europene privind cooperarea administrativa dintre statele membre;

b)contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala platibile statului sau institutiilor de securitate sociala de drept public.

(3)Taxele si impozitele, astfel cum sunt prevazute la alin. (1), nu se interpreteaza in niciun caz ca incluzand:

a)taxele, cum ar fi cele pentru certificate si alte documente emise de autoritatile publice;

b)contributiile de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitatile publice.

(4)Prezentul titlu se aplica taxelor si impozitelor prevazute la alin. (1), percepute in cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile in temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

Art. 1097Definitii

In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie;

a)autoritate competenta a unui stat membru - autoritatea care a fost desemnata ca atare de catre statul membru respectiv. In cazul in care actioneaza in temeiul prezentului titlu, un birou central de legatura, un departament de legatura sau un functionar autorizat este considerat, de asemenea, autoritate competenta prin delegare, potrivit art. 1098;

b)birou central de legatura - un birou care a fost desemnat ca fiind responsabilul principal pentru contactele cu alte state membre in domeniul cooperarii administrative;

c)departament de legatura - orice birou, altul decat biroul central de legatura, care a fost astfel desemnat in vederea schimbului direct de informatii in temeiul prezentului titlu;

d)functionar autorizat - orice functionar care este autorizat sa faca schimb direct de informatii in temeiul prezentului titlu;

e)autoritate solicitanta - biroul central de legatura, un departament de legatura sau orice functionar autorizat al unui stat membru care inainteaza o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;

f)autoritate solicitata - biroul central de legatura, un departament de legatura sau orice functionar autorizat al unui Stat membru care primeste o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;

g)ancheta administrativa - toate controalele, verificarile si alte actiuni intreprinse de statele membre in exercitarea atributiilor lor, in scopul asigurarii aplicarii corecte a legislatiei fiscale;

h)schimb de informatii la cerere - transmiterea de informatii efectuata pe baza unei cereri adresate de statul membru solicitant statului membru solicitat intr-un caz specific;

i)schimb automat - comunicarea sistematica a informatiilor predefinite catre alt stat membru, fara cerere prealabila, la intervale regulate prestabilite. In contextul art. 10912, informatiile disponibile se refera la informatii din dosarele fiscale ale statelor membre care comunica informatiile respective, care pot fi accesate potrivit procedurilor de colectare si procesare a informatiilor din acel stat membru;

j)schimb spontan - comunicarea nesistematica, in orice moment si fara o cerere prealabila, a unor informatii catre un alt stat membru;

k)persoana - orice persoana fizica ori juridica, orice asociere de persoane careia ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie ca are sau nu personalitate juridica, care detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe ori impozite care fac obiectul prezentului titlu;

l)mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor si prin utilizarea transmisiei prin fir a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

m)retea CCN - platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (CCN) dezvoltata de Uniunea Europeana pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.

Art. 1098Autoritatea competenta din Romania

(1)Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului titlu, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana este Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(2)Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se desemneaza biroul central de legatura. Autoritatea competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene si a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de legatura.

(la data 26-mar-2013 Art. 109^8, alin. (2) din titlul VII^1, capitolul 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 353/2013 )

(3)Prin ordinul prevazut la alin. (2), biroul central de legatura poate fi desemnat responsabil si de contactele cu Comisia Europeana. Autoritatea competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene cu privire la acest lucru.

(4)Autoritatea competenta din Romania poate desemna departamente de legatura cu competente repartizate potrivit legislatiei sau politicii sale nationale. Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista departamentelor de legatura si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si a Comisiei Europene.

(5)Autoritatea competenta din Romania poate desemna functionari autorizati. Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista acestor functionari autorizati si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si a Comisiei Europene.

(6)Functionarii implicati in cooperarea administrativa in temeiul prezentului titlu sunt considerati, in orice situatie, ca fiind functionari autorizati in acest sens, potrivit conditiilor prevazute de autoritatile competente.

(7)In cazul in care un departament de legatura ori un functionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), trimite ori primeste o cerere sau un raspuns la o cerere de cooperare, acesta informeaza biroul central de legatura din Romania, potrivit procedurilor prevazute de acesta din urma.

(8)In cazul in care un departament de legatura ori un functionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), primeste o cerere de cooperare care necesita o actiune in afara competentei care i-a fost repartizata potrivit legislatiei ori politicii nationale din Romania, el transmite fara intarziere aceasta cerere biroului central de legatura din Romania si informeaza autoritatea solicitanta. In acest caz, perioada prevazuta la art. 10911 incepe in ziua urmatoare transmiterii cererii de cooperare catre biroul central de legatura.

CAPITOLUL II: Schimbul de informatii

SECTIUNEA 1: Schimbul de informati la cererea

Art. 1099Procedura aplicabila schimbului de informatii la cerere

La cererea autoritatii solicitante din alt stat membru, autoritatea solicitata din Romania comunica acesteia orice informatii prevazute la art. 1095 alin. (1) pe care le detine sau pe care le obtine in urma anchetelor administrative.

Art. 10910Anchete administrative

(1)Autoritatea solicitata din Romania asigura efectuarea oricaror anchete administrative necesare pentru a obtine informatiile prevazute la art. 1099.

(2)Cererea prevazuta la art. 1099 poate contine solicitarea motivata a unei anchete administrative specifice. In cazul in care autoritatea solicitata din Romania decide ca nu este necesara nicio ancheta administrativa, aceasta comunica de indata autoritatii solicitante din alt stat membru motivele acestei decizii,

(3)Pentru a obtine informatiile solicitate sau a efectua ancheta administrativa ceruta, autoritatea solicitata din Romania urmeaza aceleasi proceduri ca atunci cand actioneaza din propria initiativa ori la cererea unei alte autoritati din Romania.

(4)In cazul in care autoritatea solicitanta din alt stat membru ii solicita in mod expres, autoritatea solicitata din Romania transmite documente originale, cu conditia ca acest lucru sa nu contravina dispozitiilor in vigoare din Romania.

Art. 10911Termene pentru schimbul de informatii la cerere

(1)Autoritatea solicitata din Romania furnizeaza informatiile prevazute la art. 1099 in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii, in cazul in care autoritatea solicitata din Romania detine deja informatiile cerute, transmiterea acestora se face in termen de doua luni de la data primirii cererii.

(2)Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitanta din alt stat membru si cea solicitata din Romania pot conveni asupra unor termene diferite de cele prevazute la alin. (1).

(3)Autoritatea solicitata din Romania confirma autoritatii solicitante din alt stat membru, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea unei cereri fara intarziere, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la primire.

(4)In termen de o luna de la primirea cererii, autoritatea solicitata din Romania notifica autoritatii solicitante din alt stat membru orice nereguli ale cererii, precum si nevoia unor eventuale informatii suplimentare. Intr-un astfel de caz, termenele prevazute la alin. (1) se calculeaza din ziua urmatoare celei in care autoritatea solicitata din Romania primeste informatiile suplimentare necesare,

(5)In cazul in care autoritatea solicitata din Romania nu este in masura sa raspunda in termenul stabilit, aceasta notifica autoritatii solicitante din alt stat membru fara intarziere, dar nu mai mult de 3 luni de la primirea cererii, motivele nerespectarii termenului si data la care considera ca va fi in masura sa ofere un raspuns.

(6)In cazul in care autoritatea solicitata din Romania nu se afla in posesia informatiilor solicitate si nu este in masura sa raspunda sau refuza sa raspunda unei cereri de informatii din motivele prevazute la art. 10921, aceasta notifica autoritatii solicitante din alt stat membru motivele sale fara intarziere, dar nu mai mult de o luna de la data primirii cererii.

SECTIUNEA 2: Schimbul automat obligatoriu do informatii

Art. 10912Sfera de aplicare sl conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii

(1)Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente a oricarui alt stat membru, prin schimb automat, informatiile referitoare la perioadele de impozitare care incep dupa data de 1 ianuarie 2014 si care sunt disponibile cu privire la rezidentii din acel stat membru si la urmatoarele categorii specifice de venituri si de capital, astfel cum sunt acestea intelese in temeiul legislatiei nationale din Romania:

a)venituri din munca;

b)remuneratii platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora;

c)produse de asigurari de viata neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, in cazul schimbului de informatii sau al altor masuri similare;

d)pensii;

e)proprietatea asupra bunurilor imobile si venituri din bunuri imobile.

(2)Inainte de data de 1 ianuarie 2014, autoritatea competenta din Romania informeaza Comisia Europeana cu privire la categoriile specifice de venituri si de capital prevazute la alin. (1) despre care au informatii disponibile, precum si orice modificari ulterioare care au fost aduse.

(3)Autoritatea competenta din Romania poate indica autoritatii competente a oricarui alt stat membru faptul ca nu doreste sa primeasca informatii referitoare la categoriile de venituri si de capital prevazute la alin. (1) sau ca nu doreste sa primeasca informatii cu privire la venitul ori la capitalul care nu depaseste un anumit plafon, iar Romania informeaza Comisia Europeana in acest sens. In cazul in care Romania nu informeaza Comisia Europeana despre oricare dintre categoriile cu privire la care detine informatii disponibile poate fi considerata drept stat care nu doreste sa primeasca informatii potrivit alin. (1).

(4)Inainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea competenta din Romania pune la dispozitia Comisiei Europene, in fiecare an, statistici cu privire la volumul schimburilor automate si, in masura posibilului, informatii cu privire la costurile si beneficiile administrative si de alta natura relevante legate de schimburile care au avut loc si orice potentiale modificari atat pentru administratiile fiscale, cat si pentru terti.

(5)Comunicarea informatiilor are loc cel putin o data pe an, in termen de 6 luni de la sfarsitul anului fiscal din Romania pe parcursul caruia au devenit disponibile informatiile.

(6)In cazul in care Romania convine cu alte state membre sa faca automat schimb de informatii referitoare la categorii suplimentare de venituri si de capital in cadrul unor acorduri bilaterale sau multilaterale pe care le incheie, Romania comunica acordurile respective Comisiei Europene care le pune la dispozitia tuturor celorlalte state membre.

*) Prevederile art. 10912 care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(la data 11-oct-2012 Art. 109^12 din titlul VII^1, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 162/2012 )

SECTIUNEA 3: Schimbul spontan de informatii

Art. 10913Sfera de aplicare si conditiile schimbului spontan de informatii

(1)Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente din orice alt stat membru interesat informatiile prevazute la art. 1095 alin. (1), in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)autoritatea competenta din Romania are dovezi pe baza carora presupune ca pot exista pierderi fiscale intr-un alt stat membru;

b)o persoana impozabila obtine o reducere sau o scutire de impozit in Romania, care ar putea determina o marire a impozitului ori o obligatie de plata a impozitului intr-un alt stat membru;

c)afacerile intre o persoana impozabila din Romania si o persoana impozabila din alt stat membru sunt realizate printr-una sau mai multe tari, astfel incat sa rezulte o scadere a impozitului in Romania ori in celalalt stat membru sau in amandoua;

d)autoritatea competenta din Romania are dovezi pe baza carora presupune ca poate avea loc o diminuare a impozitului in urma unor transferuri artificiale ale profiturilor in cadrul unor grupuri de intreprinderi;

e)informatiile transmise unui stat membru de catre autoritatea competenta a altui stat membru au permis obtinerea unor informatii care pot fi importante in evaluarea impozitului datorat in cel de-al doilea stat membru.

(2)Autoritatea competenta din Romania poate sa comunice, prin schimb spontan, autoritatilor competente din celelalte state membre orice informatii de care are cunostinta si care pot fi utile acestora.

Art. 10914Termene pentru schimbul spontan de informatii

(1)Autoritatea competenta din Romania careia i se pun la dispozitie informatiile prevazute la art. 10913 alin. (1) transmite informatiile respective autoritatii competente a oricarui alt stat membru interesat, cat de curand posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data la care informatiile au fost puse la dispozitie,

(2)Autoritatea competenta din Romania careia i se comunica informatiile in temeiul art. 10913 confirma, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informatii autoritatii competente care le-a furnizat, fara intarziere, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la primire.

CAPITOLUL III: Alte forme de cooperare administrativa

SECTIUNEA 1: Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

Art. 10915Sfera de aplicare si conditii

(1)Prin acord intre autoritatea solicitanta din alt stat membru si autoritatea solicitata din Romania si potrivit conditiilor stabilite de aceasta din urma, functionarii imputerniciti de autoritatea solicitanta din alt stat membru pot, in vederea schimbului de informatii prevazut la art. 1095 alin. (1), sa fie prezenti in birourile in care isi desfasoara activitatea autoritatile administrative ale Romaniei si/sau sa fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul Romaniei. In cazul in care informatiile solicitate sunt incluse in documente la care functionarii autoritatii solicitate din Romania au acces, functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru primesc copii ale acestor documente.

(2)In masura in care acest lucru este permis potrivit legislatiei din Romania, acordul prevazut la alin. (1) poate prevedea ca, atunci cand functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru sunt prezenti in timpul anchetelor administrative, ei pot intervieva diverse persoane si pot examina diverse registre.

Refuzul unei persoane care face obiectul unei anchete de a respecta masurile de control luate de functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru este tratat de catre autoritatea solicitata din Romania drept un refuz impotriva propriilor sai functionari.

(3)Functionarii imputerniciti de statul membru solicitant prezenti in Romania potrivit alin. (1) trebuie sa fie in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.

SECTIUNEA 2: Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane

Art. 10916Controale simultane

(1)In cazul in care Romania convine cu unul sau mai multe state membre sa efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia ori mai multor persoane care prezinta un interes comun sau complementar, pentru a face schimb cu informatiile astfel obtinute, sunt aplicabile prevederile alin. (2)-(4).

(2)Autoritatea competenta din Romania identifica ii mod independent persoanele pentru care intentioneaza sa propuna un control simultan. Ea notifica autoritatilor competente din celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan si indica motivele acestei alegeri, precum si perioada in care trebuie efectuate aceste controale.

(3)Autoritatea competenta din Romania decide daca doreste sa participe la controalele simultane si confirma autoritatii competente care a propus controlul simultan acordul sau sau ii comunica refuzul sau motivat.

(4)Autoritatea competenta din Romania desemneaza un reprezentant insarcinat cu supravegherea si coordonarea operatiunii de control.

SECTIUNEA 3: Notificari administrative

Art. 10917Cereri de notificare

(1)La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta din Romania comunica destinatarului, potrivit art. 44, toate actele si deciziile emise de autoritatile administrative ale statului membru solicitant si care se refera la aplicarea pe teritoriul sau a legislatiei privind taxele si impozitele reglementate de prezentul titlu.

(2)Cererile de notificare precizeaza obiectul actului sau al deciziei care trebuie notificat(a) si indica numele si adresa destinatarului, precum si orice alte informatii care pot facilita identificarea acestuia.

(3)Autoritatea solicitata din Romania informeaza de indata autoritatea solicitanta din alt stat membru cu privire la raspunsul sau la cererea respectiva si ii comunica, in special, data la care actul sau decizia a fost notificat(a) destinatarului.

(4)Autoritatea solicitanta din Romania formuleaza o cerere de notificare in temeiul prezentului articol numai in cazul in care nu este in masura sa efectueze notificarea potrivit normelor care reglementeaza notificarea instrumentelor in cauza in Romania sau in cazul in care o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate. Autoritatea competenta din Romania poate transmite orice document, prin scrisoare recomandata sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, in mod direct unei persoane aflate pe teritoriul unui alt stat membru.

SECTIUNEA 4: Rezultatul utilizarii informatiilor

Art. 10918 Conditii

(1)In cazul in care autoritatea competenta din Romania furnizeaza informatii in temeiul art. 1099 sau 10913, aceasta poate solicita autoritatii competente care primeste informatiile sa transmita rezultatul utilizarii informatiilor primite. In cazul in care i se solicita un asemenea raspuns, autoritatea competenta din Romania care a primit informatiile transmite autoritatii competente care a furnizat informatiile rezultatul utilizarii informatiilor, fara a aduce atingere normelor privind secretul fiscal si protectia datelor, aplicabile in Romania, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 3 luni de la momentul in care se cunoaste rezultatul utilizarii informatiilor solicitate.

(2)Autoritatea competenta din Romania transmite anual celorlalte state membre rezultatul utilizarii informatiilor ce fac obiectul schimbului automat de informatii, potrivit masurilor practice convenite bilateral.

SECTIUNEA 5: Schimbul de experienta si de bune practici

Art. 10919Sfera de aplicare si conditii

(1)Impreuna cu Comisia Europeana si celelalte state membre, autoritatea competenta din Romania examineaza si evalueaza cooperarea administrativa prevazuta de prezentul titlu si fac schimb de experienta in scopul imbunatatirii acestei cooperari si, daca este cazul, al elaborarii unor norme in domeniile respective.

(2)Alaturi de Comisia Europeana si celelalte state membre, autoritatea competenta din Romania poate elabora orientari cu privire la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de bune practici si schimbul de experienta.

CAPITOLUL IV: Conditii aplicabile cooperarii administrative

Art. 10920Transmiterea de informatii si documente

(1)Informatiile comunicate Romaniei de catre statele membre sub orice forma potrivit prezentului titlu intra sub incidenta secretului profesional si se bucura de protectia conferita informatiilor de acest tip in temeiul legislatiei din Romania. Astfel de informatii pot fi utilizate pentru administrarea si aplicarea legislatiei din Romania referitoare la taxele si impozitele prevazute la art. 1096. Aceste informatii pot fi utilizate, de asemenea, pentru evaluarea si aplicarea altor taxe si impozite prevazute la art. 1782 sau pentru evaluarea si aplicarea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala. De asemenea, acestea pot fi folosite in legatura cu procedurile judiciare si administrative care pot implica sanctiuni, initiate ca urmare a incalcarii legislatiei fiscale, fara a aduce atingere normelor si dispozitiilor generale care reglementeaza drepturile faptuitorului, suspectului sau inculpatului ori contravenientului, precum si ale martorilor in cadrul acestor proceduri.

(2)Informatiile si documentele primite de Romania potrivit prezentului titlu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1), cu permisiunea autoritatii competente a statului membru care comunica informatii potrivit prezentului titlu si numai in masura in care acest lucru este permis in temeiul legislatiei din Romania. O astfel de permisiune se acorda de Romania daca informatiile pot fi utilizate in scopuri asemanatoare in Romania.

(3)Daca autoritatea competenta din Romania considera ca informatiile primite de la autoritatea competenta a unui alt stat membru pot fi utile, in scopurile prevazute la alin. (1), autoritatii competente a unui al treilea stat membru, le poate transmite acesteia din urma, cu conditia ca aceasta transmitere sa respecte normele si procedurile prevazute de prezentul titlu. Autoritatea competenta din Romania informeaza autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru tert. In situatia in care Romania este stat membru din care provin informatiile, aceasta se poate opune transmiterii informatiilor respective in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii din partea statului membru care doreste sa transmita informatiile.

(4)Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informatiile transmise in temeiul alin. (3) poate fi acordata numai de catre autoritatea competenta din Romania.

(5)Informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente, precum si copiile certificate sau extrasele din aceste documente, obtinute de autoritatea solicitata din alt stat membru si comunicate autoritatii solicitante din Romania in temeiul prezentului titlu, pot fi invocate ca dovezi de catre organismele competente din Romania, in acelasi mod ca informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente similare furnizate de o autoritate din Romania.

Art. 10921Limite

(1)Autoritatea solicitata din Romania furnizeaza autoritatii solicitante dintr-un alt stat membru informatiile prevazute la art. 1099, cu conditia ca autoritatea solicitanta sa fi epuizat sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit. Autoritatea solicitanta din Romania solicita informatiile prevazute la art. 1099 autoritatii solicitate din alt stat membru numai in situatia ii care au fost epuizate sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit.

(2)Prezentul titlu nu impune Romaniei obligatia de a efectua anchete sau de a comunica informatii, in cazul in care efectuarea acestor anchete sau obtinerea informatiilor respective pentru propriile scopuri ar fi contrara legislatiei din Romania.

(3)Autoritatea competenta din Romania poate refuza sa furnizeze informatii, in cazul in care statul membru solicitant nu este in masura, din motive juridice, sa furnizeze informatii similare.

(4)Furnizarea de informatii poate fi refuzata in cazul in care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

(5)Autoritatea solicitata din Romania comunica autoritatii solicitante din alt stat membru motivele refuzului de a raspunde la cererea de informatii.

Art. 10922Obligatii

(1)In cazul in care un stat membru solicita informatii in temeiul prezentului titlu, Romania recurge la mecanismul sau de colectare de informatii pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca acestea nu ii sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale. Aceasta obligatie nu aduce atingere art. 10921 alin. (2)-(4), ale caror dispozitii nu pot fi in niciun caz interpretate in sensul autorizarii Romaniei sa refuze furnizarea informatiilor pentru simplul motiv ca acestea nu prezinta un interes national.

(2)Prevederile art. 10921 alin. (2) si (4) nu pot fi in niciun caz interpretate ca permitand autoritatii solicitate din Romania sa refuze furnizarea de informatii pentru simplul motiv ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent ori de administrator, sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei persoane.

(3)Fara a aduce atingere alin. (2), Romania poate refuza transmiterea informatiilor solicitate in cazul in care aceste informatii se refera la perioade de impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informatii ar fi putut fi refuzata in temeiul art. 12435 alin. (1) din Codul fiscal daca ar fi fost solicitate inainte de data de 11 martie 2011.

Art. 10923Largirea cooperarii extinse oferite unei tari terte

In cazul in care Romania ofera unei tari terte o cooperare mai extinsa decat cea prevazuta de prezentul titlu, Romania nu poate refuza o astfel de cooperare extinsa cu niciunul dintre celelalte state membre care doresc sa initieze o astfel de cooperare extinsa reciproca cu Romania.

Art. 10924Formulare-tip si formate electronice

(1)Cererile de informatii si de anchete administrative formulate potrivit art. 1099 si raspunsurile aferente, confirmarile de primire, cererile de informatii generale suplimentare si declaratiile de incapacitate sau de refuz formulate in temeiul art. 10911 se trimit, in masura posibilului, pe baza unui formular - tip adoptat de Comisia Europeana, potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Formularele-tip pot fi insotite de rapoarte, declaratii sau orice alte documente, precum si de copii certificate ori de extrase din acestea

(2)Formularul-tip prevazut la alin. (1) include cel putin urmatoarele informatii care trebuie furnizate de catre autoritatea solicitanta:

a)identitatea persoanei care face obiectul examinarii sau al anchetei;

b)scopul fiscal urmarit.

(3)In masura in care se cunosc si in acord cu evolutiile internationale, autoritatea solicitanta din Romania poate furniza numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca detine informatiile solicitate, precum si orice element care poate facilita colectarea de informatii de catre autoritatea solicitata din alt stat membru.

(4)Informatiile spontane si confirmarea acestora, prevazute la art. 10913 si, respectiv, art. 10914, cererile de notificari administrative prevazute la art. 10917 si rezultatul utilizarii informatiilor prevazut la art. 10918 se transmit prin intermediul formularului-tip adoptat de Comisia Europeana, potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

(5)Schimbul automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 10912 se efectueaza utilizand un format electronic standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb automat si bazat pe formatul electronic existent in temeiul art. 1248 din Codul fiscal, care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimburi automate de informatii, adoptat de Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

Art. 10925Masuri practice

(1)Informatiile comunicate in temeiul prezentului titlu se furnizeaza, in masura posibilului, prin mijloace electronice, utilizand reteaua CCN.

(2)In situatia in care Comisia Europeana efectueaza orice adaptare a retelei CCN, Romania este responsabila sa efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesara pentru a permite schimbul de informatii de acest tip prin intermediul retelei CCN. Romania renunta la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea prezentului titlu, exceptand, dupa caz, cheltuielile cu onorariile platite expertilor.

(3)Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, si documentele anexate pot fi redactate in orice limba aleasa de comun acord de autoritatea solicitata si autoritatea solicitanta. Cererile respective sunt insotite de o traducere in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru al autoritatii solicitate numai in situatii speciale, cand autoritatea solicitata motiveaza cererea de traducere.

Art. 10926Obligatii speciale

Autoritatea competenta din Romania dispune toate masurile necesare pentru:

a)a asigura o coordonare interna eficace a masurilor de organizare prevazute la art. 1098;

b)a stabili o cooperare directa cu autoritatile celorlalte state membre, prevazute la art. 1098;

c)a asigura buna functionare a sistemului de cooperare administrativa prevazut de prezentul titlu.

CAPITOLUL V: Relatiile cu Comisia Europeana

Art. 10927Evaluare

(1)Autoritatea competenta din Romania impreuna cu statele membre si Comisia Europeana examineaza si evalueaza functionarea sistemului de cooperare administrativa prevazut de Directiva2011/16/UE si transpusa prin prezentul titlu.

(2)Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene orice informatii pertinente necesare pentru evaluarea eficacitatii cooperarii administrative prevazute de prezentul titlu in ceea ce priveste combaterea fraudei si a evaziunii fiscale.

(3)Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene o evaluare anuala a eficacitatii schimbului automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 10912, precum si rezultatele practice obtinute, Formularul si conditiile de transmitere a evaluarii anuale se adopta de catre Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

(4)Informatiile comunicate Comisiei Europene de autoritatea competenta din Romania in temeiul alin. (2) si (3), precum si orice raport sau document elaborat de Comisia Europeana pe baza acestor informatii pot fi transmise altor state membre. Astfel de informatii transmise Romaniei intra sub incidenta secretului profesional si beneficiaza de protectia acordata informatiilor asemanatoare conform legislatiei din Romania. Rapoartele si documentele intocmite de Comisia Europeana pot fi utilizate de Romania doar in scopuri analitice, fara a se publica sau a se pune la dispozitia unei alte persoane ori a unui alt organism fara acordul expres al Comisiei Europene.

CAPITOLUL VI: Relatiile cu tarile terte

Art. 10928Schimbul de informatii cu tarile terte

(1)In cazul in care autoritatea competenta din Romania primeste de la o tara terta informatii care sunt in mod previzibil relevante pentru administrarea si aplicarea legilor din Romania in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 1096, autoritatea competenta din Romania poate, in masura in care acest lucru este permis in temeiul unui acord cu tara terta respectiva, sa comunice aceste informatii autoritatilor competente ale statelor membre pentru care ar putea fi utile si oricarei autoritati solicitante din alt stat membru.

(2)Autoritatea competenta din Romania poate transmite unei tari terte, potrivit normelor interne privind comunicarea datelor cu caracter personal catre tarile terte, informatii obtinute in temeiul prezentului titlu, daca toate conditiile de mai jos sunt indeplinite:

a)autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile si-a dat acordul cu privire la comunicarea acestora;

b)tara terta in cauza s-a angajat sa coopereze pentru strangerea dovezilor care sa ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzactiilor care sunt susceptibile sa contravina legislatiei fiscale ori sa constituie o incalcare a acesteia,

CAPITOLUL VII: Dispozitii generale si finale

Art. 10929Protectia datelor

Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului titlu se realizeaza cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 02-feb-2012 titlul VII completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 2/2012 )

TITLUL VIII: Colectarea creantelor fiscale

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 110: Colectarea creantelor fiscale

(la data 20-iul-2004 Art. 110 din titlul VIII, capitolul I reglementat de partea 45^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In sensul prezentului titlu, colectarea consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale.

(2)Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz.

(3)Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii.

Asemenea titluri pot fi:

a)decizia de impunere;

b)declaratia fiscala;

c)decizia referitoare la obligatii de plata accesorii;

d)declaratia vamala;

e)decizia prin care se stabilesc si se individualizeaza datoria vamala, impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza in vama, potrivit legii, inclusiv accesoriile;

f)procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

g)decizia de atragere a raspunderii solidare emisa potrivit art. 28;

h)ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat intocmit in baza acestor acte, in cazul creantelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca.
(la data 17-sep-2011 Art. 110, alin. (3) din titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 48. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 1101Evidenta creantelor fiscale

(1)In scopul exercitarii activitatii de colectare a creantelor fiscale, organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza, pentru fiecare contribuabil, evidenta creantelor fiscale si modul de stingere a acestora.

(2)Contribuabilii au acces la informatiile din evidenta creantelor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 02-feb-2012 Art. 110 din titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta 2/2012 )

Art. 111: Termenele de plata

(la data 24-dec-2008 Art. 111 din titlul VIII, capitolul I reglementat de Decizia 3/2008 )

(1)Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.

(2)Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel:

(la data 05-sep-2011 Art. 111, alin. (2) din titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. XI din Ordonanta 30/2011 )

a)daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;

b)daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

(3)Pentru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si pentru accesoriile acestora termenul de plata se stabileste prin documentul prin care se acorda inlesnirea respectiva.

(4)Pentru creantele fiscale, administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, care nu au prevazute termene de plata, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(41)Pentru creantele fiscale stabilite pe baza declaratiilor fiscale carora li se aplica prevederile art. 114 alin. (21) si care au termenul de plata diferit de data de 25, acesta se inlocuieste cu data de 25 a lunii prevazute de actul normativ care le reglementeaza.
(la data 03-mar-2008 Art. 111, alin. (4) din titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

(5)Pentru creantele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevazute termene de plata, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor.

(6)Contributiile sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, dupa calcularea si retinerea acestora conform reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

(la data 01-ian-2011 Art. 111, alin. (7) din titlul VIII, capitolul I abrogat de Art. IV, punctul 5. din Ordonanta urgenta 117/2010 )

(la data 01-ian-2011 Art. 111, alin. (8) din titlul VIII, capitolul I abrogat de Art. IV, punctul 5. din Ordonanta urgenta 117/2010 )

(la data 01-ian-2011 Art. 111, alin. (9) din titlul VIII, capitolul I abrogat de Art. IV, punctul 5. din Ordonanta urgenta 117/2010 )

Art. 1111Prevederi speciale privind scadenta si declararea creantelor fiscale

Creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie. In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale sunt scadente si se declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie.
(la data 13-dec-2012 Art. 111 din titlul VIII, capitolul I completat de Art. 7 din capitolul II din Ordonanta urgenta 84/2012 )

Art. 112: Certificatul de atestare fiscala

(la data 24-mai-2006 Art. 112 din titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 752/2006 )

(1)Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite si din oficiu sau la solicitarea altor autoritati publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator.

(2)Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta, si neachitate pana la data eliberarii acestuia.

(3)In situatia in care se emit certificate de atestare fiscala in primele 5 zile lucratoare ale lunii, acestea vor cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold la sfarsitul lunii anterioare lunii de referinta si neachitate pana la data eliberarii acestora.

(4)Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. In cazul persoanelor fizice, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.

(41)Organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006. Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.
(la data 17-sep-2011 Art. 112, alin. (4) din titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 49. din Ordonanta 29/2011 )

(5)In certificatul de atestare fiscala vor fi cuprinse orice alte mentiuni cu privire la situatia fiscala a contribuabilului, prevazute prin ordin al ministrului finantelor publice.
(la data 25-mai-2009 Art. 112 din titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(6)Orice persoana care detine parti sociale la o societate comerciala poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala al societatii.
(la data 02-feb-2012 Art. 112, alin. (5) din titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 2/2012 )

Art. 113: Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale

(1)Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a imputernicitului acestuia, conform delegarii date de catre contribuabil.
(la data 19-iul-2012 Art. 113, alin. (1) din titlul VIII, capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 126/2012 )

(2)Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii.

(3)Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.
(la data 19-iul-2012 Art. 113, alin. (3) din titlul VIII, capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 126/2012 )

(4)Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal.

(5)Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de drept.

(6)Prevederile alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile in cazul procedurii de executare silita, procedurii insolventei si procedurilor de lichidare.
(la data 17-sep-2011 Art. 113 din titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 50. din Ordonanta 29/2011 )

CAPITOLUL II: Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire

Art. 114: Dispozitii privind efectuarea platii

(la data 22-oct-2010 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2606/2010 )

(la data 24-dec-2008 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II reglementat de Decizia 3/2008 )

(la data 03-mai-2006 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II reglementat de punctul 3. din Decizia 1/2006 )

(la data 27-apr-2005 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din subpunctul IV.. din Decizia 1/2005 )

(la data 20-iul-2004 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II reglementat de partea 46^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.

(la data 01-ian-2008 Art. 114, alin. (2) din titlul VIII, capitolul II abrogat de Art. III, alin. (1) din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(21)Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata.

(22)Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.

(23)In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine:

a)pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

b)pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;

c)pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).
(la data 01-oct-2011 Art. 114, alin. (2^3) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 51. din Ordonanta 29/2011 )

(24)Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(25)Plata obligatiilor fiscale, altele decat cele prevazute la alin. (21), se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat.

(26)In situatia in care plata se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul, dispozitiile art. 1.472 si 1.474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(la data 31-aug-2012 Art. 114, alin. (2^6) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 16/2012 )

(27)Prin exceptie de la prevederile alin. (22), in cazul in care debitorii beneficiaza de inlesniri la plata potrivit reglementarilor legale in vigoare ori se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, distribuirea sumelor achitate in contul unic se efectueaza de catre organul fiscal competent, potrivit ordinii prevazute la art. 115 alin. (1) sau (3), dupa caz, indiferent de tipul de creanta.
(la data 24-iun-2011 Art. 114, alin. (2^7) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

(3)In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:

a)in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

b)in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe mandatul postal;

c)in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceasta informatie este transmisa prin mesajul electronic de plata de catre institutia bancara initiatoare, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, cu exceptia situatiei prevazute la art. 121, data putand fi dovedita prin extrasul de cont al contribuabilului;

c1)in cazul platilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuata tranzactia, astfel cum este confirmata prin procedura de autorizare a acesteia; procedura si categoriile de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 03-mar-2008 Art. 114, alin. (3), litera C. din titlul VIII, capitolul II completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

(la data 01-oct-2008 Art. 114, alin. (3), litera C^1. din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 718/2008 )

d)pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data inregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii.

(4)Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de acesta si va considera valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, in suma si din contul debitorului inscrise in documentul de plata, cu conditia debitarii contului acestuia si a creditarii unui cont bugetar.

(la data 22-dec-2008 Art. 114, alin. (4) din titlul VIII, capitolul II reglementat de punctul 8. din Decizia 2/2008 )

(5)Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si de catre celelalte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale.

(la data 22-dec-2008 Art. 114, alin. (5) din titlul VIII, capitolul II reglementat de punctul 8. din Decizia 2/2008 )

(6)Cererea poate fi depusa in termen de 5 ani, sub sanctiunea decaderii. Termenul incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a efectuat plata.
(la data 24-iun-2011 Art. 114, alin. (6) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

*) Curtea admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in redactarea anterioara modificarii acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, sunt neconstitutionale.
(la data 24-oct-2013 Art. 114, alin. (6) din titlul VIII, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 270/2014 )

(7)Procedura de indreptare a erorilor va fi aprobata prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

*) Obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.
(la data 03-sep-2007 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

*) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007.
(la data 01-ian-2008 Art. 114 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

Art. 115: Ordinea stingerii datoriilor

(la data 22-dec-2008 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II reglementat de punctul 6. din Decizia 2/2008 )

(la data 20-iul-2004 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II reglementat de partea 47^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:

a)sumele datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat o esalonare la plata, precum si dobanda sau majorarea de intarziere, dupa caz, datorata in luna curenta din grafic sau suma amanata la plata, impreuna cu dobanda sau majorarea de intarziere, dupa caz, datorata pe perioada amanarii, in cazul in care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se implineste in luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii acordate;
(la data 01-iul-2010 Art. 115, alin. (1), litera A. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

b)toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii. In cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata, se aplica prevederile art. 175 alin. (41);
(la data 01-oct-2011 Art. 115, alin. (1), litera B. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 52. din Ordonanta 29/2011 )

c)sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonarea, pana la concurenta cu suma esalonata la plata sau pana la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amanata la plata impreuna cu dobanda sau majorarea de intarziere datorata pe perioada amanarii, dupa caz;
(la data 01-iul-2010 Art. 115, alin. (1), litera C. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

d)obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.

(2)Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:

a)in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

b)in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;

c)in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.

(3)Pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea de stingere este urmatoarea:

a)obligatii fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, in ordinea vechimii, cu exceptia celor prevazute in planul de reorganizare confirmat;

b)sume datorate in contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;

c)obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabililor aflati in stare de faliment;

d)alte obligatii fiscale in afara celor prevazute la lit. a)-c).
(la data 25-mai-2009 Art. 115, alin. (3) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(31)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul contribuabililor care beneficiaza de ajutor de stat sub forma de subventii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligatiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se refera subventia, indiferent daca plata este efectuata din subventie sau din veniturile proprii.
(la data 07-iun-2012 Art. 115, alin. (3) din titlul VIII, capitolul II completat de Art. VI din Ordonanta urgenta 24/2012 )

(32)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.
(la data 01-nov-2012 Art. 115, alin. (3^1) din titlul VIII, capitolul II completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 16/2012 )

(4)Organul fiscal competent va comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea datoriilor prevazuta la alin. (1), cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.
(la data 25-mai-2009 Art. 115, alin. (4) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(la data 25-mai-2009 Art. 115, alin. (5) din titlul VIII, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 9. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

Art. 1151Reguli speciale privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare

(1)Platile efectuate de catre debitori nu se distribuie si nu sting obligatiile fiscale inscrise in titluri executorii pentru care executarea silita este suspendata in conditiile art. 148 alin. (2) lit. a) si d), cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32).

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul stingerii obligatiilor fiscale prin compensare.
(la data 28-feb-2014 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II completat de Art. III, punctul 11. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 116: Compensarea

(la data 01-oct-2010 Art. 116 din titlul VIII, capitolul II reglementat de Art. II din Ordonanta urgenta 88/2010 )

(la data 10-iul-2009 Art. 116 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1308/2009 )

(la data 05-dec-2007 Art. 116 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din punctul 7. din Procedura din 2007 )

(la data 03-mai-2006 Art. 116 din titlul VIII, capitolul II reglementat de punctul 4. din Decizia 1/2006 )

(la data 20-iul-2004 Art. 116 din titlul VIII, capitolul II reglementat de partea 48^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia.
(la data 28-feb-2014 Art. 116, alin. (1) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. III, punctul 12. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(2)Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1).

(3)Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaza cu creantele fiscale ale debitorului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura. Eventualele diferente ramase se compenseaza cu alte obligatii fiscale ale debitorului, in ordinea prevazuta la alin. (2).

(4)Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.

(5)In sensul prezentului articol, creantele sunt exigibile:

a)la data scadentei, potrivit art. 111;

b)la termenul prevazut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, in limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii;

c)la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata, dupa caz, depuse potrivit Codului fiscal;
(la data 17-sep-2011 Art. 116, alin. (5), litera C. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta 29/2011 )

d)la data comunicarii deciziei, pentru obligatiile fiscale principale, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;

e)la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil;

f)la data comunicarii actului de individualizare a sumei, pentru obligatiile de plata de la buget;

g)la data primirii, in conditiile legii, de catre organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte institutii, in vederea executarii silite.

h)la data nasterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit ari. 117, astfel:

1.la data platii pentru sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale datorate;

2.la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit, in cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;

3.la data emiterii deciziei de impunere anuala, in cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;

4.la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;

5.la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei fiscale, in cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea prevazuta la art. 1172;

6.la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit.
(la data 28-feb-2014 Art. 116, alin. (5), litera H. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. III, punctul 12. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(51)Creantele fiscale rezultate din cesiunea notificata potrivit prevederilor art. 30 se sting prin compensare cu obligatiile cesionarului la data notificarii cesiunii.
(la data 17-sep-2011 Art. 116, alin. (5) din titlul VIII, capitolul II completat de Art. I, punctul 55. din Ordonanta 29/2011 )

(6)Compensarea se constata de catre organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile in mod corespunzator.

(7)Organul fiscal competent comunica debitorului decizia cu privire la efectuarea compensarii, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.
(la data 01-nov-2010 Art. 116 din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 88/2010 )

Art. 117: Restituiri de sume

(la data 10-iul-2009 Art. 117 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1308/2009 )

(la data 24-nov-2008 Art. 117 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2008 )

(la data 05-dec-2007 Art. 117 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din punctul 7. din Procedura din 2007 )

(la data 05-ian-2005 Art. 117 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )

(1)Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:

a)cele platite fara existenta unui titlu de creanta;

b)cele platite in plus fata de obligatia fiscala;

c)cele platite ca urmare a unei erori de calcul;

d)cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;

e)cele de rambursat de la bugetul de stat;

f)cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;

g)cele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;

h)cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii silite.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

(21)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele incasate prin poprire, in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii.
(la data 02-feb-2012 Art. 117, alin. (2) din titlul VIII, capitolul II completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 2/2012 )

(3)Diferentele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei vor ramane in evidenta fiscala spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmand a se restitui atunci cand suma cumulata a acestora depaseste limita mentionata.

(4)Prin exceptie de la alin. (3), diferentele mai mici de 5 lei se vor putea restitui in numerar numai la solicitarea contribuabilului.

(5)In cazul restituirii sumelor in valuta confiscate, aceasta se realizeaza conform legii, in lei la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea.

(6)Daca debitorul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la alin. (1), (2) si (21) se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii potrivit prezentului cod.
(la data 02-feb-2012 Art. 117, alin. (6) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 2/2012 )

(7)In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta sumei de rambursat sau de restituit.

(8)In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatii fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se debitorului.

(9)Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobanzilor prevazute la art. 124, se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(la data 07-iun-2006 Art. 117, alin. (9) din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Instructiuni din 2006 )

(la data 11-iul-2007 Art. 117, alin. (9) din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2007 )

(la data 28-ian-2014 Art. 117, alin. (9) din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1918/2013 )

(la data 28-ian-2014 Art. 117, alin. (9) din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 65/2014 )

Art. 1171Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata

(la data 28-feb-2014 Art. 117^1 din titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. XXVIII, litera A. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(1)Taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare se ramburseaza de organul fiscal potrivit procedurii si conditiilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2)Organul fiscal decide in conditiile prevazute in ordin daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza unei analize de risc.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pana la 45.000 lei, organul fiscal ramburseaza taxa cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.

(4)Dispozitiile alin. (3) nu se aplica:

a)in cazul in care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;

b)in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

(5)Ori de cate ori, in conditiile prezentului articol, rambursarea se aproba cu inspectie fiscala ulterioara, inspectia fiscala se decide in baza unei analize de risc potrivit art. 100.

Art. 1172Prevederi speciale privind restituirea creantelor fiscale colectate prin retinere la sursa

(1)In situatia in care platitorul a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, restituirea acestuia se efectueaza de catre platitor, la cererea contribuabilului depusa in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea prevazut la art. 135.

(2)Sumele restituite de catre platitor se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 116 sau 117, dupa caz.

(3)In cazul contribuabililor nerezidenti care depun certificatul de rezidenta fiscala ulterior retinerii la sursa a impozitului de catre platitorul de venit, restituirea si regularizarea potrivit prezentului articol se efectueaza chiar daca pentru perioada fiscala in care creanta fiscala restituita a fost datorata s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale.

(4)Pentru impozitul pe venit care se regularizeaza potrivit prezentului articol, platitorul nu depune declaratie rectificativa.

(5)In situatia in care platitorul nu mai exista, restituirea impozitului pe venit retinut la sursa in cuantum mai mare decat cel legal datorat se efectueaza de catre organul fiscal competent, in baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale contribuabilului solicitant.

(6)Platitorul are obligatia de a corecta, daca este cazul, declaratiile informative corespunzatoare regularizarii efectuate.
(la data 28-feb-2014 Art. 117 din titlul VIII, capitolul II completat de Art. III, punctul 13. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 118: Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala

Bancile supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala si care efectueaza platile dispuse in limita incasarilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele reprezentand obligatii fiscale cuprinse in ordinele de plata emise de debitori si/sau creante fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi transmisa de organele fiscale.

CAPITOLUL III: Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere(la data 01-iul-2010 titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(la data 20-iul-2004 titlul VIII, capitolul III reglementat de partea 53^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(la data 24-dec-2008 Art. 119 din titlul VIII, capitolul III reglementat de Decizia 3/2008 )

Art. 119: Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere

(la data 23-iul-2013 Art. 119 din titlul VIII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 966/2013 )

(1)Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.

(2)Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei.

(3)Dobanzile si penalitatile de intarziere se fac venit la bugetul caruia ii apartine creanta principala.

(4)Dobanzile si penalitatile de intarziere se stabilesc prin decizii intocmite in conditiile aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).
(la data 01-iul-2010 Art. 119 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(la data 24-dec-2008 Art. 120 din titlul VIII, capitolul III reglementat de Decizia 3/2008 )

(la data 20-iul-2004 Art. 120 din titlul VIII, capitolul III reglementat de partea 49^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Art. 120: Dobanzi

(1)Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(la data 03-iun-2013 Art. 120, alin. (1) din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 50/2013 )

(2)Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

(3)In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:

a)pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silita, pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. In cazul platii pretului in rate, dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma ramasa de plata, dobanzile sunt datorate de catre cumparator;

b)pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de catre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri si bunuri urmaribile, pana la data trecerii in evidenta separata, potrivit prevederilor art. 176.

(5)Modul de calcul al dobanzilor aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(6)Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:

a)pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;

b)dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;

c)in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.

(7)Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.
(la data 01-mar-2014 Art. 120, alin. (7) din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. III, punctul 14. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

Art. 1201Penalitati de intarziere

(1)Penalitatile de intarziere reprezinta sanctiunea pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozitiile art. 120 alin. (2) -(6) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2)Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

(3)Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.
(la data 01-iul-2013 Art. 120^1 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 50/2013 )

Art. 121: Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara

(1)Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului platitorului nu il exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective si atrage pentru acesta dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute la art. 120 si 1201, dupa termenul de 3 zile.

(2)Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate de unitatile bancare, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere prevazute la alin. (1), platitorul se poate indrepta impotriva unitatii bancare respective.
(la data 01-iul-2010 Art. 121 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(la data 27-sep-2004 Art. 122 din titlul VIII, capitolul III reglementat de punctul 5. din Decizia 5/2004 )

(la data 20-iul-2004 Art. 122 din titlul VIII, capitolul III reglementat de partea 50^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Art. 122: Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii

(la data 01-oct-2010 Art. 122 din titlul VIII, capitolul III reglementat de Art. II din Ordonanta urgenta 88/2010 )

In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobanzile si penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, dupa caz, se calculeaza pana la data prevazuta la art. 116 alin. (4).
(la data 01-nov-2010 Art. 122 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 88/2010 )

Art. 1221Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

In cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura.
(la data 17-sep-2011 Art. 122^1 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 56. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 1222Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare

(1)Pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, incepand cu aceasta data nu se mai datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere.

(2)In cazul in care prin hotarare judecatoreasca irevocabila a fost desfiintat actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii, se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare.
(la data 01-iul-2010 Art. 122^2 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(la data 20-iul-2004 Art. 123 din titlul VIII, capitolul III reglementat de partea 51^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Art. 123: Dobanzi in cazul inlesnirilor la plata

Pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante se datoreaza dobanzi pentru obligatiile fiscale ce fac obiectul inlesnirii la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 119 alin. (2).
(la data 01-iul-2010 Art. 123 din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

Art. 124: Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

(la data 20-iul-2004 Art. 124 din titlul VIII, capitolul III reglementat de partea 52^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(la data 17-feb-2004 Art. 124 din titlul VIII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 264/2004 )

(1)Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) si (21) sau la art. 70, dupa caz, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor.
(la data 02-feb-2012 Art. 124, alin. (1) din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 2/2012 )

(11)In cazul creantelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul este indreptatit la dobanda incepand cu ziua in care a operat stingerea creantei fiscale individualizate in actul administrativ anulat si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei contribuabilului rezultate in urma anularii actului administrativ fiscal. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care contribuabilul a solicitat acordarea de despagubiri, in conditiile art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (41).
(la data 28-feb-2014 Art. 124, alin. (1) din titlul VIII, capitolul III completat de Art. III, punctul 15. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(2)Nivelul dobanzii este cel prevazut la art. 120 alin. (7) si se suporta din acelasi buget din care se restituie ori se ramburseaza, dupa caz, sumele solicitate de platitori.
(la data 01-iul-2010 Art. 124, alin. (2) din titlul VIII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

Art. 1241Majorari de intarziere in cazul creantelor datorate bugetelor locale

(la data 23-iul-2013 Art. 124^1 din titlul VIII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 966/2013 )

(1)Prin exceptie de la prevederile art. 119 alin. (1) si art. 1201, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.

(2)Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(3)Prevederile art. 119-124 sunt aplicabile in mod corespunzator.

(4)Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datoreaza dobanda. Nivelul si modul de calcul al dobanzii sunt cele prevazute la alin. (2).
(la data 01-iul-2010 Art. 124 din titlul VIII, capitolul III completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

CAPITOLUL IV: Inlesniri la plata

Art. 125: Inlesniri la plata obligatiilor fiscale

(la data 27-sep-2004 Art. 125 din titlul VIII, capitolul IV reglementat de punctul 8. din Decizia 5/2004 )

(la data 27-sep-2004 Art. 125 din titlul VIII, capitolul IV reglementat de punctul 7. din Decizia 5/2004 )

(la data 27-sep-2004 Art. 125 din titlul VIII, capitolul IV reglementat de punctul 6. din Decizia 5/2004 )

(1)La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia, inlesniri la plata, in conditiile legii.

(2)La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale care administreaza aceste bugete, pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urmatoarele inlesniri la plata:

a)esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b)amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

c)esalonari la plata majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare;

d)amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de majorari de intarziere, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de amanare;

e)scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, in conditiile legii.

(3)Procedura de acordare a inlesnirilor la plata pentru creantele bugetare locale se stabileste prin acte normative speciale.

(4)Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.

(5)Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele fizice, garantia este:

a)o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii bugetare locale esalonate si majorari de intarziere calculate, in cazul esalonarilor la plata;

b)o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea debitelor amanate si majorarile de intarziere calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata.

(6)Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele juridice, garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea.

CAPITOLUL V: Constituirea de garantii

Art. 126: Constituirea de garantii

Organul fiscal solicita constituirea unei garantii pentru:

a)suspendarea executarii silite in conditiile art. 148 alin. (7);

b)ridicarea masurilor asiguratorii;

c)asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin angajament de plata, in conditiile art. 25 alin. (2) lit. d);

d)in alte cazuri prevazute de lege.

Art. 127: Tipuri de garantii

(la data 20-iul-2004 Art. 127 din titlul VIII, capitolul V reglementat de partea 54^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Garantiile pentru luarea masurilor prevazute la art. 126 se pot constitui, in conditiile legii, prin:

a)consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;

b)scrisoare de garantie bancara;

c)ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara;

d)gaj asupra unor bunuri mobile;

e)fidejusiune.

Art. 128: Valorificarea garantiilor

(la data 20-iul-2004 Art. 128 din titlul VIII, capitolul V reglementat de partea 55^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Organul fiscal competent se indestuleaza din garantiile depuse daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite.

(2)In cazul garantiilor prevazute la art. 127 lit. a) si b), organul fiscal va dispune institutiei de credit ori unitatii de trezorerie a statului, dupa caz, virarea sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.

(3)Valorificarea garantiilor prevazute la art. 127 lit. c)-e) se realizeaza prin modalitatile si procedurile prevazute de dispozitiile art. 159 alin. (2)-(7) si ale art. 160-171, care se aplica in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 128 din titlul VIII, capitolul V modificat de Art. I, punctul 58. din Ordonanta 29/2011 )

CAPITOLUL VI: Masuri asiguratorii

(la data 03-nov-2010 titlul VIII, capitolul VI reglementat de Procedura din 2010 )

Art. 129: Poprirea si sechestrul asiguratoriu

(la data 20-iul-2004 Art. 129 din titlul VIII, capitolul VI reglementat de partea 56^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Masurile asiguratorii prevazute in prezentul capitol se dispun si se duc la indeplinire, prin procedura administrativa, de organele fiscale competente.

(2)Se dispun masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.

(3)Aceste masuri pot fi luate si inainte de emiterea titlului de creanta, inclusiv in cazul efectuarii de controale sau al antrenarii raspunderii solidare. Masurile asiguratorii dispuse atat de organele fiscale competente, cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati. Odata cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, in cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma in masuri executorii.

(4)Masurile asiguratorii se dispun prin decizie emisa de organul fiscal competent. In decizie organul fiscal va preciza debitorului ca prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.

(5)Decizia de instituire a masurilor asiguratorii trebuie motivata si semnata de catre conducatorul organului fiscal competent.

(6)Masurile asiguratorii dispuse potrivit alin. (2), precum si cele dispuse de instantele judecatoresti sau de alte organe competente se duc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.

(7)Bunurile perisabile si/sau degradabile sechestrate asiguratoriu pot fi valorificate:

a)de catre debitor cu acordul organului de executare, sumele obtinute consemnandu-se la dispozitia organului de executare;

b)prin vanzare in regim de urgenta in conditiile art. 159 alin. (4).
(la data 23-iun-2010 Art. 129, alin. (7) din titlul VIII, capitolul VI modificat de Art. XI, punctul 4. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(8)In cazul infiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica pentru inscriere Biroului de carte funciara.

(9)Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispozitie ce ar interveni ulterior inscrierii prevazute la alin. (8) sunt lovite de nulitate absoluta.

(10)Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta fiscala a bugetului general consolidat, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta.

(11)Impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 172.

Art. 130: Ridicarea masurilor asiguratorii

(la data 20-iul-2004 Art. 130 din titlul VIII, capitolul VI reglementat de partea 57^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz.

CAPITOLUL VII: Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea

Art. 131: Inceperea termenului de prescriptie

(1)Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.

(2)Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale.

Art. 132: Suspendarea termenului de prescriptie

Termenul de prescriptie prevazut la art. 131 se suspenda:

a)in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b)in cazurile si in conditiile in care suspendarea executarii este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta judecatoreasca sau de alt organ competent, potrivit legii;

c)pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit legii;

d)cat timp debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la executarea silita;

e)in alte cazuri prevazute de lege.

Art. 133: Intreruperea termenului de prescriptie

Termenul de prescriptie prevazut la art. 131 se intrerupe:

a)in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b)pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei;

c)pe data indeplinirii, in cursul executarii silite, a unui act de executare silita;

d)in alte cazuri prevazute de lege.

Art. 134: Efecte ale implinirii termenului de prescriptie

(la data 20-iul-2004 Art. 134 din titlul VIII, capitolul VII reglementat de partea 58^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Daca organul de executare constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, acesta va proceda la incetarea masurilor de realizare si la scaderea acestora din evidenta analitica pe platitori.

(2)Sumele achitate de debitor in contul unor creante fiscale, dupa implinirea termenului de prescriptie, nu se restituie.

Art. 135: Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la compensare sau restituire.

CAPITOLUL VIII: Stingerea creantelor fiscale prin executare silita

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 136: Organele de executare silita

(1)In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedeaza la actiuni de executare silita, potrivit prezentului cod, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor.
(la data 01-oct-2010 Art. 136, alin. (1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 88/2010 )

(2)Organele fiscale care administreaza creante fiscale sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita.

(3)Creantele bugetare care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de institutiile publice, provenite din venituri proprii si cele rezultate din raporturi juridice contractuale, precum si creantele care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., provenite din fondurile alocate de la bugetul de stat, se executa prin organe proprii, acestea fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit prevederilor prezentului cod.

(4)Organele prevazute la alin. (2) si (3) sunt denumite in continuare organe de executare silita.

(41)Organele de executare prevazute la alin. (4) sunt competente si pentru executarea silita a creantelor prevazute la art. 141 alin. (12).
(la data 17-sep-2011 Art. 136, alin. (4) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 59. din Ordonanta 29/2011 )

(5)Pentru efectuarea procedurii de executare silita este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari revenind organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, desemnat potrivit art. 33, dupa caz. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre organul de executare coordonator.

(51)Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare cu debitorul aflat in stare de insolvabilitate, in conditiile art. 27, ori in cazul prevazut la art. 25 alin. (2) lit. e) revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dupa caz.

(52)Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit dispozitiilor cap. IV din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are/si-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dupa caz.

(53)Organul de executare coordonator in cazul prevazut la art. 164 alin. (2) este cel in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal sau isi desfasoara activitatea debitorul ale carui bunuri au fost adjudecate.
(la data 17-sep-2011 Art. 136, alin. (5) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 60. din Ordonanta 29/2011 )

(6)In cazul in care, potrivit legii, s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, in conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silita se efectueaza de organul de executare in conditiile prezentului cod.

(7)Atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.

(8)Organul de executare coordonator va sesiza in scris celelalte organe prevazute la alin. (5), comunicandu-le titlul executoriu in copie certificata, situatia debitorului, contul in care se vor vira sumele incasate, precum si orice alte date utile pentru identificarea debitorului si a bunurilor ori veniturilor urmaribile.

(9)In cazul in care asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornita executarea, atat pentru realizarea titlurilor executorii privind creante fiscale, cat si pentru titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale, executarea silita se va face, potrivit dispozitiilor prezentului cod, de catre organele de executare prevazute de acesta.

(10)Cand se constata ca domiciliul fiscal al debitorului se afla in raza teritoriala a altui organ de executare, titlul executoriu impreuna cu dosarul executarii vor fi trimise acestuia, instiintandu-se, daca este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.

Art. 1361Reguli speciale privind executarea silita a creantelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor

(1)Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa colaboreze si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(2)In situatia in care debitorul datoreaza impozite, taxe sau alte venituri la bugetul local si nu are bunuri urmaribile pe raza teritoriala a respectivei unitati administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unitatii administrativ-teritoriale a municipiului, competenta pentru efectuarea procedurii de executare silita revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunurile urmaribile.

(3)Organul fiscal din cadrul autoritatii administratiei publice locale care administreaza creantele fiscale prevazute la alin. (2), denumit in prezentul articol autoritate solicitanta, solicita, in scris, organului fiscal din cadrul autoritatii administratiei publice locale in a carui raza teritoriala se afla situate bunurile mobile sau imobile, denumit in prezentul articol autoritate solicitata, efectuarea procedurii de executare silita.

(4)Cererea contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:

a)datele de identificare a debitorului;

b)valoarea creantei de recuperat;

c)valoarea creantelor fiscale accesorii stabilite, potrivit legii, pana la data solicitarii;

d)contul in care se vireaza sumele incasate;

e)orice date necesare pentru identificarea bunurilor urmaribile, daca este cazul.

(5)Cererea este insotita obligatoriu de o copie a titlului executoriu.

(6)Autoritatea solicitata confirma, in scris, primirea cererii, in termen de 10 zile de la data primirii.

(7)Autoritatea solicitata poate refuza efectuarea procedurii de executare silita in urmatoarele cazuri:

a)titlul executoriu nu este valabil;

b)cererea nu contine toate informatiile prevazute la alin. (4).

(8)Sumele realizate prin executare silita se vireaza autoritatii solicitante. Prevederile art. 168 se aplica in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 136 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 61. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 137: Executarea silita in cazul debitorilor solidari

(1)Organul de executare coordonator, in cazul debitorilor solidari, este cel in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile.

(11)Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare in conditiile art. 27 si 28 revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul aflat in stare de insolvabilitate sau insolventa sau organul de executare competent, desemnat potrivit art. 33, dupa caz.
(la data 03-sep-2007 Art. 137, alin. (1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 23. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(2)Organul de executare coordonator inscrie in intregime debitul in evidentele sale si ia masuri de executare silita, comunicand intregul debit organelor de executare in a caror raza teritoriala se afla domiciliile fiscale ale celorlalti codebitori, aplicandu-se dispozitiile art. 136.

(3)Organele de executare sesizate, carora li s-a comunicat debitul, dupa inscrierea acestuia intr-o evidenta nominala, vor lua masuri de executare silita si vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate in contul debitorului, in termen de 10 zile de la realizarea acestora.

(4)Daca organul de executare coordonator, care tine evidenta intregului debit, constata ca acesta a fost realizat prin actele de executare silita facute de el insusi si de celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat sa ceara in scris acestora din urma sa inceteze de indata executarea silita.

Art. 138: Executorii fiscali

(1)Executarea silita se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Acestia trebuie sa detina o legitimatie de serviciu pe care trebuie sa o prezinte in exercitarea activitatii.

(2)Executorul fiscal este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin legitimatia de executor fiscal si delegatie emisa de organul de executare silita.

(3)In exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii fiscali pot:

a)sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si sa analizeze evidenta contabila a debitorului in scopul identificarii tertilor care datoreaza sau detin in pastrare venituri ori bunuri ale debitorului;

b)sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile;

c)sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(4)Executorul fiscal poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instantei judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

(5)Accesul executorului fiscal in locuinta, in incinta de afaceri sau in orice alta incapere a debitorului, persoana fizica sau juridica, se poate efectua intre orele 6,00 - 20,00, in orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. In cazuri temeinic justificate de pericolul instrainarii unor bunuri, accesul in incaperile debitorului va avea loc si la alte ore decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, in baza autorizatiei prevazute la alin. (4).

(6)In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la alin. (3), executorul fiscal poate sa patrunda in acestea in prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) si (5).

Art. 139: Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general consolidat

Impozitele, taxele, contributiile si orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmarite de niciun creditor pentru nicio categorie de creante in cadrul procedurii de executare silita.

Art. 140: Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica

Pentru executarea silita a creantelor fiscale datorate de o asociere fara personalitate juridica, chiar daca exista un titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atat bunurile mobile si imobile ale asocierii, cat si bunurile personale ale membrilor acesteia.

Art. 141: Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite

(la data 22-dec-2008 Art. 141 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 reglementat de punctul 4. din Decizia 2/2008 )

(la data 20-iul-2004 Art. 141 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 reglementat de partea 59^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(11)In titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevazut la alin. (1) se inscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite in conditiile legii. Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede ca un inscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii.
(la data 17-sep-2011 Art. 141, alin. (1^1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 62. din Ordonanta 29/2011 )

(12)Executarea silita a creantelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectueaza in baza hotararii judecatoresti sau a altui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
(la data 17-sep-2011 Art. 141, alin. (1^1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 63. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.

(3)Modificarea titlului de creanta atrage modificarea titlului executoriu in mod corespunzator.

(4)Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va contine, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), urmatoarele: codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal al acestuia, precum si orice alte date de identificare; cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului.

(5)Pentru debitorii obligati in mod solidar la plata creantelor fiscale se va intocmi un singur titlu executoriu.

(6)Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creante fiscale, se transmit in termen de cel mult 30 de zile de la emitere, spre executare silita, potrivit legii, organelor prevazute la art. 136.

(7)Netransmiterea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in termen de 90 de zile de la emiterea de catre organele competente atrage anularea acestora prin decizie de catre conducatorul organului emitent. Conducatorul organului emitent al titlului executoriu are obligatia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contraventiei personalului care se face vinovat de intarziere. Decizia de imputare se comunica de catre organul emitent persoanei vinovate, care trebuie sa achite contravaloarea contraventiei in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei. La expirarea acestui termen, decizia devine titlu executoriu. Contravaloarea contraventiei inscrise in decizia de imputare se face venit la bugetul de stat sau bugetul local caruia i se datora, potrivit legii, amenda contraventionala. Termenul de 90 de zile se prelungeste cu perioada scursa in procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contraventiei.
(la data 17-sep-2011 Art. 141, alin. (7) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 64. din Ordonanta 29/2011 )

(8)In cazul in care titlurile executorii emise de alte organe decat cele prevazute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre urmatoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de inregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnatura organului care l-a emis si dovada comunicarii acestora, organul de executare va restitui de indata titlurile executorii organelor emitente.

(9)In cazul in care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de catre un alt organ, organul de executare ii va confirma primirea, in termen de 30 de zile.

(10)Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silita, organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finantate institutiile publice.
(la data 01-feb-2013 Art. 141, alin. (10) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta 8/2013 )

(la data 23-iul-2013 Art. 141, alin. (10) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 966/2013 )

(101)Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silita proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, organelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz.
(la data 01-feb-2013 Art. 141, alin. (10) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta 8/2013 )

(la data 23-iul-2013 Art. 141, alin. (10^1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 966/2013 )

(11)Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul local, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silita, organelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local.
(la data 17-sep-2011 Art. 141, alin. (11) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 64. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 23-iul-2013 Art. 141, alin. (11) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Ordinul 966/2013 )

Art. 142: Reguli privind executarea silita

(1)Executarea silita se poate intinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.
(la data 03-sep-2007 Art. 142, alin. (1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 26. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(11)Sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta si/sau identificate de catre organul de executare, in urmatoarea ordine:

a)bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit;

b)bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit;

c)bunurile mobile si imobile ce se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

d)ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158;

e)masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

f)produse finite.

(12)Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din urmatoarea categorie din cele prevazute la alin. (11) ori de cate ori valorificarea nu este posibila.
(la data 03-sep-2007 Art. 142, alin. (1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 27. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(2)Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(3)In cadrul procedurii de executare silita se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de prezentul cod.

(4)Executarea silita a creantelor fiscale nu se perimeaza.

(5)Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau majorarilor de intarziere, dupa caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.
(la data 01-iul-2010 Art. 142, alin. (5) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(6)In cazul in care prin titlul executoriu sunt prevazute, dupa caz, dobanzi, penalitati de intarziere, majorari de intarziere sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunica debitorului.
(la data 01-iul-2010 Art. 142, alin. (6) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(7)Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul in care acestea au fost facute publice prin oricare dintre metodele prevazute de lege.

Art. 143: Obligatia de informare

In vederea inceperii executarii silite, organul de executare competent se poate folosi de mijloacele de proba prevazute la art. 49, in vederea determinarii averii si a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat sa furnizeze in scris, pe propria raspundere, informatiile solicitate.

Art. 144: Precizarea naturii debitului

In toate actele de executare silita trebuie sa se indice titlul executoriu si sa se arate natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii.

Art. 145: Somatia

(1)Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu.

(2)Somatia cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), urmatoarele: numarul dosarului de executare; suma pentru care se incepe executarea silita; termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul executoriu, precum si indicarea consecintelor nerespectarii acesteia.

Art. 146: Drepturi si obligatii ale tertului

Tertul nu se poate opune sechestrarii unui bun al debitorului, invocand un drept de gaj, drept de ipoteca sau un privilegiu. Tertul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii.

Art. 147: Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

(la data 20-iul-2004 Art. 147 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 reglementat de partea 60^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectueaza de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati in conditiile art. 55. Atat evaluatorii proprii, cat si evaluatorii independenti sunt obligati sa isi indeplineasca atributiile ce le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum si din actul prin care au fost numiti.

(2)Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.

(3)Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare.

(4)Organul de executare poate proceda la o noua evaluare in situatii cum sunt: cand se constata modificari ale preturilor de circulatie pe piata libera a bunurilor, cand valoarea buhului s-a modificat prin deteriorari sau prin amenajari. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 147, alin. (3) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 65. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 148: Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite

(la data 20-iul-2004 Art. 148 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 reglementat de partea 61^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Executarea silita se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta in cazurile prevazute de prezentul cod.

(2)Executarea silita se suspenda:

a)cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditor, in conditiile legii;

b)la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata, in conditiile legii;

c)in cazul prevazut la art. 156;

d)pe o perioada de cel mult 6 luni, in cazuri exceptionale, si doar o singura data pentru acelasi debitor, prin hotarare a Guvernului;

e)in alte cazuri prevazute de lege.

(21)Executarea silita se suspenda si in cazul in care, ulterior inceperii executarii silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. In acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii.
(la data 01-oct-2010 Art. 148, alin. (2) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 88/2010 )

(22)Pe perioada suspendarii executarii silite, actele de executare efectuate anterior, precum si orice alte masuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, raman in fiinta.

(23)Suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire.
(la data 17-sep-2011 Art. 148, alin. (2^1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 66. din Ordonanta 29/2011 )

(3)Executarea silita se intrerupe in cazurile prevazute expres de lege. Executarea silita nu se intrerupe pe perioada in care un contribuabil este declarat insolvabil.

(4)Executarea silita inceteaza daca:

a)s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii;

b)a fost desfiintat titlul executoriu;

c)in alte cazuri prevazute de lege.

(5)Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul de executare. Nerespectarea termenului atrage raspunderea potrivit art. 227 alin. (2).
(la data 02-feb-2012 Art. 148, alin. (5) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 2/2012 )

(51)In masura in care creantele fiscale inscrise in titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mica sau egala cu suma creantelor fiscale astfel stinse, se ridica, prin decizie intocmita de organul de executare, in cel mult doua zile de la data stingerii.
(la data 03-mar-2008 Art. 148, alin. (5^1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

(52)Organul de executare ridica poprirea bancara pentru sumele care depasesc cuantumul creantelor inscrise in adresa de infiintare a popririi in situatia in care, din informatiile comunicate de banci rezulta ca sumele indisponibilizate in favoarea organului de executare acopera creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi si sunt indeplinite conditiile pentru realizarea creantei.

(53)Poprirea bancara se ridica si in situatia in care organul de executare constata ca poprirea a ramas fara obiect.
(la data 02-feb-2012 Art. 148, alin. (5^1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 2/2012 )

(6)In cazul in care popririle infiintate de organul de executare genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporara totala, fie suspendarea temporara partiala a executarii silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii catre banca sau alt tert poprit a suspendarii popririi de catre organul fiscal.

(7)Odata cu cererea de suspendare prevazuta la alin. (6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite in vederea sechestrarii, sau alte garantii prevazute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a inceput executarea silita.

(8)Dispozitiile alin. (7) nu se aplica in cazul in care valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acopera valoarea creantei pentru care s-a inceput executarea silita prin poprire.

Art. 1481Suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara

(1)In cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale, executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru obligatiile fiscale contestate daca contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

(2)In situatia in care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara contestatia este respinsa, in totalitate sau in parte, organul fiscal executa garantia in ultima zi de valabilitate a acesteia daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)contribuabilul nu plateste obligatiile fiscale pentru care s-a respins contestatia;

b)contribuabilul nu depune o noua scrisoare de garantie bancara;

c)instanta judecatoreasca nu a dispus, prin hotarare executorie, suspendarea executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Scrisoarea de garantie bancara ramane fara obiect in urmatoarele situatii:

a)contestatia a fost admisa, in totalitate;

b)instanta judecatoreasca admite, prin hotarare executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 31-aug-2012 Art. 148 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 16/2012 )

(4)Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit prezentului articol, creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32).
(la data 01-feb-2013 Art. 148^1, alin. (3) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta 8/2013 )

SECTIUNEA 2: Executarea silita prin poprire

Art. 149: Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor

(la data 20-iul-2004 Art. 149 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 reglementat de partea 62^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

(2)Sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executarii silite prin poprire, in cazul in care impotriva beneficiarului acestora a fost pornita procedura executarii silite.

(3)In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectiva.

(4)Sumele ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi numai in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

(5)Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare, printr-o adresa care va fi comunicata tertului poprit, dispozitiile art. 44cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicandu-se in mod corespunzator. Totodata, va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi.
(la data 23-iun-2010 Art. 149, alin. (5) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. XI, punctul 5. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(6)Poprirea nu este supusa validarii.

(7)Poprirea infiintata anterior, ca masura asiguratorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, facuta tertului poprit, si instiintarea despre aceasta a debitorului.

(8)Poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare de catre tertul poprit. In acest sens, tertul poprit este obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi.

(9)Dupa infiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

a)sa plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare;

b)sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand despre aceasta organul de executare.

(91)In situatia in care, la data comunicarii adresei de infiintare a popririi, tertul poprit nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu va datora in viitor asemenea sume in temeiul unor raporturi juridice existente, va instiinta despre acest fapt organul de executare in termen de 5 zile de la primirea adresei de infiintare a popririi.
(la data 01-feb-2013 Art. 149, alin. (9) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta 8/2013 )

(10)In cazul in care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai multi creditori, tertul poprit ii va anunta in scris despre aceasta pe creditori si va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. 170.

(11)Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, prin exceptie de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi infiintata inainte de implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei.
(la data 28-feb-2014 Art. 149, alin. (11) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 16. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(12)In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate in limita sumei necesare pentru realizarea obligatiei ce se executa silit, astfel cum aceasta rezulta din adresa de infiintare a popririi. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia:

a)sumelor necesare platii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor si contributiilor aferente acestora, retinute la sursa, daca, potrivit declaratiei pe propria raspundere a debitorului sau reprezentantului sau legal, rezulta ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti;

b)sumelor necesare platii accizelor de catre antrepozitarii autorizati. In acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a autorizatiei de antrepozitar;

c)sumelor necesare platii accizelor, in numele antrepozitarilor autorizati, de catre cumparatorii de produse energetice;

d)sumelor necesare platii impozitelor, taxelor si contributiilor de care depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii. In acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat inlesnirea la plata.
(la data 02-feb-2012 Art. 149, alin. (12) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta 2/2012 )

(121)Pe perioada popririi asiguratorii, bancile accepta plati din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevazute la alin. (12), precum si pentru stingerea obligatiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a infiintat poprirea.
(la data 17-sep-2011 Art. 149, alin. (12) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 68. din Ordonanta 29/2011 )

(13)Incalcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) si (15) atrage nulitatea oricarei plati.
(la data 23-iun-2010 Art. 149, alin. (13) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. XI, punctul 5. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(14)In cazul in care executarea silita este suspendata ori inceteaza, potrivit legii, organul de executare instiinteaza de indata, in scris, bancile ori, dupa caz, tertul poprit pentru sistarea, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. In caz contrar banca este obligata sa procedeze potrivit dispozitiilor alin. (12).
(la data 17-sep-2011 Art. 149, alin. (14) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 69. din Ordonanta 29/2011 )

(15)In situatia in care titlurile executorii nu pot fi onorate in aceeasi zi, bancile vor urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate in contul debitorului.

(16)Dispozitiile alin. (10) se aplica in mod corespunzator.

Art. 150: Executarea silita a tertului poprit

(1)Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, precum si in cazul in care se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.

(2)Judecata se face de urgenta si cu precadere.

(3)Pe baza hotararii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate incepe executarea silita a tertului poprit, in conditiile prezentului cod.

SECTIUNEA 3: Executarea silita a bunurilor mobile

Art. 151: Executarea silita a bunurilor mobile

(la data 20-iul-2004 Art. 151 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 3 reglementat de partea 63^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege.

(2)In cazul debitorului persoana fizica nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii debitorului, precum si familiei sale:

a)bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, precum si cele strict necesare exercitarii profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfasurarii activitatii agricole, cum sunt uneltele, semintele, ingrasamintele, furajele si animalele de productie si de lucru;

b)bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

c)alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta;

d)combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarna;

e)obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave;

f)bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale.

(3)Bunurile debitorului persoana fizica necesare desfasurarii activitatii de comert nu sunt exceptate de la executare silita.

(4)Executarea silita a bunurilor mobile se face prin sechestrarea si valorificarea acestora, chiar daca acestea se afla la un tert. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal.

(5)Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca masura asiguratorie nu este necesara o noua sechestrare.

(6)Executorul fiscal, la inceperea executarii silite, este obligat sa verifice daca bunurile prevazute la alin. (5) se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau degradate, precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului, in cazul in care cele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creantei.

(7)Bunurile nu vor fi sechestrate daca prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decat cheltuielile executarii silite.

(8)Prin sechestrul infiintat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobandeste un drept de gaj care confera acestuia in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de gaj in sensul prevederilor dreptului comun.

(9)De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui in culpa.

(10)Actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii prevazute la alin. (9) sunt lovite de nulitate absoluta.

(11)In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei fiscale si la inceperea executarii silite se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicata odata cu comunicarea somatiei.

Art. 152: Procesul-verbal de sechestru

(1)Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:

a)denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul;

b)numele si prenumele executorului fiscal care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei;

c)numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita;

d)temeiul legal in baza caruia se face executarea silita;

e)sumele datorate pentru a caror executare silita se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;
(la data 01-iul-2010 Art. 152, alin. (1), litera E. din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

f)numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, in lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuieste impreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;

g)descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz;

h)mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesita cunostinte de specialitate;

i)mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;

j)numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz;

k)eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;

l)mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;

m)semnatura executorului fiscal care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul fiscal va mentiona aceasta imprejurare.

(2)Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se preda debitorului sub semnatura sau i se comunica la domiciliul ori sediul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare.

(3)In vederea valorificarii organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.

(4)Cand bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei fiscale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.

(5)Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru sau daca au fost substituite sau degradate, executorul fiscal incheie proces-verbal de constatare. Pentru bunurile gasite cu prilejul investigatiilor efectuate conform alin. (4) se va incheia procesul-verbal de sechestru.

(6)Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora cate un exemplar din procesul-verbal de sechestru.

(7)Executorul fiscal care constata ca bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta in procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate, cand este necesar, si alte bunuri pe care le va identifica.

(8)Bunurile inscrise in procesele-verbale de sechestru incheiate anterior se considera sechestrate si in cadrul noii executari silite.

(9)In cazul in care executorul fiscal constata ca in legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit fapte care pot constitui infractiuni va consemna aceasta in procesul-verbal de sechestru si va sesiza de indata organele de urmarire penala competente.

Art. 153: Custodele

(1)Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lasate in custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, dupa caz, ori vor fi ridicate si depozitate de catre acesta. Atunci cand bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si cand se constata ca exista pericol de substituire ori de degradare, executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor.

(2)In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume de bani in lei sau in valuta, titluri de valoare, obiecte de metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de arta, colectii de valoare, acestea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi lucratoare, la unitatile specializate.

(3)Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru.

(4)In cazul in care custodele este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, organul de executare ii va stabili acestuia o remuneratie tinand seama de activitatea depusa.

Art. 1531Inlocuirea bunurilor sechestrate

La solicitarea debitorului, organul fiscal poate inlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil si numai daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini. Dispozitiile art. 142 alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 153 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 70. din Ordonanta 29/2011 )

SECTIUNEA 4: Executarea silita a bunurilor imobile

Art. 154: Executarea silita a bunurilor imobile

(la data 20-iul-2004 Art. 154 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 4 reglementat de partea 64^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

(2)Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul.

(3)In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de debitor si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare.

(4)Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor fiscale rezultate din savarsirea de infractiuni.

(5)Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 151 alin. (9), (10) si (11), art. 152 alin. (1) si (2) si art. 1531 fiind aplicabile.
(la data 17-sep-2011 Art. 154, alin. (5) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 71. din Ordonanta 29/2011 )

(6)Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile in temeiul alin. (5) constituie ipoteca legala.

(7)Dreptul de ipoteca confera creditorului fiscal in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca, in sensul prevederilor dreptului comun.

(8)Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de indata biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei ipotecare, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

(9)Biroul de carte funciara va comunica organelor de executare, la cererea acestora, in termen de 10 zile, celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati de catre organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.

(10)Creditorii debitorului, altii decat titularii drepturilor mentionate la alin. (9), sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la inscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil in evidentele de publicitate imobiliara, sa comunice in scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.

Art. 155: Instituirea administratorului-sechestru

(la data 20-iul-2004 Art. 155 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 4 reglementat de partea 65^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)La instituirea sechestrului si in tot cursul executarii silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv.

(2)Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori alta persoana fizica sau juridica.

(3)Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate potrivit alin. (1) la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.

(4)Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat creditorul sau debitorul, organul de executare ii va fixa o remuneratie tinand seama de activitatea depusa.

Art. 156: Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile

(1)Dupa primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a creantelor fiscale sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni.

(2)De la data aprobarii cererii debitorului, executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda.

(3)Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea termenului de 6 luni.

(4)Daca debitorul persoana juridica caruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silita sau isi provoaca insolvabilitatea, se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 27.

SECTIUNEA 5: Executarea silita a altor bunuri

Art. 157: Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

(1)Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile.

(2)Pentru executarea silita a recoltelor si a fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentului cod privind bunurile mobile.

(3)Organul de executare va hotari, dupa caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.

Art. 158: Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

(1)Bunurile mobile si/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual si/sau in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute in conditii mai avantajoase.

(2)Organul de executare isi poate schimba optiunea in orice faza a executarii, cu reluarea procedurii.

(3)Pentru executarea silita a bunurilor prevazute la alin. (1) organul de executare va proceda la sechestrarea acestora, potrivit prevederilor prezentului cod.

(4)Prevederile sectiunii a 3-a privind executarea silita a bunurilor mobile si ale sectiunii a 4-a privind executarea silita a bunurilor imobile, precum si ale art. 165 privind plata in rate se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA 6: Valorificarea bunurilor

Art. 159: Valorificarea bunurilor sechestrate

(la data 20-iul-2004 Art. 159 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 reglementat de partea 66^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In cazul in care creanta fiscala nu este stinsa in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda, fara efectuarea altei formalitati, la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, s-a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii silite.

(2)Pentru a realiza executarea silita cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama atat de interesul legitim si imediat al creditorului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit, organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate in una dintre modalitatile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si care, fata de datele concrete ale cauzei, se dovedeste a fi mai eficienta.

(3)In sensul alin. (2) organul de executare competent va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin:

a)intelegerea partilor;

b)vanzare in regim de consignatie a bunurilor mobile;

c)vanzare directa;

d)vanzare la licitatie;

e)alte modalitati admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare sau societati de brokeraj, dupa caz.

(4)Daca au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradarii, acestea pot fi vandute in regim de urgenta. Evaluarea si valorificarea acestor bunuri se vor face de catre organele fiscale, la pretul pietei. Procedura de evaluare si valorificare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 23-iun-2010 Art. 159, alin. (4) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 modificat de Art. XI, punctul 6. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(la data 08-oct-2010 Art. 159, alin. (4) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2010 )

(5)Daca din cauza unei contestatii sau a unei invoieli intre parti data, locul sau ora vanzarii directe sau la licitatie a fost schimbata de organul de executare, se vor face alte publicatii si anunturi, potrivit art. 162.

(6)Vanzarea bunurilor sechestrate se face numai catre persoane fizice sau juridice care nu au obligatii fiscale restante.

(7)In sensul alin. (6), in categoria obligatiilor fiscale restante nu se cuprind obligatiile fiscale pentru care s-au acordat, potrivit legii, reduceri, amanari sau esalonari la plata.

Art. 160: Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor

(1)Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare, astfel incat sa se asigure o recuperare corespunzatoare a creantei fiscale. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut si nivelul de acoperire a creantelor fiscale, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus.

(2)Pretul propus de cumparator si acceptat de organul de executare nu poate fi mai mic decat pretul de evaluare.

(3)Organul de executare, dupa analiza propunerilor prevazute la alin. (1), va comunica aprobarea indicand termenul si contul bugetar in care pretul bunului va fi virat de cumparator.

(4)Indisponibilizarea prevazuta la art. 151 alin. (9) si (10) se ridica dupa creditarea contului bugetar mentionat la alin. (3).

Art. 161: Valorificarea bunurilor prin vanzare directa

(la data 20-iul-2004 Art. 161 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 reglementat de partea 67^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in urmatoarele cazuri:

a)pentru bunurile prevazute la art. 159 alin. (4);

b)inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta fiscala;

c)dupa finalizarea unei licitatii, daca bunul/bunurile sechestrate nu au fost vandute si se ofera cel putin pretul de evaluare.

(2)Vanzarea directa se realizeaza prin incheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate.

(3)In cazul in care organul de executare inregistreaza in conditiile prevazute la alin. (1) mai multe cereri, va vinde bunul persoanei care ofera cel mai mare pret fata de pretul de evaluare.

(4)Vanzarea directa a bunurilor se face chiar daca se prezinta un singur cumparator.
(la data 17-sep-2011 Art. 161, alin. (3) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 72. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 162: Vanzarea bunurilor la licitatie

(la data 03-iun-2009 Art. 162 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2009 )

(la data 20-iul-2004 Art. 162 din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 reglementat de partea 68^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.

(2)Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de internet sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.

(3)Despre data, ora si locul licitatiei vor fi instiintati si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit.

(4)Anuntul privind vanzarea cuprinde urmatoarele elemente:

a)denumirea organului fiscal emitent;

b)data la care a fost emis;

c)numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului fiscal emitent;

d)numarul dosarului de executare silita;

e)bunurile care se ofera spre vanzare si descrierea lor sumara;

f)pretul de evaluare ori pretul de pornire a licitatiei, in cazul vanzarii la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vanzare;

g)indicarea, daca este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care greveaza bunurile;

h)data, ora si locul vanzarii;

i)invitatia, pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare;

j)invitatia catre toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare;

k)mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie, pana la termenul prevazut la alin. (7), o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei;

l)mentiunea ca toti cei interesati in cumpararea bunurilor trebuie sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante;

m)data afisarii publicatiei de vanzare.

(5)Licitatia se tine la locul unde se afla bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, dupa caz.

(6)Debitorul este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.

(7)Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a)oferta de cumparare;

b)dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, potrivit alin. (11) ori (12);

c)imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d)pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e)pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f)pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g)pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport;

h)dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea.

(71)Ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

(72)Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta si prin mandatari care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoana interpusa.

(73)In cazul platii taxei de participare la licitatie prin decontare bancara sau prin mandat postal, executorul fiscal va verifica, la data tinerii licitatiei, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.
(la data 17-sep-2011 Art. 162, alin. (7) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 73. din Ordonanta 29/2011 )

(8)Pretul de pornire a licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie.

(9)Licitatia incepe de la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior celui prevazut la alin. (8), iar in caz contrar va incepe de la acest din urma pret.

(10)Adjudecarea se face in favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin decat pretul de pornire, in cazul prezentarii unui singur ofertant la licitatie, comisia poate sa il declare adjudecatar daca acesta ofera cel putin pretul de pornire a licitatiei.

(11)Taxa de participare reprezinta 10% din pretui de pornire a licitatiei si se plateste in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie, organul fiscal va restitui taxa de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si care nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii, taxa se retine in contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a platit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu exceptia cazului in care executarea silita este organizata de organele fiscale prevazute la art. 35, caz in care taxa de participare se face venit la bugetele locale.

(12)Pentru participarea la licitatie, ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.

(13)Scrisoarea de garantie bancara, constituita in conditiile alin. (12), se valorifica de organul de executare in cazul in care ofertantul este declarat adjudecatar si/sau in situatiile prevazute la alin. (11) teza a treia.

Art. 163: Comisia de licitatie

(1)Vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizata de o comisie condusa de un presedinte.

(2)Comisia de licitatie este constituita din 3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar.

(3)Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare si afiseaza la locul licitatiei, cu cel putin o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia completa de participare.

(4)Ofertantii se identifica dupa numarul de ordine de pe lista de participare, dupa care presedintele comisiei anunta obiectul licitatiei, precum si modul de desfasurare a acesteia.

(5)La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul fiscal va da citire mai intai anuntului de vanzare si apoi ofertelor scrise primite pana la data prevazuta la art. 162 alin. (7).

(6)Daca la prima licitatie nu s-au prezentat ofertanti sau nu s-a obtinut cel putin pretul de pornire a licitatiei conform art. 162 alin. (8), organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a doua licitatii.

(7)In cazul in care nu s-a obtinut pretul de pornire nici la a doua licitatie ori nu s-au prezentat ofertanti, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a treia licitatii.

(8)La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 50% din pretul de evaluare.

(9)Pentru fiecare termen de licitatie se va face o noua publicitate a vanzarii, conform prevederilor art. 162.

(10)Dupa licitarea fiecarui bun se va intocmi un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei.

(11)In procesul-verbal prevazut la alin. (10) se vor mentiona, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), si urmatoarele: numele si prenumele sau denumirea cumparatorului, precum si domiciliul fiscal al acestuia; numarul dosarului de executare silita; indicarea bunurilor adjudecate, a pretului la care bunul a fost adjudecat si a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul; toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant, precum si, daca este cazul, mentionarea situatiilor in care vanzarea nu s-a realizat.

Art. 164: Adjudecarea

(1)Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancara, in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.

(2)Daca adjudecatarul nu plateste pretul, licitatia se va relua in termen de 10 zile de la data adjudecarii. In acest caz, adjudecatarul este obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite pretul oferit initial si sa faca dovada achitarii acestuia pana la termenul prevazut la art. 162 alin. (7), caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.

(3)Cu sumele incasate din eventuala diferenta de pret, percepute in temeiul alin. (2), se vor stinge creantele fiscale inscrise in titlul executoriu in baza caruia s-a inceput executarea silita.

(4)Daca la urmatoarea licitatie bunul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.

(41)Suma reprezentand diferenta de pret si/sau cheltuielile prevazute la alin. (1) si (4) se stabilesc de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face potrivit procedurii prevazute la titlul IX.
(la data 25-mai-2009 Art. 164, alin. (4) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 11. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(5)Termenul prevazut la alin. (1) se aplica si in cazul valorificarii conform intelegerii partilor sau prin vanzare directa.

Art. 165: Plata in rate

(1)In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si cu plata unei dobanzi sau majorari de intarziere, dupa caz, stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plata a pretului in rate.
(la data 01-iul-2010 Art. 165, alin. (1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(2)Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii sau majorarii de intarziere stabilite.
(la data 01-iul-2010 Art. 165, alin. (2) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(3)In cazul neplatii avansului prevazut la alin. (1), dispozitiile art. 164 se aplica in mod corespunzator.

(4)Suma reprezentand dobanda sau majorarea de intarziere, dupa caz, nu stinge creantele fiscale pentru care s-a inceput executarea silita si constituie venit al bugetului corespunzator creantei principale.
(la data 01-iul-2010 Art. 165, alin. (4) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

Art. 166: Procesul-verbal de adjudecare

(1)In cazul vanzarii bunurilor imobile, organul de executare va incheia procesul-verbal de adjudecare, in termen de cel mult 5 zile de la plata in intregime a pretului sau a avansului prevazut la art. 165 alin. (1), daca bunul a fost vandut cu plata in rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operand la data incheierii acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, in cazul vanzarii cu plata in rate, biroului de carte funciara pentru a inscrie interdictia de instrainare si grevare a bunului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii sau majorarii de intarziere, dupa caz, stabilite pentru imobilul transmis, pe baza caruia se face inscrierea in cartea funciara.
(la data 01-iul-2010 Art. 166, alin. (1) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(2)Procesul-verbal de adjudecare intocmit in conditiile alin. (1) va cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), si urmatoarele mentiuni:

a)numarul dosarului de executare silita;

b)numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;

c)numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul cumparatorului;

d)codul de identificare fiscala a debitorului si cumparatorului;

e)pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;

f)modalitatea de plata a diferentei de pret in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;

g)datele de identificare a bunului;

h)mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara;

i)mentiunea ca pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlu executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;

j)semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.

(3)In cazul in care cumparatorul caruia i s-a incuviintat plata pretului in rate nu plateste restul de pret in conditiile si la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate in temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.

(4)In cazul vanzarii bunurilor mobile, dupa plata pretului, executorul fiscal intocmeste in termen de 5 zile un proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate.

(5)Procesul-verbal de adjudecare intocmit in conditiile alin. (4) va cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), si elementele prevazute la alin. (2) din prezentul articol, cu exceptia lit. f), h) si i), precum si mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate. Cate un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va transmite organului de executare coordonator si cumparatorului.

(6)In cazul valorificarii bunurilor prin vanzare directa sau licitatie, predarea bunului catre cumparator se face de catre organul de executare pe baza de proces-verbal de predare-primire.
(la data 17-sep-2011 Art. 166, alin. (5) din titlul VIII, capitolul VIII, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 74. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 167: Reluarea procedurii de valorificare

(1)Daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin modalitatile prevazute la art. 159, acestea vor fi restituite debitorului cu mentinerea masurii de indisponibilizare, pana la implinirea termenului de prescriptie. In cadrul acestui termen organul de executare poate relua oricand procedura de valorificare si va putea, dupa caz, sa ia masura numirii, mentinerii ori schimbarii administratorului-sechestru ori custodelui.

(2)In cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi valorificate nici la a treia licitatie, cu ocazia reluarii procedurii in cadrul termenului de prescriptie, daca organul de executare considera ca nu se impune o noua evaluare, pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic decat 50% din pretui de evaluare a bunurilor.

(3)In cazul in care debitorii carora urma sa li se restituie bunuri potrivit alin. (1) nu se mai afla la domiciliul fiscal declarat si, in urma demersurilor intreprinse, nu au putut fi identificati, organul fiscal va proceda la instiintarea acestora, cu procedura prevazuta pentru comunicarea prin publicitate potrivit art. 44 alin. (3), ca bunul in cauza este pastrat la dispozitia proprietarului pana la implinirea termenului de prescriptie, dupa care va fi valorificat potrivit dispozitiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, daca legea nu prevede altfel.

(4)Cele aratate la alin. (3) vor fi consemnate intr-un proces-verbal intocmit de organul fiscal.

(5)In cazul bunurilor imobile, in baza procesului-verbal prevazut la alin. (4) in conditiile legii se va sesiza instanta judecatoreasca competenta cu actiune in constatarea dreptului de proprietate privata a statului asupra bunului respectiv.

CAPITOLUL IX: Cheltuieli

Art. 168: Cheltuieli de executare silita

(la data 20-iul-2004 Art. 168 din titlul VIII, capitolul IX reglementat de partea 70^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina debitorului.

(11)Sumele reprezentand cheltuieli de inscriere la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor cuprinse in titlurile executorii emise de catre organele fiscale sunt considerate cheltuieli de executare silita.
(la data 17-sep-2011 Art. 168, alin. (1) din titlul VIII, capitolul IX completat de Art. I, punctul 75. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Suma cheltuielilor cu executarea silita se stabileste de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod, care are la baza documente privind cheltuielile efectuate.

(3)Cheltuielile de executare silita a creantelor fiscale se avanseaza de organele de executare, din bugetul acestora.

(4)Cheltuielile de executare silita care nu au la baza documente care sa ateste ca au fost efectuate in scopul executarii silite nu sunt in sarcina debitorului urmarit.

(5)Sumele recuperate in contul cheltuielilor de executare silita se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu exceptia sumelor reprezentand cheltuieli de executare silita a creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, care se fac venit la bugetul de stat, daca legea nu prevede altfel.

CAPITOLUL X: Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita

Art. 169: Sumele realizate din executare silita

(la data 20-iul-2004 Art. 169 din titlul VIII, capitolul X reglementat de partea 71^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Suma realizata in cursul procedurii de executare silita reprezinta totalitatea sumelor incasate dupa comunicarea somatiei prin orice modalitate prevazuta de prezentul cod.

(2)Creantele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai intai creantele fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi creantele fiscale accesorii, in ordinea vechimii. Prevederile art. 115 alin. (2) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile in mod corespunzator.
(la data 17-sep-2011 Art. 169, alin. (2) din titlul VIII, capitolul X modificat de Art. I, punctul 76. din Ordonanta 29/2011 )

(21)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul sumelor realizate prin plata sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 114 si 115.
(la data 24-iun-2011 Art. 169, alin. (2) din titlul VIII, capitolul X completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 126/2011 )

(3)Daca suma ce reprezinta atat creanta fiscala, cat si cheltuielile de executare este mai mica decat suma realizata prin executare silita, cu diferenta se va proceda la compensare, potrivit art. 116, sau se restituie, la cerere, debitorului, dupa caz.

(4)Despre sumele de restituit debitorul va fi instiintat de indata.

(la data 30-oct-2007 Art. 169, alin. (4) din titlul VIII, capitolul X a se vedea recurs in interesul legii Decizia XIV/2007 )

Art. 170: Ordinea de distribuire

(1)In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, organele prevazute la art. 136 vor proceda la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:

a)creantele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie;

b)creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;

(la data 30-dec-2004 Art. 170, alin. (1), litera B. din titlul VIII, capitolul X reglementat de punctul 1. din Decizia 9/2004 )

c)creantele rezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;

d)creantele fiscale provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

e)creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;

f)creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;

g)creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;

h)creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

i)alte creante.

(2)Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata din executare se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.

Art. 171: Reguli privind eliberarea si distribuirea

(la data 20-iul-2004 Art. 171 din titlul VIII, capitolul X reglementat de partea 72^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii si care indeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate, in conditiile prevazute la art. 142 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din vanzare fata de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv.

(2)Accesoriile creantei principale prevazute in titlul executoriu vor urma ordinea de preferinta a creantei principale.

(3)Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi reale, despre care organul de executare a luat cunostinta in conditiile art. 152 alin. (6) si ale art. 154 alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 170 alin. (1) lit. b). In acest caz, organul de executare este obligat sa ii instiinteze din oficiu pe creditorii in favoarea carora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.

(4)Creditorii care nu au participat la executarea silita pot depune titlurile lor in vederea participarii la distribuirea sumelor realizate prin executare silita, numai pana la data intocmirii de catre organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.

(5)Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita se va face numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, cand organul de executare va proceda, dupa caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu instiintarea partilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.

(6)Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita se va consemna de executorul fiscal de indata intr-un proces-verbal, care se va semna de toti cei indreptatiti.

(7)Cel nemultumit de modul in care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita poate cere executorului fiscal sa consemneze in procesul-verbal obiectiile sale.

(8)Dupa intocmirea procesului-verbal prevazut la alin. (6) niciun creditor nu mai este in drept sa ceara sa participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita.

CAPITOLUL XI: Contestatia la executare silita

Art. 172: Contestatia la executare silita

(1)Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.

(2)Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.

(3)Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

(4)Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.

Art. 173: Termen de contestare

(1)Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:

a)contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod;

b)contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare;

c)cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.

(2)Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.

(3)Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. (2) nu il impiedica pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.

Art. 174: Judecarea contestatiei

(1)La judecarea contestatiei instanta va cita si organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmarite ori, in cazul executarii prin poprire, isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.

(2)La cererea partii interesate instanta poate decide, in cadrul contestatiei la executare, asupra impartirii bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane.

(3)Daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insesi, anularea sau lamurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.

(4)In cazul anularii actului de executare contestat sau al incetarii executarii insesi si al anularii titlului executoriu, instanta poate dispune prin aceeasi hotarare sa i se restituie celui indreptatit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din retinerile prin poprire.

(5)In cazul respingerii contestatiei contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei.

CAPITOLUL XII: Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati

Art. 175: Darea in plata

(la data 20-iul-2004 Art. 175 din titlul VIII, capitolul XII reglementat de partea 69^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora, precum si creantele bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, oricand, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executarii silite.
(la data 03-sep-2007 Art. 175, alin. (1) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 30. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(11)In cazul creantelor fiscale stinse prin dare in plata, data stingerii este data emiterii deciziei prevazute la alin. (3).
(la data 17-sep-2011 Art. 175, alin. (1) din titlul VIII, capitolul XII completat de Art. I, punctul 77. din Ordonanta 29/2011 )

(12)Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor care devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) lit. d). In acest caz, prin exceptie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite in vederea stingerii prin dare in plata trebuie sa nu fie supuse executarii silite si sa nu fie grevate de alte sarcini, cu exceptia ipotecii constituite in conditiile art. 25.
(la data 03-iun-2013 Art. 175, alin. (1^1) din titlul VIII, capitolul XII completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 50/2013 )

(2)In scopul prevazut la alin. (1), organul fiscal transmite cererea, insotita de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, dupa caz, prin act administrativ emis in conditiile legii de catre autoritatile administratiei publice locale. In aceleasi conditii se stabileste si documentatia care insoteste cererea.
(la data 17-sep-2011 Art. 175, alin. (2) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 78. din Ordonanta 29/2011 )

(3)Comisia prevazuta la alin. (2) va analiza cererea numai in conditiile existentei unor solicitari de preluare in administrare, potrivit legii, a acestor bunuri si va hotari, prin decizie, asupra modului de solutionare a cererii. In cazul admiterii cererii, comisia va dispune organului fiscal competent incheierea procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a bunului imobil si stingerea creantelor fiscale. Comisia poate respinge cererea in situatia in care bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau de interes public.

(4)Procesul-verbal de trecere in proprietatea publica a bunului imobil constituie titlu de proprietate.

(41)In cazul in care operatiunea de transfer al proprietatii bunurilor imobile prin dare in plata este taxabila, cu valoarea stabilita, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adaugata, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunii de dare in plata.
(la data 03-mar-2008 Art. 175, alin. (4) din titlul VIII, capitolul XII completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

(5)Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) sunt date in administrare in conditiile legii, cu conditia mentinerii, pe o perioada de 5 ani, a uzului si a interesului public. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii.
(la data 03-iun-2013 Art. 175, alin. (5) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 50/2013 )

(6)La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inceteaza masura de indisponibilizare a acestuia, precum si calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii, daca este cazul.

(7)Eventualele cheltuieli de administrare efectuate in perioada cuprinsa intre data incheierii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile si preluarea in administrare prin hotarare a Guvernului sunt suportate de institutia publica solicitanta. In cazul in care Guvernul hotaraste darea in administrare catre alta institutie publica decat cea solicitanta, cheltuielile de administrare se suporta de institutia publica careia i-a fost atribuit bunul in administrare.

(8)In cazul in care bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform prezentului cod au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate. Creantele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au fost restituite tertului.

(9)In cazul in care, in interiorul termenului de prescriptie a creantelor fiscale, comisia prevazuta la alin. (3) ia cunostinta despre unele aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data aprobarii cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza situatiei de fapt, revocarea, in tot sau in parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creante fiscale prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica, dispozitiile alin. (8) aplicandu-se in mod corespunzator.

(10)In situatiile prevazute la alin. (8) si (9), pentru perioada cuprinsa intre data trecerii in proprietatea publica si data la care au renascut creantele fiscale, respectiv data revocarii deciziei prin care s-a aprobat darea in plata, nu se datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz.
(la data 01-iul-2010 Art. 175, alin. (10) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

(la data 28-apr-2010 Art. 175^1 din titlul VIII, capitolul XII abrogat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

Art. 176: Insolvabilitatea

(la data 18-mai-2009 Art. 176 din titlul VIII, capitolul XII a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2009 )

(la data 02-iul-2007 Art. 176 din titlul VIII, capitolul XII a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2007 )

(la data 17-oct-2005 Art. 176 din titlul VIII, capitolul XII reglementat de alin. (1), subpunctul 1.3.. din Precizari Metodologice din 2005 )

(la data 20-iul-2004 Art. 176 din titlul VIII, capitolul XII reglementat de partea 73^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile.

(2)Pentru creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata.

(3)In cazul debitorilor prevazuti la alin. (2), prin exceptie de la dispozitiile art. 148 alin. (3), executarea silita se intrerupe. Organele fiscale au obligatia ca cel putin o data pe an sa efectueze o investigatie asupra starii acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silita.

(4)In cazurile in care se constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urmaribile, organele de executare vor lua masurile necesare de trecere din evidenta separata in evidenta curenta si de executare silita.

(5)Daca la sfarsitul perioadei de prescriptie nu se constata dobandirea unor bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare vor proceda la scaderea creantelor fiscale din evidenta analitica pe platitor, potrivit art. 134. Scaderea se face si in cursul perioadei de prescriptie in cazul debitorilor, persoane fizice, decedati sau disparuti, pentru care nu exista mostenitori care au acceptat succesiunea.

(6)Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiile legii.
(la data 25-mai-2009 Art. 176, alin. (6) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 12. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

Art. 177: Deschiderea procedurii insolventei

(1)In vederea recuperarii creantelor fiscale de la debitorii care se afla in stare de insolventa, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, respectiv compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, vor declara lichidatorilor creantele existente, la data declararii, in evidenta fiscala pe platitor.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si in vederea recuperarii creantelor fiscale de la debitorii aflati in lichidare in conditiile legii.
(la data 03-sep-2007 Art. 177, alin. (2) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 31. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(3)Cererile organelor fiscale privind inceperea procedurii insolventei se vor inainta instantelor judecatoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.

(4)In situatia in care organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului desemnat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala de catre judecatorul-sindic se va face in cadrul primei sedinte, conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.

(5)In dosarele in care organul fiscal detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, acesta are dreptul sa verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului si sa ii solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea desfasurata si onorariile incasate.
(la data 03-mar-2008 Art. 177 din titlul VIII, capitolul XII completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 19/2008 )

Art. 178: Anularea creantelor fiscale

(1)In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei si a adresei de infiintare a popririi sunt suportate de organul fiscal.
(la data 17-sep-2011 Art. 178, alin. (1) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 79. din Ordonanta 29/2011 )

(2)Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.
(la data 17-sep-2011 Art. 178, alin. (2) din titlul VIII, capitolul XII modificat de Art. I, punctul 79. din Ordonanta 29/2011 )

(3)In cazul creantelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevazuta la alin. (2) reprezinta limita maxima pana la care, prin hotarare, autoritatile deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate.

CAPITOLUL XII1Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 1781Scopul

Prezentul capitol stabileste norme privind asistenta in vederea recuperarii in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si asistenta in vederea recuperarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania.

Art. 1782Sfera de aplicare

(1)Prezentul capitol se aplica urmatoarelor creante:

a)tuturor taxelor, impozitelor si drepturilor de orice fel prelevate de catre un stat membru sau in numele acestuia ori de catre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autoritati locale, sau in numele acestora ori in numele Uniunii Europene;

b)rambursarilor, interventiilor si altor masuri care fac parte din sistemul de finantare integrala sau partiala a Fondului European de Garantare Agricola (FEGA) si a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), inclusiv sumelor care se percep in legatura cu aceste actiuni;

c)prelevarilor si altor drepturi prevazute in cadrul organizarii comune a pietei din sectorul zaharului.

(2)Prezentul capitol se aplica si pentru:

a)sanctiunile administrative, amenzile, taxele si suprataxele in legatura cu creantele pentru care se poate solicita asistenta reciproca potrivit alin. (1), care sunt stabilite de autoritatile administrative responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor in cauza sau de desfasurarea de anchete administrative in privinta acestora ori care sunt confirmate de organismele administrative sau judiciare la cererea autoritatilor administrative mentionate;

b)taxele pentru certificate si alte documente similare emise in legatura cu procedurile administrative privind taxele, impozitele si drepturile;

c)dobanzile, majorarile de intarziere, penalitatile de intarziere si costurile in legatura cu creantele pentru care poate fi solicitata asistenta reciproca potrivit alin. (1) ori potrivit lit. a) sau b) a prezentului alineat, dupa caz.

(3)Prezentul capitol nu se aplica:

a)contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala care trebuie platite fie statului membru sau unei subdiviziuni a acestuia, fie institutiilor de securitate sociala de drept public;

b)taxelor care nu sunt prevazute la alin. (2);

c)drepturilor de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitati publice;

d)sanctiunilor cu caracter penal impuse in cadrul unei proceduri penale sau altor sanctiuni cu caracter penal care nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) lit. a).

Art. 1783Definitii

In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a)autoritate solicitanta - un birou central de legatura, un birou de legatura sau un departament de legatura al unui stat membru care transmite o cerere de asistenta cu privire la o creanta prevazuta la art. 1782;

b)autoritate solicitata - un birou central de legatura, un birou de legatura sau un departament de legatura al unui stat membru caruia ii este transmisa o cerere de asistenta;

c)persoana - orice persoana fizica sau juridica, orice asociere de persoane careia ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie ca are sau nu personalitate juridica, ce detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe, impozite sau drepturi care fac obiectul prezentului capitol;

d)mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor si utilizarea transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

e)retea RCC - platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (RCC) dezvoltata de Uniunea Europeana pentru toate transmisiile prin mijloace electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.

Art. 1784Autoritatea competenta din Romania

(1)Autoritatile competente din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt:

a)Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru creantele prevazute la art. 1782 alin. (1) lit. a) si b), cu exceptia creantelor prevazute la lit. b);

b)Autoritatea Nationala a Vamilor, pentru creantele prevazute la art. 1782 alin. (1) lit. a) si b) care se datoreaza in cadrul operatiunilor vamale;

c)Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru creantele prevazute la art. 1782 alin. (1) lit. c).

(2)Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt competente si pentru asistenta la recuperarea creantelor prevazute la art. 1782 alin. (2), aferente creantelor principale pentru a caror asistenta la recuperare sunt competente.

(3)Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se desemneaza biroul central de legatura, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce care face obiectul prezentului capitol, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana.

(4)Autoritatile competente din Romania pot desemna birouri de legatura care sa fie responsabile de contactele cu alte state membre in materie de asistenta reciproca in ceea ce priveste unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de taxe, impozite si drepturi prevazute la art. 1782.

(5)In cazul in care un birou de legatura primeste o cerere de asistenta reciproca ce necesita masuri care nu tin de competenta ce i-a fost atribuita, acesta inainteaza cererea, fara intarziere, biroului competent, daca este cunoscut, sau biroului central de legatura si informeaza autoritatea solicitanta in consecinta.

(6)Autoritatile competente din Romania informeaza Comisia cu privire la biroul sau central de legatura si la orice birouri de legatura pe care le-a desemnat.

(7)Toate comunicarile sunt trimise de catre biroul central de legatura sau in numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul biroului central de legatura, asigurandu-se eficienta comunicarii.

SECTIUNEA 2: Schimbul de informatii

Art. 1785Furnizarea de informatii

(1)La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata furnizeaza orice informatii pe care le apreciaza ca sunt relevante pentru autoritatea solicitanta, in vederea recuperarii creantelor sale prevazute la art. 1782. In scopul furnizarii acestor informatii, autoritatea solicitata asigura realizarea oricaror anchete administrative necesare pentru obtinerea acestora.

(2)Autoritatea solicitata nu este obligata sa furnizeze informatii:

a)pe care nu le-ar putea obtine in vederea recuperarii creantelor similare nascute in statul membru solicitat;

b)care ar divulga un secret comercial, industrial sau profesional;

c)a caror divulgare ar aduce atingere securitatii statului membru solicitat sau ar fi contrare ordinii publice a acestuia.

(3)Autoritatea solicitata nu poate refuza furnizarea de informatii pentru simplul motiv ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent ori de administrator sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei persoane.

(4)Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta in legatura cu motivele de refuz al unei cereri de informatii.

Art. 1786Schimbul de informatii fara cerere prealabila

In cazul in care urmeaza sa se efectueze o rambursare/restituire de impozite, taxe sau drepturi, altele decat taxa pe valoarea adaugata, catre o persoana stabilita ori avand domiciliul intr-un alt stat membru, statul membru din care urmeaza sa se efectueze rambursarea/restituirea poate informa statul membru unde este stabilita sau unde isi are domiciliul persoana respectiva cu privire la rambursarea/restituirea ce urmeaza a se efectua.

Art. 1787Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

(1)Prin acord intre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata si in concordanta cu procedurile stabilite de autoritatea solicitata, functionarii autorizati de autoritatea solicitanta pot, in vederea promovarii asistentei reciproce prevazute de prezentul capitol:

a)sa fie prezenti in birourile in care autoritatile administrative ale statului membru solicitat isi desfasoara activitatea;

b)sa fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;

c)sa insoteasca functionarii competenti din statul membru solicitat in cursul procedurilor judiciare din respectivul stat membru.

(2)Acordul prevazut la alin. (1) lit. b) poate prevedea ca functionarii din statul membru solicitant sa poata intervieva persoane si examina registre, in cazul in care legislatia in vigoare in statul membru solicitat permite acest lucru.

(3)Functionarii autorizati de autoritatea solicitanta care utilizeaza posibilitatile oferite prin alin. (1) si (2) sunt in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.

SECTIUNEA 3: Asistenta pentru notificarea documentelor

Art. 1788Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creante

(1)La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata notifica persoanei careia ii sunt destinate, denumita in continuare destinatar, toate actele si deciziile, inclusiv pe cele de natura judiciara, privind o creanta sau recuperarea acesteia, emise de statul membru solicitant.

(2)Cererea de notificare prevazuta la alin. (1) este insotita de un formular-tip care contine cel putin urmatoarele informatii:

a)numele, adresa si orice alte informatii utile pentru identificarea destinatarului;

b)scopul notificarii si termenul in care aceasta ar trebui efectuata;

c)o descriere a documentelor anexate, a tipului de creanta si a valorii creantei pentru care se formuleaza cererea;

d)numele, adresa si alte date de contact cu privire la biroul responsabil de documentele anexate si, in cazul in care este diferit, biroul de la care se pot obtine informatii suplimentare privind documentele notificate sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata.

(3)Autoritatea solicitanta depune o cerere de notificare in temeiul prezentului capitol numai atunci cand nu poate efectua notificarea in conformitate cu normele care reglementeaza notificarea documentului in cauza in statul membru solicitant sau atunci cand o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate.

(4)Autoritatea solicitata informeaza de indata autoritatea solicitanta in privinta oricarei actiuni intreprinse in urma cererii de notificare, in special in legatura cu data notificarii documentului catre destinatar.

Art. 1789Mijloace de notificare

(1)Autoritatea solicitata se asigura ca procedura de notificare in statul membru solicitat se efectueaza potrivit reglementarilor legale si practicilor administrative nationale in vigoare in statul membru solicitat.

(2)Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate competenta a statului membru solicitant, in conformitate cu normele in vigoare in respectivul stat membru.

(3)O autoritate competenta stabilita pe teritoriul statului membru solicitant poate notifica direct orice document prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica unei persoane dintr-un alt stat membru.

SECTIUNEA 4: Masurile asiguratorii sau de recuperare

Art. 17810Cererea de recuperare

(1)La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata recupereaza creantele care fac obiectul unui titlu ce permite executarea in statul membru solicitant.

(2)De indata ce autoritatea solicitanta are cunostinta despre orice informatii relevante cu privire la cazul care a motivat cererea de recuperare, aceasta le transmite autoritatii solicitate.

Art. 17811Conditii aplicabile cererilor de recuperare

(1)Autoritatea solicitanta nu poate formula o cerere de recuperare daca si atata vreme cat creanta si/sau titlul care permite executarea acesteia in statul membru solicitant sunt contestate in statul membru respectiv, cu exceptia cazurilor in care se aplica art. 17814 alin. (6).

(2)Inainte ca autoritatea solicitanta sa formuleze o cerere de recuperare se aplica procedurile de recuperare adecvate disponibile in statul membru solicitant, cu urmatoarele exceptii:

a)atunci cand este evident ca nu exista active pentru recuperare in statul membru solicitant sau ca astfel de proceduri nu vor duce la plata integrala a creantei si ca autoritatea solicitanta detine informatii specifice care indica faptul ca persoana in cauza are active in statul membru solicitat;

b)atunci cand aplicarea unor astfel de proceduri in statul membru solicitant ar cauza dificultati disproportionate.

Art. 17812Titlul executoriu si alte documente insotitoare

(1)Orice cerere de recuperare este insotita de un titlu uniform care permite executarea in statul membru solicitat. Acest titlu uniform care permite executarea in statul membru solicitat reflecta continutul principal al titlului initial care permite executarea si constituie baza unica a masurilor asiguratorii si de recuperare luate in statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de recunoastere, completare sau inlocuire in respectivul stat membru.

(2)Titlul uniform care permite executarea contine cel putin urmatoarele informatii:

a)informatii relevante pentru identificarea titlului initial care permite executarea, o descriere a creantei, inclusiv natura acesteia, perioada acoperita de creanta, orice date relevante pentru procesul de executare si valoarea creantei si diferitele componente ale acesteia, precum creanta principala si creantele fiscale accesorii datorate;

b)numele, adresa si alte informatii utile pentru identificarea debitorului;

c)numele, adresa si alte date de contact cu privire la biroul responsabil de evaluarea creantei si, in cazul in care acesta este diferit, biroul de la care se pot obtine informatii suplimentare privind creanta sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata.

(3)Cererea de recuperare a unei creante poate fi insotita de alte documente referitoare la creanta emise de statul membru solicitant.

Art. 17813Recuperarea creantei

(1)In scopul recuperarii creantei in statul membru solicitat, orice creanta pentru care a fost formulata o cerere de recuperare este tratata ca si cand ar fi o creanta a statului membru solicitat, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel. Autoritatea solicitata utilizeaza prerogativele conferite si procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creantelor cu privire la aceleasi taxe, impozite sau drepturi ori, in absenta acestora, cu privire la taxe, impozite sau drepturi similare, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel.

(2)Daca autoritatea solicitata considera ca pe teritoriul statului sau nu se colecteaza taxe, impozite sau drepturi identice ori similare, aceasta utilizeaza prerogativele conferite si procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creantelor rezultate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel.

(3)Statul membru solicitat nu este obligat sa acorde creantelor altor state membre preferintele acordate pentru creante similare aparute in respectivul stat membru, cu exceptia cazurilor in care statele membre vizate convin altfel sau exista dispozitii contrare in legislatia statului membru solicitat. Un stat membru care acorda preferinte pentru creante altui stat membru nu poate refuza acordarea acelorasi facilitati pentru aceleasi creante sau pentru creante similare altor state membre, in aceleasi conditii.

(4)Statul membru solicitat recupereaza creanta in moneda sa nationala.

(5)Autoritatea solicitata informeaza cu diligenta necesara autoritatea solicitanta cu privire la orice actiune intreprinsa cu privire la cererea de recuperare.

(6)Incepand cu data la care este primita cererea de recuperare, autoritatea solicitata percepe dobanzi pentru plata cu intarziere, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru solicitat. In cazul Romaniei sunt aplicabile prevederile art. 120.

(7)Autoritatea solicitata poate, in cazul in care legislatia in vigoare in statul membru solicitat permite acest lucru, sa acorde debitorului un termen de plata sau sa acorde pentru aceste creante esalonarea la plata si sa perceapa dobanda in acest sens. Autoritatea solicitata informeaza ulterior autoritatea solicitanta cu privire la orice astfel de decizie.

(8)Fara a aduce atingere art. 17820 alin. (1), autoritatea solicitata ii transfera autoritatii solicitante sumele recuperate aferente creantei, precum si dobanzile prevazute la alin. (6) si (7).

Art. 17814Litigii

(1)Litigiile cu privire la creanta, la titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat si litigiile legate de validitatea unei notificari efectuate de o autoritate competenta a statului membru solicitant sunt de competenta autoritatilor competente ale statului membru solicitant. Daca, in cursul procedurii de recuperare, creanta, titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat este contestat(a) de o parte interesata, autoritatea solicitata informeaza respectiva parte interesata ca o astfel de actiune trebuie introdusa de aceasta din urma in fata autoritatii competente a statului membru solicitant, potrivit legislatiei in vigoare in statul respectiv.

(2)Litigiile cu privire la masurile de executare luate in statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notificari efectuate de o autoritate competenta a statului membru solicitat sunt introduse in fata organismului competent pentru solutionarea litigiului ai statului membru respectiv, potrivit legislatiei in vigoare a acestui stat.

(3)Atunci cand una dintre actiunile prevazute la alin. (1) a fost introdusa in fata organismului competent al statului membru solicitant, autoritatea solicitanta informeaza autoritatea solicitata cu privire la aceasta si precizeaza care sunt elementele creantei ce nu fac obiectul contestatiei.

(4)De indata ce autoritatea solicitata primeste informatiile prevazute la alin. (3), fie din partea autoritatii solicitante, fie din partea partii interesate, aceasta suspenda procedura de executare in ceea ce priveste partea contestata a creantei, in asteptarea deciziei organismului competent in materie, cu exceptia cazurilor in care autoritatea solicitanta formuleaza o cerere contrara, potrivit alin. (6).

(5)La cererea autoritatii solicitante sau in cazul in care se considera necesar de catre autoritatea solicitata, fara sa se aduca atingere art. 17816, autoritatea solicitata poate recurge la masuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea, in masura in care reglementarile legale in vigoare in statul membru solicitat permit acest lucru.

(6)Potrivit reglementarilor legale si practicilor administrative in vigoare in statul membru in care isi are sediul, autoritatea solicitanta poate cere autoritatii solicitate sa recupereze o creanta contestata sau o parte contestata a creantei, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in statul membru solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se motiveaza. Daca rezultatul ulterior al contestatiei este favorabil debitorului, autoritatea solicitanta are obligatia de a rambursa orice suma recuperata, precum si de a plati orice compensatie datorata, potrivit reglementarilor legale in vigoare in statul membru solicitat.

(7)Daca autoritatile competente ale statului membru solicitant sau ale statului membru solicitat au initiat o procedura amiabila, iar rezultatul procedurii poate afecta creanta cu privire la care a fost solicitata asistenta, masurile de recuperare sunt suspendate sau blocate pana la incheierea procedurii respective, cu exceptia cazurilor de urgenta imediata datorate fraudei sau insolventei. In cazul in care masurile de recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt aplicabile prevederile alin. (5).

Art. 17815Modificarea sau retragerea cererii de asistenta pentru recuperare

(1)Autoritatea solicitanta informeaza imediat autoritatea solicitata cu privire la orice modificare ulterioara adusa cererii sale de recuperare sau cu privire la retragerea cererii sale, precizand motivele modificarii sau retragerii acesteia.

(2)Daca modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul competent prevazut la art. 17814 alin. (1), autoritatea solicitanta comunica decizia respectiva impreuna cu un titlu uniform revizuit care permite executarea in statul membru solicitat. Autoritatea solicitata continua masurile de recuperare pe baza titlului revizuit. Masurile asiguratorii sau de recuperare deja luate pe baza titlului uniform initial care permite executarea in statul membru solicitat pot continua pe baza titlului revizuit, cu exceptia cazului in care modificarea cererii se datoreaza lipsei de valabilitate a titlului initial care permite executarea in statul membru solicitant sau a titlului uniform initial care permite executarea in statul membru solicitat. Dispozitiile art. 17812 si 17814 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 17816Cererea de masuri asiguratorii

(1)La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata ia masurile asiguratorii necesare, daca acestea sunt permise de legislatia sa nationala si in conformitate cu practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea in cazul in care creanta sau titlul care permite executarea in statul membru solicitant este contestat(a) la momentul formularii cererii sau in cazul in care creanta nu face inca obiectul unui titlu care sa permita executarea in statul membru solicitant, in masura in care sunt, de asemenea, posibile masuri asiguratorii, intr-o situatie similara, in temeiul legislatiei nationale si al practicilor administrative ale statului membru solicitant. Documentul elaborat pentru a permite aplicarea de masuri asiguratorii in statul membru solicitant si referitor la creanta pentru care se solicita asistenta reciproca, daca este cazul, insoteste cererea de masuri asiguratorii in statul membru solicitat. Acest document nu face obiectul niciunui act de recunoastere, completare sau inlocuire in statul membru solicitat.

(2)Cererea de masuri asiguratorii poate fi insotita de alte documente referitoare la creanta, emise in statul membru solicitant.

Art. 17817Normele aplicabile cererilor de masuri asiguratorii

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 17816 sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 17810 alin. (2), art. 17813 alin. (1)-(5), art. 17814 si 17815.

Art. 17818Limite ale obligatiilor autoritatii solicitate

(1)Autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta prevazuta la art. 17810 - art. 17816 daca recuperarea creantei este de natura sa genereze, din cauza situatiei debitorului, grave dificultati de ordin economic sau social in statul membru solicitat, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in respectivul stat membru permit o astfel de exceptie in cazul creantelor nationale.

(2)Autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta prevazuta la art. 1785 si la art. 1787-17816 daca cererea initiala de asistenta, potrivit art. 1785, 1787, 1788, 17310 sau 17316, este efectuata cu privire la creante care au o vechime mai mare de 5 ani, acest termen incepand de la momentul scadentei creantei in statul membru solicitant si pana la momentul cererii initiale de asistenta. In cazul in care creanta sau titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sunt contestate, termenul de 5 ani incepe din momentul in care in statul membru solicitant se stabileste faptul ca nu mai este posibila contestarea creantei sau a titlului care permite executarea. In cazul in care se acorda o amanare a platii sau un plan de esalonare a platii de catre autoritatile competente din statul membru solicitant, termenul de 5 ani incepe din momentul in care intregul termen de plata a expirat. Cu toate acestea, in aceste cazuri, autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta cu privire la creante care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de la momentul scadentei creantei in statul membru solicitant.

(3)Un stat membru nu este obligat sa acorde asistenta daca valoarea totala a creantelor reglementate de prezentul capitol, pentru care se solicita asistenta, este mai mica de 1.500 euro.

(4)Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta in legatura cu motivele refuzului unei cereri de asistenta.

Art. 17819Aspecte privind prescriptia

(1)Aspectele privind termenele de prescriptie sunt reglementate exclusiv de legislatia in vigoare in statul membru solicitant.

(2)In ceea ce priveste suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, toate demersurile efectuate in vederea recuperarii creantelor de catre autoritatea solicitata sau in numele acesteia, in temeiul unei cereri de asistenta, care au drept efect suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, in conformitate cu legislatia in vigoare in statul membru solicitat, sunt considerate a avea acelasi efect in statul membru solicitant, cu conditia ca efectul corespunzator sa fie prevazut in reglementarile legale in vigoare in statul membru solicitant.

(3)Daca suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie nu este posibila in temeiul reglementarilor legale in vigoare in statul membru solicitat, toate demersurile efectuate in vederea recuperarii creantelor de catre autoritatea solicitata sau in numele acesteia in temeiul unei cereri de asistenta care, daca ar fi fost efectuate de catre autoritatea solicitanta in propriul stat membru sau in numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru solicitant, sunt considerate a fi fost efectuate in statul membru solicitant, in ceea ce priveste efectul respectiv.

(4)Prevederile alin. (2) si (3) nu afecteaza dreptul autoritatilor competente din statul membru solicitant de a lua masuri pentru a suspenda, intrerupe sau prelungi termenul de prescriptie, potrivit reglementarilor in vigoare in statul membru respectiv.

(5)Autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata se informeaza reciproc cu privire la orice actiune care intrerupe, suspenda sau prelungeste termenul de prescriptie a creantei pentru care au fost solicitate masuri asiguratorii sau de recuperare sau care poate produce acest efect.

Art. 17820Costuri

(1)In plus fata de sumele prevazute la art. 17813 alin. (8), autoritatea solicitata urmareste sa recupereze de la debitor cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat si le retine, potrivit reglementarilor legale in vigoare din statul membru solicitat.

(2)Statele membre renunta reciproc la toate cererile privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asistenta reciproca pe care si-o acorda potrivit prezentului capitol.

(3)Cu toate acestea, in cazul unor recuperari care creeaza dificultati deosebite, care implica cheltuieli foarte mari sau care se refera la crima organizata, autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata pot sa convina asupra unor modalitati de rambursare specifice cazurilor in speta.

(4)Fara a aduce atingere alin. (2) si (3), statul membru solicitant ramane raspunzator fata de statul membru solicitat pentru toate cheltuielile si toate pierderile suportate in legatura cu actiunile recunoscute ca fiind nejustificate, in ceea ce priveste fie fondul creantei, fie valabilitatea titlului emis de autoritatea solicitanta care permite executarea si/sau aplicarea de masuri asiguratorii.

SECTIUNEA 5: Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta

Art. 17821Formulare-tip si mijloace de comunicare

(1)Cererile de informatii in temeiul art. 1785 alin. (1), cererile de notificare in temeiul art. 1788 alin. (1), cererile de recuperare in temeiul art. 17810 alin. (1) sau cererile de masuri asiguratorii in temeiul art. 17816 alin. (1) se transmit prin mijloace electronice, utilizandu-se un formular-tip, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. In masura posibilului, aceste formulare se folosesc si pentru comunicarile ulterioare cu privire la cerere.

(2)Titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat, documentul care permite aplicarea de masuri asiguratorii in statul membru solicitant si celelalte documente prevazute la art. 17812 si 17816 se transmit, de asemenea, prin mijloace electronice, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

(3)Formularul-tip poate fi insotit, daca este cazul, de rapoarte, declaratii si orice alte documente sau de copii certificate pentru conformitate sau extrase din acestea, care sunt, de asemenea, transmise pe cale electronica, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

(4)Formularele-tip si comunicarile pe cale electronica pot, de asemenea, sa fie utilizate pentru schimbul de informatii in temeiul art. 1786.

(5)Dispozitiile alin. (1)-(4) nu se aplica informatiilor si documentatiei obtinute prin prezenta in birourile administrative dintr-un alt stat membru sau prin participarea la anchetele administrative dintr-un alt stat membru, potrivit art. 1787.

(6)In cazul in care comunicarile nu se efectueaza pe cale electronica sau prin intermediul formularelor-tip, acest lucru nu va afecta valabilitatea informatiilor obtinute sau a masurilor luate pentru executarea cererii de asistenta.

Art. 17822Limba utilizata

(1)Toate cererile de asistenta, formularele-tip pentru notificare si titlurile uniforme care permit executarea in statul membru solicitat sunt trimise in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau sunt insotite de o traducere in una dintre aceste limbi. Faptul ca anumite parti sunt scrise intr-o limba alta decat limba oficiala sau una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat nu afecteaza valabilitatea acestora sau a procedurii, in masura in care acea limba este stabilita de comun acord intre statele membre interesate.

(2)Documentele a caror notificare este solicitata potrivit art. 1788 pot fi transmise autoritatii solicitate intr-o limba oficiala a statului membru solicitant.

(3)In cazul in care o cerere este insotita de alte documente decat cele prevazute la alin. (1) si (2), autoritatea solicitata poate, daca este necesar, sa ceara autoritatii solicitante o traducere a acestor documente in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau in orice alta limba asupra careia statele membre interesate au convenit bilateral.

Art. 17823Divulgarea informatiilor si a documentelor

(1)Informatiile comunicate sub orice forma, in temeiul prezentului capitol, sunt reglementate de obligatia pastrarii secretului fiscal si beneficiaza de protectia acordata informatiilor similare in temeiul legislatiei nationale a statului membru care le-a primit. Astfel de informatii pot fi utilizate in scopul aplicarii de masuri asiguratorii sau de executare in privinta creantelor care intra sub incidenta prezentului capitol. De asemenea, astfel de informatii pot fi utilizate pentru evaluarea si impunerea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala.

(2)Persoanele acreditate in mod corespunzator de Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei Europene pot avea acces la aceste informatii numai in masura in care acest lucru este necesar pentru intretinerea si dezvoltarea retelei RCC.

(3)Statul membru care furnizeaza informatiile permite utilizarea acestora in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1) in statul membru care primeste informatiile, in cazul in care, in temeiul legislatiei statului membru care furnizeaza informatiile, informatiile pot fi utilizate in scopuri similare.

(4)In cazul in care autoritatea solicitanta sau solicitata considera ca informatiile obtinute in temeiul prezentului capitol ar putea fi folositoare, in scopurile prevazute la alin. (1), unui al treilea stat membru, ea poate sa transmita respectivele informatii acestui al treilea stat membru, cu conditia ca transmiterea acestor informatii sa fie conforma cu normele si procedurile stabilite in prezentul capitol. Aceasta informeaza statul membru de la care provin informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru tert. Statul membru de la care provin informatiile se poate opune acestei transmiteri a informatiilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a primit comunicarea din partea statului membru care doreste sa transmita informatiile.

(5)Permisiunea de a utiliza, in temeiul alin. (3), informatii care au fost transmise in temeiul alin. (4) poate fi acordata numai de catre statul membru de unde provin informatiile.

(6)Informatiile comunicate sub orice forma in temeiul prezentului capitol pot fi invocate sau utilizate drept probe de toate autoritatile din statul membru care primeste informatiile, pe aceeasi baza ca si informatiile similare obtinute in respectivul stat.

SECTIUNEA 6: Dispozitii finale

Art. 17824Aplicarea altor acorduri privind asistenta

(1)Prezentul capitol nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii de furnizare de asistenta mai extinsa, care decurge din acorduri sau intelegeri bilaterale ori multilaterale, inclusiv in domeniul notificarii actelor judiciare sau extrajudiciare.

(2)In cazul in care Romania incheie astfel de acorduri sau intelegeri bilaterale ori multilaterale cu privire la aspecte reglementate de prezentul capitol si care nu se refera la cazuri individuale, informeaza fara intarziere Comisia in acest sens.

(3)Atunci cand acorda asistenta reciproca mai extinsa in temeiul unui acord sau al unei intelegeri bilateral(e) ori multilateral(e), Romania poate utiliza reteaua de comunicatii electronice si formularele-tip adoptate pentru punerea in aplicare a prezentului capitol.

Art. 17825Norme de aplicare

Normele de aplicare a dispozitiilor art. 1784 alin. (3) si (4), art. 1785 alin. (1), art. 1788, art. 17810, art. 17812 alin. (1) si (2), art. 17813 alin. (5)-(8), art. 17815, art. 17816 alin. (1) si ale art. 17821 alin (1)-(4) sunt normele aprobate de Comisie.

Art. 17826Raportare

(1)Romania, prin intermediul biroului central de legatura, informeaza Comisia anual, cel tarziu pana la 31 martie, cu privire la urmatoarele:

a)numarul de cereri de informatii, de comunicare si de recuperare sau de masuri asiguratorii transmise fiecarui stat membru solicitat si primite de la fiecare stat membru solicitant in fiecare an;

b)valoarea creantelor pentru care se solicita asistenta pentru recuperare si sumele recuperate.

(2)Romania, prin intermediul biroului central de legatura, poate furniza, de asemenea, orice alte informatii care ar putea fi folositoare pentru a evalua asistenta reciproca oferita in temeiul prezentului capitol.
(la data 01-ian-2012 titlul VIII, capitolul XII completat de Art. I, punctul 80. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 20-feb-2008 titlul VIII, capitolul XIII a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2008 )

(la data 31-oct-2011 Art. 181, alin. (1), litera B. din titlul VIII, capitolul XIII, sectiunea 1 abrogat de Art. 31, punctul 3. din capitolul V din Legea 188/2011 )

(la data 01-ian-2009 Art. 197 din titlul VIII, capitolul XIII, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3659/2008 )

(la data 01-ian-2012 titlul VIII, capitolul XIII abrogat de Art. I, punctul 81. din Ordonanta 29/2011 )

TITLUL IX: Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

(la data 24-apr-2013 titlul IX reglementat de Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 titlul IX reglementat de punctul 15. din Instructiuni din 2011 )

(la data 09-apr-2013 titlul IX reglementat de punctul 14. din Instructiuni din 2011 )

(la data 24-ian-2008 titlul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 89/2008 )

CAPITOLUL I: Dreptul la contestatie

Art. 205: Posibilitatea de contestare

(la data 24-apr-2013 Art. 205 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 1. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 205 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 1. din Instructiuni din 2011 )

(1)Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii.

(2)Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

(3)Baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna.

(4)Pot fi contestate in conditiile alin. (3) si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

(5)In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contestatia se poate depune de orice persoana care participa la realizarea venitului.

(6)Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.

Art. 206: Forma si continutul contestatiei

(la data 24-apr-2013 Art. 206 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 2. din Instructiuni din 2013 )

(la data 20-iul-2004 Art. 206 din titlul IX, capitolul I reglementat de partea 74^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

a)datele de identificare a contestatorului;

b)obiectul contestatiei;

c)motivele de fapt si de drept;

d)dovezile pe care se intemeiaza;

e)semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

(2)Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.

(3)Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru.

Art. 207: Termenul de depunere a contestatiei

(la data 24-apr-2013 Art. 207 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 3. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 207 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 3. din Instructiuni din 2011 )

(1)Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

(2)In cazul in care competenta de solutionare nu apartine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestatia va fi inaintata de catre acesta, in termen de 5 zile de la inregistrare, organului de solutionare competent.

(3)In cazul in care contestatia este depusa la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

(4)Daca actul administrativ fiscal nu contine elementele prevazute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestatia poate fi depusa, in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.
(la data 17-sep-2011 Art. 207, alin. (4) din titlul IX, capitolul I modificat de Art. I, punctul 82. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 208: Retragerea contestatiei

(la data 24-apr-2013 Art. 208 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 4. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 208 din titlul IX, capitolul I reglementat de punctul 4. din Instructiuni din 2011 )

(1)Contestatia poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie.

(2)Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a acesteia.

CAPITOLUL II: Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare

Art. 209: Organul competent

(la data 24-apr-2013 Art. 209 din titlul IX, capitolul II reglementat de punctul 5. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 209 din titlul IX, capitolul II reglementat de punctul 5. din Instructiuni din 2011 )

(la data 20-iul-2004 Art. 209 din titlul IX, capitolul II reglementat de partea 75^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre:

a)structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;

b)structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice competenta conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;

c)Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale de inspectie/control, indiferent de cuantum.
(la data 28-feb-2014 Art. 209, alin. (1) din titlul IX, capitolul II modificat de Art. III, punctul 17. din Ordonanta urgenta 8/2014 )

(2)Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.

(3)Contestatiile formulate de cei care se considera lezati de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se solutioneaza de catre organul ierarhic superior organului fiscal competent sa emita acel act.

(31)Competenta de solutionare a contestatiilor prevazuta la alin. (1) se poate delega altui organ de solutionare prevazut la alin. (1), in conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contestatorul si persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei sunt informati cu privire la schimbarea competentei de solutionare a contestatiei.
(la data 17-sep-2011 Art. 209, alin. (3) din titlul IX, capitolul II completat de Art. I, punctul 84. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 21-oct-2011 Art. 209, alin. (3^1) din titlul IX, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3333/2011 )

(4)Contestatiile formulate impotriva actelor administrative fiscale emise de autoritatile administratiei publice locale, precum si de alte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale se solutioneaza de catre aceste autoritati.

(5)Cuantumul sumelor prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 210: Decizia sau dispozitia de solutionare

(la data 24-apr-2013 Art. 210 din titlul IX, capitolul II reglementat de punctul 6. din Instructiuni din 2013 )

(la data 20-iul-2004 Art. 210 din titlul IX, capitolul II reglementat de partea 76^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(1)In solutionarea contestatiei, organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie, dupa caz.

(2)Decizia sau dispozitia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Art. 211: Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

(la data 24-apr-2013 Art. 211 din titlul IX, capitolul II reglementat de punctul 7. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 211 din titlul IX, capitolul II reglementat de punctul 7. din Instructiuni din 2011 )

(1)Decizia de solutionare a contestatiei se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

(2)Preambulul cuprinde: denumirea organului investit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare a contestatiei la organul de solutionare competent, obiectul cauzei, precum si sinteza sustinerilor partilor atunci cand organul competent de solutionare a contestatiei nu este organul emitent al actului atacat.

(3)Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare competent in emiterea deciziei.

(4)Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.

(5)Decizia se semneaza de catre conducatorul directiei generale, directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducatorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de inlocuitorii acestora, dupa caz.

CAPITOLUL III: Dispozitii procedurale

Art. 212: Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

(la data 24-apr-2013 Art. 212 din titlul IX, capitolul III reglementat de punctul 8. din Instructiuni din 2013 )

(1)Organul de solutionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, in solutionarea contestatiei, dupa caz, alte persoane ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei de solutionare a contestatiei. Inainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9.

(2)Persoanele care participa la realizarea venitului in sensul art. 205 alin. (5) si nu au inaintat contestatie vor fi introduse din oficiu.

(3)Persoanei introduse in procedura de contestatie i se vor comunica toate cererile si declaratiile celorlalte parti. Aceasta persoana are drepturile si obligatiile partilor rezultate din raportul de drept fiscal ce formeaza obiectul contestatiei si are dreptul sa inainteze propriile sale cereri.

(4)Dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la interventia fortata si voluntara sunt aplicabile.

Art. 213: Solutionarea contestatiei

(la data 24-apr-2013 Art. 213 din titlul IX, capitolul III reglementat de punctul 9. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 213 din titlul IX, capitolul III reglementat de punctul 9. din Instructiuni din 2011 )

(la data 22-dec-2008 Art. 213 din titlul IX, capitolul III reglementat de punctul 5. din Decizia 2/2008 )

(1)In solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in limitele sesizarii.

(2)Organul de solutionare competent pentru lamurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din minister sau al altor institutii si autoritati.

(3)Prin solutionarea contestatiei nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac.

(4)Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dupa caz, i se va oferi posibilitatea sa se pronunte asupra acestora.

(la data 20-iul-2004 Art. 213, alin. (4) din titlul IX, capitolul III reglementat de partea 77^1 din Norme Metodologice din 2004 )

(5)Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Art. 214: Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

(la data 24-apr-2013 Art. 214 din titlul IX, capitolul III reglementat de punctul 10. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 214 din titlul IX, capitolul III reglementat de punctul 10. din Instructiuni din 2011 )

(1)Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand:

a)organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa;

b)solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.

(2)Organul de solutionare competent poate suspenda procedura, la cerere, daca sunt motive intemeiate. La aprobarea suspendarii, organul de solutionare competent va stabili si termenul pana la care se suspenda procedura. Suspendarea poate fi solicitata o singura data.

(3)Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea sau, dupa caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent potrivit alin. (2), indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a incetat sau nu.

(4)Hotararea definitiva a instantei penale prin care se solutioneaza actiunea civila este opozabila organelor fiscale competente pentru solutionarea contestatiei, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civila.

Art. 215: Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

(1)Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.

(2)Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei.

(3)In cazul suspendarii executarii actului administrativ fiscal, dispusa de instantele de judecata in baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pana la incetarea acesteia.
(la data 17-sep-2011 Art. 215, alin. (2) din titlul IX, capitolul III completat de Art. I, punctul 85. din Ordonanta 29/2011 )

CAPITOLUL IV: Solutii asupra contestatiei

Art. 216: Solutii asupra contestatiei

(la data 24-apr-2013 Art. 216 din titlul IX, capitolul IV reglementat de punctul 11. din Instructiuni din 2013 )

(1)Prin decizie contestatia va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.

(2)In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

(3)Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.

(31)Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.
(la data 17-sep-2011 Art. 216, alin. (3) din titlul IX, capitolul IV completat de Art. I, punctul 86. din Ordonanta 29/2011 )

(4)Prin decizie se poate suspenda solutionarea cauzei, in conditiile prevazute de art. 214.

Art. 217: Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

(la data 24-apr-2013 Art. 217 din titlul IX, capitolul IV reglementat de punctul 12. din Instructiuni din 2013 )

(1)Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(2)Contestatia nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

Art. 218: Comunicarea deciziei si calea de atac

(la data 24-apr-2013 Art. 218 din titlul IX, capitolul IV reglementat de punctul 13. din Instructiuni din 2013 )

(la data 09-apr-2013 Art. 218 din titlul IX, capitolul IV reglementat de punctul 13. din Instructiuni din 2011 )

(1)Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse, in conditiile art. 44, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

(2)Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar sau de catre persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei potrivit art. 212, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.
(la data 03-sep-2007 Art. 218, alin. (2) din titlul IX, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(3)In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a solutiei de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei se face dupa ce hotararea judecatoreasca a ramas definitiva si irevocabila.
(la data 17-sep-2011 Art. 218, alin. (2) din titlul IX, capitolul IV completat de Art. I, punctul 87. din Ordonanta 29/2011 )

TITLUL X: Sanctiuni

Art. 219: Contraventii

(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a)nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;

b)neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;
(la data 17-sep-2011 Art. 219, alin. (1), litera B. din titlul X modificat de Art. I, punctul 88. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 25-mai-2009 Art. 219, alin. (1), litera B^1. din titlul X abrogat de Art. I, punctul 13. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

c)nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 56 si art. 57 alin. (2);

d)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 105 alin. (8);

e)neducerea la indeplinire a masurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (4) si art. 105 alin. (9);
(la data 30-sep-2007 Art. 219, alin. (1), litera E. din titlul X modificat de Art. I, punctul 35. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

f)nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 53;

g)nerespectarea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documente, potrivit art. 73;

h)nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale;

i)neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, dupa caz, la terte persoane a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale si declaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni;

j)nerespectarea de catre banci a obligatiilor privind furnizarea informatiilor si a obligatiilor de decontare prevazute de prezentul cod;

k)nerespectarea obligatiilor ce-i revin tertului poprit, potrivit prezentului cod;

l)nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 154 alin. (9);

m)refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate;

n)refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;

o)neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

p)retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni;

r)refuzul de a indeplini obligatia prevazuta la art. 52 alin. (1).

s)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1091 alin. (51).
(la data 01-feb-2013 Art. 219, alin. (1), litera R. din titlul X completat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 8/2013 )

(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a)cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1)lit. c);

b)cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. d);

c)cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1)lit. e) si f);

d)cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), g)-m);

e)cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

f)cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

g)cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei;

(la data 25-mai-2009 Art. 219, alin. (2), litera H. din titlul X abrogat de Art. I, punctul 13. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

i)cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s).
(la data 01-feb-2013 Art. 219, alin. (2) din titlul X completat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta 8/2013 )

(3)In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.
(la data 17-sep-2011 Art. 219, alin. (3) din titlul X modificat de Art. I, punctul 88. din Ordonanta 29/2011 )

(4)In cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda prevazuta pentru persoanele fizice.

(5)Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale se sanctioneaza potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6)Sumele incasate in conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.

(la data 22-dec-2008 Art. 219, alin. (6) din titlul X reglementat de punctul 2. din Decizia 2/2008 )

Art. 2191Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a)nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal;

b)depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.

(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a)cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a);

b)cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. b).

(3)Nu se sanctioneaza contraventional:

a)persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;

b)persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

(4)In cazul aplicarii sanctiunii amenzii prevazute la alin. (2), contravenientul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.
(la data 17-sep-2011 Art. 219^1 din titlul X modificat de Art. I, punctul 89. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 2192Contraventii si sanctiuni la regimul "Registrului operatorilor intracomunitari"

(1)Constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru.

(2)Contraventia pentru fapta prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(la data 03-iul-2010 Art. 219^1 din titlul X completat de Art. XI, punctul 7. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(la data 23-iun-2010 Art. 220, alin. (1), litera T. din titlul X abrogat de Art. XI, punctul 9. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(la data 01-ian-2012 Art. 220 din titlul X abrogat de Art. I, punctul 90. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 221: Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente.

(2)Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 219-220 se aplica, dupa caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.
(la data 25-mai-2009 Art. 221, alin. (2) din titlul X modificat de Art. I, punctul 14. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(3)Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit art. 220 se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al unitatilor sale teritoriale, cu exceptia sanctiunii privind suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal, care se dispune de autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control.

(4)Contraventiile prevazute la art. 219 alin. (1) lit. b) se aplica pentru faptele constatate dupa data intrarii in vigoare a prezentului cod.

(5)In cazul aplicarii sanctiunii amenzii potrivit art. 219 si 220, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute in prezentul cod, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

Art. 222: Actualizarea sumei amenzilor

Limitele amenzilor contraventionale prevazute in prezentul cod pot fi actualizate anual, in functie de evolutia ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 223: Dispozitii aplicabile

(la data 22-dec-2008 Art. 223 din titlul X reglementat de punctul 2. din Decizia 2/2008 )

Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la regimul juridic al contraventiilor.

TITLUL XI: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 224: Dispozitii privind regimul vamal

Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau altor sume ce se datoreaza, potrivit legii, in vama atrage interzicerea efectuarii altor operatiuni de vamuire pana la stingerea integrala a acestora.

(la data 30-nov-2006 Art. 225 din titlul XI reglementat de Instructiuni din 2006 )

(la data 01-ian-2012 Art. 225 din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 90. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 226 din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 90. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 227: Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale

(la data 01-ian-2011 Art. 227 din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Art. 20, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 din Legea 284/2010 )

(1)In exercitarea atributiilor de serviciu functionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

(2)Statul si unitatile administrativ-teritoriale raspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de functionarii publici din cadrul organelor fiscale, in exercitarea atributiilor de serviciu.

(la data 25-oct-2009 Art. 227, alin. (3) din titlul XI abrogat de Art. III, litera B. din Legea 324/2009 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (4) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (5) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (6) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (7) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (8) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (9) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (10) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 01-ian-2012 Art. 227, alin. (11) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 228: Acte normative de aplicare

(1)In aplicarea prezentului cod, Guvernul adopta norme metodologice de aplicare, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(2)Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la data 01-ian-2008 Art. 228, alin. (2) din titlul XI modificat de Art. I, punctul 38. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

(la data 21-ian-2008 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1/2008 )

(la data 30-ian-2008 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 101/2008 )

(la data 26-feb-2008 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 254/2008 )

(la data 16-iul-2008 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1032/2008 )

(la data 05-ian-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1752/2008 )

(la data 07-mai-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 843/2009 )

(la data 27-mai-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1128/2009 )

(la data 23-iul-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1340/2009 )

(la data 25-aug-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1438/2009 )

(la data 26-aug-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1415/2009 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3/2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 7/2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4/2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 6/2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5/2010 )

(la data 15-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2010 )

(la data 26-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 75/2010 )

(la data 29-ian-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 76/2010 )

(la data 12-mai-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1803/2010 )

(la data 29-iun-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2101/2010 )

(la data 21-oct-2010 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2600/2010 )

(la data 11-ian-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 13/2011 )

(la data 04-feb-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 183/2011 )

(la data 08-feb-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 233/2011 )

(la data 09-feb-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1081/2011 )

(la data 18-apr-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1967/2011 )

(la data 23-sep-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3154/2011 )

(la data 23-sep-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3162/2011 )

(la data 03-oct-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3194/2011 )

(la data 03-oct-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3193/2011 )

(la data 10-oct-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3253/2011 )

(la data 09-nov-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3395/2011 )

(la data 18-nov-2011 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3392/2011 )

(la data 25-ian-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 53/2012 )

(la data 11-mai-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 640/2012 )

(la data 23-mai-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 714/2012 )

(la data 16-oct-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1529/2012 )

(la data 26-nov-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1790/2012 )

(la data 28-nov-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1714/2012 )

(la data 27-dec-2012 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1950/2012 )

(la data 11-ian-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 8/2013 )

(la data 18-mar-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordinul 296/2013 )

(la data 08-mai-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 393/2013 )

(la data 12-iun-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 607/2013 )

(la data 02-aug-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 938/2013 )

(la data 29-aug-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2223/2013 )

(la data 29-aug-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2224/2013 )

(la data 25-oct-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3331/2013 )

(la data 29-oct-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3361/2013 )

(la data 30-oct-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3330/2013 )

(la data 13-nov-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3494/2013 )

(la data 04-dec-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3721/2013 )

(la data 04-dec-2013 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3713/2013 )

(la data 08-ian-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3854/2013 )

(la data 08-ian-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3884/2013 )

(la data 31-ian-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 93/2014 )

(la data 27-mai-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1292/2014 )

(la data 18-iul-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1847/2014 )

(la data 20-aug-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2365/2014 )

(la data 21-aug-2014 Art. 228, alin. (2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2446/2014 )

(21)Pentru aplicarea Codului de procedura fiscala, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate emite ordine.
(la data 25-mai-2009 Art. 228, alin. (2) din titlul XI completat de Art. I, punctul 15. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(22)Prin ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se pot emite norme pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
(la data 17-sep-2011 Art. 228, alin. (2^1) din titlul XI completat de Art. I, punctul 92. din Ordonanta 29/2011 )

(la data 25-nov-2011 Art. 228, alin. (2^2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 259/2011 )

(la data 25-nov-2011 Art. 228, alin. (2^2) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2842/2011 )

(3)Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, pentru administrarea impozitelor si taxelor locale, se aproba prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si ministrului economiei si finantelor.

(la data 27-dec-2006 Art. 228, alin. (3) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2052 bis/2006 )

(la data 29-mai-2009 Art. 228, alin. (3) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 767/2009 )

(la data 29-mai-2009 Art. 228, alin. (3) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 75/2009 )

(4)Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetului general consolidat administrate de alte organe, se aproba prin ordin al ministrului de resort sau al conducatorului institutiei publice, dupa caz.

(la data 16-aug-2006 Art. 228, alin. (4) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 657/2006 )

(la data 25-aug-2006 Art. 228, alin. (4) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 658/2006 )

(la data 28-iul-2008 Art. 228, alin. (4) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 449/2008 )

(la data 11-apr-2010 Art. 228, alin. (4) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 199/2010 )

(la data 12-iun-2013 Art. 228, alin. (4) din titlul XI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1356/2013 )

(la data 17-sep-2011 Art. 228, alin. (5) din titlul XI abrogat de Art. I, punctul 93. din Ordonanta 29/2011 )

Art. 229: Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea administrarii creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.

Art. 230: Inscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Pentru creantele fiscale administrate de catre Ministerul Economiei si Finantelor, acesta este autorizat ca operator care, prin unitatile sale teritoriale, ca agenti imputerniciti, sa inscrie creante cuprinse in titluri executorii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Art. 231: Dispozitii privind termenele

(la data 22-dec-2008 Art. 231 din titlul XI reglementat de punctul 1. din Decizia 2/2008 )

Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod se calculeaza dupa normele legale in vigoare la data cand au inceput sa curga.

Art. 232: Confiscari

(1)Confiscarile dispuse potrivit legii se duc la indeplinire de catre organele care au dispus confiscarea. Confiscarile dispuse de procurori sau de instantele de judecata se duc la indeplinire de catre Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative sau, dupa caz, de catre alte autoritati publice abilitate de lege, prin organele competente, stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor in cauza, iar valorificarea se face de organele competente ale Ministerului Economiei si Finantelor, conform legii.

(2)In situatia in care confiscarile dispuse de procurori sau de instantele de judecata privesc sume exprimate in moneda straina, sumele se vor converti in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data ramanerii definitive a masurii confiscarii.

(3)Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai putin cheltuielile impuse de ducerea la indeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, conform legii.

Art. 233: Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni in conditiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de competenta organului de urmarire penala. Cu privire la aceste infractiuni, organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt organe de constatare, in conditiile art. 61 din Codul de procedura penala.
(la data 01-feb-2014 Art. 233 din titlul XI modificat de Art. 67 din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 2331Colaborarea cu organele de urmarire penala

(1)In situatia in care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregatirea sau savarsirea unor infractiuni ce vizeaza bunuri prevazute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ce intra in sfera de aplicare a accizei, organele de urmarire penala pot efectua activitati de constatare, cercetare si conservare de probe.

(2)In situatia prevazuta la alin. (1) organele de urmarire penala solicita de indata organelor cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectuarea de verificari fiscale conform obiectivelor stabilite.

(3)La solicitarea organelor de urmarire penala, cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unei situatii de fapt si este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectueaza verificari fiscale.

(4)In cazuri temeinic justificate, dupa inceperea urmaririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectuarea de verificari fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(5)Rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2)-(4) se consemneaza in procese-verbale, care constituie mijloace de proba. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanta fiscala in intelesul art.110.
(la data 23-iun-2010 Art. 233 din titlul XI completat de Art. XI, punctul 11. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(la data 18-apr-2013 Art. 234 din titlul XI abrogat de Art. 1, punctul 2. din Legea 100/2013 )

Art. 235: Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala

(1)Persoanele prevazute la art. 72 alin. (4), care sunt deja inregistrate, au obligatia de a depune declaratia de inregistrare fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

(2)Codurile de identificare fiscala si certificatele de inregistrare fiscala atribuite anterior intrarii in vigoare a prezentului cod raman valabile.

(3)Persoanele inregistrate in registrul contribuabililor la data intrarii in vigoare a prezentului cod, al caror domiciliu fiscal difera de sediul social, in cazul persoanelor juridice, sau de domiciliu, in cazul persoanelor fizice, dupa caz, au obligatia de a depune declaratia de inregistrare fiscala in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului cod. In caz contrar se considera valabil ca domiciliu fiscal ultimul domiciliu sau sediu declarat.

Art. 236: Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, depuse potrivit legii privind taxa pe valoarea adaugata si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se solutioneaza potrivit reglementarilor in temeiul carora au fost depuse.

Art. 237: Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala

Inspectiile fiscale incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod se vor continua potrivit procedurii existente la data cand au fost incepute. In aceste conditii, masurile dispuse prin procesul-verbal de control au valoare de act administrativ fiscal.

Art. 238: Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

(1)Contestatiile depuse inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod se solutioneaza potrivit procedurii administrativ-jurisdictionale existente la data depunerii contestatiei.

(2)In situatia contestatiilor aflate in curs de solutionare formulate impotriva actelor de control prin care au fost reverificate aceeasi perioada si acelasi tip de obligatie fiscala si pentru care din instrumentarea cauzelor penale de catre organele competente nu rezulta existenta prejudiciului, se vor mentine obligatiile stabilite anterior.

Art. 239: Dispozitii tranzitorii privind executarea silita

Executarile silite, in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

Art. 240: Intrarea in vigoare

Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004. Dispozitiile titlului X "Sanctiuni" intra in vigoare la data de 10 ianuarie 2004.

Art. 241: Conflictul temporal al actelor normative

(la data 20-iul-2004 Art. 241 din titlul XI reglementat de partea 78^1 din Norme Metodologice din 2004 )

Reglementarile emise in temeiul ordonantelor si ordonantelor de urgenta prevazute la art. 242 raman aplicabile pana la data aprobarii actelor normative de aplicare a prezentului cod, prevazute la art. 228, in masura in care nu contravin prevederilor acestuia.

Art. 242: Abrogari

La data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga:

a)Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 358/2003;

g)pct. 5 din cap. I al anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 20035);

i)art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004;

j)art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

k)art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare6);

l)cap. III "Contraventii si sanctiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificarile ulterioare7).

-****-

NOTA:

Reproducem mai jos dispozitiile tranzitorii si finale ale actelor normative modificatoare ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, precum si nota de transpunere a directivelor, care nu sunt incorporate in textul republicat al acesteia.

1.- Art. II din Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006:

"- Art. II

(1)Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica actelor de procedura indeplinite incepand cu aceasta data. Prin exceptie, dispozitiile art. 1091 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare8), se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare prezenta lege.

(2)Suspendarea executarii actului administrativ fiscal dispusa de organul de solutionare a contestatiei inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi continua sa isi produca efectele pana la solutionarea contestatiei."

2.- Art. III si IV din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006.

"- Art. III

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:

a)dispozitiile art. 17419 si 17424 de la pct. 36 al art. I9), care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

b)pct. 2-410), 911), 1212) si 3613), cu exceptiile prevazute la lit. a), ale art. I, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

- Art. IV

(1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga dispozitiile art. 261 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

(2)Pe data de 1 ianuarie 2007 se abroga:

a)dispozitiile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)dispozitiile art. 9 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004;

c)dispozitiile art. 1711 alin. (4) teza a doua14) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta".

3.Nota de transpunere a directivelor din cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1054 din 30 decembrie 2006:

"- Art. I pct. 3615) din prezenta ordonanta transpune Directiva Consiliului 76/308/CEE privind asistenta mutuala in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L073 din 19 martie 1976, amendata prin: Directiva Consiliului 79/1071/CEE si Directiva Consiliului 2001/44/CE.

 - Art. I pct. 3615) din prezenta ordonanta transpune si Directiva Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva Consiliului 76/308/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 337 din 13 decembrie 2002, cu exceptia anexelor I-IV, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea formularelor utilizate pentru recuperarea creantelor, in sensul cap. XIII din titlul VIN al Codului de procedura fiscala."

_____

*) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2005pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsa prin Legea nr. 185/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006.

**) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

1) Sumele sunt exprimate in moneda veche.

2) In conformitate cu dispozitiile art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2005, notiunile de "dobanzi si/sau penalitati de intarziere" se inlocuiesc cu notiunea de "majorari de intarziere".

3) Prin Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, dupa art. 68 a fost introdus art. 681 - Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor, care a preluat, in esenta, dispozitiile alin. (1) si alin. (2) de la art. 199.

Avand in vedere ca, in prezent, termenul de solutionare a cererilor contribuabililor este prevazut la art. 70, trimiterea de la art. 124 alin. (1) se considera facuta la art. 70.

4) Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.

5) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogata prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.

6) Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, a fost abrogata prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.

7) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogata prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.

8) - Art. 1091 a devenit in forma republicata art. 112.

9) - Art. 17419 si 17424 au devenit in forma republicata art. 197 si art. 202.

10) Pct. 2 se refera la art. 31 alin. (1) lit. a1) devenit in forma republicata art. 31 alin. (1) lit. b); pct. 3 se refera la art. 31 alin. (1) lit. c) devenit in forma republicata art. 31 alin. (1) lit. d); pct. 31 se refera la art. 33 alin. (2); pct. 4 se refera la art. 36 alin. (3).

11) Pct. 9 se refera la art. 69 alin. (1) lit. e) devenit in forma republicata art. 72 alin. (1) lit. e).

12) Pct. 12 se refera la art. 109 alin. (7) si (8) devenit in forma republicata art. 111 alin. (7) si (8).

13) Pct. 36 se refera la art. 1741-17426 devenite in forma republicata art. 179-204.

14) - Art. 1711 alin. (4) a devenit in forma republicata art. 175 alin. (4).

15) Pct. 36 se refera la art. 1741-17426 devenite in forma republicata art. 179-204.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 513 din data de 31 iulie 2007

Publicitate
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013