Justitie fara secrete: Administratia financiara
modele de cereri -  Administratia Financiara
::  Forum  ::  Mesaje private  ::  Contul tau  ::  Lista membri  ::  Chat  :: 
dovort - durata procesului
Administratia financiara - program de lucru
Administratia financiara - modele de cereri modele de cereri: Administratia Financiara Administratia financiara: Cerere de restituire

Administratia financiara - modele de cereri


Discuta pe forum despre Administratia Financiara


Cerere de restituire
Nr. inregistrare

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) ____________________ domiciliat(a) in ______________________, Str ________________________ nr. _____________________, bl.______, sc.______, ap._____, Sector ___, va rog binevoiti a dispune restituirea sumei de ________________lei, suma ce reprezinta ________________________, achitata cu _____________________din data de____________________.
Solicit aceasta deoarece______________________ ____________________ ____________________ __________________ ________________ ________________ _________________ _____________________ ______________________ _________________.
Ma legitimez cu B.I.(C.I.) seria _____________________, Nr. __________________ Cod Numeric Personal _______________________ , eliberat de Politia __________________________ , la data de ________________________.

Telefon: ___________________________

Data: ____________________Semnatura: _____________________-

 

 

 

 

Cerere de eliberare a unui certificat fiscal

Nr. Intrare________________ /Data________________-


Domnule Director,

Subsemnatul(a)._________________________________domiciliat(a) in __________________Str. _______________________ Nr. ___________ Bl. _______ Sc. _______Ap. _______ , solicit eliberarea unui certificat avand ca obiect:

Venituri existente in evidenta fiscului

Instrainare bunuri (descrierea obiectului de instrainat) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Alte destinatii.______________ _________________ _________________ ____________________ _______________ _____________ ________________ pentru a-mi servi la _______________ ________________ __________________ _________________ _________.


Semnatura _______________Data ____________________
Nr. Intrare __________________ / Data________________

 

 

 

Cerere transfer auto
Nr. ........................./ ...................2003 Suburbia ..............................
Nr rol ..................................
Schimbat in rol.....................

CERERE

Subsemnatul______________________________, domiciliat in (noua adresa) __________________________________, str._____________________ , nr. _______, bl. ______, sc._______, ap._____, sector ______, rog sa imi aprobati transferul auto marca _______________, serie motor ________________, de la adresa (vechea adresa): str. _______________________, nr. _____, bl._____, scara____, ap._____, sector______

Data: _____________________ Semnatura ___________________________


 

 

Cerere eliberare C.U.I_C.F.
S.C._____________________________
Sediul ___________________________
C.U.I./C.F ._______________________


Catre,
Administratia Finantelor publice Sector __


Va rugam a elibera pentru S.C.______________________, cu sediul in sectorul_____, Cod Unic Inregistrare/Cod Fiscl ___________________, in conformitate cu Legea Nr. 252/2003, un numar de Registre Unice de control pentru sediul social si sediile secundare aflate la urmatoarele adrese:

.___________________________________________________________

.___________________________________________________________

.___________________________________________________________

.___________________________________________________________

.___________________________________________________________

.___________________________________________________________

.___________________________________________________________

Conducatorul S.C. _______________________
Nume si prenume ________________________
Semnatura _____________________________

Stampila

 

 

 

Declaratie achitare obligatii si impozite
Declaratie,


Subsemnatul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., posesor al buletinului de identitate sria ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., reprezentant al firmei ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ocupand functia de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., declar pe propria raspundere ca obligatiile de plata din soldurile conturilor de decontare cu buetul de stat din balanta de verificare contabila a lunii ... ... ... ... ... ... ... ... ... sunt aferente acestei luni, iar impozitele datorate anterior bugetului de stat au fost achitate integral si la termen.

Data Semnatura si stampila
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

 

 

Declaratie de contract

MINISTERUL FINANTELOR
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


DECLARATIE


Societatea Comerciala ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., str. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ..., bl. ... ..., ap... ... ..., sectorul... ... ..., judetul... ... ... ... ... ... ..., cod fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., detinatoare a certificatului de inmatriculare la oficiul registrului comertului nr. ... ... ... ... ... ... ..., declar, in vederea inregistrarii, contractului nr. ... ... ... ... ..., incheiat la data de ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cu Societatea Comerciala /perosana fizica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., rezident al statului ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cu sediul/domiciliul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., str. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ...
Contractul numarul ... ... ... ... ... ... ..., din data de ... ... ... ... ... ... ... s-a incheiat pe perioada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Activitatea conform contractului inregistrat se desafasoara in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., strada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ..., bl. ... ... ..., ap. ... ... ..., sectorul ... ..., judetul ... ... ... ... ... ... ... ...
Obiectul de activitate a contractului respectiv este: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ... ...
(semnatura si stampila)

 

 

 

 

 

 

 

Declaratie de contract

MINISTERUL FINANTELOR
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


DECLARATIE


Societatea Comerciala ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., str. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ..., bl. ... ..., ap... ... ..., sectorul... ... ..., judetul... ... ... ... ... ... ..., cod fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., detinatoare a certificatului de inmatriculare la oficiul registrului comertului nr. ... ... ... ... ... ... ..., declar, in vederea inregistrarii, contractului nr. ... ... ... ... ..., incheiat la data de ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cu Societatea Comerciala /perosana fizica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., rezident al statului ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cu sediul/domiciliul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., str. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ...
Contractul numarul ... ... ... ... ... ... ..., din data de ... ... ... ... ... ... ... s-a incheiat pe perioada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Activitatea conform contractului inregistrat se desafasoara in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., strada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., nr. ... ..., bl. ... ... ..., ap. ... ... ..., sectorul ... ..., judetul ... ... ... ... ... ... ... ...
Obiectul de activitate a contractului respectiv este: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ... ...
(semnatura si stampila)

 

 

 

 

 

 

Declaratie de verificare a organelor fiscale
S.C. ..........................................
SEDIUL ...................................
COD FISCAL ..........................


DECLARATIE


Subsemnatul ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ...in calitate de ... .... .... .... .... .... ... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... .... ...cu sediul in ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ..., in baza obligatiei conform Legii contabilitatii nr. 82/1992 declar pe propria raspundere urmatoarele:

Societatea a fost verificata de catre organele fiscale ultima data prin procesul verbal nr. ... ... ... ... ... ... din data de ... ... ... ... ... ... ... ... ...;

Societatea a avut/nu a avut control de fond;

Societatea are/nu are puncte de lucru in Bucuresti sau in alta localitate;

Datele sunt reale si corespund cu inregistrarile contabile;

Societatea a avut/nu a avut de la ultima solicitare de certificat modificari privind:

sediul social;

puncte de lucru;

actionari;

obiect de activitate;
Societatea comerciala a constituit si datoreaza catre bugetul de stat urmatoarele impozite, taxe si fonduri speciale:
... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... ...

In situatia in care la verificarea ulterioara a organelor fiscale vor rezulta sume de plata la buget, ma oblig sa le achit in timpul controlului(inclusiv control de fond).

Data ... ... ... ... ... ... Semnatura si stampila... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

Imputernicire de ridicare a Registrului Unic de Control

S.C. ............................................
Sediul .........................................
C.U.I. .........................................


Imputernicire


Prin prezenta se deleaga pentru ridicarea Registrului unic de control, conform Legii nr. 252/2003, D-nul/D-na ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...care se legitimeaza cu B.I./C.I. Seria ... ... ... ... ..., nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... la data de ... ... ... ... ... ... ... ...

Conducatorul S.C.
Nume si prenume
Semnatura
Stampila

 


      


Administratia Financiara: Declaratie de contract
Administratia Financiara: Inregistrare registre